MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

  14.10.2008 - (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Roberta Angelilli

  Menettely : 2008/0047(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0404/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0404/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

  (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0106),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0092/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6‑0404/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn ohjelman täytäntöönpanoon kaudella 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään 2013 esitetyn ohjeellisen määrän – 55 miljoonaa euroa – on oltava yhteensopiva 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn monivuotista rahoituskehystä 2007–2013 koskevan toimielinten sopimuksen alaotsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa,

  3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Internetin ja muiden viestintäteknologioiden, kuten matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti tarjoten kaikille kansalaisille suuria mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja luovuuteen. Myös lapsille aiheutuvat riskit ja teknologioiden väärinkäyttö ovat jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia riskejä ja väärinkäytöksiä. Jotta voitaisiin edistää internetin ja muiden verkkoteknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ja myönteisten ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan myös toimia niiden turvallisen käytön edistämiseksi.

  (1) Internetin ja muiden viestintäteknologioiden, kuten matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti tarjoten kaikille kansalaisille suuria mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja luovuuteen. Lapsille aiheutuvat riskit ja teknologioiden väärinkäyttö ovat kuitenkin jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia riskejä ja väärinkäytöksiä. EU:n tasolla on ryhdyttävä toimiin lasten ruumiillisen, henkisen ja moraalisen koskemattomuuden turvaamiseksi, sillä koskemattomuus saattaa olla uhattuna, jos lapset pääsevät käsiksi epäsopivaan sisältöön. Lisäksi, jotta voitaisiin edistää internetin ja muiden viestintäteknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ja myönteisten ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan myös toimia niiden turvallisen käytön edistämiseksi.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön että laittoman sisällön, erityisesti lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen alueella on jatkuvaa tarvetta toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista tulee ruumiillisiin ja psykologisiin vammoihin johtavan haitallisen ja laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan vahinkoa itselleen ja muille.

  (4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön, etenkin pornografisen aineiston, että laittoman sisällön, erityisesti lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen alueella on jatkuvaa tarvetta toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista tulee ruumiillisiin ja psykologisiin vammoihin johtavan haitallisen ja laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan vahinkoa itselleen ja muille. Olisi erityisesti pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla estetään aikuisen informaatio- ja viestintäteknologiaa käyttämällä tekemät tarkoitukselliset ehdotukset tavata lapsi seksuaalista hyväksikäyttöä tai rikoksia varten samalla kun kiinnitetään erityistä huomiota vertaistukijärjestelmiin.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Toiminnalla pitäisi myös pyrkiä estämään lasten vainoaminen uhkailulla, ahdistelulla ja nöyryyttämisellä internetissä ja/tai vuorovaikutteisessa digitaalisessa tekniikassa, mukaan luettuna matkapuhelimet.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) On toivottavaa päästä kansainväliseen sopimukseen oikeudellisesti sitovista perussäännöistä, mutta tämä ei ole nopeasti toteutettavissa. Vaikka sopimukseen päästäisiinkin, se ei sellaisenaan riitä varmistamaan, että säännöt pannaan täytäntöön tai että vaarassa olevia suojellaan.

  Poistetaan.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Tällä päätöksellä perustettavalla ohjelmalla pitäisi pyrkiä laatimaan muun muassa opettajille, huoltajille ja vanhemmille tarkoitettuja opetuspaketteja.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8) Teknologioiden kehittyminen, muutokset tavoissa, joilla aikuiset ja lapset käyttävät internetiä ja muita viestintäteknologioita, sekä yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen ovat johtamassa uusiin riskeihin lapsille. Jotta näitä muutoksia ymmärrettäisiin paremmin, on lujitettava tietämyspohjaa, jonka avulla voidaan suunnitella tehokkaita toimenpiteitä. On yhdistettävä toimenpiteitä monitasoisella ja toisiaan täydentävällä tavalla; esimerkiksi tukiteknologioita on kehitettävä edelleen ja yleisesti sovitut käyttäytymissäännöt sisältävien toimintasäännöstöjen parhaita käytäntöjä on edistettävä, samoin kuin toimialan kanssa tehtävää yhteistyötä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  (8) Teknologioiden kehittyminen, muutokset tavoissa, joilla aikuiset ja lapset käyttävät internetiä ja muita viestintäteknologioita, sekä yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen ovat johtamassa uusiin riskeihin lapsille. Jotta näitä muutoksia ymmärrettäisiin paremmin, on lujitettava tietämyspohjaa, jonka avulla voidaan suunnitella tehokkaita toimenpiteitä. On yhdistettävä toimenpiteitä monitasoisella ja toisiaan täydentävällä tavalla; esimerkiksi on toteutettava toimia internetin turvallisen ja vastuullisen käytön edistämiseksi, tukiteknologioita on kehitettävä edelleen ja yleisesti sovitut käyttäytymissäännöt sisältävien toimintasäännöstöjen parhaita käytäntöjä on edistettävä, samoin kuin toimialan kanssa tehtävää yhteistyötä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Ohjelmalla olisi lisättävä tukea toimille, joilla rohkaistaan tuottamaan myönteistä sisältöä lapsille.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8 b) Uusien teknologioiden ja viestintäinnovaatioiden seurauksena muuttuva viestintäympäristö tekee välttämättömäksi, että lapsia ja myös vanhempia, huoltajia ja opettajia koulutetaan käyttämään verkkotietopalveluja turvallisesti ja tehokkaasti.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8 c) Olisi pyrittävä suojelemaan lapsia kehittämällä muun muassa tehokkaita iäntarkistusjärjestelmiä ja vapaaehtoisia sertifiointitunnuksia.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet 20. syyskuuta 1989 tehdyn lapsen oikeuksien kansainvälisen yleissopimuksen. Sopimuksessa sopimusvaltioita velvoitetaan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin kansallisiin, kansainvälisiin ja kahdenvälisiin toimiin lasten kaikenlaisen hyväksikäytön estämiseksi ja ryhtymään kaikkiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin tarvittaviin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön avulla.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 7, 8 ja 24 artiklassa esitettyjä periaatteita,

  (14) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdassa sekä 7, 8 ja 24 artiklassa esitettyjä periaatteita,

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman nimi on ”Safer Internet” ‑ohjelma (jäljempänä ”ohjelma”).

  Ohjelman nimi on ”Turvallisempi Internet” -ohjelma ("Safer Internet"1) (jäljempänä ”ohjelma”).

   

  1 Ohjelman nimi tulisi kääntää kaikille kielille.

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Tässä päätöksessä "lapsilla" tarkoitetaan alle 18-vuotiaita henkilöitä, ellei asiaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö tiettyjen ehtojen nojalla myönnä heille täyttä oikeuskelpoisuutta ennen kyseistä ikää.

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma sisältää seuraavat toimintalinjat:

  2. Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma sisältää seuraavat toimintalinjat:

  (a) laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen,

  (a) yleisön tietoisuuden varmistaminen,

  (b) turvallisemman verkkoympäristön edistäminen,

  (b) laittoman verkkosisällön vastustaminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen,

  (c) yleisön tietoisuuden varmistaminen,

  (c) turvallisemman verkkoympäristön edistäminen,

  (d) tietämyspohjan luominen.

  (d) tietämyspohjan luominen.

  .

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Komissio laatii työohjelman tämän päätöksen perusteella.

  2. Komissio laatii vuotuiset työohjelmat tämän päätöksen perusteella.

  Tarkistus  17

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tätä ohjelmaa toteutettaessa komissio varmistaa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sen yleisen yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden muiden asiaan liittyvien yhteisön politiikkojen, ohjelmien ja toimien kanssa.

  Tarkistus  18

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 3 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) työohjelman hyväksyminen ja muuttaminen, mukaan luettuna kansainvälisen yhteistyön painopistealueiden määrittäminen;

  (a) vuotuisten työohjelmien hyväksyminen ja muuttaminen, mukaan luettuna kansainvälisen yhteistyön painopistealueiden määrittäminen;

  Tarkistus  19

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) liitteessä III esitetyistä säännöistä poikkeaminen;

  Poistetaan.

  Tarkistus  20

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) yhteisön rahoitusta koskevien ehdotuspyyntöjen perusteella ehdotettujen hankkeiden arviointi, kun arvioitu yhteisön osuus rahoituksesta on vähintään 500 000 euroa;

  Tarkistus  21

  Ehdotus päätökseksi

  3 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Komissio tiedottaa 4 artiklassa tarkoitetulle komitealle ohjelman toteuttamisen edistymisestä.

  4. Komissio tiedottaa 4 artiklassa tarkoitetulle komitealle ohjelman toteuttamisen edistymisestä. Erityisesti komissio ilmoittaa komitealle viipymättä kaikista valintapäätöksistä, jotka on tehty muissa kuin 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

  Tarkistus  22

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – Johdanto – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman tarkoituksena on edistää internetin ja muiden viestintäteknologioiden käyttöturvallisuutta, erityisesti lasten näkökulmasta, sekä torjua laitonta sisältöä ja haitallista käyttäytymistä verkossa.

  Ohjelman tarkoituksena on edistää internetin ja muiden viestintäteknologioiden käyttöturvallisuutta, kouluttaa käyttäjiä, erityisesti lapsia, vanhempia, opettajia ja huoltajia, tässä suhteessa, sekä torjua laitonta sisältöä ja haitallista käyttäytymistä verkossa.

  Tarkistus  23

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – johdanto – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelman yleisenä tavoitteena on internetin ja muiden viestintäteknologioiden (jäljempänä ”verkkoteknologiat”) käyttöturvallisuuden parantaminen erityisesti lasten piirissä, turvallisen verkkoympäristön kehittämisen edistäminen, verkossa välitettävän laittoman sisällön määrän vähentäminen, mahdollisesti haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen ja sen varmistaminen, että yleisö on tietoinen verkon riskeistä ja varotoimista.

  Ohjelman yleisenä tavoitteena on internetin ja muiden viestintäteknologioiden (jäljempänä ”verkkoteknologiat”) käyttöturvallisuuden parantaminen erityisesti lasten piirissä, turvallisen verkkoympäristön kehittämisen edistäminen, verkossa välitettävän laittoman sisällön määrän vähentäminen, mahdollisesti haitallisen verkkokäyttäytymisen (mukaan lukien viekoittelu (grooming) ja verkkokiusaaminen sekä tiedostot, joissa näytetään fyysistä väkivaltaa ja/tai psyykkistä väkivaltaa) torjuminen ja sen varmistaminen, että yleisö on tietoinen verkon riskeistä ja varotoimista, sekä parhaisiin käytäntöihin perustuvien opetusvälineiden kehittäminen.

  Tarkistus  24

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  1. Laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  Tarkistus  25

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä ja vihjelinjoja, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa, ja niiden toteuttamista edistetään. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan (erityisesti tietoverkkorikollisuuteen erikoistuneisiin poliisin yksiköihin) ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä. Yhteyspisteissä yleisölle annetaan lisäksi tietoa, miten laittomasta sisällöstä tehdään ilmoitus ja miten verkkotietopalvelujen, lasten ruumiillista, henkistä ja moraalista koskemattomuutta mahdollisesti vahingoittavaa sisältöä arvioidaan.

  Tarkistus  26

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön.

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa ja loppukäyttäjien informointi siitä, miten tätä tekniikkaa voidaan soveltaa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien, ja erityisesti ilmaiseksi tarjottavien, teknisten välineiden suunnittelemista, kehittämistä tai mukauttamista ja/tai edistämistä laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Kyseiset helppokäyttöiset välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön ja palveluntarjoajien on edistettävä yhteyksien turvallista ja vastuullista käyttöä lasten suojaamiseksi laittomalta ja vahingolliselta toiminnalta Sidosryhmille tulisi tiedottaa tällaisen tekniikan saatavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä. Voitaisiin tarkastella esimerkiksi seuraavien toimien hyväksymistä:

   

  (a) otetaan käyttöön palveluntarjoajien laatumerkki, jonka avulla käyttäjät voivat todeta helposti, noudattaako tietty palvelujentarjoaja hyviä käytännesääntöjä vai ei,

   

  (b) kehitetään loppukäyttäjien käyttöön tarkoitettuja suodattimia, jotka estävät lasten ruumiillista, henkistä tai moraalista koskemattomuutta uhkaavan tiedon välitystä verkkoteknologioissa,

   

  (c) tuetaan ja edistetään toimia, joilla rohkaistaan tuottamaan myönteistä sisältöä lapsille;

   

  (d) pyritään tarkastelemaan sellaisten yhteistyössä verkkopalveluja tarjoavien yritysten kanssa kehitettyjen välineiden tehokkuutta, jonka avulla lainvalvontaviranomaiset voivat jäljittää rikollisia verkossa.

  Tarkistus  27

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistäminen sidosryhmien välillä kansallisella ja Euroopan tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan laittoman sisällön jakelua ja haitallista käyttäytymistä torjuvien sidosryhmien koordinointia ja kannustamaan näiden sidosryhmien osallistumista ja aktiivisuutta.

  4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistäminen sidosryhmien välillä kansallisella ja Euroopan tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan laittoman sisällön jakelua ja haitallista käyttäytymistä torjuvien sidosryhmien koordinointia ja kannustamaan näiden sidosryhmien osallistumista ja aktiivisuutta. Toimenpiteillä pyritään erityisesti rohkaisemaan asiantuntemuksen kansainvälistä yhteiskäyttöä ja ideoiden kokoamista yhteen hallitusten, lainvalvontaviranomaisten, vihjelinjojen, pankkien, rahalaitosten ja luottokorttiyhtiöiden, lasten hyväksikäyttötapauksissa neuvontaa antavien keskusten ja lastensuojelujärjestöjen sekä verkkopalveluja tarjoavien yritysten välillä.

  Tarkistus  28

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten vaihtamisen tehostaminen laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjumisessa kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, yhdenmukaistamaan lähestymistapoja laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseen verkossa kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan yhteisten lähestymistapojen ja työmenetelmien kehittämistä.

  5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten vaihtamisen tehostaminen laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjumisessa kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, yhdenmukaistamaan lähestymistapoja laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseen verkossa kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan koordinoidun lähestymistavan kehittämistä lasten hyväksikäyttöä koskeviin kansallisiin tietokantoihin sekä yhteisten lähestymistapojen ja työmenetelmien kehittämistä. Toimenpiteiden tarkoituksena olisi erityisesti luoda läheinen yhteistyö kansallisten viranomaisten, poliisin ja yhteyspisteiden välille. On ryhdyttävä toimiin lasten hyväksikäyttöön liittyviä tietoja koskevan yhteisen eurooppalaisen tietokannan perustamiseksi ja varmistettava, että Europolilla on siihen yhteys.

  Tarkistus  29

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  5 a. Verkkotunnusrekisterien ottaminen mukaan yhteistyöhön, jolleivät ne jo ole mukana, ja yhteistyön lujittaminen tarvittaessa. Toimenpiteillä pyritään täydentämään, kansallinen lainsäädäntö huomioon ottaen, nykyisiä toimia parantamalla yhteistyötä jäsenvaltioiden verkkotunnusrekisterien kanssa ja edistämällä myönteisiä suhteita unionin ulkopuolisten rekisterien kanssa, jotta voidaan entistä aiemmin havaita mahdollisesti laiton sisältö ja minimoida lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää sisältöä tarjoavien tunnettujen verkkosivujen elinaika.

  Tarkistus  30

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Sidosryhmien kannustaminen riittävien itsesääntelyjärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimenpiteillä pyritään edistämään itsesääntelyaloitteiden luomista ja toteuttamista ja kannustamaan sidosryhmiä ottamaan huomioon lasten turvallisuus uusia teknologioita ja palveluja kehitettäessä.

  2. Sidosryhmien kannustaminen riittävien itse- ja yhteissääntelyjärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimenpiteillä pyritään edistämään itse- ja yhteissääntelyaloitteiden luomista ja toteuttamista ja kannustamaan sidosryhmiä ottamaan huomioon lasten turvallisuus uusia teknologioita ja palveluja kehitettäessä.

  Tarkistus  31

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Palveluntarjoajien kannustaminen ja avustaminen merkintöjen kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään kannustamaan ja avustamaan Internet-palvelujen tarjoajia kehittämään itsesäätelyn välineenä "lapsille turvallinen" -merkintöjä verkkosivuille.

   

  Kyseiset toimenpiteet voivat muun muassa tarkoittaa, että tarkastellaan mahdollisuutta kehittää yhteinen, havainnollistavien symbolien tai varoitusviestien järjestelmä, joka osoittaa ikäkategorian ja/tai näyttää, mikä sisällössä on vaikuttanut tietyn ikärajan suositukseen, jolloin käyttäjien on helpompi tiedostaa mahdollisesti haitallinen verkkosisältö.

  Tarkistus  32

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille.

  3. Lasten ottaminen mukaan turvallisemman verkkoympäristön luomiseen Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset toimintaan mukaan, varmistaen, että tytöt ja pojat osallistuvat siihen tasapuolisesti, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille asiantuntijoiden tuella. Osallistumisen pitää olla säännöllistä esimerkiksi eurooppalaisen lasten oikeuksia käsittelevän foorumin, turvallisempi internet -foorumin ja muiden tapahtumien puitteissa.

  Tarkistus  33

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan käyttäjille tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

  4. Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen. Toimenpiteillä pyritään lisäämään erityisesti vanhempien, huoltajien ja kasvattajien tietoa suodatusjärjestelmien kaltaisten mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan kaikille käyttäjille säännöllisesti yksinkertaisessa muodossa olevaa tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

  Tarkistus  34

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Näillä toimenpiteillä pyritään lisäämään yleisön ja erityisesti lasten, vanhempien, huoltajien ja kasvattajien tietoisuutta verkkoteknologioiden käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä sekä keinoista varmistaa niiden turvallinen käyttö. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Näillä toimenpiteillä pyritään lisäämään yleisön ja erityisesti lasten, vanhempien, huoltajien ja kasvattajien tietoisuutta verkkoteknologioiden käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä sekä keinoista varmistaa niiden turvallinen käyttö. Ne koskevat myös uusia jakelualustoja käyttävien palvelujen, kuten matkapuhelinverkkoja käyttävien audiovisuaalipalvelujen, mahdollisuuksia ja riskejä. Tietopakettien olisi tarvittaessa oltava saatavilla monikielisinä. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Tarkistus  35

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille.

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta koordinoidusti koko Euroopassa välittämällä myönteistä viestiä tieto- ja viestintäteknologioiden laajemman ja tehokkaamman käytön mahdollisuuksista, kun tarjotaan riittävästi tietoa riskeistä ja tavoista torjua niitä. Tuetaan toimenpiteitä, jotka opettavat lapsille vastuullista verkkoteknologioiden käyttöä. Opetus tapahtuu pääasiassa perehdyttämällä medialukutaitoon tai mediakoulutusohjelmissa. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja, joilla välitetään tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille ja joita ovat esimerkiksi yhteistyö joukkoviestinten kanssa, käyttäjien tuottaman sisällön verkkojakelu ja koulutusjärjestelmän hyödyntäminen. Viestien jakelu- ja esitystavat mukautetaan eri kohderyhmiin (lasten, vanhempien ja kasvattajien erilaisiin ikäryhmiin).

  Tarkistus  36

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin. Toimenpiteillä pyritään antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää.

  2. Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin ja myös neuvoja siitä, kuinka toimia verkkoympäristössä tapahtuvan viekoittelun (grooming) tai kiusaamisen tapauksessa. Toimenpiteillä pyritään antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää.

  Tarkistus  37

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteillä pyritään luomaan tietämyspohja, jonka avulla voidaan riittävän hyvin ratkoa nykyisiin ja tuleviin verkon käyttötapoihin, riskeihin ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin suunnitella tarvittavia toimia verkon turvallisen käytön varmistamiseksi kaikille käyttäjille. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Toimenpiteillä pyritään luomaan tietämyspohja, jonka avulla voidaan riittävän hyvin ratkoa nykyisiin ja tuleviin verkon käyttötapoihin, riskeihin ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin suunnitella tarvittavia toimia verkon turvallisen käytön varmistamiseksi kaikille käyttäjille. Tietämyspohjan sisältöä tulee jakaa sidosryhmien kanssa ja sitä on levitettävä jäsenvaltioissa. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Perustelu

  Tietämyspohjista ei ole hyötyä, ellei tietoja jaeta.

  Tarkistus  38

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Lasten verkkoteknologioiden käyttöä koskevan ajantasaistetun tiedon tarjoaminen. Toimenpiteillä tuotetaan ajantasaista tietoa lasten tavoista käyttää verkkoteknologioita ja siitä, miten lapset ja heidän vanhempansa ja huoltajansa käsittelevät mahdollisuuksia ja riskejä. Toimenpiteet kattavat määrällisiä ja laadullisia näkökohtia. Lisäksi pyritään lisäämään tietämystä lasten ja nuorten omista strategioista verkkoympäristön riskien hoitamiseksi ja arvioimaan näiden strategioiden toimivuutta.

  2. Lasten verkkoteknologioiden käyttöä koskevan ajantasaistetun tiedon tarjoaminen. Toimenpiteillä tuotetaan ajantasaista tietoa lasten tavoista käyttää verkkoteknologioita ja siitä, miten lapset ja heidän vanhempansa ja huoltajansa sekä heidän opettajansa ja kasvattajansa käsittelevät mahdollisuuksia ja riskejä. Toimenpiteet kattavat määrällisiä ja laadullisia näkökohtia. Lisäksi pyritään lisäämään tietämystä lasten omista strategioista verkkoympäristön riskien hoitamiseksi ja arvioimaan näiden strategioiden toimivuutta.

  Tarkistus  39

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Arvioidaan eri jäsenvaltioiden tilastoja ja suuntauksia, jotta jäsenvaltioiden lainvalvontaelimet ja asianomaiset viranomaiset voisivat vähentää nykyisten toimien päällekkäisyyttä ja maksimoida nykyisten ja tulevien voimavarojen käytön.

  Tarkistus  40

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I - 4 kohta - 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat, pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  Tarkistus  41

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I - 4 kohta - 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä vaikuttavia ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun ja kiusaamiseen eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat, pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun ja kiusaamiseen eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  Tarkistus  42

  Ehdotus päätökseksi

  Liite II

   

  Komission teksti

   (1) 

  Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  30-35%

   (2) 

  Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen

  5-10%

   (3) 

  Yleisön tietoisuuden varmistaminen

  45-50%

   (4) 

  Tietämyspohjan luominen

  8-15%

   

  Tarkistus

  (1)     

  Yleisön tietoisuuden varmistaminen

  48%

  (2)     

  Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  34%

  (3)     

  Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen

  10%

  (4)     

  Tietämyspohjan luominen

  8%

  Tarkistus  43

  Ehdotus päätökseksi

  Liite III - 4, 5 ja 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Yhteisrahoitteisten toimien valinta perustuu komission verkkosivulla julkaistuihin ehdotuspyyntöihin voimassa olevien rahoitussäännösten mukaisesti.

  Poistetaan

  (5) Yhteisön tukea koskeviin hakemuksiin on tarvittaessa liitettävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää hankkeiden rahoituksen kaikki osatekijät, mukaan luettuina yhteisöltä pyydettävä rahoitustuki sekä kaikista muista lähteistä pyydetty tai saatu tuki.

   

  (6) Liitännäistoimenpiteet toteutetaan tarjouspyynnöin voimassa olevien rahoitussäännösten mukaisesti.

   

  PERUSTELUT

  Komission ehdotus, joka koskee internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevaa yhteisön ohjelmaa, on osa EU:n toimintaa lasten turvallisuuden parantamiseksi internetissä.

  Uuden teknologian leviäminen ja lasten parempi tietämys tietotekniikasta aiheuttavat sen, että lapsia uhkaavat yhä enemmän laittomat sisällöt ja haitallinen käyttäytyminen kuten häirintä, lapsiporno, viekoittelu (grooming), kiusaaminen, rasististen sisältöjen levittäminen ja itsensä vahingoittamiseen, anoreksiaan tai itsemurhaan yllyttäminen.

  Eurobarometrin[1] mukaan 12–15 -vuotiaiden ryhmässä 74 prosenttia käyttää päivittäin internetiä vähintään 3 tuntia.

  Käytännössä kaikki haastatellut lapset vastasivat, että he ovat vahingossa joutuneet näkemään pornografisia kuvia. Lapsipornoaineistoa ja lapsille haitallista materiaalia sisältävät verkkosivut lisääntyvät eksponentiaalisesti ja huolestuttavana suuntauksena on niissä olevien lasten iän laskeminen ja väkivallan asteen nouseminen.

  Internet Watch Foundationin mukaan lasten hyväksikäyttötapaukset internetissä ovat lisääntyneet 16 prosentilla pelkästään viime vuoden aikana.

  Interpolin tietokanta osoittaa, että internetissä tarjotaan joka vuosi vähintään 500 000 uutta alkuperäistä lapsipornokuvaa ja 550 000 kuvaa hyväksikäytöstä, joissa esiintyy 20 000 lasta, joista vain 500 on onnistuttu tunnistamaan ja pelastamaan vuodesta 2001.

  Pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa lapsipornoaineistoa sisältävien verkkosivujen määrä kasvoi 1500 prosentilla vuosina 1997–2005.

  Nämä tiedot osoittavat selvästi, että lasten turvallisuus internetissä voidaan saavuttaa ainoastaan monitasoisella lähestymistavalla, johon osallistuvat lapset, heidän perheensä, koulu yhdessä viestintäalan toimijoiden kanssa, palveluntarjoajat sekä toimielimet, itsesäätelyelimet ja kansalaisjärjestöt. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluita, joilla parannetaan tietoisuutta ja ennaltaehkäisyä ja jolla kannustetaan ja helpotetaan teknisesti hyväksikäytöstä ilmoittamista. (reporting) ja jolla samalla parannetaan poliisin tutkintaedellytyksiä.

  Näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin voidaan pyrkiä turvautumalla varoihin, joita Euroopan unionilla on nykyisessä rahoitusvälineessä: Safer Internet -ohjelmassa.

  Uudessa ohjelmassa vuosiksi 2009–2013 on varattu 55 miljoonaa euroa internetiä ja uutta tekniikkaa käyttävien lasten suojeluun. Ohjelma jäsentyy neljän pääasiallisen toimintalinjan kautta: haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen vähentämällä laitonta verkkosisältöä ja vastustamalla hyväksikäyttöä internetissä; turvallisemman verkkoympäristön edistäminen myös tilapäisillä teknisillä välineillä; tiedon levittäminen, osallistuminen ja ennaltaehkäisy sekä tietämyspohjan luominen edistämällä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa kansainvälisellä tasolla.

  Tämän komission aloitteen merkitystä pitää korostaa myös aiemman Safer Internet Plus  ohjelman (2004–2008) tulosten valossa.

  Haitallisen verkkosisällön leviämisen estämiseksi on ratkaisevaa edelleen myös uudessa ohjelmassa tukea vihjelinjojen kehittämistä. Niillä on oma merkittävä asemansa esitutkinnassa, sillä niihin kerätään ilmoituksia ja ne antavat ensimmäisen arvion kulloisenkin sisällön laittomuudesta. Tällaiset yhteyspisteet muodostavat kanavointiverkon poliisille ja INHOPE-verkostoon kuuluville vihjelinjoille annettujen tietojen osalta.

  On myös erittäin tärkeää kehittää erikseen lapsille tarkoitettuja valvottuja keskustelupalstoja. Eräät kokemukset tässä mielessä ovat olleet menestyksekkäitä ja ne on toteutettu siten, että pääsyä vain lapsille tarkoitetulle keskustelupalstalle on valvottu ja internetiin tuotava käyttäjien luoma sisältö on tarkastettu ennalta.

  Myös lukitus- ja suodatusjärjestelmien kehittäminen lapsiystävällistä käyttöä varten leviää markkinoilla. Niiden käyttöä pitää edistää, jotta niistä ei tule jälleen uutta esimerkkiä uuden teknologian tarjoamista vaihtoehdoista, joita ei kuitenkaan käytetä.

  Tarvitaan vielä runsaasti työtä lasten keskuudessa, jotta lisätään heidän tietoisuuttaan uuden teknologian käyttämisen vaaroista. On tarpeen laajentaa lasten tietämyspohjaa. Heidän pitää oppia välttämään vaarallista käyttäytymistä internetissä. Lapsilla pitää olla valmiudet ja tarvittavat tiedot, jotta he voivat käyttää kaikkia keinoja mahdollisen häirinnän tunnistamiseksi ja puolustautua siltä. On ensisijaista valistaa nuoria myös oman yksityisyyden arvosta. On syytä korostaa ilmiötä, jossa lapset myyvät internetissä kuvia omasta ruumiistaan ansaitsemismielessä.

  Tarvitaan laaja valistuskampanja näistä asioista myös vanhemmille ja opettajille, jotta ns. sukupolvien teknologista kuilua voidaan kaventaa. On tärkeää, että kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihto leviää myös poliisiin ja alan toimijoihin.

  On ensiarvoisen tärkeää tuoda esille uusia ja erityisen huolestuttavia ilmiöitä, kuten viekoittelu (grooming) ja nettikiusaaminen, jotka on asetettava etusijalle. Esimerkiksi tiedotusta, uusien teknologisten välineiden kehittämistä, parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä palveluntarjoajien toimintaa on koordinoitava yhteisessä työssä lasten turvallisuuden parantamiseksi. Sellaisista ilmiöistä kuten lasten viekoittelu psykologisen manipuloinnin avulla seksuaalisessa tarkoituksessa (”grooming”), verkkokiusaaminen ja yllyttäminen itsensä vahingoittamiseen ei Eurobarometrin mukaan kerrota vanhemmille häpeän takia tai koska lapset pelkäävät, että vanhemmat kieltävät heitä käyttämästä keskustelupalstaa, tai vain siksi, että lapsi aliarvioi toiminnan vakavuutta. Ne ovat näin ollen paljon salakavalampia ja vaikeammin tunnistettavia. Viekoittelu verkossa, joka johtaa kohtaamiseen tosielämässä on erittäin vaarallinen, sillä se ennakoi lapsen hyväksikäyttöä.

  Sen vuoksi on lisättävä tutkimuksia ja tietämystä lasten käyttäytymisestä ja heidän asenteistaan vaaralliseen käyttäytymiseen (uhriksi joutumiseen). On lisättävä ponnisteluja, jotta lapset voivat saada keinot vaarallisten kohtaamisten välttämiseksi ja jotta heitä voidaan auttaa vaaran tunnistamisessa ja totuttaa heidät ilmoittamaan tällaisista tilanteista omille vanhemmille.

  On myös ensiarvoisen tärkeää torjua hyväksikäyttöä internetissä kiinnittämällä huomiota poliisin käytössä olevien välineiden parantamiseen.

  Tämän vuoksi on kehitettävä lapsipornokuvien eurooppalainen tietokanta, joka on yhteydessä reaaliajassa vihjelinjojen ilmoituksiin ja poliisin käytettävissä. Tällainen väline on erittäin hyödyllinen, kun on kyse kuvan hankkimisesta vertaisverkossa, koska siten voidaan tarkistaa, onko kuva jo ollut verkossa ja onko sitä koskevia tutkimuksia jo tehty, jolloin voidaan välttää päällekkäiset tutkimukset.

  On myös tärkeää kehittää edelleen sellaisten ohjelmistojen leviämistä, joilla tuetaan poliisin tutkintaa, heidän selvittäessään hyväksikäytetyn lapsen sijaintia. Tässä asiassa huomattavia tuloksia on jo saavutettu lasten hyväksikäytön seurantajärjestelmän (CETS) ja Europolin Analysis Work Filen avulla.

  On tuettava myös lapsipornokuvien vaihtoon liittyvien liiketoimien seurantaa ja erittäin kiinnostava on Missing Children Europelta tilattu tutkimus, jossa osoitetaan, että 11 jäsenvaltion ja Venäjän lait mahdollistavat lapsipornosivuilla tapahtuvien maksujen jäljittämisen noudattaen täysin yksityisyyden suojaa ja pankkisalaisuutta.

  On korostettava jo tehtyjen ponnisteluiden tehoa ja tuloksia, joihin voidaan päästä alan toimijoiden kanssa parhaiden käytäntöjen vaihtamisen ja itsesäätelyn avulla. Tässä mielessä panen tyytyväisenä merkille matkapuhelinoperaattoreiden helmikuussa 2007 tekemän sopimuksen lasten suojelemisesta. Uskon, että komission pitää rohkaista palveluntarjoajia vielä lisää tähän suuntaan. Esimerkiksi on tarpeen kehitellä ja kannustaa palveluntarjoajia levittämään yhteistä "lapsille turvallinen" -merkintää, jolla vanhemmat ja lapset voivat tunnistaa, että sivut ovat turvallisia ja palveluntarjoajan tarkassa valvonnassa. Tämä on yksinkertainen tapa varmistaa, että sivut, joilla merkintä esiintyy, ovat luotettavia.

  Tämän asiakirjan laatimisen yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että lapsipornografiasta ja vielä enemmän muista uuden teknologian lapsiin kohdistuvasta laittomasta käytöstä yleisölle annettavat tiedot ovat erittäin hajanaisia. Kuitenkin tietämyksen lisäämiseen liittyvässä toiminnassa keskeisessä osassa pitäisi olla seuranta ja tietojen keruu.

  Lopuksi on tärkeää jatkaa ja vahvistaa toimintaa lasten turvallisuuden varmistamiseksi internetissä ja yleisemmin uuden teknologian käyttämisessä.

  Parlamentin kannalta ensisijaista pitäisi olla toiminta, jolla nopeutetaan tämän tekstin hyväksymistä, jotta ohjelma voidaan panna täytäntöön 1. tammikuuta 2009 mennessä, varmistaa rahoituksen jatkuvuus ja valmistella asianmukaista rahoituskehystä kaudelle 2009–2013. Jotta saavutetaan yhteisymmärrys ensimmäisessä käsittelyssä, tähän mietintöön on liitetty myös neuvoston ehdottamat muutokset[2] tekstiin. Luotan siihen, että kollegat haluavat osallistua yhteiseen toimintaan tämän mietinnön hyväksymiseksi mahdollisimman pian.

  • [1]  Eurobarometri-tutkimus EB 60.2-CC-EB2004.1
  • [2]  EU:n neuvosto, 8. toukokuuta 2008, nro. 9137/08.

  budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (11.9.2008)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta
  (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Valmistelija: Cătălin-Ioan Nechifor

  LYHYET PERUSTELUT

  Tämä ohjelma "internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta" on internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman neljäs versio, edelliset ovat vuosilta 1999[1], 2003[2] ja 2005[3]. Sen on määrä tulla voimaan 1. tammikuuta 2009.

  Päivämäärä

  Kausi

  Rahoituskehys

  Ohjelman kattamien vuosien määrä

  1999

  1999–2002

  25 miljoonaa euroa

  4

  2003

  2003–2004

  13,3 miljoonaa euroa

  2

  2005

  2005–2006

  20,05 miljoonaa euroa

  2

  2005

  2006–2008

  24,95 miljoonaa euroa

  3

  2008

  2009–2013

  55 miljoonaa euroa

  5

  Kyseiset budjettikohdat ovat 09 02 02 (toimintamäärärahat) ja 09 01 04 04 (hallintomäärärahat).

  Toteutus (miljoonaa euroa)

  Talousarvio

   

  Loppusumma

  Toteutuneet

  Prosenttiosuus

   

  2009

  p.m. (ATE)

  10,7

   

   

   

  2008

  14,9

  0,04 (16.6.2008)

  0,47 %

   

  2007

  12,24

  12,24

  100 %

   

  2006

  9,8

  6,12

  84,3 %

   

  2005

  9,5

  9,5

  100 %

   

  Määrärahoja on käytetty melko hyvin edellisinä vuosina, ainoastaan vuonna 2008 toteutus näyttää olevan hyvin myöhässä (40 000 euroa sidottu 26. kesäkuuta 2008 mennessä). Tietoyhteiskunnasta vastaava pääosasto[4] uskoo käyttävänsä kaikki maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat ennen varainhoitovuoden loppua. Maksumäärärahoille tehdään kokonaissitoumus, jolla rahoitetaan virallisessa lehdessä 12. maaliskuuta 2008 (EUVL C 67, s. 7) julkaistun ehdotuspyynnön (määräaika 28. toukokuuta 2008) perusteella valittuja hankkeita. Ehdotusten arviointi tehtiin kesäkuun alussa.

  Mitä tulee vuoden 2009 (uuden ohjelman ensimmäinen vuosi) talousarvioon, komissio on ilmoittanut lausunnon valmistelijalle, että vuoden 2009 ATE:ssa on varattu 10,75 miljoonaa euroa hankkeille, jotka valitaan vuonna 2009 julkaistavan ehdotuspyynnön jälkeen uuden ohjelman puitteissa. Summaa perustellaan nykyisen ohjelman aikana vuosittain käytettyjen varojen keskiarvolla. (Noin 10,2 miljoonan euron kokonaisbudjetti ohjelmalle – 55 miljoonaa euroa jaettuna viidelle täytäntöönpanovuodelle.)

  Kaudelle 2009–2013 on varattu 55 miljoonaa euroa. Rahoitusselvityksessä varat jaetaan seuraavasti viidelle ohjelmavuodelle:

   

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  YHT.

  Tekninen ja hallinnollinen apu (09 01 04 04 )

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

   

  1,5

  ATE 2009 / Rahoitussuunnitelma 25/4/08

  0,25

  0,25

  0,3

  0,3

  0,3

   

   

   

  Maksusitoumusmäärärahat

  11

  11

  11

  11

  11

   

  55,0

  Maksumäärärahat

  0,3

  5,38

  6,91

  9,85

  10,35

  22,21

  55,0

  ATE 2009 /Rahoitussuunnitelma 25/04/08

  MSM: 10,75

  10,7

  10,7

  10,7

  10,7

   

  53,55

  MM: 13

  Hallintokulut nousevat täten 50 000 eurolla vuotta kohti verrattuna vuosiin 2007–2008.

  Lausunnon valmistelija ei ole vakuuttunut kyseisen ohjelman eurooppalaisesta lisäarvosta, jolla ei ole varsinaista oikeusperustaa perustamissopimuksessa, vaikka se onkin otsakkeen 1A enimmäismäärien mukainen, etenkään kun otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi, joka budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjän tulisi suorittaa.

  Komiteamenettely

  Ohjelman rakenne koostuu suurimmalta osin tyhjästä sisällöstä (päätös), jota täydennetään kolmella liitteellä, joissa määritellään komission toimien sisältö. 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että toimet (sisältö) yksilöidään liitteessä I ja ohjelma toteutetaan liitteen III mukaisesti. Päätöksessä itsessään ei säädetä yhdestäkään konkreettisesta toimesta. Mastenbroekin parlamentille joulukuussa 2004 edellisestä ohjelmasta laatimassa mietinnössä[5] ei pyydetty tämän ohjelmarakenteen muuttamista. Tämän hyvin vähän avoimen lainsäädäntätekniikan lisäksi 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio voi vapaasti muuttaa liitteen III (työmenetelmät) sisältöä komiteamenettelyssä.

  Ohjelman rahoituksen täytäntöönpanon seuranta kuuluu varmasti budjettivaliokunnan tai talousarvion valvontavaliokunnan toimivaltaan, erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin lähestyessä.

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  1 a kohta (uusi)

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  Tarkistus

  1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty ohjelman täytäntöönpanoon kaudella 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään 2013 esitetty ohjeellinen määrä – 55 000 000 euroa – on yhteensopiva monivuotista rahoituskehystä 2007–2013 koskevan toimielinten sopimuksen alaotsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa.

  Tarkistus  2

  Päätösehdotus – muutossäädös

  3 artikla - 3 kohta - a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) työohjelman hyväksyminen ja muuttaminen, mukaan luettuna kansainvälisen yhteistyön painopistealueiden määrittäminen;

  Poistetaan.

  Tarkistus  3

  Päätösehdotus – muutossäädös

  3 artikla - 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Toimenpiteistä, joilla muutetaan tämän työohjelman hyväksymistä ja muuttamista koskevan päätöksen muita kuin keskeisiä osia, mukaan lukien kansainvälisen yhteistyön ensisijaisia aloja, päätetään 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

  Tarkistus  4

  Päätösehdotus – muutossäädös

  4 artikla - 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

  Tarkistus  5

  Päätösehdotus – muutossäädös

  Liite III - 4, 5 ja 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Yhteisrahoitteisten toimien valinta perustuu komission verkkosivulla julkaistuihin ehdotuspyyntöihin voimassa olevien rahoitussäännösten mukaisesti.

  Poistetaan.

  (5) Yhteisön tukea koskeviin hakemuksiin on tarvittaessa liitettävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää hankkeiden rahoituksen kaikki osatekijät, mukaan luettuina yhteisöltä pyydettävä rahoitustuki sekä kaikista muista lähteistä pyydetty tai saatu tuki.

   

  (6) Liitännäistoimenpiteet toteutetaan tarjouspyynnöin voimassa olevien rahoitussäännösten mukaisesti.

   

  Perustelu

  Tämä säännös on tarpeeton. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi varainhoitoasetuksen N:o 1605/2002 kanssa nämä säännökset olisi poistettava, sillä varainhoitoasetus ja täytäntöönpanotoimet ovat jo riittävän yksityiskohtaisia.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Lasten suojelu Internetin ja muiden viestintäteknologioiden käytön aikana

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  LIBE

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  10.4.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Cătălin-Ioan Nechifor

  1.4.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  15.7.2008

  11.9.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 276/1999/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla.
  • [2]  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1151/2003/EY, tehty 16 päivänä tammikuuta 2003, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta.
  • [3]  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 854/2005/EY, tehty 11 päivänä toukokuuta 2005, Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta.
  • [4]  http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm
  • [5]  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 854/2005/EY, tehty 11. toukokuuta 2005, Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta – COD 2004/0023 ¬http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

  kulttuuri- ja koulutusvaliokunnAN LAUSUNTO  (10.9.2008)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta
  (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Valmistelija: Christopher Heaton-Harris

  LYHYET PERUSTELUT

  Komission ehdotuksessa internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta pyritään hyödyntämään internetin käyttöturvallisuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa saavutettuja tuloksia.

  EU on ollut edelläkävijä lasten suojelemisessa verkkouhkilta vuodesta 1996. Peräkkäiset internetin käyttöturvallisuutta koskevat ohjelmat ovat olleet komission tärkein työkalu tällä alueella. Ne muodostavat ainoan yleiseurooppalaisen toimintakokonaisuuden, jonka aiheena on lasten suojelu verkkoympäristössä. Niihin sisältyy useita toimintalinjoja, jotka ovat osoittautuneet tuloksellisiksi.

  Ohjelmien aikaansaannoksia:

  ·   Eurooppalaisten vihjelinjojen verkosto. Näihin raportointipisteisiin voi ilmoittaa laittomasta sisällöstä.

  ·   Eurooppalainen tietoisuuden lisäämisverkosto ja verkoston koordinoima ”Turvallisempi internet” -päivä. Joka vuosi yhä useampi maa osallistuu tähän tapahtumaan Euroopassa ja ympäri maailmaa.

  ·   Vanhemmille suunnattu tiedotus riippumattomasti testatuista suodatusohjelmista.

  ·   Toimialan itsesääntelyaloitteiden tukeminen sisällön luokittelun ja matkapuhelimien alalla.

  Toimintasuunnitelman loppuarvioinnin mukaan Euroopan unioni nähdään nyt "edelläkävijänä, joka totesi aikaisessa vaiheessa Internetin laittoman ja haitallisen sisällön maailmanlaajuisesti vakavaksi ja tärkeäksi poliittiseksi kysymykseksi".

  Valmistelija kannattaa periaatteessa komission ehdotusta ja tukee onnistuneita toimia, joita tähän mennessä on toteutettu erityisesti yleisön tietoisuuden varmistamisen osalta. Valmistelija on kuitenkin huolissaan siitä, että jäsenvaltioilla on erilaiset voimavarat ja organisaatiovalmiudet laittoman verkkosisällön vähentämisessä ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjumisessa. Voitaisiin toteuttaa varsin yksinkertaisia toimia, joita onkin jo pantu täytäntöön osassa jäsenvaltioista ja jotka voisivat parantaa jäsenvaltioiden asianomaisten elinten kykyä entistä nopeammin ja tehokkaammin tunnistaa ja poistaa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä sisältö.

  Valmistelija kannattaa ehdotusta Euroopan laajuiseksi tietokannaksi, jonka avulla voidaan parantaa tämän alan tietämyspohjaa, ja kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki käytettävissä olevat toimet, jotta ehdotus voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Lopuksi voidaan todeta, että ohjelma on ollut Euroopan unionille menestys, joten sen jatkuminen olisi varmistettava tällä ehdotuksella, ja valmistelija toivoo, että kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä tämä hyvä käytäntö voidaan ulottaa myös muualle maailmaan.

  TARKISTUKSET

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) On toivottavaa päästä kansainväliseen sopimukseen oikeudellisesti sitovista perussäännöistä, mutta tämä ei ole nopeasti toteutettavissa. Vaikka sopimukseen päästäisiinkin, se ei sellaisenaan riitä varmistamaan, että säännöt pannaan täytäntöön tai että vaarassa olevia suojellaan.

  (5) On toivottavaa päästä kansainväliseen sopimukseen oikeudellisesti sitovista perussäännöistä mahdollisimman nopeasti. Jos tällaiseen sopimukseen päästään, se ei sellaisenaan riitä, vaan on myös toteutettava muita toimia sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön tai että vaarassa olevia suojellaan.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, kun otetaan huomioon ongelman maailmanlaajuinen luonne. Laitonta sisältöä voidaan tuottaa yhdessä maassa, ylläpitää toisessa ja saada käyttöön ja ladata missä tahansa maapallolla. Kansainvälistä yhteistyötä, jota on jo tuettu yhteisön verkostorakenteiden kautta, on lujitettava, jotta lapsia voidaan suojella paremmin valtioiden rajat ylittäviltä riskeiltä, joihin liittyy kolmansia maita. Parhaita käytäntöjä koskeva tiedonvaihto eurooppalaisten ja muualla maailmassa sijaitsevien organisaatioiden välillä voi hyödyttää kaikkia osapuolia.

  (9) Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, kun otetaan huomioon ongelman maailmanlaajuinen luonne vuonna 2007 unionissa ylläpidettiin vain noin kolmea prosenttia lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävistä kaupallisista verkkosivuista. Laitonta sisältöä voidaan tuottaa yhdessä maassa, ylläpitää toisessa ja saada käyttöön ja ladata missä tahansa maapallolla. Kansainvälistä yhteistyötä, jota on jo tuettu yhteisön verkostorakenteiden kautta, on lujitettava, jotta lapsia voidaan suojella paremmin valtioiden rajat ylittäviltä riskeiltä, joihin liittyy kolmansia maita. Parhaita käytäntöjä koskeva tiedonvaihto eurooppalaisten ja muualla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa, sijaitsevien organisaatioiden välillä voi hyödyttää kaikkia osapuolia.

  Perustelu

  On hyvin suurelta osin internetin käyttöturvallisuutta koskevan ohjelman ansiota, että EU:ssa on onnistuttu poistamaan verkkosivuja, joilla ylläpidetään laitonta sisältöä. Internet Watch Foundationin kokoamien tilastotietojen mukaan Yhdysvalloissa ylläpidettiin vuonna 2007 noin 48:aa prosenttia lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävistä kaupallisista, yleisistä saatavilla olevista verkkosivuista, ja luku kohosi vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 78 prosenttiin. Myös merkittävää osaa muusta kuin kaupallisesta sisällöstä ylläpidetään Yhdysvalloissa olevilla verkkosivuilla. Pitää paikkansa, että internetin käyttäjämäärät ovat näissä maissa maailman suurimpia, mutta on selvää, että edellä mainittujen lukujen alentamiseksi tarvitaan lisätoimia.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä ja vihjelinjoja, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa, ja niiden toteuttamista edistetään. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, niitä tuetaan järjestelmällisesti etenkin kaikissa hakukoneissa ja käyttämällä maksutonta eurooppalaista puhelinnumeroa, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

  Perustelu

  Kuten 112-numerosta saadut kokemukset osoittavat, ei ole mielekästä vain luoda yleiseurooppalaisia puhelinnumeroita tai vihjelinjoja, ellei niistä tiedetä yleisesti. Niitä koskevaa yleistä tietämystä tulisi parantaa.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – I kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön.

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa ja loppukäyttäjien informointi siitä, miten tätä tekniikkaa voidaan soveltaa. Toimenpiteillä pitäisi edistää ilmaisten, helppokäyttöisten ja toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista ja/tai edistämistä laittoman sisällön torjumiseksi ja haitallisen käyttäytymisen estämiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön. Sidosryhmille tulisi tiedottaa tällaisen tekniikan saatavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä.

  Perustelu

  Uusi tekniikka ja uudet tekniset ratkaisut ovat hyödyttömiä, ellei yleisölle tiedoteta niiden saatavuudesta ja niiden käytöstä kaikkein tehokkaimmalla tavalla.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 kohta – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  5 a. Verkkotunnusrekisterien ottaminen mukaan yhteistyöhön, jolleivät ne jo ole mukana, ja yhteistyön lujittaminen tarvittaessa. Toimenpiteillä pyritään täydentämään nykyisiä toimia parantamalla yhteistyötä jäsenvaltioiden verkkotunnusrekisterien kanssa ja edistämällä myönteisiä suhteita unionin ulkopuolisten rekisterien kanssa, jotta voidaan entistä aiemmin havaita mahdollisesti laiton sisältö ja minimoida lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää sisältöä tarjoavien tunnettujen verkkosivujen elinaika.

  Perustelu

  Yhteistyö internet- ja viestintätoimialojen kanssa on välttämätöntä näinkin nopeasti muuttuvalla alalla, mutta verkkotunnusrekisterit ovat erityisen tärkeitä, sillä ne ovat verkkosivujen toiminnan perusta. Parantamalla yhteistyötä näiden elinten kanssa jäsenvaltioiden tasolla voitaisiin luoda entistä tehokkaampi laittoman sisällön "hälytysjärjestelmä", ja samalla lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävien verkkosivujen ylläpitäjien, joista osa on "pyörittänyt" sivuja vuosikausia samalla verkkotunnuksella, olisi entistä kalliimpaa, epävarmempaa ja hankalampaa harjoittaa toimintaansa.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille.

  3. Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille asiantuntijoiden tuella.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 kohta – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen. Toimenpiteillä pyritään lisäämään tietoa mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan käyttäjille tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

  4. Haitallisen verkkosisällön torjumisvälineitä koskevan tiedotuksen lisääminen. Toimenpiteillä pyritään lisäämään erityisesti vanhempien, huoltajien ja kasvattajien tietoa mahdollisesti haitallisen verkkosisällön torjumiseen tarkoitettujen välineiden tehokkuudesta ja toimivuudesta ja tarjoamaan kaikille käyttäjille säännöllisesti yksinkertaisessa muodossa olevaa tietoa, välineitä ja sovelluksia, joiden avulla he pystyvät torjumaan haitallista sisältöä eri jakelualustoilla.

  Perustelu

  On tärkeää pienentää yleisesti vanhempien ja lasten välistä tietokuilua, koska vanhemmat valvovat lasten pääsyä sisältöön. On kuitenkin tärkeää keskittyä erityisesti niihin aikuisiin, jotka valvovat suoraan lasten pääsyä sisältöön, kuten vanhempiin, huoltajiin ja kasvattajiin.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 kohta – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille.

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla säännöllisesti, järjestelmällisesti ja koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille ja erityisesti nuorille sekä koulujen että yhdistysten kautta.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteillä pyritään luomaan tietämyspohja, jonka avulla voidaan riittävän hyvin ratkoa nykyisiin ja tuleviin verkon käyttötapoihin, riskeihin ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin suunnitella tarvittavia toimia verkon turvallisen käytön varmistamiseksi kaikille käyttäjille. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Toimenpiteillä pyritään luomaan tietämyspohja, jonka avulla voidaan riittävän hyvin ratkoa nykyisiin ja tuleviin verkon käyttötapoihin, riskeihin ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin suunnitella tarvittavia toimia verkon turvallisen käytön varmistamiseksi kaikille käyttäjille. Tietämyspohjan sisältöä tulee jakaa sidosryhmien kanssa ja sitä on levitettävä jäsenvaltioissa. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Perustelu

  Tietämyspohjista ei ole hyötyä, ellei tietoja jaeta.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Lasten verkkoteknologioiden käyttöä koskevan ajantasaistetun tiedon tarjoaminen. Toimenpiteillä tuotetaan ajantasaista tietoa lasten tavoista käyttää verkkoteknologioita ja siitä, miten lapset ja heidän vanhempansa ja huoltajansa käsittelevät mahdollisuuksia ja riskejä. Toimenpiteet kattavat määrällisiä ja laadullisia näkökohtia. Lisäksi pyritään lisäämään tietämystä lasten ja nuorten omista strategioista verkkoympäristön riskien hoitamiseksi ja arvioimaan näiden strategioiden toimivuutta.

  2. Lasten verkkoteknologioiden käyttöä koskevan ajantasaistetun tiedon tarjoaminen. Toimenpiteillä tuotetaan ajantasaista tietoa lasten tavoista käyttää verkkoteknologioita ja siitä, miten lapset ja heidän vanhempansa ja huoltajansa sekä heidän opettajansa ja kasvattajansa käsittelevät mahdollisuuksia ja riskejä. Toimenpiteet kattavat määrällisiä ja laadullisia näkökohtia. Lisäksi pyritään lisäämään tietämystä lasten ja nuorten omista strategioista verkkoympäristön riskien hoitamiseksi ja arvioimaan näiden strategioiden toimivuutta.

  Perustelu

  Nuorten käyttäessä Internetiä yhä enemmän on tärkeää, että opettajat ja kasvattajat ovat tietoisia kaikista asiaan liittyvistä kysymyksistä. Tämä on erityisen tärkeää, koska verkkokiusaaminen saa usein alkunsa kouluympäristöstä.

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 a. Jo olemassa olevien kansainvälisten kuvapankkien – kuten Interpolin kuvapankkien – käytön edistäminen lasten hyväksikäytön vastustamiseksi. Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin entistä tehokkaampi yhteistyö Interpolin ja sen tietopankkien kanssa voisi tehostaa yhteistyötä kansallisesti, unionin tasolla sekä kansainvälisesti.

  Perustelu

  Jotta lasten hyväksikäytön vastaista yhteistyötä voitaisiin tehostaa, on järkevää hyödyntää ja vahvistaa jo olemassa olevia rakenteita. Esimerkiksi erillinen eurooppalainen tietopankki kaksinkertaistaisi työmäärän, eikä se sen vuoksi edistäisi lasten hyväksikäytön vastustamistavoitetta. Lisäksi kyse on hyvin arkaluontoisista tiedoista, jotka edellyttävät vahvaa ja oikeudellisesti varmennettua tietosuojaa.

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 kohta – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 b. Sellaisen Euroopan laajuisen teknisiä tietoja sisältävän tietokannan luominen, joka käsittäisi esimerkiksi ilmoitetut lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät verkkotunnukset ja paikantimet sekä eri jäsenvaltioiden tilastot ja suuntaukset. Toimenpiteillä pyritään valvomaan Euroopan laajuisen tietokannan luomista, jotta jäsenvaltioiden lainvalvontaelimet ja asianomaiset viranomaiset voisivat vaihtaa tietoja ja siten vähentää nykyisten toimien päällekkäisyyttä ja maksimoida nykyisten ja tulevien voimavarojen käytön.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Lasten suojelu Internetin ja muiden viestintäteknologioiden käytön aikana

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  LIBE

  Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  10.4.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Christopher Heaton-Harris

  1.4.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  14.7.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

  oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (10.9.2008)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta
  (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Valmistelija: Titus Corlăţean

  LYHYET PERUSTELUT

  Komissio hyväksyi 27. helmikuuta 2008 uuden ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (KOM(2008) 106).

  Sen tarkoituksena on nykyisen Safer Internet plus -ohjelman kehittäminen ja korvaaminen edistämällä neljää toimenpidekokonaisuutta: laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen, turvallisemman verkkoympäristön edistäminen, yleisön tietoisuuden varmistaminen ja tietämyspohjan luominen.

  Komission ehdotus vaikuttaa kaiken kaikkiaan harkitulta ja tasapainoiselta. Valmistelija esittää kuitenkin, että ehdotukseen tehdään tiettyjä muutoksia sen tehokkuuden lisäämiseksi.

  Muutoksilla pyritään ennen kaikkea laajentamaan ohjelman soveltamisalaa mahdollisesti haitallista sisältöä tarjoaviin internet-uhkapeleihin ja sähköiseen kaupankäyntiin sekä tekemään pakolliseksi ainakin yhden elimen osallistuminen siihen kustakin jäsenvaltiosta. Lisäksi ehdotetaan "lapset"-käsitteen selkeää määrittelyä, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeuskelpoisuutta koskevat säädökset.

  TARKISTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Internetin ja muiden viestintäteknologioiden, kuten matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti tarjoten kaikille kansalaisille suuria mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja luovuuteen. Myös lapsille aiheutuvat riskit ja teknologioiden väärinkäyttö ovat jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia riskejä ja väärinkäytöksiä. Jotta voitaisiin edistää internetin ja muiden verkkoteknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ja myönteisten ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan myös toimia niiden turvallisen käytön edistämiseksi.

  (1) Internetin ja muiden viestintäteknologioiden, kuten matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti tarjoten kaikille kansalaisille suuria mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja luovuuteen. Lapsille aiheutuvat riskit ja teknologioiden väärinkäyttö ovat kuitenkin jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja yhteiskunnallisten käyttäytymismallien muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia riskejä ja väärinkäytöksiä. EU:n tasolla on ryhdyttävä toimiin lasten ruumiillisen, henkisen ja moraalisen koskemattomuuden turvaamiseksi, sillä koskemattomuus saattaa olla uhattuna, jos lapset pääsevät käsiksi epäsopivaan sisältöön. Jotta voitaisiin lisäksi edistää internetin ja muiden verkkoteknologioiden, mukaan lukien viestintäteknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien ja myönteisten ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan myös toimia niiden turvallisen käytön edistämiseksi.

  Perustelu

  Päätöksen soveltaminen viestintäteknologioihin, kuten matkapuhelinpalveluihin, tulisi mainita yksiselitteisesti, koska huomattava osa lapsista ja teini-ikäisistä nuorista käyttää kyseisiä palveluja.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) On toivottavaa päästä kansainväliseen sopimukseen oikeudellisesti sitovista perussäännöistä, mutta tämä ei ole nopeasti toteutettavissa. Vaikka sopimukseen päästäisiinkin, se ei sellaisenaan riitä varmistamaan, että säännöt pannaan täytäntöön tai että vaarassa olevia suojellaan.

  Poistetaan.

  Perustelu

  On ristiriitaista puhua kansainvälisen sopimuksen mahdollisuudesta, jos sen toimivuus samalla kyseenalaistetaan.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8 a) Uusien teknologioiden ja viestintäinnovaatioiden seurauksena muuttuva viestintäympäristö tekee välttämättömäksi, että lapsia ja myös vanhempia, huoltajia ja opettajia koulutetaan käyttämään verkkotietopalveluja turvallisesti ja tehokkaasti.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8 b) Tulisi pyrkiä suojelemaan lapsia tekemästä pitkiä, taloudellisia riskejä aiheuttavia sopimuksia modernien teknologioiden avulla (internet ja matkapuhelimet). Sen vuoksi olisi syytä kehittää tehokkaita iäntarkistusjärjestelmiä ja vapaaehtoisia sertifiointitunnuksia.

  Perustelu

  Palveluntarjoajien olisi varmistettava, että ainakin palvelun kesto ja hinta on selkeästi ilmoitettu, koska lapset ovat joidenkin pitkäkestoisteni internet- ja matkapuhelinpalvelujen tärkein käyttäjäryhmä (esim. matkapuhelimeen ladattavat soittoäänet ja pelit).

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 7, 8 ja 24 artiklassa esitettyjä periaatteita,

  (14) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdassa sekä 7, 8 ja 24 artiklassa esitettyjä periaatteita,

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14 a) Päätöksessä ja sen liitteissä ei ole kohtia, jotka estävät jäsenvaltioita soveltamasta omia, internetiä käyttävien lasten suojelua koskevia säädöksiä tai hallinnollisia käytäntöjä, mikäli ne johtavat parempaan lopputulokseen.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  1 a. Tässä päätöksessä "lapsilla" tarkoitetaan alle 18-vuotiaita henkilöitä, ellei kansallinen lainsäädäntö tiettyjen ehtojen nojalla myönnä heille täyttä oikeuskelpoisuutta ennen kyseistä ikää.

  Perustelu

  Täyttä oikeuskelpoisuutta koskeva kansallinen lainsäädäntö myöntää tiettyjen ehtojen täytyttyä täyden oikeuskelpoisuuden ennen 18:tta ikävuotta. Olisi asiaankuulumatonta ulottaa suojelutoimet, joilla varjellaan "lapsia" edellä määritellyllä tavalla, kaikkiin alle 18‑vuotiaisiin henkilöihin, vaikka heille olisikin myönnetty täysi oikeuskelpoisuus.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen,

  (a) laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen,

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenvaltioihin sijoittautuneet oikeussubjektit.

  1. Ainakin yhden elimen on osallistuttava ohjelmaan kustakin jäsenvaltiosta. Mikä tahansa muu oikeussubjekti voi halutessaan osallistua ohjelmaan.

  Tarkistus  10

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  1. Laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen

  Tarkistus  11

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – johdantosanamuoto

  Komission teksti

  Tarkistus

  Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään verkossa jaeltavan laittoman sisällön määrää ja torjumaan haitallista verkkokäyttäytymistä. Erityisesti kohteina ovat lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaali, viekoittelu (grooming) ja kiusaaminen. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään verkossa jaeltavan laittoman sisällön määrää ja torjumaan tuloksellisesti haitallista verkkokäyttäytymistä. Erityisesti kohteina ovat toisaalta lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaali, viekoittelu (grooming) ja kiusaaminen toisaalta internet-uhkapelit ja mahdollisesti haitallista sisältöä tarjoava sähköinen kaupankäynti. Keskeisiä yleisen tason toimia ovat:

  Tarkistus  12

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

  1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti muuhun kansallisen tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat keskenään tietoa parhaista käytännöistä. Yhteyspisteissä yleisölle annetaan lisäksi tietoa, miten laittomasta sisällöstä tehdään ilmoitus ja miten verkkotietopalvelujen, lasten ruumiillista, henkistä ja moraalista koskemattomuutta mahdollisesti vahingoittavaa sisältöä arvioidaan.

  Tarkistus  13

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Haitallisen verkkokäyttäytymisen ja erityisesti viekoittelun ja kiusaamisen torjuminen. Toimenpiteillä pyritään torjumaan verkossa tapahtuvaa viekoittelua, jossa aikuinen ystävystyy lapsen kanssa seksuaalinen hyväksikäyttö mielessään, ja kiusaamista. Toimenpiteillä ratkotaan näihin kysymyksiin liittyviä teknisiä, psykologisia ja sosiologisia näkökohtia ja edistetään sidosryhmien välistä yhteistyötä ja koordinointia.

  2. Haitallisen verkkokäyttäytymisen ja erityisesti viekoittelun, kiusaamisen ja uhkapelaamisen torjuminen. Toimenpiteillä pyritään torjumaan verkossa tapahtuvaa viekoittelua, jossa aikuinen ystävystyy lapsen kanssa seksuaalinen hyväksikäyttö mielessään, ja kiusaamista sekä internet-uhkapelaamista ja mahdollisesti haitallista sisältöä tarjoavaa sähköistä kaupankäyntiä. Toimenpiteillä ratkotaan näihin kysymyksiin liittyviä teknisiä, psykologisia ja sosiologisia näkökohtia ja edistetään sidosryhmien välistä yhteistyötä ja koordinointia.

  Tarkistus  14

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön.

  3. Teknisten ratkaisujen käytön edistäminen laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseksi verkossa. Toimenpiteillä pitäisi edistää toimivien teknisten välineiden kehittämistä tai mukauttamista laittoman sisällön torjumiseksi ja haitallisen käyttäytymisen estämiseksi verkossa. Välineet pitäisi saada kaikkien sidosryhmien käyttöön. Voitaisiin tarkastella esimerkiksi seuraavien toimien hyväksymistä:

   

  (a) otetaan käyttöön palveluntarjoajien laatumerkki, jonka avulla käyttäjät voivat todeta helposti, noudattaako tietty palvelujentarjoaja hyviä käytännesääntöjä vai ei,

   

  (b) kehitetään suodattimia, jotka estävät lasten ruumiillista, henkistä tai moraalista koskemattomuutta uhkaavan tiedon välitystä verkkoteknologioissa,

   

  (c) tuetaan sellaisen toisen asteen aluetunnuksen (generic second level domain) perustamista, joka on tarkoitettu ainoastaan sellaisia verkkosivuja varten, joita valvotaan ja joiden tuottajat sitoutuvat kunnioittamaan alaikäisiä ja näiden oikeuksia, kuten tunnus .KID.eu.;

  Tarkistus  15

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 1 jakso – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten vaihtamisen tehostaminen laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjumisessa kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, yhdenmukaistamaan lähestymistapoja laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseen verkossa kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan yhteisten lähestymistapojen ja työmenetelmien kehittämistä.

  5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten vaihtamisen tehostaminen laittoman verkkosisällön ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjumisessa kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, yhdenmukaistamaan lähestymistapoja laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjumiseen verkossa kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan koordinoidun lähestymistavan kehittämistä lasten hyväksikäyttökuvien kansallisiin tietokantoihin ja niiden Europol-kytkentöihin sekä muiden yhteisten lähestymistapojen ja työmenetelmien kehittämistä.

  Tarkistus  16

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 2 jakso – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Sidosryhmien kannustaminen riittävien itsesääntelyjärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimenpiteillä pyritään edistämään itsesääntelyaloitteiden luomista ja toteuttamista ja kannustamaan sidosryhmiä ottamaan huomioon lasten turvallisuus uusia teknologioita ja palveluja kehitettäessä.

  2. Sidosryhmien kannustaminen riittävien itsesääntelyjärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimenpiteillä pyritään edistämään muun muassa verkkosisällön arviointiin ja luokitteluun tähtäävien itsesääntelyaloitteiden luomista ja toteuttamista ja kannustamaan sidosryhmiä ottamaan huomioon lasten turvallisuus uusia teknologioita ja palveluja kehitettäessä.

  Tarkistus  17

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 jakso – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Toimenpiteillä tuetaan kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille.

  1. Verkkoteknologioiden turvallista käyttöä koskevan yleisön tietoisuuden lisääminen ja tiedon levittäminen. Toimenpiteillä edistetään yleisön tietoisuutta tarjoamalla koordinoidusti tietoa koko Euroopassa mahdollisuuksista, riskeistä ja tavoista torjua niitä. Tuetaan toimenpiteitä, jotka opettavat lapsille vastuullista verkkoteknologioiden käyttöä. Opetus tapahtuu pääasiassa perehdyttämällä medialukutaitoon tai mediakoulutusohjelmissa sekä esimerkiksi jatkuvana osana kouluopetusta, jossa on myös vanhemmille avoimia tilaisuuksia. Toimenpiteillä tuetaan lisäksi kustannustehokkaita keinoja välittää tiedotusmateriaalia suurille käyttäjämäärille, kuten esimerkiksi tietopaketteja verkkoteknologioiden mahdollisista riskeistä.

  Tarkistus  18

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 jakso – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin. Toimenpiteillä pyritään antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää.

  2. Yhteyspisteet, mukaan lukien tukipalvelupuhelimet, joista vanhemmat ja lapset voivat saada vastauksia verkon turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin. Toimenpiteillä pyritään antamaan käyttäjille valmiudet tehdä tietoon perustuvia ja vastuullisia valintoja tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä tietoja ja varotoimia verkon turvallinen käyttö edellyttää.

  Tarkistus  19

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 jakso – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja -välineiden edistäminen. Toimenpiteillä pyritään parantamaan tarpeellisia tietoisuudenlisäämismenetelmiä ja -välineitä, jotta niistä tulisi tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä.

  3. Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja -välineiden edistäminen. Toimenpiteillä pyritään parantamaan tarpeellisia tietoisuudenlisäämismenetelmiä ja -välineitä, jotta niistä tulisi tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä. Kyseiset toimenpiteet voivat muun muassa tarkoittaa, että kehitetään yhteinen, havainnollistavien symbolien tai varoitusviestien järjestelmä, joka osoittaa ikäkategorian ja/tai näyttää, mikä sisällössä on vaikuttanut tietyn ikärajan suositukseen, jolloin käyttäjien on helpompi tiedostaa mahdollisesti haitallinen verkkosisältö.

  Tarkistus  20

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 3 jakso – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön varmistaminen Euroopan tasolla. Toimenpiteillä varmistetaan tehokas eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyö ja tehokas parhaiden käytäntöjen, työkalujen, menetelmien, kokemusten ja tiedon vaihto.

  4. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön varmistaminen Euroopan tasolla. Toimenpiteillä varmistetaan tehokas eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyö ja tehokas parhaiden käytäntöjen, työkalujen, menetelmien, kokemusten ja tiedon vaihto. Toimenpiteiden tarkoituksena olisi erityisesti luoda läheinen yhteistyö kansallisten viranomaisten, poliisin ja yhteyspisteiden välille. On ryhdyttävä toimiin lasten hyväksikäyttökuvien yhteisen eurooppalaisen tietokannan perustamiseksi ja varmistettava, että Europolilla on siihen yhteys.

  Tarkistus  21

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 jakso – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali, internet-uhkapelit, haitallista sisältöä tarjoava sähköinen kaupankäynti ja uusimmat vastaavanlaiset käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  Tarkistus  22

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – 4 jakso – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä vaikuttavia ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun ja kiusaamiseen eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä vaikuttavia ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun, kiusaamiseen, internet-uhkapelaamiseen ja haitallista sisältöä tarjoavaan sähköiseen kaupankäyntiin eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  ASIAN KÄSITTELY

  Osasto

  Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  LIBE

  Lausunnon antanut valiokunta

    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  10.4.2008

   

   

   

  Valmistelija

    Nimitetty (pvä)

  Titus Corlăţean

  25.6.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Renate Weber

  naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnaN LAUSUNTO  (10.9.2008)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta
  (KOM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Valmistelija: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  LYHYET PERUSTELUT

  Ehdotuksella päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta pyritään luomaan turvallisempi verkkoympäristö lapsille edistämällä itsesääntelyaloitteita ja lisäämällä tietoisuutta yhteiskunnassa. Lapsia ja nuoria varten kehitetyllä "Safer Internet -ohjelmalla" helpotetaan perheenjäsenten ajankäytön suunnittelua ja autetaan torjumaan tehokkaammin uusien tekniikoiden kielteisiä vaikutuksia. Seuraavat toimet on asetettu etusijalle uudessa ohjelmassa:

  Ι. Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen: yleisölle järjestetään kansallisia yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa, etenkin materiaalista, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja viekoitteluun;

  ΙΙ. Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen: edistetään asiaa koskevia itsesääntelyaloitteita; lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen erityisesti nuorisopaneeleiden kautta;

  ΙΙΙ. Yleisen tietoisuuden lisääminen: lapsille, vanhemmille ja opettajille suunnatut toimet; lisätään kerrannaisvaikutuksia kansallisten tiedotuskeskusten verkon kautta tapahtuvalla parhaiden käytäntöjen vaihdolla; tuetaan yhteyspisteitä, joista vanhemmat ja lapset voivat saada verkon turvalliseen käyttöön liittyviä neuvoja;

  ΙV. Tietämyspohjan luominen tuomalla yhteen lasten verkkoturvallisuuden alalla toimivia tutkijoita Euroopan tasolla; luodaan tietämyspohja uusien tekniikoiden käytöstä, niiden vaikutuksista lapsiin ja niihin liittyvistä riskeistä; käytetään tietämyspohjaa Safer Internet -ohjelman puitteissa meneillään olevien toimien tehostamiseen.

  Internetillä on välittömiä vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Siksi on äärimmäisen tärkeää kehittää selvityksiä, puitteita ja perusteluja, joilla voidaan varmistaa, että yhteiskuntiemme tekninen muuttuminen tapahtuu siten, että se osaltaan edistää miesten ja naisten, poikien ja tyttöjen tasa-arvon kehittymistä. On pikaisesti selvitettävä, miten uudet tekniikat, muun muassa internet, voivat vaikuttaa naisten oikeuksiin, ja tarkastella kriittisesti niiden mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia. Lausuntoluonnoksessa korostetaan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan lähestymistavan merkitystä kehitettäessä ja pantaessa täytäntöön eri ohjelmiin sisältyviä toimenpiteitä. Tytöille ja pojille on taattava samat mahdollisuudet ja heidän erilaisia tarpeitaan on arvioitava ja otettava huomioon kaikissa toteutettavissa toimenpiteissä.

  TARKISTUKSET

  Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön että laittoman sisällön, erityisesti lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen alueella on jatkuvaa tarvetta toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista tulee ruumiillisiin ja psykologisiin vammoihin johtavan haitallisen ja laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan vahinkoa itselleen ja muille.

  (4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön, etenkin pornografisen aineiston, että laittoman sisällön, erityisesti lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen alueella on jatkuvaa tarvetta toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista tulee ruumiillisiin ja psykologisiin vammoihin johtavan haitallisen ja laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan vahinkoa itselleen ja muille. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota vertaistukijärjestelmään.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 25 päivänä tammikuuta 1999 tekemällä päätöksellä N:o 276/1999/EY Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla, päätöksen muuttamisesta tehdyllä päätöksellä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 päivänä toukokuuta 2005 tekemällä päätöksellä N:o 854/2005/EY Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (Safer Internet plus 2005–2008) on annettu yhteisön rahoitusta, jolla on onnistuneesti kannustettu monenlaisia hankkeita ja tuotettu eurooppalaista lisäarvoa, kuten käy ilmi ohjelmien arvioinneista, jotka on toimitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

  (6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 25 päivänä tammikuuta 1999 tekemällä päätöksellä N:o 276/1999/EY Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla, päätöksen muuttamisesta tehdyllä päätöksellä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 11 päivänä toukokuuta 2005 tekemällä päätöksellä N:o 854/2005/EY Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (Safer Internet plus 2005–2008) on annettu yhteisön rahoitusta, jolla on onnistuneesti kannustettu monenlaisia hankkeita ja tuotettu eurooppalaista lisäarvoa, kuten käy ilmi ohjelmien arvioinneista, jotka on toimitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle. "Safer Internet plus Programme (2005–2008)" -ohjelmalla ja uudella "Safer Internet Programme (2009–2013)" ‑ohjelmalla helpotetaan perheenjäsenten ajankäytön suunnittelua ja autetaan torjumaan tehokkaammin uusien tekniikoiden kielteisiä vaikutuksia.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – Toimintalinja 1 – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistäminen sidosryhmien välillä kansallisella ja Euroopan tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan laittoman sisällön jakelua ja haitallista käyttäytymistä torjuvien sidosryhmien koordinointia ja kannustamaan näiden sidosryhmien osallistumista ja aktiivisuutta.

  4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistäminen sidosryhmien välillä kansallisella ja Euroopan tasolla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan laittoman sisällön jakelun ja haitallisen käyttäytymisen torjumisesta vastuussa olevien koordinointia ja kannustamaan eri väestöryhmien osallistumista ja aktiivisuutta sosiaalisesta ja maantieteellisestä taustasta riippumatta.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I - Toimintalinja 2 - 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille.

  3. Lasten ja nuorten kannustaminen osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön kehittämiseen. Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja nuoret toimintaan mukaan ja varmistamaan sekä tyttöjen ja poikien että naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä turvallisempi lapsille.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – Toimintalinja 3 – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja ‑välineiden edistäminen. Toimenpiteillä pyritään parantamaan tarpeellisia tietoisuudenlisäämismenetelmiä ja ‑välineitä, jotta niistä tulisi tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia pitkällä aikavälillä.

  3. Tuloksellisempien ja kustannustehokkaampien tietoisuudenlisäämismenetelmien ja ‑välineiden edistäminen. Sukupuoleen liittyvien stereotypioiden ehkäisemiseksi toteutettavilla toimenpiteillä pyritään parantamaan tarpeellisia tietoisuudenlisäämismenetelmiä ja ‑välineitä. Tavoitteena on varmistaa, että toimenpiteet ovat pitkällä aikavälillä entistä tuloksellisempia ja kustannustehokkaampia hyödyntämällä julkisen ja yksityisen puolen mahdollisuuksia yhteistyöhön ja edistämällä yritysten sosiaalista vastuuta koskevia toimia.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I - Toimintalinja 4 - 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista koskevan selvitystyön edistäminen. Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat, pyritään selvittämään teknisiä, psykologisia ja sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät lasten sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai vahinkoa.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I - Toimintalinja 4 - 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä vaikuttavia ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun ja kiusaamiseen eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja tulevien teknologioiden käytön vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat, pyritään ymmärtämään paremmin verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, käytöksellisiä ja sosiologisia vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu haitalliselle sisällölle ja käytökselle altistumisesta, aina viekoitteluun ja kiusaamiseen eri viestintävälineissä, tietokoneista ja matkapuhelimista pelikonsoleihin ja muihin uusiin teknologioihin.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  Liite I – Toimintalinja 4 – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a. Tietoisuuden lisääminen siitä, miten tehokkaimmin tasapainotetaan verkkoympäristön käyttö ja sen vaarat ja vaikutus paikallisella ja aluetasolla sekä pienten yhteiskunnan yksikköjen sisällä (perheet, koulu, jne.).

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Lasten suojelu Internetin ja muiden viestintäteknologioiden käytön aikana

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  LIBE

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  FEMM

  10.4.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  6.5.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  15.7.2008

  9.9.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  9.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Lasten suojelu Internetin ja muiden viestintäteknologioiden käytön aikana

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  27.2.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  10.4.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  10.4.2008

  ITRE

  10.4.2008

  CULT

  10.4.2008

  JURI

  10.4.2008

   

  FEMM

  10.4.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ITRE

  6.5.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Roberta Angelilli

  8.4.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  29.5.2008

  14.7.2008

  15.9.2008

  13.10.2008

  Hyväksytty (pvä)

  13.10.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.10.2008