Ziņojums - A6-0404/2008Ziņojums
A6-0404/2008

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  14.10.2008 - (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referente: Roberta Angelilli

  Procedūra : 2008/0047(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0404/2008

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0106),

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 153. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0092/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Budžeta komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A6‑0404/2008),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  uzskata, ka bāzes finansējumam, kas norādīts likumdošanas priekšlikumā programmas izpildei laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim un ir noteikts EUR 55 000 000 apmērā, jāatbilst daudzgadu finanšu shēmai 2007.–2013. gadam;

  3.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Lēmuma priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1) Interneta pārklājums un saziņas tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, lietojuma apmēri Kopienā joprojām ievērojami palielinās, un visiem iedzīvotājiem dod lielas iespējas, piemēram, dalības, saziņas un radošuma ziņā. Joprojām pastāv risks bērniem un tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām joprojām rodas jauni riska un nepareizas izmantošanas veidi. Lai sekmētu iespēju izmantošanu un lietotu interneta un citu tiešsaistes tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to drošākas izmantošanas sekmēšanai.

  (1) Interneta pārklājums un saziņas tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, lietojuma apmēri Kopienā joprojām ievērojami palielinās, un visiem iedzīvotājiem dod lielas iespējas, piemēram, dalības, saziņas un radošuma ziņā. Tomēr joprojām pastāv risks bērniem un tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām joprojām rodas jauni riska un nepareizas izmantošanas veidi. Ir jāveic pasākumi ES līmenī, lai aizsargātu bērnu fizisko, garīgo un morālo integritāti, ko var vājināt viņu piekļuve neatbilstošam saturam. Turklāt, lai sekmētu iespēju izmantošanu un lietotu interneta un citu saziņas tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to drošākas izmantošanas sekmēšanai.

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Joprojām būs jāvēršas pret tādām problēmām kā bērniem iespējami kaitīgs saturs un nelegāls saturs, jo īpaši bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošs materiāls. Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais kaitējums un bērni tiek pamudināti atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un citiem.

  (4) Joprojām būs jāvēršas gan pret bērniem potenciāli kaitīgu saturu, īpaši pornogrāfiska rakstura materiāliem, gan nelegālu saturu, īpaši materiālos, kur attēlota bērnu seksuāla izmantošana. Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais kaitējums un bērni tiek pamudināti atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un citiem. Īpaši jācenšas rast risinājumus, kas informācijas un saziņas tehnoloģiju vidē novērstu pieaugušo tīšus priekšlikumus tikties ar bērnu, lai viņu seksuāli izmantotu, vienlaikus īpaša uzmanība jāpievērš vienādranga (p2p) atbalsta sistēmai.

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums

  4.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (4a) Veicamajām darbībām jānovērš arī tas, ka internetā un/vai interaktīvajā digitālo tehnoloģiju vidē, tostarp mobilo telefonu saziņas vidē, bērni kļūst par draudu, vardarbības un pazemošanas upuriem.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5) Ir vēlams panākt starptautisku vienošanos par juridiski saistošiem noteikumiem, taču šāda vienošanās netiks panākta strauji. Pat ja šāda vienošanās tiktu panākta, ar to vien nepietiks, lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu vai riskam pakļauto iedzīvotāju aizsardzību.

  Svītrots

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums

  7.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (7a) Ar šo lēmumu izveidotajai programmai cita starpā jāpalīdz izstrādāt izglītības paketes skolotājiem, aprūpētājiem un vecākiem.

  Grozījums Nr.  6

  Lēmuma priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) Jauna veida risku bērniem rada tehnoloģijas, kas attīstās, interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanas veidu izmaiņas pieaugušo un bērnu vidū, kā arī sabiedrības uzvedības paradumu pārmaiņas. Lai labāk izprastu šīs izmaiņas, ir jāstiprina zināšanu bāze, ko var izmantot efektīvas rīcības izstrādāšanai. Vairāki pasākumi un rīcības virzieni būs jāapvieno, izveidojot daudzšķautņainu kompleksu, kura elementi cits citu papildina; tajā iekļaus, piemēram, turpmāku palīgtehnoloģiju izstrādi un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšanu, iekļaujot to rīcības kodeksos, kuros būtu apkopoti vispārpieņemti rīcības kanoni, vai sadarbību ar nozares pārstāvjiem saskaņotu mērķu sasniegšanā.

  (8) Jauna veida risku bērniem rada tehnoloģijas, kas attīstās, interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanas veidu izmaiņas pieaugušo un bērnu vidū, kā arī sabiedrības uzvedības paradumu pārmaiņas. Lai labāk izprastu šīs izmaiņas, ir jāstiprina zināšanu bāze, ko var izmantot efektīvas rīcības izstrādāšanai. Vairāki pasākumi un rīcības virzieni būs jāapvieno, izveidojot daudzšķautņainu kompleksu, kura elementi cits citu papildina; tajā iekļaus, piemēram, pasākumus drošas un atbildīgas interneta izmantošanas veicināšanai, turpmāku palīgtehnoloģiju izstrādi un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšanu, iekļaujot to rīcības kodeksos, kuros būtu apkopoti vispārpieņemti rīcības kanoni, vai sadarbību ar nozares pārstāvjiem saskaņotu mērķu sasniegšanā.

  Grozījums Nr.  7

  Lēmuma priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (8a) Programmai arī jāatbalsta pasākumi, ar kuriem tiek veicināts bērniem nekaitīgs saturs.

  Grozījums Nr.  8

  Lēmuma priekšlikums

  8.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8b) Sakarā ar plašsaziņas līdzekļu mainīgo vidi, ko rada jaunās tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļu inovācijas, ir nepieciešams iemācīt bērniem, kā arī vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem droši un efektīvi izmantot tiešsaistes informācijas pakalpojumus.

  Grozījums Nr.  9

  Lēmuma priekšlikums

  8.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8c) Ir jācenšas pasargāt bērnus, piemēram, izstrādājot efektīvas vecuma pārbaudes sistēmas un brīvprātīgas sertificēšanas marķējumus.

  Grozījums Nr.  10

  Lēmuma priekšlikums

  9.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (9a) Visas dalībvalstis ir ratificējušas 1989. gada 20. novembra ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, saskaņā ar kuru valstīm ir jāpieņem vajadzīgie valsts, divpusējie un daudzpusējie pasākumi, lai novērstu bērnu jebkāda veida ekspluatāciju, un jāveic vajadzīgie likumdošanas, administratīvie un citi pasākumi konvencijā noteikto tiesību nodrošināšanai (attiecīgā gadījumā veicot starptautisko sadarbību).

  Grozījums Nr.  11

  Lēmuma priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14) šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tās 7., 8. un 24. pantā,

  (14) šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tās 3. panta 1. punktā un 7., 8. un 24. pantā,

  Grozījums Nr.  13

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Programmas nosaukums ir „Drošāka interneta” programma (še turpmāk — „programma”).

  Programmas nosaukums ir „Drošāka interneta”1 programma (turpmāk tekstā — „programma”).

   

  1 Programmas nosaukums jātulko visās oficiālajās valodās.

  Grozījums Nr.  14

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a Šajā lēmumā „bērni” nozīmē personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ja vien saskaņā ar valsts attiecīgajiem tiesību aktiem viņiem pirms šī vecuma sasniegšanas pie attiecīgiem nosacījumiem neiestājas pilna tiesībspēja.

  Grozījums Nr.  15

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 2. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Lai sasniegtu programmas vispārējo mērķi, tiks izvērstas šādas darbības jomas:

  2. Lai sasniegtu programmas galveno mērķi, darbība izvērsīsies šādās jomās:

  a) pretlikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē;

  a) sabiedrības informētības nodrošināšana;

  b) drošākas tiešsaistes vides veicināšana;

  b) cīņa pret pretlikumīgu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē;

  c) sabiedrības informētības nodrošināšana;

  c) drošākas tiešsaistes vides veicināšana;

  d) zināšanu bāzes izveide.

  d) zināšanu bāzes izveide.

  Grozījums Nr.  16

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Komisija uz šā lēmuma pamata izstrādā darba programmu.

  2. Komisija uz šā lēmuma pamata izstrādā gada darba programmas.

  Grozījums Nr.  17

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Īstenojot programmu, Komisija ciešā sadarbība ar dalībvalstīm nodrošina, ka tā visumā saskan ar citām attiecīgām Kopienas politikas jomām, programmām un darbībām un tās papildina.

  Grozījums Nr.  18

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) pieņemot un mainot darba programmu, ieskaitot starptautiskās sadarbības prioritāro jomu noteikšanu;

  a) pieņemot un mainot gada darba programmas, tostarp nosakot starptautiskās sadarbības prioritārās jomas;

  Grozījums Nr.  19

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (b) atkāpjoties no III pielikumā paredzētajiem noteikumiem;

  Svītrots

  Grozījums Nr.  20

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (ba) novērtējot pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus iesniegtos projektus Kopienas budžetam, kuros Kopienas ieguldījuma summa ir EUR 500 000 vai lielāka par to;

  Grozījums Nr.  21

  Lēmuma priekšlikums

  3. pants – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Komisija informē 4. pantā minēto Komiteju par programmas īstenošanas gaitu.

  4. Komisija informē 4. pantā minēto Komiteju par programmas īstenošanas gaitu. Jo īpaši Komisija informē Komiteju par visiem pieņemtajiem atlases lēmumiem jautājumos, uz ko neattiecas 3. punkta darbības joma.

  Grozījums Nr.  22

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - Ievads – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Programmas mērķis ir veicināt drošāku interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanu, jo īpaši bērnu vidū, un cīnīties pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē.

  Programmas mērķis ir veicināt drošāku interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanu, šajā sakarā izglītot lietotājus, jo īpaši bērnus, vecākus un aprūpētājus, un cīnīties pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē.

  Grozījums Nr.  23

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - Ievads – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Programmas vispārējais mērķis ir veicināt drošāku interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanu (turpmāk tekstā — „tiešsaistes tehnoloģijas”), jo īpaši bērnu vidē, sekmēt drošas tiešsaistes vides attīstību, samazināt tiešsaistē izplatītā nelegālā satura daudzumu, cīnīties pret potenciāli kaitējošu rīcību tiešsaistē un nodrošināt sabiedrības informētību par tiešsaistē pastāvošo risku un veicamajiem piesardzības pasākumiem.

  Programmas vispārējais mērķis ir veicināt drošāku interneta un citu saziņas tehnoloģiju lietošanu (turpmāk tekstā — tiešsaistes tehnoloģijas”), jo īpaši bērnu vidē, sekmēt drošas tiešsaistes vides attīstību, samazināt tiešsaistē izplatītā nelegālā satura daudzumu, cīnīties pret potenciāli kaitējošu rīcību tiešsaistē (tostarp bērnu psiholoģisku manipulāciju, kuras mērķis ir seksuāla izmantošana vai uzmākšanās, iebiedēšanu tiešsaistē un tādu datņu ievietošanu, kurās ir attēli ar fizisku un/vai psiholoģisku agresiju) un nodrošināt sabiedrības informētību par tiešsaistē pastāvošo risku un veicamajiem piesardzības pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz veiksmīgu praksi, izstrādāt pedagoģiskus rīkus.

  Grozījums Nr.  24

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Nelikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē

  1. Cīņa pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē

  Grozījums Nr.  25

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē. Darbībām jānodrošina, lai šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai atpazīstami, cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas nozīmes problēmas un apmainītos ar vislabāko praksi.

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus un bezmaksas zvanu centrus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē. Darbībām jānodrošina, lai šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai atpazīstami, cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī (it īpaši ar policijas struktūrām, kas specializējas kibernoziegumos) un sadarbotos Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas nozīmes problēmas un apmainītos ar labāko praksi. Šie kontaktpunkti nodrošinās arī sabiedrībai nepieciešamo informāciju, kā ziņot par nelegālu saturu un kā novērtēt tiešsaistes informācijas pakalpojumu saturu, kas varētu fiziski, garīgi vai morāli kaitēt bērnu integritātei.

  Grozījums Nr.  26

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku izstrāde vai pielāgošana, kas palīdzētu cīnīties ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē un būtu paredzēti iesaistītajām personām vispārējai lietošanai.

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē, un gala lietotāju informēšana par to, kā šo tehnoloģiju varētu piemērot. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku — it īpaši bezmaksas rīku, kas paredzēti iesaistītajām personām vienkāršai un vispārējai lietošanai projektēšana, izstrāde vai pielāgošana un/vai veicināšana, kas palīdzētu cīnīties ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē, un jāmudina pakalpojumu sniedzējus veicināt drošu un atbildīgu savienojumu izmantošanu, lai bērni būtu aizsargāti pret nelikumīgām un kaitīgām darbībām. Iesaistītās puses ir jāinformē par šīs tehnoloģijas pieejamību un pareizu izmantošanu. Cita starpā, varētu apsvērt šādus pasākumus:

   

  a) kvalitātes marķējuma pieņemšanu pakalpojumu sniedzējiem, lai lietotāji varētu viegli pārbaudīt, vai konkrētais pakalpojumu sniedzējs ievēro rīcības kodeksu;

   

  b) nodrošināt, ka tiešie lietotāji izmanto filtrus, kas neļauj tiešsaistes tehnoloģijām nosūtīt informāciju, kas apdraud bērnu fizisko, garīgo vai morālo integritāti;

   

  c) atbalsta un veicināšanas pasākumus, ar kuriem tiek izplatīts bērniem nekaitīgs saturs;

   

  d) darbības, lai noskaidrotu, cik efektīvi ir rīki, kas izstrādāti sadarbībā ar interneta nozari un kas ļauj tiesībsargājošām iestādēm tīmeklī izsekot noziedzniekus.

  Grozījums Nr.  27

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana un informācijas, pieredzes un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis būs uzlabot cīņā ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību iesaistīto personu darbību koordināciju un sekmēt šo iesaistīto personu dalību un iesaistīšanos.

  4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana un informācijas, pieredzes un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis būs uzlabot cīņā ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību iesaistīto personu darbību koordināciju un sekmēt šo iesaistīto personu dalību un iesaistīšanos. Darbības it īpaši veicinās starptautiskas pieredzes un ideju apmaiņu starp valdībām, tiesībsargājošām iestādēm, bezmaksas zvanu centriem, bankām, finanšu un kredītkaršu institūcijām, izmantoto bērnu konsultāciju centriem un bērnu labklājības organizācijām, kā arī interneta nozari.

  Grozījums Nr.  28

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Sadarbības, informācijas un pieredzes apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. Darbību mērķis būs uzlabot koordināciju ar trešām valstīm, saskaņot pieeju tam, kā risina nelikumīga un kaitējoša satura problēmu tiešsaistē starptautiskā līmenī, un sekmēt kopīgu pieeju un darba metožu izstrādi.

  5. Sadarbības, informācijas un pieredzes apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. Darbību mērķis būs uzlabot sadarbību ar trešām valstīm, saskaņot nelikumīga un kaitējoša satura problēmu risināšanu tiešsaistē starptautiskā līmenī un sekmēt koordinētu saikņu izveidi starp dalībvalstu datubāzēm, kurās ir dati par bērnu izmantošanu, kā arī kopīgu pieeju un darba metožu izstrādi. Jo īpaši ir jāveic darbības, lai izveidotu ciešu sadarbību starp valsts iestādēm, policiju un kontaktpunktiem. Tiks veiktas darbības, lai izveidotu kopēju Eiropas datubāzi ar informāciju par bērnu seksuālu izmantošanu un nodrošinātu savienojumu ar Eiropolu.

  Grozījums Nr.  29

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Vēršanās pie domēnu nosaukumu reģistriem, ja tas nav šis gadījums, un sadarbības, ja tāda ir, stiprināšana. Ņemot vērā valstu tiesību aktus, pasākumu mērķis būs papildināt pašreizējās darbības — uzlabot sadarbību ar domēnu nosaukumu reģistriem dalībvalstīs un veicināt pozitīvas attiecības ar reģistriem ārpus ES, lai sekmētu iespējami nelegāla satura agrāku atklāšanu un mazinātu to zināmo tīmekļa vietņu pastāvēšanas ilgumu, kuras piedāvā bērnu seksuālas izmantošanas saturu.

  Grozījums Nr.  30

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Iesaistīto personu mudināšana izstrādāt un ieviest adekvātas pašregulācijas sistēmas. Darbību mērķis būs sekmēt pašregulācijas ierosmju izveidošanu un ieviešanu un aicināt iesaistītās personas ņemt vērā bērnu drošību jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes procesā.

  2. Iesaistīto personu mudināšana izstrādāt un ieviest adekvātas pašregulācijas un kopregulācijas sistēmas. Darbību mērķis būs sekmēt pašregulācijas un kopregulācijas ierosmju izveidošanu un ieviešanu un aicināt iesaistītās personas ņemt vērā bērnu drošību jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes procesā.

  Grozījums Nr.  31

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Interneta pakalpojuma sniedzēju marķējuma izstrādes veicināšana un atbalstīšana. Darbību mērķis būs veicināt un atbalstīt interneta pakalpojumu sniedzējus, lai tīmekļa vietnēm kā pašregulācijas rīku izstrādātu marķējumu „bērniem drošs”.

  Šajās darbībās var cita starpā ietvert iespēju meklēšanu, lai izstrādātu kopīgu aprakstošu simbolu sistēmu vai brīdinājumu ziņojumus ar norādi uz vecuma grupu un/vai satura īpatnībām, kuru dēļ noteikta ieteicamā vecuma grupa, tādējādi palīdzot lietotājiem labāk atpazīt potenciāli kaitīgu saturu tiešsaistē.

  Grozījums Nr.  32

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

  3. Rosināt bērnu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs ar speciālistu palīdzību iesaistīt bērnus (nodrošinot līdzsvarotu meiteņu un zēnu piedalīšanos) ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem. Šādu iesaistīšanu regulāri iekļauj tādās darbībās kā Eiropas Forumā par bērnu tiesībām, Droša interneta forumā un citos forumos.

  Grozījums Nr.  33

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Informēšanas izvēršana par atbilstošiem rīkiem cīņai ar kaitējošu saturu tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs palielināt pieejamo informācijas daudzumu par iespējami kaitējoša tiešsaistes satura apkarošanas rīku darbību un efektivitāti un sniegt lietotājiem informāciju, instrumentus un lietojumprogrammas, kas palīdzēs tiem cīnīties ar kaitējošu saturu dažādās platformās.

  4. Informēšanas izvēršana par atbilstošiem rīkiem cīņai ar kaitējošu saturu tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs palielināt it īpaši vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem pieejamo informācijas daudzumu par iespējami kaitējoša tiešsaistes satura apkarošanas rīku, piemēram filtrēšanas sistēmu, darbību un efektivitāti un pastāvīgi sniegt visiem lietotājiem vienkāršu izglītojošu informāciju, instrumentus un lietojumprogrammas, kas palīdzēs tiem cīnīties ar kaitējošu saturu dažādās platformās.

  Grozījums Nr.  34

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasākumu mērķis būs sabiedrības, jo īpaši bērnu, vecāku, aprūpētāju un pedagogu informētības palielināšana par iespējām un risku saistībā ar tiešsaistes tehnoloģiju lietošanu un personīgās drošības saglabāšanu tiešsaistē. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pasākumu mērķis būs sabiedrības, jo īpaši bērnu, vecāku, aprūpētāju un pedagogu informētības palielināšana par iespējām un risku saistībā ar tiešsaistes tehnoloģiju lietošanu un personīgās drošības saglabāšanu tiešsaistē. Tie arī pievērsīsies iespējām un apdraudējumiem, ko rada pakalpojumi, kas izmanto jaunas izplatīšanas platformas, piemēram, audiovizuālus pakalpojumus, izmantojot mobilo telefonu tīklus. Attiecīgā gadījumā informācijas materiāliem jābūt pieejamiem daudzās valodās. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Grozījums Nr.  35

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi veicinās sabiedrības informētību, koordinēti visā Eiropā nodrošinot pietiekamu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā izmantot iespējas un novērst risku. Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam.

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi saskaņoti veicinās sabiedrības informētību visā Eiropā, nesot pozitīvu vēsti par iespējām plašāk un intensīvāk izmantot IKT, reizē pietiekami informējot par apdraudējumiem un kā tos novērst. Tiks veicināti pasākumi, lai bērni varētu apzinīgi izmantot tiešsaistes tehnoloģijas, jo īpaši veicinot plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi vai plašsaziņas līdzekļu izglītības programmas. Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam, piemēram, izmantojot sadarbību ar plašsaziņas informācijas līdzekļiem, izmantojot tiešsaisti, lai izplatītu lietotāju radītu saturu, kā arī izmantojot izglītības sistēmu. Metodes, kā izplatīt un pasniegt vēstījumus, pielāgos dažādām mērķa grupām (dažādu vecuma grupu bērniem un viņu vecākiem, kā arī pedagogiem).

  Grozījums Nr.  36

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Kontaktpunktu nodrošināšana, kur vecāki un bērni var saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar konsultācijām par attiecīgo informāciju un veicamajiem piesardzības pasākumiem sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu izvēli.

  2. Kontaktpunktu nodrošināšana, kur vecāki un bērni var saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē, tostarp padomus, kā vērsties pret uzmācību un iebiedēšanu tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar konsultācijām par attiecīgo informāciju un veicamajiem piesardzības pasākumiem sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu izvēli.

  Grozījums Nr.  37

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasākumu mērķis būs zināšanu bāzes izveide, lai atbilstoši reaģētu uz esošajiem un gaidāmajiem tiešsaistes vides lietošanas veidiem un ar to saistīto risku un radīto ietekmi ar mērķi plānot piemērotu rīcību, kas būtu vērsta uz drošības sniegšanu tiešsaistē visiem lietotājiem. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pasākumu mērķis būs izveidot zināšanu bāzi, ar ko atbilstoši reaģētu uz esošiem un paredzamiem tiešsaistes vides lietošanas paņēmieniem un ar to saistīto apdraudējumu un sekām, lai tādējādi plānotu piemērotu rīcību ar mērķi panākt drošību tiešsaistē visiem lietotājiem. Šo zināšanu bāzes saturs jāpadara pieejams visām iesaistītajām pusēm un jāizplata visās dalībvalstīs. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pamatojums

  Zināšanu bāzes nav izmantojamas, ja neapmainās ar informāciju.

  Grozījums Nr.  38

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Atjauninātas informācijas sniegšana par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas. Darbības nodrošinās atjaunotu informāciju par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un to, kā bērni, viņu vecāki un aprūpētāji izmanto iespējas un reaģē uz risku. Tiks nodrošināta kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze. Darbību mērķis būs arī iegūt informāciju par bērnu un jauniešu rīcību, sastopoties ar risku tiešsaistes vidē, un novērtēt šādas rīcības efektivitāti.

  2. Atjauninātas informācijas sniegšana par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas. Darbības nodrošinās atjaunotu informāciju par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un to, kā bērni, viņu vecāki, aprūpētāji, skolotāji un pedagogi izmanto iespējas un reaģē uz risku. Tiks nodrošināta kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze. Darbību mērķis būs arī iegūt informāciju par bērnu rīcību, sastopoties ar apdraudējumiem tiešsaistes vidē, un izvērtēt tādas rīcības efektivitāti.

  Grozījums Nr.  39

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 2.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.b Statistikas un dažādu dalībvalstu tendenču analīze, lai ļautu dalībvalstu tiesībsargājošām un citām attiecīgām iestādēm samazināt pasākumu pārklāšanos un palielināt pašreizējo un turpmāko resursu izmantošanas efektivitāti.

  Grozījums Nr.  40

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību mērķis būs izpētīt psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību, kurās iekļauts dzimuma aspekts, mērķis būs izpētīt tehniskos, psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.  41

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību, kurās iekļauts dzimuma aspekts, mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  Grozījums Nr.  42

  Lēmuma priekšlikums

  II pielikums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

   1) 

  pretlikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē

  30-35 %

   2) 

  drošākas tiešsaistes vides veicināšana

  5-10 %

   3) 

  sabiedrības informētības nodrošināšana

  45-50 %

   4) 

  zināšanu bāzes izveide

  8-15 %

   

  Grozījums

  1)  

  sabiedrības informētības nodrošināšana

  48 %

  2)  

  nelegāla satura izplatības un kaitīgas rīcības tiešsaistē apkarošana

  34 %

  3)  

  drošākas tiešsaistes vides veicināšana

  10 %

  4)  

  zināšanu bāzes izveide

  %

  Grozījums Nr.  43

  Lēmuma priekšlikums – grozījuma tiesību akts

  III pielikums - 4., 5. un 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Atlase dalīto izmaksu pasākumiem pamatosies uz aicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiks publicēti Komisijas tīmekļa vietnē, saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu noteikumiem.

  Svītrots

  (5) Pieteikumā Kopienas atbalsta saņemšanai, ja vajadzīgs, ir jāiekļauj finanšu plāns, kurā jāuzskaita visi projektu finansēšanas elementi, tostarp no Kopienas pieprasītais finansiālais atbalsts un pārējie piešķīrumu vai atbalsta pieprasījumi no citiem avotiem.

   

  (6) Papildu pasākumi tiks īstenoti, izsludinot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu noteikumiem.

   

  PASKAIDROJUMS

  Komisijas priekšlikums par Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas, ir daļa no Eiropas pasākumiem, ar ko bērniem nodrošina lielāku drošību internetā. Tā kā jaunās tehnoloģijas kļūst arvien populārākas un pieaug prasmes strādāt ar datoru, bērni arvien vairāk ir pakļauti nelikumīga satura riskam un kaitīgai rīcībai, piemēram vardarbībai, bērnu pornogrāfijai, uzmākšanās tiešsaistē, iebiedēšanai, rasistiskām tēmām un kūdīšanai kaitēt sev, pievērsties anoreksijai un izdarīt pašnāvību.

  Saskaņā ar Eirobarometru[1] 74 % jaunu cilvēku vecumā no 12 līdz 15 gadiem izmanto internetu vismaz trīs stundas katru dienu. Faktiski visi aptaujātie bērni atbildēja, ka nejauši ir nonākuši saskarē ar pornogrāfiskiem attēliem. Statistika liecina, ka strauji pieaug to tīmekļa vietņu skaits, kurās ir pornogrāfiski materiāli un saturs un kuras ir kaitīgas bērniem, un ka tendence ir izmantot arvien jaunākus bērnus un piedāvāt arvien vardarbīgāku saturu.

  Interneta uzraudzības fonds (Internet Watch Foundation) ziņo, ka tikai pēdējos gados vien vardarbība pret bērniem ir pieaugusi par 16 %. Interpola datubāzē var konstatēt, ka katru gadu tiešsaistē tiek ievietoti vismaz 500 000 jauni pornogrāfiski attēli ar bērniem un 550 000 attēli, kuros redzama vardarbība pret 20 000 bērnu, no kuriem kopš 2001. gada tikai 500 ir identificēti un glābti. Apvienotajā Karalistē vien to tīmekļa vietņu skaits, kurās ir bērnu pornogrāfijas materiāli, laika posmā no 1997. gada līdz 2005. gadam ir pieaudzis par 1500 %.

  Šie skaitļi skaidri rāda, ka bērnu drošībai tiešsaistē ir vajadzīga vairāku līmeņu pieeja, iesaistot bērnus, viņu ģimenes un skolu kopā ar TLC nozares operatoriem, interneta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iestādēm, pašregulējošām struktūrām un nevalstiskajām organizācijām. Ir vajadzīgi kopīgi centieni, kuru mērķis ir vairot zināšanas un veikt novēršanas pasākumus, kas veicinās un atvieglos ziņošanu par šādu vardarbību, un vienlaikus vairos policijas izmeklēšanai vajadzīgos resursus.

  Šos vērienīgos mērķus var mēģināt sasniegt, izmantojot finanšu līdzekļus, ko Eiropas Savienība ir atvēlējusi ar attiecīgo finanšu instrumentu — „Drošāka interneta” programmu.

  Jaunajā programmā ir paredzēts EUR 55 miljonu finansējums laika posmam no 2009.–2013. gadam, lai aizsargātu bērnus, kas izmanto internetu un jaunās tehnoloģijas. Programma tiks īstenota šādās četrās galvenajās darbības jomās: kaitīgas rīcības ierobežošana, apkarojot nelikumīga satura un interneta ļaunprātīgu izmantošanu, drošākas tiešsaistes vides veicināšana, cita starpā ieviešot ad hoc tehnoloģiskus instrumentus, informācijas izplatīšana, līdzdalības un novēršanas veicināšana un, visbeidzot, zināšanu bāzes izveide, veicinot sadarbību un labas prakses apmaiņu starptautiskā līmenī.

  Mēs arī vēlamies uzsvērt Komisijas iniciatīvas nozīmi saistībā ar iepriekšējās „Drošāks internets plus” programmas (2004–2008) rezultātiem.

  Bez instrumentiem, kas ir noderīgi kaitīga satura izplatības internetā apkarošanā, šajā programmā svarīgi ir arī turpināt atbalstīt bezmaksas zvanu centru attīstību. Bezmaksas telefona līnijām ir nozīmīga loma pirmsizmeklēšanas stadijā, kad tiek vākta informācija un veidots sākotnējais novērtējums par satura nelikumību. Šie kontaktpunkti veido tīklu, pa kuru informācija nonāk pie policijas, un bezmaksas zvanu centri veido daļu no INHOPE tīkla.

  Ir arī svarīgi izstrādāt ad hoc pārraugāmus tiešsaistes tērzēšanas pakalpojumus bērniem. Vairāki mēģinājumi šajā jomā ir bijuši veiksmīgi un ieviesti, uzraugot piekļuvi bērnu tērzētavu pakalpojumiem un veicot preventīvas pārbaudes, kā tiešsaistē tiek ievietots lietotāju radīts saturs. Līdzīgi tirgū strauji izplatās bloķēšanas un filtrēšanas sistēmas, lai nodrošinātu bērniem draudzīgu vidi. Tagad jāveic darbības šādu sistēmu izmantošanas veicināšanai, lai nodrošinātu, ka tās nekļūst par vienu no daudzajām iespējām, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, bet ko neviens neizmanto.

  Joprojām ir jāpaveic ļoti daudz, lai bērni labāk apzinātos risku, lietojot jaunās tehnoloģijas. Viņiem jāsniedz daudz plašāka informācija un jāiemāca izvairīties no bīstamas uzvedības tiešsaistē. Viņiem jābūt pienācīgi sagatavotiem un informētiem un jāspēj izmantot visus pieejamos līdzekļus, kas palīdz atpazīt iespējamos vardarbības veidus un izsargāties no tiem. Prioritāte jāpiešķir arī tam, lai jaunieši apzinātos savas privātās dzīves nozīmi un vērtību. Nepietiekama uzmanība tiek pievērsta tādai problēmai, ka jaunieši finansiālos nolūkos tiešsaistē pārdod attēlus, kuros viņi redzami kaili.

  Būs jāveic arī apjomīga vecāku un skolotāju izglītošanas kampaņa, lai samazinātu zināšanu līmeņu atšķirības starp paaudzēm. Arī starp policiju un nozares operatoriem jānotiek labas prakses un zināšanu apmaiņai.

  Ir ļoti svarīgi pievērsties divām īpaši satraucošām parādībām, proti, uzmākšanās un iebiedēšanai tiešsaistē, kuras jāuzskata par prioritātēm. Informēšanas, jaunu tehnoloģisku instrumentu izstrāde, labas prakses apmaiņa un interneta pakalpojumu sniedzēju darbs ir jākoordinē kā daļa no kopējiem centieniem bērnu drošības veicināšanai. Saskaņā ar Eirobarometra ziņojumu tādas problēmas kā uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos, izmantojot psiholoģisku manipulāciju, iebiedēšana tiešsaistē un mudināšana uz kaitēšanu sev netiek ziņota vecākiem, jo bērns kautrējas vai baidās, ka nedrīkstēs lietot tērzētavas pakalpojumus, vai vienkārši tādēļ, ka nenovērtē problēmas nopietnību. Tādējādi šādas problēmas ir kļuvušas daudz apslēptākas un grūtāk identificējamas. Līdzīgi tam uzmākšanās, proti, sazināšanās tiešsaistē, lai pēc tam censtos satikties reālajā dzīvē, ir kļuvusi ļoti bīstama kā reāla zīme par bērna iespējamu izmantošanu.

  Tādēļ jāuzsāk izpēte un jāizplata informācija par bērnu uzvedību un viņu pakļautību bīstamai uzvedībai („viktimizācija”). Mums vairāk jācenšas sniegt jauniešiem līdzekļus, lai viņi varētu izvairīties no bīstamiem kontaktiem, jāpalīdz atpazīt bīstamību un jāiemāca runāt par šādām problēmām ar vecākiem.

  Lai apkarotu vardarbību tiešsaistē, ir svarīgi uzlabot policijai pieejamos līdzekļus.

  Tādēļ jāizveido Eiropas bērnu pornogrāfisko attēlu datubāze ar tiešsaisti ar bezmaksas zvanu centru ziņojumiem, kas pieejami policijai. Šāds instruments ir ļoti noderīgs saistībā ar iegūtajiem attēliem no vienādranga sistēmas (p2p) kā līdzeklis, lai pārbaudītu, vai attiecīgais attēls ir jau izmantots tīmeklī, kā arī vai par attiecīgo gadījumu jau ir veikta izmeklēšana, tādējādi izvairoties no nevajadzīgas dubultizmeklēšanas.

  Ir arī svarīgi attīstīt tālāk programmatūras izplatīšanu, lai atbalstītu policijas izmeklēšanu, kurā tiek noteikta izmantotā bērna atrašanās vieta. CETS un Eiropola analīzes darba datne ir devusi ievērojamus rezultātus šajā jomā.

  Noteikti jāstrādā, lai atbalstītu sistēmas, ka palīdz izsekot finanšu līdzekļu plūsmai saistībā ar bērnu pornogrāfisko attēlu iegādi. Ļoti interesanta ir Missing Children Europe pasūtītā aptauja, kura parādīja, ka 11 dalībvalstu, kā arī Krievijas likumi ļauj izsekot maksājumus saistībā ar bērnu pornogrāfisko vietņu apmeklēšanu, vienlaikus pilnībā ievērojot privātuma un banku noslēpuma standartus. Jāpievērš uzmanība paveiktā darba efektivitātei un tam, ko var panākt, sadarbībā ar nozares operatoriem apmainoties ar labu praksi un veicot pašregulāciju. Šajā sakarā referente atzinīgi vērtē mobilo sakaru operatoru 2007. gada februāra vienošanos par bērnu aizsardzību. Komisijai jāveicina līdzīga interneta pakalpojumu sniedzēju rīcība. Piemēram, jāizstrādā kopējs marķējums „bērniem drošs” un tas jāizplata interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai vecāki un bērni varētu atpazīt drošas vietnes, kuras tiks uzmanīgi uzraudzītas no interneta pakalpojumu sniedzēju puses. Tas būtu vienkāršs līdzeklis, kā nodrošināt to, ka cilvēki šādas vietnes var lietot, nebaidoties par vardarbību.

  Pētījums, kas tika veikts, lai sagatavotu šo dokumentu, parādīja sabiedrībai pieejamo datu par bērnu pornogrāfiju ārkārtīgu fragmentārumu un it īpaši saistībā ar citiem jauno tehnoloģiju radītiem nelikumīgas darbības veidiem attiecībā pret bērniem. Tādēļ kontekstā ar informēšanas pasākumiem īpaši jāuzsver uzraudzība un datu vākšana.

  Visbeidzot, jāturpina un jāpastiprina centieni nodrošināt bērnu drošību tiešsaistē un vispārīgāk — bērnu drošību, kad viņi izmanto jaunās tehnoloģijas. Viena no Parlamenta prioritātēm būs paātrināt šī teksta apstiprināšanu, lai programma stātos spēkā no 2009. gada 1. janvāra, tādējādi garantējot finansējuma nepārtrauktību un sagatavojot pienācīgu finansējumu 2009.–2012. gadam. Tieši tādēļ, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā, ES Padomes ieteiktie grozījumi[2] ir iekļauti šajā ziņojumā. Mēs ticam, ka deputāti būs gatavi pievienoties kopīgiem centieniem nodrošināt šā ziņojuma pieņemšanu pēc iespējas drīzāk.

  • [1]  Eirobarometrs EB 60.2-CC-EB2004.1.
  • [2]  ES Padome, 2008. gada 8. maijs, Nr. 9137/08.

  Budžeta komitejaS ATZINUMS (11.9.2008)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas
  (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Cătălin-Ioan Nechifor

  ĪSS PAMATOJUMS

  Pašreizējā programma, „ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu”, ir ceturtā redakcija daudzgadu programmai, ar kuru veicina drošāku interneta izmantošanu, pēc 1999.[1], 2003.[2] un 2005. gada[3] programmas. Tai būtu jāstājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

  Datums

  Laikposms

  Kopējais finansējums

  Gadu skaits, cik ilgi piemēro programmu

  1999

  1999 – 2002

  EUR 25 miljoni.

  4

  2003

  2003 – 2004

   

  EUR 13,3 miljoni.

  2

  2005

  2005 – 2006

  EUR 20,05 miljoni

  2

  2005

  2006 – 2008

  EUR 24,95 miljoni

  3

  2008

  2009 – 2013

  EUR 55 miljoni

  5

  Attiecīgās budžeta pozīcijas ir 09 02 02 (darbības apropriācijas) un 09 01 04 04 (administratīvās apropriācijas).

  Īstenošana (miljonos EUR)

  Budžets

   

  Galīgā summa

  Izlietojums

  Īpatsvars

   

  2009

  p.m. (BP) 10,7

   

   

   

  2008

  14,9

  0,04 (16/6/2008)

  0,47 %

   

  2007

  12,24

  12,24

  100 %

   

  2006

  9,8

  6,12

  84,3 %

   

  2005

  9,5

  9,5

  100 %

   

  Iepriekšējos gados apropriāciju izlietojums bija samērā veiksmīgs, izņemot 2008. gadu, kura laikā izpilde šķiet ļoti aizkavējusies (EUR 40 000 – saistības 2008. gada 26. jūnijā). Informācijas sabiedrības ģenerāldirektorāts[4] ir pārliecināts par visu saistību apropriāciju izpildi un par maksājuma veikšanu pirms budžeta gada beigām. Uz saistību apropriācijām ir jāattiecina globālas saistības, kuras kalpos to projektu finansēšanas vajadzībām, kas izvēlēti pēc uzaicinājuma izteikt priekšlikumus, kurš publicēts 2008. gada 12. marta Oficiālajā vēstnesī (OV C 67, 7. lpp.) un kura slēgšanas datums bija 2008. gada 28. maijā. Priekšlikumu novērtēšana notika jūnija sākumā.

  Attiecībā uz 2009. gada budžetu (pirmais gads, kurā darbosies jaunā ierosinātā programma) Komisija informēja atzinuma sagatavotāju, ka provizoriskajā budžeta projektā EUR 10,75 miljoni tiks paredzēti to projektu finansēšanai, ko izvēlēsies pēc uzaicinājuma izteikt priekšlikumus 2009. gadā saistībā ar jauno programmu. Summu pamato ar gadā vidēji iztērētajām summām saistībā ar pašreizējo programmu (kopumā programmai piešķirti ~ EUR 10,2 miljoni, EUR 55 miljoni sadalīti uz pieciem īstenošanas gadiem).

  Laikposmam no 2009. līdz 2013. gadam ir paredzēti EUR 55 miljoni. Finanšu pārskats paredz šādu sadalījumu piecu programmas darbības gadu laikā:

   

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  KOPĀ

  Tehniskā un administratīvā palīdzība (09 01 04 04)

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

   

  1,5

  PBP 2009 / finanšu plānojums 25/4/08

  0,25

  0,25

  0,3

  0,3

  0,3

   

   

   

  Saistību apropriācijas

  11

  11

  11

  11

  11

   

  55,0

  Maksājumu apropriācijas

  0,3

  5,38

  6,91

  9,85

  10,35

  22,21

  55,0

  PBP 2009 / finanšu plānojums 25/4/08

  SA: 10,75

  10,7

  10,7

  10,7

  10,7

   

  53,55

  MA: 13

  Līdz ar to salīdzinājumā ar 2007.–2008. gadu administratīvie izdevumi tiks palielināti par EUR 50 000 gadā.

  Lai gan tā atbilst 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un līgumā nav īpašas juridiskās bāzes, par atzinumu atbildīgais referents apšauba šādas programmas pievienoto vērtību no Eiropas viedokļa, it īpaši saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas starpposma novērtējumu, kas būtu jāveic budžeta un likumdošanas lēmējinstitūcijai.

  Komitoloģija

  Programmas struktūras pamatā ir tukša čaula (lēmums), ko aizpilda trīs pielikumi, kuri nosaka Komisijas darbību saturu. Lēmuma 1. panta 2. punkts paredz, ka programmas darbības (saturs) ir noteiktas „I pielikumā” un tās īsteno atbilstīgi III pielikumam. Pašā lēmumā nekādas konkrētas darbības nav paredzētas. Eiropas Parlamenta E. Mastenbroek 2004. gada decembra ziņojumā[5] par šo programmu nav prasīts mainīt tās struktūru.

  Papildus šai maz pārredzamajai likumdošanas metodei 3. panta 3. punkts paredz, ka Komisijai ir tiesības mainīt III pielikuma saturu (darba metodes) saskaņā ar komitoloģijas procedūru.

  Par programmas finanšu izpildes uzraudzību, protams, atbild Budžeta komiteja vai Budžeta kontroles komiteja, it īpaši saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmas starpposma novērtējumu. Turklāt Lisabonas līgums, kas paredzēja aizstāt komitoloģijas procedūru ar deleģēto tiesību aktu sistēmu, tuvākajā nākotnē nestāsies spēkā.

  GROZĪJUMI

  Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Normatīvās rezolūcijas projekts

  1.a punkts (jauns)

  Normatīvās rezolūcijas projekts

  Grozījums

   

  1.a uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītā atsauces summa, kas ir paredzēta programmas izpildei laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim un ir noteikta EUR 55 000 000 apmērā, atbilst 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a izdevumu apakškategorijas maksimālajam apjomam;

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts

  3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a) pieņemot un mainot darba programmu, ieskaitot starptautiskās sadarbības prioritāro jomu noteikšanu;

  svītrots

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts

  3. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  3.a Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šā lēmuma elementus attiecībā uz darba programmas pieņemšanu un grozīšanu, tostarp prioritāro starptautiskās sadarbības jomu noteikšanu, pieņem saskaņā ar 4. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts

  4. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums – grozījumu tiesību akts

  III pielikums – 4.,5. un 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Atlase dalīto izmaksu pasākumiem pamatosies uz aicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiks publicēti Komisijas tīmekļa vietnē, saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu noteikumiem.

  svītrots

  (5) Pieteikumā Kopienas atbalsta saņemšanai, ja vajadzīgs, ir jāiekļauj finanšu plāns, kurā jāuzskaita visi projektu finansēšanas elementi, tostarp no Kopienas pieprasītais finansiālais atbalsts un pārējie piešķīrumu vai atbalsta pieprasījumi no citiem avotiem.

   

  (6) Papildu pasākumi tiks īstenoti, izsludinot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu noteikumiem.

   

  Pamatojums

  Lieks teksts. Lai nepieļautu nekādas pretrunas ar Finanšu regulu Nr. 1605/2002, šie noteikumi ir jāsvītro, jo Finanšu regula un tās izpildes pasākumi jau ir pietiekami sīki izstrādāti.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  To bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  Atsauces

  COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  LIBE

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  10.4.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Cătălin-Ioan Nechifor

  1.4.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  15.7.2008

  11.9.2008

   

   

  Pieņemšanas datums

  11.9.2008

   

   

   

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 1999. gada 25. janvāra LĒMUMS Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas daudzgadu rīcības plānu attiecībā uz interneta tīkla drošākas izmantošanas veicināšanu, apkarojot prettiesiska un kaitīga satura izplatīšanu globālajos tīklos.
  • [2]  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2003. gada 16. jūnija LĒMUMS Nr. 1151/2003/EK, kurš groza Lēmumu Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas daudzgadu rīcības plānu attiecībā uz interneta tīkla drošākas izmantošanas veicināšanu, apkarojot prettiesiska un kaitīga satura izplatīšanu globālajos tīklos;
  • [3]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums Nr. 854/2005, ar ko izveido Kopienas daudzgadu programmu interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošāka lietojuma veicināšanai
  • [4]  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
  • [5]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums Nr. 854/2005/EK, ar ko izveido daudzgadīgu Kopienas programmu interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas izmantošanas veicināšanai – COD 2004/0023 http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

  Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (10.9.2008)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas
  (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Christopher Heaton-Harris

  ĪSS PAMATOJUMS

  Komisijas priekšlikuma mērķis saistībā ar daudzgadu Kopienas programmas izveidi to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas, ir izmantot Drošāka interneta rīcības plānu.

  Kopš 1996. gada Eiropas Savienība bijusi līderpozīcijā bērnu aizsardzībā tiešsaistē, un kopš tā laika īstenotās drošāka interneta programmas ir bijušas būtiska iezīme Komisijas darbībai šajā jomā. Tās ir vienīgā visu Eiropas Savienību aptverošā ierosme to jautājumu risināšanai, kas attiecas uz bērnu aizsardzību tiešsaistē un aptver vairākus darbības virzienus, kuri ir izrādījušies efektīvi.

  Sasniegumi ir šādi:

  · Eiropas informācijas tālruņu tīkls – kontaktpunkti, kuros sabiedrības locekļi var ziņot par nelegālu saturu;

  · Eiropas informētības palielināšanas tīkls un „Droša interneta diena”, kuras organizēšanu koordinē šis tīkls. Ik gadu arvien lielāks skaits valstu piedalās šajos pasākumos Eiropā un pasaulē;

  · informācija vecākiem par filtrēšanas programmatūru efektivitāti, kas pārbaudīta neatkarīgos testos;

  · atbalsts nozares pārstāvju uzsāktām pašregulācijas ierosmēm satura klasificēšanas un mobilo tālruņu jomā.

  Saskaņā ar drošāka interneta rīcības plāna galīgo novērtējumu Eiropas Savienība tiek uzskatīta par „ceļvedi, kas agrā attīstības posmā ir izvirzījusi nelegāla un kaitīga satura jautājumu internetā kā nopietnu un svarīgu globāla mēroga politisku jautājumu”.

  Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu un līdz šim veiksmīgos pasākumus, it īpaši sabiedrības informētības nodrošināšanā. Tomēr viņš pauž bažas par resursu un organizācijas spēju atšķirībām dažādās dalībvalstīs attiecībā uz nelegāla satura ierobežošanu un kaitīga tiešsaistes satura problēmu risināšanu. Pastāv samērā vienkārši pasākumi, ko var veikt, un daudzi no tiem jau ir bijuši veiksmīgi dažās dalībvalstīs, un tas varētu uzlabot attiecīgo struktūru spēju dalībvalstīs atrast un likvidēt bērnu seksuālas izmantošanas saturu ātrāk un efektīvāk.

  Atzinuma sagatavotājs atbalsta priekšlikumu par Eiropas līmeņa datu bāzi, lai uzlabotu zināšanu pamatus šajā jomā, un prasa Komisijai veikt visu iespējamo, lai nodrošinātu tā īstenošanu cik vien drīz iespējams. Visbeidzot, programma ir bijusi veiksmīga Eiropas Savienībai, šim priekšlikumam ir jānodrošina, lai veiksmīgā darbība turpinātos, un ziņojuma sagatavotājs pauž cerību, ka turpināsies starptautiskā sadarbība un ka par šo labo praksi tiks paziņots citiem pasaules reģioniem.

  GROZĪJUMI

  Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Lēmuma priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5) Ir vēlams panākt starptautisku vienošanos par juridiski saistošiem noteikumiem, taču šāda vienošanās netiks panākta strauji. Pat ja šāda vienošanās tiktu panākta, ar to vien nepietiks, lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu vai riskam pakļauto iedzīvotāju aizsardzību.

  (5) Ir vēlams panākt starptautisku vienošanos par juridiski saistošiem noteikumiem cik vien iespējams strauji. Ja šāda vienošanās tiktu panākta, ar to vien nepietiks, tādēļ vajadzēs veikt dažādus pasākumus, lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu vai riskam pakļauto iedzīvotāju aizsardzību.

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums

  9. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (9) Ņemot vērā problēmas globālo raksturu, būtiski svarīga ir starptautiskā sadarbība. Nelegālu saturu var izgatavot vienā valstī, glabāt otrā, bet piekļūt tam un to lejupielādēt var visā pasaulē. Lai aizsargātu bērnus no starptautiska līmeņa riska, kurā iesaistītas trešās valstis, būs jāstiprina starptautiskā sadarbība, ko veicinājušas Kopienas sadarbības sistēmu izveides struktūras. Abpusēji izdevīga var būt vislabākās prakses apmaiņa starp Eiropas organizācijām un organizācijām no citiem pasaules reģioniem.

  (9) Ņemot vērā problēmas globālo raksturu, būtiski svarīga ir starptautiskā sadarbība 2007. gadā ES bija izvietoti tikai aptuveni 3 % no bērnu seksuālas izmantošanas tīmekļa vietnēm. Nelegālu saturu var izgatavot vienā valstī, glabāt otrā, bet piekļūt tam un to lejupielādēt var visā pasaulē. Lai aizsargātu bērnus no starptautiska līmeņa riska, kurā iesaistītas trešās valstis, būs jāstiprina starptautiskā sadarbība, ko veicinājušas Kopienas sadarbības sistēmu izveides struktūras. Abpusēji izdevīga var būt vislabākās prakses apmaiņa starp Eiropas organizācijām un organizācijām no citiem pasaules reģioniem, it īpaši Amerikas Savienotajām valstīm.

  Pamatojums

  ES gūst panākumus tīmekļa vietņu ar nelegālu saturu likvidēšanā lielā mērā drošāka interneta programmas veiksmīgās darbības dēļ. Interneta uzraudzības fonda apkopotie materiāli liecina, ka ASV ir izvietoti aptuveni 48 % komerciālu, publiski pieejamu tīmekļa vietņu ar bērnu seksuālas izmantošanas saturu; šis īpatsvars 2008. gada pirmajā ceturksnī pieauga līdz aptuveni 78 %. ASV tīmekļa vietnēs ir izvietots arī būtisks nekomerciāla satura īpatsvars. Ir taisnība, ka šīs valstis interneta lietošanas ziņā ir starp pirmajām pasaulē, taču ir skaidrs, ka var sasniegt vairāk, lai ierobežotu minētos skaitļus.

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 1. iedaļa - 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē. Darbībām jānodrošina, lai šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai atpazīstami, cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas nozīmes problēmas un apmainītos ar vislabāko praksi.

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus un bezmaksas zvanu centrus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē un veicināt šo kontaktpunktu un bezmaksas zvanu centru pastāvēšanu. Darbībām jānodrošina, lai šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai atpazīstami, tos popularizētu visās meklētājprogrammās un ar Eiropas bezmaksas tālruņa numura starpniecību, tie būtu cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas nozīmes problēmas un apmainītos ar vislabāko praksi.

  Pamatojums

  Kā liecina pieredze ar Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112, nav nozīmes vienkārši izveidot visu Eiropu aptverošus numurus, ja sabiedrība par tiem nav informēta. Tie ir jāpopularizē, lai veicinātu sabiedrības informētību par tiem.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 1. iedaļa - 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku izstrāde vai pielāgošana, kas palīdzētu cīnīties ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē un būtu paredzēti iesaistītajām personām vispārējai lietošanai.

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē, un gala lietotāju informēšana par to, kā šo tehnoloģiju varētu piemērot. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku izstrāde vai pielāgošana, un/vai veicināšana, kas tiktu nodrošināti bez maksas un palīdzētu vienkārši cīnīties ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē un būtu paredzēti iesaistītajām personām vispārējai lietošanai. Iesaistītās puses ir jāinformē par šīs tehnoloģijas pieejamību un pareizu izmantošanu.

  Pamatojums

  Jaunām tehnoloģijām un tehniskiem risinājumiem nav nozīmes, ja sabiedrība nav informēta par to pieejamību un visefektīvāko izmantošanas veidu.

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.a Vēršanās pie domēnu nosaukumu reģistriem, ja tas nav šis gadījums, un sadarbības, ja tāda ir, stiprināšana. Pasākumu mērķis būs papildināt pašreizējās darbības, uzlabojot sadarbību ar domēnu nosaukumu reģistriem dalībvalstīs, un veicināt pozitīvas attiecības ar reģistriem ārpus ES, lai sekmētu iespējami nelegāla satura agrāku atklāšanu un mazinātu to zināmo tīmekļa vietņu pastāvēšanas ilgumu, kuras piedāvā bērnu seksuālas izmantošanas saturu.

  Pamatojums

  Sadarbība ar interneta un saziņas nozari ir īpaši būtiska šajā strauji augošajā jomā, taču domēnu reģistri ir sevišķi nozīmīgi, jo tie ir pamats, uz kuriem tiek veidotas tīmekļa vietnes. Uzlabota sadarbība ar šīm struktūrām dalībvalstu līmenī radītu efektīvāku „agrīnās brīdināšanas” sistēmu attiecībā uz nelegālu saturu un padārdzinātu, padarītu īslaicīgāku un sarežģītāku bērnu seksuālas izmantošanas satura tīmekļa vietņu darbību, no kurām dažas pastāv jau daudzus gadus, izmantojot to pašu domēna nosaukumu.

  Grozījums Nr.  6

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 2. iedaļa - 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

  3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs ar speciālistu atbalstu iesaistīt bērnus un jauniešus ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

  Grozījums Nr.  7

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 2. iedaļa - 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Informēšanas izvēršana par atbilstošiem rīkiem cīņai ar kaitējošu saturu tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs palielināt pieejamo informācijas daudzumu par iespējami kaitējoša tiešsaistes satura apkarošanas rīku darbību un efektivitāti un sniegt lietotājiem informāciju, instrumentus un lietojumprogrammas, kas palīdzēs tiem cīnīties ar kaitējošu saturu dažādās platformās.

  4. Informēšanas izvēršana par atbilstošiem rīkiem cīņai ar kaitējošu saturu tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs palielināt pieejamo informācijas daudzumu par iespējami kaitējoša tiešsaistes satura apkarošanas rīku darbību un efektivitāti, it īpaši vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem, un pastāvīgi sniegt visiem lietotājiem izglītojošu informāciju, instrumentus un lietojumprogrammas, kas palīdzēs tiem cīnīties ar kaitējošu saturu dažādās platformās.

  Pamatojums

  Ir būtiski samazināt zināšanu atšķirības, kas parasti pastāv starp pieaugušajiem un bērniem tiktāl, cik pieaugušie kontrolē bērnu piekļuvi saturam. Tomēr ir svarīgi īpašu uzmanību pievērst tiem pieaugušajiem, kuri tieši kontrolē bērnu piekļuvi saturam, piemēram, vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem.

  Grozījums Nr.  8

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 3. iedaļa - 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi veicinās sabiedrības informētību, koordinēti visā Eiropā nodrošinot pietiekamu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā izmantot iespējas un novērst risku. Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam.

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi veicinās sabiedrības informētību, koordinēti, pastāvīgi un sistemātiski visā Eiropā nodrošinot pietiekamu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā izmantot iespējas un novērst risku. Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam, it īpaši jauniešiem, gan skolās, gan asociācijās.

  Grozījums Nr.  9

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 4. iedaļa - ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasākumu mērķis būs zināšanu bāzes izveide, lai atbilstoši reaģētu uz esošajiem un gaidāmajiem tiešsaistes vides lietošanas veidiem un ar to saistīto risku un radīto ietekmi ar mērķi plānot piemērotu rīcību, kas būtu vērsta uz drošības sniegšanu tiešsaistē visiem lietotājiem. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pasākumu mērķis būs zināšanu bāzes izveide, lai atbilstoši reaģētu uz esošajiem un gaidāmajiem tiešsaistes vides lietošanas veidiem un ar to saistīto risku un radīto ietekmi ar mērķi plānot piemērotu rīcību, kas būtu vērsta uz drošības sniegšanu tiešsaistē visiem lietotājiem. Šo zināšanu bāzes saturs būtu jāpadara pieejams visām iesaistītajām pusēm un tas būtu jāizplata visās dalībvalstīs. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pamatojums

  Zināšanu pamats nav izmantojams, ja neapmainās ar informāciju.

  Grozījums Nr.  10

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 4. iedaļa - 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Atjauninātas informācijas sniegšana par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas. Darbības nodrošinās atjaunotu informāciju par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un to, kā bērni, viņu vecāki un aprūpētāji izmanto iespējas un reaģē uz risku. Tiks nodrošināta kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze. Darbību mērķis būs arī iegūt informāciju par bērnu un jauniešu rīcību, sastopoties ar risku tiešsaistes vidē, un novērtēt šādas rīcības efektivitāti.

  2. Atjauninātas informācijas sniegšana par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas. Darbības nodrošinās atjaunotu informāciju par to, kā bērni lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un to, kā bērni, viņu vecāki, aprūpētāji, skolotāji un pedagogi izmanto iespējas un reaģē uz apdraudējumu. Tiks nodrošināta kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze. Darbību mērķis būs arī iegūt informāciju par bērnu un jauniešu rīcību, sastopoties ar risku tiešsaistes vidē, un novērtēt šādas rīcības efektivitāti.

  Pamatojums

  Tā kā jaunieši aizvien vairāk izmanto internetu, ir svarīgi, lai pasniedzēji un pedagogi būtu informēti par visiem jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo iebiedēšana tiešsaistē bieži vien rodas skolas vidē.

  Grozījums Nr.  11

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums - 4. iedaļa - 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.a Pastāvošo datu bāzu, piemēram, Interpola datu bāzu izmantošanas veicināšana, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu. Sadarbības stiprināšana starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību ar Interpolu un tā datu bāzēm ļautu uzlabot sadarbības efektivitāti valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī.

  Pamatojums

  Lai uzlabotu sadarbību cīņā pret bērnu izmantošanu, būtu lietderīgi izmantot un attīstīt pašreizējos instrumentus. Piemēram, īpaša Eiropas datu bāze dubultotu darba apjomu un līdz ar to kavētu pūliņus apkarot bērnu izmantošanu. Turklāt runa ir par ļoti jutīgiem datiem, un tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt stingru datu aizsardzību ar atbilstīgu juridisko pamatu.

  Grozījums Nr.  12

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 2.b punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.b Visas Eiropas datu bāzes izveide, kurā būtu tādi tehniski dati kā zināmas bērnu seksuālas izmantošanas tīmekļa vietnes un domēni, statistika un tendences dažādās dalībvalstīs. Pasākumi lielākoties tiks vērsti uz Eiropas līmeņa datu bāzes izveides pārraudzību, lai ļautu dalībvalstu tiesībsargājošām un citām attiecīgām iestādēm apmainīties ar informāciju un līdz ar to ierobežot pašlaik veikto pasākumu pārklāšanos, un palielināt pašreizējo un turpmāko resursu izmantošanu.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  Atsauces

  COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  LIBE

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  CULT

  10.4.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Christopher Heaton-Harris

  1.4.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  14.7.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  10.9.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

  JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (10.9.2008)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas
  (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Titus Corlăţean

  ĪSS PAMATOJUMS

  Komisija 2008. gada 27. februārī apstiprināja jaunu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas (COM(2008)0106).

  Priekšlikuma mērķis ir uzlabot un aizstāt pašreizējo Drošāka interneta plus programmu, veicinot četras darbības: nelegāla satura samazināšanu un cīņu ar kaitējošu rīcību tiešsaistē; drošākas tiešsaistes vides sekmēšanu; sabiedrības informētības nodrošināšanu; un zināšanu bāzes izveidi.

  Kopumā Komisijas priekšlikums ir pārdomāts un izsvērts. Tomēr atzinuma sagatavotājs gribētu ieteikt dažas izmaiņas, lai atzinums būtu efektīvāks.

  Jo īpaši, ir iesniegti grozījumi, lai attiecinātu programmu arī uz azartspēlēm tiešsaistē un elektronisko tirdzniecību, kas ietver potenciāli kaitīgas preces, un lai programmā obligāti piedalītos vismaz viena iestāde no katras dalībvalsts. Ir ieteikts arī noskaidrot jēdzienu „bērni”, lai varētu ņemt vērā noteikumu atšķirības attiecībā uz tiesībspēju, kas pastāv visās dalībvalstīs.

  GROZĪJUMI

  Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Lēmuma priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Interneta pārklājums un saziņas tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, lietojuma apmēri Kopienā joprojām ievērojami palielinās, un visiem iedzīvotājiem dod lielas iespējas, piemēram, dalības, saziņas un radošuma ziņā. Joprojām pastāv risks bērniem un tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām joprojām rodas jauni riska un nepareizas izmantošanas veidi. Lai sekmētu iespēju izmantošanu un lietotu interneta un citu tiešsaistes tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to drošākas izmantošanas sekmēšanai.

  (1) Interneta pārklājums un saziņas tehnoloģiju, piemēram, mobilo tālruņu, lietojuma apmēri Kopienā joprojām ievērojami palielinās, un visiem iedzīvotājiem dod lielas iespējas, piemēram, dalības, saziņas un radošuma ziņā. Tomēr joprojām pastāv risks bērniem un tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām joprojām rodas jauni riska un nepareizas izmantošanas veidi. Ir jāveic pasākumi ES līmenī, lai aizsargātu bērnu fizisko, garīgo un morālo integritāti, ko var vājināt piekļuve neatbilstošam saturam. Turklāt, lai sekmētu iespēju izmantošanu un lietotu interneta un citu tiešsaistes, kā arī komunikāciju tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības, ir vajadzīgi arī pasākumi to drošākas izmantošanas sekmēšanai.

  Pamatojums

  Vajadzētu skaidri norādīt, ka lēmumu piemēro saziņas tehnoloģijām, piemēram, mobilo tālruņu pakalpojumiem, jo šos pakalpojumus izmanto ievērojams skaits bērnu un pusaudžu.

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ir vēlams panākt starptautisku vienošanos par juridiski saistošiem noteikumiem, taču šāda vienošanās netiks panākta strauji. Pat ja šāda vienošanās tiktu panākta, ar to vien nepietiks, lai nodrošinātu noteikumu piemērošanu vai riskam pakļauto iedzīvotāju aizsardzību.

  svītrots

  Pamatojums

  Ir tiešām pretrunīgi norādīt uz starptautiska nolīguma izdevīgumu un tajā pašā laikā šaubīties par tā efektivitāti.

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums

  8.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8a) Sakarā ar plašsaziņas līdzekļu mainīgo vidi, ko rada jaunās tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļu inovācijas, ir nepieciešams iemācīt bērniem, kā arī vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem droši un efektīvi izmantot tiešsaistes informācijas pakalpojumus.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums

  8.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8b) Ir jācenšas pasargāt bērnus no ekonomiskiem riskiem, kas rodas, noslēdzot ilgtermiņa līgumus, izmantojot modernās tehnoloģijas (internetu vai mobilo tālruni). Tādēļ vajadzētu izstrādāt efektīvas vecuma pārbaudes sistēmas un brīvprātīgas sertificēšanas marķējumus.

  Pamatojums

  Tā kā bērni ir mērķauditorija dažiem ilgtermiņa pakalpojumiem internetā vai mobilajos tālruņos (piemēram, zvanu toņiem vai spēlēm mobilajos tālruņos), pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu nodrošināt vismaz skaidru norādi par cenām un pakalpojuma ilgumu.

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14) šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tās 7., 8. un 24. pantā,

  14. šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tās 3. panta 1. punktā, 7., 8. un 24. pantā,

  Grozījums Nr.  6

  Lēmuma priekšlikums

  14.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14a) Šajā lēmumā un tā pielikumos noteiktās prasības neaizliedz dalībvalstīm piemērot savas tiesību normas un administratīvo praksi attiecībā uz to bērnu aizsardzību, kuri izmanto internetu, ja tā ir iespējams nodrošināt labākus rezultātus,

  Grozījums Nr.  7

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 1.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.a Šajā lēmumā „bērni” nozīmē personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ja vien saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem viņiem pirms šī vecuma sasniegšanas pie attiecīgiem nosacījumiem neiestājas pilna tiesībspēja.

  Pamatojums

  Valsts tiesību akti attiecībā uz pilnu tiesībspēju pie zināmiem nosacījumiem piešķir pilnu tiesībspēju pirms 18 gadu vecuma. Nebūtu pareizi „bērniem” piešķirto aizsardzību attiecināt uz visiem cilvēkiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, neatkarīgi no fakta, ka tie bauda pilnu tiesībspēju.

  Grozījums Nr.  8

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (a) pretlikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē;

  a) cīņa pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē;

  Grozījums Nr.  9

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Programmā var iesaistīties juridiskas personas, kas reģistrētas dalībvalstīs.

  1. Piedalīšanās programmā ir obligāta vismaz vienai iestādei no katras dalībvalsts. Jebkura cita juridiska persona var brīvprātīgi piedalīties programmā.

  Grozījums Nr.  10

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – virsraksts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. pretlikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē

  1. Cīņa pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē

  Grozījums Nr.  11

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Pasākumu mērķis ir samazināt tiešsaistē apritē esošā nelegālā satura daudzumu un atbilstoši cīnīties ar kaitējošu rīcību tiešsaistē, pievēršot īpašu uzmanību tādu problēmu risināšanai kā bērnu seksuālo izmantošanu attēlojoša materiāla izplatīšana tiešsaistē, uzmākšanās nepilngadīgajiem tiešsaistē un iebiedēšana. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Pasākumu mērķis ir samazināt tiešsaistē apritē esošā nelegālā satura daudzumu un efektīvi cīnīties ar kaitējošu rīcību tiešsaistē, pievēršot īpašu uzmanību, no vienas puses, tādu problēmu risināšanai kā bērnu seksuālo izmantošanu attēlojoša materiāla izplatīšana tiešsaistē, uzmākšanās nepilngadīgajiem tiešsaistē un iebiedēšana, no otras puses, spēlēm tiešsaistē un elektroniskajai tirdzniecībai, kurā iesaistītas potenciāli kaitējošas preces. Galvenās darbības, ko ir plānots veikt, ir šādas.

  Grozījums Nr.  12

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē. Darbībām jānodrošina, lai šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai atpazīstami, cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas nozīmes problēmas un apmainītos ar vislabāko praksi.

  1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu rīcību tiešsaistē. Darbībām būtu jānodrošina, lai kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu sabiedrībai zināmi, lai tie būtu cieši saistīti ar citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos Eiropas mērogā ar mērķi risināt pārrobežu problēmas un apmainīties ar labāko praksi. Šie kontaktpunkti nodrošina arī sabiedrībai nepieciešamo informāciju, kā ziņot par nelegālu saturu un kā novērtēt tiešsaistes informācijas pakalpojumu saturu, kas varētu fiziski, garīgi vai morāli kaitēt bērnu integritātei.

  Grozījums Nr.  13

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Cīņa ar kaitējošu rīcību tiešsaistē, jo īpaši ar uzmākšanos nepilngadīgajiem seksuālas vardarbības pastrādāšanas nolūkā un iebiedēšanu. Pasākumu mērķis būs cīnīties ar uzmākšanos tiešsaistē, kas izpaužas, pieaugušajam iegūstot bērna uzticību ar nolūku pastrādāt seksuālu vardarbību, un iebiedēšanu. Darbībās tiks risināti tehniska, psiholoģiska un socioloģiska rakstura jautājumi saistībā ar šīm problēmām un tiks veicināta iesaistīto personu sadarbība un koordinācija.

  2. Cīņa pret kaitējošu rīcību tiešsaistē, jo īpaši pret uzmākšanos nepilngadīgajiem seksuālas vardarbības pastrādāšanas, iebiedēšanas vai azartspēļu nolūkā. Pasākumu mērķis būs cīnīties ar uzmākšanos tiešsaistē, kas izpaužas, pieaugušajam iegūstot bērna uzticību ar nolūku pastrādāt seksuālu vardarbību, un iebiedēšanu, kā arī pret azartspēlēm tiešsaistē un elektronisko tirdzniecību, kurā iesaistītas potenciāli kaitīgas preces. Darbībās tiks risināti tehniska, psiholoģiska un socioloģiska rakstura jautājumi saistībā ar šīm problēmām un tiks veicināta iesaistīto personu sadarbība un koordinācija.

  Grozījums Nr.  14

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku izstrāde vai pielāgošana, kas palīdzētu cīnīties ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē un būtu paredzēti iesaistītajām personām vispārējai lietošanai.

  3. Tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē. Pasākumiem jāsekmē tādu iedarbīgu tehnoloģisko rīku izstrāde vai pielāgošana, kas palīdzētu cīnīties pret nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību tiešsaistē un būtu paredzēti iesaistītajām personām vispārējai lietošanai. Cita starpā, varētu apsvērt šādus pasākumus:

   

  a) kvalitātes marķējuma pieņemšanu pakalpojumu sniedzējiem, lai lietotāji varētu viegli pārbaudīt, vai konkrētais pakalpojumu sniedzējs ievēro rīcības kodeksu;

   

  b) filtru izveidi, kas neļautu caur tiešsaistes tehnoloģijām iet informācijai, kas apdraud bērnu fizisko, garīgo vai morālo integritāti;

   

  c) vispārēja otrā līmeņa domēna nosaukuma, piemēram, ".KID.eu" izveides atbalstīšanu, kas būtu rezervēts uzraudzītām vietnēm, kuras apņemas respektēt nepilngadīgas personas un viņu tiesības.

  Grozījums Nr.  15

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Sadarbības, informācijas un pieredzes apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. Darbību mērķis būs uzlabot koordināciju ar trešām valstīm, saskaņot pieeju tam, kā risina nelikumīga un kaitējoša satura problēmu tiešsaistē starptautiskā līmenī, un sekmēt kopīgu pieeju un darba metožu izstrādi.

  5. Sadarbības, informācijas un pieredzes apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. Darbību mērķis būs uzlabot sadarbību ar trešām valstīm, saskaņot pieeju tam, kā risina nelikumīga un kaitējoša satura problēmu tiešsaistē starptautiskā līmenī, un sekmēt koordinētu pieeju dažādām valstu datubāzēm, kas vāc attēlus saistībā ar bērnu izmantošanu, un to sasaisti ar Eiropolu, kā arī kopīgu pieeju un darba metožu izstrādi.

  Grozījums Nr.  16

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Iesaistīto personu mudināšana izstrādāt un ieviest adekvātas pašregulācijas sistēmas. Darbību mērķis būs sekmēt pašregulācijas ierosmju izveidošanu un ieviešanu un aicināt iesaistītās personas ņemt vērā bērnu drošību jaunu tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādes procesā.

  2. Iesaistīto personu mudināšana izstrādāt un ieviest adekvātas pašregulācijas sistēmas. Darbību mērķis būs sekmēt pašregulācijas ierosmju izveidošanu un ieviešanu, lai cita starpā novērtētu vai klasificētu tiešsaistes saturu, un aicināt iesaistītās personas ņemt vērā bērnu drošību jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādes procesā.

  Grozījums Nr.  17

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi veicinās sabiedrības informētību, koordinēti visā Eiropā nodrošinot pietiekamu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā izmantot iespējas un novērst risku. Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam.

  1. Sabiedrības informētības palielināšana un informācijas izplatīšana par tiešsaistes tehnoloģiju drošāku izmantošanu. Pasākumi veicinās sabiedrības informētību, koordinēti visā Eiropā nodrošinot pietiekamu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā izmantot iespējas un novērst risku. Tiks veicināti pasākumi, lai bērni varētu apzinīgi izmantot tiešsaistes tehnoloģijas, jo īpaši veicinot plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi vai plašsaziņas līdzekļu izglītības programmas, kā arī, piemēram, nepārtrauktu apmācību skolu programmas ietvaros, tostarp kursus, kas pieejami vecākiem. Pasākumi veicinās arī finansiāli izdevīgu līdzekļu izstrādi noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam, piemēram, informācijas paketes par iespējamiem tiešsaistes tehnoloģiju riskiem.

  Grozījums Nr.  18

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Kontaktpunktu nodrošināšana, kur vecāki un bērni var saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar konsultācijām par attiecīgo informāciju un veicamajiem piesardzības pasākumiem sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu izvēli.

  2. Kontaktpunktu, tostarp telefona uzziņu dienestu nodrošināšana, kur vecāki un bērni var saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar konsultācijām par attiecīgo informāciju un veicamajiem piesardzības pasākumiem sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu izvēli.

  Grozījums Nr.  19

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Mudināt izvērst efektīvas un finansiāli izdevīgas informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus. Darbību mērķis būs uzlabot attiecīgās informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus ar mērķi tos ilgtermiņā padarīt vēl iedarbīgākus un finansiāli izdevīgākus.

  3. Mudināt izvērst efektīvas un finansiāli izdevīgas informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus. Darbību mērķis būs uzlabot attiecīgās informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus ar mērķi tos ilgtermiņā padarīt vēl iedarbīgākus un finansiāli izdevīgākus. Šīs darbības var cita starpā ietvert vispārēju aprakstošu simbolu sistēmu vai brīdinājumu ziņojumus, kas norādītu vecuma kategoriju un/vai satura īpatnības, kuru dēļ noteikta ieteicamā vecuma grupa, kā arī palīdzētu lietotājiem skaidrāk apzināties potenciāli kaitīgu saturu tiešsaistē.

  Grozījums Nr.  20

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Vislabākās prakses apmaiņas un starpvalstu sadarbības nodrošināšana Eiropas līmenī. Tiks veiktas darbības, lai nodrošinātu efektīvu starpvalstu sadarbību Eiropā un efektīvu vislabākās prakses, instrumentu, metožu, pieredzes un informācijas apmaiņu.

  4. Vislabākās prakses apmaiņas un starpvalstu sadarbības nodrošināšana Eiropas līmenī. Tiks veiktas darbības, lai nodrošinātu efektīvu starpvalstu sadarbību Eiropā un efektīvu vislabākās prakses, instrumentu, metožu, pieredzes un informācijas apmaiņu. Jo īpaši ir jāveic darbības, lai izveidotu ciešu sadarbību starp valsts iestādēm, policiju un kontaktpunktiem. Tiks veikti pasākumi, lai izveidotu kopēju Eiropas datubāzi ar attēliem par vardarbību pret bērniem, nodrošinot tās sasaisti ar Eiropolu.

  Grozījums Nr.  21

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. darbība – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību mērķis būs izpētīt psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību mērķis būs izpētīt tehniskos, psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē, azartspēlēm tiešsaistē, elektronisko tirdzniecību, kas ietver kaitīgas preces, un līdzīgu jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.  22

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, azartspēles tiešsaistē un elektroniskā tirdzniecība, kas ietver kaitīgas preces, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  To bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  Atsauces

  COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Atbildīgā komiteja

  LIBE

  Ciešāka sadarbība

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  10.4.2008

   

   

   

  Referents

         Iecelšanas datums

  Titus Corlăţean

  25.6.2008

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.9.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Renate Weber

  Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejaS ATZINUMS (10.9.2008)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas
  (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  ĪSS PAMATOJUMS

  Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu, ir sagatavots, lai izveidotu drošāku tiešsaistes vidi bērniem, veicinot pašregulācijas pasākumu iniciatīvas un lielāku sabiedrības izpratni. Programma bērniem un jauniešiem „Drošāks internets” atvieglos ģimenes locekļiem laika plānošanu un veicinās efektivitāti cīņā pret jauno tehnoloģiju negatīvajām izpausmēm. Jaunajā programmā ir uzsvērti turpmāk minētie pasākumi:

  Ι. Nelegāla satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitīgu uzvedību tiešsaistē: pasākumi, lai sabiedrībai būtu pieejami valsts kontaktpunkti, kur ziņot par tiešsaistē sastopamu nelegālu saturu un kaitīgu rīcību, jo īpaši vēršoties pret materiāliem, kur attēlota bērnu seksuāla izmantošana un uzmākšanās.

  ΙΙ. Drošākas tiešsaistes vides veicināšana: pašregulācijas pasākumu iniciatīvu veicināšana šajā jomā. Bērnu un jauniešu stimulēšana iesaistīties drošākas tiešsaistes vides izveidē, jo īpaši izmantojot jauniešu paneļus.

  ΙΙΙ. Sabiedrības informētības nodrošināšana: pasākumi, kas paredzēti bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem. „Sviras efekta” veicināšana, apmainoties ar labāko praksi valsts informācijas centru tīklā. Atbalsta kontaktpunktu izveide, kur vecāki un bērni var konsultēties, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē.

  ΙV. Zināšanu bāzes izveide, pulcējot pētniekus, kuri Eiropas līmenī strādā pie bērnu drošības tiešsaistē. Zināšanu bāzes izveide par to, kā bērni izmanto jaunās tehnoloģijas, kā šīs tehnoloģijas var ietekmēt bērnus, kā arī ar tām saistītais risks. Zināšanu bāzes izmantošana, lai uzlabotu pasākumu efektivitāti saistībā ar programmu „Drošāks internets”.

  Internets tieši ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi izstrādāt analīzes metodes, regulējumu un argumentus, kas nodrošina tādas tehnoloģiskas izmaiņas mūsu sabiedrībā, kuras arī turpmāk veicinātu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, zēniem un meitenēm. Ir steidzami jāsaprot, kā jaunās tehnoloģijas, tostarp internets, var ietekmēt sieviešu tiesības, un ir kritiski jānovērtē šo tehnoloģiju potenciālā ietekme ilgākā laika periodā. Atzinuma projektā ir uzsvērts, cik nozīmīgs ir dzimumu aspekts, kas jāīsteno, izstrādājot un īstenojot dažādus programmas pasākumus. Meitenēm un zēniem vajadzētu garantēt vienlīdzīgas iespējas, un jebkurā pasākumā ir jānovērtē un jāatspoguļo viņu atšķirīgās vajadzības.

  GROZĪJUMI

  Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.  1

  Lēmuma priekšlikums

  4. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Joprojām būs jāvēršas pret tādām problēmām kā bērniem iespējami kaitīgs saturs un nelegāls saturs, jo īpaši bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošs materiāls. Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais kaitējums un bērni tiek pamudināti atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un citiem.

  (4) Joprojām būs jāvēršas gan pret bērniem potenciāli kaitīgu saturu, īpaši pornogrāfiska rakstura materiāliem, gan nelegālu saturu, īpaši materiālos, kur attēlota bērnu seksuāla izmantošana. Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais kaitējums un bērni tiek pamudināti atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un citiem. Tādēļ īpaša uzmanība ir jāpievērš vienādranga sistēmai.

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. janvāra Lēmums Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas daudzgadu rīcības plānu par interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas lietošanas veicināšanu, apkarojot nelegālu un kaitīgu saturu, jo īpaši attiecībā uz bērnu un nepilngadīgo aizsardzību (Drošāka interneta rīcības plāns 1998.–2004. gadam), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums Nr. 854/2005/EK, ar ko izveido daudzgadīgu Kopienas programmu interneta un jauno tiešsaistes tehnoloģiju drošākas izmantošanas veicināšanai (Programma „Drošāks internets plus” 2005. līdz 2008. gadam), ir nodrošinājuši Kopienas finansējumu, kas ir sekmīgi veicinājis dažādas ierosmes un ir devis pievienoto vērtību Eiropai, kā apliecināts Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu komitejai iesniegtajos programmas novērtējumos.

  (6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. janvāra Lēmums Nr. 276/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas daudzgadu rīcības plānu par interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas lietošanas veicināšanu, apkarojot nelegālu un kaitīgu saturu, jo īpaši attiecībā uz bērnu un nepilngadīgo aizsardzību (Drošāka interneta rīcības plāns 1998.–2004. gadam), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Lēmums Nr. 854/2005/EK, ar ko izveido daudzgadīgu Kopienas programmu interneta un jauno tiešsaistes tehnoloģiju drošākas izmantošanas veicināšanai (Programma „Drošāks internets plus” 2005.līdz 2008. gadam), ir nodrošinājuši Kopienas finansējumu, kas ir sekmīgi veicinājis dažādas ierosmes un ir devis pievienoto vērtību Eiropai, kā apliecināts Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu komitejai iesniegtajos programmas novērtējumos. Programma „Drošāks internets plus” (2005.–2008. gadam) un jaunā „Drošāka interneta programma” (2009.–2013. gadam) veicinās efektivitāti un atvieglos laika plānošanu ģimenes locekļiem cīņā pret jauno tehnoloģiju negatīvajām izpausmēm.

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 1. iedaļa – 4. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana un informācijas, pieredzes un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis būs uzlabot cīņā ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību iesaistīto personu darbību koordināciju un sekmēt šo iesaistīto personu dalību un iesaistīšanos.

  4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana un informācijas, pieredzes un labākās prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis būs uzlabot koordināciju tiem, kuri ir atbildīgi par cīņu ar nelegālu saturu un kaitējošu uzvedību, kā arī veicināt dažādu iedzīvotāju grupu dalību un iesaistīšanos neatkarīgi no viņu sociālajiem un ģeogrāfiskajiem priekšnosacījumiem.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 2. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

  3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus, nodrošinot meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu dalību, ar nolūku labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku tiešsaistes vidi bērniem.

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Mudināt izvērst efektīvas un finansiāli izdevīgas informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus. Darbību mērķis būs uzlabot attiecīgās informētības paaugstināšanas metodes un instrumentus ar mērķi tos ilgtermiņā padarīt vēl iedarbīgākus un finansiāli izdevīgākus.

  3. Mudināt izvērst efektīvas un finansiāli izdevīgas izpratnes veidošanas metodes un instrumentus. Dzimumu stereotipu novēršanas darbību mērķis būs uzlabot attiecīgās izpratnes veidošanas metodes un instrumentus. Mērķis ir nodrošināt efektīvāku un finansiāli izdevīgāku rīcību, kas ilgtermiņā stiprinātu sadarbības potenciālu starp valsts un privāto sfēru, kā arī veicinātu pasākumus attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību.

  Grozījums Nr.  6

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību mērķis būs izpētīt psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  3. Atbalsts pētījumiem par bērnu kļūšanu par vardarbības upuriem tiešsaistē. Darbību, kurās iekļauts dzimuma aspekts, mērķis būs izpētīt tehniskos, psiholoģiskos un socioloģiskos jautājumus saistībā ar bērnu kļūšanu par upuriem tiešsaistes vidē, tostarp par iebiedēšanas, uzmākšanās problēmām, jautājumiem saistībā ar bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu tiešsaistē un jauna veida rīcību, kas bērniem var radīt kaitējuma risku.

  Grozījums Nr.  7

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  5. Izpratnes uzlabošana par šībrīža un gaidāmo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Darbību, kurās iekļauts dzimuma aspekts, mērķis būs labāk izprast ietekmi uz bērnu un jauniešu, kuri lieto tiešsaistes tehnoloģijas, psihi, uzvedību un sociālo uzvedību, sākot no ietekmes, ko rada nonākšana saskarē ar kaitīgu saturu un rīcību, līdz tādām parādībām kā uzmākšanās un iebiedēšana, izmantojot dažādas platformas — no datoriem un mobilajiem tālruņiem līdz spēļu konsolēm un citām jaunām tehnoloģijām.

  Grozījums Nr.  8

  Lēmuma priekšlikums

  I pielikums – 4. iedaļa – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.a Izpratnes veicināšana, kā efektīvi izlīdzsvarot tiešsaistes vides izmantošanu, kā arī ar to saistīto apdraudējumu un ietekmi vietējā un reģionālā līmenī, kā arī nelielās sociālajās grupās (ģimenē, skolā u. tml.).

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  To bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  Atsauces

  COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  LIBE

  Atzinumu sniedza

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  FEMM

  10.4.2008

   

   

   

  Atzinumu sagatavoja

    Iecelšanas datums

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

  6.5.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  15.7.2008

  9.9.2008

   

   

  Pieņemšanas datums

  9.9.2008

   

   

   

  Galīgā balsojuma rezultāti

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas

  Atsauces

  COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  27.2.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  10.4.2008

  Komitejs, kurām ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  10.4.2008

  ITRE

  10.4.2008

  CULT

  10.4.2008

  JURI

  10.4.2008

   

  FEMM

  10.4.2008

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

         Lēmuma datums

  ITRE

  6.5.2008

   

   

   

  Referente

         Iecelšanas datums

  Roberta Angelilli

  8.4.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  29.5.2008

  14.7.2008

  15.9.2008

  13.10.2008

  Pieņemšanas datums

  13.10.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn