Pranešimas - A6-0404/2008Pranešimas
A6-0404/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa

14.10.2008 - (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Roberta Angelilli

Procedūra : 2008/0047(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0404/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa

(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0106),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0092/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir, Biudžeto komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6‑0404/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  mano, kad teisėkūros pasiūlyme nustatyta 55 mln. eurų orientacinė suma, skirta programai įgyvendinti laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., privalo atitikti 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategorijoje nustatytas ribas.

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Interneto skverbtis ir ryšių technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar labai didėja ir visiems piliečiams teikia puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir kūrybos, galimybių. Pavojų vaikams ir piktnaudžiavimo technologijomis vis dar yra, o dėl kintančių technologijų ir visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų pavojų ir atsiranda naujų išnaudojimo būdų. Siekiant paskatinti išnaudoti interneto ir kitų interneto technologijų galimybes ir pasinaudoti jų teigiamomis ypatybėmis, reikia ir saugesnį jų naudojimą skatinančių priemonių.

(1) Interneto skverbtis ir ryšių technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar labai didėja ir visiems piliečiams teikia puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir kūrybos, galimybių. Tačiau vis dar esama pavojų vaikams ir piktnaudžiavimo technologijomis, o dėl kintančių technologijų ir visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų pavojų ir atsiranda naujų išnaudojimo būdų. ES lygmeniu reikia priimti priemones siekiant apsaugoti vaikų asmenybės vientisumą fiziniu, psichiniu ir moraliniu aspektais, nes jis gali būti pažeistas, jei bus galimybė naudotis netinkamu turiniu. Be to, siekiant paskatinti išnaudoti interneto ir kitų ryšių technologijų galimybes ir pasinaudoti jų teigiamomis ypatybėmis, reikia ir saugesnį jų naudojimą skatinančių priemonių.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, kuris gali būti žalingas vaikams, ir neteisėto turinio, ypač medžiagos, susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. Tai taikoma ir vaikams, tampantiems žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir kitus.

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, kuris gali būti žalingas vaikams, ypač pornografinės medžiagos, ir neteisėto turinio, ypač medžiagos, susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. Tai taikoma ir vaikams, tampantiems žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir kitus. Ypatingos pastangos turėtų būti dedamos ieškant sprendimų, kaip užkirsti kelią iš anksto apgalvotiems ir naudojantis informavimo ir ryšio technologijomis pateikiamiems suaugusiųjų pasiūlymams susitikti su vaiku siekiant jį seksualiai išnaudoti arba padaryti prieš jį nusikaltimą, taip pat tam tikrą dėmesį reikėtų skirti tarpusavio paramos sistemai.

Pakeitimas3

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Be to, šiais veiksmais turėtų būti siekiama užkirsti kelią tam, kad vaikai, naudodamiesi internetu ir (arba) interaktyviosiomis skaitmeninėmis technologijomis, įskaitant judriojo ryšio telefonus, netaptų grasinimų, priekabiavimo ar žeminamojo elgesio aukomis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Pageidautina pasiekti tarptautinį susitarimą dėl teisiškai įpareigojančių taisyklių, tačiau tai nebus padaryta greitai. Jeigu toks susitarimas ir bus pasiektas, vien jo nepakaks taisyklių įgyvendinimui ar žmonių, kuriems gresia pavojus, apsaugai užtikrinti.

Išbraukta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Įgyvendinant šiuo sprendimu nustatytą programą turėtų būti siekiama sukurti mokomąjį paketą mokytojams, tėvams ir globėjams.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Plėtojamos technologijos, besikeičiantys būdai, kuriais suaugusieji ir vaikai naudojasi internetu ir kitomis ryšių technologijomis, bei visuomenės elgesio kaita kelia naujų pavojų vaikams. Kad būtų galima geriau suprasti šiuos pokyčius, reikia stiprinti žinių bazę, kurią būtų galima pasitelkti planuojant efektyvius veiksmus. Reikės sujungti kelias priemones ir veiksmus taip, kad jie apimtų įvairius aspektus ir papildytų vienas kitą; pavyzdžiui, tai apims pagalbinių technologijų tolesnę plėtrą ir gerosios patirties, skirtos elgesio kodeksams, apimantiems visuotinai sutartas elgesio taisykles, skatinimą arba bendradarbiavimą su pramone, siekiant sutartų tikslų.

(8) Plėtojamos technologijos, besikeičiantys būdai, kuriais suaugusieji ir vaikai naudojasi internetu ir kitomis ryšių technologijomis, bei visuomenės elgesio kaita kelia naujų pavojų vaikams. Kad būtų galima geriau suprasti šiuos pokyčius, reikia stiprinti žinių bazę, kurią būtų galima pasitelkti planuojant efektyvius veiksmus. Reikės sujungti kelias priemones ir veiksmus taip, kad jie apimtų įvairius aspektus ir papildytų vienas kitą; pavyzdžiui, tai apims priemones, kuriomis siekiama skatinti saugų ir atsakingą naudojimąsi internetu, pagalbinių technologijų tolesnę plėtrą ir gerosios patirties, skirtos elgesio kodeksams, apimantiems visuotinai sutartas elgesio taisykles, skatinimą arba bendradarbiavimą su pramone, siekiant sutartų tikslų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Įgyvendinant programą turėtų būti toliau remiamos priemonės, kurias taikant skatinama vaikams pateikti tinkamą turinį.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8b) Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių keičiantis žiniasklaidos padėčiai būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, globėjus ir pedagogus saugiai ir veiksmingai naudotis informacinėmis interneto paslaugomis.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8c) Reikėtų stengtis apsaugoti vaikus, pvz., sukuriant veiksmingas amžiaus patikrinimo sistemas ir sertifikavimo savanorišku pagrindu žymas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Visos valstybės narės ratifikavo 1989 m. lapkričio 20 d. JT vaiko teisių konvenciją, pagal kurią valstybės turi imtis visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ar daugiašaliu mastu siekiant užkirsti kelią visų formų vaikų išnaudojimui ir priimti visas reikiamas teisėkūros, administracines ar kitas priemones siekiant užtikrinti minėtoje Konvencijoje įtvirtintas teises (prireikus, tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 7, 8 ir 24 straipsniuose, nustatytų principų,

(14) Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 3 straipsnio 1 dalyje, 7, 8 ir 24 straipsniuose, nustatytų principų,

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa vadinama „Safer Internet“ (toliau – programa).

Programa vadinama „Saugusis internetas“ (angl. Safer Internet1 , toliau – programa).

 

1 Programos pavadinimas turėtų būti išverstas į visas kalbas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šiame sprendime sąvoka „vaikai“ reiškia jaunesnius nei 18 metų amžiaus asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus tam tikromis sąlygomis nesulaukę šio amžiaus jie pripažįstami veiksniais.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant bendrojo programos tikslo, įgyvendinamos šios veiklos kryptys:

2. Siekiant bendrojo programos tikslo, įgyvendinamos šios veiklos kryptys:

a) neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete;

a) visuomenės informuotumo užtikrinimas;

b) saugesnės interneto aplinkos skatinimas;

b) kova su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete;

c) visuomenės informuotumo užtikrinimas;

c) saugesnės interneto aplinkos skatinimas;

d) žinių bazės kūrimas.

d) žinių bazės kūrimas.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.        Remdamasi šiuo sprendimu Komisija parengia darbo programą.

2. Remdamasi šiuo sprendimu Komisija parengia metines darbo programas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Įgyvendindama programą, Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis užtikrina, kad programa būtų suderinta su kitomis Bendrijos politikos sritimis, programomis ir veiksmais ir juos papildytų.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priimdama darbo programą ir jos pakeitimus, įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo prioritetinių sričių nustatymą;

a) priimdama metines darbo programas ir jų pakeitimus, įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo prioritetinių sričių nustatymą;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nors kiek nukrypdama nuo III priede nustatytų taisyklių;

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) vertindama projektus, siūlomus remiantis kvietimais teikti pasiūlymus Bendrijos finansavimui gauti, kuriuose numatomas Bendrijos įnašas yra lygus arba viršija 500 000 eurų;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija informuoja 4 straipsnyje nurodytą komitetą apie programos įgyvendinimo eigą.

4. Komisija informuoja 4 straipsnyje nurodytą komitetą apie programos įgyvendinimo eigą. Visų pirma Komisija nedelsdama informuoja minėtąjį komitetą apie visus sprendimus, priimtus dėl klausimų, kurie nėra išvardyti 3 dalyje.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo Įvado 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios programos tikslas skatinti saugesnį ypač vaikų naudojimąsi internetu ir kitomis ryšių technologijomis ir kovoti su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete.

Šios programos tikslas – skatinti ir mokyti vartotojus, visų pirma vaikus, globėjus ir pedagogus, saugiau naudotis internetu bei kitomis ryšių technologijomis ir kovoti su neteisėtu turiniu bei žalingu elgesiu. internete.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo Įvado 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrasis šios programos tikslas – skatinti ypač vaikų saugesnį naudojimąsi internetu ir kitomis ryšių technologijomis (toliau – interneto technologijos), saugios interneto aplinkos kūrimą, mažinti internete platinamo neteisėto turinio kiekį, kovoti su galimai žalingu elgesiu internete ir užtikrinti, kad visuomenė būtų informuota apie interneto aplinkos pavojus ir atsargumo priemones.

Bendrasis šios programos tikslas – skatinti ypač vaikų saugesnį naudojimąsi internetu ir kitomis ryšių technologijomis (toliau – interneto technologijos), saugios interneto aplinkos kūrimą, mažinti internete platinamo neteisėto turinio kiekį, kovoti su galimai žalingu elgesiu internete (įskaitant psichologinį manipuliavimą vaikais siekiant juos seksualiai išnaudoti ar vilioti, priekabiavimą elektroninėje erdvėje ir naudojant elektronines laikmenas su fizinės ir (arba) psichologinės agresijos vaizdais) ir užtikrinti, kad visuomenė būtų informuota apie interneto aplinkos pavojus ir atsargumo priemones bei rengti pedagogines priemones, paremtas tinkama patirtimi.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete

1. Kova su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kontaktinių punktų, kuriems galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi.

