Pranešimas - A6-0410/2008Pranešimas
A6-0410/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo

15.10.2008 - (COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Heide Rühle

Procedūra : 2007/0279(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0410/2008
Pateikti tekstai :
A6-0410/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo

(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007– 2007/0279(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0765),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0468/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones (A6-0410/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Valstybių narių su gynybos produktų siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės aktuose, taisyklėse ir administracinėse priemonėse yra skirtumų, kurie gali kliudyti laisvam su gynyba susijusių produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje.

(3) Valstybių narių su gynybos produktų siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės aktuose, taisyklėse ir administracinėse priemonėse yra skirtumų, kurie gali kliudyti laisvam su gynyba susijusių produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje, taigi gali būti apsunkintas naujovių diegimas, bendradarbiavimas ir Europos gynybos rinkos konkurencingumas.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti ekonominius dabartinės padėties trūkumus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Todėl tuos valstybių narių teisės aktus ir taisykles reikia suderinti taip, kad, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtų supaprastintas su gynyba susijusių produktų siuntimas Bendrijos teritorijoje.

(6) Todėl tuos valstybių narių teisės aktus ir taisykles reikia suderinti taip, kad, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtų supaprastintas su gynyba susijusių produktų siuntimas Bendrijos teritorijoje tinkamai atsižvelgiant į sutartyse išdėstytus bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) tikslus, įskaitant žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo rėmimą bei išsaugojimą.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad kuriant Europos gynybos produktų rinką svarbūs ir kiti veiksniai, pvz., BUSP pagrindu nustatyti ir į sutartis įtraukti ES išorės politikos tikslai, t. y. žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo skatinimas bei išsaugojimas, taigi į juos turėtų būti atsižvelgta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Derinant tuos valstybių narių teisės aktus ir taisykles neturėtų būti pažeisti valstybių narių įsipareigojimai pagal atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus, eksporto kontrolės susitarimus, sutartis arba susiję su valstybių narių apsisprendimo laisve eksporto politikos srityje.

(7) Derinant tuos valstybių narių teisės aktus ir taisykles neturėtų būti pažeidžiama tarptautiniai valstybių narių įsipareigojimai ir prievolės arba jų laisvė apsispręsti dėl su gynyba susijusių produktų perdavimo ar eksporto.

Pagrindimas

Frazė „tarptautiniai įsipareigojimai ir prievolės“ išsamesnė negu pradinis tekstas ir aprėpia „atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus, eksporto kontrolės susitarimus, sutartis“. Pagal siūlomą tekstą visos valstybės narės galėtų pasinaudoti individualiomis licencijomis norėdamos įvykdyti visus tarptautinius įsipareigojimus ir prievoles, įskaitant ne tik pradiniame tekste nurodytus konkrečius, bet ir dvišalius, įsipareigojimus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Ši direktyva turėtų būti taikoma visiems su gynyba susijusiems produktams, kurie yra atitinka Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytus produktus, įskaitant posistemes, komponentus, atsargines dalis, technologijų siuntimą, priežiūrą ir remontą.

(9) Ši direktyva turėtų būti taikoma visiems su gynyba susijusiems produktams, kurie atitinka Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytus produktus, įskaitant posistemes, komponentus, atsargines dalis, technologijų siuntimą, priežiūrą ir remontą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma skeveldrinėms minoms ir kasetinėms bombomis, įskaitant posistemes, komponentus, atsargines dalis, technologijų perdavimą, priežiūrą ir remontą. Turėtų būti draudžiama naudoti skeveldrines minas ir kasetines bombas, jas kurti, gaminti, kaupti, saugoti, įsigyti ir tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti bet kuriai šaliai.

Pagrindimas

Remiantis Otavos konvencijos nuostatomis, draudžiama naudoti skeveldrines minas, jas kurti, saugoti, įsigyti, kaupti, laikyti ir perduoti. 2008 m. gruodžio 3 d. pasirašius Oslo konvenciją, tos pačios nuostatos bus taikomos ir kasetinėms bomboms.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant valdyti panašią riziką, susijusią su į šios direktyvos priedą neįtrauktų su gynyba susijusių produktų siuntimu, valstybės narės turėtų būti pajėgios taikyti šią direktyvą minėtiems su gynyba susijusiems produktams ir siųsti tuos su gynyba susijusius produktus taikant tas pačias taisykles.

(10) Siekiant valdyti panašią riziką, susijusią su į šios direktyvos priedą neįtrauktų su gynyba susijusių produktų siuntimu, valstybės narės turėtų būti pajėgios taikyti šią direktyvą minėtiems su gynyba susijusiems produktams ir siųsti tuos su gynyba susijusius produktus taikant tas pačias taisykles. Norėdamos imtis šių priemonių, jos atitinkamai apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

Pagrindimas

Keičiama atsižvelgiant 2 straipsnio 3 dalies tekstą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Siunčiant su gynyba susijusius produktus Europos bendrijoje turėtų būti gautas išankstinis leidimas taikant bendrąsias, visuotines arba individualiąsias siuntimo licencijas, kurias suteikia arba skelbia ta valstybė narėje, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas. Vadovaujantis vidaus rinkos principais, leidimas turėtų galioti visoje Bendrijoje ir neturėtų reikėti jokių papildomų leidimų gabenant tranzitu per kitos valstybės narės teritoriją arba importuojant į kitą valstybę narę.

(14) Siunčiant su gynyba susijusius produktus Europos bendrijoje turėtų būti gautas išankstinis leidimas taikant bendrąsias, visuotines arba individualiąsias siuntimo licencijas, kurias suteikia arba skelbia ta valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas. Vadovaujantis vidaus rinkos principais, leidimas iš esmės turėtų galioti visoje Bendrijoje ir neturėtų reikėti jokių papildomų išankstinių leidimų gabenant tranzitu per kitos valstybės narės teritoriją arba importuojant į kitą valstybę narę.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Dėl posistemių ir komponentų, valstybės narės turėtų, kiek tai įmanoma, vengti eksporto apribojimų, gaudamos gavėjų naudojimo deklaracijas ir atsižvelgdamos į tokių posistemių ir komponentų integravimo į gavėjų produktus mastą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis prieštarauja 4 straipsnio 6 dalies nuostatoms ir turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Siekiant palengvinti su gynyba susijusių produktų siuntimą, bendrosios licencijos turėtų būti skelbiamos valstybių narių taisyklėse, kuriomis būtų leidžiama siųsti su gynyba susijusius produktus bet kuriai bendrovei, atitinkančiai kiekvienos bendrosios licencijos sąlygas.

(17) Siekiant palengvinti su gynyba susijusių produktų siuntimą, bendrosios licencijos turėtų būti skelbiamos valstybių narių taisyklėse, kuriomis būtų leidžiama siųsti su gynyba susijusius produktus bet kuriai bendrovei, atitinkančiai kiekvienoje bendrojoje licencijoje nustatytas sąlygas. Valstybės narės gali nuspręsti laikinai nesuteikti šių licencijų konkrečiai įmonei, jeigu kyla rimtas susirūpinimas dėl tos įmonės noro ar gebėjimo laikytis šių licencijų sąlygų, kurias nustatė licenciją išdavusi valstybė narė.

Pagrindimas

Išskirtinėmis aplinkybėms licenciją išduodančioms valstybėms narėms turėtų būti leista imtis būtinų priemonių nacionaliniam saugumui palaikyti arba jeigu jos turi pagrindo manyti, kad su gynyba susijusių produktų gavėjas nesirengia laikytis siuntimo licencijoje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Valstybės narės turėtų turėti galimybę skelbti kitas bendrąsias licencijas tais atvejais, kai, atsižvelgiant į produktus ir gavėjus, rizika, susijusi su žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimu, yra nedidelė.

(21) Valstybės narės turėtų turėti galimybę skelbti bendrąsias licencijas tais atvejais, kai, atsižvelgiant į produktus ir gavėjus, rizika, susijusi su žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimu, yra labai nedidelė.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) Siekiant taikyti šią direktyvą, valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygiu ir šį bendradarbiavimą plėtoti, kaip tai, inter alia, numatyta Ketinimų protokole.

(25) Siekiant taikyti šią direktyvą, valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygiu ir vėliau šį bendradarbiavimą gilinti vadovaujantis minėtosios direktyvos nuostatomis.

Pagrindimas

Teisė yra tik vienas iš tarpvyriausybinio bendradarbiavimo pavyzdžių. Ši direktyva negali daryti poveikio jokiam dabartiniam ar tolesniam bendradarbiavimo būdui.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja ex-post kontrole laipsniškai pakeičiant individualią ex-ante kontrolę su gynyba susijusių produktų kilmės valstybėje narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į trečiąsias šalis apribojimus.

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja ex post kontrole laipsniškai pakeičiant individualią ex ante kontrolę su gynyba susijusių produktų kilmės valstybėje narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į trečiąsias šalis apribojimus. Šiuo principu turėtų būti vadovaujamasi ir tada, kai, prieš eksportuojant su gynyba susijusius produktus į trečiąją šalį, jie ne kartą siunčiami per keletą valstybių narių.

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad, jeigu su gynyba susijęs produktas ne kartą siunčiamas per keletą valstybių narių, tai, prieš eksportuojant šį produktą už Bendrijos ribų, būtų tinkamai paisoma bet kurios valstybės narės nustatytų eksporto apribojimų.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Valstybės narės bendradarbiauja vadovaudamosi Europos Sąjungos elgesio kodeksu ginklų eksporto srityje, kurį Taryba priėmė 1998 m. birželio 8 d., savanoriškai taikydamos bendruosius kriterijus bei naudodamosi pranešimo apie atsisakymą išduoti licenciją arba konsultavimo mechanizmais, siekdamos vienodžiau taikyti su gynyba susijusių produktų eksporto į trečiąsias šalis politikos principus.

(27) Valstybės narės bendradarbiauja vadovaudamosi Europos Sąjungos elgesio kodeksu ginklų eksporto srityje, kurį Taryba priėmė 1998 m. birželio 8 d., savanoriškai taikydamos bendruosius kriterijus bei naudodamosi pranešimo apie atsisakymą išduoti licenciją arba konsultavimo mechanizmais, siekdamos vienodžiau taikyti su gynyba susijusių produktų eksporto į trečiąsias šalis politikos principus. Valstybės narės turi teisę atsisakyti pripažinti siuntimo licencijos, dėl kurios kreipėsi tam tikras tiekėjas arba kuri skirta tam tikram gavėjui, galiojimą, jį panaikinti arba sustabdyti, jeigu, jų manymu, tai būtina siekiant bendradarbiauti pagal Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto nuostatas.

Pagrindimas

In 1998 the Member States adopted the voluntary European Code of Conduct of Arms Exports. In the Code of Conduct Members States agreed upon eight criteria to be taken into account with regard to the transfer of conventional arms. COREPER agreed on a draft common position on the Code in 2005. Unfortunately though Member States as of yet have failed to reach final agreement on the text. In order though for the Code of Conduct and the Common Position on the control of arms brokering to be useful instruments in foreign policy, Member States should retain the right to refuse, withdraw or suspend transfer licenses if that is necessary to abide by these codes of conduct and other international commitments related to exports control.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Tiekėjai turėtų pranešti gavėjams apie bet kokius su siuntimo licencijomis susijusius apribojimus, kad būtų galima kurti abipusį pasitikėjimą, susijusį su gavėjų gebėjimu laikytis tokių apribojimų atlikus siuntimą, ypač jei yra prašymas eksportuoti į trečiąsias šalis.

(28) Tiekėjai turėtų pranešti gavėjams ir atitinkamoms valstybės narės, kurioje įsisteigęs gavėjas, valdžios institucijoms apie bet kokius su siuntimo licencijomis susijusius apribojimus, kad būtų galima kurti abipusį pasitikėjimą, susijusį su gavėjų gebėjimu laikytis tokių apribojimų atlikus siuntimą, ypač jei yra prašymas eksportuoti į trečiąsias šalis.

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių problemų, kylančių dėl prekybos su gynyba susijusiais produktais, yra tai, kad vyriausybėms, parlamentams ir nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) sunku stebėti įvykių eigą. Valstybės narės, siekdamos didinti skaidrumą ir išvengti pavojaus, kad ginklai atsidurs ten, kur jie neturėtų būti, turėtų būti informuotos apie bet kokius su siuntimo licencijomis susijusius apribojimus.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį pasitikėjimą, valstybės narės privalo nustatyti veiksmingas priemones, kurių pakaktų, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas, visų pirma tų, kuriomis numatoma, kad bendrovės laikytųsi bendrų sertifikavimo kriterijų ir tolesnio siunčiamų su gynyba susijusių produktų naudojimo po siuntimo apribojimų.

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį pasitikėjimą, valstybės narės privalo nustatyti veiksmingas priemones, įskaitant sankcijas, kurių pakaktų, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas, visų pirma tų, kuriomis numatoma, kad bendrovės laikytųsi bendrų sertifikavimo kriterijų ir tolesnio siunčiamų su gynyba susijusių produktų naudojimo po siuntimo apribojimų.

Pagrindimas

Kad bendrovės, kurios prieš eksportuodamos savo produktus už ES ribų siunčia juos per keletą valstybių narių, neišvengtų eksporto kontrolės savo šalyje, visos valstybės narės turi taikyti veiksmingas sankcijas direktyvos nuostatų nesilaikančioms bendrovėms.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Kai kilmės valstybė narė pagrįstai abejoja, ar sertifikuotas gavėjas laikysis kurios nors bendrosios siuntimo licencijos nustatytos sąlygos, ji ne tik turėtų informuoti kitas valstybes nares bei Komisiją, bet ir, atsižvelgdama į savo atsakomybę užtikrinti žmogaus teises, taiką, saugumą ir stabilumą, laikinai sustabdyti siuntimo licencijų galiojimą tokiai bendrovei.

(36) Kai kilmės valstybė narė nėra įsitikinusi, kad sertifikuotas gavėjas ketina laikytis visų bendrojoje siuntimo licencijoje nustatytų sąlygų, ji ne tik turėtų informuoti kitas valstybes nares bei Komisiją, bet ir, atsižvelgdama į savo atsakomybę užtikrinti žmogaus teises, taiką, saugumą ir stabilumą, laikinai sustabdyti siuntimo licencijų galiojimą tokiai bendrovei.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Direktyva neturi poveikio valstybių narių eksporto politikai.

2. Ši direktyva neturi poveikio valstybių narių sprendimo laisvei vykdant su gynyba susijusių produktų eksporto politiką.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Ši direktyva nepažeidžia Sutarties 30 ir 296 straipsnių nuostatų.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnę įstatymų leidybą, šiame straipsnyje turėtų būti geriau atspindimas dokumento tikslas, t. y. nurodyta, kuriuos klausimus ketinama spręsti, o kurių ne.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Remiantis šia direktyva, neužkertamas kelias valstybėms narėms toliau siekti tarpvyriausybinio bendradarbiavimo ir vėliau jį plėtoti vadovaujantios šios direktyvos principais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnę įstatymų leidybą, šiame straipsnyje turėtų būti geriau atspindimas dokumento tikslas, t. y. nurodyta, kuriuos klausimus ketinama spręsti, o kurių ne.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma su gynyba susijusiems produktams.

1. Ši direktyva taikoma su gynyba susijusiems produktams, kurie įtraukti į priedą.

Pagrindimas

Kadangi į šį pasiūlymą įtrauktas su gynyba susijusių produktų sąrašas, turėtų būti pateikta nuoroda į jį.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali taikyti šios direktyvos nuostatas mutatis mutandis į priedą neįtrauktiems su gynyba susijusiems produktams, dėl kurių siuntimo Bendrijoje kyla panašūs pavojai žmogaus teisėms, taikai, saugumui ir stabilumui užtikrinti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą jau įtrauktas su gynyba susijusių produktų sąrašas.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei valstybė narė naudojasi 2 dalyje numatyta galimybe, ji turi paskelbti tų produktų sąrašą ir pranešti apie juos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą jau įtrauktas su gynyba susijusių produktų sąrašas.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. „su gynyba susijęs produktas“ – tai bet kuris produktas, specialiai sukurtas kariniams tikslams ir nurodytas priede;

1. „su gynyba susijęs produktas“ – tai bet kuris produktas, nurodytas priede;

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą jau įtrauktas su gynyba susijusių produktų sąrašas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. „siuntimas“ – tai su gynyba susijusio produkto siuntimas kitos valstybės narės gavėjui sudarius komercinį sandorį;

2. „siuntimas“ – tai su gynyba susijusio produkto perkėlimas arba siuntimas bet kokiomis priemonėmis kitos valstybės narės gavėjui;

Pagrindimas

Išbaigtesnė apibrėžtis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) „eksporto licencija“ – tai leidimas tiekti su gynyba susijusius produktus bet kurioje trečiojoje šalyje esančiam gavėjui.

(6) „eksporto licencija“ – tai leidimas tiekti su gynyba susijusius produktus bet kurioje trečiojoje šalyje esančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Pagrindimas

„Gavėjas“ apibrėžiamas kaip Bendrijoje įsisteigęs juridinis ar fizinis asmuo.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitų teikimas

Patikra

1. Siunčiant su gynyba susijusius produktus iš vienos valstybės narės į kitą turi būti gautas išankstinis leidimas. Gabenant su gynyba susijusius produktus tranzitu per valstybių narių teritorijas arba juos importuojant į kitas valstybes nares nereikia jokio papildomo kitų valstybių narių leidimo, jei nepažeidžiamas nuostatų, kurios yra būtinos saugoti viešąją tvarką, pvz., užtikrinti transporto saugą, taikymas.

1. Siunčiant su gynyba susijusius produktus iš vienos valstybės narės į kitą turi būti gautas išankstinis leidimas, nebent nacionaliniuose teisės aktuose numatyta nereikalauti šio leidimo. Gabenant su gynyba susijusius produktus tranzitu per valstybių narių teritorijas arba juos importuojant į kitas valstybes nares nereikia jokio papildomo kitų valstybių narių leidimo, jei nepažeidžiamas nuostatų, kurios yra būtinos saugoti viešąją tvarką, pvz., užtikrinti transporto saugą, taikymas.

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės tam tikrais atvejais, pvz., kai siunčia vyriausybė, nereikalauja licencijos. Siekiant išbaigtumo, turėtų būti nurodyta išsami informacija apie išimtis, įskaitant informaciją apie viešąją politiką ar viešąjį saugumą, kaip nurodyta 30 straipsnyje. Tai aprėpia Komisijos dokumente nepaminėtus atvejus, pvz., tranzitą, kai gali kilti rūpesčių dėl produkto pobūdžio ir jo galutinio paskirties taško, arba šaunamųjų ginklų importą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia teritorijose įsisteigusiems tiekėjams bendrąsias, visuotines arba individualiąsias siuntimo licencijas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai, pageidaujantys siųsti su gynyba susijusius produktus iš teritorijų, gali kreiptis dėl visuotinių arba individualiųjų siuntimo licencijų, jeigu jie tenkina prie šių licencijų pridedamas sąlygas. Valstybės narės taip pat skelbia bendrąsias licencijas.

Pagrindimas

Valstybės narės ir toliau turėtų būti vienintelės atsakingos už sprendimus, susijusius su prašymų dėl licencijos priėmimu ir jų atmetimu. Bendrosios licencijos ne suteikiamos, o skelbiamos.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Su gynyba susijusiems produktams arba jų kategorijoms licencijos rūšį valstybės narės renkasi vadovaudamosi 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatomis.

3. Su gynyba susijusiems produktams arba jų kategorijoms licencijos rūšį valstybės narės savo nuožiūra renkasi vadovaudamosi 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatomis. Bet kuriuo atveju, sprendimą nesuteikti bendrosios ar visuotinės licencijos arba apriboti bet kurią iš šių licencijų valstybės narės gali pateisinti remdamosi 7 straipsnyje numatytais pagrindais.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir atsakingų valstybių narių sprendimų, taip užtikrinama, kad, susidarius aplinkybėmis, kai, remiantis 7 straipsnio nuostatomis, gali būti teisėtai suteikta individuali licencija, valstybės narės gali atsisakyti išduoti bendrąją arba visuotinę licenciją.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į dėl siuntimo kylančią žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo riziką, nustato siuntimo licencijų sąlygas, visų pirma bet kokius apribojimus, taikomus eksportuojant su gynyba susijusius produktus trečiosiose šalyse esantiems gavėjams. Valstybės narės, siekdamos šios direktyvos tikslų, gali tęsti ir plėtoti vykdomą tarpvyriausybinį bendradarbiavimą.

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į dėl siuntimo kylančią žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo riziką ir nepažeisdamos nacionalinių teisės aktų dėl galutinio vartotojo sertifikatų kontrolės, nustato visas siuntimo licencijų sąlygas, įskaitant bet kokį apribojimą, taikomus eksportuojant su gynyba susijusius produktus trečiosiose šalyse esantiems gavėjams. Valstybės narės, nustatydamos šiuos apribojimus, ypač atsižvelgia į Europos Sąjungos elgesio kodeksą dėl ginklų eksporto ir į Tarybos bendrąją poziciją 2003/486/BUSP dėl tarpininkavimo prekiaujant ginklais kontrolės1. Valstybės narės, siekdamos šios direktyvos tikslų, gali tęsti ir plėtoti vykdomą tarpvyriausybinį bendradarbiavimą.

1 OL L 156, 2003 6 25, p. 79.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, kad posistemes arba komponentus siųsti gali būti pavojinga, valstybės narės neturėtų nustatyti tokių posistemių arba komponentų eksporto apribojimų, jei gavėjas pateikia naudojimo deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus ir todėl jie vėliau nebus siunčiami arba eksportuojami.

6. Išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, kad posistemes arba komponentus siųsti gali būti pavojinga, valstybės narės neturėtų nustatyti tokių posistemių arba komponentų eksporto apribojimų, jei gavėjas pateikia naudojimo deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus taip siekiant užkirsti kelią galimybei vėliau juos siųsti arba eksportuoti.

Pagrindimas

Gavėjas privalo patvirtinti, kad su konkrečia siuntimo licencija susijusios posistemės ar komponentai integruoti į jo paties produktus, taigi taip užkirstas kelias juos vėliau siųsti ar netgi eksportuoti į trečiąją šalį.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8a. Kai gavėjas ketina grąžinti su gynyba susijusį produktą tiekėjui taisyti ar patikrinti arba pašalinti produkto techninį gedimą, produktas grąžinamas tiekėjui remiantis siuntimo licencija, kuri suteikta tiekėjui pirmą kartą siunčiant gavėjui skirtą produktą, ir laikantis joje išdėstytų sąlygų. Tačiau gavėjas, prieš siųsdamas produktą, tinkamu metu informuoja kompetentingas valstybės narės, kurios teritorijoje siunčiamas produktas, institucijas apie ketinimą siųsti šį produktą. Informuojant nurodoma siuntimo priežastis ir pridedami visi su juo susiję patvirtinamieji dokumentai.

 

Pataisius ar patikrinus produktą arba pašalinus jo gedimą, tolesnis siuntimas iš tiekėjo gavėjui leidžiamas remiantis siuntimo licencija, kuri suteikta tiekėjui pirmą kartą siunčiant gavėjui skirtą produktą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) gavėjas priklauso valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms;

(a) gavėjas priklauso valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms ar kitai vyriausybės organizacijai;

Pagrindimas

Prireikus turėtų būti įmanoma remiantis bendrosiomis licencijomis tiekti su gynyba susijusius produktus vyriausybinėms institucijoms, kurios nėra dalis ginkluotųjų pajėgų.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba) siuntimas – tai atitinkamo su gynyba susijusio produkto arba svarbių su šiuo produktu susijusių duomenų siuntimas į kilmės valstybę narę per tam tikrą iš anksto nustatytą laikotarpį siekiant vienintelio tikslo – atlikti mokslinius su gynyba susijusio produkto tyrimus, jį pristatyti arba eksponuoti.

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma ribotam laikotarpiui siųsti tik demonstruoti skirtus su gynyba susijusius produktus į valstybes nares ir parsiųsti juos atgal į kilmės šalį.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės, prieš pirmą kartą naudodamos bendrąją licenciją, gali nustatyti registracijos terminus ir sąlygas nepažeisdamos kitų šios direktyvos nuostatų.

Pagrindimas

Bendrosios licencijos bus publikuojamos „ex ante“ pagrindu. Todėl tiekėjui nereikės kreiptis į valstybes nares su prašymu suteikti licenciją siųsti produktą, kuris įtrauktas į bendrųjų licencijų sąrašą. Šiomis aplinkybėmis būtų paranku, jei valstybės narės, prieš pirmą kartą panaudodamos bendrąją licenciją, galėtų sudaryti galimybę registruotis kompetentingoje institucijoje.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia visuotines siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse.

1. Valstybės narės suteikia individualiam tiekėjui visuotines siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse, atsižvelgdamos į tai, ar tenkinamos su jomis susijusios sąlygos, bei tiekėjui pateikus prašymą.

Pagrindimas

Teisinis patikslinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant su licencijomis susijusias sąlygas, kurias turi tenkinti bendrovės.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visuotinė siuntimo licencija galioja mažiausiai 3 metus.

Nepažeidžiant 4 straipsnio 7 dalies ir 15 straipsnio nuostatų, visuotinė siuntimo licencija galioja mažiausiai 3 metus.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia individualiąsias siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus tik vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Valstybės narės suteikia individualiam tiekėjui individualiąsias siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus vienam gavėjui, atsižvelgdamos į tai, ar tenkinamos su jomis susijusios sąlygos, bei tiekėjui pateikus prašymą. Licencijos suteikiamos vienu iš toliau išvardytų atvejų:

Pagrindimas

Teisinis patikslinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant su licencijomis susijusias sąlygas, kurias turi tenkinti bendrovės.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) kai tai būtina laikantis prievolių ir įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės turi pagal atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus, eksporto kontrolės susitarimus arba sutartis.

(c) kai tai būtina laikantis tarptautinių valstybių narių prisiimtų prievolių ir įsipareigojimų.

Pagrindimas

Frazė „tarptautiniai įsipareigojimai ir prievolės“ išsamesnė negu pradinis tekstas ir aprėpia „atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus, eksporto kontrolės susitarimus, sutartis“. Pagal siūlomą tekstą visos valstybės narės galėtų pasinaudoti individualiomis licencijomis norėdamos įvykdyti visus tarptautinius įsipareigojimus ir prievoles, įskaitant ne tik pradiniame tekste nurodytus konkrečius, bet ir dvišalius, įsipareigojimus.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų eksporto.

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas, įskaitant su gynyba susijusių produktų galutinio panaudojimo, persiuntimo ar eksporto apribojimus. Su gynyba susijusių produktų persiuntimo apribojimų atveju licenciją išduodanti valstybė narė informuoja valstybę narę, kurioje įsisteigęs gavėjas, apie visus siuntimo licencijos terminus, sąlygas ir apribojimus.

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių problemų, kylančių dėl prekybos su gynyba susijusiais produktais, yra tai, kad vyriausybėms, parlamentams ir NVO sunku stebėti įvykių eigą. Valstybės narės, siekdamos didinti skaidrumą ir išvengti pavojaus, kad ginklai atsidurs ten, kur jie neturėtų būti, turėtų būti informuotos apie bet kokius su siuntimo licencijomis susijusius apribojimus.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai praneštų kompetentingoms institucijoms apie savo ketinimą pirmą kartą naudoti bendrąją siuntimo licenciją.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai per priimtiną laikotarpį praneštų kompetentingoms institucijoms apie savo ketinimą pirmą kartą naudoti bendrąją siuntimo licenciją.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

3. Valstybės narės užtikrina ir nuolat tikrina, kad tiekėjai išsamiai ir atidžiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

(a) su gynyba susijusio produkto aprašymas;

(a) su gynyba susijusio produkto aprašymas ir jo nuoroda bendrajame karinės įrangos sąraše;

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis ir siuntimo datos;

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis, vertė ir jų siuntimo datos;

(c) tiekėjo ir gavėjo pavadinimas ir adresas;

(c) tiekėjo ir gavėjo pavadinimas ir adresas, taip pat įrodymas, kad, remiantis šios direktyvos 9 straipsnio nuostatomis, jam išduotas sertifikatas;

 

(ca) už produkto siuntimą atsakingos bendrovės pavadinimas ir adresas (jeigu tai ne tiekianti ar gaunanti bendrovė);

(d) jei žinoma, su gynyba susijusio produkto galutinis panaudojimas ir galutinis naudotojas;

(d) jei žinoma, su gynyba susijusio produkto galutinis panaudojimas ir galutinis naudotojas;

(e) įrodymas, kad siuntimo licencijoje nurodyta eksporto apribojimo informacija buvo perduota su gynyba susijusių produktų gavėjui.

(e) įrodymas, kad siuntimo licencijoje nurodyta eksporto apribojimo informacija buvo perduota su gynyba susijusių produktų gavėjui.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų institucijų prašymu.

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. 3 dalyje nurodyti registrai kasmet pateikiami valstybės narės, kurioje atitinkamai įsisteigę tiekėjas ir gavėjas, kompetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių problemų, kylančių dėl prekybos su gynyba susijusiais produktais, yra tai, kad vyriausybėms, parlamentams ir NVO sunku stebėti įvykių eigą. Tiekėjai, siekdami didinti skaidrumą ir išvengti pavojaus, kad ginklai atsidurs ten, kur jie neturėtų būti, turėtų perduoti 3 dalyje nurodytus duomenis valstybės narės, kurioje įsisteigęs tiekėjas, kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Valstybės narės, vadovaudamosi kiekvienoje valstybėje narėje galiojančia tvarka, užtikrina, kad gavėjai išsamiai ir atidžiai registruotų informaciją apie gautus su gynyba susijusius produktus, įskaitant 3 dalyje nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių problemų, kylančių dėl prekybos su gynyba susijusiais produktais, yra tai, kad vyriausybėms, parlamentams ir NVO sunku stebėti įvykių eigą. Gavėjai, siekdami didinti skaidrumą ir išvengti pavojaus, kad ginklai atsidurs ten, kur jie neturėtų būti, turėtų perduoti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis valstybės narės, kurioje įsisteigęs gavėjas, kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) įrodyta patirtis ir reputacija vykdant gynybos veiklą, visų pirma turint leidimą gaminti ir teikti į rinką su gynyba susijusius produktus ir samdant patyrusius vadovus;

(a) įrodyta patirtis ir reputacija vykdant gynybos veiklą, visų pirma turint leidimą gaminti ir (arba) teikti į rinką su gynyba susijusius produktus ir samdant patyrusius vadovus;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas, kad ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su gautų specifinių komponentų arba produktų galutiniu panaudojimu bei eksportu sąlygų ir būtų užtikrintas jų vykdymas;

(d) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas, kad ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su gautų specifinių komponentų arba produktų galutiniu panaudojimu, persiuntimu bei eksportu sąlygų ir būtų užtikrintas jų vykdymas, taip pat, kad bus atsižvelgta į bendradarbiavimą Europos Sąjungos elgesio kodekso dėl ginklų eksporto pagrindu;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad eksporto apribojimai būtų stebimi ir vykdomi ne tik pirmojo gavėjo valstybėje narėje, bet ir visose valstybėse narėse, per kurias siunčiami produktai. Todėl būtina perduoti ir stebėti informaciją.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas deramai teikti kompetentingoms institucijoms išsamią informaciją, jei gaunama prašymų bei klausimų dėl visų produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, siuntė arba gavo pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės, galutinių naudotojų ar galutinio panaudojimo;

(e) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas deramai teikti kompetentingoms institucijoms išsamią informaciją, jei gaunama prašymų bei klausimų dėl visų produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, siuntė arba gavo pagal bendrą siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės, galutinių naudotojų ar galutinio panaudojimo;

Pagrindimas

Teisinis patikslinimas. Šis pažymėjimas būtinas tik bendrosios siuntimo licencijos atveju.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei 5 metai.

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei 3 metai.

Pagrindimas

Nustačius 3 metų trukmę, būtų sudarytos geresnės atskaitomybės, susijusios su sertifikavimo procedūromis, galimybės.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos reguliariai kontroliuoja, ar gavėjas atitinka 2 dalyje nurodytus kriterijus ir ar laikosi 4 dalyje nurodytų papildomų sąlygų.

5. Kompetentingos institucijos mažiausiai kas trejus metus kontroliuoja, ar gavėjas atitinka 2 dalyje nurodytus kriterijus ir ar laikosi 4 dalyje nurodytų papildomų sąlygų.

Pagrindimas

Šio pasiūlymo pagrindas – siekis užtikrinti, kad tiekėjai ir valstybės narės, kuriose jie įsisteigę, būtų tikri, jog sertifikuotieji gavėjai tenkina visus šioje direktyvoje išdėstytus kriterijus ir sąlygas. Taigi Europos gynybos produktų rinkos sėkmė labiausiai priklauso nuo susijusių valstybių narių atliekamos išsamios ir nuolatinės šių gavėjų stebėsenos.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Valstybės narės reguliariai skelbia ir atnaujina sertifikuotųjų gavėjų sąrašą ir apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

8. Valstybės narės reguliariai skelbia ir atnaujina sertifikuotųjų gavėjų sąrašą ir apie tai praneša Komisijai, Europos Parlamentui ir kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija šią informaciją viešai skelbia savo interneto svetainėje.

Komisija, atsižvelgdama į informacijos opumą ir laikydamasi taikytinų informacijos apsaugos teisės aktų, pagrindinį valstybių narių sertifikuotų gavėjų registrą viešai skelbia savo interneto svetainėje.

Pagrindimas

Komisija, viešai skelbdama informaciją savo interneto svetainėje, turėtų atsižvelgti į tai, kad informacija apie sertifikuotuosius gavėjus gali būti opi.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės gautiems produktams licencijoje yra nustatyti eksporto apribojimai, teikdami prašymą išduoti eksporto licenciją su gynyba susijusių produktų gavėjai patvirtintų kompetentingoms institucijoms, kad jie tų apribojimų laikėsi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės gautiems produktams licencijoje yra nustatyti eksporto apribojimai, teikdami prašymą išduoti eksporto licenciją su gynyba susijusių produktų gavėjai kompetentingoms institucijoms pateiktų pakankamai įrodymų, kad jie tų apribojimų laikėsi. Valstybės narės turi disponuoti pakankamais ištekliais, kad galėtų įvertinti, ar paisoma eksporto apribojimų. Be to, valstybės narės užtikrina, kad, eksportavus su gynyba susijusius produktus, jų gavėjai patvirtintų kompetentingoms institucijoms, jog atsižvelgė į eksporto apribojimus, ir pateiktų bet kokių susijusių įrodymų.

Pagrindimas

Siekiama išvengti nesaugumo ir galimų pažeidimų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, kuris nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare.

2. Jei vienas ar keli gavėjai, siekdami gauti sutikimą dėl numatomo eksporto, kreipėsi į kilmės valstybę narę, tačiau minėtoji valstybė jo nesuteikė, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare. Jeigu po šios konsultacijos valstybė narė negauna prašytojo kilmės valstybės narės sutikimo, produktai neeksportuojami. Tokiais atvejais atitinkamai informuojama Komisija ir kitos valstybės narės.

Pagrindimas

Siekiama išvengti nesaugumo ir galimų pažeidimų.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10a straipsnis

Administracijų bendradarbiavimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad, siekiant patikrinti, ar tiekėjas ir gavėjas laikosi su siuntimo licencijomis susijusių sąlygų, būtų taikomos atitinkamos kontrolės priemonės. Jeigu nustatoma, kad valstybė narė, siųsdama su gynyba susijusius produktus, pažeidė minėtąsias sąlygas, kompetentingos tos valstybės narės institucijos, nepažeisdamos 15a straipsnio nuostatų dėl baudų ir kitų priemonių taikymo, nedelsdamos informuoja kompetentingas kitos valstybės narės ar susijusių valstybių narių institucijas.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b straipsnis (naujas) prieš IV skyrių

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Skaidrumas

 

Valstybės narės gali skelbti šiame skyriuje pateiktą aktualią neįslaptintą informaciją.

Pagrindimas

Šioje srityje labai svarbu skaidrumas. Siunčiant ir persiunčiant Bendrijos viduje sunkiau atsekti, kur galiausiai nukeliauja konkretūs su gynyba susiję produktai. Todėl būtų pagirtina, jeigu valstybės narės skatintų skaidrumą viešai skelbdamos (neslaptą) iš tiekėjų gautą informaciją ir informaciją apie sertifikavimo procesą bei eksporto apribojimus. Taip būtų lengviau vykdyti parlamentinę ir viešąją priežiūrą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiavimas muitinės veiklos srityje

Muitinės procedūros

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) suteikiant eksporto licenciją nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją, susijusią su siuntimo licencijoje nurodytų su gynyba susijusių produktų eksporto į trečiąsias šalis apribojimus;

(a) suteikiant eksporto licenciją nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją;

Pagrindimas

Atitinka reglamento dėl dvejopo naudojimo teksto formuluotę.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15a straipsnis

Baudos

 

1. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti deramą šios direktyvos nuostatų vykdymą, imasi atitinkamų priemonių.

 

2. Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų, kurios taikomos pažeidus nuostatas, patvirtintas įgyvendinant šią direktyvą, ypač jeigu pateikta neteisinga ar neišsami informacija, susijusi su eksporto apribojimais, numatomais pagal siuntimo licenciją. Valstybės narės imasi visų priemonių, kurios būtinos šių taisyklių taikymui užtikrinti. Numatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ataskaitų rengimas

Ataskaitų rengimas ir peržiūra

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] pradeda reguliariai teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai ir, prireikus, teikia teisės akto pasiūlymą.

2. Komisija iki [5 metai nuo šios direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] įvertina, kaip veikia ši direktyva, ir informuoja apie tai Europos Parlamentą ir Tarybą. Konkrečiai Komisija įvertina, ar pasiekti šioje direktyvoje nustatyti tikslai ir kurie iš jų pasiekti. Komisija savo ataskaitoje įvertina, kaip taikyti šios direktyvos 9–12 ir 15 straipsniai, taip pat šios direktyvos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai, atsižvelgdama, inter alia, į mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių padėtį. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja pritaria pasiūlymui dėl direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo, kuris kartu su pasiūlymu dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyvos ir su komunikatu dėl Europos gynybos pramonės konkurencingumo sudaro dalį vadinamojo Komisijos gynybos paketo.

Šiuo metu veikia 27 prastai koordinuojamos nacionalinės gynybos įrangos rinkos, kurioms būdingas dubliavimasis ir neveiksmingas išteklių valdymas. Nacionaliniu lygmeniu organizuojama ne tik didžioji dalis viešųjų pirkimų gynybos srityje, bet ir karinės įrangos siuntimas, tranzitas ir importas Europos Sąjungos viduje. Pasiūlymas supaprastinti nacionalines gynybos įrangos siuntimo vidaus rinkoje licencijavimo sistemas – būtina Europos gynybos įrangos rinkos ir tarptautiniu lygmeniu konkurencingos Europos gynybos pramonės plėtros prielaida. Supaprastinus Bendrijos viduje galiojančią gynybos įrangos siuntimo tvarką, būtų užtikrintas saugesnis tiekimas į valstybes nares, o pradėjus taikyti sąlygas, kuriomis galima daugiau dėmesio skirti svarbesnėms siuntoms, būtų sumažinta administracinė našta.

Pranešėja teigiamai vertina pasiūlymą, tačiau mano, kad daug ką galima gerinti, todėl, remdamasi toliau pateiktomis antraštėmis, siūlo pakeitimus.

Vykdymas ir patikra

Siekiant, kad ginklai ir su ginklais susiję produktai apskritai nepasiektų konflikto zonų, būtina griežta kontrolė. Pranešėja pabrėžia, kad, nesutikus kilmės valstybei narei, pakartotinis eksportas į trečiąsias šalis neturėtų būti įmanomas. Siuntų gavėjai jokiu būdu negali neatsižvelgti į kilmės valstybės narės nustatytus pakartotinio eksporto apribojimus.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad būtina tiksliau apibrėžti sankcijas, kurios turėtų būti taikomos pažeidus licencijavimo sąlygas. Valstybės narės turėtų konkrečiai nustatyti, kad gynybos produktų eksporto apribojimų nepaisymas, prieštaraujantis tarptautiniams įsipareigojimams, turėtų būti traktuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas. Taip valstybės narės dar kartą apsidraustų ir tais atvejais, kai nepaisoma pakartotinio siuntimo licencijų eksporto apribojimų, galėtų imtis veiksmingų priemonių. Taip dar labiau išaugtų valstybių narių pasitikėjimas sistema. Be to, valstybės narės būtų įpareigotos tikrinti, ar tiekėjai išsamiai registruoja savo siuntas.

Pranešėja pažymi, kad šis pasiūlymas – tai pirmasis žingsnis siekiant stiprinti vidaus rinkos taisykles srityje, kuri iki šiol buvo valstybės narės suverenumo esmė. Pasiūlymas turėtų būti vertinamas kaip bandomasis projektas, kurį galima toliau taisyti ir keisti, jeigu taikant siūlomas priemones nepavyksta pasiekti šios direktyvos tikslų. Taigi pranešėja siūlo Komisijai praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos visapusiškai įvertinti, kaip įgyvendinama minėtoji direktyva. Jei būtina, kartu su vertinimu Europos Parlamentui ir Tarybai galėtų būti teikiami pasiūlymai dėl dalinio šios direktyvos pakeitimo.

Pranešėja mano, kad Europos gynybos įrangos rinkos plėtra itin priklausys nuo to, kaip įgyvendinant minėtąjį pasiūlymą pavyks stiprinti abišalį pasitikėjimą tarp valstybių narių. Todėl vertinant yapč didelis dėmesys turėtų būti kreipiamas į direktyvos poveikį abišaliam valstybių narių pasitikėjimui.

Mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) interesai

Sertifikavimo sistema, svarbiausia siūlomos licencijavimo sistemos dalis, labiau atitinka didesnių bendrovių poreikius, taigi MVĮ gali atsidurti konkurenciniu požiūriu nepalankioje padėtyje. Kadangi stambesnės įmonės gali nuspręsti rinktis sertifikavimą siekdamos gauti bendrąją licenciją, sertifikavimo procesas gali būti pernelyg brangus ir sudėtingas mažesniosioms įmonėms.

Visoms bendrovėms naudinga nuostata, t. y. pagrindinė taisyklė, kad nebereikės gauti licencijos siųsti posistemėms ar dalims, kurios integruotos į ginkluotės sistemas ir vėliau nebegali būti siunčiamos ar eksportuojamos. Ši nuostata gali būti naudinga nemažai daliai posistemes ir sudedamąsias dalis gaminančių MVĮ. Tačiau gali būti, kad vien ši nuostata nekompensuos fakto, kad licencijavimo sistema palankesnė didesnėms bendrovėms. Pranešėja, siekdama užtikrinti, kad, taikant šią direktyvą, sąlyginai nesumažėtų MVĮ konkurencingumas palyginti su didesnėmis bendrovėmis, siūlo Komisijai vertinant šios direktyvos poveikį praėjus penkeriems metams nuo jos įsigaliojimo apžvelgti ir direktyvos poveikį MVĮ.

Teisinis aiškumas

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant didesnio teisinio aiškumo, būtina tikslinti kai kurias pasiūlymo dalis. Ji siūlo apibrėžti valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus, kuriais remiantis pateisinamas individualiųjų licencijų naudojimas, tačiau išdėstyti juos ne papunkčiui sąraše, o parengti bendrąją valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų ir prievolių nuorodą. Į jos rekomendacijas taip pat įtraukta nemažai patikslinimų, susijusių su gynybos įrangos tiekėjų įsipareigojimais.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (12.9.2008)

pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Nuomonės referentė: Angelika Beer

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1)  Nuomonėje ryžtingai remiamas su gynyba susijusių produktų siuntimo Europos Bendrijoje taisyklių supaprastinamas, kurį siūlo Komisija šios direktyvos projekte.

a) Šios priemonės įgyvendinimas valstybių narių valdžios institucijoms palengvins nereikalingą administravimo naštą ir sudarys sąlygas labiau atkreipti dėmesį svarbesnius siuntimo atvejus, o ne į tuos, kuriems buvo suteiktas leidimas ar kurie atliekami įprasta tvarka.

b) Įgyvendinus šią direktyvą ir direktyvą dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje, tikimasi teigiamų Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidos pokyčių.

c) Labai sveikintinas eksporto apribojimų ir apsaugos sąlygos įtraukimas į Komisijos pasiūlymą, ypač atsižvelgiant į žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo riziką kylančią dėl eksporto į trečiąją šalį.

2)  Tačiau Užsienio reikalų komitetas atkreipia dėmesį šiuos klausimus:

a) kaip ir keliose anksčiau priimtose EP rezoliucijose primygtinai rekomenduojama siekti supaprastinti su gynyba susijusių produktų siuntimo Europos bendrijoje taisykles tuo pat metu keičiant Europos Sąjungos elgesio kodeksą ginklų eksporto srityje, kuris taptų privalomu teisės aktu. Todėl Tarybai primenama, kad reikia nedelsiant, anksčiau nei įsigalios direktyva, priimti ES bendrąją poziciją, pagal kurią šis kodeksas taptų privalomu teisės aktu,

b) būtina griežtai tikrinti, kad ginklai ir su ginklais susiję produktai visai nepatektų į konfliktų regionus,

c) nepriimtina rizikuoti ESGP misijų metu tuo, kad šios misijos susidurs su ginklais iš Europos Sąjungos arba joms kils pavojus dėl šių ginklų (pvz. Čade).

3)  Siūlomi konkretūs pakeitimai, kuriais norima pagerinti direktyvą:

a) nuomonėje pabrėžiama, kad grįžtamojo eksporto į trečiąją šalį nebus vykdoma, jei kilmės valstybės narės tam neduoda sutikimo. Siuntimo gavėjai jokiomis aplinkybėmis negali nepaisyti kilmės valstybės narės atsisakymo išduoti sutikimą taikyti grįžtamąjį eksportą (10 straipsnio pakeitimai);

b) Komisija turėtų būti informuota ir turėtų patikrinti, ar valstybių narių mutatis mutandis taikoma 2 straipsnio 2 dalis (dėl į priedą neįtrauktų su gynyba susijusių produktų) atitinka taikytinus Bendrijos teisės aktus (2 straipsnio pakeitimai);

c) direktyva turi būti darniai įgyvendinama, siekiant direktyvos projekto 5–7 straipsniuose numatyti siūlomų priemonių skaidrumą (4 straipsnio 2 dalies pakeitimai);

d) komponentų įmontavimas į produktą pats savaime neužtikrina, kad šie komponentai negali būti siunčiami vėliau. Taigi valstybės narės neturėtų nustatyti tokių komponentų eksporto apribojimų, jei gavėjas pateikia naudojimo deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus ir todėl jie vėliau nebus siunčiami arba eksportuojami (4 straipsnio 6 dalies pakeitimai);

e) valstybės narės užtikrina ir nuolat tikrina, kad tiekėjai savo teritorijoje išsamiai registruotų siuntimo atvejus (8 straipsnio 3 dalies pakeitimai);

f) labai pageidautina, kad tiekėjai nevengtų atsakomybės ir informuotų atitinkamas valstybes nares apie žinomą galutinę paskirtį. Reikėtų paaiškinti, kuri institucija tikrins, ar žinoma galutinė paskirtis arba galutinis vartotojas yra (8 straipsnio 3 dalies d punkto pakeitimai);

g) gavėjų sertifikato trukmė bet kokiu atveju neturėtų viršyti 3, o ne 5 metų. Tai sudarys bus sukurta didesnė sertifikavimo procedūros atskaitomybė (9 straipsnio 3 dalies pakeitimai);

h) neskelbtinų duomenų saugumas yra sėkmingos Europos gynybos įrangos rinkos, skirtos Europos saugumo ir gynybos politikai įgyvendinti, prielaida. Taigi Komisija, interneto svetainėje paskelbdama sertifikuotųjų gavėjų sąrašą, turi laikytis šios srities Bendrijos teisės aktų (9 straipsnio 8 dalies pakeitimai);

i) siūloma, kad Komisija Europos Parlamentui reguliariai kiekvienais metais atsiskaitytų už tai, kaip įgyvendinama siūloma direktyva. Tai sudarys įgyvendinimo proceso geresnės atsiskaitomybės galimybę ir bus pateikiama tuo pat metu, kaip ir Tarybos metinė ataskaita ES kodekso ginklų eksporto srityje įgyvendinimo, klausimu (16 straipsnio 2 dalies pakeitimai);

j) taigi nuomonėje siekiama atviro ir skaidraus ginklų siuntimo Europos Sąjungoje būdo.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei valstybė narė naudojasi 2 dalyje numatyta galimybe, ji turi paskelbti tų produktų sąrašą ir pranešti apie juos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

3. Jei valstybė narė naudojasi 2 dalyje numatyta galimybe, ji turi paskelbti tų produktų sąrašą ir pranešti apie juos Komisijai bei kitoms valstybėms narėms. Komisija patikrina, ar pasinaudojimas 2 dalyje valstybėms narėms numatyta galimybe atitinka galiojantiems Bendrijos teisės aktams.

Pagrindimas

Komisija turėtų būti informuota ir patikrinti ar valstybių narių mutatis mutandis taikoma direktyva (2 dalis) dėl į priedą neįtrauktų su gynyba susijusių produktų atitinka taikytinus Bendrijos teisės aktus;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į dėl siuntimo kylančią žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo riziką, nustato siuntimo licencijų sąlygas, visų pirma bet kokius apribojimus, taikomus eksportuojant su gynyba susijusius produktus trečiosiose šalyse esantiems gavėjams. Valstybės narės, siekdamos šios direktyvos tikslų, gali tęsti ir plėtoti vykdomą tarpvyriausybinį bendradarbiavimą.

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į dėl siuntimo kylančią žmogaus teisių, taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo riziką, nustato siuntimo licencijų sąlygas, visų pirma bet kokius apribojimus, taikomus eksportuojant su gynyba susijusius produktus trečiosiose šalyse esantiems gavėjams. Valstybės narės gali pasinaudoti galimybe prašyti galutinio naudotojo sertifikatų. Valstybės narės, siekdamos šios direktyvos tikslų, gali tęsti ir plėtoti vykdomą tarpvyriausybinį bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Leidimu naudotis galutinio naudotojo sertifikatais siekiama užtikrinti, kad su gynyba susijusių produktų gavėjai būtų tinkamai informuojami apie taikomus apribojimus, susijusius su atsiųstų produktų galutiniu panaudojimu, pakartotiniu siuntimu ar eksportu, ir kad joks siuntimas nebūtų įmanomas be sertifikatą išdavusios valstybės narės sutikimo. Valstybėms narėms, kurios nori, turėtų būti leidžiama naudotis tokiais sertifikatais.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, kad posistemes arba komponentus siųsti gali būti pavojinga, valstybės narės neturėtų nustatyti tokių posistemių arba komponentų eksporto apribojimų, jei gavėjas pateikia naudojimo deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus ir todėl jie vėliau nebus siunčiami arba eksportuojami.

6. Išskyrus atvejus, kai valstybės narės mano, kad posistemes arba komponentus siųsti gali būti pavojinga, valstybės narės neturėtų nustatyti tokių posistemių arba komponentų eksporto apribojimų, jei gavėjas pateikia naudojimo deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus, taip siekiant užkirsti kelią galimybei vėliau juos siųsti arba eksportuoti.

Pagrindimas

Gavėjas privalo pateikti deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad pagal konkrečią siuntimo licenciją siunčiamos posistemės arba komponentai bus montuojami į jo paties produktus ir todėl jie vėliau nebus siunčiami arba eksportuojami į trečiąją šalį.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia visuotines siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse.

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu gali suteikti visuotines siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Reikia palikti valstybėms narėms teisę atmesti prašymą išduoti siuntimo licenciją.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia individualiąsias siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus tik vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu gali suteikti individualiąsias siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus tik vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Pagrindimas

Reikia palikti valstybėms narėms teisę atmesti prašymą išduoti siuntimo licenciją.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų eksporto.

1. 1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas ir apribojimus, taikomus su gynyba susijusių produktų galutiniam panaudojimui, pakartotiniam siuntimui arba eksportui.

Pagrindimas

Su gynyba susijusių produktų gavėjai informuojami apie visas taikomas siuntimo licencijos naudojimo sąlygas, įskaitant atsiųstų produktų galutinio panaudojimo ir pakartotinio siuntimo sąlygas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies įvadas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

3. Valstybės narės užtikrina, ir nuolat tikrina, kad tiekėjai išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

Pagrindimas

Valstybės narės užtikrina ir nuolat tikrina kad tiekėjai atitinkamoje valstybėje narėje išsamiai registruotų siuntimo atvejus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) įrodymas, kad siuntimo licencijoje nurodyta eksporto apribojimo informacija buvo perduota su gynyba susijusių produktų gavėjui.

(e) įrodymas, kad siuntimo licencijoje nurodyta eksporto apribojimo informacija buvo perduota atitinkamam su gynyba susijusių produktų gavėjui.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų institucijų prašymu.

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų institucijų prašymu.

Pagrindimas

Prieigos prie „valstybės narės registrų“ laikotarpis pratęstas nuo trejų iki penkerių metų. Tai sudarys didesnio procedūros skaidrumo galimybes ir suteiks daugiau laiko galimam į nacionalinės teisės ar reglamento perkėlimo pažeidimų nagrinėjimui.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei 5 metai.

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei 3 metai.

Pagrindimas

3 metų trukmė sudarys geresnes atsiskaitomybės dėl sertifikavimo procedūros galimybes.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija šią informaciją viešai skelbia savo interneto svetainėje.

Komisija, atsižvelgdama į informacijos jautrumą ir laikydamasi taikytinų teisės aktų dėl informacijos apsaugos, šią informaciją viešai skelbia savo interneto svetainėje.

Pagrindimas

Viešai skelbdama informaciją savo interneto svetainėje Komisija turėtų atsižvelgti į tai, kad informacija apie sertifikuotuosius gavėjus gali būti jautri.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės gautiems produktams licencijoje yra nustatyti eksporto apribojimai, teikdami prašymą išduoti eksporto licenciją su gynyba susijusių produktų gavėjai patvirtintų kompetentingoms institucijoms, kad jie tų apribojimų laikėsi.

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės gautiems produktams licencijoje yra nustatyti eksporto apribojimai, teikdami prašymą išduoti eksporto licenciją su gynyba susijusių produktų gavėjai patvirtintų kompetentingoms institucijoms, kad jie tų apribojimų laikėsi. Be to, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos tikrintų, ar laikomasi apribojimų.

 

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, kuris nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare.

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, kuris nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare. Komisija ir kitos valstybės narės informuojamos apie tokį tarimąsi.

Pagrindimas

Siekiant, kad procesas būtų skaidresnis, Komisija ir valstybės narės turi būti informuojamos apie tai, kad tariamasi dėl numatomo eksporto, kurį atlikti reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, ir apie šio tarimosi turinį bei rezultatus.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei licenciją teikianti valstybė narė mano, kad yra didelė rizika, jog kuris nors sertifikuotas gavėjas kitoje valstybėje narėje, į kurią siunčiami produktai, nesilaikys bet kurios iš bendrojoje siuntimo licencijoje nurodytų sąlygų, ji informuoja kitą valstybę narę ir prašo įvertinti padėtį.

1. Jei licenciją teikianti valstybė narė mano, kad yra didelė rizika, jog kuris nors sertifikuotas gavėjas kitoje valstybėje narėje, į kurią siunčiami produktai, nesilaikys bet kurios iš bendrojoje siuntimo licencijoje nurodytų sąlygų, ji informuoja kitą valstybę narę ir prašo įvertinti padėtį. Jei kita nei licenciją teikianti valstybė narė mano, kad sąlygų nesilaikoma, ji informuoja licenciją teikiančią valstybę narę ir Komisiją.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] pradeda reguliariai teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai ir, prireikus, teikia teisės akto pasiūlymą.

2. Komisija ne vėliau kaip [48 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] pradeda kasmet teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai, taip pat apie 10 straipsnio įgyvendinimą, ir, prireikus, teikia teisės akto pasiūlymą.

Pagrindimas

Dėsningai kasmet EP ir Tarybai teikiamos ataskaitos užtikrins geresnę įgyvendinimo proceso atskaitomybę. Šios ataskaitos teikiamos pagal tokį patį tvarkaraštį kaip Tarybos metinė ataskaita ES elgesio kodekso ginklų eksporto srityje įgyvendinimo klausimu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Su gynyba susijusių produktų siuntimas

Nuorodos

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.1.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Angelika Beer

29.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

9.6.2008

16.7.2008

9.9.2008

 

Priėmimo data

10.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

56

4

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (15.9.2008)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Nuomonės referentas: Hannes Swoboda

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos gynybos rinka, kurios apyvarta yra apie 70 mlrd. eurų, kurioje dirba apie 770 000 asmenų ir kuri apima platų asortimentą produktų, yra svarbus pramonės sektorius. Tačiau dabartinė suskaidyta reguliavimo aplinka sudaro pagrindinę kliūtį su gynyba susijusių pramonės šakų konkurencingumui ir kelia didelį pavojų Europos gynybos produktų tiekimo saugumui.

Šis rinkos susiskaldymas atsirado dėl to, kad taikomos 27 nacionalinės licencijavimo procedūros, nes valstybės narės siekia kontroliuoti su gynyba susijusį eksportą. Skirtingos nacionalinės sistemos labai skiriasi savo procedūromis, apimtimi, atsakingomis institucijomis ir trukme, todėl bendrovėms tenka didelė administracinė našta (bendros išlaidos vertinamos daugiau kaip 3 mlrd. eurų kasmet). Be to, pramonės bendradarbiavimui gynybos srityje trukdo tai, kad ilgai trunka procedūros ir esama neapibrėžtumo dėl poreikio turėti individualias licencijas. Tai ypač žalinga MVĮ, kurios dažnai negali kaip subrangovai dalyvauti didelio masto pramonės projektuose. Be to, kadangi nėra realios šio sektoriaus vidaus rinkos, mažėja ekonominis efektyvumas, taigi stabdomas Europos bendrovių konkurencingumas.

Siekdama naikinti šį rinkos susiskaldymą, mažinti biurokratines kliūtis ir skatinti naujoves bei konkurencingumą, bet neatimdama iš valstybių narių kontrolės teisės savo esminiais gynybos ir saugumo interesų klausimais, 2007 m. gruodžio mėnesį Komisiją pateikė išsamų iniciatyvų rinkinį, skirtą gynybos sektoriaus veiklai patobulinti. Siūloma direktyva sudaro dalį šio rinkinio ir yra skirta dabartinėms prekybos su gynyba susijusiais produktais kliūtims Bendrijos viduje sumažinti, norint sustiprinti pramonės bendradarbiavimą, optimizuoti tiekimo grandis ir kurti masto ekonomiją. Konkrečiau, pagal šį pasiūlymą pakeičiami galiojantys nacionaliniai licencijavimo reikalavimai ir sistemos ir pradedama taikyti supaprastinta, suderinta bendrosios licencijos išdavimo sistema, taigi individualus licencijavimas tampa išimtimi. Pirmenybė teikiama bendrosios licencijos modeliui, todėl su saugumu (ypač su nepageidaujamo reeksporto prevencija) susijusių rūpesčių mažėja, nes tokie rūpesčiai perduodami arba ES vyriausybėms, arba sertifikuotoms bendrovėms. Pastaruoju atveju taikant suderintą sertifikavimo procedūrą valstybės narės turėtų būti užtikrinamos, kad kitų valstybių narių bendrovės laikosi nustatytų eksporto apribojimų.

Nuomonės referentas šiam pasiūlymui pritaria. Gynybos produktams taikant vidaus rinkos principus, bus sustiprintas Europos gynybos srities technologinis pagrindas. Tai turi ir geopolitinę reikšmę. Stipri ir dinamiška Europos gynybos pramonės bazė yra pagrindas užtikrinant ES nepriklausomumą. Sumažinus nereikalingą biurokratiją (pvz., 2006 m. buvo išduota 11 500 licencijų, o iš visų prašymų jas suteikti buvo atmesta mažiau nei 10) ir suspaprastinus sąlygas bei procedūras, sumažės administracinės kliūtys ir sustiprės visas sektorius.

Vis dėlto svarbu atsižvelgti į specifinius gynybos rinkos bruožus ir poreikį užtikrinti nacionalinį saugumą bei gynybos politiką. Ypač būtina atkreipti dėmesį į toliau nurodytus klausimus.

Pirmiausia, valstybėms narėms būtina išlaikyti autonomiją gynybos produktų eksporto politikos srityje. Nuomonės referentas džiaugtųsi tolimesniais Tarybos veiksmais, kuriais būtų siekiama glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo, pvz., reikalavimu griežčiau laikytis elgesio kodekso dėl ginklų eksporto, kaip buvo pakartota Parlamento rezoliucijoje[1]1. Vis dėlto šiuo metu taip nėra. Valstybės narės, vykdančios griežtesnę už kitų valstybių narių eksporto politiką, galėtų pritarti siuntimui Bendrijos viduje tik tuo atveju, jeigu eksportuojanti valstybė narė laikytųsi griežtesnę eksporto politiką vykdančių valstybių narių taikomo eksporto apribojimo. Pasiūlyme numatoma keletas nuostatų, kurios užtikrintų valstybių narių autonomiją. Jos galės laisvai pasirinkti produktus, kuriems būtų taikomos skirtingų rūšių licencijos, ir savo nuožiūra nustatyti konkrečias tokių licencijų išdavimo sąlygas (įskaitant eksporto apribojimus).

Antra, siūloma sistema galėtų efektyviai veikti tik sustiprinus Bendrijos išorės sienų kontrolę. Priešingu atveju bendrovės gali stengtis apeiti eksporto kontrolę savo šalyje, siųsdamos savo produktus per keletą valstybių narių, kuriose kontrolė silpesnė. Pasiūlyme šis klausimas sprendžiamas suteikiant papildomo laiko vertinimui parengti. Be to, buvo įtraukta keletas abipusį pasitikėjimą stiprinančių priemonių, pvz., galimybė išduoti individualias licencijas abejotinų svarbių produktų siuntimų arba sandorių atvejais ir apsaugos nuostata, taikoma ypatingomis sąlygomis, kai kyla rimtas pavojus nacionaliniam saugumui. Tačiau taip pat svarbu, kad visos valstybės narės taikytų veiksmingas vykdymo užtikrinimo priemones, įskaitant sankcijas.

Be to, nuomonės referentas mano, kad skaidrumas šioje srityje yra ypač svarbus. Siuntimas ir persiuntimas Bendrijos viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam tikrų su gynyba susijusių produktų gabenimo maršrutą ir šio maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina, jei valstybės narės padidintų skaidrumą viešai skelbdamos eksporto ir (arba) licencijų sąrašus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Valstybių narių su gynybos produktų siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės aktuose, taisyklėse ir administracinėse priemonėse yra skirtumų, kurie gali kliudyti laisvam su gynyba susijusių produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje.

(3) Valstybių narių su gynybos produktų siuntimu Bendrijoje susijusiuose teisės aktuose, taisyklėse ir administracinėse priemonėse yra skirtumų, kurie gali kliudyti laisvam su gynyba susijusių produktų judėjimui ir dėl to gali atsirasti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje, taip pat gali būti apsunkinamas naujovių diegimas, bendradarbiavimas, gali mažėti konkurencingumas.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti ekonominius dabartinės padėties trūkumus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja ex-post kontrole laipsniškai pakeičiant individualią ex-ante kontrolę su gynyba susijusių produktų kilmės valstybėje narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į trečiąsias šalis apribojimus.

(26) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą bendrąja ex-post kontrole laipsniškai pakeičiant individualią ex-ante kontrolę su gynyba susijusių produktų kilmės valstybėje narėje, reikia sukurti abipusio pasitikėjimo sąlygas, numatant garantijas, kuriomis būtų užtikrinta, kad su gynyba susiję produktai nebus eksportuojami pažeidžiant eksporto į trečiąsias šalis apribojimus. Šio principo būtina laikytis ir tais atvejais, kai su gynyba susiję produktai prieš eksportuojant į trečiąją šalį siunčiami per keletą valstybių narių.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, t. y. kad prieš eksportuodamos produktus už ES ribų nesiųstų jų per keletą valstybių narių.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Su gynyba susijusių produktų sąrašas priede turėtų būti atnaujintas, kad atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

(34) Būtina, kad su gynyba susijusių produktų sąrašas būdu atnaujinamas lanksčiai ir darniai reaguojant į produktų ir rinkos vystymosi tendencijas. Šiuo tikslu su gynyba susijusių produktų sąrašas priede turėtų būti atnaujintas, kad atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį pasitikėjimą, valstybės narės privalo nustatyti veiksmingas priemones, kurių pakaktų, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas, visų pirma tų, kuriomis numatoma, kad bendrovės laikytųsi bendrų sertifikavimo kriterijų ir tolesnio siunčiamų su gynyba susijusių produktų naudojimo po siuntimo apribojimų.

(35) Siekiant nuolat didinti abipusį pasitikėjimą, valstybės narės privalo nustatyti veiksmingas priemones, įskaitant sankcijas, kurių pakaktų, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas, visų pirma tų, kuriomis numatoma, kad bendrovės laikytųsi bendrų sertifikavimo kriterijų ir tolesnio siunčiamų su gynyba susijusių produktų naudojimo po siuntimo apribojimų.

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, t. y. kad prieš eksportuodamos produktus už ES ribų nesiųstų jų per keletą valstybių narių, visos valstybės narės privalėtų taikyti veiksmingas sankcijas bendrovėms, kurios nesilaiko direktyvos nuostatų.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) Svarbu, kad valstybės narės taikytų priemones, kuriomis būtų užtikrinamas su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijos viduje ir eksporto į trečiąsias šalis skaidrumas.

Pagrindimas

Skaidrumas šioje srityje ypač svarbus elementas. Siuntimas ir persiuntimas Bendrijos viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam tikrų su gynyba susijusių produktų gabenimo maršrutą ir maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina, jei valstybės narės padidintų skaidrumą viešai skelbdamos eksporto ir(arba) licencijų sąrašus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia teritorijose įsisteigusiems tiekėjams bendrąsias, visuotines arba individualiąsias siuntimo licencijas.

2. Valstybės narės suteikia savo teritorijose įsisteigusiems tiekėjams bendrąsias, visuotines arba individualiąsias siuntimo licencijas, atsižvelgdamos į tai, ar tenkinamos su jomis susijusios sąlygos.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant su licencijomis susijusias sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia visuotines siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse.

1. Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu ir atsižvelgdamos į tai, ar tenkinamos su jomis susijusios sąlygos, suteikia visuotines siuntimo licencijas, pagal kurias leidžiama vieną ar keletą kartų siųsti vieną ar kelis su gynyba susijusius produktus vienam arba keliems gavėjams kitose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant su licencijomis susijusias sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visuotinė siuntimo licencija galioja mažiausiai 3 metus.

Visuotinė siuntimo licencija galioja mažiausiai penkerius metus.

Pagrindimas

Siekiama mažinti biurokratinę naštą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu suteikia individualiąsias siuntimo licencijas, kuriomis leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus tik vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Valstybės narės individualaus tiekėjo prašymu ir atsižvelgdamos į tai, ar tenkinamos su jomis susijusios sąlygos, suteikia individualiąsias siuntimo licencijas pagal kurias leidžiama vieną kartą siųsti su gynyba susijusius produktus tik vienam gavėjus toliau išvardytais atvejais:

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Būtina pabrėžti valstybių narių autonomiją nustatant su licencijomis susijusias sąlygas, kurias bendrovės privalo tenkinti.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų eksporto.

1. Valstybės narės užtikrina, kad susijusių su gynyba produktų tiekėjai praneštų gavėjams siuntimo licencijos naudojimo sąlygas dėl su gynyba susijusių produktų galutinio panaudojimo, pakartotinio siuntimo arba eksporto.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad informacija apie eksporto ribojimą būtų teikiama ne tik pirmajam gavėjui, bet, siunčiant produktus per keletą valstybių narių, perduodama toliau.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai praneštų kompetentingoms institucijoms apie savo ketinimą pirmą kartą naudoti bendrąją siuntimo licenciją.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai laiku praneštų kompetentingoms institucijoms apie savo ketinimą pirmą kartą naudoti bendrąją siuntimo licenciją.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

3. Valstybės narės užtikrina ir nuolat prižiūri, kad tiekėjai išsamiai registruotų siuntimo atvejus pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią tvarką. Tokiame registre turėtų būti komerciniai dokumentai, kuriuose nurodyta:

Pagrindimas

Valstybės narės privalo ne tik užtikrinti, bet ir nuolat tikrinti, kad tiekėjai valstybėse narėse išsamiai registruotų siuntimo atvejus.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) su gynyba susijusio produkto aprašymas;

(a) su gynyba susijusio produkto aprašymas ir nuoroda bendrajame karinės įrangos sąraše;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis ir siuntimo datos;

(b) su gynyba susijusių produktų kiekis, vertė ir siuntimo datos;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų institucijų prašymu.

4. 3 dalyje nurodyti registrai yra laikomi mažiausiai septynerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko siuntimas, pabaigos. Jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs tiekėjas, kompetentingų institucijų prašymu.

Pagrindimas

Valtybės narės institucijoms suteikiamos prieigos prie tiekėjų registrų laikotarpis pratęsiamas nuo trejų iki septynerių metų. Taip procedūra bus skaidresnė ir bus daugiau laiko galimiems pažeidimams nagrinėti.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas, kad ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su gautų specifinių komponentų arba produktų galutiniu panaudojimu bei eksportu sąlygų ir būtų užtikrintas jų vykdymas;

(d) yra rašytinis c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas bendrovės įsipareigojimas, kad ši bendrovė imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi visų ypatingų susijusių su gautų specifinių komponentų arba produktų galutiniu panaudojimu, pakartotiniu siuntimu bei eksportu sąlygų ir būtų užtikrintas jų vykdymas;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad eksporto apribojimai būtų stebimi ir vykdomi ne tik pirmojo gavėjo valstybėje narėje, bet ir, produktus siunčiant per keletą valstybių narių, visose šiose valstybėse narėse. Todėl būtina perduoti ir stebėti informaciją.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) yra rašytinis, c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas, bendrovės įsipareigojimas deramai teikti kompetentingoms institucijoms išsamią informaciją, jei gaunama prašymų bei klausimų dėl visų produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, siuntė arba gavo pagal siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės, galutinių naudotojų ar galutinio panaudojimo;

(e) yra rašytinis c punkte nurodyto vyresniojo vadovaujančiojo darbuotojo pasirašytas bendrovės įsipareigojimas deramai teikti kompetentingoms institucijoms išsamią informaciją, jei gaunama prašymų bei klausimų dėl visų produktų, kuriuos bendrovė eksportavo, siuntė arba gavo pagal bendrą siuntimo licenciją iš kitos valstybės narės, galutinių naudotojų ar galutinio panaudojimo;

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Šis pažymėjimas būtinas tik bendros siuntimo licencijos atveju.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei 5 metai.

Taikant d punktą, sertifikato trukmė jokiais atvejais negali būti ilgesnė nei septyneri metai.

Pagrindimas

Siekiama mažinti biurokratinę naštą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, kuris nebuvo gautas, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare.

2. Jei dėl numatomo eksporto reikalingas kilmės valstybės narės sutikimas, kurio nebuvo gauta, valstybės narės tariasi su kilmės valstybe nare. Jei, įvykus šiam pasitarimui, valstybė narė numatomam eksportui iš kilmės valstybės narės negauna privalomo leidimo, eksportas nevykdomas, o apie tai informuojama Komisija ir valstybės narės.

Pagrindimas

Pakartotinis eksportas į trečiąją šalį negali būti vykdomas tais atvejais, kai kilmės valstybės narė tam nepritaria.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a straipsnis (naujas) anksčiau IV skyrius

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Skaidrumas

 

Valstybės narės gali skelbti susijusią neslaptą informaciją, pateikiamą šiame skyriuje.

Pagrindimas

Skaidrumas šioje srityje yra ypač svarbus elementas. Siuntimas ir persiuntimas Bendrijos viduje apsunkintų bandymus nustatyti tam tikrų su gynyba susijusių produktų gabenimo maršrutą ir maršruto pabaigą. Todėl būtų pagirtina jei valstybės narės padidintų skaidrumą viešai skelbdamos neslaptą informaciją, gautą iš tiekėjų, ir informaciją apie sertifikavimo procesą bei eksporto ribojimus. Tai palengvintų parlamentinę bei visuomenės vykdomą priežiūrą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija, siekdama įtraukti arba išbraukti tam tikrus produktus, gali pateikti pasiūlymus pakeisti priedą.

Pagrindimas

Priedą būtina derinti ne tik atsižvelgiant į produktų vystymo tendencijas, būtinas ir tam tikras lankstumas keičiant produktų sąrašą, pvz., jei reikia, įtraukti nematerialius produktus, glaudžiai susijusius su tam tikrais gynybos produktais, pvz., duomenis arba programinę įrangą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a straipsnis (naujas) VI skyriaus dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Įgyvendinimas

 

1. Valstybės narės nustato priemones, kurias taikant baudžiama už šios direktyvos nuostatų pažeidimus.

 

2. Šios priemonės privalo būti veiksmingos, proporcingos ir įtikinamos.

 

3. Apie tokias priemones valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją.

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad bendrovės negalėtų apeiti eksporto kontrolės savo šalyje, t. y. kad prieš eksportuodamos produktus už ES ribų nesiųstų jų per keletą valstybių narių, visos valstybės narės privalėtų taikyti veiksmingas sankcijas bendrovėms, kurios nesilaiko direktyvos nuostatų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] pradeda reguliariai teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai ir, prireikus, teikia teisės akto pasiūlymą.

2. Komisija ne vėliau kaip [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] pradeda reguliariai teikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį Europos gynybos įrangos rinkos ir Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės raidai ir prireikus teikia teisės akto pasiūlymą.

Pagrindimas

Siekiama greičiau persvarstyti teisės aktus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Su gynyba susijusių produktų siuntimas

Nuorodos

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Atsakingas komitetas

IMCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.1.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Hannes Swoboda

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

28.5.2008

 

 

 

Priėmimo data

11.9.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi

  • [1] 1 2008 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES elgesio kodekso dėl ginklų eksporto – Tarybos nesugebėjimas patvirtinti bendrą poziciją ir transformuoti kodeksą į teisiškai privalomą priemonę.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Su gynyba susijusių produktų siuntimas

Nuorodos

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.12.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.1.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.1.2008

ITRE

15.1.2008

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Heide Rühle

2.4.2008

 

 

Svarstymas komitete

6.5.2008

28.5.2008

2.6.2008

7.7.2008

 

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà