RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta

15.10.2008 - (KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Heide Rühle

Menetlus : 2007/0279(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0410/2008
Esitatud tekstid :
A6-0410/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta

(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0765);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0468/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6‑0410/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, mis käsitlevad kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse piires, on erinevusi, mis võivad takistada kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist ning moonutada konkurentsi siseturul.

(3) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, mis käsitlevad kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse piires, on erinevusi, mis võivad takistada kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist ning moonutada konkurentsi siseturul, pärssides uuendustegevust, tööstuskoostööd ning Euroopa Liidu kaitsetööstustoodete turu konkurentsivõimet.

Selgitus

Tähtis on rõhutada praeguse olukorra majanduslikke puudusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide õigusnorme on seetõttu vaja ühtlustada nii, et lihtsustuks kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisene vedu ning oleks tagatud siseturu nõuetekohane toimimine.

(6) Liikmesriikide õigusnorme on seetõttu vaja ühtlustada nii, et lihtsustuks kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisene vedu, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine, arvestades aluslepingutes kirjas olevate ÜVJP eesmärkidega, mille seas on ka inimõiguste, rahu, julgeoleku ja stabiilsuse toetamine ja säilitamine.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et Euroopa turu loomisel kaitseotstarbeliste toodete jaoks tuleks arvestada teiste oluliste teguritega, nagu aluslepingutes kirjas olevate ELi välispoliitiliste eesmärkidega ÜVJP raames, näiteks inimõiguste, rahu, julgeoleku ja stabiilsuse toetamise ja säilitamisega.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Nende liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi asjaomaste rahvusvahelise relvade leviku tõkestamise ja ekspordi kontrollimise korra ja lepingute raames ega sekkuda liikmesriikide ekspordipoliitikasse.

(7) Nende liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine ei tohiks piirata liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi ja ülesandeid või nende otsustusõigust kaitseotstarbeliste toodete veo- või ekspordipoliitika osas.

Selgitus

„Rahvusvahelised kohustused ja ülesanded” on laiem kui originaaltekst ning see hõlmaks „asjaomaseid rahvusvahelise relvade leviku tõkestamise või ekspordi kontrollimise korda ja lepinguid”. Kõigil liikmesriikidel oleks kavandatava teksti kohaselt võimalik kasutada üksiklube, et täita kõiki rahvusvahelisi kohustusi ja ülesandeid, sealhulgas kahepoolseid, mitte ainult originaaltekstis mainitud konkreetseid kohustusi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi kaitseotstarbeliste toodete suhtes, mis vastavad Euroopa Liidu sõjaliste kaupade nimekirjale, kaasa arvatud alasüsteemide, komponentide, varuosade, tehnosiirete, hoolduse ja remondi suhtes.

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi kaitseotstarbeliste toodete suhtes, mis vastavad Euroopa Liidu sõjaliste kaupade nimekirjale, kaasa arvatud alasüsteemide, komponentide, varuosade, tehnosiirete, hoolduse ja remondi suhtes. Jalaväemiinid ja kassettlahingumoon, sealhulgas alasüsteemid, komponendid, varuosad, tehnosiire, hooldus ja remont tuleks kõnealuse direktiivi reguleerimisalast välja arvata. Nii jalaväemiinide kui ka kassettlaskemoona kasutamine, arendamine, tootmine, varumine, ladustamine, omandamine, säilitamine ja vedamine ükskõik kellele, otseselt või kaudselt, peaks olema keelatud.

Selgitus

Ottawa konventsiooni kohaselt on jalaväemiinide kasutamine, arendamine, varumine, omandamine, ladustamine, säilitamine ja vedamine keelatud. Oslo konventsiooni kohaselt, mis kirjutatakse alla 3. detsembril 2008. aastal, kohaldatakse sama ka kassettlaskemoona suhtes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Et vältida riski, mis on seotud käesoleva direktiivi lisas nimetamata toodete veoga, peab liikmesriikidele jääma võimalus kohaldada direktiivi ka nende toodete suhtes ning seega rakendada nende kaitseotstarbeliste toodete suhtes samu reegleid.

(10) Et vältida riski, mis on seotud käesoleva direktiivi lisas nimetamata toodete veoga, peab liikmesriikidele jääma võimalus kohaldada direktiivi ka nende toodete suhtes ning seega rakendada nende kaitseotstarbeliste toodete suhtes samu reegleid. Sel juhul peaksid nad komisjoni ja teisi liikmesriike sellest teavitama.

Selgitus

Artikli 2 lõike 3 vastava teksti kohandamine.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kõikide Euroopa Ühenduses toimuvate kaitseotstarbeliste toodete vedude puhul on tarvis eelnevalt koond-, üld-, või üksikut veoluba, mis on välja antud tarnija asukohaliikmesriigis. Siseturu põhimõtete kohaselt peaks luba kehtima kogu ühenduse territooriumil ning muid lubasid transiidiks läbi teise liikmesriigi või impordiks teise liikmesriiki poleks tarvis.

(14) Kõikide Euroopa Ühenduses toimuvate kaitseotstarbeliste toodete vedude puhul on tarvis eelnevalt koond-, üld-, või üksikut veoluba, mis on välja antud tarnija asukohaliikmesriigis. Siseturu põhimõtete kohaselt peaks luba kehtima kogu ühenduse territooriumil ning põhimõtteliselt ei oleks tarvis muid eelnevaid lubasid transiidiks läbi teise liikmesriigi või impordiks teise liikmesriiki.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigid peaksid nii palju kui võimalik hoiduma ekspordipiirangutest alasüsteemide ja komponentide suhtes, aktsepteerides vastuvõtja kasutusviisi deklaratsiooni ning võttes arvesse, kui suures ulatuses integreeritakse alasüsteemid ja komponendid vastuvõtja enda toodetesse.

välja jäetud

Selgitus

See põhjendus on vastuolus artikli 4 lõikega 6 ning tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Kaitseotstarbeliste toodete veo lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid avaldama üldload määrusega, millega antakse luba kõikidele ettevõtetele, kes täidavad vastavas üldloas kindlaks määratud tingimused.

(17) Kaitseotstarbeliste toodete veo lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid avaldama üldload määrusega, millega antakse luba kõikidele ettevõtetele, kes täidavad vastavas üldloas sätestatud tingimused. Liikmesriigid võivad otsustada jätta teatavad vastuvõtvad ettevõtted ajutiselt üldlubadest ilma sellistel juhtumitel, kui on tekkinud tõsine kahtlus asjaomase ettevõte tahtes või suutlikkuses vastata sellistele lubadele kehtestatud tingimustele, mille on sätestanud loa väljastanud liikmesriik.

Selgitus

Erandjuhtudel peaksid lube väljastavad liikmesriigid olema võimelised võtma meetmeid riikliku julgeoleku kaalutlustel või kui neil on põhjust uskuda, et kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtja ei vasta veoloas kindlaks määratud tingimustele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Liikmesriikidele peab jääma võimalus avaldada üldlube juhtudeks, kus inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse risk on toote ja vastuvõtja olemuse tõttu madal.

(21) Liikmesriikidele peab jääma võimalus avaldada üldlube juhtudeks, kus inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse risk on toote ja vastuvõtja olemuse tõttu väga madal.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Käesolevat direktiivi kohaldades peaks liikmesriikidele jääma võimalus jätkata ja arendada edasi valitsustevahelist koostööd, mida tehakse muu hulgas eellepingust lähtuvalt.

(25) Käesolevat direktiivi kohaldades peaks liikmesriikidele jääma võimalus jätkata ja hiljem laiendada valitsustevahelist koostööd, järgides samaaegselt käesoleva direktiivi eesmärke.

Selgitus

Seadus on ainult üks näide valitsustevahelisest koostööst. Käesolev direktiiv ei tohi mõjutada mitte mingisugust praegust või tulevast valitsustevahelise koostöö vormi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste toodete päritoluriigis asendatakse järk-järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb luua tingimused vastastikuseks usalduseks, võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse riikidesse.

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste toodete päritoluriigis asendatakse järk-järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb luua tingimused vastastikuseks usalduseks, võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse riikidesse. Nimetatud põhimõtet tuleks järgida ka juhtudel, kui kaitseotstarbelisi tooteid veetakse enne kolmandasse riiki eksportimist läbi mitme liikmesriigi.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete vedamisel läbi mitme liikmesriigi enne ühendusest välja eksportimist tuleks tagada ekspordipiirangute korrektne järgimine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Kaitseotstarbeliste toodete ekspordipoliitika kohaldamise ühtlustamiseks teevad liikmesriigid koostööd nõukogus 8. juunil 1998. aastal vastu võetud Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi raamistikus, rakendades vabatahtlikult ühtseid kriteeriume ning keeldumisest teatamist ja konsultatsioonimehhanisme.

(27) Kaitseotstarbeliste toodete ekspordipoliitika kohaldamise ühtlustamiseks teevad liikmesriigid koostööd nõukogus 8. juunil 1998. aastal vastu võetud Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi raamistikus, rakendades vabatahtlikult ühtseid kriteeriume ning keeldumisest teatamist ja konsultatsioonimehhanisme. Liikmesriigid jätavad endale õiguse keelduda teatud tarnijatele või vastuvõtjatele veolubade väljastamisest, need load tühistada või nende kehtivus peatada, kui nad peavad seda Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi raamistikus toimuva koostöö seisukohalt vajalikuks.

Selgitus

In 1998 the Member States adopted the voluntary European Code of Conduct of Arms Exports. In the Code of Conduct Members States agreed upon eight criteria to be taken into account with regard to the transfer of conventional arms. COREPER agreed on a draft common position on the Code in 2005. Unfortunately though Member States as of yet have failed to reach final agreement on the text. In order though for the Code of Conduct and the Common Position on the control of arms brokering to be useful instruments in foreign policy, Member States should retain the right to refuse, withdraw or suspend transfer licenses if that is necessary to abide by these codes of conduct and other international commitments related to exports control.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Tarnijad peaksid vastuvõtjatele teatama igast veoloaga seotud piirangust, et tagada vastastikune usaldus ja usk vastuvõtja võimesse pidada kinni piirangutest veo järel, eelkõige kui tegemist on kolmandasse riiki suunduva ekspordi taotlusega.

(28) Tarnijad peaksid teatama nii vastuvõtjatele kui ka asjaomastele ametiasutustele liikmesriigis, kus vastuvõtja asub, igast veoloaga seotud piirangust, et tagada vastastikune usaldus ja usk vastuvõtja võimesse pidada kinni piirangutest veo järel, eelkõige kui tegemist on kolmandasse riiki suunduva ekspordi taotlusega.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete veo peamine probleem on, et valitsustel, parlamentidel ja VVOdel on raske jälgida, mida kuhugi veetakse. Et suurendada läbipaistvust ja vähendada relvade valesse kohta sattumise ohtu, peaks liikmesriike teavitama igasugustest veolubadega seotud piirangutest.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid kokku tõhusates meetmetes, mis võimaldaksid käesoleva direktiivi sätete jõustamist, eelkõige meetmetes, mille alusel ettevõtted järgivad ühtseid sertifitseerimiskriteeriume ning piiranguid, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete edasise kasutamisega veo järel.

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid kokku tõhusates meetmetes, kaasa arvatud karistused, mis võimaldaksid käesoleva direktiivi sätete jõustamist, eelkõige meetmetes, mille alusel ettevõtted järgivad ühtseid sertifitseerimiskriteeriume ning piiranguid, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete edasise kasutamisega veo järel.

Selgitus

Selle tagamiseks, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide, peaksid kõik liikmesriigid ette nägema tulemuslikud karistused ettevõtetele, kes ei järgi käesoleva direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Juhul kui päritoluliikmesriigil on põhjendatud kahtlusi, kas sertifitseeritud vastuvõtja peab kinni üldise veoloa tingimustest, peab ta lisaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile teatamisele olema võimeline ajutiselt peatama sellisele ettevõttele antud veoloa kehtivuse, võttes arvesse liikmesriigi kohustust tagada inimõigused, rahu, julgeolek ja stabiilsus.

(36) Juhul kui päritoluliikmesriik ei ole veendunud, kas sertifitseeritud vastuvõtja peab kinni üldise veoloa kõikidest tingimustest, peab ta lisaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile teatamisele olema võimeline ajutiselt peatama sellisele ettevõttele antud veoloa kehtivuse, võttes arvesse liikmesriigi kohustust tagada inimõigused, rahu, julgeolek ja stabiilsus.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Direktiiv ei mõjuta liikmesriikide ekspordipoliitikat.

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide otsustusõigust kaitseotstarbeliste toodete ekspordipoliitika osas.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolev direktiiv ei piira asutamislepingu artiklite 30 ja 296 kohaldamist.

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks parema õigusloome huvides paremini kajastama teksti eesmärki, st mida see tekst käsitleb ja mida mitte.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide võimalust jätkata ja hiljem laiendada valitsustevahelist koostööd, järgides samaaegselt käesolevas direktiivis sätestatud põhimõtteid.

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks parema õigusloome huvides paremini kajastama teksti eesmärki, st mida see tekst käsitleb ja mida mitte.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kaitseotstarbeliste toodete suhtes.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse lisas loetletud kaitseotstarbeliste toodete suhtes.

Selgitus

Et käesolev ettepanek sisaldab juba kaitseotstarbeliste toodete nimekirja, tuleks sellele viidata.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi sätteid kohaldada mutatis mutandis ka lisas nimetamata kaitseotstarbeliste toodete suhtes, kui nende vedu ühenduse piires põhjustab sarnaseid riske inimõiguste, rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele.

välja jäetud

Selgitus

Käesolev ettepanek sisaldab juba kaitseotstarbeliste toodete nimekirja.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik kasutab lõikes 2 nimetatud võimalust, siis avaldab ta nende toodete nimekirja ning teatab sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

välja jäetud

Selgitus

Käesolev ettepanek sisaldab juba kaitseotstarbeliste toodete nimekirja.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „kaitseotstarbeline toode” – mis tahes toode, mis on loodud sõjaliseks otstarbeks ning on loetletud lisas;

(1) „kaitseotstarbeline toode” – mis tahes toode, mis on loetletud lisas;

Selgitus

Käesolev ettepanek sisaldab juba kaitseotstarbeliste toodete nimekirja.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) „vedu” – igasugune kaitseotstarbelise toote vedu teises liikmesriigis asuvale vastuvõtjale kaubandusliku tehingu käigus;

(2) „vedu” – igasugune kaitseotstarbelise toote liikumine või vedu ükskõik millisel viisil teises liikmesriigis asuvale vastuvõtjale;

Selgitus

Määratlus on terviklikum.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „ekspordiluba” – luba tarnida kaitseotstarbelisi tooteid kolmandas riigis asuvale vastuvõtjale.

(6) „ekspordiluba” – luba tarnida kaitseotstarbelisi tooteid kolmandas riigis asuvale juriidilisele või füüsilisele isikule.

Selgitus

„Vastuvõtja” määratletakse ühenduses asuva juriidilise või füüsilise isikuna.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kaitseotstarbeliste toodete veoks liikmesriikide vahel on vaja eelnevat luba. Kaitseotstarbeliste toodete transiidiks läbi liikmesriikide või impordiks teise liikmesriiki ei ole vaja teiste liikmesriikide luba, ilma et see piiraks selliste sätete kohaldamist, mida on vaja avaliku korra kaitsmiseks, näiteks veoohutuse tagamiseks.

1. Kaitseotstarbeliste toodete veoks liikmesriikide vahel on vaja eelnevat luba, välja arvatud juhul, kui kohaldatava siseriikliku õigusega nähakse ette, et sellist luba ei ole vaja. Kaitseotstarbeliste toodete transiidiks läbi liikmesriikide või impordiks teise liikmesriiki ei ole vaja teiste liikmesriikide luba, ilma et see piiraks selliste sätete kohaldamist, mida on vaja avaliku korra kaitsmiseks, näiteks veoohutuse tagamiseks.

Selgitus

Mõned liikmesriigid ei nõua teatud juhtudel veoluba, näiteks valitsuse korraldatud veo korral. Täielikkuse eesmärgil tuleks viidata kõikidele eranditele, kaasa arvatud artiklis 30 sätestatud avaliku korra või avaliku julgeoleku huvides tehtud eranditele. Nende alla kuuluvad juhtumid, mida komisjoni tekst ei käsitle, nagu transiit, mille korral toodete liik ja lõppsihtmärk võib tekitada probleeme, või näiteks tulirelvade import.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad oma territooriumil asuvatele tarnijatele üld-, koond- või üksikuid veolube.

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad, kes soovivad vedada kaitseotstarbelisi tooteid oma vastavatelt territooriumidelt, võivad taotleda koond- või üksikuid veolube vastavalt selleks ettenähtud tingimustele. Liikmesriigid avaldavad ka üldlube.

Selgitus

Liikmesriikidele peaks jääma ainuõigus otsustada, kas loataotlusega nõustutakse või see lükatakse tagasi. Üldlube avaldatakse, mitte ei anta välja.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid valivad kaitseotstarbeliste toodete või kaitseotstarbeliste toodete liikide jaoks loatüübid vastavalt käesoleva artikli ning artiklite 5,6 ja 7 sätetele.

3. Liikmesriigid võivad vabalt valida kaitseotstarbeliste toodete või kaitseotstarbeliste toodete liikide jaoks loatüübid vastavalt käesoleva artikli ning artiklite 5, 6 ja 7 sätetele. Eelkõige võivad liikmesriigid põhjendada üld- või koondlubade andmisest keeldumist või nimetatud lubade kehtivusala piiramist artiklis 7 sätestatu põhjal.

Selgitus

See tagab selguse ja liikmesriikide vastutuse eesmärgil, et olukorras, kus üksiku veoloa võib seaduslikult välja anda, nagu on sätestatud artiklis 7, võivad liikmesriigid keelduda üld- või koondlubade andmisest.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad kindlaks veolubade tingimused, eelkõige kaitseotstarbeliste toodete mis tahes ekspordipiirangud vastuvõtjatele kolmandates riikides, võttes arvesse veoga tekkivat inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse tagamise riski. Liikmesriigid võivad jätkata ja laiendada olemasolevat valitsustevahelist koostööd käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks.

4. Liikmesriigid määravad kindlaks kõik veolubade tingimused, mis hõlmavad kaitseotstarbeliste toodete mis tahes ekspordipiiranguid vastuvõtjatele kolmandates riikides, võttes arvesse veoga tekkivat inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse tagamise riski, ning ilma et see piiraks lõppkasutajate sertifikaatide kontrolli käsitlevaid siseriiklikke õigusakte. Nimetatud piirangute sätestamisel võtavad liikmesriigid eelkõige arvesse Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendit ning nõukogu ühist seisukohta 2003/468/ÜVJP relvavahenduse kontrolli kohta1. Liikmesriigid võivad jätkata ja hiljem laiendada valitsustevahelist koostööd käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks.

1 ELT L 156, 25.6.2003, lk 79.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Välja arvatud juhul, kui liikmesriik peab alasüsteemide või komponentide vedu sensitiivseks, peab liikmesriik hoiduma mis tahes ekspordipiirangute kehtestamisest selliste alasüsteemide või komponentide suhtes, kui vastuvõtja esitab kasutusviisi deklaratsiooni, millega tõestab, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse ning seetõttu ei saa neid hiljem sellisena vedada või eksportida.

6. Välja arvatud juhul, kui liikmesriik peab alasüsteemide või komponentide vedu sensitiivseks, peab liikmesriik hoiduma mis tahes ekspordipiirangute kehtestamisest selliste alasüsteemide või komponentide suhtes, kui vastuvõtja esitab kasutusviisi deklaratsiooni, millega tõestab, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse sellisel viisil, et hoitakse ära nende sellisena vedamine ja eksportimine hilisemas etapis.

Selgitus

Vastuvõtja peab tõestama, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse sellisel viisil, et neid ei saa hiljem sellisena kolmandasse riiki vedada või isegi eksportida.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a. Kui vastuvõtja kavatseb tagastada kaitseotstarbelise toote tarnijale parandamiseks või hooldamiseks või toote puuduste tõttu, siis toote vedu tagasi tarnijale lubatakse loa põhjal, mis on antud toote esimeseks veoks tarnijalt vastuvõtjale, ning vastavalt selle loa tingimustele. Vastuvõtja teavitab siiski aegsasti enne veo toimumist selle liikmesriigi pädevaid asutusi, kelle territooriumilt toodet veetakse, oma kavatsusest asjaomast toodet vedada. Sellises teatises esitatakse veo põhjus ja muud asjaomased tõendusmaterjalid.

 

Kui toode on parandatud, hooldatud või puudus kõrvaldatud, lubatakse edasist vedu tarnijalt vastuvõtjale veoloa alusel, mis anti toote esmakordse veo jaoks tarnijalt vastuvõtjale.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) vastuvõtja on osa liikmesriigi kaitsejõududest;

(a) vastuvõtja on osa liikmesriigi kaitsejõududest või mõnest teisest valitsusasutusest;

Selgitus

Üldlubade kohaselt peaks vajaduse korral olema võimalik tarnida kaitseotstarbelisi tooteid valitsusasutustele, mis ei kuulu kaitsejõudude alla.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) vedu hõlmab asjaomase kaitseotstarbelise toote vedu ja/või toodet puudutava vajaliku teabe edastamist tagasi päritoluriiki ettemääratud ajalimiidi jooksul, mille ainus eesmärk on toote uurimine või kaitseotstarbelise toote demonstreerimine või väljapanek.

Selgitus

Peaks olema võimalik vedada ainult demonstreerimiseks mõeldud kaitseotstarbelist toodet piiratud ajavahemiku jooksul liikmesriikidesse ja sealt tagasi päritoluriiki.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada registreerimistingimused enne üldloa esimest kasutust, ilma ei see piiraks käesoleva direktiivi teiste sätete kohaldamist.

Selgitus

Üldload antakse välja eelnevalt. Seetõttu ei pea tarnijad paluma liikmesriikidel anda luba üldlubade nimekirjas loetletud toodete veoks. Nendel asjaoludel on kohane, et liikmesriigid oleksid võimelised võimaldama enne üldloa esimest kasutust selle registreerimist pädevate asutuste juures.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

1. Kui selleks ettenähtud tingimused on täidetud, annavad liikmesriigid üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koondveoluba kehtib vähemalt kolm aastat.

Koondveoluba kehtib vähemalt kolm aastat, ilma et see piiraks artikli 4 lõike 7 ja artikli 15 sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult järgmistel juhtudel:

Kui selleks ettenähtud tingimused on täidetud, annavad liikmesriigid üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult ühel järgmistest juhtudest:

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kui see on vajalik relvade leviku tõkestamise või ekspordi kontrollimise korrast või lepingutest tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

(c) kui see on vajalik liikmesriikide rahvusvaheliste ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Selgitus

„Rahvusvahelised ülesanded ja kohustused” on laiem kui originaaltekst ning see hõlmaks „asjaomaseid rahvusvahelise relvade leviku tõkestamise või ekspordi kontrollimise korda ja lepinguid”. Kõigil liikmesriikidel oleks kavandatava teksti kohaselt võimalik kasutada üksiklube, et täita kõiki rahvusvahelisi ülesandeid ja kohustusi, sealhulgas kahepoolseid, mitte ainult originaaltekstis mainitud konkreetseid kohustusi.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete ekspordiga.

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, kaasa arvatud piirangutest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete lõpptarbimise, tagasiveo või ekspordiga. Kui tegemist on kaitseotstarbeliste toodete tagasiveo piirangutega, teavitab lube väljastav liikmesriik veoloa kõikidest tingimustest ja piirangutest seda liikmesriiki, kus vastuvõtja asub.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete veo peamine probleem on, et valitsustel, parlamentidel ja VVOdel on raske jälgida, mida kuhugi veetakse. Et suurendada läbipaistvust ja vähendada relvade valesse kohta sattumise ohtu, peaks liikmesriike teavitama igasugustest veolubadega seotud piirangutest.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teatavad pädevatele asutustele oma kavatsusest kasutada üldist veoluba esimest korda.

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teatavad pädevatele asutustele mõistliku aja jooksul oma kavatsusest kasutada üldist veoluba esimest korda.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad täpset arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

3. Liikmesriigid tagavad ja kontrollivad regulaarselt, et tarnijad peavad täpset ja täielikku arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

(a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus;

(a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus ja tähistus sõjaliste kaupade nimekirjas;

(b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ning veo kuupäev;

(b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ja väärtus ning veo kuupäev;

(c) tarnija ja vastuvõtja nimi ja aadress;

(c) tarnija ja vastuvõtja nimi ja aadress, samuti tõend loa kohta, lähtudes artiklist 9;

 

(c a) toote veo eest vastutava ettevõtte nimi ja aadress, kui tegemist ei ole tarnija ega vastuvõtjaga;

(d) kaitseotstarbeliste toodete lõppkasutus ja lõppkasutaja, juhul kui see on teada;

(d) kaitseotstarbeliste toodete lõppkasutus ja lõppkasutaja, juhul kui see on teada;

(e) tõend selle kohta, et teave veoloaga seotud ekspordipiirangute kohta on edastatud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjale.

(e) tõend selle kohta, et teave veoloaga seotud ekspordipiirangute kohta on edastatud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjale.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt kolm aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Lõikes 3 osutatud andmed edastatakse kord aastas nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus tarnija ja vastuvõtja asuvad.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete veo peamine probleem on, et valitsustel, parlamentidel ja VVOdel on raske jälgida, mida kuhugi veetakse. Et suurendada läbipaistvust ja vähendada relvade valesse kohta sattumise ohtu, peaksid tarnijad edastama lõikes 3 osutatud andmed selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriigid tagavad, et vastuvõtjad peavad kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtmise üle täpset ja täielikku arvet, mis sisaldab lõikes 3 osutatud teavet, lähtudes asjaomases liikmesriigis kehtivatest tavadest.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete veo peamine probleem on, et valitsustel, parlamentidel ja VVOdel on raske jälgida, mida kuhugi veetakse. Et suurendada läbipaistvust ja vähendada relvade valesse kohta sattumise ohtu, peaksid vastuvõtjad edastama artikli 8 lõikes 3 osutatud andmed selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus vastuvõtja asub.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) tõendatud kogemus ja maine kaitsealases tegevuses, eelkõige luba toota ja müüa kaitseotstarbelisi tooteid ning kogenud juhtkond;

(a) tõendatud kogemus ja maine kaitsealases tegevuses, eelkõige luba toota ja/või müüa kaitseotstarbelisi tooteid ning kogenud juhtkond;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja ekspordiga;

d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse, tagasiveo ja ekspordiga, ning mis arvestavad Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi raamistikus tehtavat koostööd;

Selgitus

Toodete vedamisel läbi mitme liikmesriigi tuleb tagada ekspordipiirangute järgimine ja jõustamine lisaks esimesele sihtliikmesriigile ka kõigis järgmistes. Seetõttu tuleb teavet edastada ja järgida.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele esitada pädevatele asutustele asjakohane üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõte on eksportinud, vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi veoloa alusel;

(e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele esitada pädevatele asutustele asjakohane üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõte on eksportinud, vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi üldveoloa alusel;

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Loa väljastamine omab tähtsust ainult üldveoloa korral.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui viis aastat.

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui kolm aastat.

Selgitus

Kolmeaastane periood suurendab sertifitseerimisprotsessi vastutust.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused teostavad regulaarset järelevalvet vastuvõtja vastavuse kohta lõikes 2 nimetatud kriteeriumidele ning lõikes 4 nimetatud lisatingimustele.

5. Pädevad asutused teostavad vähemalt iga kolme aasta järel järelevalvet vastuvõtja vastavuse kohta lõikes 2 nimetatud kriteeriumidele ning lõikes 4 nimetatud lisatingimustele.

Selgitus

Käesoleva ettepaneku aluseks on arvamus, et tarnijad ja liikmesriigid, kus tarnijad asuvad, võivad uskuda, et sertifitseeritud vastuvõtjad vastavad kõikidele käesolevas direktiivis sätestatud kriteeriumitele ja tingimustele. Euroopa kaitsetoodete turu edukus sõltub seega suurel määral asjaomase liikmesriigi põhjalikul ja regulaarsel järelevalvel nende vastuvõtjate üle.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid avaldavad sertifitseeritud vastuvõtjate nimekirja ning ajakohastavad seda regulaarselt, teavitades sellest ka komisjoni ja teisi liikmesriike.

8. Liikmesriigid avaldavad sertifitseeritud vastuvõtjate nimekirja ning ajakohastavad seda regulaarselt, teavitades sellest ka komisjoni, Euroopa Parlamenti ja teisi liikmesriike.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks oma veebisaidil.

Komisjon teeb oma veebisaidil avalikult kättesaadavaks liikmesriikide sertifitseeritud vastuvõtjate keskregistri, võttes samas arvesse teabe tundlikkust ja järgides teabeturbega seotud kohaldatavaid õigusakte.

Selgitus

Kui komisjon teeb teabe oma veebisaidil kättesaadavaks, peaks ta silmas pidama seda, et sertifitseeritud vastuvõtjaid puudutav teave võib olla tundlik.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui kaitseotstarbelised tooted on vastu võetud teises liikmesriigis välja antud ning ekspordipiiranguid sisaldava veoloa alusel, kinnitavad nende toodete vastuvõtjad ekspordiluba taotledes pädevatele asutustele, et nad on piirangute tingimustest kinni pidanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui kaitseotstarbelised tooted on vastu võetud teises liikmesriigis välja antud ning ekspordipiiranguid sisaldava veoloa alusel, tõendavad nende toodete vastuvõtjad ekspordiluba taotledes pädevatele asutustele rahuldaval viisil, et nad on piirangute tingimustest kinni pidanud. Liikmesriikidel on vajalikud vahendid ja nad on võimelised kontrollima ekspordipiirangutest kinnipidamist. Lisaks tagavad liikmesriigid, et kui eksport on toimunud, kinnitavad kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjad pädevatele asutustele, et ekspordipiirangutest on kinni peetud ning esitavad selle kohta kõik asjaomased tõendid.

Selgitus

Kindlusetuse ja võimalike rikkumismenetluste vältimiseks.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole saadud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga.

2. Kui üks või mitu vastuvõtjat on taotlenud kavandatud ekspordi jaoks päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole antud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga. Kui liikmesriik ei saa pärast nimetatud konsulteerimist päritoluliikmesriigilt nõutavat nõusolekut ekspordiks, siis eksporti ei toimu. Sellisel juhul teavitatakse sellest komisjoni ja teisi liikmesriike.

Selgitus

Ebakindluse ja võimalike rikkumismenetluste vältimiseks.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10 a

Halduskoostöö

 

Liikmesriigid tagavad vajalike kontrollmeetmete kohaldamise selleks, et kontrollida, et nii tarnija kui ka vastuvõtja peavad kinni veolubade tingimustest. Kui kaitseotstarbeliste toodete veo puhul ei täida liikmesriik kõnealuseid tingimusi, teavitavad selle liikmesriigi pädevad asutused sellest viivitamatult teise asjaomase liikmesriigi või liikmesriikide pädevaid asutusi, ilma et see piiraks artiklis 15 a sätestatud sanktsioonide ja muude meetmete kohaldamist.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 b (uus) – enne IV peatükki

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 b

 

Läbipaistvus

 

Liikmesriigid võivad avaldada käesolevas peatükis sätestatud teavet, mis ei ole konfidentsiaalne.

Selgitus

Kõnealuse valdkonna läbipaistvus on väga oluline. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod raskendaksid selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. Seepärast oleks liikmesriikidel soovitav suurendada läbipaistvust, avaldades tarnijatelt saadud teavet (mis ei ole konfidentsiaalne) ning teavet lubade väljaandmise korra ja ekspordipiirangute kohta. See tugevdaks parlamentaarset ja avalikkuse kontrolli.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tollikoostöö

Tolliprotseduurid

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ekspordiluba andes ei võetud arvesse veoloas sisalduvat asjakohast teavet kaitseotstarbelise toote ekspordipiirangute kohta kolmandatesse riikidesse;

(a) ekspordiluba andes ei võetud arvesse asjakohast teavet;

Selgitus

Vastab kahese kasutusega kaupade määruse sõnastusele.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Sanktsioonid

 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada käesoleva direktiivi sätete nõuetekohane rakendamine.

 

2. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva direktiivi rakendamise käigus vastu võetud sätete rikkumisel kohaldatavate sanktsioonide kohta, seda eelkõige juhul, kui antakse vale- või puudulikku teavet veoloaga seotud ekspordipiirangutest kinnipidamise kohta. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende eeskirjade rakendamine. Ettenähtud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

 

 

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Aruandlus

Läbivaatamine ja aruandlus

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt, esimest korda hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist], aruande direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule ning lisab aruandele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

2. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi toimimise läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande [viis aastat pärast ülevõtmise tähtaega]. Komisjon hindab eelkõige, kas ja mil määral on saavutatud käesoleva direktiivi eesmärgid. Komisjon vaatleb oma aruandes käesoleva direktiivi artiklite 9–12 ja artikli 15 kohaldamist ning hindab käesoleva direktiivi mõju Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule, võttes muu hulgas arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorda. Vajaduse korral lisatakse nimetatud aruandele seadusandlik ettepanek.

SELETUSKIRI

Raportöör väljendab rahulolu direktiivi ettepaneku üle kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta. See on koos kaitseotstarbeliste riigihangete direktiivi ettepaneku ja teatisega Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime kohta osa komisjoni kaitsemeetmete paketist.

Praegu eksisteerib 27 halvasti koordineeritud riiklikku kaitsevarustuse turgu, mida iseloomustab kattuvus ja vahendite ebaefektiivne kasutamine. Riiklikul alusel ei korraldata mitte ainult enamus kaitseotstarbeliste toodete hankeid, vaid ka sõjatehnika vedu, transiiti ja importi ELis. Kaitsetoodete vedu siseturul puudutavate riiklikke loasüsteemide kavandatav lihtsustamine on Euroopa kaitsevarustuse turu ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise Euroopa kaitsetööstuse arengu vajalik eeltingimus. Kaitsetoodete ühendusesisese veo lihtsustamine parandab tarnekindlust liikmesriikidele ning vähendab samal ajal halduskoormust olulisematele vedudele paremat keskendumist võimaldavate tingimuste sisseviimise kaudu.

Kuigi raportöör tervitab ettepanekut, on ta arvamusel, et seda on võimalik veel paremaks muuta. Seetõttu teeb ta järgmised ettepanekud:

Rakendamine ja läbivaatamine

Vajalik on range kontroll, et üldiselt vältida relvade ja relvadega seotud toodete sattumist konfliktipiirkondadesse. Raportöör rõhutab, et reeksport kolmandatesse riikidesse ei tohi toimuda siis, kui päritoluliikmesriik ei anna sellele nõusolekut. Päritoluliikmesriigi piiranguid reekspordile ei tohi vastuvõtjad mitte mingil juhul eirata.

Raportöör on arvamusel, et loatingimuste rikkumiste puhul kohaldatavad sanktsioonid tuleb üksikasjalikumalt sätestada. Liikmesriigid peaksid eelkõige sätestama, et kaitseotstarbeliste toodete ekspordipiirangute rikkumine rahvusvaheliselt on kuritegu. See annaks liikmesriikidele täiendava kindlustunde, et on olemas tõhus vahend juhuks, kui veolubade reekspordi piiranguid ei järgita. See suurendaks veelgi liikmesriikide usaldust süsteemi vastu. Liikmesriigid on lisaks kohustatud kontrollima, et tarnijad peavad oma vedude üle täpset arvet.

Raportöör juhib tähelepanu sellele, et käesolev ettepanek on esimene samm siseturu eeskirjade tugevdamise suunas valdkonnas, mis on olnud liikmesriikide suveräänsuse keskmes. Seda tuleks pidada katseprojektiks, mida on võimalik edaspidi parandada ja muuta, kui kavandatavate meetmetega ei saavutata käesoleva direktiivi eesmärke. Seetõttu soovitab raportöör, et komisjon teostaks viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist üksikasjaliku hinnangu direktiivi rakendamise kohta. Vajaduse korral esitab ta hinnanguga koos ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi muutmiseks.

Raportöör on seisukohal, et Euroopa kaitsevarustuse turu areng sõltub otsustavalt sellest, mil määral tugevdab kõnealuse ettepaneku rakendamine liikmesriikide vahelist vastastikust usaldust. Seepärast peaks hinnang eriti keskenduma sellele, milline on direktiivi mõju liikmesriikide vahelisele vastastikusele usaldusele.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) huvid

Kavandatava loasüsteemi keskseks elemendiks olev sertifitseerimissüsteem on pigem suunatud suuremate ettevõtete vajaduste rahuldamiseks ning võib panna VKEd ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Kui suuremad ettevõtted võivad valida üldlubade saamiseks sertifitseerimise, siis väiksemate ettevõtete jaoks on sertifitseerimisprotsess liiga kallis ja tülikas.

Kõik ettevõtjad saavad kasu sättest, mille kohaselt ei ole vaja üldiselt luba alasüsteemide või komponentide vedamiseks, mis on integreeritud relvasüsteemidesse ning mida ei saa hiljem vedada või eksportida. Sellest sättest kasu saavate alasüsteemide ja komponentide tootjate seas on tõenäoliselt märkimisväärne hulk VKEsid. Selle sättega üksi ei korvata siiski asjaolu, et loasüsteem soosib suuremaid ettevõtteid. Tagamaks et käesoleva direktiiviga ei kaasne VKEde jaoks konkurentsi märkimisväärset kahanemist võrreldes suuremate ettevõtetega, teeb raportöör ettepaneku, et komisjoni poolt viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist läbiviidav hinnang direktiivi mõju kohta peaks sisaldama hinnangut direktiivi mõju kohta VKEdele.

Õiguslik selgus

Raportöör juhib tähelepanu sellele, et ettepaneku mitmed osad vajavad täpsustamist suurema õiguskindluse tagamiseks. Ta soovitab, et liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi, mis õigustavad üksiklubade kasutamist, ei määratletaks nummerdatud loendina, vaid üldise viite „liikmesriikide rahvusvahelised kohustused ja ülesanded” abil. Raportööri soovitused sisaldavad samuti mitmeid täpsustusi, mis on seotud kaitsetoodete tarnijate kohustustega.

väliskomisjonI ARVAMUS  (12.9.2008)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta
(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Arvamuse koostaja: Angelika Beer

LÜHISELGITUS

1)  Üldiselt toetatakse arvamuses kindlalt kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo kohta kehtivate eeskirjade lihtsustamist, nii nagu komisjon tegi ettepaneku direktiivi eelnõus.

a) Nimetatud õigusakti rakendamine eemaldab liikmesriikide ametiasutustelt liigse halduskoormuse ja loob tingimused, et keskenduda paremini olulisematele vedudele, mitte nendele, millele luba antakse rutiinselt.

b) Käesoleva direktiivi ja kaitsealaseid riigihankeid käsitleva direktiivi rakendamise tulemusel oodatakse Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi positiivset arengut.

c) Ekspordi piiramise ja kaitsemeetmete lisamine komisjoni ettepanekusse on äärmiselt teretulnud, eelkõige seoses inimõiguste, rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamise riskidega, mida põhjustab võimalik eksport kolmandasse riiki.

2)  Väliskomisjon tõstab siiski esile järgmised probleemid:

a) Nagu mitmete varasemates Euroopa Parlamendi resolutsioonides on tungivalt soovitatud, peaks kaitseotstarbeliste toodete veo lihtsustamine ühenduse sees toimuma paralleelselt Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi muutmisega õiguslikult siduvaks vahendiks. Seetõttu tuletatakse nõukogule meelde vajadust jõustada kiiremas korras eespool nimetatud toimimisjuhend ELi ühisesse seisukohta, enne käesoleva direktiivi jõustumist.

b) Vajalik on range kontroll, et üldiselt vältida relvade ja relvadega seotud toodete sattumist konfliktipiirkondadesse.

c) EJKP missioonide käigus on lubamatu, et nimetatud missioonid peavad vastamisi seisma Euroopa Liidust pärit relvadega ja satuvad nende tõttu ohtu (näiteks Tšaadis).

3)  Järgmiste konkreetsete muudatusettepanekutega soovitakse parandada direktiivi lõppversiooni:

a) Arvamuses rõhutatakse, et reeksport kolmandasse riiki ei tohi toimuda siis, kui päritoluliikmesriik ei anna sellele nõusolekut. Nimetatud reekspordi keeldu päritoluliikmesriigi poolt ei tohi vastuvõtjad mitte mingil juhul eirata (muudatusettepanek artiklile 10).

b) Komisjoni ei tuleks mitte ainult teavitada, vaid see peaks ka kontrollima, kas liikmesriigipoolne vajalike muudatustega artikli 2 lõike 2 kohaldamine (viidates kaitseotstarbelistele toodetele, mida ei ole käesoleva direktiivi lisas nimetatud) on kooskõlas kohaldatavate ühenduse õigusaktidega (muudatusettepanekud artiklile 2).

c) Selleks et direktiivi eelnõu artiklites 5–7 esildatud meetmed oleksid läbipaistvad, tuleb käesolevat direktiivi rakendada ühtlustatult (muudatusettepanekud artikli 4 lõikele 2).

d) Komponentide lisamine tootesse ei taga automaatselt seda, et nimetatud komponente ei saa sellisena enam hilisemas etapis vedada. Seega peab liikmesriik hoiduma mis tahes ekspordipiirangute kehtestamisest selliste alasüsteemide või komponentide suhtes, kui vastuvõtja tõestab, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse ning seetõttu ei saa neid hiljem sellisena vedada või eksportida (muudatusettepanekud artikli 4 lõikele 6).

e) Liikmesriigid ei peaks mitte ainult tagama, vaid ka korrapäraselt kontrollima, kas nende territooriumil asuvad tarnijad peavad oma vedude üle täpset arvet (muudatusettepanekud artikli 8 lõikele 3).

f) On tungivalt soovitatav, et tarnijad ei hoiduks kõrvale kohustusest teavitada liikmesriiki teadaolevast lõppkasutuse sihtpunktist. Tuleb selgitada küsimust, milline ametiasutus kontrollib seda, kas lõppkasutus ja lõppkasutaja on teada (muudatusettepanekud artikli 8 lõike 3 punktile d).

g) Sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui kolm aastat, mitte viis aastat. See võimaldab tagada sertifitseerimisprotsessi suurema vastutuse (muudatusettepanekud artikli 9 lõikele 3).

h) Tundliku teabe turve on Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika teenistuses oleva eduka Euroopa kaitsevarustuse turu eeldus. Seetõttu peab komisjon veebisaidil sertifitseeritud vastuvõtjate nimekirja avaldamisel järgima kohaldatavaid ühenduse õigusakte nimetatud valdkonnas (muudatusettepanekud artikli 9 lõikele 8).

i) Tehakse ettepanek, et komisjon, parlament ja nõukogu annavad iga aasta regulaarselt aru käesoleva direktiivi rakendamise kohta. Sellega nähakse ette suurem vastutus rakendamisprotsessi eest ja selle puhul järgitakse sama ajakava nagu nõukogu iga-aastase raporti puhul ELi relvaekspordi toimimisjuhendi rakendamise kohta (muudatusettepanekud artikli 16 lõikele 2).

j) Arvamuses pooldatakse üldiselt avatud ja läbipaistvat relvavedude mehhanismi Euroopa Liidus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik kasutab lõikes 2 nimetatud võimalust, siis avaldab ta nende toodete nimekirja ning teatab sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

3. Kui liikmesriik kasutab lõikes 2 nimetatud võimalust, siis avaldab ta nende toodete nimekirja ning teatab sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Komisjon kontrollib, kas lõikes 2 sätestatud võimaluste kasutamine liikmesriigi poolt on kooskõlas kohaldatavate ühenduse õigusaktidega.

Selgitus

Komisjoni ei tuleks mitte ainult teavitada, vaid see peaks ka kontrollima, kas liikmesriigipoolne vajalike muudatustega direktiivi (artikkel 2) kohaldamine kaitseotstarbeliste toodete osas, mida ei ole käesoleva direktiivi lisas nimetatud, on kooskõlas kohaldatavate ühenduse õigusaktidega.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid määravad kindlaks veolubade tingimused, eelkõige kaitseotstarbeliste toodete mis tahes ekspordipiirangud vastuvõtjatele kolmandates riikides, võttes arvesse veoga tekkivat inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse tagamise riski. Liikmesriigid võivad jätkata ja laiendada olemasolevat valitsustevahelist koostööd käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks.

4. Liikmesriigid määravad kindlaks veolubade tingimused, eelkõige kaitseotstarbeliste toodete mis tahes ekspordipiirangud vastuvõtjatele kolmandates riikides, võttes arvesse veoga tekkivat inimõiguste, rahu, julgeoleku ja turvalisuse tagamise riski. Liikmesriigid võivad kasutada lõppkasutajate sertifikaatide nõudmise võimalust. Liikmesriigid võivad jätkata ja laiendada olemasolevat valitsustevahelist koostööd käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks.

Selgitus

Lõppkasutajate sertifikaatide kasutamisega tagatakse see, et kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjaid teavitatakse nõuetekohaselt nende toodete lõppkasutamise, tagasiveo või ekspordiga seotud kohaldatavatest piirangutest ja sellest, et ükski vedu ei saa toimuda sertifikaadi väljastanud liikmesriigi nõusolekuta. Seda soovivatel liikmesriikidel peaks olema lubatud selliseid sertifikaate kasutada.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Välja arvatud juhul, kui liikmesriik peab alasüsteemide või komponentide vedu sensitiivseks, peab liikmesriik hoiduma mis tahes ekspordipiirangute kehtestamisest selliste alasüsteemide või komponentide suhtes, kui vastuvõtja esitab kasutusviisi deklaratsiooni, millega tõestab, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse ning seetõttu ei saa neid hiljem sellisena vedada või eksportida.

6. Välja arvatud juhul, kui liikmesriik peab alasüsteemide või komponentide vedu sensitiivseks, peab liikmesriik hoiduma mis tahes ekspordipiirangute kehtestamisest selliste alasüsteemide või komponentide suhtes, kui vastuvõtja esitab kasutusviisi deklaratsiooni, millega tõestab, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse sellisel viisil, et hoitakse ära nende sellisena vedamine ja eksportimine hilisemas etapis.

Selgitus

Vastuvõtja peab tõestama, et veoloaga hõlmatud alasüsteemid ja komponendid integreeritakse tema enda toodetesse sellisel viisil, et neid ei saa hiljem sellisena kolmandasse riiki vedada või isegi eksportida.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

1. Liikmesriigid võivad anda üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb jätta õigus veoloa taotlus tagasi lükata.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult järgmistel juhtudel:

Liikmesriigid võivad anda üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult järgmistel juhtudel:

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb jätta õigus veoloa taotlus tagasi lükata.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete ekspordiga.

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, kaasa arvatud piirangutest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete lõppkasutamise, tagasiveo või ekspordiga.

Selgitus

Kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjaid teavitatakse kõigist kohaldatavatest veoloa tingimustest, sealhulgas tingimustest, mis on seotud nende toodete lõppkasutamise ja tagasiveoga.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad täpset arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

3. Liikmesriigid tagavad ja kontrollivad regulaarselt, et tarnijad peavad täpset arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks mitte ainult tagama, vaid ka korrapäraselt kontrollima, kas nende territooriumil asuvad tarnijad peavad oma vedude üle täpset arvet.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) tõend selle kohta, et teave veoloaga seotud ekspordipiirangute kohta on edastatud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjale.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt kolm aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

Selgitus

Liikmesriikide ametiasutuste juurdepääsu tarnijate andmetele pikendatakse kolmelt aastalt viiele. See muudab protsessi läbipaistvamaks, samuti annab see rohkem aega juurdluseks juhul, kui võidakse rikkuda ülevõetud siseriiklikku seadust või määrust.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui viis aastat.

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui kolm aastat.

Selgitus

Kolmeaastane periood suurendab sertifitseerimisprotsessi vastutust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 8 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks oma veebisaidil.

Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks oma veebisaidil, võttes samas arvesse teabe tundlikkust ja järgides teabeturbega seotud kohaldatavaid õigusakte.

Selgitus

Kui komisjon teeb teabe oma veebisaidil kättesaadavaks, peaks ta silmas pidama seda, et sertifitseeritud vastuvõtjaid puudutav teave võib olla tundlik.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui kaitseotstarbelised tooted on vastu võetud teises liikmesriigis välja antud ning ekspordipiiranguid sisaldava veoloa alusel, kinnitavad nende toodete vastuvõtjad ekspordiluba taotledes pädevatele asutustele, et nad on piirangute tingimustest kinni pidanud.

 

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui kaitseotstarbelised tooted on vastu võetud teises liikmesriigis välja antud ning ekspordipiiranguid sisaldava veoloa alusel, kinnitavad nende toodete vastuvõtjad ekspordiluba taotledes pädevatele asutustele, et nad on piirangute tingimustest kinni pidanud. Samuti tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused kontrollivad nimetatud tingimuste järgimist.

 

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole saadud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga.

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole saadud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga. Komisjoni ja liikmesriike teavitatakse sellistest konsultatsioonidest.

Selgitus

Päritoluliikmesriigilt kavandatud ekspordiks nõutava nõusoleku üle konsultatsiooni pidamine, selle sisu ja tulemused tuleks protsessi parema läbipaistvuse tagamiseks edastada komisjonile ja liikmesriikidele.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui luba andev liikmesriik leiab, et on olemas tõsine risk, et sertifitseeritud vastuvõtja teises vastuvõtvas liikmesriigis ei täida üldise veoloaga seotud tingimusi, siis teatab ta sellest kõnealusele teisele liikmesriigile ning taotleb olukorra hindamist.

1. Kui luba andev liikmesriik leiab, et on olemas tõsine risk, et sertifitseeritud vastuvõtja teises vastuvõtvas liikmesriigis ei täida üldise veoloaga seotud tingimusi, siis teatab ta sellest kõnealusele teisele liikmesriigile ning taotleb olukorra hindamist. Kui muu kui luba andev liikmesriik leiab, et tingimusi ei täideta, teavitab ta sellest luba andvat liikmesriiki ja komisjoni.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt, esimest korda hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist], aruande direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule ning lisab aruandele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule, esimest korda hiljemalt [48 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist], aastaaruande direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule, kaasa arvatud artikli 10 rakendamise kohta, ning lisab aruandele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

Selgitus

Regulaarne aastaaruanne parlamendile ja nõukogule suurendab vastutust rakendamisprotsessi eest. Samuti järgitakse selles osas sama ajakava, mis nõukogu iga-aastase aruande puhul ELi relvaekspordi toimimisjuhendi rakendamise kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Kaitseotstarbeliste toodete vedu

Viited

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Angelika Beer

29.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.6.2008

16.7.2008

9.9.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

56

4

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonI ARVAMUS (15.9.2008)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta
(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Arvamuse koostaja: Hannes Swoboda

LÜHISELGITUS

Enam kui 70 miljardi euro suuruse käibega, laia toodete ringi hõlmav ning ligikaudu 770 000 inimesele tööd andev Euroopa kaitsetööstusturg on oluline majandusvaldkond. Kuid regulatsioonide praegune killustatus pärsib tõsiselt kaitseküsimustega seotud tööstusharude konkurentsivõimet ning ohustab märkimisväärselt Euroopa kaitsetööstustoodete varustuskindlust.

Niisugust turu killustatust põhjustavad 27 erinevat riiklikku lubade väljaandmise korda, mis tulenevad liikmesriikide püüdest kaitsetööstustoodete eksporti oma kontrolli all hoida. Liikmesriikide süsteemid on väga erinevad menetluste, kohaldamisala, pädevate asutuste ja viivituste osas kehtivate nõuete poolest ning see põhjustab ettevõtetele märkimisväärset halduskoormust (vastavate kogukulude suurus on hinnanguliselt üle 3 miljardi euro aastas). Lisaks takistavad kaitsevaldkonnas tööstuskoostööd pikad tähtajad ja üksiklubade vajadusest tingitud ebakindlus. Eriti kahjustab see VKEsid, kellel sageli ei õnnestu suurtes tööstusprojektides allhankijatena osaleda. Ning lõpuks kahandab siseturu puudumine antud valdkonnas majanduslikku tõhusust ja kärbib seeläbi Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

2007. aasta detsembris esitas komisjon põhjaliku algatustepaketi kaitsetööstustoodete turu toimimise parandamiseks, eesmärgiga vähendada turu killustatust ja bürokraatiat ning stimuleerida uuendustegevust ja konkurentsivõimet, kuid toomata seejuures ohvriks liikmesriikide kontrolli oma eluliste kaitse- ja julgeolekuhuvide üle. Käesolev kavandatav direktiiv kuulub sellesse paketti ning selle eesmärk on vähendada praegusi takistusi ühendusesisesel kauplemisel kaitsetööstustoodetega, et suurendada tööstuskoostööd, optimeerida tarneahelaid ja tekitada mastaabiökonoomiat. Konkreetsemalt asendab ettepanek liikmesriikide praegused loanõuded ja -süsteemid ladusama ühtlustatud üld- või koondlubade süsteemiga, mille puhul üksikluba muutub erandiks. Eelistatud mudeliks on üldload, mille puhul julgeolekumured (eriti seonduvalt soovimatu ekspordi tõkestamisega) on piiratud, kuna need kanduvad üle kas ELi valitsustele või siis kehtivate lubadega ettevõtetele. Viimasel juhul peaks ühtlustatud lubade väljastamise kord andma liikmesriikidele kindluse, et teise liikmesriigi ettevõtted peavad kinni nende riigis kehtivatest ekspordipiirangutest.

Arvamuse koostaja tervitab seda algatust. Kaitsetööstustoodete siseturu põhimõtete kohaldamine tugevdab Euroopa kaitsetööstuse tehnoloogilist baasi ja konkurentsivõimet. Sellel on ka oma geopoliitiline komponent: tugev ja dünaamiline kaitsetööstuslik alus on ELi sõltumatuse tagamisel keskse tähtsusega. Mõttetu bürokraatia vähendamine (näide: 2006. aastal anti välja umbes 11 500 luba ja vaid vähem kui 10 taotlust lükati tagasi) ning tingimuste ja menetluste lihtsustamine kahandab halduskoormust ja tugevdab kogu sektorit.

Samas tuleb siiski arvestada kaitsetööstustoodete turu erijoontega ning riikliku julgeoleku ja kaitsepoliitika kaitsmise vajadusega. Lähemalt tuleb uurida eelkõige järgmisi küsimusi.

Esiteks on tähtis, et säiliks liikmesriikide sõltumatus kaitsetööstustoodete ekspordi poliitikas. Arvamuse koostaja näeks heameelega, et nõukogu teeks täiendavaid samme liikmesriikide vahelise koostöö suurendamiseks, näiteks muudaks relvaekspordi toimimisjuhendi senisest siduvamaks, nagu seda korrati parlamendi hiljutises resolutsioonis[1]. Praegu seda aga ei toimu. Teistest rangema ekspordipoliitikaga liikmesriigid saaksid ühendusesiseste vedudega nõustuda vaid juhul, kui eksportivad liikmesriigid järgivad nende ekspordipiiranguid. Ettepanek sisaldab mitmeid sätteid liikmesriikide otsustusõiguse tagamiseks: nad saavad ise määrata, milliste toodete suhtes mingit liiku load kehtivad, ning määravad selliste lubade väljaandmise konkreetsed tingimused (sealhulgas ka ekspordipiirangud).

Teiseks saab kavandatav süsteem toimida tulemuslikult vaid juhul, kui tugevdatakse kontrolli ühenduse välispiiridel. Muidu võib ettevõtetel tekkida kiusatus oma riigi ekspordikontrollist mööda hiilida, läkitades oma tooteid läbi mitmete liikmesriikide, kus kontroll on nõrgem. Ettepanekus antakse selle küsimuse lahendamiseks lisaaega kogemuste omandamiseks. Lisaks on selles mitmeid meetmeid vastastikuse usalduse loomiseks, näiteks võimalus anda kahtlaste tehingute või tundlike toodete veo korral välja üksiklubasid, ning „kaitseklausel” erijuhtudeks, mil ilmneb tõsine oht rahvuslikule julgeolekule. Sellegipoolest on tähtis, et kõik liikmesriigid kehtestaksid tulemusliku jõustamispoliitika, mis hõlmab ka karistusi.

Lõpuks usub arvamuse koostaja, et väga tähtis on kõnealuse valdkonna läbipaistvus. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod raskendavad selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. Seepärast oleks soovitav, et liikmesriigid läbipaistvuse suurendamiseks avaldaksid ekspordilitsentsid ja/või -nimestikud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, mis käsitlevad kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse piires, on erinevusi, mis võivad takistada kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist ning moonutada konkurentsi siseturul.

(3) Liikmesriikide õigus- ja haldusnormides, mis käsitlevad kaitseotstarbeliste toodete vedu ühenduse piires, on erinevusi, mis võivad takistada kaitseotstarbeliste toodete vaba liikumist ning moonutada konkurentsi siseturul, pärssides uuendustegevust, tööstuskoostööd ning Euroopa Liidu kaitsetööstustoodete turu konkurentsivõimet.

Selgitus

Tähtis on rõhutada praeguse olukorra majanduslikke puudusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste toodete päritoluriigis asendatakse järk-järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb luua tingimused vastastikuseks usalduseks, võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse riikidesse.

(26) Kuna eelkontroll kaitseotstarbeliste toodete päritoluriigis asendatakse järk-järgult üldise järelkontrolliga, siis tuleb luua tingimused vastastikuseks usalduseks, võttes kasutusele garantiid, mis tagavad, et kaitseotstarbelisi tooteid ei ekspordita ekspordipiiranguid eirates kolmandatesse riikidesse. Sama põhimõtet tuleks järgida ka juhtudel, kui kaitseotstarbelisi tooteid veetakse enne kolmandasse riiki eksportimist läbi mitme liikmesriigi.

Selgitus

Tuleb tagada, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34) Lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete nimekirja tuleks ajakohastada vastavalt Euroopa Liidu sõjaliste kaupade nimekirjale.

(34) Oluline on ajakohastada kaitseotstarbeliste toodete nimekirja paindlikul ja ühtsel viisil, vastavalt toodete ja turu osas toimuvatele arengutele. Selleks tuleks lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete nimekirja ajakohastada vastavalt Euroopa Liidu sõjaliste kaupade nimekirjale.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid kokku tõhusates meetmetes, mis võimaldaksid käesoleva direktiivi sätete jõustamist, eelkõige meetmetes, mille alusel ettevõtted järgivad ühtseid sertifitseerimiskriteeriume ning piiranguid, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete edasise kasutamisega veo järel.

(35) Vastastikuse usalduse järk-järguliseks tekkeks on vaja, et liikmesriigid lepiksid kokku tõhusates meetmetes, kaasa arvatud karistused, mis võimaldaksid käesoleva direktiivi sätete jõustamist, eelkõige meetmetes, mille alusel ettevõtted järgivad ühtseid sertifitseerimiskriteeriume ning piiranguid, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete edasise kasutamisega veo järel.

Selgitus

Selle tagamiseks, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide, peaksid kõik liikmesriigid ette nägema tulemuslikud karistused ettevõtetele, kes ei järgi käesoleva direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a) On tähtis, et liikmesriigid kehtestaksid meetmed, mis tagavad kaitseotstarbeliste toodete ühendusesiseste vedude ja kolmandatesse riikidesse eksportimise läbipaistvuse.

Selgitus

Kõnealuse valdkonna läbipaistvus on väga oluline. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod raskendaksid selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. Seepärast oleks soovitav, et liikmesriigid läbipaistvuse suurendamiseks avaldaksid ekspordilitsentsid ja/või -nimestikud.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad oma territooriumil asuvatele tarnijatele üld-, koond- või üksikuid veolube.

2. Liikmesriigid annavad oma territooriumil asuvatele tarnijatele üld-, koond- või üksikuid veolube, kui lubade saamise tingimused on täidetud.

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada lubade väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

1. Kui selleks ettenähtud tingimused on täidetud, annavad liikmesriigid üksikule tarnijale taotluse alusel koondveoloa, millega lubatakse ühe või mitme kaitseotstarbelise toote üht või mitut vedu ühele või mitmele vastuvõtjale teises liikmesriigis.

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Koondveoluba kehtib vähemalt kolm aastat.

Koondveoluba kehtib vähemalt viis aastat.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on bürokraatia vähendamine.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult järgmistel juhtudel:

Kui selleks ettenähtud tingimused on täidetud, annavad liikmesriigid üksikule tarnijale taotluse alusel üksiku veoloa, millega lubatakse üht kaitseotstarbeliste toodete vedu ühele vastuvõtjale ainult ühel järgmistest juhtudest:

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Tuleb rõhutada liikmesriikide õigust kehtestada iseseisvalt lubade väljastamise tingimused, mida ettevõtted peavad täitma.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete ekspordiga.

1. Liikmesriigid tagavad, et kaitseotstarbeliste toodete tarnijad teavitavad vastuvõtjaid veoloa tingimustest, mis on seotud kaitseotstarbeliste toodete lõpptarbimise, tagasiveo või ekspordiga.

Selgitus

Tuleb tagada, et kaupade veol läbi mitme liikmesriigi ei lähe teave ekspordipiirangute kohta mitte ainult esimesele vastuvõtjale, vaid edastatakse ka kõigile järgmistele.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teatavad pädevatele asutustele oma kavatsusest kasutada üldist veoluba esimest korda.

2. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teatavad pädevatele asutustele mõistliku aja jooksul oma kavatsusest kasutada üldist veoluba esimest korda.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad täpset arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

3. Liikmesriigid tagavad ja kontrollivad regulaarselt, et tarnijad peavad täpset arvet oma vedude üle vastavalt asjaomases liikmesriigis kehtivatele tavadele. Andmed peavad sisaldama äridokumente, kus on järgmine teave:

Selgitus

Liikmesriigid ei peaks mitte ainult tagama, vaid ka korrapäraselt kontrollima, kas nende territooriumil asuvad tarnijad peavad oma vedude üle täpset arvet.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus;

a) kaitseotstarbelise toote kirjeldus ja tähistus sõjaliste kaupade nimekirjas;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ning veo kuupäev;

b) kaitseotstarbeliste toodete kogus ja väärtus ning veo kuupäev;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt kolm aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

4. Lõikes 3 osutatud andmeid tuleb säilitada vähemalt seitse aastat alates veo toimumise kalendriaasta lõppemisest. Need esitatakse taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus tarnija asub.

Selgitus

Liikmesriikide ametiasutuste juurdepääsu tarnijate andmetele pikendatakse kolmelt aastalt seitsmele. See muudab protsessi läbipaistvamaks ning jätab rohkem aega juurdluseks ülevõetud siseriikliku seaduse või määruse võimaliku rikkumise korral.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja ekspordiga;

d) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele võtta kõik vajalikud meetmed, et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi, mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse, tagasiveo ja ekspordiga;

Selgitus

Toodete vedamisel läbi mitme liikmesriigi tuleb tagada ekspordipiirangute järgimine ja jõustamine lisaks esimesele sihtliikmesriigile ka kõigis järgmistes. Seetõttu tuleb teavet edastada ja järgida.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele esitada pädevatele asutustele asjakohane üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõte on eksportinud, vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi veoloa alusel;

(e) punktis c nimetatud kõrgema juhtkonna esindaja on ettevõtte nimel alla kirjutanud kohustusele esitada pädevatele asutustele asjakohane üksikasjalik teave, vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul, mida ettevõte on eksportinud, vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi üldveoloa alusel;

Selgitus

Õigusliku selguse loomine. Loa väljastamine omab tähtsust ainult üldveoloa korral.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui viis aastat.

Punktis d nimetatud sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi mingil juhul olla pikem kui seitse aastat.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on bürokraatia vähendamine.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole saadud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga.

2. Kui kavandatud ekspordi jaoks on vaja päritoluliikmesriigi nõusolekut, kuid seda ei ole saadud, peab liikmesriik konsulteerima päritoluliikmesriigiga. Kui liikmesriik ei saa pärast nimetatud konsulteerimist päritoluliikmesriigilt nõutavat nõusolekut kavandatud ekspordiks, siis eksporti ei toimu ning sellest teavitatakse komisjoni ja teisi liikmesriike.

Selgitus

Reeksport kolmandasse riiki ei tohi toimuda, kui päritoluliikmesriik ei anna selleks nõusolekut.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 a (uus) – enne IV peatükki

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Läbipaistvus

 

Liikmesriigid võivad avaldada käesolevas peatükis sätestatud teavet, mis ei ole konfidentsiaalne.

Selgitus

Kõnealuse valdkonna läbipaistvus on väga oluline. Ühendusesisesed edasi-tagasi veod raskendaksid selle jälgimist, kuhu teatavad kaitsetööstustooted lõpuks välja jõuavad. Seepärast oleks liikmesriikidel soovitav suurendada läbipaistvust, avaldades tarnijatelt saadud teavet (mis ei ole konfidentsiaalne) ning teavet lubade väljaandmise korra ja ekspordipiirangute kohta. See tugevdaks parlamentaarset ja avalikkuse kontrolli.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Teatavate toodete lisamiseks või välja jätmiseks võib komisjon esitada ettepanekuid lisa muutmiseks.

Selgitus

Lisa tuleks kohandada mitte üksnes vastavalt toodete arengule, vaid mõningane paindlikkus peaks võimaldama ka vajaduse korral muuta toodete loendit, näiteks lisada sellesse teatavate kaitsetööstustoodetega tihedalt seotud mittemateriaalseid tooteid nagu andmed või tarkvara.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Jõustamine

 

1. Liikmesriigid kehtestavad meetmed karistuste määramiseks käesoleva direktiivi sätete rikkumise eest.

 

2. Need meetmed peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

 

3. Liikmesriigid teatavad sellistest meetmetest koheselt komisjonile.

Selgitus

Selle tagamiseks, et ettevõtted ei saaks vältida oma riigi ekspordikontrolli, vedades toodet enne EList väljapoole eksportimist läbi mitmete liikmesriikide, peaksid kõik liikmesriigid ette nägema tulemuslikud karistused ettevõtetele, kes ei järgi käesoleva direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt, esimest korda hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist], aruande direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule ning lisab aruandele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule regulaarselt, esimest korda hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist], aruande direktiivi rakendamise ja selle mõju kohta Euroopa kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengule ning lisab aruandele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kiirem õigusloome läbivaatus.

MENETLUS

Pealkiri

Kaitseotstarbeliste toodete vedu

Viited

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Vastutav komisjon

IMCO

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

ITRE

15.1.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Hannes Swoboda

27.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.5.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.9.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi

  • [1]  Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kohta – nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks

MENETLUS

Pealkiri

Kaitseotstarbeliste toodete vedu

Viited

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.12.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.1.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.1.2008

ITRE

15.1.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Heide Rühle

2.4.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.5.2008

28.5.2008

2.6.2008

7.7.2008

 

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà