SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

15.10.2008 - (COM(2008)0124 – C6‑0128/2008 – 2008/0050(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedura : 2008/0050(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0407/2008

\PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

(COM(2008)0124 – C6‑0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0124),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0128/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0407/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W następstwie kryzysu związanego z BSE i dioksynami, w 2002 r. wprowadzono obowiązek podawania odsetku wagowego wszelkich materiałów paszowych włączonych do mieszanek paszowych. Równolegle, poziom bezpieczeństwa żywności i pasz został w międzyczasie w znaczącym stopniu poprawiony w związku z rozporządzeniami (WE) nr 178/2002 oraz nr 183/2005, a także z odnośnymi środkami wykonawczymi, a konkretnie w związku z: koncentracją na odpowiedzialności podmiotów działających na rynku pasz oraz na rynku spożywczym, udoskonalonym systemem możliwości monitorowania, wprowadzeniem zasady HACCP w przedsiębiorstwach paszowych oraz wytycznymi dotyczącymi dobrej praktyki higienicznej w przedsiębiorstwach paszowych. Owe pozytywne dokonania, odzwierciedlone w powiadomieniach do systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz, stanowią uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku podawania odsetku wagowego wszelkich materiałów paszowych włączonych do mieszanek paszowych. Dokładne wartości procentowe mogłyby być podawane na zasadzie dobrowolności.

(17) W następstwie kryzysu związanego z BSE i dioksynami, w 2002 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego wprowadzono obowiązek podawania odsetku wagowego wszelkich materiałów paszowych włączonych do mieszanek paszowych. Równolegle, poziom bezpieczeństwa żywności i pasz został w znaczącym stopniu poprawiony w związku z rozporządzeniami (WE) nr 178/2002 oraz nr 183/2005, a także z odnośnymi środkami wykonawczymi, a konkretnie w związku z: koncentracją na odpowiedzialności podmiotów działających na rynku pasz oraz na rynku spożywczym, udoskonalonym systemem możliwości monitorowania, wprowadzeniem zasady HACCP w przedsiębiorstwach paszowych oraz wytycznymi dotyczącymi dobrej praktyki higienicznej w przedsiębiorstwach paszowych. Owe pozytywne dokonania, odzwierciedlone w powiadomieniach do systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz, stanowią uzasadnienie dla rezygnacji z obowiązku podawania odsetku wagowego wszelkich materiałów paszowych włączonych do mieszanek paszowych. Dokładne wartości procentowe mogą być podawane na zasadzie dobrowolności, jednak muszą być zgłaszane właściwym organom i udostępniane zainteresowanym konsumentom na ich wniosek.

Uzasadnienie

Należy przyjąć środki zapewniające, że otwarta deklaracja materiałów paszowych nadal będzie przedstawiana poprzez zagwarantowanie dostępu do tych informacji, mimo że podawanie danych na etykiecie jest dobrowolne.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W niektórych dziedzinach, w których producent nie ma obowiązku etykietowania danych szczegółowych, klient powinien mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o dodatkowe informacje. Niemniej jednak już samo oznaczenie materiałów paszowych dodanych do mieszanek paszowych, w porządku malejącym ze względu na masę, przekazuje istotne informacje w sprawie danych dotyczących składu. Uwzględniając ostatnie zmiany w zakresie prawodawstwa wspólnotowego (zapewniające: zwiększone gwarancje w szczególności w odniesieniu do HACCP, możliwość monitorowania, ścisłe przepisy dotyczące higieny oraz rozwój wspólnotowych przewodników dobrej praktyki higienicznej), należy zezwolić wytwórcy na odrzucenie wniosku, jeżeli jest on zdania, że ujawnienie, o które wystąpiono, narusza jego prawa własności intelektualnej. Przypadek taki nie naruszyłby bezpieczeństwa żywności i paszy, gdyż właściwe organy zawsze mają prawo do zapoznania się z dokładnymi wartościami procentowymi wszelkich materiałów paszowych.

(19) W niektórych dziedzinach, w których producent nie ma obowiązku etykietowania danych szczegółowych, klient powinien mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem o dodatkowe informacje. Należy chronić prawa własności intelektualnej producenta; dlatego też należy dopuścić margines +/-15% deklarowanej wartości. Niemniej jednak już samo oznaczenie materiałów paszowych dodanych do mieszanek paszowych, w porządku malejącym ze względu na masę, przekazuje istotne informacje w sprawie danych dotyczących składu.

Uzasadnienie

Dopuszczenie zakresu tolerancji +/-15 % przy podawaniu składu ilościowego mieszanek paszowych jest zgodne z orzeczeniem ETS w sprawie etykietowania mieszanek paszowych i uwzględnia w wystarczającym stopniu interesy wytwórców. Dodatkowe prawo odmowy udzielenia informacji, przewidziane we wniosku dotyczącym rozporządzenia z uwagi na „informacje szczególnie chronione z handlowego punktu widzenia” lub „prawo własności intelektualnej”, pozbawiłoby jednak ten przepis sensu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) W przypadku gdy mączka mięsno-kostna kategorii 3 w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 produkowana z resztek z uboju zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi może być wykorzystywana jako materiał paszowy dla nieprzeżuwaczy na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, należy zapewnić umieszczenie na etykiecie jednoznacznej informacji o obecności tej mączki mięsno-kostnej w mieszance paszowej.

Uzasadnienie

Komisja zapowiedziała zmianę rozporządzenia (WE) nr 999/2001, która mogłaby doprowadzić do dopuszczenia obecności mączki mięsno-kostnej kategorii 3 w określonych paszach dla nieprzeżuwaczy. W takim przypadku należy zapewnić umieszczenie na etykiecie jednoznacznej informacji o obecności tej mączki mięsno-kostnej w mieszance paszowej, wychodząc tym samym poza samo wymienienie wykorzystywanych materiałów paszowych zgodnie z art. 17.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych nie rozstrzyga kwestii etykietowania pasz zawierających nadmierne ilości niepożądanych substancji, dlatego też powinno się ustanowić stosowne przepisy.

(20) Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych nie rozstrzyga kwestii etykietowania pasz zawierających nadmierne ilości niepożądanych substancji, dlatego też powinno się ustanowić stosowne przepisy celem zagwarantowania przestrzegania zakazu rozcieńczania określonego w art. 5 dyrektywy 2002/32/WE oraz celem wykluczenia możliwości przedostania się na rynek partii przeznaczonych do detoksykacji lub usunięcia.

Uzasadnienie

Pasze zanieczyszczone nie mogą przedostać się do łańcucha żywnościowego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia utworzenie konkurencyjnego otoczenia rynkowego, w którym dynamiczne, efektywne i nowatorskie podmioty mogą w pełni wykorzystać etykietowanie do celów sprzedaży swoich produktów. Uwzględniając zarówno relacje między przedsiębiorstwami w ramach wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt gospodarskich, jak i wzajemny stosunek pomiędzy producentem a nabywcą karmy dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego etykietowania w odniesieniu do obu wspomnianych dziedzin mogłyby stanowić użyteczny środek do osiągnięcia celów w zakresie nowoczesnego etykietowania. Wspomniane kodeksy mogą interpretować ramy określone dla etykietowania dobrowolnego.

(25) Nowoczesne etykietowanie ułatwia utworzenie konkurencyjnego otoczenia rynkowego, w którym dynamiczne, efektywne i nowatorskie podmioty mogą w pełni wykorzystać etykietowanie do celów sprzedaży swoich produktów. Uwzględniając zarówno relacje między przedsiębiorstwami w ramach wprowadzania do obrotu pasz dla zwierząt gospodarskich, jak i wzajemny stosunek pomiędzy producentem a nabywcą karmy dla zwierząt domowych, kodeksy dobrego etykietowania w odniesieniu do obu wspomnianych dziedzin mogłyby stanowić użyteczny środek do osiągnięcia celów w zakresie nowoczesnego etykietowania. Wspomniane kodeksy stanowią pożyteczny instrument wspierający przedsiębiorstwa we wdrażaniu przepisów dotyczących etykietowania pasz.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wytyczne i kodeksy postępowania przyczyniają się do praktycznego wdrażania przepisów prawnych. Mogą one ułatwić interpretację możliwości przewidzianych w prawodawstwie, nie stanowią jednak instrumentu uelastyczniania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dyrektywy 90/167/EWG;

a) dyrektywy 90/167/EWG ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dyrektywy 2002/32/WE;

b) dyrektywy 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla postanowień rozporządzenia 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. W szczególności określone w niniejszym rozporządzeniu wymogi dotyczące wprowadzania na rynek nie powinny prowadzić do powstania niepewności prawnej lub naruszać szczególnych, ustanowionych już w wymienionych rozporządzeniach wymogów dotyczących wprowadzania na rynek dodatków.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych1.

 

1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

Uzasadnienie

Warunki obrotu paszami określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny naruszać ustanowionych w innych dokumentach legislacyjnych przepisów dotyczących wprowadzania na rynek dodatków i pasz ani nie powinny prowadzić do powstania niepewności prawnej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania ani do wody pobieranej bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody w sposób zamierzony dodawanej do paszy.

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania ani do wody pobieranej bezpośrednio przez zwierzęta ani do wody w sposób zamierzony dodawanej do paszy. Niniejsze rozporządzenie ma natomiast zastosowanie do pasz przeznaczonych do podawania z wodą.

Uzasadnienie

Wprawdzie niniejsze rozporządzenie nie uwzględnia wody, jednak wiele pasz podaje się zwierzętom po namoczeniu w wodzie. Chodzi tutaj o właściwe wykorzystanie pasz, które powinny zostać koniecznie objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera - a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) „Doustne karmienie zwierząt”: wprowadzanie produktów przeznaczonych na karmę dla zwierząt do przewodu żołądkowo-jelitowego przez pysk w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych zwierzęcia i podtrzymania wydajności zdrowych zwierząt.

Uzasadnienie

Nowoczesna metody chowu zwierząt obejmują nie tylko dostarczanie zwierzętom tradycyjnych pasz, ale także aktywne lub bierne dostarczanie szerokiej gamy składników odżywczych, które poprawiają ich stan fizyczny, a także wpływają na dobrostan zwierząt. Karmienie doustne obejmuje wszystkie te praktyki, dlatego też powinno zostać objęte niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka materiałów paszowych, zawierająca dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczona do bezpośredniego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających;

f) „Mieszanka paszowa”: mieszanka złożona z co najmniej dwóch materiałów paszowych, zawierająca dodatki paszowe lub ich niezawierająca, przeznaczona do bezpośredniego karmienia zwierząt, w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”: mieszanka paszowa, która z uwagi na swój skład jest wystarczająca do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania;

g) „Mieszanka paszowa pełnoporcjowa”: mieszanka paszowa, która z uwagi na swój skład jest wystarczająca do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt1;

 

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

Uzasadnienie

Definicję należy uzupełnić w taki sposób, aby wymienione zostały wszystkie składniki związane z wartością odżywczą paszy. Można to zrobić poprzez odniesienie do istniejącej definicji „dziennego zapotrzebowania” zawartej w art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt: „dzienne zapotrzebowanie” oznacza średnią całkowitą ilość pasz, przeliczoną na zawartość wilgoci 12%, niezbędną do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierzęcia danego gatunku, w określonym wieku i użytkowanego w określony sposób.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „Mieszanka paszowa uzupełniająca”: mieszanka paszowa z dodatkiem przynajmniej jednego materiału paszowego o wysokiej zawartości pewnych substancji, która jednak, z uwagi na swój skład, jest wystarczająca do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania jedynie w połączeniu z innymi paszami;

h) „Mieszanka paszowa uzupełniająca”: mieszanka paszowa o wysokiej zawartości pewnych substancji, która jednak, z uwagi na swój skład, jest wystarczająca do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania jedynie w połączeniu z innymi paszami;

Uzasadnienie

Jako że mieszanka paszowa zdefiniowana jest jako mieszanka materiałów paszowych, mieszanka paszowa uzupełniająca nie może składać się tylko z jednego materiału paszowego, ponieważ jest uznawana za mieszankę paszową.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) „Pasza uzupełniająca”: pasza złożona z mieszanki dodatków paszowych każdej kategorii z wyjątkiem tych wymienionych w rozdziale 3 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 183/2005. Ponadto może być łączona z materiałami paszowymi, jednak ze względu na swój skład nie pokrywa wystarczająco dziennego zapotrzebowania. Jej przeznaczeniem jest zaspokajanie przejściowych, podwyższonych lub szczególnych potrzeb żywieniowych zwierząt. Podaje się ją w ramach dziennego zapotrzebowania, dodatkowo lub z wodą;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) „Nośnik”: substancja stosowana do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspergowania lub innej fizycznej modyfikacji dodatku paszowego w celu ułatwienia posługiwania się nim, zastosowania lub wykorzystania, niezmieniająca ich funkcji technologicznej i niewywołująca jakichkolwiek skutków technologicznych;

k) „Nośnik”: substancja stosowana do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspergowania lub innej fizycznej modyfikacji dodatku paszowego w celu ułatwienia posługiwania się nim, zastosowania lub wykorzystania;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uproszczenie tekstu i uniknięcie błędów interpretacyjnych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) „Partia”: jednostka produkcyjna wytworzona w jednym zakładzie z wykorzystaniem jednolitych parametrów produkcyjnych, lub pewna ilość takich jednostek w przypadku, gdy są one produkowane w sposób ciągły i przechowywane razem. Składa się na nią możliwa do zidentyfikowania ilość paszy i określa się ją jako mającą wspólne cechy, takie jak pochodzenie, odmiana, rodzaj opakowania, pakujący, wysyłający lub etykietowanie;

o) „Partia”: możliwa do zidentyfikowania ilość paszy mająca wspólne cechy, takie jak pochodzenie, odmiana, rodzaj opakowania, pakujący, wysyłający lub etykietowanie;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p) „Etykietowanie”: określanie danej paszy za pomocą wszelkiego rodzaju wyrazów, danych szczegółowych, znaków towarowych, nazw marek, ilustracji lub symboli, poprzez umieszczenie tych informacji na wszelkiego rodzaju środkach przekazu, takich jak opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, etykieta, dokument, pierścień, obwódka lub Internet, odnoszących się do przedmiotowej paszy lub jej towarzyszących;

p) „Etykietowanie”: wszelkiego rodzaju wyrazy, dane szczegółowe, znaki towarowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do paszy, umieszczone na opakowaniu, dokumencie, pojemniku, ogłoszeniu, etykiecie, pierścieniu, obwolucie, towarzyszącym paszy lub w Internecie;

Uzasadnienie

Zawarcie w definicji etykietowania sformułowania ,,wszelkiego rodzaju środki przekazu” mogłoby w sposób niezamierzony zwiększyć wymagania dotyczące obowiązku umieszczania na etykiecie informacji, których zakres byłby zbyt szeroki i przestałby spełniać podstawową funkcję etykietowania, jaką jest dostarczanie informacji o produkcie konsumentowi, tak aby umożliwić mu dokonanie wyboru.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera q)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, oznakowanie, ilustracja lub inny opis, zapisana, wydrukowana, utworzona za pomocą szablonu, oznakowana, wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy lub do niego przymocowana;

 

q) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, oznakowanie, ilustracja lub inny opis, zapisana, wydrukowana, utworzona za pomocą szablonu, oznakowana, wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy lub do niego przymocowana, lub też dowolny nośnik danych, odnoszący się do przedmiotowej paszy lub jej towarzyszący;

Uzasadnienie

Koncepcja etykietowania przyjęta w niniejszym rozporządzeniu uwzględnia fakt, że umieszczona na opakowaniu paszy etykieta stanowi tylko częściową informację, którą dostawca przekazuje klientom. W celu poprawy przepływu informacji i bardziej ukierunkowanego informowania odbiorców danych umieszczonych na etykietach należy wykorzystać szereg dodatkowych środków. Należy zharmonizować definicje etykiety i etykietowania.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera r a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ra) „Pierwsze wprowadzenie na rynek”: wprowadzenie na rynek po raz pierwszy paszy po jej wyprodukowaniu lub wprowadzeniu.

Uzasadnienie

Pierwsze wprowadzenie na rynek: zasada ta, która po raz pierwszy pojawiła się w rozporządzeniu (WE) 1831/2003 w sprawie dodatków, okazała się być skutecznym środkiem pogodzenia czasami sprzecznych obowiązków i zobowiązań prawnych producentów paszy i hodowców zwierząt gospodarskich. Aby jasno ustalić zakres odpowiedzialności podmiotów łańcucha w rozporządzeniu należy uwzględnić tę definicję.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) są w dobrym, niezmienionym stanie, przydatne do określonego celu i o właściwej jakości handlowej;

a) są w dobrym stanie, bez domieszek, przydatne do określonego celu i o właściwej jakości handlowej;

Uzasadnienie

Sformułowanie „w niezmienionym stanie” może wywołać konsternację. Zwrot „bez domieszek” został użyty w art. 3 dyrektywy 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wytwórcy pasz udostępniają organom odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli urzędowych wszelkie informacje dotyczące składu lub deklarowanych właściwości pasz, które wprowadzają na rynek, co umożliwia zweryfikowanie dokładności informacji przekazanych za pośrednictwem etykietowania.

2. Osoba odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie na rynek udostępnia organom odpowiedzialnym za prowadzenie kontroli urzędowych wszelkie informacje dotyczące składu lub deklarowanych właściwości pasz, które wprowadza na rynek, co umożliwia zweryfikowanie dokładności informacji przekazanych za pośrednictwem etykietowania.

Uzasadnienie

Koncepcja „pierwszego wprowadzenia na rynek” jest właściwsza, ponieważ obejmuje ona również przypadki, w których importer, a nie wytwórca pasz ponosi odpowiedzialność, o której mowa w art. 17, 18 i 20 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Właściwe organy mogą przekazać konsumentom informacje otrzymane zgodnie z ust. 2, jeżeli po rozważeniu uzasadnionych odnośnych interesów wytwórców i konsumentów są zdania, że dalsze przekazanie informacji jest uzasadnione. W stosownych przypadkach organ uzależnia dalsze przekazanie informacji od podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności.

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 11 dokonano po dyskusji w komisji. Wartość otwartej deklaracji materiałów paszowych musi zostać zagwarantowana poprzez zapewnienie dostępu do tych informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, mimo że podawanie danych na etykiecie jest dobrowolne.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakaz

Zakazane materiały

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając w szczególności dowody naukowe, postęp technologiczny, zawiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz lub wyniki kontroli urzędowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje wykaz materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane.

2. Uwzględniając w szczególności dowody naukowe, postęp technologiczny, zawiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania w odniesieniu do żywności i pasz lub wyniki kontroli urzędowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, Komisja przyjmuje w załączniku IIa wykaz materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane.

Uzasadnienie

Wykaz zakazanych materiałów powinien zostać włączony do zasadniczego tekstu rozporządzenia w formie załącznika, podobnie jak wykaz zatwierdzonych materiałów, a nie ukazać się w osobnym tekście (obecnie jest to decyzja 2004/217/WE).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 29 ust. 4 lit. a) w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta.

Uzasadnienie

W celu ochrony konsumenta Komisja powinna mieć możliwość wprowadzenia zakazu dotyczącego określonych materiałów w paszach ze skutkiem natychmiastowym. W takich przypadkach powinno się stosować tryb pilny.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 2 Komisja może przyjąć wytyczne wyjaśniające różnice pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi i lekami weterynaryjnymi.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 4 Komisja może przyjąć wytyczne wyjaśniające różnice pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi i lekami weterynaryjnymi.

Uzasadnienie

Ponieważ przy wyjaśnianiu zakresu niniejszego rozporządzenia chodzi o środki o zasięgu ogólnym, których celem jest zmiana innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, przewidzianych w rozporządzeniu zatwierdzającym odpowiedni dodatek paszowy, mieszanki paszowe uzupełniające nie zawierają dodatków paszowych dodanych w ilościach przekraczających 100-krotnie odpowiednią ustaloną maksymalną zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych lub pięciokrotnie w przypadku kokcydiostatyków i histomonostatyków.

Bez uszczerbku dla warunków stosowania, przewidzianych w rozporządzeniu zatwierdzającym odpowiedni dodatek paszowy, mieszanki paszowe uzupełniające, np. lizawki zawierające minerały, nie zawierają dodatków paszowych dodanych w ilościach przekraczających 100-krotnie odpowiednią ustaloną maksymalną zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych lub pięciokrotnie w przypadku kokcydiostatyków i histomonostatyków.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje naukowe i techniczne Komisja ma podstawy przypuszczać, że zastosowanie określonych pasz może nie zaspokajać szczególnych planowanych potrzeb żywieniowych, lub że może wywierać negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan zwierząt, Komisja przekazuje wniosek o ocenę wraz z dokumentacją Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. Urząd wydaje opinię w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku. Wspomniany termin ulega przedłużeniu w każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się do wnioskodawcy o informacje uzupełniające.

4. Jeżeli w oparciu o dostępne informacje naukowe i techniczne komitet, o którym mowa w art. 29, ma podstawy przypuszczać, że zastosowanie określonych pasz może nie zaspokajać szczególnych planowanych potrzeb żywieniowych, lub że może wywierać negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi, środowisko i dobrostan zwierząt, Komisja przekazuje zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 3, wniosek o ocenę wraz z dokumentacją Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urzędowi) w terminie trzech miesięcy. Urząd wydaje opinię w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku. Wspomniany termin ulega przedłużeniu w każdym przypadku, gdy Urząd zwraca się do wnioskodawcy o informacje uzupełniające.

Uzasadnienie

Poprawka nr 16 złożona przez sprawozdawcę ma na celu przyznanie indywidualnie każdemu państwu członkowskiemu prawa do przekazania sprawy w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb żywieniowych.

W interesie harmonizacji wewnątrzunijnej i dla zapewnienia debaty z udziałem wszystkich państw członkowskich przed przekazaniem sprawy Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności państwa członkowskie powinny mieć prawo zarekomendowania przekazania sprawy do Urzędu, a decyzja o przekazaniu powinna zostać podjęta przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, gdy pasze są oferowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu wymagane przez niniejsze rozporządzenie figurują w materiałach towarzyszących sprzedaży wysyłkowej.

 

3. W przypadku gdy pasze są oferowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu wymagane przez niniejsze rozporządzenie figurują w materiałach informacyjnych dotyczących sprzedaży wysyłkowej lub są udostępniane za pośrednictwem innych stosownych środków. W każdym przypadku dane szczegółowe, o których mowa w art. 15 lit. d), e) i f) i w art. 17 lit. d) i e) są obowiązkowe jedynie w momencie dostawy.

Uzasadnienie

W szczególnym przypadku transakcji zawieranych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pasze bardzo często sprzedaje się przed ich wyprodukowaniem, w związku z czym nie wszystkie dane szczegółowe umieszczane na etykiecie dostępne są w momencie zamówienia. Odnosi się to np. do numeru partii, ilości netto i daty przydatności do użycia. Ponadto w momencie wiążącego zamówienia/sprzedaży nie jest możliwe podanie dokładnego składu, ponieważ mieszanki paszowe są na bieżąco udoskonalane, a więc ich skład od czasu do czasu zmienia się.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wytwórca pasz jest odpowiedzialny za dane szczegółowe podlegające etykietowaniu i zapewnia ich obecność oraz dokładność merytoryczną.

1. Osoba odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie na rynek jest odpowiedzialna za dane szczegółowe podlegające etykietowaniu i zapewnia ich obecność oraz dokładność merytoryczną.

Uzasadnienie

Zasada „pierwszego wprowadzenia na rynek” jest właściwsza, ponieważ obejmuje również kwestię pasz importowanych, za które odpowiedzialność ponosi importer, a nie wytwórca zgodnie z art. 17, 18 i 20 rozporządzenia ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002).

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W obrębie przedsiębiorstwa będącego pod ich kontrolą podmioty działające na rynku pasz zapewniają, że dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu mogą być przekazane na całej długości łańcucha żywnościowego, aby zapewnić przekazanie informacji użytkownikowi końcowemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

5. W obrębie przedsiębiorstwa będącego pod ich kontrolą podmioty działające na rynku pasz zapewniają, że dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu zostaną przekazane na całej długości łańcucha żywnościowego, aby zapewnić przekazanie informacji użytkownikowi końcowemu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Przekazywanie informacji wzdłuż łańcucha żywnościowego stanowi jeden z podstawowych wymogów monitorowania i bezpieczeństwa żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie dostarcza na wniosek właściwego organu naukowe potwierdzenie prawdziwości oświadczenia, za pośrednictwem publicznie dostępnych dowodów naukowych, lub przy użyciu udokumentowanych badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo. Naukowe potwierdzenie jest dostępne w czasie, gdy pasze są wprowadzane na rynek.

b) osoba odpowiedzialna za etykietowanie dostarcza na wniosek właściwego organu naukowe potwierdzenie prawdziwości oświadczenia, za pośrednictwem publicznie dostępnych dowodów naukowych, lub przy użyciu udokumentowanych badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo, które są dostępne do celów oceny naukowej. Naukowe potwierdzenie jest dostępne w czasie, gdy pasze są wprowadzane na rynek. Po tym czasie konsumenci mają prawo otrzymać od właściwego organu streszczenie potwierdzenia naukowego lub domagać się od tego organu dostarczenia potwierdzenia od wytwórcy w przypadku uzasadnionego podejrzenia o wydanie mylącego oświadczenia.

 

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości naukowej i spójnego wdrożenia Komisja określa wytyczne dotyczące wymogów w zakresie potwierdzenia naukowego i jego dokumentacji. Wytyczne te powinny obejmować również procedury oceny potwierdzenia naukowego podczas kontroli przeprowadzanej przez właściwe organy nadzoru. Wytyczne przyjmowane są zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Uzasadnienie

Dla większej przejrzystości ważne jest, aby Komisja przygotowała wskazówki w celu zdefiniowania niezbędnych zasad potwierdzających oświadczenie dotyczące materiału paszowego. Pozostawienie swobody interpretacji i wdrożenia w wyłącznej gestii władz państw członkowskich (a w praktyce władz regionalnych/lokalnych) jest niewłaściwe, jeśli chcemy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) jeżeli oświadczenie odnosi się lub może się odnosić do funkcji danego dodatku paszowego zgodnie z grupami funkcjonalnymi wymienionymi w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, obecność tego dodatku w czynnym stężeniu uznaje się za dostateczne potwierdzenie prawdziwości oświadczenia. Jeżeli przedmiotowe oświadczenie nie jest lub nie może być powiązane z funkcją właściwą danemu dodatkowi, ocena potwierdzenia jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe1.

 

Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1.

Uzasadnienie

Oświadczenie dotyczące dodatku jest dopuszczalne w przypadku materiału paszowego wyłącznie, jeżeli jest uzasadnione informacją dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności na poziomie odpowiadającym poziomowi wymaganemu w przypadku dodatków paszowych. Jeżeli oświadczenie opiera się na dodatku, który znajduje się w odpowiednim stężeniu w paszy, żadne dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia dotyczące optymalizacji żywienia oraz wsparcia lub ochrony warunków fizjologicznych są dopuszczalne, jeżeli nie są oparte o działanie farmakologiczne lub immunologiczne.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 oświadczenia dotyczące optymalizacji żywienia oraz wsparcia lub ochrony warunków fizjologicznych są dopuszczalne, jeżeli nie są oparte o działanie farmakologiczne lub konkretne działanie immunologiczne.

Uzasadnienie

Oświadczenia dotyczące ogólnego działania immunologicznego powinny być co do zasady możliwe, jeżeli można je zweryfikować zgodnie z ust. 1. Dotyczy to wyłącznie stwierdzeń ogólnych, takich jak „wzmacnia system odpornościowy”, nie dotyczy zaś przypuszczalnego zapobiegania lub leczenia chorób (jak w przypadku szczepionek), co wyraźnie wyklucza ust. 3.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są podawane w całości w widocznym miejscu na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie do nich przymocowanej, w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, przynajmniej w języku lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym pasze są wprowadzane na rynek.

1. W sytuacji sprzedaży paszy podmiotowi działającemu na rynku pasz, dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są podawane nabywcy w najbardziej właściwy sposób. Dane takie są czytelne i zrozumiałe, podane przynajmniej w języku lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym pasze są wprowadzane na rynek.

Uzasadnienie

Z jednej strony właściwe wydaje się podawanie informacji na opakowaniu, jeżeli pasza nie jest sprzedawana podmiotowi działającemu na rynku pasz (np. nabywcy prywatnemu); z drugiej jednak, nie jest to konieczne w przypadku handlu (podmiotów działających na rynku pasz). W tym ostatnim przypadku informacje powinny być podawane w najbardziej odpowiedni sposób.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich żadne inne informacje. Są one eksponowane przy użyciu koloru, czcionki i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani nie podkreślają żadnej części informacji, chyba że takie zróżnicowania ma na celu zwrócenie uwagi na informacje ostrzegawcze.

2. W przypadku pasz sprzedawanych osobie, która nie jest podmiotem działającym na rynku pasz, dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są podawane w całości w widocznym miejscu na opakowaniu, pojemniku lub na etykiecie do nich przymocowanej, w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób, albo na ulotce, w języku państwa członkowskiego, w którym pasze są wprowadzane na rynek. Dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są łatwe do zidentyfikowania i nie przesłaniają ich żadne inne informacje. Są one eksponowane przy użyciu koloru, czcionki i w rozmiarze, które nie przesłaniają ani nie podkreślają żadnej części informacji, chyba że takie zróżnicowania ma na celu zwrócenie uwagi na informacje ostrzegawcze.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 14 ust. 1.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Specyfikacje odnoszące się do wymogów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać uwzględnione w kodeksach wspólnotowych, o których mowa w art. 26.

3. Specyfikacje odnoszące się do wymogów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać uwzględnione w kodeksach wspólnotowych, o których mowa w art. 26. W szczególności kodeksy wskazują sposób, w jaki dane szczegółowe podlegające obowiązkowemu etykietowaniu są prezentowane.

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby Komisja przyjęła kodeks dobrego etykietowania zgodnie z art. 29.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jeżeli jest dostępny, numer identyfikacyjny zakładu, przyznany zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005. W przypadku, gdy wytwórca posiada kilka numerów, korzysta on z numeru otrzymanego na mocy rozporządzenia 183/2005;

c) numer identyfikacyjny zakładu, przyznany zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005. W przypadku, gdy wytwórca posiada kilka numerów, korzysta on z numeru otrzymanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 183/2005; właściwy organ wydaje zakładom zarejestrowanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 na wniosek wytwórcy numer identyfikacyjny w formacie określonym w rozdziale II załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 183/2005;

Uzasadnienie

Jak określono w dyrektywie 95/69/WE oraz dyrektywie 98/51/WE, numery identyfikacyjne przedsiębiorstw powinny mieć jednolity format. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 w sprawie higieny pasz numery identyfikacyjne będą miały jednolity format, jednak nie będą przyznawane zakładom produkującym karmę dla zwierząt towarzyszących i nie podlegającym obowiązkowi rejestracji w rozumieniu tego rozporządzenia. Na wniosek zainteresowanego wytwórcy numer ten powinien zostać przyznany, aby zapewnić jednolitość etykietowania oraz możliwość kontroli pochodzenia produktów.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku, gdy stosowana nazwa materiału paszowego odpowiada jednej z nazw zamieszczonych w katalogu wspólnotowym, o którym mowa w art. 25, natomiast osoba odpowiedzialna za etykietowanie nie stosuje się do jego przepisów, jest to w sposób wyraźny oznaczone na etykiecie.

3. W przypadku, gdy stosowana nazwa materiału paszowego odpowiada jednej z nazw zamieszczonych w katalogu wspólnotowym, o którym mowa w art. 25, natomiast osoba odpowiedzialna za etykietowanie nie stosuje się do jego przepisów lub produkt nie odpowiada określonym tam kryteriom, jest to w sposób wyraźny oznaczone na etykiecie.

Uzasadnienie

W katalogu określono kryteria jakościowe dotyczące pewnych materiałów paszowych (np. zawartość protein w otrębach pszennych). Jeżeli wytwórca używa nazw zawartych w katalogu, nie stosuje się jednak do wymogów jakościowych, należy to wyraźnie oznaczyć na etykiecie (np. otręby pszenne: „zawartość skrobi poniżej X %”).

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe materiałów paszowych dodanych do mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności nie są podane na etykiecie, wytwórca udostępnia na żądanie informacje dotyczące danych o składzie ilościowym w zakresie +/– 15 % wartości stosownie do formy użytkowej paszy, chyba że uważa te informacje za szczególnie chronione z handlowego punktu widzenia oraz że ich ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa własności intelektualnej;

b) w przypadku, gdy odsetki wagowe materiałów paszowych dodanych do mieszanek paszowych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności nie są podane na etykiecie, wytwórca udostępnia nabywcy na żądanie informacje dotyczące danych o składzie ilościowym w zakresie +/– 15 % wartości stosownie do formy użytkowej paszy;

Uzasadnienie

Zaproponowany przepis daje nabywcy prawo uzyskania informacji, a sprzedawcy – poprzez zapis dotyczący zakresu +/–15% – dostateczną ochronę tajemnicy handlowej w odniesieniu do składu produktów i ich etykietowania. Prawa nabywcy nie należy jednak dalej ograniczać. Udzielanie informacji nie powinno być uzależnione od uznania sprzedawcy. Dlatego należy usunąć ostatnią część zdania.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Na uzasadniony wniosek właściwe organy mogą przekazać konsumentom informacje o składzie ilościowym paszy zgodnie z ust. 2 lit b), jeżeli po rozważeniu uzasadnionych odnośnych interesów wytwórców i konsumentów są zdania, że dalsze przekazanie informacji jest uzasadnione. W stosownych przypadkach organ uzależnia dalsze przekazanie informacji od podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma charakter wyjaśnienia i jest wynikiem dyskusji w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Komisją.

Cel otwartej deklaracji materiałów paszowych musi zostać zagwarantowany poprzez zapewnienie dostępu do tych informacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

Artykuł 19

Na etykiecie karmy dla zwierząt domowych należy podać bezpłatny numer telefonu, aby umożliwić klientom uzyskanie informacji wykraczających poza obowiązkowe dane szczegółowe dotyczących:

Na etykiecie karmy dla zwierząt domowych należy podać bezpłatne środki uzyskania informacji (np. numer telefonu, adres email, adres internetowy) osoby odpowiedzialnej za dane szczegółowe umieszczane na etykiecie, aby umożliwić klientom korzystanie z prawa do uzyskania informacji wykraczających poza obowiązkowe dane szczegółowe dotyczących:

Uzasadnienie

Bezpłatny numer telefonu powinien być uznany za jedną z szeregu możliwości pozwalających konsumentowi uzyskać dodatkowe informacje na temat składu karmy dla zwierząt towarzyszących. Zwłaszcza małe i średnie firmy nie są w stanie zapewnić takiej dodatkowej usługi w 23 językach urzędowych, w celu przekazania ,,na poczekaniu” przez telefon informacji na tematy często bardzo szczegółowe. Dlatego należy zapewnić osobie odpowiedzialnej za etykietowanie możliwość wyboru sposobu informacji np. telefon, poczta lub internet.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Informacje, o których mowa w lit. a) i b), muszą być udostępniane bez uszczerbku dla prawa do nieujawniania szczegółowych danych, jeśli są one szczególnie chronione z handlowego punktu widzenia lub jeśli ich ujawnienie mogłoby naruszyć prawa własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje poprawkę 23 wniesioną przez sprawozdawcę poprzez podanie sposobów kontaktu z osobą odpowiedzialną oraz odniesienie do praw własności intelektualnej.

Ponadto powinien istnieć przepis chroniący prawa własności intelektualnej.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oprócz wymogów określonych w art. 15, 16, 17 i 18, pasza zawierająca niepożądane substancje w ilościach przekraczających poziom dozwolony na mocy dyrektywy 2002/32/WE jest etykietowana jako „pasza zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla zatwierdzonych zakładów detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie wspomnianych zakładów dokonywane jest w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

1. Oprócz wymogów określonych w art. 15, 16, 17 i 18 pasze, które nie odpowiadają europejskim specyfikacjom prawnym ustalonym w załączniku VIa, posiadają na etykiecie dane szczegółowe zgodne z wymogami określonymi w tymże załączniku.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego wdrażania standardów bezpieczeństwa żywności konieczne jest, aby wszystkie produkty uważane za pasze odpowiadały przepisom dotyczącym żywności. Ograniczenie zawarte w art. 20 dla produktów, które przekraczają maksymalne pułapy dla substancji niepożądanych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE może oznaczać nieprzestrzeganie minimalnych wymogów bezpieczeństwa żywności, dlatego w przyszłości produkty te mogą być regulowane za pomocą innej podstawy prawnej niż dyrektywa 2002/32/WE.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku, gdy skażenie ma zostać zmniejszone lub wyeliminowane za pomocą czyszczenia, skażona pasza jest dodatkowo etykietowana jako: „pasza zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2002/32/WE), do zastosowania w charakterze paszy wyłącznie po odpowiednim oczyszczeniu”.

2. Komisja może wprowadzić poprawki do załącznika VIa, aby dostosować go do postępów legislacyjnych w zakresie opracowywania norm.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego wdrażania standardów bezpieczeństwa żywności konieczne jest, aby wszystkie produkty uważane za pasze odpowiadały przepisom dotyczącym żywności. Ograniczenie zawarte w art. 20 dla produktów, które przekraczają maksymalne pułapy dla substancji niepożądanych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE może oznaczać nieprzestrzeganie minimalnych wymogów bezpieczeństwa żywności, dlatego w przyszłości produkty te mogą być regulowane za pomocą innej podstawy prawnej niż dyrektywa 2002/32/WE.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane szczegółowe, określone w art. 15 lit. c), d) i e) oraz w art. 16 ust. 2 nie są wymagane w sytuacji, gdy przed każdą transakcją nabywca oświadczył na piśmie, że nie wymaga wspomnianych informacji. Transakcja może obejmować pewną liczbę przesyłek.

1. Dane szczegółowe, określone w art. 15 lit. c) i d) oraz w art. 16 ust. 2 nie są wymagane w sytuacji, gdy przed każdą transakcją nabywca oświadczył na piśmie, że nie wymaga wspomnianych informacji. Transakcja może obejmować pewną liczbę przesyłek.

Uzasadnienie

Odstępstwo nie powinno obejmować art. 15 lit. e). Użytkownik pasz potrzebuje informacji dotyczących ilości netto wyrażonej w jednostkach masy w przypadku produktów stałych oraz w jednostkach masy lub objętości w przypadku produktów płynnych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dane szczegółowe określone w art. 15 lit. c), d) i e) oraz art. 16 ust. 2 niniejszego rozporządzenia nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem środków konserwujących lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej do zastosowania w obrębie jego własnego gospodarstwa.

3. Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 183/2005, dane szczegółowe określone w art. 15 lit. c) i d) oraz art. 16 ust. 2 niniejszego rozporządzenia nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem środków konserwujących lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej do zastosowania w obrębie jego własnego gospodarstwa.

Uzasadnienie

Odstępstwo nie powinno obejmować art. 15 lit. e). Użytkownik pasz potrzebuje informacji dotyczących ilości netto wyrażonej w jednostkach masy w przypadku produktów stałych oraz w jednostkach masy lub objętości w przypadku produktów płynnych.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W odniesieniu do ilości karmy dla zwierząt domowych nieprzekraczających dziennego zapotrzebowania odpowiedniego gatunku zwierzęcia, sprzedawanej w opakowaniach zawierających pewną liczbę pojemników, dane szczegółowe określone w art. 15 lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. c), e) i f) mogą być podane wyłącznie na opakowaniu, zamiast na każdym z pojemników.

7. W odniesieniu do ilości karmy dla zwierząt domowych sprzedawanej w opakowaniach zawierających pewną liczbę pojemników, dane szczegółowe określone w art. 15 lit. b), c) i f) oraz art. 17 ust. 1 lit. b), c), e) i f) mogą być podane wyłącznie na zewnętrznym opakowaniu, zamiast na każdym z pojemników.

Uzasadnienie

Poprawkę 24 wniesioną przez sprawozdawcę należy wyjaśnić, aby zagwarantować, że wszystkie pojedyncze porcje zaopatrzone są w etykietę zawierającą pewne informacje dla konsumenta (mieszanka paszowa pełnoporcjowa lub uzupełniająca, gatunek zwierząt, dla których jest przeznaczona, numer partii, ilość netto, minimalny okres przechowywania), ale nie wszystkie wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania.

Wystarczające jest umieszczenie instrukcji właściwego stosowania (art. 17 ust. 1 lit. b), tzn. instrukcji dotyczącej karmienia) na etykiecie na zewnętrznym opakowaniu zbiorczym, ponieważ wielopaki nabywane są przez właścicieli zwierząt towarzyszących jedynie po wypróbowaniu produktu w pojedynczym opakowaniu.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Dane szczegółowe zawarte w art. 15 lit. e), f) i g) oraz w art. 16 ust. 1 i 2 nie są wymagane, jeżeli stosowane są produkty uboczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego pochodzące z produkcji rolno-przemysłowej, których wilgotność wynosi powyżej 50%.

Uzasadnienie

Obowiązująca dyrektywa 96/25/WE wyłącza z obowiązku etykietowania pasze o wysokiej zawartości wody (art. 6 ust. 3 lit. b)), np. bulwy, korzenie i produkty uboczne procesu ich przetwarzania, mokre młóto, drożdże oraz produkty uboczne procesu przetwarzania ziemniaków itp.

Przed uzyskaniem wyników analizy rozpocząłby się proces rozkładu tego rodzaju pasz o wysokiej zawartości wody i uległyby one zepsuciu. Takie pasze cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników. Dalsze szczegóły, takie jak rodzaj paszy i nazwa handlowa, nie są w związku z tym istotne.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oprócz wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania, etykietowanie mieszanek paszowych może również obejmować dane szczegółowe podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, pod warunkiem, że przestrzegane są zasady ogólne określone w art. 11.

1. Oprócz wymogów dotyczących obowiązkowego etykietowania, etykietowanie materiałów paszowych lub mieszanek paszowych może również obejmować, w ramach obowiązkowych zgłoszeń wymaganych w art. 14, dane szczegółowe podlegające dobrowolnemu etykietowaniu, pod warunkiem, że przestrzegane są zasady ogólne określone w art. 11.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce wyraźnie stwierdza się, że przepisy dotyczące obowiązkowego etykietowania nie zabraniają wytwórcy umieszczania odrębnie i w mniej widocznym miejscu dodatkowych informacji o produkcie, takich jak szczegóły promocyjne, informacje o nowych recepturach, nowych i innych rozmiarach opakowań lub ocenie produktu w testach konsumenckich.

Bez tej poprawki art. 22 mógłby wbrew intencjom ograniczyć zakres dobrowolnych informacji o produkcie.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne może obejmować jedynie następujące dane szczegółowe:

2. Dodatkowe etykietowanie dobrowolne może obejmować w szczególności następujące dane szczegółowe:

Uzasadnienie

Spis informacji fakultatywnych nie powinien być listą zamkniętą. Niewymienione w spisie informacje szczegółowe, które nie są niezgodne z zakazem wprowadzania w błąd (art. 22 ust. 1 w powiązaniu z art. 11), powinny być dozwolone.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) dane szczegółowe dotyczące strawnej skrobi i białka surowego;

Uzasadnienie

Wytwórca może umieszczać te istotne dla użytkownika informacje.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) obecność/brak danej substancji;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Osoba odpowiedzialna za pierwsze wprowadzenie na rynek materiału paszowego niewymienionego dotychczas w katalogu musi bezzwłocznie zarejestrować jego stosowanie i wystąpić o umieszczenie go w katalogu zgodnie z art. 27 ust. 1.

Uzasadnienie

Zmian w poprawce 25 dokonano po dyskusji z Komisją.

Katalog nie stanowi urzędowej listy materiałów dopuszczalnych, lecz tworzony jest przez sektor na własną odpowiedzialność. Nowy materiał paszowy stosowany przez wytwórcę musi zostać wpisany do katalogu za zgodą podmiotów rynkowych oraz odpowiednich organów.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja popiera opracowanie dwóch wspólnotowych kodeksów dobrej praktyki etykietowania (zwanych dalej „kodeksami”), jednego w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych, a drugiego w odniesieniu do pasz dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności. Odnoszą się one do zakresu etykietowania dobrowolnego, przewidzianego w art. 22, i wspierają poprawę adekwatności etykietowania.

1. Komisja popiera opracowanie dwóch wspólnotowych kodeksów dobrej praktyki etykietowania (zwanych dalej „kodeksami”), jednego w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych, a drugiego w odniesieniu do pasz dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności. Wspierają one wytwórców w praktycznym wdrażaniu przepisów dotyczących etykietowania i określają możliwości etykietowania dobrowolnego, przewidzianego w art. 22.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wytyczne i kodeksy przyczyniają się do praktycznego wdrażania przepisów prawnych. Mogą one ułatwić interpretację możliwości przewidzianych w prawodawstwie, nie należy ich jednak traktować jako instrument uelastyczniania.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie trybu pilnego, aby umożliwić Komisji wprowadzanie zakazów ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z art. 6.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – część wprowadzająca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 wprowadza się następujące zmiany:

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1) W art. 2 ust. 2 dodaje się następujące litery w brzmieniu:

 

o) „Etykietowanie”: określanie danej paszy za pomocą wszelkiego rodzaju wyrazów, danych szczegółowych, znaków towarowych, nazw marek, ilustracji lub symboli, poprzez umieszczenie tych informacji na wszelkiego rodzaju środkach przekazu, takich jak opakowanie, pojemnik, ogłoszenie, etykieta, dokument, pierścień, obwódka lub Internet, odnoszących się do przedmiotowej paszy lub jej towarzyszących;

 

p) „Etykieta”: dowolna etykietka, marka, oznakowanie, ilustracja lub inny opis, zapisana, wydrukowana, utworzona za pomocą szablonu, oznakowana, wytłoczona, odciśnięta na pojemniku paszy lub do niego przymocowana;

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczących etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane. Można to osiągnąć poprzez włączenie definicji „etykietowania” i „etykiety” do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

(1) W ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(1) W ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

-a) Część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

 

„1. Żadna osoba nie może wprowadzać do obrotu dodatku paszowego lub premiksu dodatków bez udostępnienia przez mającego siedzibę na terenie Wspólnoty producenta, pakującego, importera, sprzedawcę lub dystrybutora podmiotowi działającemu na rynku pasz następujących danych szczegółowych dotyczących etykietowania:”

a) Litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

a) Litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) w stosownym przypadku, numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego lub wprowadzającego na rynek dodatek paszowy lub premiks na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady*;

 

„d) w stosownym przypadku, numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego dodatek paszowy lub premiks oraz odpowiedzialnego za dane szczegółowe podlegające etykietowaniu na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady*;

 

----------------------------------------

----------------------------------------

* Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1”.

* Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1”.

b) Dodaje się następujący akapit:

b) Dodaje się następujący akapit:

„W przypadku premiksów, lit. b), d), e) i g) nie mają zastosowania do wprowadzonych dodatków paszowych”.

„W przypadku premiksów lit. b), d), e) i g) mają zastosowanie jedynie do premiksów, a nie do każdego wprowadzonego dodatku paszowego”.

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczących etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3. Oprócz informacji określonych w ust. 1, opakowanie lub pojemnik dodatku należącego do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III, lub premiksu zawierającego dodatek należący do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III, muszą być opatrzone informacjami, wskazanymi w tym załączniku, w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób”.

„3. Oprócz informacji określonych w ust. 1, podmiotowi działającemu na rynku pasz nabywającemu ten produkt udostępnia się zgodnie z niniejszym załącznikiem dane szczegółowe umieszczane na etykiecie dodatku paszowego należącego do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III, lub premiksu zawierającego dodatek należący do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III.

 

Oprócz danych szczegółowych podlegających obowiązkowemu etykietowaniu w przypadku dodatków paszowych i premiksów można dobrowolnie umieszczać również inne informacje, o ile przestrzegane są ogólne zasady określone w art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../... [w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania pasz].

 

Zamiast nazwy grupy funkcjonalnej można użyć skrótu”.

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia nr 1831/2003 dotyczących etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 16 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4. W przypadku premiksów, na etykiecie figuruje wyraz „PREMIKS” (wielkimi literami), jak również wskazane są nośniki, w przypadku materiałów paszowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz]*”.

„4. W przypadku premiksów, na etykiecie figuruje wyraz „PREMIKS” (wielkimi literami), jak również wskazane są nośniki zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz]*”.

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczących etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:

 

„Komisja wspiera sporządzenie wspólnotowego kodeksu dobrej praktyki etykietowania. Obejmuje on cały zakres stosowania etykietowania i wspiera poprawę odpowiedniości etykietowania na wszystkich etapach wprowadzania produktu do obrotu.

 

Do ustanowienia kodeksu i wprowadzania do niego wszelkich zmian stosuje się procedurę określoną w art. 16a”.

Uzasadnienie

Wskazane jest zharmonizowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczących etykietowania z koncepcją informacji przekazywanych poprzez etykietowanie, co wprowadza niniejsze rozporządzenie, ponieważ są one wzajemnie powiązane.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003

Artykuł 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Dodaje się art. 16a w brzmieniu:

 

„Artykuł 16a

 

Utworzenie katalogu i kodeksu

 

1. Komisja gwarantuje opracowanie kodeksu i dokonywanie w nim zmian:

 

a) w porozumieniu ze wszystkimi odpowiednimi przedstawicielami europejskiego sektora paszowego oraz innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak użytkownicy pasz;

 

b) we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, z Urzędem;

 

c) przy uwzględnieniu odpowiednich doświadczeń wynikających z opinii wydanych przez Urząd oraz rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

 

2. Komisja zatwierdza katalog, projekty kodeksu oraz projekty zmian do nich zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 2, o ile spełnione są następujące warunki:

 

a) zostały one opracowane zgodnie z ust. 1;

 

b) ich treść można wykorzystać na całym obszarze Wspólnoty w odniesieniu do sektorów, do których się odnoszą; oraz

 

c) są właściwe do osiągnięcia odpowiednich celów.

 

3. Komisja publikuje tytuły i odniesienia do katalogu i kodeksów w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 30 takie same przepisy dotyczące tworzenia kodeksów dobrej praktyki etykietowania w niniejszym rozporządzeniu powinny zostać wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wydaje się to najlepszym rozwiązaniem problemów podczas ich realizacji przez sektor oraz właściwe organy, jak podkreślono w preambule.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki przejściowe przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 3.

Środki przejściowe, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia między innymi przez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29 ust. 4.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie dwunastu miesięcy od daty jego opublikowania.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie dwunastu miesięcy od daty jego wejścia w życie; w przypadku jednak pasz dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności, które to pasze wprowadza się po raz pierwszy do obrotu co najmniej trzydzieści sześć miesięcy po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia, stosuje się środki zgodne z art. 17 ust. 3.

Uzasadnienie

Mając na względzie długi termin przydatności do spożycia karmy dla zwierząt towarzyszących (np. karma w puszkach zachowuje przydatność do spożycia 24 miesiące, karma rybna nawet 5 lat), termin stosowania po upływie 12 miesięcy od opublikowania będzie nierealny do spełnienia.

Wytwórcy karmy dla zwierząt towarzyszących nabywają etykiety/torby w dużych ilościach ze względu na ekonomię skali, a więc krótkie okresy przejściowe prowadziłyby do niepotrzebnego marnowania takich etykiet/toreb lub już zapakowanej karmy, czego należy unikać z powodów ekologicznych.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku zwierząt niewykorzystywanych do produkcji żywności i po raz pierwszy wprowadzanych na rynek niniejsze rozporządzenie jest stosowane po upływie trzydziestu sześciu miesięcy od daty opublikowania środków, o których mowa w art. 17 ust. 3.

Uzasadnienie

Mając na względzie długi termin przydatności do spożycia karmy dla zwierząt towarzyszących (np. karma w puszkach zachowuje przydatność do spożycia 24 miesiące, karma rybna nawet 5 lat), termin stosowania po upływie 12 miesięcy od opublikowania będzie nierealny do spełnienia.

Wytwórcy karmy dla zwierząt towarzyszących nabywają etykiety/torby w dużych ilościach ze względu na ekonomię skali, a więc krótkie okresy przejściowe prowadziłyby do niepotrzebnego marnowania takich etykiet/toreb lub już zapakowanej karmy, czego należy unikać z powodów ekologicznych.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Materiały paszowe muszą być, zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005, wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu wytwórczego i pomocy przetwórczych, o ile w katalogu określonym w art. 25 nie została ustalona szczególna maksymalna zawartość.

1. O ile umożliwiają to dobre praktyki wytwarzania ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005, materiały paszowe muszą być wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu wytwórczego i pomocy przetwórczych, o ile w katalogu określonym w art. 25 nie została ustalona szczególna maksymalna zawartość.

Uzasadnienie

Przepisy techniczne dotyczące zanieczyszczeń powinny być zgodne z definicją pomocy przetwórczych, tak jak określa to rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. W praktyce niemożliwe jest zagwarantowanie zerowego poziomu zanieczyszczeń materiałów paszowych. Wykracza to zatem poza wymogi ustanowione w obowiązującej dyrektywie 96/25/WE.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 6 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– 14 % w przypadku pozostałych pasz.

– 14 % w przypadku innych mieszanek paszowych.

Uzasadnienie

Zawartość wilgoci ma znaczenie w przypadku mieszanek paszowych, a nie w przypadku pasz. Jeżeli wymóg umieszczania na etykiecie zawartości wilgoci przekraczającej 14% zostanie zastosowany do pasz spowoduje to dodatkowe obciążenie rolników zobowiązanych do dostarczania takich informacji w przypadku zebranych produktów rolnych (pełne ziarna, takie jak ziarna zbóż, rośliny strączkowe lub rzepak). Jest to technicznie niewykonalne. Proponowana poprawka używa sformułowania zastosowanego w załączniku część A ust. 2 ostatni podpunkt do obowiązującej obecnie dyrektywy 79/373/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIa

 

Wykaz materiałów zakazanych w obrocie i w żywieniu zwierząt zgodnie z art. 6 ust. 2

 

Następujące materiały są zakazane w obrocie i w żywieniu zwierząt:

 

(1) kał, mocz jak również oddzielona treść trawienna otrzymana w wyniku opróżnienia lub usunięcia układu pokarmowego, niezależnie od sposobu przetwarzania lub domieszki;

 

(2) skóra wyprawiona oraz odpady skórzane;

 

(3) ziarna i materiał rozmnożeniowy roślin, które po zebraniu zostały poddane szczególnemu przetworzeniu przy użyciu środków ochrony roślin ze względu na swoje przeznaczenie (rozmnażanie) oraz wszelkie otrzymane z nich produkty uboczne;

 

(4) drewno, w tym trociny lub inne materiały otrzymane z drewna poddawanego działaniu środków konserwujących określonych w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych1;

 

(5) wszystkie odpady pochodzące z różnych faz oczyszczania ścieków komunalnych, bytowych czy przemysłowych określone w art. 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych2, bez względu na jakiekolwiek dalsze przetwarzanie tych odpadów lub pochodzenie ścieków;

 

(6) stałe odpady komunalne, takie jak odpady z gospodarstwa domowego;

 

(7) opakowania lub części opakowań po zużytych produktach pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego.

 

1 Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 6 ust. 2. Wykaz ten jest analogiczny do obowiązującego wykazu zakazanych materiałów znajdującego się w decyzji 2004/217.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Rozdział 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione z podaniem ich nazwy, dodanej ilości, numeru identyfikacyjnego oraz odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, na przykład określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub kategorii w przypadku „kokcydiostatyków i histomonostatyków”:

1. Następujące dodatki są wyszczególnione z podaniem ich nazwy lub numeru identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, na przykład określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, lub kategorii w przypadku „kokcydiostatyków i histomonostatyków”:

Uzasadnienie

Dodatek do żywności może zostać w pełni zidentyfikowany poprzez podanie jego nazwy lub numeru identyfikacyjnego. Konieczność określania obu tych elementów identyfikacyjnych jest zbędna i niepotrzebnie przeciąża etykietę informacjami.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – Rozdział I - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 w przypadku dodatków paszowych nazwę dodatku można zastąpić nazwą substancji czynnej.

Uzasadnienie

W przypadku dodatków paszowych istotną informacją potrzebną rolnikom jest raczej nazwa substancji czynnej (np. miedź lub witamina D) niż nazwa dodatku (np. chelat miedziowo-aminokwasowy lub hydroksycholekalcyferol). Ma to znaczenie przede wszystkim dlatego, że celem wniosku Komisji jest podawanie konsumentom przydatnych informacji.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V– Rozdział I – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmiot działający na rynku pasz, wprowadzający pasze na rynek, ujawnia klientowi na jego żądanie nazwy dodatków paszowych niewymienionych w ust. 1.

3. Podmiot działający na rynku pasz, wprowadzający pasze na rynek, ujawnia klientowi na jego żądanie nazwy i inne dane określone w ust. 1 dotyczące dodatków paszowych niewymienionych w ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 17 w przypadku złożenia odnośnego wniosku konieczne jest zagwarantowanie zasadniczego dostępu do informacji dotyczących składu paszy, a także stosowania dodatków paszowych, nawet jeżeli nie ma obowiązku podawania tych danych na etykiecie.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – Rozdział I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Następujące dodatki są wyszczególnione z podaniem ich nazwy i/lub numeru identyfikacyjnego, dodanej ilości oraz odpowiedniej nazwy grupy funkcjonalnej, na przykład określonej w załączniku I do rozporządzenia (WE) 1831/2003, lub kategorii w przypadku „kokcydiostatyków i histomonostatyków”:

1. Dodatki grup funkcjonalnych „konserwanty”, „barwniki”, „przeciwutleniacze”, „witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu” oraz „mieszanki pierwiastków śladowych” określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 etykietuje się w następujący sposób: „Zawiera dopuszczone przez UE konserwanty, przeciwutleniacze, barwniki, witaminy i pierwiastki śladowe”, jeżeli jest to niezbędne”.

a) dodatki w przypadku, gdy określona jest maksymalna zawartość,

 

b) dodatki należące do kategorii „dodatki zootechniczne” oraz „kokcydiostatyki i histomonostatyki”,

 

c) dodatki należące do grupy funkcjonalnej „mocznik i jego pochodne” w kategorii „dodatki dietetyczne” zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

 

2. Dodatki paszowe niewymienione w ust. 1 mogą być dobrowolnie podane w takiej samej postaci kompletnej lub częściowej.

2. Grupy funkcjonalne dodatków paszowych niewymienione w ust. 1 mogą być dobrowolnie podane.

3. Jeżeli dietetyczny dodatek paszowy określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 jest etykietowany dobrowolnie, należy określić jego poziom wprowadzania.

3. Jeżeli na etykiecie wymieniony jest konkretnie co najmniej jeden dodatek, należy podać jego zawartość zgodnie z kodeksem wprowadzonym na podstawie art. 26 niniejszego rozporządzenia.

4. Jeżeli dodatek należy do więcej niż jednej grupy funkcjonalnej, podaje się grupę odpowiednią dla jego zasadniczej funkcji w przypadku przedmiotowej paszy.

4. Zgodnie z art. 19 niniejszego rozporządzenia konsumentowi należy udzielić na żądanie informacji na temat innych zastosowanych dodatków.

 

4a. Osoba odpowiedzialna za szczegółowe dane podlegające etykietowaniu musi niezwłocznie udostępnić na żądanie właściwego organu wszystkie informacje o wszystkich dodatkach stosowanych w pożywieniu dla zwierząt domowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE konserwanty, barwniki i przeciwutleniacze wskazywane są w sposób proponowany w poprawce. Umożliwia to właścicielom zwierząt towarzyszących ocenę, czy takie substancje (stanowiące przedmiot ogólnego zainteresowania konsumentów) są zawarte w karmie oraz ubieganie się o dodatkowe informacje od właściwej firmy. Należy rozszerzyć ten przepis tak, by obejmował witaminy i pierwiastki śladowe, ponieważ stanowią one w równym stopniu przedmiot zainteresowania przeciętnego właściciela zwierząt towarzyszących.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI - Rozdział I - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Podmiot działający na rynku pasz, wprowadzający pasze na rynek, ujawnia na wniosek klienta nazwy i inne dane określone w ust. 1 dotyczące dodatków paszowych niewymienionych w ust. 1.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 17 w przypadku złożenia odnośnego wniosku konieczne jest zagwarantowanie zasadniczego dostępu do informacji dotyczących składu paszy, a także stosowania dodatków paszowych, nawet jeżeli nie ma obowiązku podawania tych danych na etykiecie.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ZAŁĄCZNIK VIa

 

Szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania pasz niespełniających wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wprowadzania do obrotu

 

1. Pasza zawierająca niepożądane substancje w ilościach przekraczających poziom dozwolony na mocy dyrektywy 2002/32/WE jest etykietowana jako „pasza zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2002/32/WE), przeznaczona wyłącznie dla zatwierdzonych zakładów detoksykacyjnych”. Zatwierdzanie wspomnianych zakładów dokonywane jest w oparciu o art. 10 ust. 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 183/2005.

 

2. W przypadku gdy skażenie ma zostać zmniejszone lub wyeliminowane za pomocą czyszczenia, skażona pasza jest dodatkowo etykietowana jako: „pasza zawierająca nadmierny(-e) poziom(-y) ... (oznaczenie niepożądanej(-ych) substancji zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2002/32/WE), do zastosowania w charakterze paszy wyłącznie po odpowiednim oczyszczeniu”.

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność i zgodność z normami bezpieczeństwa pasz, istotne jest zagwarantowanie, że produkty takie są klasyfikowane jako pasza i w związku z tym podlegają przepisom dotyczącym pasz.

Jeżeli jednak zakres art. 20 zostanie ograniczony do produktów, w których zawartość zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne wartości ustanowione w dyrektywie 2002/32/WE, art. 20 mógłby nie objąć norm bezpieczeństwa żywności, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji przewiduje zasadniczą zmianę europejskiego prawa dotyczącego pasz. Chodzi przy tym zarówno o uproszczenie prawodawstwa, jak i o dostosowanie prawa dotyczącego pasz do przepisów dotyczących żywności. Następujące, przedstawione poniżej elementy stanowią podstawę wniosku legislacyjnego:

1.        „Otwarta deklaracja” materiałów paszowych

Podawanie informacji o materiałach, z których składa się mieszanka paszowa, oraz ich dokładnej ilości („otwarta deklaracja”) było jednym z głównych postulatów Parlamentu Europejskiego w następstwie kryzysu związanego z BSE oraz wniosków kierowanych do Komisji przez komisję śledczą w sprawie BSE (zob. rezolucja z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie końcowych wniosków tymczasowej komisji śledczej w sprawie BSE).

Parlament przykładał ogromną wagę nie tylko do zapewnienia konsumentom jak najlepszej ochrony, ale również do tego, aby dzięki jasnemu i przejrzystemu etykietowaniu mogli oni samodzielnie decydować, które produkty żywnościowe i jakiego pochodzenia chcieliby wybrać z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie. To samo dotyczy także rolników, którzy przy zakupie mieszanek paszowych muszą również polegać na jednoznacznym etykietowaniu.

W swoim wniosku legislacyjnym w sprawie późniejszej dyrektywy nr 2002/2/WE dotyczącej obrotu mieszankami paszowymi Komisja wystąpiła z odpowiednią propozycją, przewidującą obowiązek sporządzenia wykazu materiałów paszowych, który zawierałby informacje o dokładnym składzie procentowym w masie. Mimo że PE zatwierdził te środki w pierwszym i drugim czytaniu, Rada przeciwstawiła się wprowadzeniu otwartej deklaracji. Na zwołanym następnie posiedzeniu komitetu pojednawczego Rada i Parlament osiągnęły porozumienie, które z jednej strony zaleca umieszczenie obowiązkowej deklaracji materiałów paszowych na etykiecie lub w załączonej ulotce, zawierającej informacje o ich odsetku wagowym, z drugiej zaś strony dopuszcza margines tolerancji +/–15% zadeklarowanej wartości (art. 1 ust. 4 dyrektywy 2002/2/WE). Natomiast klient ma prawo wystąpienia z wnioskiem i uzyskania informacji na temat dokładnego składu mieszanek paszowych (art. 1 ust. 1 dyrektywy 2002/2/WE)[1].

Przepis ten został zaskarżony przez przedsiębiorstwa i wiele państw członkowskich przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jednak w swoim orzeczeniu z dnia 6 grudnia 2005 r. Trybunał potwierdził jednoznacznie zgodność dyrektywy z prawem i odrzucił zdecydowaną większość krytycznych uwag podmiotów składających skargę. Trybunał zgodził się z argumentacją składających skargę tylko w jednym punkcie i skrytykował „dokładną informację na żądanie”, o której mowa w art. 1 ust. 1, jako niewspółmierną do deklarowanego celu dyrektywy (ochrona zdrowia), przy czym ETS porównał wartość dodaną dla ochrony zdrowia uzyskiwaną dzięki precyzyjnej informacji podanej na żądanie i wynikające z niej dodatkowe nakłady ponoszone przez producentów.

W opierającej się na tym orzeczeniu procedurze legislacyjnej[2] dotyczącej zmiany dyrektywy 2002/2/WE Parlament i Rada uzgodniły, że w obliczu zapowiedzianych propozycji gruntownych zmian prawa dotyczącego pasz nie wprowadzą w akcie podstawowym żadnych zmian wykraczających poza wykonanie orzeczenia Trybunału, ponieważ „spodziewają się, że w związku z tym ponownie zostanie dokonany przegląd kwestii tak zwanej „otwartej deklaracji” w sprawie składników, i oczekują nowych wniosków Komisji uwzględniających zarówno interesy rolników zainteresowanych otrzymaniem dokładnych i szczegółowych informacji na temat składników mieszanek paszowych, jak i interesy przemysłu, któremu zależy na odpowiedniej ochronie tajemnic handlowych[3]”.

W związku z tym przygotowano przedmiotowy wniosek legislacyjny. Przewiduje on podawanie informacji o materiałach paszowych w porządku malejącym, przy czym podanie składu procentowego w masie jest nadal dobrowolne. Na mocy art. 17 ust. 2 nabywca może wystąpić do wytwórcy z wnioskiem o podanie składu paszy. Zgodnie z propozycją Komisji wytwórca może jednak odmówić udostępnienia tych informacji, jeżeli uważa, „że ich ujawnienie mogłoby naruszyć jego prawa własności intelektualnej”.

Sprawozdawca jest zdania, że w świetle orzeczenia ETS w sprawie etykietowania pasz należy mieć na uwadze, iż uwzględnienia wymaga zarówno prawo nabywcy do uzyskania informacji, jak i uzasadniona potrzeba ochrony własności intelektualnej wytwórcy. Jednak decyzja o tym, czy rozpatrzyć pozytywnie wniosek klienta, nie powinna leżeć wyłącznie w gestii wytwórcy.

W kontekście orzeczenia ETS i niniejszego wniosku legislacyjnego zasadę „otwartej deklaracji” należy rozumieć następująco: nabywca, w razie potrzeby na uzasadniony wniosek, ma zapewnioną zasadniczą możliwość uzyskania informacji w ramach określonej prawem procedury.

Poprawki do projektu sprawozdania złożone w związku z wnioskiem Komisji przewidują następujące działania:

1.   Podawania informacji o wszystkich materiałach dokonuje się obowiązkowo w porządku malejącym według ich odsetka wagowego, a podanie dokładnych odsetków wagowych jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 1.

2.   Nabywca ma prawo wystąpienia do wytwórcy z wnioskiem o podanie odsetków wagowych. Informacja ta musi być precyzyjna, ponieważ margines tolerancji w wysokości +/–15% a posteriori, czyli po zakończeniu procesu wytwarzania, nie wydaje się stosowny.

3.   Wytwórca może odrzucić wniosek o udostępnienie informacji, jeżeli może w sposób uzasadniony udowodnić, że naruszone zostaną jego prawa własności intelektualnej, tzn. może udowodnić, że dzięki własnym lub kupionym badaniom posiada on rzeczywiście godną ochrony własność intelektualną. Nie ma jednak takiej możliwości w przypadku głównych składników mieszanki paszowej, które stanowią ponad 2% odsetka wagowego, ponieważ zgodnie z danymi branży występowanie o uznanie własności intelektualnej w tym zakresie nie jest opłacalne.

4.   Jeżeli wytwórca korzysta z prawa do odmowy ujawnienia danych wagowych dla składników poniżej 2%, nabywca może się zwrócić do właściwego organu. Z jednej strony organ ten ma zawsze prawo do otrzymania informacji o dokładnym składzie mieszanki paszowej, a z drugiej może sprawdzić wniesione roszczenie o uznanie własności intelektualnej. Po sprawdzeniu wniesionego roszczenia wytwórcy o ochronę własności intelektualnej organ może w razie potrzeby uzależnić ujawnienie danych dotyczących dokładnego składu od podpisania umowy o zachowaniu poufności.

W swoim dokumencie komisja przyjmuje zasadniczo powyższe podejście. Przewiduje jednak, że wytwórca lub podmiot wprowadzający pasze do obrotu mogą odpowiedzieć na wniosek klienta o udzielenie informacji o składzie mieszanki paszowej z zachowaniem marginesu +/-15% deklarowanej wartości.

Takie rozwiązanie zaspokaja interesy producenta związane z ochroną jego praw własności intelektualnej zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-421/06, a zatem przepis zezwalający producentom na odmowę udzielenia informacji z uwagi na ochronę praw własności intelektualnej zostaje skreślony.

2.        Etykietowanie dodatków paszowych

Komisja proponuje obowiązkowe etykietowanie dodatków, dla których przewidziano dopuszczalny poziom w związku z wydaniem zezwolenia lub które mają działanie zootechniczne bądź pomagają zwalczać określone szkodniki. Inne dodatki oznacza się na zasadzie dobrowolności. Ponadto również w tym przypadku klientowi udziela się na żądanie informacji o zastosowaniu dodatków. Sprawozdawca proponuje doprecyzowanie tego zapisu.

3.        Samoregulacja w ramach kodeksów lub wytycznych

Doświadczenie zdobyte w związku z prawodawstwem w zakresie higieny środków spożywczych (rozporządzenia (WE) nr 852/2003 i nr 853/2003) oraz higieny pasz (rozporządzenie (WE) nr 183/2005) pokazuje, że wytyczne i kodeksy postępowania tworzone przez przedsiębiorców mogą przyczynić się do praktycznego wdrożenia przepisów. Prawdopodobnie takie wytyczne mogą okazać się cenne również w dziedzinie etykietowania pasz. W tekście legislacyjnym należy jednak zdecydowanie podkreślić, że te wytyczne lub kodeksy nie mają charakteru prawodawczego. Mają one jedynie ułatwić praktyczne wdrożenie rozporządzenia i w razie potrzeby pomóc w interpretacji przewidzianych tym aktem możliwości, nie wolno ich natomiast nadużywać w celu osłabienia ustanowionych przepisów.

4.        Materiały zanieczyszczone

Ponieważ w przeszłości często zdarzało się, że pozbywano się zanieczyszczonych substancji nielegalnie jako pasz, konieczne jest bardzo precyzyjne sformułowanie przepisów dotyczących zanieczyszczonych materiałów. Przyjęcie dyrektywy 2002/32/WE w następstwie skandalu związanego z dioksynami zdecydowanie poprawiło sytuację prawną we Wspólnocie. Szczególnie ujęty w art. 5 zakaz rozcieńczania położył kres niedopuszczalnej, lecz wówczas szeroko rozpowszechnionej praktyce polegającej na łączeniu zanieczyszczonych części z czystym materiałem do momentu osiągnięcia ponownie wartości poniżej dopuszczalnego poziomu.

Przepisy dyrektywy 2002/32/WE przewidują, że nie można stosować substancji zanieczyszczonych jako pasz. Brak jednak jednoznacznego wyjaśnienia, co dzieje się z takimi substancjami po „wycofaniu ich z obrotu”. Art. 8 zapewnia państwom członkowskim możliwość poddawania zanieczyszczonych materiałów określonym dopuszczonym procesom detoksykacji (np. filtrowanie węglem aktywnym oleju rybnego w celu obniżenia zawartości dioksyn lub stosowanie amoniaku w celu dezaktywacji aflatoksyn).

W związku z tym Komisja proponuje wprowadzenie wymogu jednoznacznego etykietowania dla zanieczyszczonych pasz lub materiałów (zob. art. 20). Oprócz przepisów dotyczących etykietowania należy jednak zagwarantować, że te zanieczyszczone substancje nie będą wykorzystywane nielegalnie i że przestrzegany będzie zakaz rozcieńczania.

5.        Przepisy wykonawcze (komitologia)

Decyzja Rady nr 1999/468/WE stanowi, że w przypadku aktu podstawowego przyjmowanego w ramach procedury współdecyzji środki o zasięgu ogólnym, których celem jest zmiana innych niż istotne elementów niniejszego aktu prawnego, w tym poprzez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. W związku z tym sprawozdawca proponuje, by określanie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń i pomocy przetwórczych (zgodnie z art. 6a), przyjmowanie wytycznych służących wyjaśnieniu zakresu stosowania (zgodnie z art. 7) oraz zatwierdzanie katalogów i kodeksów (zgodnie z art. 27) odbywało się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Wszystkie te środki mają zasięg ogólny i odpowiadają kryteriom decyzji nr 1999/468/WE dotyczącej stosowania wyżej wspomnianej procedury.

Rozszerzenie listy negatywnej, o której mowa w art. 6, wymaga jednak zastosowania trybu pilnego, aby umożliwić Komisji wprowadzanie zakazów dotyczących określonych materiałów w paszach ze skutkiem natychmiastowym.

  • [1]  Zob. sprawozdania A5-0233/2000, A5-0079/2001 i A5-0421/2001.
  • [2]  W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji zob. sprawozdanie A6-0411/2006.
  • [3]  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 623/2007/WE z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi, Dz.U. L 154 z 14.6.2007.

PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz

Odsyłacze

COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD)

Data przedstawienia w PE

3.3.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

24.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

24.4.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

28.5.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

1.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.5.2008

14.7.2008

10.9.2008

7.10.2008

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bernard Wojciechowski

Data złożenia

15.10.2008