1. Kontaktinių punktų ir specialiųjų telefono linijų, kuriomis galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei ir jų viešinimas. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu (ypač su policijos padaliniais, kurie specializuojasi elektroninių nusikaltimų srityje), bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi. Šie kontaktiniai punktai taip pat teikia visuomenei reikiamą informaciją apie tai, kaip pranešti apie žalingą turinį ir įvertinti interneto informacinių paslaugų turinį, kuris galėtų pakenkti fizinei, psichinei ir moralinei vaikų sveikatai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus. Vykdoma veikla turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, kurias galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, kūrimas arba pritaikymas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete.

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus ir galutinių naudotojų informavimas apie tai, kaip šias technologijas galima taikyti. Vykdant veiklą turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, visų pirma nemokamų priemonių, kurias lengvai galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, projektavimas, kūrimas arba pritaikymas ir (arba) viešinimas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete, o paslaugos operatoriai turėtų būti skatinami užtikrinti saugų ir atsakingą prisijungimą siekiant apsaugoti vaikus nuo neteisėtos ir žalingos veiklos. Suinteresuotosios šalys turėtų būti informuotos apie galimybes įsigyti šias technologijas ir apie tinkamą jų naudojimą. Galėtų būti apsvarstytos, inter alia, šios priemonės:

 

a) patvirtinimas paslaugų teikėjų kokybės ženklinimo, kad vartotojai galėtų lengvai patikrinti, ar tam tikras tiekėjas laikosi, ar nesilaiko elgesio kodekso;

 

b) naudojimas filtrų, kurie apsaugotų nuo to, kad fizinei, psichinei ir moralinei vaikų sveikatai kenksminga informacija nebūtų skleidžiama naudojantis interneto technologijomis;

 

c) rėmimas ir viešinimas priemonių, kuriomis būtų skatinama platinti teigiamą turinį vaikams;

 

d) siekis ištirti priemonių, sukurtų bendradarbiaujant su interneto sektoriumi ir padedančių teisėsaugos įstaigoms susekti nusikaltėlius internetu, veiksmingumą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, patirtimi ir gerąja praktika nacionaliniu ir Europos lygmeniu skatinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių kovoje su neteisėto turinio platinimu ir žalingu elgesiu internete, tarpusavio koordinavimą ir skatinti šių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą bei įsipareigojimą.

4. Suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais nacionaliniu ir Europos lygiais skatinimas. Vykdant veiklą bus siekiama gerinti suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių kovoje su neteisėto turinio platinimu ir žalingu elgesiu internete, veiklos koordinavimą ir skatinti šių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą bei aktyvią veiklą. Visų pirma šia veikla valstybių vyriausybės, teisėsaugos institucijos, specialios telefono linijos, bankininkystės, finansų ir kredito kortelių institucijos, psichologinės pagalbos vaikų išnaudojimo aukoms centrai, vaikų gerovės organizacijos ir interneto sektorius bus skatinami tarptautiniu lygmeniu keistis duomenimis ir telkti idėjas.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 5 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir patirtimi kovojant su neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, derinti požiūrius kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu ir skatinti bendrų principų ir darbo metodų kūrimą.

5. Bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir patirtimi kovojant su neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, derinti požiūrius kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu ir skatinti valstybių narių duomenų bazių, susijusių su vaikų išnaudojimu, saitų koordinavimą ir bendrų principų ir darbo metodų kūrimą. Pagrindinis veiklos tikslas turėtų būti sukurti glaudų nacionalinių valdžios institucijų, policijos ir kontaktinių punktų bendradarbiavimą. Bus imamasi veiksmų siekiant sukurti bendrą Europos duomenų bazę, kurioje bus kaupiama informacija apie vaikų seksualinio išnaudojimą, ir užtikrinti jos ryšį su Europolu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Domenų vardų registravimas, jei to dar nesiimta, ir esamo bendradarbiavimo stiprinimas. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, šia veikla bus siekiama papildyti esamus veiksmus gerinant bendradarbiavimą su domenų vardų registrais valstybėse narėse ir skatinant teigiamus santykius su registrais už ES ribų, siekiant anksčiau nustatyti potencialų neteisėtą turinį ir sutrumpinti žinomų interneto svetainių, kuriose pateikiamas su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijęs turinys, naudojimo trukmę.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Suinteresuotųjų šalių skatinimas kurti ir įgyvendinti tinkamas savireguliavimo sistemas. Bus imamasi veiksmų skatinti savireguliavimo iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą ir skatinti suinteresuotąsias šalis atsižvelgti į vaikų saugumą kuriant naujas technologijas ir paslaugas.

2. Suinteresuotųjų subjektų skatinimas kurti ir įgyvendinti tinkamas savireguliavimo ir bendro reguliavimo sistemas. Bus imamasi veiksmų skatinti savireguliavimo ir bendro reguliavimo iniciatyvų kūrimą bei įgyvendinimą ir skatinti suinteresuotuosius subjektus atsižvelgti į vaikų saugumą kuriant naujas technologijas ir paslaugas.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Paslaugų teikėjų skatinimas kurti ženklinimą ir pagalba jiems. Vykdant veiklą bus siekiama skatinti interneto paslaugų teikėjus kaip savireguliacijos priemonę taikyti interneto puslapių žymėjimą ženklu „Saugus vaikams“ ir padėti jiems.

Šiais veiksmais galėtų būti, inter alia, išnagrinėta galimybė sukurti bendrų aprašomųjų ženklų arba įspėjimo pranešimų, rodančių amžiaus kategoriją ir (arba) turinio aspektus, dėl kurių jis rekomenduojamas tam tikram amžiui, sistemą, kuri padėtų vartotojams daugiau sužinoti apie galbūt žalingą interneto turinį.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams.

3. Vaikų skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Padedant specialistams bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus, užtikrinant vienodą mergaičių ir berniukų dalyvavimą, siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams. Šis dalyvavimas turi būti reguliarus ir įgyvendinamas vykdant tokią veiklą, kaip Europos vaiko teisių forumo, Saugesnio interneto forumo ir kt. rengimas.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pastangos gauti daugiau informacijos apie tinkamas kovos su žalingu turiniu internete priemones. Vykdoma veikla bus siekiama gauti daugiau informacijos apie kovos su galimai žalingu turiniu internete priemonių našumą ir veiksmingumą ir aprūpinti vartotojus informacija, priemonėmis ir prietaikomis, kuriomis remdamiesi jie galėtų kovoti su žalingu turiniu skirtingose platformose.

4. Pastangos gauti daugiau informacijos apie tinkamas kovos su žalingu turiniu internete priemones. Vykdoma veikla bus siekiama gauti daugiau informacijos, ypač skirtos tėvams, globėjams ir pedagogams, apie kovos su galimai žalingu turiniu internete priemonių, pvz. filtravimo sistemų, našumą ir veiksmingumą ir nuolat aprūpinti visus vartotojus paprasta didaktine informacija, priemonėmis ir prietaikomis, kuriomis remdamiesi jie galėtų kovoti su žalingu turiniu skirtingose platformose.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia veikla bus siekiama didinti visuomenės, visų pirma vaikų, tėvų, globėjų ir pedagogų, informuotumą apie galimybes ir pavojus, susijusius su naudojimusi interneto technologijomis, ir saugaus naudojimosi internetu būdus. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Šia veikla bus siekiama didinti visuomenės, visų pirma vaikų, tėvų, globėjų ir pedagogų informuotumą apie galimybes ir pavojus, susijusius su naudojimusi interneto technologijomis, ir saugaus naudojimosi internetu būdus. Vykdant šią veiklą taip pat bus sprendžiami klausimai, susiję su paslaugų, teikiamų naudojant naujas platinimo platformas, pavyzdžiui audiovizualinių paslaugų naudojant mobiliosios telefonijos tinklus, teikiamomis galimybėmis ir keliamais pavojais. Tam tikrais atvejais turėtų būti prieinamos daugiakalbės informacijos paketų versijos. Planuojama vykdyti šiuos pagrindinius bendruosius veiksmus:

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visuomenės informuotumo, susijusio su saugesniu interneto technologijų naudojimu, didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla bus didinamas visuomenės informuotumas koordinuotai suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Vykdoma veikla bus skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidos dideliam vartotojų skaičiui priemonės.

1. Visuomenės informuotumo apie saugesnį interneto technologijų naudojimą didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla koordinuotai visoje Europoje bus didinamas visuomenės informuotumas perduodant pozityvią informaciją apie platesnio ir intensyvesnio IRT naudojimo galimybes kartu suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Siekiant išmokyti vaikus atsakingai naudotis interneto technologijomis skatinami tokie veiksmai, kaip gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymo ar žiniasklaidos švietimo programos. Vykdoma veikla bus skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos platinimo dideliam vartotojų skaičiui priemonės, pavyzdžiui, pasitelkiant bendradarbiavimą su žiniasklaida, internete platinant naudotojų sukurtą turinį ir pasitelkiant švietimo sistemą. Pranešimų platinimo ir pateikimo metodai bus pritaikyti įvairioms tikslinėms grupėms (skirtingoms vaikų amžiaus grupėms ir jų tėvams, pedagogams).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kontaktiniai punktai, kuriuose tėvai ir vaikai gali gauti atsakymus į klausimus apie saugaus naudojimosi internetu būdus. Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti vartotojus atsakingai priimti informacija pagrįstus sprendimus, teikiant jiems patarimus, kokios informacijos reikia ir kokių atsargumo priemonių reikia imtis norint saugiai naudotis internetu.

2. Kontaktiniai punktai, kuriuose tėvai ir vaikai gali gauti atsakymus į klausimus apie saugaus naudojimosi internetu būdus, taip pat būdus, kaip elgtis vaikų viliojimo ir priekabiavimo elektroninėje erdvėje atvejais. Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti vartotojus atsakingai priimti informacija pagrįstus sprendimus, teikiant jiems patarimus, kokios informacijos reikia ir kokių atsargumo priemonių reikia imtis norint saugiai naudotis internetu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia veikla bus siekiama sukurti žinių bazę, kad būtų galima tinkamai spręsti su esamais ir su atsirandančiais naujais interneto aplinkos naudojimo būdais, atitinkamais pavojais ir padariniais susijusias problemas siekiant suplanuoti tinkamus veiksmus, skirtus visų vartotojų saugumui internete užtikrinti. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Šia veikla bus siekiama sukurti žinių bazę, kad būtų galima tinkamai spręsti su esamais ir su atsirandančiais naujais interneto aplinkos naudojimo būdais, atitinkamais pavojais ir padariniais susijusias problemas siekiant suplanuoti tinkamus veiksmus, skirtus visų vartotojų saugumui internete užtikrinti. Šios žinių bazės turiniu turėtų būti keičiamasi su suinteresuotosiomis šalimis ir jis turi būti skleidžiamas valstybėse narėse. Planuojama vykdyti šiuos pagrindinius bendruosius veiksmus:

Pagrindimas

Žinių bazė naudinga tik tuomet, jei informacija keičiamasi.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atnaujintos informacijos, susijusios su vaikų naudojimusi interneto technologijomis, teikimas. Bus imamasi veiksmų, kad būtų teikiama atnaujinta informacija, susijusi su vaikų naudojimusi interneto technologijomis ir su tuo, kaip vaikai, jų tėvai ir globėjai naudojasi galimybėmis ir elgiasi susidūrę su pavojais. Veiksmai apims kiekybinius ir kokybinius aspektus. Taip pat veiksmais bus siekiama gerinti žinias apie vaikų ir jaunimo taikomas strategijas susidūrus su pavojais interneto aplinkoje ir įvertinti šių strategijų veiksmingumą.

2. Atnaujintos informacijos, susijusios su vaikų naudojimusi interneto technologijomis, teikimas. Bus imamasi veiksmų, kad būtų teikiama atnaujinta informacija apie vaikų naudojimąsi interneto technologijomis ir apie tai, kaip vaikai, jų tėvai, globėjai mokytojai ir pedagogai naudojasi galimybėmis ir elgiasi susidūrę su pavojais. Bus apibrėžti veiksmų kiekybiniai ir kokybiniai aspektai. Taip pat veiksmais bus siekiama gerinti žinias apie pačių vaikų taikomas strategijas susidūrus su pavojais interneto aplinkoje ir įvertinti šių strategijų veiksmingumą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 2 b punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Įvairių valstybių narių statistikos ir tendencijų analizė siekiant leisti valstybių narių teisėsaugos įstaigoms ir atitinkamoms institucijoms išvengti pastangų dubliavimosi ir maksimaliai naudotis esamais ir būsimais ištekliais.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus; klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais, kuriuos vykdant atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikiu vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo bei priekabiavimo poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikį vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais, kuriuos vykdant atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo bei priekabiavimo poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl sprendimo

II PRIEDAS

 

Komisijos siūlomas tekstas

 (1) 

Neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete

30-35%

 (2) 

Saugesnės interneto aplinkos skatinimas

5-10%

 (3) 

Visuomenės informuotumo užtikrinimas

45-50%

 (4) 

Žinių bazės kūrimas

8-15%

 

Parlamento pakeitimai

(1)     

Visuomenės informuotumo užtikrinimas

48%

(2)     

Kova su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete

34%

(3)     

Saugesnės interneto aplinkos skatinimas

10%

(4)     

Žinių bazės kūrimas

8%

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

III priedo 4, 5 ir 6 punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Bendrai finansuojami veiksmai bus atrenkami remiantis kvietimais teikti paraiškas, skelbiamais Komisijos tinklavietėje laikantis galiojančių finansinių nuostatų.

Išbraukta.

(5) Paraiškose gauti Bendrijos paramą tam tikrais atvejais turėtų būti pateiktas finansinis planas, apimantis visas projektų finansavimo sudedamąsias dalis, įskaitant ir finansinę paramą, kurios prašoma iš Bendrijos, ir iš kitų šaltinių prašomą arba skirtą visą kitą paramą.

 

(6) Papildomos priemonės bus įgyvendinamos skelbiant konkursus laikantis galiojančių finansinių nuostatų.

 

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas dėl Europos internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos programos („Saugesnis internetas“) yra Europos priemonių, skirtų skatinti didesnį vaikų saugumą internete, dalis. Kadangi naujos technologijos plačiau paplito ir padidėjo kompiuterinis raštingumas, vaikai vis dažniau susiduria su neteisėto turinio, žalingo elgesio, pvz., įžeidinėjimo, vaikų pornografijos, viliojimo internete, priekabiavimo, rasistinio pobūdžio turinio skleidimo ir susižalojimo, anoreksijos arba savižudybės skatinimo, pavojais.

Eurobarometro duomenimis[1], 74 proc. jaunimo nuo 12 iki 15 metų naudojasi internetu mažiausiai tris valandas kiekvieną dieną. Visi internete apklausti vaikai atsakė, kad jie atsitiktinai susidūrė su pornografiniais vaizdais. Skaičiai iš tiesų rodo, kad proporcingai didėja tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos medžiagos ir turinio, kuris žalingas vaikams, skaičius ir pastebima nerimą kelianti tendencija, kad dalyvaujančių vaikų amžius mažėja, o rodomo smurto lygis didėja.

Interneto stebėjimo fondas pranešė, kad vaikų išnaudojimas internete vien tik per keletą pastarųjų metų padidėjo 16 proc. Remiantis Interpolo duomenų baze, kiekvienais metais sukuriami mažiausiai 500 000 naujų originalių vaikų pornografijos vaizdų internete ir 550 000 išnaudojimo vaizdų, kuriuose išnaudojami 20 000 vaikų, iš kurių nuo 2001 m. tik 500 buvo identifikuoti ir išgelbėti. Vien tik Jungtinėje Karalystėje tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos medžiagos, skaičius nuo 1997 m. iki 2005 m. padidėjo 1500 proc.

Šie skaičiai aiškiai rodo, kad sprendžiant vaikų saugumo internete problemą reikia imtis priemonių įvairiais lygmenimis, įtraukiant vaikus, jų šeimas ir mokyklą, bendradarbiaujant su TLC sektoriaus operatoriais, paslaugų teikėjais, taip pat su institucijomis, savireguliavimo organais ir NVO. Reikia bendrų pastangų, kuriomis siekiama gerinti žinias ir prevenciją, kurios skatins ir lengvins praktinio pobūdžio priemones, skirtas pranešimams apie tokius išnaudojimus, ir tuo pat metu pagerins policijos tyrimų pajėgumus.

Šių ambicingų tikslų galima siekti pasinaudojant atitinkamos Europos Sąjungos finansinės priemonės programa „Saugesnis internetas“ lėšomis.

Pagal naująją programą 2009–2013 m. skiriama 55 mln. eurų lėšų, siekiant apsaugoti vaikus, kurie naudojasi internetu ir naujomis technologijomis. Programą sudarys keturios pagrindinės veiksmų kryptys: žalingo elgesio apribojimas kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete; saugesnės interneto aplinkos skatinimas, inter alia panaudojant ad hoc technologines priemones; informacijos, dalyvavimo ir prevencijos skatinimas; ir, galiausiai, žinių bazės kūrimas, skatinant bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarptautiniu lygmeniu.

Taip pat reikėtų pabrėžti šios Komisijos iniciatyvos svarbą atsižvelgiant į ankstesnės programos „Daugiau saugumo internete“ (2004–2008 m.) rezultatus.

Viena iš priemonių, kurios naudingos kovojant su žalingo turinio sklaida internete, yra specialiosios telefono linijos, todėl svarbu ir toliau remti jų plėtrą pasinaudojant šia programa. Specialiosiomis telefono linijomis užfiksuota informacija atlieka svarbų išankstinio tyrimo vaidmenį, nes kaupiami pranešimai ir nustatomas pradinis turinio neteisėtumo vertinimas. Šie kontaktiniai punktai sudaro tinklą, kuriuo informacija perduodama policijos pajėgoms ir specialiosioms telefono linijoms, kurios yra Tarptautinės interneto specialių telefono linijų asociacijos (angl. INHOPE) tinklo dalis.

Taip pat svarbu sukurti ad hoc kontroliuojamus diskusijų forumus vaikams. Daugelis veiksmų šioje srityje buvo sėkmingi ir jų buvo imtasi stebint prieigą prie vaikų diskusijų forumų ir vykdant prevencinę naudotojų sukurto turinio pateikimo internete kontrolę. Be to, rinkoje vis labiau plinta blokavimo ir filtravimo sistemos, skirtos vaikams palankios aplinkos sukūrimui. Dabar reikia imtis veiksmų siekiant skatinti šių sistemų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog jos netaps viena iš daugelio galimybių, kurias teikia naujos technologijos, bet kurios nenaudojamos.

Dar daug ką reikia nuveikti siekiant didinti vaikų informuotumą apie pavojus, susijusius su naujų technologijų naudojimu. Vaikams reikėtų suteikti išsamesnes žinias ir jie turi išmokti vengti pavojingo elgesio internete. Jie turėtų būti tinkamai parengti ir jiems turėtų būti suteikta atitinkama informacija, kad jie sugebėtų naudotis visomis priemonėmis, skirtomis galimų išnaudojimo formų atpažinimui ir apsisaugojimui nuo jų. Pirmenybė taip pat turėtų būti teikiama jaunimo informavimui apie jų pačių privatumo vertę ir svarbą. Nepakankamai pabrėžiama jaunimo savo pačių kūnų vaizdų pardavinėjimo internete siekiant finansinės naudos problema.

Taip pat reikia vykdyti svarbią raštingumo kampaniją, skirtą tėvams ir mokyklų mokytojams, siekiant sumažinti technologinį atotrūkį tarp kartų. Policijos pajėgos ir sektoriaus operatoriai taip pat turėtų keistis patirtimi, gerąja praktika ir žiniomis.

Labai svarbu dėmesį sutelkti į du ypač nerimą keliančius reiškinius, t. y. vaikų viliojimą ir priekabiavimą internete, kurie turi būti laikomi prioritetinėmis sritimis. Bendromis pastangomis siekiant skatinti vaikų saugumą turėtų būti koordinuojamos priemonės, apimančios informaciją, naujų technologinių priemonių vystymą, keitimąsi gerąja patirtimi, ir paslaugų teikėjų darbas. Remiantis Eurobarometro pranešimu, apie problemas, pvz., vaikų kalbinimą panaudojant psichologinę manipuliaciją seksualinio išnaudojimo tikslais (viliojimas), priekabiavimą elektroninėje erdvėje ir raginimą susižaloti, tėvams nepranešama dėl gėdos arba baimės, kad nebus leidžiama dalyvauti diskusijų forumuose, arba paprasčiausiai dėl to, kad vaikai neįvertina problemos rimtumo. Taigi šios problemos tapo daug labiau užslėptos ir jas sudėtinga nustatyti. Viliojimas, t. y. kontaktai internete, kuriais siekiama užmegzti ryšį realiame gyvenime, yra taip pat itin pavojingas, nes tai yra pirmasis vaikų seksualinio išnaudojimo simptomas.

Todėl reikia imtis veiksmų skatinant tyrimus ir skleidžiant žinias apie vaikų elgesį ir jų pažeidžiamumą, susijusį su pavojingu elgesiu („viktimizacija“). Reikia didinti pastangas, siekiant suteikti mažiems vaikams priemones išvengti pavojingų kontaktų, padėti jiems atpažinti pavojus ir išmokyti juos kalbėti apie šias problemas su savo tėvais.

Kovojant su išnaudojimu internete taip pat labai svarbu sutelkti dėmesį į priemonių, kurias turi policijos pajėgos, tobulinimą.

Todėl reikia sukurti „Europos vaikų pornografijos vaizdų duomenų bazę“ su nuoroda į policijos turimus specialių telefono linijų pranešimus, kurioje būtų pateiktas laikas. Ši priemonė yra itin naudinga gaunant vaizdus per „p2p“ (angl. „peer-to-peer“) sistemą, nes tai priemonė patikrinti, ar vaizdas jau pasirodė internete ir ar jau atlikti su tuo susiję tyrimai; taip išvengiama nereikalingo tyrimų dubliavimosi.

Taip pat svarbu toliau plėsti programinės įrangos, kurią panaudojant prisidedama prie policijos tyrimų, kuriais nustatoma išnaudojamo vaiko buvimo vieta, sklaidą. Vaikų išnaudojimo susekimo sistemos (VIAS) ir Europolo analizei skirta darbo byla šioje srityje davė reikšmingų rezultatų.

Taip pat reikia imtis veiksmų, kad būtų remiamos finansinių operacijų, susijusių su keitimusi vaikų pornografijos vaizdais, atsekamumo sistemos. „Dingę vaikai Europoje“ užsakyta apžvalga, kuri rodo, kad 11 valstybių narių ir Rusijos įstatymai leidžia nustatyti mokėjimų, kurie atliekami vaikų pornografijos tinklalapiuose, atsekamumą, visiškai laikantis privatumo ir banko paslapties apsaugos standartų, yra ypač įdomi. Reikėtų pabrėžti jau atlikto darbo veiksmingumą ir atkreipti dėmesį į tai, ką galima pasiekti sektoriaus operatoriams keičiantis gerąja patirtimi ir panaudojant savireguliaciją. Atsižvelgiant į tai teigiamai vertinamas judriojo telefono ryšio operatorių 2007 m. vasario mėn. susitarimas dėl vaikų apsaugos. Remiant Komisijai reikėtų toliau skatinti panašius paslaugų teikėjų veiksmus. Pavyzdžiui, turėtų būti sukurtas bendras žymeklis „saugus vaikams“ ir išplatintas tarp paslaugų teikėjų, kad tėvai ir vaikai galėtų nustatyti „saugius“ tinklalapius, kuriuos griežtai kontroliuoja šie teikėjai. Tai būtų paprasta priemonė, leidžianti žmonėms naudotis tokiais tinklalapiais nesibaiminant išnaudojimo.

Tyrimai, atlikti rengiant šį dokumentą, parodė, kad visuomenei prieinami duomenys apie vaikų pornografiją ir apie kitas neteisėto elgesio vaikų atžvilgiu rūšis, kurios atsirado kaip naujų technologijų rezultatas, yra ypač fragmentiški. Todėl, atsižvelgiant į informuotumo didinimo priemones, ypatingai reikia pabrėžti duomenų stebėjimą ir rinkimą.

Taigi reikia toliau dėti pastangas ir jas didinti siekiant užtikrinti vaikų saugumą internete ir naudojant naujas technologijas apskritai. Vienas iš Parlamento prioritetų bus pagreitinti šio teksto priėmimą, siekiant pradėti įgyvendinti programą 2009 m. sausio 1 d. ir taip užtikrinti finansavimo tęstinumą ir parengti tinkamą finansinę struktūrą 2009–2012 m. Atsižvelgiant į susitarimą, pasiektą pirmojo svarstymo metu, į šį pranešimą įtraukti ES Tarybos[2] pasiūlyti pakeitimai. Tikimės, kad nariai bus pasirengę prisidėti prie bendrų pastangų siekiant užtikrinti, kad šis pranešimas būtų kuo greičiau priimtas.

  • [1]  Eurobarometras EB 60.2-CC-EB2004.1.
  • [2]  ES Taryba, 2008 m gegužės 8 d., Nr. 9137/08.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (11.9.2008)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Nuomonės referentas: Cătălin-Ioan Nechifor

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ši programa, kuria „nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa“, – tai jau ketvirtas daugiametės programos, kuria siekiama skatinti saugesnį naudojimąsi internetu, etapas (kiti etapai – 1999[1], 2003[2] ir 2005[3] m. Ji turėtų įsigalioti 2009 m. sausio 1 d.

Data

Laikotarpis

Skirta lėšų

Trukmė

1999

1999–2002

25 milijonai eurų.

4

2003

2003–2004

 

13,3 milijonai eurų

2

2005

2005–2006

20,05 milijonai eurų

2

2005

2006–2008

24,95

3

2008

2009–2013

55

5

Kalbama apie 09 02 02 (veiklos asignavimai) ir 09 01 04 04 (administraciniai asignavimai) biudžeto eilutes.

Įgyvendinimas (mln. eurų)

Biudžeto metai

 

Galutinė suma

Įgyvendinimas

Procentinė dalis

 

2009

p.m. (PBP)

10,7

 

 

 

2008

14,9

0,04 (2008 06 16)

0,47 %

 

2007

12,24

12,24

100 %

 

2006

9,8

6,12

84,3 %

 

2005

9,5

9,5

100 %

 

Ankstesniais metais lėšos buvo panaudotos geriau, tik 2008 m. jos buvo panaudotos pavėluotai (2008 m. birželio 26 d. panaudota 40 000 eurų). Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD[4] yra įsitikinęs, kad iki biudžeto metų pabaigos panaudos visus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus. Įsipareigojimų asignavimai turės sudaryti dalį visų įsipareigojimų, skirtų projektams, kurie bus atrinkti po 2008 m. kovo 12 d. Oficialiajame leidinyje (OL C 67, p. 7) paskelbto kvietimo teikti paraiškas (paraiškų pateikimo terminas – 2008 m. kovo 12 d.), finansuoti. Paraiškos buvo svarstomos birželio pradžioje.

Kalbant apie 2009 m. biudžetą (pirmieji naujos siūlomos programos metai) Komisija pranešė nuomonės pranešėjui, kad 2009 m. preliminaraus biudžeto projekte 10,75 mln. eurų bus taip pat skirti naujos programos projektams, atrinktiems po kvietimo teikti paraiškas 2009 m., finansuoti. Lėšos atitinka dabartinės programos metu išleidžiamų lėšų vidurkį. (Visas programai skirtas biudžetas – maždaug 10,2 mln. eurų; 55 mln. eurų padalinti penkeriems programos metams).

55 mln. eurų numatyti 2009–2013 m. laikotarpiui. Finansinėje ataskaitoje numatomos toks lėšų paskirstymas penkeriems metams:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IŠ VISO

Techninė ir administracinė pagalba (09 01 04 04 )

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

1,5

2009 m. PBP / finansinė programa 25/408

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

 

 

 

Įsipareigojimų asignavimai

11

11

11

11

11

 

55,0

Mokėjimų asignavimai

0,3

5,38

6,91

9,85

10,35

22,21

55,0

2009 m. PBP / finansinė programa 25/4/08

IA: 10,75

10,7

‑{}‑10,7

10,7

10,7

 

53,55

MA: 13

Palyginti su 2007–2008 m. administracinės išlaidos padidės 50 000 eurų per metus.

Nors sumos atitinka 1 A išlaidų kategorijos ribas, tačiau nesant sutarties specifiniam teisiniam pagrindui nuomonės pranešėjui kyla klausimas dėl tokios programos teikiamos naudos Europai, ypač kalbant apie daugiametės finansinės perspektyvos vidurio laikotarpio peržiūrą, kuria vadovaujantis biudžeto valdymo institucija turi vykdyti savo veiklą.

Komitologija

Programos struktūra, kuri iš esmės neužpildyta (sprendimas), papildo 3 priedai, nustatantys Komisijos veiklos turinį. 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad programos veiksmai (turinys) apibrėžti „I priede“ ir įgyvendinami pagal III priedo nuostatas. Pačiame sprendime nėra numatyti jokie konkretūs veiksmai. 2004 m. Europos Parlamento Mastenbroeko[5] pranešime dėl paskutinės programos nebuvo prašoma keisti šios programos struktūros.

Tačiau be šios neskaidrios teisėkūros priemonės 3 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad Komisija gali keisti komitologijos procedūros III priedo turinį (įgyvendinimo metodai).

Programos finansinį įgyvendinimą turi prižiūrėti Biudžeto komitetas arba Biudžeto kontrolės komitetas, ypač kalbant apie kito daugiametės finansinės perspektyvos vidurio laikotarpio peržiūrą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. mano, kad teisėkūros pasiūlyme nustatyta 55 000 000 eurų orientacinė suma, skirta 2009 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpio programai įgyvendinti, atitinka 2007–2013 m. Daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategorijos ribas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priimdama darbo programą ir jos pakeitimus, įskaitant tarptautinio bendradarbiavimo prioritetinių sričių nustatymą;

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Priemonės, skirtos pakeisti neesminius šio sprendimo dėl darbo programos tvirtinimo ir keitimo elementus, įskaitant prioritetinių tarptautinio bendradarbiavimo sričių nustatymą, priimamos pagal 4 straipsnio 2a dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, laikantis sprendimo 8 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

III priedo 4, 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Bendrai finansuojami veiksmai bus atrenkami remiantis kvietimais teikti paraiškas, skelbiamais Komisijos tinklavietėje laikantis galiojančių finansinių nuostatų.

Išbraukta.

5) Paraiškose gauti Bendrijos paramą tam tikrais atvejais turėtų būti pateiktas finansinis planas, apimantis visas projektų finansavimo sudedamąsias dalis, įskaitant ir finansinę paramą, kurios prašoma iš Bendrijos, ir iš kitų šaltinių prašomą arba skirtą visą kitą paramą.

 

6) Papildomos priemonės bus įgyvendinamos skelbiant konkursus laikantis galiojančių finansinių nuostatų.

 

Pagrindimas

Šios nuostatos nereikalingos. Siekiant išvengti bet kokio prieštaravimo Finansiniam reglamentui Nr. 1605/2002, jos turi būti išbrauktos, kadangi įgyvendinimo nuostatos išsamiai išdėstytos reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaikų apsauga jiems naudojantis internetu ir kitomis ryšių technologijomis

Nuorodos

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.4.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Cătălin-Ioan Nechifor

1.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

15.7.2008

11.9.2008

 

 

Priėmimo data

11.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 276/1999/EB, patvirtinantis daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu pasauliniuose tinkluose.
  • [2]  2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1151/2003, keičiantis sprendimą Nr. 276/1999/EB, kuriuo patvirtinamas daugiametis Bendrijos veiksmų planas dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu pasauliniuose tinkluose.
  • [3]  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 854/2005/EB, patvirtinantis daugiametę Bendrijos programą, skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis.
  • [4]  http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
  • [5]  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 854/2005/EB, patvirtinantis daugiametę Bendrijos programą, skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis: COD 2004/0023; ­http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ  (10.9.2008)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Nuomonės referentas: Christopher Heaton-Harris

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa, tikslas turi būti grindžiamas Saugesnio interneto veiksmų plano sėkmingu įgyvendinimu.

Europos Sąjunga buvo vaikų apsaugos interneto aplinkoje srities pradininkė nuo 1996 m., o vėlesnės Saugesnio interneto programos yra viena iš tvirčiausių Komisijos veiklos šioje srityje priemonių. Jos yra vienintelė visoje Europoje įgyvendinama iniciatyva, skirta spręsti klausimams, susijusiems su vaikų apsauga interneto aplinkoje, ir apima kelis veiksmus, kurie pasirodė esantys efektyvūs.

Jas įgyvendinant pasiekta šių tikslų:

· Europos specialių telefono linijų tinklas: pranešimo punktai, kuriuose visuomenės nariai gali pranešti apie neteisėtą turinį.

· Europos informuotumo didinimo tinklas ir tinklo koordinuojamas renginys „Saugesnio interneto diena“. Kiekvienais metais vis daugiau valstybių dalyvauja šiame renginyje Europoje ir visame pasaulyje.

· Tėvų informavimas nepriklausomai išbandant filtravimo programinės įrangos veiksmingumą

· Parama pramonės savireguliavimo iniciatyvoms turinio vertinimo ir judriojo ryšio telefonų srityje

Pagal Saugesnio interneto veiksmų plano galutinį vertinimą, Europos Sąjunga dabar laikoma „pradininke, labai anksti nustačiusia, kad neteisėtas ir žalingas interneto turinys yra labai svarbus ir dėmesio vertas politinis pasaulinio masto klausimas“.

Nuomonės referentas iš esmės remia Komisijos pasiūlymą ir sėkmingus veiksmus, kurie iki šiol davė rezultatų, ypač informuojant visuomenę. Vis dėlto nuomonės referentas susirūpinęs dėl išteklių skirtumų ir organizacinių skirtingų valstybių narių pajėgumų mažinant neteisėtą turinį ir kovojant su žalingu interneto turiniu. Galima imtis kelių palyginti paprastų veiksmų (daugelis iš jų keliose valstybėse narėse jau pasirodė veiksmingi), kurie pagerintų valstybių narių susijusių institucijų gebėjimą greičiau ir veiksmingiau nustatyti ir pašalinti su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusį turinį.

Nuomonės referentas palaiko pasiūlymą dėl Europos duomenų bazės, skirtos žinioms šioje srityje gerinti, ir skatina Komisiją imtis visų įmanomų veiksmų siekiant kuo greičiau ją įkurti. Galima padaryti išvadą, kad programa naudinga Europos Sąjungai, o šis pasiūlymas turėtų užtikrinti tolesnę jos naudą, taip pat nuomonės referentas tikisi, kad, toliau bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, ši pažangioji patirtis bus perduota į kitas pasaulio dalis.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas priimti sprendimą

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Pageidautina pasiekti tarptautinį susitarimą dėl teisiškai įpareigojančių taisyklių, tačiau tai nebus padaryta greitai. Jeigu toks susitarimas ir bus pasiektas, vien jo nepakaks taisyklių įgyvendinimui ar žmonių, kuriems gresia pavojus, apsaugai užtikrinti.

(5) Pageidautina kuo greičiau pasiekti tarptautinį susitarimą dėl teisiškai įpareigojančių taisyklių. Jeigu toks susitarimas bus pasiektas, vien jo nepakaks, todėl reikės imtis kitokių priemonių taisyklių įgyvendinimui ar žmonių, kuriems gresia pavojus, apsaugai užtikrinti.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Atsižvelgiant į problemos pasaulinį pobūdį, tarptautinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus. Neteisėtas turinys gali būti gaminamas vienoje šalyje, laikomas kitoje, bet juo naudotis ir jį parsisiųsti galima esant bet kurioje pasaulio vietoje. Tarptautinį bendradarbiavimą, kuris jau buvo skatinamas per Bendrijos tinklo struktūras, reikės sustiprinti, kad vaikai būtų geriau apsaugoti nuo tarpvalstybinių pavojų, susijusių su trečiosiomis šalimis. Gerosios patirties mainai tarp Europos organizacijų ir organizacijų, esančių kitose pasaulio dalyse, gali būti naudingi abiem pusėms.

(9) Atsižvelgiant į problemos pasaulinį pobūdį, tarptautinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus2007 m. ES buvo laikoma tik 3 proc. komercinių interneto svetainių, susijusių su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Neteisėtas turinys gali būti gaminamas vienoje šalyje, laikomas kitoje, bet juo naudotis ir jį parsisiųsti galima esant bet kurioje pasaulio vietoje. Tarptautinį bendradarbiavimą, kuris jau buvo skatinamas per Bendrijos tinklo struktūras, reikės sustiprinti, kad vaikai būtų geriau apsaugoti nuo tarpvalstybinių pavojų, susijusių su trečiosiomis šalimis. Gerosios patirties mainai tarp Europos organizacijų ir organizacijų, esančių kitose pasaulio dalyse, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, gali būti naudingi abiem pusėms.

Pagrindimas

Daugiausia dėl sėkmingo Saugesnio interneto programos įgyvendinimo ES vis sėkmingiau šalina interneto svetaines, kuriose esama neteisėto turinio. „Internet Watch Foundation“ pateikta statistika parodė, kad 2007 m. JAV buvo laikoma 48 proc. komercinių viešai prieinamų interneto svetainių, susijusių su seksualiniu vaikų išnaudojimu; pirmąjį 2008 m. ketvirtį jų padaugėjo iki 78 proc. Didelės nekomercinio turinio dalies taip pat esama JAV interneto svetainėse. Tiesa, kad šios šalys yra vienos iš tų, kuriose daugiausia pasaulyje naudojamasi internetu, bet aišku, kad mažinant šiuos skaičius galima pasiekti daugiau.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kontaktinių punktų, kuriems galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi.

1. Kontaktinių punktų ir specialiųjų telefono linijų, kuriomis galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei ir jų viešinimas. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų nuolat viešinami visų pirma visose paieškos sistemose ir Europos nemokama telefono linija, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi.

Pagrindimas

Kaip jau pasimokėme iš skubios pagalbos numerio 112, nėra prasmės paprasčiausiai sukurti visos Europos specialiuosius numerius, jei visuomenė apie juos nežino. Reikia skleisti informaciją, kad visuomenė apie juos sužinotų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus. Vykdoma veikla turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, kurias galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, kūrimas arba pritaikymas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete.

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus ir galutinių naudotojų informavimas apie tai, kaip šias technologijas galima taikyti. Vykdoma veikla turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, kurias nemokamai ir lengvai galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, kūrimas arba pritaikymas ir (arba) viešinimas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete. Suinteresuotosios šalys turėtų būti informuojamos apie galimybes šiomis technologijomis pasinaudoti ir tinkamą naudojimą.

Pagrindimas

Naujos technologijos ar techniniai sprendimai yra beverčiai, jei visuomenė neinformuojama apie galimybes jomis naudotis bei veiksmingiausią naudojimo būdą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Domenų vardų registravimas, jei to dar nesiimta, ir esamo bendradarbiavimo stiprinimas. Šia veikla bus siekiama papildyti esamus veiksmus gerinant bendradarbiavimą su domenų vardų registrais valstybėse narėse ir skatinant pozityvius santykius su registrais už ES ribų, siekiant anksčiau nustatyti potencialų neteisėtą turinį ir sutrumpinti žinomų interneto svetainių, kuriose pateikiamas su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijęs turinys, naudojimo trukmę.

Pagrindimas

Bendradarbiavimas su interneto ir ryšių pramone yra esminis šioje greitai kintančioje srityje, bet domenų registrai ypač svarbūs, nes tai interneto svetainių kūrimo pagrindas. Geresnis bendradarbiavimas su šiomis įstaigomis valstybių narių lygmeniu padėtų sukurti veiksmingesnę ankstyvo įspėjimo (angl. early-warning) dėl neteisėto turinio sistemą ir padaryti asmenų, kuriančių interneto svetaines, susijusias su vaikų seksualiniu išnaudojimu, kurios gyvuoja jau daug metų naudodamos tą patį domeno vardą, veiksmus brangesnius, trumpalaikius ir sudėtingus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas priimti sprendimą

I priedo 2 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams.

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Padedant specialistams bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pastangos gauti daugiau informacijos apie tinkamas kovos su žalingu turiniu internete priemones. Vykdoma veikla bus siekiama gauti daugiau informacijos apie kovos su galimai žalingu turiniu internete priemonių našumą ir veiksmingumą ir aprūpinti vartotojus informacija, priemonėmis ir prietaikomis, kuriomis remdamiesi jie galėtų kovoti su žalingu turiniu skirtingose platformose.

4. Pastangos gauti daugiau informacijos apie tinkamas kovos su žalingu turiniu internete priemones. Vykdoma veikla bus siekiama gauti daugiau informacijos, ypač skirtos tėvams, globėjams ir pedagogams, apie kovos su galimai žalingu turiniu internete priemonių našumą ir veiksmingumą ir nuolat aprūpinti visus vartotojus paprasta didaktine informacija, priemonėmis ir prietaikomis, kuriomis remdamiesi jie galėtų kovoti su žalingu turiniu skirtingose platformose.

Pagrindimas

Svarbu sumažinti dažniausiai esamą suaugusiųjų ir vaikų žinių skirtumą, nes suaugusieji kontroliuoja vaikų prieigą prie turinio. Tačiau svarbu ypač didelį dėmesį skirti suaugusiesiems, kurie tiesiogiai kontroliuoja vaikų prieigą prie turinio – tėvams, globėjams ir pedagogams.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas priimti sprendimą

I priedo 3 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visuomenės informuotumo, susijusio su saugesniu interneto technologijų naudojimu, didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla bus didinamas visuomenės informuotumas koordinuotai suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Vykdoma veikla bus skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidos dideliam vartotojų skaičiui priemonės.

1. Visuomenės informuotumo, susijusio su saugesniu interneto technologijų naudojimu, didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla bus didinamas visuomenės informuotumas koordinuotai, reguliariai ir sistemingai suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Vykdoma veikla bus skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidos dideliam vartotojų skaičiui, ypač jaunimui tiek mokyklose, tiek visuomeninėse organizacijose, priemonės.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia veikla bus siekiama sukurti žinių bazę, kad būtų galima tinkamai spręsti su esamais ir su atsirandančiais naujais interneto aplinkos naudojimo būdais, atitinkamais pavojais ir padariniais susijusias problemas siekiant suplanuoti tinkamus veiksmus, skirtus visų vartotojų saugumui internete užtikrinti. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Šia veikla bus siekiama sukurti žinių bazę, kad būtų galima tinkamai spręsti su esamais ir su atsirandančiais naujais interneto aplinkos naudojimo būdais, atitinkamais pavojais ir padariniais susijusias problemas siekiant suplanuoti tinkamus veiksmus, skirtus visų vartotojų saugumui internete užtikrinti. Šios žinių bazės turiniu turėtų būti keičiamasi su suinteresuotosiomis šalimis ir jis turi būti skleidžiamas valstybėse narėse. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Pagrindimas

Žinių bazė naudinga tik tuomet, jei informacija keičiamasi.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atnaujintos informacijos, susijusios su vaikų naudojimusi interneto technologijomis, teikimas. Bus imamasi veiksmų, kad būtų teikiama atnaujinta informacija, susijusi su vaikų naudojimusi interneto technologijomis ir su tuo, kaip vaikai, jų tėvai ir globėjai naudojasi galimybėmis ir elgiasi susidūrę su pavojais. Veiksmai apims kiekybinius ir kokybinius aspektus. Taip pat veiksmais bus siekiama gerinti žinias apie vaikų ir jaunimo taikomas strategijas susidūrus su pavojais interneto aplinkoje ir įvertinti šių strategijų veiksmingumą.

2. Atnaujintos informacijos, susijusios su vaikų naudojimusi interneto technologijomis, teikimas. Bus imamasi veiksmų, kad būtų teikiama atnaujinta informacija apie vaikų naudojimąsi interneto technologijomis ir apie tai, kaip vaikai, jų tėvai, globėjai mokytojai ir auklėtojai naudojasi galimybėmis ir elgiasi susidūrę su pavojais. Veiksmai apims kiekybinius ir kokybinius aspektus. Taip pat veiksmais bus siekiama gerinti žinias apie vaikų ir jaunimo taikomas strategijas susidūrus su pavojais interneto aplinkoje ir įvertinti šių strategijų veiksmingumą.

Pagrindimas

Jaunimui vis daugiau naudojantis internetu, svarbu, kad mokytojai ir auklėtojai būtų informuoti visais klausimais. Tai ypač svarbu dėl priekabiavimo elektroninėje erdvėje, nes jis dažnai atsiranda mokyklose.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl rekomendacijos – iš dalies keičiantis aktas

I priedo 4 skirsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Skatinimas naudoti esamas tarptautines vaizdų duomenų bazes, pvz., turimas Interpolo, siekiant kovoti su vaikų išnaudojimu. Valstybėms narėms ir Europos Sąjungai glaudžiau bendradarbiaujant su Interpolu ir naudojantis jo duomenų bazėmis, bendradarbiavimas nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu taptų veiksmingesnis.

Pagrindimas

Norint pagerinti bendradarbiavimą kovoje su vaikų išnaudojimu, prasminga naudoti ir plėtoti esamas priemones. Pavyzdžiui, speciali Europos duomenų bazė padvigubintų darbo kiekį ir nebūtų naudinga kovoje su vaikų išnaudojimu. Be to, tai yra slapti duomenys, kuriuos būtina griežtai, deramai teisiškai pagrįstai saugoti.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Europos duomenų bazės, kurioje bus kaupiami techniniai duomenys, pvz., žinomi su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusių interneto svetainių adresai ir domenai, taip pat įvairių valstybių narių pateikiami statistiniai duomenys ir tendencijos, sukūrimas. Vykdant šią veiklą bus siekiama prižiūrėti Europos duomenų bazės kūrimą, sudaryti galimybę valstybių narių teisėsaugos institucijoms ir atitinkamoms institucijoms dalytis informacija ir taip išvengti esamų pastangų dubliavimosi bei geriau naudotis esamais ir būsimais ištekliais.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaikų apsauga jiems naudojantis internetu ir kitomis ryšių technologijomis

Nuorodos

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

10.4.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Christopher Heaton-Harris

1.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

14.7.2008

 

 

 

Priėmimo data

10.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (10.9.2008)

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Nuomonės referentas: Titus Corlăţean

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2008 m. vasario 27 d. Komisija pritarė naujam pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, pagal kurį nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa (COM(2008)0106).

Šios programos tikslas – pagerinti ir pakeisti šiuo metu galiojančią programą „Safer Internet Plus“ ir skatinti imtis keturių veiksmų: neteisėto turinio mažinimo ir kovos su žalingu elgesiu internete; saugesnės interneto aplinkos skatinimo; visuomenės informuotumo užtikrinimo; ir žinių bazės kūrimo.

Apskritai, Komisijos pasiūlymas yra pagrįstas ir suderintas. Tačiau nuomonės referentas norėtų pateikti keletą pakeitimų, kad pasiūlymas būtų dar veiksmingesnis.

Pateiktuose pakeitimuose būtent siūloma išplėsti programos taikymo sritį ir aprėpti lošimus internete ir elektroninę prekybą, kurių paslaugos gali būti žalingos, ir numatyti, kad programoje privalėtų dalyvauti nors po vieną įstaigą iš kiekvienos valstybės narės. Taip pat siūloma paaiškinti sąvoką „vaikai“ siekiant tinkamai atsižvelgti į skirtingas valstybėse narėse galiojančias teisines nuostatas dėl veiksnumo.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Interneto skverbtis ir ryšių technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar labai didėja ir visiems piliečiams teikia puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir kūrybos, galimybių. Pavojų vaikams ir piktnaudžiavimo technologijomis vis dar yra, o dėl kintančių technologijų ir visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų pavojų ir atsiranda naujų išnaudojimo būdų. Siekiant paskatinti išnaudoti interneto ir kitų interneto technologijų galimybes ir pasinaudoti jų teigiamomis ypatybėmis, reikia ir saugesnį jų naudojimą skatinančių priemonių.

(1) Interneto skverbtis ir ryšių technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar labai didėja ir visiems piliečiams teikia puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir kūrybos, galimybių. Tačiau, pavojų vaikams ir piktnaudžiavimo technologijomis vis dar yra, o dėl kintančių technologijų ir visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų pavojų ir atsiranda naujų išnaudojimo būdų. ES lygmeniu reikia priimti priemones siekiant apsaugoti fizinę, psichinę ir moralinę vaikų neliečiamybę, kuriai, jei bus galimybė naudotis netinkamu turiniu, gali būti pakenkta. Be to, siekiant paskatinti išnaudoti interneto ir kitų interneto technologijų, taip pat ryšių technologijų galimybes ir pasinaudoti jų teigiamomis ypatybėmis, reikia ir saugesnį jų naudojimą skatinančių priemonių.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti sprendimo dėl ryšių technologijų, pvz., mobilių telefonų paslaugų, taikymą, nes didelis skaičius vaikų ir paauglių naudojasi šiomis paslaugomis.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Pageidautina pasiekti tarptautinį susitarimą dėl teisiškai įpareigojančių taisyklių, tačiau tai nebus padaryta greitai. Jeigu toks susitarimas ir bus pasiektas, vien jo nepakaks taisyklių įgyvendinimui ar žmonių, kuriems gresia pavojus, apsaugai užtikrinti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nurodyti galimybę sudaryti tarptautinį susitarimą ir tuo pačiu metu suabejoti jo veiksmingumu – vienas kitam prieštaraujantys teiginiai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a) Dėl naujų technologijų ir žiniasklaidos naujovių besikeičiant žiniasklaidos padėčiai būtina mokyti vaikus, taip pat tėvus, globėjus ir pedagogus saugiai ir veiksmingai naudotis interneto informacinėmis paslaugomis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8b) Reikia dėti pastangų siekiant apsaugoti vaikus nuo ekonominių pavojų, kylančių dėl ilgalaikių sutarčių sudarymo naudojant šiuolaikines technologijas (internetą arba mobilųjį telefoną). Todėl reikia vystyti veiksmingas amžiaus patikrinimo sistemas ir sertifikavimo etiketes savanorišku pagrindu.

Pagrindimas

Kadangi vaikai yra kai kurių internetu arba mobiliuoju telefonu teikiamų ilgalaikių paslaugų (pvz., mobiliųjų telefonų melodijų arba žaidimų) pagrindinė tikslinė grupė, paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad bent paslaugos kaina ir trukmė būtų aiškiai nurodyta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 7, 8 ir 24 straipsniuose, nustatytų principų,

(14) Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 3 straipsnio 1 dalyje, 7, 8 ir 24 straipsniuose, nustatytų principų,

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14a) Pagal šio sprendimo ir jo priedų nuostatas valstybėms narėms jokiu būdu neužkertama kelio taikyti savo nacionalines nuostatas ir administracinę praktiką internetą naudojančių vaikų apsaugos klausimais, jei taip pasiekiama geresnių rezultatų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Šiame sprendime sąvoka „vaikai“ reiškia jaunesnius nei 18 metų amžiaus asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai pagal nacionalinę teisę tam tikrais atvejais nesulaukę šio amžiaus jie įgyja visišką veiksnumą.

Pagrindimas

Pagal nacionalines nuostatas dėl visiško veiksnumo tam tikrais atvejais jaunesni nei 18 metų asmenys įgyja visišką veiksnumą. Būtų netinkama vaikams numatytą apsaugą taikyti visiems asmenims iki 18 metų amžiaus, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi visišką veiksnumą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete;

(a) kova su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Programoje gali dalyvauti valstybėse narėse įsisteigę juridiniai asmenys.

1. Programoje privalo dalyvauti nors po vieną įstaigą iš kiekvienos valstybės narės. Bet kokie kiti juridiniai asmenys programoje gali dalyvauti savanoriškai.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 priedo 1 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete

1. Kova su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia veikla siekiama mažinti internete platinamo neteisėto turinio kiekį ir tinkamai kovoti su žalingu elgesiu internete, ypatingą dėmesį skiriant medžiagos, susijusios su vaikų seksualiniu išnaudojimu, platinimui, vaikų viliojimui ir priekabiavimui internete. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Šia veikla siekiama mažinti internete platinamo neteisėto turinio kiekį ir veiksmingai kovoti su žalingu elgesiu internete, ypač daug dėmesio skiriant, viena vertus, medžiagos, susijusios su vaikų seksualiniu išnaudojimu, platinimui, vaikų viliojimui ir priekabiavimui internete bei, kita vertus, lošimams internete ir elektroninei prekybai, kurių paslaugos galėtų būti žalingos. Pagrindiniai bendrieji veiksmai, kurių planuojama imtis, yra:

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kontaktinių punktų, kuriems galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi.

1. Kontaktinių punktų, kuriems galima pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį internete, suteikimas visuomenei. Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiautų Europos lygmeniu tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi gerąja patirtimi. Šie kontaktiniai punktai taip pat teikia visuomenei reikiamą informaciją, kaip pranešti apie žalingą turinį ir įvertinti interneto informacinių paslaugų turinį, kuris galėtų pakenkti fizinei, psichinei ir moralinei vaikų neliečiamybei.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kova su žalingu elgesiu internete, visų pirma vaikų viliojimu ir priekabiavimu. Vykdoma veikla bus siekiama kovoti su vaikų viliojimu internete (kai suaugęs žmogus susidraugauja su vaiku, siekdamas seksualiai jį išnaudoti) ir priekabiavimu. Bus imamasi veiksmų spręsti su šiomis problemomis susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus ir skatinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir tarpusavio koordinavimą.

2. Kova su žalingu elgesiu internete, visų pirma vaikų viliojimu, priekabiavimu ir lošimais. Vykdoma veikla bus siekiama kovoti su vaikų viliojimu internete (kai suaugęs žmogus susidraugauja su vaiku, siekdamas seksualiai jį išnaudoti) ir priekabiavimu, taip pat lošimais internete ir elektronine prekyba, kurių paslaugos gali būti žalingos. Bus imamasi veiksmų spręsti su šiomis problemomis susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus ir skatinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir tarpusavio koordinavimą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus. Vykdoma veikla turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, kurias galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, kūrimas arba pritaikymas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete.

3. Skatinimas taikyti techninius tinkamos kovos su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete sprendimus. Vykdoma veikla turėtų būti skatinamas veiksmingų technologinių priemonių, kurias galėtų naudoti visos suinteresuotosios šalys, kūrimas arba pritaikymas, kad būtų tinkamai kovojama su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete. Galėtų būti apsvarstytos, inter alia, šios priemonės:

 

a) priimti paslaugų teikėjų kokybės ženklinimą, kad vartotojai galėtų lengvai patikrinti, ar tam tikras teikėjas laikosi ar nesilaiko elgesio kodekso;

 

b) sukurti filtrus, kurie apsaugotų, kad fizinei, psichinei ir moralinei vaikų neliečiamybei kenksminga informacija nebūtų skleidžiama interneto technologijomis;

 

c) remti antrojo lygio bendro srities vardo, pavyzdžiui, .KID.eu, skirto stebimoms tinklavietėms, kuriose būtų gerbiami nepilnamečiai ir jų teisės, įsteigimą;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir patirtimi kovojant su neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, derinti požiūrius kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu ir skatinti bendrų principų ir darbo metodų kūrimą.

5. Bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir patirtimi kovojant su neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, derinti požiūrius kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu internete tarptautiniu lygmeniu ir skatinti plėtoti darnų požiūrį į skirtingas nacionalines duomenų bazes, kuriose kaupiami vaikų išnaudojimo vaizdai, ir jų ryšį su Europolu bei kitus bendrus principus ir darbo metodus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Suinteresuotųjų šalių skatinimas kurti ir įgyvendinti tinkamas savireguliavimo sistemas. Bus imamasi veiksmų skatinti savireguliavimo iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą ir skatinti suinteresuotąsias šalis atsižvelgti į vaikų saugumą kuriant naujas technologijas ir paslaugas.

2. Suinteresuotųjų šalių skatinimas kurti ir įgyvendinti tinkamas savireguliavimo sistemas. Bus imamasi veiksmų skatinti savireguliavimo iniciatyvų, kurių tikslas, inter alia, vertinti ir klasifikuoti interneto turinį, kūrimą ir įgyvendinimą ir skatinti suinteresuotąsias šalis atsižvelgti į vaikų saugumą kuriant naujas technologijas ir paslaugas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visuomenės informuotumo, susijusio su saugesniu interneto technologijų naudojimu, didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla bus didinamas visuomenės informuotumas koordinuotai suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Vykdoma veikla bus skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidos dideliam vartotojų skaičiui priemonės.

1. Visuomenės informuotumo, susijusio su saugesniu interneto technologijų naudojimu, didinimas ir informacijos sklaida. Vykdoma veikla bus didinamas visuomenės informuotumas koordinuotai suteikiant tinkamos informacijos apie galimybes, pavojus ir kovos su jais būdus visoje Europoje. Siekiant išmokyti vaikus atsakingai naudotis interneto technologijomis skatinami tokie veiksmai, kaip žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ar žiniasklaidos švietimo programos ir, pavyzdžiui, nuolat rengiami mokymai mokykloje, įskaitant užsiėmimus, kuriuose gali dalyvauti tėvai. Vykdoma veikla bus taip pat skatinamos ekonomiškai efektyvios sąmoningumą skatinančios informacijos sklaidos dideliam vartotojų skaičiui priemonės, pvz., informacijos paketai apie galimus interneto technologijų pavojus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kontaktiniai punktai, kuriuose tėvai ir vaikai gali gauti atsakymus į klausimus apie saugaus naudojimosi internetu būdus. Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti vartotojus atsakingai priimti informacija pagrįstus sprendimus, teikiant jiems patarimus, kokios informacijos reikia ir kokių atsargumo priemonių reikia imtis norint saugiai naudotis internetu.

2. Kontaktiniai punktai, taip pat pagalbos telefonu linijos, kur tėvai ir vaikai gali gauti atsakymus į klausimus apie saugaus naudojimosi internetu būdus. Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti vartotojus atsakingai priimti informacija pagrįstus sprendimus, teikiant jiems patarimus, kokios informacijos reikia ir kokių atsargumo priemonių reikia imtis norint saugiai naudotis internetu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skatinimas stiprinti veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius informuotumo didinimo metodus ir priemones. Bus imami veiksmų, kuriais bus siekiama tobulinti atitinkamus informuotumo didinimo metodus ir priemones, kad jie ilgainiui taptų veiksmingesni ir ekonomiškai efektyvesni.

3. Skatinimas stiprinti veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius informuotumo didinimo metodus ir priemones. Bus imami veiksmų, kuriais bus siekiama tobulinti atitinkamus informuotumo didinimo metodus ir priemones, kad jie ilgainiui taptų veiksmingesni ir ekonomiškai efektyvesni. Šie veiksmai galėtų būti, inter alia, tokie: bendrų aprašomųjų ženklų arba įspėjimo pranešimų, rodančių amžiaus kategoriją ir (arba) turinio aspektus, dėl kurių jis rekomenduojamas tam tikram amžiui, sistema, kuri padėtų vartotojams daugiau sužinoti apie galbūt žalingą interneto turinį.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Keitimosi gerąja patirtimi ir valstybių bendradarbiavimo Europos lygmeniu skatinimas. Bus imamasi veiksmų užtikrinti veiksmingą Europos valstybių bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi gerąja praktika, priemonėmis, metodais, patirtimi ir informacija.

4. Keitimosi gerąja patirtimi ir valstybių bendradarbiavimo Europos lygmeniu skatinimas. Bus imamasi veiksmų užtikrinti veiksmingą Europos valstybių bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi gerąja praktika, priemonėmis, metodais, patirtimi ir informacija. Pagrindinis veiklos tikslas turėtų būti sukurti glaudų nacionalinių valdžios institucijų, policijos ir kontaktinių punktų bendradarbiavimą. Bus imamasi veiksmų siekiant sukurti bendrą Europos duomenų bazę, kurioje bus kaupiami vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdai, ir užtikrinti jos ryšį su Europolu.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus; klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus; klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, žalingas paslaugas siūlančiais lošimais internete ir komercine prekyba ir panašiomis naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikiu vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo bei priekabiavimo poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikiu vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo, priekabiavimo, žalingas paslaugas siūlančių lošimų internete ir komercinės prekybos poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaikų apsauga jiems naudojantis internetu ir kitomis ryšių technologijomis

Nuorodos

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.4.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Titus Corlăţean

25.6.2008

 

 

Priėmimo data

9.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Renate Weber

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (10.9.2008)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Nuomonės referentė: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa, tikslas – sukurti saugesnę interneto aplinką vaikams skatinant savireguliavimo iniciatyvas ir didesnį visuomenės informuotumą. Programa „Saugesnis internetas“, skirta vaikams ir jaunimui, turi palengvinti šeimos narių laiko valdymą ir efektyvumą kovojant su neigiamu naujų technologijų poveikiu. Naujojoje programoje pirmenybė teikiama šiems veiksmams:

I. Mažinti neteisėtą turinį ir kovoti su žalingu elgesiu internete. Tai veiksmai, kuriais siekiama įsteigti kontaktinius punktus, kuriems visuomenė gali pranešti apie neteisėtą interneto turinį ir žalingą elgesį, ypatingą dėmesį skiriant medžiagai, susijusiai su vaikų išnaudojimu, ir vaikų viliojimui.

ΙΙ. Skatinti saugesnę interneto aplinką. Tai reiškia skatinti savireguliavimo iniciatyvas šioje srityje. Siekiama skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką, ypač veikiant jaunimo grupėse.

ΙΙΙ. Užtikrinti visuomenės informuotumą. Tai veiksmai, skirti vaikams, jų tėvams ir mokytojams. Siekiama skatinti „daugiklio efektą“ keičiantis pažangiąja patirtimi per nacionalinių informuotumo centrų tinklą. Siekiama remti kontaktinius punktus, kuriuose tėvai ir vaikai gali gauti patarimų, kaip saugiai naudotis internetu.

ΙV. Sukurti žinių bazę Europos lygmeniu suburiant mokslininkus, kurie dirba vaikų saugumo naudojantis internetu srityje. Siekiama sukurti žinių bazę, kurioje būtų kaupiama informacija apie vaikų naudojamas naujas technologijas, poveikį, kurį jos daro vaikams, ir susijusius pavojus. Naudoti ją siekiant pagerinti pagal programą „Saugesnis internetas“ vykdomų veiksmų efektyvumą.

Internetas turi tiesioginį poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui. Todėl labai svarbu rengti analizes, kurti sistemas ir teikti argumentus, kuriais būtų užtikrinamas toks technologinis mūsų visuomenių pokytis, kuris prisidėtų prie tolesnio vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių lygybės skatinimo. Būtinai reikia ištirti, kokį poveikį naujos technologijos, įskaitant internetą, gali turėti moterų teisėms, ir kritiškai vertinti jų galimas ilgalaikes pasekmes. Nuomonės projekte pabrėžiama, kad vystant ir įgyvendinant įvairius programos veiksmus svarbu taikyti požiūrį, kai atsižvelgiama į lyčių aspektus. Mergaitėms ir berniukams turėtų būti užtikrintos tos pačios galimybės ir imantis bet kokių veiksmų turi būti įvertinti skirtingi jų poreikiai ir šių poreikių paisoma.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, kuris gali būti žalingas vaikams, ir neteisėto turinio, ypač medžiagos, susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. Tai taikoma ir vaikams, tampantiems žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir kitus.

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, kuris gali būti žalingas vaikams, ypač pornografinės medžiagos, ir neteisėto turinio, ypač medžiagos, susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. Tai taikoma ir vaikams, tampantiems žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir kitus. Šiuo tikslu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tarpusavio paramos sistemai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 276/1999/EB, patvirtinančiu daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo ir naujų interneto technologijų, kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu, pirmiausia vaikų ir nepilnamečių apsaugos srityje (1998–2004 m. Saugesnio interneto veiksmų planas) ir 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 854/2005/EB, patvirtinančiu daugiametę Bendrijos programą, skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis (2005–2008 m. programa „Safer Internet plus“), buvo suteiktas Bendrijos finansavimas, kuriuo buvo sėkmingai paskatintos įvairios iniciatyvos ir sukurta Europos pridėtinė vertė, kaip matyti iš Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui pateiktų programos vertinimų.

(6) 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 276/1999/EB, patvirtinančiu daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo ir naujų interneto technologijų, kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu, pirmiausia vaikų ir nepilnamečių apsaugos srityje (1998–2004 m. Saugesnio interneto veiksmų planas) ir 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 854/2005/EB, patvirtinančiu daugiametę Bendrijos programą, skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis (2005–2008 m. programa „Saugesnis internetas plius“), buvo suteiktas Bendrijos finansavimas, kuriuo buvo sėkmingai paskatintos įvairios iniciatyvos ir sukurta Europos pridėtinė vertė, kaip matyti iš Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui pateiktų programos vertinimų. Vykdant programą „Saugesnis internetas plius“ (2005–2008) ir naują programą „Saugesnis internetas“ (2009–2013) turi būti palengvintas šeimos narių laiko valdymas ir padidintas narių efektyvumas kovojant su neigiamais naujų technologijų padariniais.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 veiksmo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, patirtimi ir gerąja praktika nacionaliniu ir Europos lygmeniu skatinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių kovoje su neteisėto turinio platinimu ir žalingu elgesiu internete, tarpusavio koordinavimą ir skatinti šių suinteresuotųjų šalių dalyvavimą bei įsipareigojimą.

4. Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir keitimosi informacija, patirtimi ir gerąja praktika nacionaliniu ir Europos lygmeniu skatinimas. Vykdoma veikla bus siekiama gerinti šalių, atsakingų už kovą su neteisėto turinio platinimu ir žalingu elgesiu internete, tarpusavio koordinavimą ir skatinti įvairių gyventojų grupių, nepaisant jų socialinės ir geografinės padėties, dalyvavimą bei įsipareigojimą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 2 veiksmo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams.

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą, užtikrinant lygų mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų dalyvavimą, siekiant geriau suprati jų požiūrį į naudojimąsi interneto technologijomis ir su tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti žinių, kaip interneto aplinką padaryti saugesnę vaikams.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 veiksmo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Skatinimas stiprinti veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius informuotumo didinimo metodus ir priemones. Bus imami veiksmų, kuriais bus siekiama tobulinti atitinkamus informuotumo didinimo metodus ir priemones, kad jie ilgainiui taptų veiksmingesni ir ekonomiškai efektyvesni.

3. Skatinimas stiprinti veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius informuotumo didinimo metodus ir priemones. Bus imami veiksmų užkirsti kelią stereotipų, susijusių su lytimi, formavimuisi, kuriais bus siekiama tobulinti atitinkamus informuotumo didinimo metodus ir priemones. Tikslas – išnaudojant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo galimybes ir skatinant veiklą, susijusią su įmonių socialine atsakomybe, užtikrinti, kad veiksmai ilgainiui taptų veiksmingesni ir ekonomiškai efektyvesni.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 veiksmo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus; klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

3. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų skatinimas. Veiksmais, kuriuos vykdant atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, bus siekiama ištirti su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, psichologinius ir sociologinius klausimus; klausimus, susijusius su interneto medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos pavojus, formomis.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 veiksmo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikiu vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo bei priekabiavimo poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir naujomis technologijomis poveikį vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais, kuriuos vykdant atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį naudojimasis interneto technologijomis daro vaikų ir jaunimo psichologijai, elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų viliojimo bei priekabiavimo poveikį skirtingose platformose, įskaitant kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei žaidimų konsoles ir kitas naujas technologijas.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 4 veiksmo 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Informuotumo, kaip veiksmingai derinti interneto aplinkos naudojimą ir supratimą apie jo pavojingumą bei poveikį vietos ir regioniniu lygmenimis, taip pat mažoms socialinėms grupėms (šeima, mokykla ir t. t.), skatinimas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsauga

Nuorodos

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

6.5.2008

 

 

Svarstymas komitete

15.7.2008

9.9.2008

 

 

Priėmimo data

9.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaikų apsauga jiems naudojantis internetu ir kitomis ryšių technologijomis

Nuorodos

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.2.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

10.4.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

CULT

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

6.5.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Roberta Angelilli

8.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

29.5.2008

14.7.2008

15.9.2008

13.10.2008

Priėmimo data

13.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn