SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

14.10.2008 - (COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Roberta Angelilli

Procedura : 2008/0047(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0404/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0106),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 153 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0092/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej i Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6‑0404/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  jest zdania, że wymieniona we wniosku legislacyjnym finansowa kwota referencyjna na wykonanie programu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 55  000 000 EUR, powinna być zgodna z pułapem określonym w poddziale 1a wieloletnich ram finansowych (MFF) na lata 2007-2013;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz korzystanie z technologii komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, odgrywają we Wspólnocie coraz bardziej znaczącą rolę i oferują wszystkim obywatelom równie wielkie możliwości w zakresie np. uczestnictwa, interaktywności i kreatywności. Nadal występują zagrożenia dla dzieci oraz niewłaściwe sposoby korzystania z technologii, a ze względu na zmieniające się technologie i zachowania społeczne ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz sposoby niewłaściwego korzystania. Zachęcenie do korzystania z możliwości, jakie oferuje Internet oraz inne technologie sieciowe, a także do czerpania pożytków z nich płynących, wymaga także środków promujących bezpieczne z nich korzystanie.

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz korzystanie z technologii komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, odgrywają we Wspólnocie coraz bardziej znaczącą rolę i oferują wszystkim obywatelom równie wielkie możliwości w zakresie np. uczestnictwa, interaktywności i kreatywności. Jednakże nadal występują zagrożenia dla dzieci oraz niewłaściwe sposoby korzystania z technologii, a ze względu na zmieniające się technologie i zachowania społeczne ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz sposoby niewłaściwego korzystania. Należy przyjąć na poziomie UE środki w celu ochrony integralności fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci, która może doznać uszczerbku w wyniku dostępu do nieodpowiednich treści. Ponadto zachęcenie do korzystania z możliwości, jakie oferuje Internet oraz inne technologie komunikacyjne, a także do czerpania pożytków z nich płynących, wymaga także środków promujących bezpieczne z nich korzystanie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Nadal potrzebne będą działania w dziedzinie zarówno treści potencjalnie szkodliwych dla dzieci, jak i treści niezgodnych z prawem, w szczególności materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. To samo ma zastosowanie do dzieci padających ofiarą szkodliwych i niezgodnych z prawem zachowań, przynoszących im szkody fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci nakłanianych do imitacji takich zachowań ze szkodą dla nich oraz dla innych.

(4) Nadal potrzebne będą działania w dziedzinie zarówno treści potencjalnie szkodliwych dla dzieci, w szczególności materiałów pornograficznych, jak i treści niezgodnych z prawem, w szczególności materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. To samo ma zastosowanie do dzieci padających ofiarą szkodliwych i niezgodnych z prawem zachowań, przynoszących im szkody fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci nakłanianych do imitacji takich zachowań ze szkodą dla nich oraz dla innych. Należy podjąć szczególne wysiłki, aby zbadać rozwiązania zapobiegające celowym propozycjom, wyrażanym za pomocą technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych przez osoby dorosłe, prowadzącym do spotkania z dzieckiem w celu dopuszczenia się wykorzystania seksualnego czy aktu agresji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na system wzajemnego wsparcia..

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Należy podejmować również działania mające na celu zapobieganie wiktymizacji dzieci poprzez groźby, napastowanie i poniżanie za pośrednictwem Internetu i/lub interaktywnych technologii cyfrowych, w tym telefonów komórkowych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Pożądane jest osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie wiążących przepisów prawnych, nie stanie się to jednak szybko. Nawet jeżeli porozumienie takie zostanie osiągnięte, samo w sobie nie wystarczy ono do zapewnienia wykonania przepisów oraz zagwarantowania ochrony osób zagrożonych.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Program ustanowiony niniejszą decyzją powinien mieć na celu między innymi utworzenie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, opiekunów i rodziców.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Ewoluujące technologie, zmiany w sposobie korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych przez dorosłych i dzieci, oraz zmiany zachowań społecznych prowadzą do nowych zagrożeń dla dzieci. Baza wiedzy, którą można wykorzystać do planowania efektywnych działań, powinna zostać rozbudowana, co umożliwi lepsze zrozumienie takich zmian. Konieczne będzie połączenie w sposób wieloaspektowy i komplementarny różnych środków i działań; będą to np. dalszy rozwój technologii pomocniczych oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie kodeksów postępowania odzwierciedlających ogólnie przyjęte kanony zachowania lub współpraca z branżą w celu realizacji uzgodnionych celów.

(8) Ewoluujące technologie, zmiany w sposobie korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych przez dorosłych i dzieci, oraz zmiany zachowań społecznych prowadzą do nowych zagrożeń dla dzieci. Baza wiedzy, którą można wykorzystać do planowania efektywnych działań, powinna zostać rozbudowana, co umożliwi lepsze zrozumienie takich zmian. Konieczne będzie połączenie w sposób wieloaspektowy i komplementarny różnych środków i działań; będą to np. podjęcie działań w celu propagowania bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, dalszy rozwój technologii pomocniczych oraz promowanie najlepszych praktyk w zakresie kodeksów postępowania odzwierciedlających ogólnie przyjęte kanony zachowania lub współpraca z branżą w celu realizacji uzgodnionych celów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Program ten powinien ponadto wspierać środki służące promowaniu pozytywnych treści przeznaczonych dla dzieci.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8b) Zmieniające się z uwagi na nowe technologie oraz innowacyjność w mediach środowisko środków masowego przekazu sprawia, iż należy uczyć dzieci, a także rodziców, opiekunów i nauczycieli bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetowych usług informacyjnych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8c) W celu ochrony dzieci należy podjąć starania, przykładowo poprzez opracowanie skutecznych systemów weryfikacji wieku oraz dobrowolnych oznaczeń związanych z certyfikacją.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały konwencję ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., która określa obowiązek państw do przyjęcia wszelkich krajowych, dwu- i wielostronnych środków niezbędnych do zapobiegania wszelkim formom wykorzystywania dzieci oraz wszelkich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych niezbędnych do stosowania praw uznanych przez tę konwencję, w razie konieczności w ramach współpracy międzynarodowej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 7, 8 i 24,

(14) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 3 ust. 1, art. 7, 8 i 24,

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 - ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program nosi nazwę „Bezpieczny Internet” (dalej „program”).

Program nosi nazwę „Bezpieczny Internet”1 (dalej „program”).

 

1 Tytuł programu należy przetłumaczyć na wszystkie języki.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do celów niniejszej decyzji „dzieci” oznaczają osoby poniżej 18 roku życia, chyba że odpowiednie prawo krajowe przyznaje im, pod pewnymi warunkami, pełną zdolność prawną przed osiągnięciem tego wieku.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 - ustęp 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu osiągnięcia ogólnego celu programu prowadzone będą działania w następujących obszarach:

2. W celu osiągnięcia ogólnego celu programu prowadzone będą działania w następujących obszarach:

a) ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online;

a) zapewnienie świadomości publicznej;

b) promowanie bezpieczniejszego środowiska online;

b) zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online;

c) zapewnienie świadomości publicznej;

c) promowanie bezpieczniejszego środowiska online;

d) utworzenie bazy wiedzy.

d) utworzenie bazy wiedzy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Komisja opracowuje na podstawie niniejszej decyzji program prac.

2. Komisja opracowuje na podstawie niniejszej decyzji roczne programy prac.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Realizując program, Komisja – w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi – dopilnowuje, by był on ogólnie spójny z innymi stosownymi politykami, programami i działaniami Wspólnoty oraz by był wobec nich komplementarny.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 3 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyjęcie i zmiana programu prac, w tym ustalenie priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej;

a) przyjęcie i zmiana rocznych programów prac, w tym ustalenie priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 3 - litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wszelkie odstępstwa od zasad określonych w załączniku III;

skreślony

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 3 - litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) oceny projektów przedstawionych w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków o przyznanie funduszy wspólnotowych przy szacowanym udziale Wspólnoty w wysokości równej lub przekraczającej 500 000 EUR;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja informuje Komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach w wykonaniu programu.

4. Komisja informuje Komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach w wykonaniu programu. Niezwłocznie informuje go zwłaszcza o wszelkich wyborach dokonanych w sprawach, które nie wchodzą w zakres ust. 3.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - Wstęp - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem programu jest promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych, w szczególności przez dzieci, a także zwalczanie treści niezgodnych z prawem oraz szkodliwych zachowań w środowisku online.

Celem programu jest promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych, edukowanie pod tym względem użytkowników, w szczególności dzieci, rodziców, nauczycieli i opiekunów, a także zwalczanie treści niezgodnych z prawem oraz szkodliwych zachowań w środowisku online.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - Wstęp - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem jest promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (zwanych dalej „technologiami sieciowymi”), zwłaszcza przez dzieci, promowanie rozwoju bezpiecznego środowiska online, ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści rozpowszechnianych online, zwalczanie potencjalnie szkodliwych zachowań w środowisku online oraz podnoszenie publicznej świadomości w zakresie zagrożeń online oraz środków zapobiegawczych.

Ogólnym celem jest promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (zwanych dalej „technologiami sieciowymi”), zwłaszcza przez dzieci, promowanie rozwoju bezpiecznego środowiska online, ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści rozpowszechnianych online, zwalczanie potencjalnie szkodliwych zachowań w środowisku online (w tym nagabywania dzieci do celów seksualnych, czyli„groomingu”, a także nękania w środowisku online oraz plików elektronicznych pokazujących przemoc fizyczną i/lub psychiczną) oraz podnoszenie publicznej świadomości w zakresie zagrożeń online oraz środków zapobiegawczych, jak też opracowywanie narzędzi pedagogicznych opartych na najlepszych rozwiązaniach.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online

1. zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści online oraz szkodliwe zachowania. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami.

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych i gorących linii, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści i szkodliwe zachowania online oraz upowszechnianie wiedzy o ich istnieniu. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym (w szczególności z jednostkami policji specjalizującymi się w walce z przestępczością internetową) oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami. Te punkty kontaktowe będą również dostarczać społeczeństwu niezbędnych informacji na temat sposobów zgłaszania treści niezgodnych z prawem i oceniać zawartość internetowych usług informacyjnych, które mogą godzić w fizyczną, psychiczną lub moralną integralność dzieci.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania skutecznych narzędzi technicznych w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, przeznaczonych do użytku przez ogół zainteresowanych stron.

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online oraz informowanie użytkowników końcowych o możliwych sposobach stosowania tej technologii. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania i/lub promowania skutecznych narzędzi technicznych – szczególnie narzędzi udostępnianych nieodpłatnie i przeznaczonych do łatwego korzystania przez ogół zainteresowanych stron – w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, jak również powinny zachęcać usługodawców do promowania bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z połączeń celem ochrony dzieci przed szkodliwymi i niezgodnymi z prawem zachowaniami. Zainteresowane strony należy informować o dostępności tej technologii i jej prawidłowym stosowaniu. Należy rozważyć między innymi następujące środki:

 

(a) przyjęcie znaku jakości przeznaczonego dla dostawców usług, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z łatwością sprawdzić, czy dany dostawca przestrzega kodeksu postępowania;

 

(b) korzystanie przez użytkowników końcowych z filtrów, które blokowałyby przepływ przez technologie sieciowe treści naruszających fizyczną, psychiczną i moralną integralność dzieci;

 

(c) wspieranie środków służących promowaniu pozytywnych treści przeznaczonych dla dzieci;

 

(d) dążenie do zbadania skuteczności narzędzi opracowywanych we współpracy z branżą internetową i umożliwiających organom ścigania tropienie przestępców w sieci.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Promowanie współpracy i wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim. Działania będą mieć na celu poprawę koordynacji między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online oraz zachęcanie do uczestnictwa i wnoszenia własnego wkładu przez takie zainteresowane strony.

4. Promowanie współpracy i wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim. Działania będą mieć na celu poprawę koordynacji między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online oraz zachęcanie do uczestnictwa i wnoszenia własnego wkładu przez takie zainteresowane strony. W szczególności działania zachęcą do wymiany wiedzy fachowej w skali międzynarodowej oraz do wspólnego gromadzenia pomysłów przez rządy, organy ścigania, gorące linie, instytucje bankowe/finansowe/obsługujące karty kredytowe, ośrodki doradcze w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci oraz organizacje zajmujące się pomocą dzieciom i branżę internetową.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poprawa współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu poprawę współpracy z krajami trzecimi, harmonizację koncepcji zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym, a także zachęcanie do rozwijania wspólnych koncepcji i metod pracy.

5. Poprawa współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu poprawę współpracy z krajami trzecimi, harmonizację koncepcji zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym, a także zachęcanie do opracowywania wytycznych dotyczących koordynacji poszczególnych krajowych baz danych na temat wykorzystywania dzieci, jak też wspólnych koncepcji i metod pracy. W szczególności, działania powinny mieć na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy władzami krajowymi, policją i punktami kontaktowymi. Będą podejmowane działania prowadzące do zbudowania wspólnej europejskiej bazy danych gromadzącej informacje na temat wykorzystywania dzieci oraz mające na celu zagwarantowanie połączenia tych baz z Europolem.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Prowadzenie rejestrów nazw domen, tam gdzie nie ma to miejsca i wzmocnienie współpracy z istniejącymi. Przy uwzględnieniu prawa krajowego działania mają na celu uzupełnienie istniejących środków poprzez usprawnienie współpracy z rejestrami nazw domen w państwach członkowskich oraz promowanie pozytywnych kontaktów z rejestrami poza UE, aby umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnie sprzecznych z prawem treści i skrócić żywotność znanych stron internetowych oferujących treści związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zachęcanie zainteresowanych stron do rozwijania i wdrażania odpowiednich systemów samoregulacji. Działania promować będą tworzenie i wdrażanie inicjatyw z zakresu samoregulacji oraz zachęcać zainteresowane strony do uwzględniania bezpieczeństwa dzieci przy opracowywaniu nowych technologii i usług.

2. Zachęcanie zainteresowanych stron do rozwijania i wdrażania odpowiednich systemów współ- i samoregulacji. Działania promować będą tworzenie i wdrażanie inicjatyw z zakresu współ- i samoregulacji oraz zachęcać zainteresowane strony do uwzględniania bezpieczeństwa dzieci przy opracowywaniu nowych technologii i usług.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 2 - punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Zachęcanie dostawców do opracowania oznakowania i zapewnianie im pomocy w tym zakresie. Działania będą miały na celu zachęcenie dostawców usług internetowych do opracowania, jako narzędzia samoregulacji, oznakowania „bezpieczna dla dziecka” dla stron internetowych.

Działania te mogą obejmować między innymi zbadanie możliwości utworzenia systemu wspólnych symboli opisowych lub ostrzegających komunikatów wskazujących kategorię wiekową i/lub aspekt treści, w związku z którym wprowadzono dane zalecenie dotyczące wieku, co mogłoby być pomocne w podnoszeniu świadomości użytkowników na temat potencjalnie szkodliwych treści internetowych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci.

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci w tworzenie bezpieczniejszego środowiska on-line. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci, przy zapewnieniu równego udziału dziewcząt i chłopców, tak aby – przy wsparciu ze strony specjalistów – lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci. Zaangażowanie to jest stosowane regularnie w ramach działań takich jak europejskie forum praw dziecka, forum bezpieczniejszego Internetu oraz inne.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 2 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Szersze udostępnienie informacji o skutecznych narzędziach zwalczania szkodliwych treści online. Działania będą miały na celu szersze udostępnienie informacji dotyczących działania i skuteczności narzędzi zwalczania potencjalnie szkodliwych treści online oraz zapewnienie użytkownikom informacji, instrumentów i aplikacji odpowiednio wspomagających ich w zwalczaniu szkodliwych treści na różnych platformach.

4. Szersze udostępnienie informacji o skutecznych narzędziach zwalczania szkodliwych treści online. Działania będą miały na celu szersze udostępnienie – zwłaszcza rodzicom, opiekunom i wychowawcom – informacji dotyczących działania i skuteczności narzędzi zwalczania potencjalnie szkodliwych treści online, takich jak systemy filtrowania, oraz regularne zapewnienie wszystkim użytkownikom prostych informacji edukacyjnych, instrumentów i aplikacji odpowiednio wspomagających ich w zwalczaniu szkodliwych treści na różnych platformach.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania będą miały na celu podniesienie świadomości wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci, rodziców, opiekunów i wychowawców, w zakresie możliwości i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii sieciowych i zachowania bezpieczeństwa online. Główne planowane działania ogólne to:

Działania będą miały na celu podniesienie świadomości wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci, rodziców, opiekunów i wychowawców, w zakresie możliwości i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii sieciowych i zachowania bezpieczeństwa online. Będą dotyczyć także możliwości i zagrożeń, jakie niosą ze sobą usługi rozpowszechniane za pomocą nowych platform dystrybucji, np. usługi audiowizualne świadczone przez sieci telefonii komórkowej. W stosownych przypadkach materiały informacyjne powinny być udostępnione w wersjach wielojęzycznych. Główne planowane działania ogólne to:

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną poprzez udostępnianie w sposób skoordynowany na obszarze całej Europy odpowiednich informacji o możliwościach oraz o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników.

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną w sposób skoordynowany na obszarze całej Europy, przez przekazywanie pozytywnego przesłania o możliwościach szerszego i intensywniejszego użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a jednocześnie przez udostępnianie odpowiednich informacji o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Wspierane będą działania umożliwiające korzystanie przez dzieci w sposób rozsądny z technologii sieciowych, zwłaszcza za pośrednictwem programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów, a także edukacji medialnej. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników, np. współpracę z mediami, rozpowszechnianie w sieci treści stworzonych przez użytkowników oraz przekazywanie informacji w ramach systemu edukacyjnego. Sposoby rozpowszechniania i prezentacji przesłań będą dostosowane do zróżnicowanych grup docelowych (dzieci w różnych grupach wiekowych, ich rodzice, nauczyciele).

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 3 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Utworzenie punktów kontaktowych, w których rodzice i dzieci mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa online. Działania będą miały na celu umożliwienie użytkownikom podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów poprzez zapewnienie im porad dotyczących odnośnych zagadnień oraz środków zapobiegawczych, jakie należy podejmować w celu zachowania bezpieczeństwa online.

2. Utworzenie punktów kontaktowych, w których rodzice i dzieci mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa online, w tym także będą mogli uzyskać poradę, jak postępować w przypadku nagabywania dzieci w celach seksualnych i nękania ich przez Internet. Działania będą miały na celu umożliwienie użytkownikom podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów poprzez zapewnienie im porad dotyczących odnośnych zagadnień oraz środków zapobiegawczych, jakie należy podejmować w celu zachowania bezpieczeństwa online.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania będą miały na celu utworzenie bazy wiedzy umożliwiającej odpowiednie podejście do obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz do odnośnych zagrożeń i konsekwencji, z myślą o zaplanowaniu odpowiednich działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa online wszystkim użytkownikom. Główne planowane działania ogólne to:

Działania będą miały na celu utworzenie bazy wiedzy umożliwiającej odpowiednie podejście do obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz do odnośnych zagrożeń i konsekwencji, z myślą o zaplanowaniu odpowiednich działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa online wszystkim użytkownikom. Zawartość tej bazy wiedzy należy udostępniać zainteresowanym stronom oraz rozpowszechniać na terenie państw członkowskich. Główne planowane działania ogólne to:

Uzasadnienie

Bazy wiedzy są bezużyteczne, jeżeli informacje nie są udostępniane innym.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych. Podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych oraz podejścia dzieci, a także ich rodziców i opiekunów, zarówno do możliwości, jak i zagrożeń. Działania te będą obejmować aspekty ilościowe i jakościowe. Będą one miały także na celu poszerzenie wiedzy o strategiach radzenia sobie z zagrożeniami online stosowanych przez dzieci i młodzież oraz ocenę skuteczności tych strategii.

2. Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych. Podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych oraz podejścia dzieci, a także ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców zarówno do możliwości, jak i zagrożeń. Działania te będą obejmować aspekty ilościowe i jakościowe. Będą one miały także na celu poszerzenie wiedzy o strategiach radzenia sobie z zagrożeniami online stosowanych przez dzieci oraz ocenę skuteczności tych strategii.

 

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 4 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Analiza statystyk i trendów w różnych państwach członkowskich umożliwi organom egzekwującym prawo i odpowiednim władzom w państwach członkowskich ograniczenie powielania się aktualnych wysiłków i zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków aktualnie i w przyszłości.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - Działanie 4 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - Działanie 4 - punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik II

 

Tekst proponowany przez Komisję

 (1) 

Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online

30-35%

 (2) 

Promowanie bezpieczniejszego środowiska online

5-10%

 (3) 

Zapewnienie świadomości publicznej

45-50%

 (4) 

Utworzenie bazy wiedzy

8-15%

 

Poprawka Parlamentu

(1)     

Zapewnienie świadomości publicznej

48%

(2)     

Zwalczanie treści niezgodnych z prawem i szkodliwych zachowań w środowisku online

34%

(3)     

Promowanie bezpieczniejszego środowiska online

10%

(4)     

Utworzenie bazy wiedzy

8%

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik III - punkty 4, 5 i 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków, opublikowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

skreślone

(5) Wnioski o wsparcie wspólnotowe powinny zawierać, tam gdzie to jest stosowne, plan finansowy wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym wsparcie finansowe, o które wnosi się do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o wsparcie lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

 

(6) Środki towarzyszące będą wdrożone poprzez zaproszenia do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący europejskiego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz nowych technologii („Bezpieczniejszy Internet”) jest jednym ze środków przyjętych przez Unię Europejską, mających na celu promowanie większego bezpieczeństwa dzieci w środowisku online. W miarę jak nowe technologie stają się coraz powszechniejsze i wzrasta znajomość obsługi komputerów, dzieci są coraz bardziej narażone na ryzyko związane z treściami niezgodnymi z prawem oraz ze szkodliwym zachowaniem, takim jak molestowanie, pornografia dziecięca, uwodzenie internetowe, nękanie, rozpowszechnianie treści rasistowskich oraz zachęcanie do samookaleczania, anoreksji i zachowań samobójczych.

Według danych Eurobarometru[1] 74% młodych ludzi w wieku od 12 do 15 lat korzysta z Internetu przez co najmniej trzy godziny dziennie. Praktycznie wszystkie ankietowane dzieci odpowiedziały, że przypadkowo zetknęły się z obrazami o treści pornograficznej. Dane te świadczą w rzeczywistości o gwałtownym wzroście liczby stron internetowych zawierających materiały i treść o charakterze pornografii dziecięcej, która jest szkodliwa, jeśli narażone są na nią właśnie dzieci. Zauważalna jest niepokojąca tendencja obniżania się wieku dzieci będących ofiarami tego procederu oraz wzrostu poziomu przemocy.

Fundacja Internet Watch, na przestrzeni jedynie ostatnich kilku lat, odnotowała 16-procentowy wzrost przypadków wykorzystywania dzieci za pośrednictwem Internetu. W bazie danych Interpolu zarejestrowano, że co roku w Internecie udostępnianych jest co najmniej 500 000 nowych oryginalnych obrazów z pornografią dziecięcą; 550 000 obrazów dotyczy wykorzystywania 20 000 dzieci, z których jedynie 500 zidentyfikowano i uratowano od 2001 r. Tylko w Wielkiej Brytanii liczba stron internetowych z pornografią dziecięcą wzrosła o 1500% w okresie od 1997 r. do 2005 r.

Dane te wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo dzieci w środowisku internetowym wymaga podejścia wielopoziomowego, w które powinny być zaangażowane dzieci, ich rodziny i szkoły oraz operatorzy branży telekomunikacyjnej, dostawcy usług internetowych, jak również instytucje, organy samoregulacji i organizacje pozarządowe. Wymagany jest wspólny wysiłek, którego celem powinno być podniesienie poziomu wiedzy i zapobieganie szkodliwym praktykom, co zachęci do stosowania praktycznych uzgodnień dotyczących zgłaszania takich nadużyć i ułatwi ich zgłaszanie, a jednocześnie udoskonali źródła, z których korzysta policja w celach śledczych.

Powyższe ambitne cele można realizować, korzystając z funduszy unijnych dostępnych w ramach instrumentu finansowego, będącego przedmiotem wniosku: programu „Bezpieczniejszy Internet”.

Nowy program obejmuje finansowanie w wysokości 55 mln EUR w latach 2009-2013 na cele ochrony dzieci korzystających z Internetu i nowych technologii. Program zostanie oparty na działaniach w czterech podstawowych obszarach: ograniczenie szkodliwego zachowania poprzez zwalczanie treści niezgodnych z prawem i przeciwdziałanie wykorzystywaniu przez Internet; promowanie bezpieczniejszego środowiska online, między innymi poprzez instrumenty technologiczne ad hoc; promowanie informacji, uczestnictwa i zapobiegania; jak też utworzenie bazy wiedzy, zachęcającej do współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu międzynarodowym.

Pragniemy również podkreślić znaczenie przedmiotowej inicjatywy Komisji w świetle wyników poprzedniej edycji programu „Bezpieczniejszy Internet Plus”(w latach 2004-2008).

Spośród szeregu instrumentów wspierających walkę z rozprzestrzenianiem szkodliwych treści przez Internet, ważne jest dalsze wspomaganie, poprzez przedmiotowy program, rozwoju gorących linii. Gorące linie odgrywają ważną rolę na etapie przed rozpoczęciem dochodzenia policyjnego, polegającą na gromadzeniu zgłoszeń i ustalaniu wstępnych ocen w zakresie treści niezgodnych z prawem. Takie punkty kontaktowe stanowią sieć, przez którą informacja przepływa do sił policyjnych oraz gorących linii, wchodzących w skład sieci INHOPE.

Konieczny jest ponadto rozwój nadzorowania na zasadzie ad hoc usług czatu przeznaczonych dla dzieci. Szereg doświadczeń w tym obszarze zakończyło się powodzeniem i zostało wprowadzonych poprzez monitorowanie dostępu do dziecięcych czatów i przeprowadzanie kontroli prewencyjnych w zakresie zamieszczania w sieci treści tworzonych przez użytkowników. Coraz bardziej powszechne na rynku są również systemy blokujące i filtrujące, które tworzą środowisko online przyjazne dla dziecka. Należy obecnie powziąć kroki w celu promowania korzystania z takich systemów, aby dopilnować, by nie stały się one jedną z wielu opcji oferowanych przez nowe technologie, z których jednak nikt nie korzysta.

Wiele nadal pozostaje do zrobienia, aby zwiększyć świadomość dzieci w zakresie rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z nowych technologii. Dzieci muszą otrzymać bardziej pogłębione informacje i muszą się nauczyć, jak unikać niebezpiecznych zachowań w sieci. Powinny zostać odpowiednio przygotowane, aby mogły korzystać z całej gamy środków umożliwiających rozpoznanie ewentualnych form wykorzystywania i ochronę przed nimi. Należy nadać priorytet uświadamianiu młodych ludzi na temat znaczenia i wartości ich prywatności. Nie przykłada się wystarczającej wagi do problemu sprzedawania w Internecie przez młodych ludzi zdjęć ich ciała dla osiągnięcia korzyści finansowych.

Konieczne będzie ponadto przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej w zakresie umiejętności obsługi komputera, adresowanej do rodziców i nauczycieli, aby zmniejszyć różnicę pokoleniową w dziedzinie nowych technologii. Siły policyjne oraz operatorzy działający w przedmiotowej branży powinni także wymieniać doświadczenia, dobre praktyki i wiedzę.

Istotne znaczenie ma skoncentrowanie się na dwóch szczególnie niepokojących zjawiskach, tj. na uwodzeniu i nękaniu przez Internet, które należy uznać za obszary priorytetowe. Należy skoordynować środki w zakresie informacji, rozwoju nowych instrumentów technologicznych, wymiany dobrych praktyk oraz pracy dostawców, w ramach wspólnego wysiłku w celu promowania bezpieczeństwa dzieci. Według sprawozdania Eurobarometru rodzice nie dowiadują się o problemach, takich jak nagabywanie dzieci z zastosowaniem manipulacji psychologicznej w celach seksualnych (uwodzenie), nękanie w środowisku online oraz zachęcanie do samookaleczania, ponieważ dzieci się wstydzą lub boją, że nie pozwoli się im na korzystanie z czatów, czy też po prostu nie zdają sobie sprawy z wagi problemu. Takie problemy nabierają zatem charakteru znacznie bardziej podstępnego i stają się trudniejsze do ujawnienia. Podobnie, uwodzenie, tj. kontakty w sieci, których celem jest nawiązanie kontaktów w świecie realnym, są wyjątkowo niebezpiecznie, będąc pierwszym symptomem wykorzystywania dzieci.

Należy w związku z tym podjąć działania w celu zwiększenia ilości badań oraz rozpowszechniania wiedzy o zachowaniu dzieci i ich narażeniu na niebezpieczne zachowania (wiktymizacja). Musimy zwielokrotnić nasze wysiłki, aby zapewnić dzieciom możliwości unikania niebezpiecznych kontaktów, aby pomóc im w rozpoznawaniu niebezpieczeństw i uczyć je rozmawiania z rodzicami na temat takich problemów.

W celu zwalczania wykorzystywania przez Internet niezbędne jest także skupienie się na ulepszeniu środków, jakimi dysponuje policja.

Należy zatem ustanowić „Europejską bazę obrazów zawierających pornografię dziecięcą”, połączoną w realnym czasie ze sprawozdaniami pochodzącymi z gorących linii, do których dostęp ma policja. Instrument ten jest niezmiernie przydatny w odniesieniu do obrazów uzyskanych za pomocą systemu wymiany plików przez użytkowników sieci (p2p), ponieważ umożliwia sprawdzenie, czy obraz już się pojawił w Internecie oraz czy w tej sprawie prowadzono już jakieś dochodzenie, a tym samym pozwala na uniknięcie niepotrzebnego powielania się wysiłków śledczych.

Ważne jest również, aby dalej rozszerzać rozpowszechnianie oprogramowania wspomagającego dochodzenia policji, poprzez identyfikację miejsca, w którym znajduje się wykorzystywane dziecko. Znaczące wyniki w tej dziedzinie osiągnęły narzędzia CETS oraz pliki analityczne (AWF) Europolu.

Potrzebne są również działania w celu wsparcia systemów polegających na śledzeniu przepływów finansowych związanych z wymianą obrazów zawierających pornografię dziecięcą. Szczególnie interesująca jest w tym względzie analiza zlecona przez organizację Missing Children Europe, ukazująca, że prawa 11 państw członkowskich i Rosji umożliwiają, przy pełnym przestrzeganiu prywatności i tajemnicy bankowej, śledzenie płatności dokonywanych poprzez strony zawierające treści pornograficzne z udziałem dzieci. Powinno się zwrócić uwagę na skuteczność prac już prowadzonych oraz na to, co można osiągnąć przy współpracy operatorów internetowych, poprzez wymianę dobrych praktyk i samoregulację. W związku z tym przychylnie odnoszę się do porozumienia zawartego przez operatorów sieci telefonii komórkowej w lutym 2007 r., dotyczącego ochrony dzieci. Należy zachęcać do podejmowania podobnych kroków przez innych dostawców, pod patronatem Komisji. Powinno się na przykład zaprojektować i rozpowszechnić wśród dostawców wspólny znak „bezpieczna dla dziecka”, który wskazywałby rodzicom i dzieciom „bezpieczne” strony internetowe, które będą dokładnie monitorowane przez tych dostawców. Byłby to prosty środek umożliwiający ludziom korzystanie z takich stron, bez obaw związanych z zagrożeniem nadużyciami w stosunku do dzieci.

Badania przeprowadzone podczas przygotowań do opracowania niniejszego dokumentu uwidoczniły niezwykle fragmentaryczny charakter danych dostępnych dla opinii publicznej, dotyczących pornografii dziecięcej, a w szczególności innych form niezgodnych z prawem zachowań w stosunku do dzieci, jakie pojawiły się wraz z rozwojem nowych technologii. Konieczne będzie zatem nadanie szczególnego znaczenia, w ramach środków podnoszących wiedzę obywateli, monitorowaniu i gromadzeniu danych.

Podsumowując, należy kontynuować i nasilać wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu, a także, w szerszym ujęciu, korzystających z nowych technologii. Jednym z priorytetów Parlamentu będzie przyspieszenie przyjęcia przedmiotowego tekstu, mając na względzie rozpoczęcie Programu do dnia 1 stycznia 2009 r. i tym samym zagwarantowanie kontynuacji finansowania i przygotowanie odpowiednich ram finansowych na okres 2009-2012. Właśnie ze względu na porozumienie w pierwszym czytaniu, do niniejszego sprawozdania włączono poprawki zaproponowane przez Radę UE[2]. Mamy nadzieję, że posłowie wykażą wolę przyłączenia się do tego wspólnego wysiłku, mającego na celu doprowadzenie do jak najszybszego przyjęcia niniejszego sprawozdania.

  • [1]  Eurobarometr EB 60.2-CC-EB2004.1.
  • [2]  Rada UE, 8 maja 2008 r., nr 9137/08.

OPINIA Komisji Budżetowej (11.9.2008)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cătălin-Ioan Nechifor

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy program „ustanawiający wieloletni wspólnotowy program ochrony dzieci korzystających z Internetu” stanowi czwartą edycję wieloletniego programu na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu, po edycjach 1999[1], 2003[2] i 2005[3]. Powinien on wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Termin

Okres

Zasoby finansowe

Liczba lat

1999

1999-2002

25 mln euro

4

2003

2003-2004

 

13,3 mln euro

2

2005

2005-2006

20,05 mln

2

2005

2006-2008

24,95

3

2008

2009-2013

55

5

Właściwe pozycje budżetowe to 09 02 02 (wydatki operacyjne) i 09 01 04 04 (wydatki administracyjne).

Realizacja (w mln euro)

Budżet

 

Ostateczna kwota

Wykonanie

Procent

 

2009

p.m. (WPB)

10,7

 

 

 

2008

14,9

0,04 (na dzień 16.06.2008)

0,47%

 

2007

12,24

12,24

100%

 

2006

9,8

6,12

84,3%

 

2005

9,5

9,5

100%

 

Realizacja środków w poprzednich latach była dość dobra, jedynie w 2008 r. wydaje się poważnie opóźniona (40 tys. euro wdrożone na dzień 26 czerwca 2008 r.). DG INFSOC[4] jest pewna, że ogół środków na zobowiązania i płatności zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. Środki na zobowiązania powinny być przedmiotem zobowiązania globalnego, które będzie służyć finansowaniu projektów wybranych w następstwie zaproszenia do składania ofert, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym dnia 12 marca 2008 r. (Dz.U. C 67, str. 7), w przypadku którego termin składania ofert upłynął dnia 28 maja 2008 r. Ocena ofert miała miejsce na początku czerwca.

Jeżeli chodzi o budżet na 2009 r. (pierwszy rok nowego proponowanego programu), Komisja poinformowała sprawozdawcę komisji opiniodawczej, że kwota 10,75 mln w WPB na rok 2009 zostanie przeznaczona także na finansowanie projektów wybranych w następstwie zaproszenia do składania ofert, które zostanie opublikowane w 2009 r. w ramach nowego programu. Wysokość kwoty podyktowana jest średnią wydatków rocznych w ramach aktualnego programu. (~10,2 mln euro, całkowity budżet przeznaczony na program – 55 mln euro – rozłożony na pięć lat wdrażania programu).

Na lata 2009-2013 przewidziano 55 mln euro. Zestawienie środków przewiduje następujący podział na pięć lat trwania programu:

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

OGÓŁEM

Pomoc techniczna i administracyjna (09 01 04 04)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

1,5

WPB 2009 /Programowanie finansowe na dzień 25.04.08

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

 

 

 

Środki na zobowiązania

11

11

11

11

11

 

55,0

Środki na płatności

0,3

5,38

6,91

9,85

10,35

22,21

55,0

WPB 2009 /Programowanie finansowe na dzień 25.04.08

CA: 10,75

10,7

10,7

10,7

10,7

 

53,55

PA: 13

Koszty administracyjne zostaną zatem zwiększone o 50 tys. euro rocznie w porównaniu z latami 2007-2008.

Mimo zgodności z pułapami w dziale 1A i wobec braku szczególnej podstawy prawnej w Traktacie sprawozdawca komisji opiniodawczej zastanawia się nad europejską wartością dodaną tego programu, w szczególności w kontekście śródokresowej oceny wieloletnich ram finansowych, którą powinna przeprowadzić władza budżetowa i prawodawcza.

Komitologia

Struktura programu ma postać szkieletu (decyzja), który wypełniają trzy załączniki, określające treść działań Komisji. Art. 1 ust. 2 stanowi, że działania (zawartość) programu są zdefiniowane „w załączniku I” i realizowane zgodnie z załącznikiem III. W samej decyzji nie przewidziano żadnego konkretnego działania. Sprawozdanie Edith Mastenbroek[5] w Parlamencie Europejskim z grudnia 2004 r. w sprawie ostatniego programu nie zawierało wniosku o zmianę tej struktury.

Pomijając ten brak przejrzystości w stanowieniu prawa, art. 3 ust. 3 stanowi, że Komisja może zmieniać zawartość załącznika III (metody pracy) w ramach procedury komitologii.

Kontrola realizacji finansowej programu należy do kompetencji Komisji Budżetowej lub Komisji Kontroli Budżetowej, zwłaszcza w perspektywie przyszłej oceny śródokresowej wieloletnich ram finansowych.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. jest zdania, że wymieniona we wniosku legislacyjnym finansowa kwota referencyjna na wykonanie programu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., w wysokości 55 000 000 EUR, jest zgodna z pułapem określonym w poddziale 1a wieloletnich ram finansowych (MFF) 2007-2013.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyjęcie i zmiana programu prac, w tym ustalenie priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej.

skreślona

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Środki mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej decyzji dotyczącej przyjęcia i zmiany programu prac, w tym określenia priorytetowych dziedzin współpracy międzynarodowej, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2a.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się przepisy art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik III – ustępy 4, 5 i 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków, opublikowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

skreślony

(5) Wnioski o wsparcie wspólnotowe powinny zawierać, tam gdzie to jest stosowne, plan finansowy wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym wsparcie finansowe, o które wnosi się do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o wsparcie lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

 

(6) Środki towarzyszące będą wdrożone poprzez zaproszenia do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 

Uzasadnienie

Przepis zbędny. W celu uniknięcia sprzeczności z rozporządzeniem finansowym nr 1605/2002 przepisy te powinny zostać skreślone, ponieważ rozporządzenie finansowe i jego przepisy wykonawcze są w wystarczającym stopniu szczegółowe.

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

Odsyłacze

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Cătălin-Ioan Nechifor

1.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.7.2008

11.9.2008

 

 

Data przyjęcia

11.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Jana Hybášková, Peter Šťastný

  • [1]  DECYZJA NR 276/1999/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego planu działania na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych
  • [2]  DECYZJA NR 1151/2003/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję nr 276/1999/WE w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego planu działania na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych
  • [3]  DECYZJA NR 854/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych
  • [4]  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
  • [5]  Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych – COD 2004/0023 – ­http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=241912

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (10.9.2008)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewntętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Sprawozdawca: Christopher Heaton-Harris

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji w sprawie wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu i z innych technologii komunikacyjnych jest oparcie się na sukcesie planu działań na rzecz bezpieczniejszego Internetu.

Od 1996 r. Unia Europejska jest pionierem w dziedzinie ochrony dzieci w środowisku online, a kolejne programy na rzecz bezpieczniejszego Internetu były i są istotnym elementem działalności Komisji w tej dziedzinie. Stanowią one jedyną ogólnoeuropejską inicjatywę dotyczącą kwestii związanych z ochroną dzieci w środowisku online i obejmują kilka działań, których skuteczność została dowiedziona.

Programy te obejmowały następujące działania:

· stworzenie europejskiej sieci punktów kontaktowych, w których obywatele mogą zgłaszać treści niezgodne z prawem;

· stworzenie europejskiej sieci zwiększania świadomości oraz organizowanie „Dnia Bezpiecznego Internetu", który jest koordynowany przez tę sieć i w którym każdego roku uczestniczy coraz większa liczba krajów europejskich i pozaeuropejskich

· informowanie rodziców poprzez niezależne testy skuteczności oprogramowania filtrującego;

· wsparcie dla inicjatyw samoregulacyjnych branży w obszarach oznaczania treści oraz telefonów komórkowych.

Zgodnie z końcową oceną planu działania „Bezpieczniejszy Internet”, Unia Europejska jest obecnie postrzegana jako „pionier, który na wczesnym etapie zauważył, że problem sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w Internecie jest poważnym i istotnym zagadnieniem politycznym o globalnym wymiarze”.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera projekt Komisji i wspiera przeprowadzone jak dotąd owocne działania, w szczególności w zakresie zapewnienia świadomości publicznej. Wyraża jednak obawy w związku z różnicami, co do środków i zdolności organizacyjnych poszczególnych państw członkowskich w zakresie zwalczania treści sprzecznych prawem i szkodliwych w Internecie. Istnieją pewne stosunkowo proste działania, które można by podjąć– wiele z nich już odnosi sukcesy w niektórych państwach członkowskich – co poprawiłoby zdolność odpowiednich organów w państwach członkowskich do szybszego i bardziej skutecznego identyfikowania i usuwania treści związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wspiera projekt utworzenia europejskiej bazy danych mającej na celu poprawę wiedzy na ten temat oraz wzywa Komisję do podjęcia wszelkich dostępnych działań dla zapewnienia wdrożenia tego projektu w możliwie najkrótszym czasie. Konkludując, program odniósł sukces w Unii Europejskiej. Niniejszy projekt powinien zapewnić dalsze pomyślne działanie programu. Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża nadzieję, że dalsza współpraca międzynarodowa może zapewnić upowszechnienie tych dobrych praktyk w innych częściach świata.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewntętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Pożądane jest osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie wiążących przepisów prawnych, nie stanie się to jednak szybko. Nawet jeżeli porozumienie takie zostanie osiągnięte, samo w sobie nie wystarczy ono do zapewnienia wykonania przepisów oraz zagwarantowania ochrony osób zagrożonych.

(5) Pożądane jest jak najszybsze osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie wiążących przepisów prawnych. Jeżeli porozumienie takie zostanie osiągnięte, nie wystarczy ono samo w sobie, dlatego też należało będzie od razu przyjąć rozmaite środki na rzecz zapewnienia wykonania przepisów oraz zagwarantowania ochrony osób zagrożonych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ze względu na globalny charakter problemu współpraca międzynarodowa ma podstawowe znaczenie. Niezgodne z prawem treści mogą być wytwarzane w jednym kraju i udostępniane w drugim, ale przeglądane i pobierane na całym świecie. Współpraca międzynarodowa, która stymulowana była poprzez wspólnotowe struktury tworzenia sieci kontaktów, będzie musiała zostać wzmocniona w celu lepszej ochrony dzieci przed zagrożeniami o charakterze transgranicznym, kiedy w grę wchodzą kraje trzecie. Obustronnie korzystna może być wymiana najlepszych praktyk między organizacjami europejskimi oraz organizacjami w innych częściach świata.

(9) Ze względu na globalny charakter problemu współpraca międzynarodowa ma podstawowe znaczenie – w roku 2007 w UE zlokalizowanych było jedynie około 3% z komercyjnych stron internetowych związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Niezgodne z prawem treści mogą być wytwarzane w jednym kraju i udostępniane w drugim, ale przeglądane i pobierane na całym świecie. Współpraca międzynarodowa, która stymulowana była poprzez wspólnotowe struktury tworzenia sieci kontaktów, będzie musiała zostać wzmocniona w celu lepszej ochrony dzieci przed zagrożeniami o charakterze transgranicznym, kiedy w grę wchodzą kraje trzecie. Obustronnie korzystna może być wymiana najlepszych praktyk między organizacjami europejskimi oraz organizacjami w innych częściach świata, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych.

Uzasadnienie

W dużej mierze dzięki powodzeniu programu "Bezpieczniejszy Internet", UE odnosi sukcesy w usuwaniu stron internetowych zawierających treści sprzeczne z prawem. Statystyki zgromadzone przez "Internet Watch Foundation" wykazały, że w roku 2007 strony internetowe w Stanach Zjednoczonych gościły około 48% publicznie dostępnych stron o charakterze komercyjnym, dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci; liczba ta wzrosła w pierwszym kwartale roku 2008 do około 78%. Znaczą ilość niekomercyjnych treści odnotowano również na stronach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Prawdą jest, że w tych krajach odnotowuje się najwyższy odsetek korzystania z Internetu, jednak jasne jest, że można zrobić więcej, by zmniejszyć te liczby.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści online oraz szkodliwe zachowania. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami.

1. Udostępnienie społeczeństwu oraz promowanie tworzenia punktów kontaktowych i gorących linii, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści oraz szkodliwe zachowania online. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, stały się przedmiotem systematycznego promowania zwłaszcza za pośrednictwem wszystkich wyszukiwarek oraz bezpłatnego europejskiego numeru telefonicznego, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami.

Uzasadnienie

Jak można się było przekonać na przykładzie numeru alarmowego 112, samo tworzenie ogólnoeuropejskich numerów czy gorących linii nie znajduje uzasadnienia, jeżeli ogół społeczeństwa o nich nie wie. Należy te numery promować w celu podniesienia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania skutecznych narzędzi technicznych w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, przeznaczonych do użytku przez ogół zainteresowanych stron.

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online oraz informowanie użytkowników końcowych o możliwych sposobach stosowania tej technologii. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania i/lub promowania skutecznych narzędzi technicznych – udostępnianych nieodpłatnie i przeznaczonych do łatwego korzystania przez ogół zainteresowanych stron – w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Zainteresowane strony należy informować o dostępności tej technologii i jej prawidłowym stosowaniu.

Uzasadnienie

Nowe technologie lub rozwiązania techniczne są bezwartościowe, jeżeli społeczeństwo nie jest informowane o ich dostępności i najbardziej efektywnym sposobie wykorzystania.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 1 - punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. prowadzenie rejestrów nazw domen, tam gdzie nie ma to miejsca i wzmocnienie współpracy z istniejącymi. Działania mają na celu uzupełnienie istniejących środków poprzez usprawnienie współpracy z rejestrami nazw domen w państwach członkowskich oraz promowanie pozytywnych kontaktów z rejestrami poza UE, aby umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnie sprzecznych z prawem treści i skrócić żywotność znanych stron internetowych oferujących treści związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Uzasadnienie

Współpraca z przemysłem usług internetowych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie w tak szybko zmieniającej się dziedzinie, ale rejestry domen są szczególnie ważne, ponieważ są one podstawą, na jakiej tworzone są strony internetowe. Poprawa współpracy z tymi organami na szczeblu państw członkowskich doprowadziłaby do bardziej skutecznego systemu wczesnego ostrzegania o treściach sprzecznych z prawem i utrudniłaby działanie prowadzącym strony internetowe związane z seksualnym wykorzystaniem dzieci, czyniąc to bardziej kosztownym i skracając żywotność tych stron, z których niektóre istnieją od wielu lat używając tej samej nazwy domeny.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci.

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, tak aby – przy wsparciu ze strony specjalistów – lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 2 - punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Szersze udostępnienie informacji o skutecznych narzędziach zwalczania szkodliwych treści online. Działania będą miały na celu szersze udostępnienie informacji dotyczących działania i skuteczności narzędzi zwalczania potencjalnie szkodliwych treści online oraz zapewnienie użytkownikom informacji, instrumentów i aplikacji odpowiednio wspomagających ich w zwalczaniu szkodliwych treści na różnych platformach.

4. Szersze udostępnienie informacji o skutecznych narzędziach zwalczania szkodliwych treści online. Działania będą miały na celu szersze udostępnienie – zwłaszcza rodzicom, opiekunom i wychowawcom – informacji dotyczących działania i skuteczności narzędzi zwalczania potencjalnie szkodliwych treści online oraz regularne zapewnienie wszystkim użytkownikom prostych informacji edukacyjnych, instrumentów i aplikacji odpowiednio wspomagających ich w zwalczaniu szkodliwych treści na różnych platformach.

Uzasadnienie

Należy zmniejszyć różnice w wiedzy występujące generalnie między osobami dorosłymi i dziećmi, gdyż dorośli kontrolują dostęp dzieci do treści. Należy jednak skupić się konkretnie na tych dorosłych, którzy bezpośrednio kontrolują dostęp dzieci do treści, czyli na rodzicach, opiekunach lub wychowawcach.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 3 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną poprzez udostępnianie w sposób skoordynowany na obszarze całej Europy odpowiednich informacji o możliwościach oraz o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników.

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną poprzez udostępnianie w sposób regularny, systematyczny i skoordynowany na obszarze całej Europy odpowiednich informacji o możliwościach oraz o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników, zwłaszcza młodzieży, zarówno w ramach edukacji szkolnej, jak i za pośrednictwem stowarzyszeń.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania będą miały na celu utworzenie bazy wiedzy umożliwiającej odpowiednie podejście do obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz do odnośnych zagrożeń i konsekwencji, z myślą o zaplanowaniu odpowiednich działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa online wszystkim użytkownikom. Główne planowane działania ogólne to:

Działania będą miały na celu utworzenie bazy wiedzy umożliwiającej odpowiednie podejście do obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz do odnośnych zagrożeń i konsekwencji, z myślą o zaplanowaniu odpowiednich działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa online wszystkim użytkownikom. Zawartość tej bazy wiedzy należy udostępniać zainteresowanym stronom oraz rozpowszechniać na terenie państw członkowskich. Główne planowane działania ogólne to:

Uzasadnienie

Bazy wiedzy są bezużyteczne, jeżeli informacje nie są udostępniane innym.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych. Podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych oraz podejścia dzieci, a także ich rodziców i opiekunów, zarówno do możliwości, jak i zagrożeń. Działania te będą obejmować aspekty ilościowe i jakościowe. Będą one miały także na celu poszerzenie wiedzy o strategiach radzenia sobie z zagrożeniami online stosowanych przez dzieci i młodzież oraz ocenę skuteczności tych strategii.

2. Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych. Podejmowane działania będą służyć pozyskiwaniu bieżących informacji o korzystaniu przez dzieci z technologii sieciowych oraz o sposobach, w jakie one same, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy korzystają ze związanych z tym możliwości i radzą sobie z zagrożeniami. Działania te będą obejmować aspekty ilościowe i jakościowe. Będą one miały także na celu poszerzenie wiedzy o strategiach radzenia sobie z zagrożeniami online stosowanych przez dzieci i młodzież oraz ocenę skuteczności tych strategii.

Uzasadnienie

W miarę jak rośnie wykorzystanie Internetu przez młodzież, nauczyciele i wychowawcy muszą być świadomi wszystkich związanych z tym kwestii. Jest to szczególnie ważne z uwagi na tzw. cyber-bullying (czyli nękanie w środowisku online), mające często swe źródło w środowisku szkolnym.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 - punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Promowanie korzystania z już istniejących międzynarodowych baz obrazów – takich jak baza Interpolu – w celu zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci. Ściślejsza współpraca państw członkowskich i Unii Europejskiej z Interpolem przy wykorzystaniu jego baz danych mogłaby przyczynić się do skuteczniejszej współpracy na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Uzasadnienie

W celu poprawy współpracy dotyczącej zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci należy skorzystać z dotychczasowych struktur oraz bardziej je rozwijać. Oddzielna europejska baza danych pociągnęłaby za sobą duplikację wysiłków, nie służąc tym samym zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci. Chodzi przy tym o dane niesłychanie wrażliwe, wymagające silnej i odpowiednio prawnie umocowanej ochrony danych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I - sekcja 4 - punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Utworzenie europejskiej bazy danych technicznych związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci, adresów URL i domen, statystyk oraz trendów z poszczególnych państw członkowskich. Działania skoncentrują się na nadzorze stworzenia europejskiej bazy, aby umożliwić organom egzekwującym prawo i odpowiednim władzom w państwach członkowskich wymianę informacji i ograniczyć w ten sposób powielanie się wysiłków i zapewnić jak najlepsze wykorzystanie środków aktualnie i w przyszłości.

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

Odsyłacze

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez

               Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

               Data powołania

Christopher Heaton-Harris

1.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.7.2008

 

 

 

Data przyjęcia

10.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Mary Honeyball, Cornelis Visser, Tadeusz Zwiefka

OPINIA Komisji Prawnej (10.9.2008)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Sprawozdawca: Titus Corlăţean

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2008 r. Komisja przyjęła nowy wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (COM(2008)0106).

Celem wniosku jest poprawa i zastąpienie obecnego programu „bezpieczniejszy Internet +” poprzez promowanie czterech działań: ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online; promowanie bezpieczniejszego środowiska online; zapewnienie świadomości publicznej; oraz utworzenie bazy wiedzy.

W ujęciu ogólnym wniosek Komisji jest uzasadniony i zrównoważony. Jednakże sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje wniesienie do wniosku pewnych zmian z myślą o uczynieniu go bardziej skutecznym.

W szczególności złożone zostały poprawki mające na celu rozszerzenie zakresu programu o hazard online i elektroniczny handel potencjalnie szkodliwymi produktami oraz mające na celu wprowadzenie obowiązkowego udziału co najmniej jednego organu każdego państwa członkowskiego. Zasugerowano również wyjaśnienie pojęcia „dzieci” w celu należytego uwzględnienia istnienia różnych przepisów dotyczących zdolności prawnej we wszystkich państwach członkowskich.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz korzystanie z technologii komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, odgrywają we Wspólnocie coraz bardziej znaczącą rolę i oferują wszystkim obywatelom równie wielkie możliwości w zakresie np. uczestnictwa, interaktywności i kreatywności. Nadal występują zagrożenia dla dzieci oraz niewłaściwe sposoby korzystania z technologii, a ze względu na zmieniające się technologie i zachowania społeczne ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz sposoby niewłaściwego korzystania. Zachęcenie do korzystania z możliwości, jakie oferuje Internet oraz inne technologie sieciowe, a także do czerpania pożytków z nich płynących, wymaga także środków promujących bezpieczne z nich korzystanie.

(1) Rozpowszechnienie Internetu oraz korzystanie z technologii komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, odgrywają we Wspólnocie coraz bardziej znaczącą rolę i oferują wszystkim obywatelom równie wielkie możliwości w zakresie np. uczestnictwa, interaktywności i kreatywności. Jednakże nadal występują zagrożenia dla dzieci oraz niewłaściwe sposoby korzystania z technologii, a ze względu na zmieniające się technologie i zachowania społeczne ciągle pojawiają się nowe zagrożenia oraz sposoby niewłaściwego korzystania. Należy przyjąć na poziomie UE środki w celu ochrony integralności fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci, która może doznać uszczerbku w wyniku dostępu do nieodpowiednich treści. Ponadto zachęcenie do korzystania z możliwości, jakie oferuje Internet oraz inne technologie sieciowe i technologie komunikacyjne, a także do czerpania pożytków z nich płynących, wymaga także środków promujących bezpieczne z nich korzystanie.

Uzasadnienie

Zastosowanie decyzji do technologii komunikacyjnych takich jak usługi oferowane przez telefonię komórkową powinno być wyraźnie zaznaczone, ponieważ znaczna liczba dzieci i nastolatków korzysta z tych usług.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Pożądane jest osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie wiążących przepisów prawnych, nie stanie się to jednak szybko. Nawet jeżeli porozumienie takie zostanie osiągnięte, samo w sobie nie wystarczy ono do zapewnienia wykonania przepisów oraz zagwarantowania ochrony osób zagrożonych.

skreślony

Uzasadnienie

Wspominanie o ewentualnym międzynarodowym porozumieniu i jednoczesne kwestionowanie jego skuteczności jest sprzecznością.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8a) Zmieniające się z uwagi na nowe technologie oraz innowacyjność w mediach środowisko środków masowego przekazu sprawia, iż należy uczyć dzieci, a także rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetowych usług informacyjnych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8b) Należy poczynić wysiłki w celu ochrony dzieci przed ryzykiem zawarcia długoterminowych umów za pośrednictwem nowoczesnych technologii (Internet i telefon komórkowy). Należy związku z tym opracować systemy weryfikacji wieku oraz oznaczenia związane z dobrowolną certyfikacją.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci są główną grupą docelową niektórych długoterminowych usług świadczonych poprzez Internet lub telefony komórkowe (np. dzwonki i gry komórkowe), świadczący te usługi powinni zagwarantować, że co najmniej cena i okres świadczenia usługi są wyraźnie wskazane.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 7, 8 i 24,

(14) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 3 ust. 1, art. 7, 8 i 24,

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a) Postanowienia niniejszej decyzji i jej załączników nie stanowią przeszkody dla państw członkowskich w stosowaniu ich własnych przepisów prawnych i praktyk administracyjnych w zakresie ochrony dzieci korzystających z Internetu, jeżeli mogą one zapewnić lepsze rezultaty.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Do celów niniejszej decyzji „dzieci” oznaczają osoby poniżej 18 roku życia, chyba że prawo krajowe przyznaje im, pod pewnymi warunkami, pełną zdolność prawną przed osiągnięciem tego wieku.

Uzasadnienie

Przepisy krajowe dotyczące pełnej zdolności prawnej przyznają, pod pewnymi warunkami, pełną zdolność prawną przed osiągnięciem 18 roku życia. Rozszerzenie ochrony, którą objęte są „dzieci” na wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, bez względu na fakt, że korzystają one z pełnej zdolności prawnej, byłoby niewłaściwe.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online;

(a) zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uczestnictwo w programie jest otwarte dla wszystkich podmiotów prawnych mających siedzibę w państwach członkowskich.

1. Uczestnictwo w programie jest obowiązkowe dla co najmniej jednego organu z każdego państwa członkowskiego. Wszelkie inne podmioty prawne mogą uczestniczyć w programie na zasadzie dobrowolności.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online

1. zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania te mają na celu ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści znajdujących się w obiegu online oraz odpowiednie postępowanie wobec szkodliwych zachowań w środowisku online, ze szczególnym naciskiem na dystrybucję online materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, uwodzenie i nękanie. Główne planowane działania ogólne to:

Działania te mają na celu ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści znajdujących się w obiegu online oraz skuteczne postępowanie wobec szkodliwych zachowań w środowisku online, ze szczególnym naciskiem z jednej strony na dystrybucję online materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, uwodzenie i nękanie, a z drugiej strony hazard online i elektroniczny handel potencjalnie szkodliwymi produktami. Główne planowane działania ogólne to:

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści online oraz szkodliwe zachowania. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami.

1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści online oraz szkodliwe zachowania. Działania powinny zapewnić, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łączników z innymi działaniami na poziomie krajowym oraz współpracowały na poziomie europejskim nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami. Te punkty kontaktowe będą również dostarczać społeczeństwu niezbędnych informacji na temat sposobów zgłaszania niezgodnych z prawem treści i oceniać zawartość internetowych usług informacyjnych, które mogą godzić w fizyczną, psychiczną lub moralną integralność dzieci.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online, w szczególności uwodzenia i nękania. Działania będą mieć na celu zwalczanie zjawiska uwodzenia online, polegającego na tym, że osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem z zamiarem dopuszczenia się wykorzystania seksualnego, oraz nękania. Będą one obejmować kwestie techniczne, psychologiczne i socjologiczne związane z tymi zagadnieniami oraz promować współpracę i koordynację między zainteresowanymi stronami.

2. Zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online, w szczególności uwodzenia, nękania i hazardu. Działania będą mieć na celu zwalczanie zjawiska uwodzenia online, polegającego na tym, że osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem z zamiarem dopuszczenia się wykorzystania seksualnego, oraz nękania, a także zwalczanie hazardu online i elektronicznego handlu potencjalnie szkodliwymi produktami. Będą one obejmować kwestie techniczne, psychologiczne i socjologiczne związane z tymi zagadnieniami oraz promować współpracę i koordynację między zainteresowanymi stronami.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania skutecznych narzędzi technicznych w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, przeznaczonych do użytku przez ogół zainteresowanych stron.

3. Stymulowanie zastosowania rozwiązań technicznych do skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online. Działania powinny zachęcać do opracowywania i dostosowywania skutecznych narzędzi technicznych w celu skutecznego zwalczania niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online, przeznaczonych do użytku przez ogół zainteresowanych stron. Należy rozważyć między innymi następujące środki:

 

(a) przyjęcie znaku jakości przeznaczonego dla dostawców usług, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z łatwością sprawdzić, czy dany dostawca przestrzega kodeksu postępowania;

 

(b) stworzenie filtrów, które blokowałyby przepływ przez technologie sieciowe treści naruszających fizyczną, psychiczną i moralną integralność dzieci;

 

(c) udzielanie wsparcia na rzecz stworzenia ogólnej nazwy domeny drugiego poziomu zarezerwowanej dla stron podlegających stałemu monitorowaniu, które zobowiązałyby się do poszanowania małoletnich i ich praw takich jak .KID.eu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poprawa współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu poprawę współpracy z krajami trzecimi, harmonizację koncepcji zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym, a także zachęcanie do rozwijania wspólnych koncepcji i metod pracy.

5. Poprawa współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu poprawę współpracy z krajami trzecimi, harmonizację koncepcji zwalczania niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online na poziomie międzynarodowym, a także zachęcanie do rozwijania skoordynowanego podejścia do różnych krajowych baz danych gromadzących obrazy dzieci wykorzystywanych oraz połączenie ich z Europolem, a także zachęcanie do rozwijania innych wspólnych koncepcji i metod pracy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zachęcanie zainteresowanych stron do rozwijania i wdrażania odpowiednich systemów samoregulacji. Działania promować będą tworzenie i wdrażanie inicjatyw z zakresu samoregulacji oraz zachęcać zainteresowane strony do uwzględniania bezpieczeństwa dzieci przy opracowywaniu nowych technologii i usług.

2. Zachęcanie zainteresowanych stron do rozwijania i wdrażania odpowiednich systemów samoregulacji. Działania promować będą tworzenie i wdrażanie inicjatyw z zakresu samoregulacji, mających na celu między innymi oznaczanie lub klasyfikowanie treści internetowych, oraz zachęcać zainteresowane strony do uwzględniania bezpieczeństwa dzieci przy opracowywaniu nowych technologii i usług.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną poprzez udostępnianie w sposób skoordynowany na obszarze całej Europy odpowiednich informacji o możliwościach oraz o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników.

1. Podniesienie świadomości publicznej i rozpowszechnianie informacji o bezpieczniejszym korzystaniu z technologii sieciowych. Działania będą promować świadomość publiczną poprzez udostępnianie w sposób skoordynowany na obszarze całej Europy odpowiednich informacji o możliwościach oraz o zagrożeniach i sposobach ich zwalczania. Wspierane będą działania umożliwiające korzystanie przez dzieci w sposób rozsądny z technologii sieciowych, zwłaszcza za pośrednictwem programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów, a także edukacji medialnej, oraz na przykład ustawiczne kształcenie w ramach edukacji szkolnej, obejmujące sesje otwarte dla rodziców. Będą one również promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników, na przykład takie jak materiały informacyjne na temat potencjalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą technologie cyfrowe.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Utworzenie punktów kontaktowych, w których rodzice i dzieci mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa online. Działania będą miały na celu umożliwienie użytkownikom podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów poprzez zapewnienie im porad dotyczących odnośnych zagadnień oraz środków zapobiegawczych, jakie należy podejmować w celu zachowania bezpieczeństwa online.

2. Utworzenie punktów kontaktowych, w tym infolinii, za pośrednictwem których rodzice i dzieci mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa online. Działania będą miały na celu umożliwienie użytkownikom podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów poprzez zapewnienie im porad dotyczących odnośnych zagadnień oraz środków zapobiegawczych, jakie należy podejmować w celu zachowania bezpieczeństwa online.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zachęcanie do usprawniania skutecznych i efektywnych pod względem kosztów metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Działania będą miały na celu usprawnienie odnośnych metod i narzędzi podnoszenia świadomości w celu zapewnienia ich większej skuteczności i efektywności pod względem kosztów w dłuższym horyzoncie czasowym.

3. Zachęcanie do usprawniania skutecznych i efektywnych pod względem kosztów metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Działania będą miały na celu usprawnienie odnośnych metod i narzędzi podnoszenia świadomości w celu zapewnienia ich większej skuteczności i efektywności pod względem kosztów w dłuższym horyzoncie czasowym. Działania te mogą obejmować między innymi utworzenie systemu wspólnych symboli opisowych lub ostrzegających komunikatów wskazujących kategorię wiekową i/lub aspekt treści, w związku z którym wprowadzono dane zalecenie dotyczące wieku, co mogłoby być pomocne w podnoszeniu świadomości użytkowników na temat potencjalnie szkodliwych treści internetowych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy transgranicznej na poziomie europejskim. Działania będą mieć na celu zapewnienie skutecznej współpracy transgranicznej na poziomie europejskim oraz efektywnej wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, metod, doświadczeń i informacji.

4. Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy transgranicznej na poziomie europejskim. Działania będą mieć na celu zapewnienie skutecznej współpracy transgranicznej na poziomie europejskim oraz efektywnej wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, metod, doświadczeń i informacji. Działania powinny mieć w szczególności na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy władzami krajowymi, policją i punktami kontaktowymi. Będą podejmowane działania prowadzące do zbudowania wspólnej europejskiej bazy danych gromadzącej obrazy dzieci wykorzystywanych oraz mające na celu zagwarantowanie połączenia tych baz z Europolem.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci, hazardu online, elektronicznego handlu szkodliwymi produktami oraz podobnych nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – sekcja 4 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie, nękanie, hazard online i elektroniczny handel szkodliwymi produktami oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

Odsyłacze

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Titus Corlăţean

25.6.2008

 

 

Data przyjęcia

9.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Renate Weber

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (10.9.2008)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych
(COM(2008)0106 – C6‑0092/2008 – 2008/0047(COD))

Sprawozdawczyni: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej wieloletni wspólnotowy program ochrony dzieci korzystających z Internetu ukierunkowany jest na stworzenie bezpieczniejszego środowiska internetowego dla dzieci poprzez promowanie samodzielnych inicjatyw regulacyjnych oraz zwiększenie świadomości społecznej. Program „Bezpieczniejszy Internet” dla dzieci i młodzieży ułatwi gospodarowanie czasem oraz skuteczność członków rodziny w zwalczaniu negatywnych skutków nowych technologii. Następujące działania mają priorytetowe znaczenie dla nowego programu:

Ι. Ograniczenie ilości treści niezgodnych z prawem i zwalczanie szkodliwych zachowań w środowisku online: działania mające na celu udostępnienie społeczeństwu krajowych punktów kontaktowych, w których będzie można zgłaszać niezgodne z prawem treści oraz szkodliwe zachowania w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci i uwodzenia dzieci w Internecie;

ΙΙ. Promowanie bezpieczniejszego środowiska online: wspieranie samodzielnych inicjatyw regulacyjnych w tej dziedzinie. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online, w szczególności za pośrednictwem paneli młodzieżowych;

ΙΙΙ. Zapewnienie świadomości społecznej: działania skierowane do dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Wspieranie efektu mnożnikowego poprzez wymianę najlepszych praktyk w ramach sieci ośrodków informacyjnych. Wspieranie punktów kontaktowych, w których rodzice i dzieci mogą uzyskać porady dotyczące bezpieczeństwa online;

ΙV. Ustanowienie bazy wiedzy poprzez zgromadzenie na szczeblu europejskim naukowców zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w sieci. Ustanowienie bazy wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii przez dzieci, skutków tych technologii dla dzieci oraz powiązanych z nimi zagrożeń. Wykorzystanie jej do poprawy skuteczności podejmowanych działań w ramach programu „Bezpieczniejszy Internet”.

Internet wywiera bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli. Dlatego niezwykle istotne staje się sporządzanie analiz, stosownych ram i argumentów gwarantujących, że taka technologiczna przemiana naszych społeczeństw przyczynia się do dalszego promowania równości między mężczyznami i kobietami, chłopcami i dziewczętami. Istnieje pilna potrzeba stwierdzenia, jaki wpływ nowe technologie, w tym Internet, mogą wywierać na prawa kobiet oraz krytycznego spojrzenia na ich potencjalne długoterminowe skutki. W projekcie opinii podkreślono znaczenie stosowania podejścia uwzględniającego różnicę płci przy rozwijaniu i wdrażaniu różnorodnych działań wchodzących w zakres programu. Dziewczętom i chłopcom należy zagwarantować takie same możliwości, a ich różniące się potrzeby powinny zostać ocenione i odzwierciedlone we wszelkich podejmowanych działaniach.

POPRAWKi

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Nadal potrzebne będą działania w dziedzinie zarówno treści potencjalnie szkodliwych dla dzieci, jak i treści niezgodnych z prawem, w szczególności materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. To samo ma zastosowanie do dzieci padających ofiarą szkodliwych i niezgodnych z prawem zachowań, przynoszących im szkody fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci nakłanianych do imitacji takich zachowań ze szkodą dla nich oraz dla innych.

(4) Nadal potrzebne będą działania w dziedzinie zarówno treści potencjalnie szkodliwych dla dzieci, w szczególności materiałów pornograficznych, jak i treści niezgodnych z prawem, w szczególności materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. To samo ma zastosowanie do dzieci padających ofiarą szkodliwych i niezgodnych z prawem zachowań, przynoszących im szkody fizyczne i psychiczne, oraz do dzieci nakłanianych do imitacji takich zachowań ze szkodą dla nich oraz dla innych. W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na system wzajemnego wsparcia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści głównie w obszarze ochrony dzieci i nieletnich (plan działania na rzecz bezpieczniejszego Internetu 1998–2004) oraz decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (program „Bezpieczniejszy Internet +” 2005–2008) zapewniły finansowanie wspólnotowe, które z powodzeniem doprowadziło do zapoczątkowania szeregu inicjatyw, które zapewniły wartość dodaną w wymiarze europejskim, jak wykazują oceny programu przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów.

(6) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści głównie w obszarze ochrony dzieci i nieletnich (plan działania na rzecz bezpieczniejszego Internetu 1998–2004) oraz decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (program „Bezpieczniejszy Internet +” 2005–2008) zapewniły finansowanie wspólnotowe, które z powodzeniem doprowadziło do zapoczątkowania szeregu inicjatyw, które zapewniły wartość dodaną w wymiarze europejskim, jak wykazują oceny programu przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów. Program „Bezpieczniejszy Internet +” (2005–2008) oraz nowy program „Bezpieczniejszy Internet” (2009–2013) pozwolą członkom rodziny na większą skuteczność i lepsze gospodarowanie czasem w zwalczaniu negatywnych skutków nowych technologii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Promowanie współpracy i wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim. Działania będą mieć na celu poprawę koordynacji między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w zwalczanie dystrybucji niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online oraz zachęcanie do uczestnictwa i wnoszenia własnego wkładu przez takie zainteresowane strony.

4. Promowanie współpracy i wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim. Działania będą mieć na celu poprawę koordynacji między osobami odpowiedzialnymi za zwalczanie dystrybucji niezgodnych z prawem treści oraz szkodliwych zachowań w środowisku online oraz zachęcanie do uczestnictwa i wnoszenia własnego wkładu przez różne grupy społeczne, niezależnie od ich pochodzenia społecznego lub geograficznego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży, tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci.

3. Stymulowanie zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży przy równym udziale dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, tak aby lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz sposobów promowania środowiska online bezpieczniejszego dla dzieci.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zachęcanie do usprawniania skutecznych i efektywnych pod względem kosztów metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Działania będą miały na celu usprawnienie odnośnych metod i narzędzi podnoszenia świadomości w celu zapewnienia ich większej skuteczności i efektywności pod względem kosztów w dłuższym horyzoncie czasowym.

3. Zachęcanie do usprawniania skutecznych i efektywnych pod względem kosztów metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Działania zapobiegające tworzeniu stereotypów płciowych będą miały na celu usprawnienie odnośnych metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Celem jest zapewnienie bardziej skutecznych i efektywnych pod względem kosztów działań poprzez wykorzystanie potencjału współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz promowanie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw w dłuższym horyzoncie czasowym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

3. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą mieć na celu zbadanie technicznych, psychologicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z nękaniem i uwodzeniem, zagadnień związanych z udostępnianymi online materiałami przedstawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowych form zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

5. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci i młodzież. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicznego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci i młodzież, od wpływu kontaktu ze szkodliwymi treściami i zachowaniami aż po uwodzenie i nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – działanie 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Podnoszenie świadomości na temat sposobu skutecznego korzystania ze środowiska online przy jednoczesnym rozpoznaniu jego zagrożeń oraz wpływu na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także wewnątrz małych grup społecznych (rodzina, szkoła itd.).

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych

Odsyłacze

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

6.5.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.7.2008

9.9.2008

 

 

Data przyjęcia

9.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona dzieci korzystających z internetu i innych technologii komunikacyjnych

Odsyłacze

COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)

Data przedstawienia w PE

27.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.4.2008

ITRE

10.4.2008

CULT

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

FEMM

10.4.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

6.5.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Roberta Angelilli

8.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2008

14.7.2008

15.9.2008

13.10.2008

Data przyjęcia

13.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marco Cappato, Genowefa Grabowska, Bill Newton Dunn

Data złożenia

14.10.2008