Ziņojums - A6-0410/2008Ziņojums
A6-0410/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienkāršošanas noteikumiem un nosacījumiem ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem

15.10.2008 - (COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Heide Rühle

Procedūra : 2007/0279(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0410/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0410/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienkāršošanas noteikumiem un nosacījumiem ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem

(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0765),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0468/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6‑0410/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem Kopienā ir neatbilstības, kas var kavēt ar aizsardzību saistīto ražojumu brīvu apriti un var kropļot konkurenci iekšējā tirgū.

(3) Dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu Kopienā ir neatbilstības, kas var kavēt ar aizsardzību saistīto ražojumu brīvu apriti un var kropļot konkurenci iekšējā tirgū, tādējādi Eiropas Savienības aizsardzības tirgū apgrūtinot novatorismu, rūpniecisko sadarbību un konkurētspēju.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt pašreizējās situācijas negatīvos ekonomiskos aspektus.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tāpēc dalībvalstu normatīvos aktus ir jāsaskaņo tā, lai vienkāršotu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumus Kopienas iekšienē un nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

Tāpēc dalībvalstu normatīvie akti ir jāsaskaņo tā, lai vienkāršotu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumus Kopienas iekšienē un nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, pienācīgi ņemot vērā KĀDP mērķus, kā tas paredzēts Līgumos, kuri aptver cilvēktiesību, miera, drošības un stabilitātes veicināšanu un saglabāšanu.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka veidojot ar aizsardzību saistīto ražojumu tirgu Eiropā, vajadzētu ņemt vērā arī citus faktorus, piemēram, ES KĀDP ārējās politikas mērķus, kuri paredzēti Līgumos, tostarp arī tos, kas paredz cilvēktiesību, miera, drošības un stabilitātes veicināšanu un saglabāšanu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Dalībvalstu attiecīgo normatīvo aktu saskaņošana neskar dalībvalstu pienākumus saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem neizplatīšanas režīmiem, eksporta kontroles nolīgumiem, līgumiem, vai dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz eksporta politiku.

Dalībvalstu attiecīgo normatīvo aktu saskaņošana neskar dalībvalstu starptautiskos pienākumus un saistības vai to rīcības brīvību attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu nosūtīšanas vai eksporta politiku.

Pamatojums

„Starptautiskie pienākumi un saistības” ir plašāks jēdziens nekā tas, kas norādīts sākotnējā tekstā, un tas aptvertu arī „starptautiskos neizplatīšanas režīmus, eksporta kontroles nolīgumus vai līgumus.” Saskaņā ar ierosināto tekstu visas dalībvalstis varētu izmantot individuālās licences, lai īstenotu starptautiskos pienākumus un saistības, turklāt arī tādus īpašus pienākumus un saistības, kas minēti sākotnējā tekstā.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šī direktīva attiecas uz visiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, kas ir uzskaitīti Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā, ieskaitot subsistēmas, komponentus, rezerves daļas, tehnoloģiju nodošanu, uzturēšanu un remontēšanu.

(9) Šī direktīva attiecas uz visiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, kas ir uzskaitīti Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā, ieskaitot subsistēmas, komponentus, rezerves daļas, tehnoloģiju nodošanu, uzturēšanu un remontēšanu. Pretkājnieku mīnas un šķembu munīciju, ieskaitot subsistēmas, komponentus, rezerves daļas, tehnoloģiju nodošanu, uzturēšanu un remontēšanu, vajadzētu izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas. Gan pretkājnieku mīnu, gan šķembu munīcijas tiešu vai netiešu izmantošanu, pilnveidošanu, ražošanu, iegādi, uzkrāšanu, glabāšanu, paturēšanu un nosūtīšanu jebkurai pusei vajadzētu aizliegt.

Pamatojums

Saskaņā ar Otavas konvenciju ir aizliegta pretkājnieku mīnu izmantošana, pilnveidošana, iegāde, uzkrāšana, pārveidošana un pārvietošana. Saskaņā ar Oslo konvenciju, kura jāparaksta 2008. gada 3. decembrī, tas pats tiks attiecināts uz šķembu munīciju.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai mazinātu draudus, kas ir saistīti ar šīs direktīvas pielikumā neuzskaitīto ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem, dalībvalstīm jāspēj piemērot šo direktīvu minētajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, tādējādi piemērojot attiecīgajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem tos pašus noteikumus.

Lai mazinātu draudus, kas ir saistīti ar šīs direktīvas pielikumā neuzskaitīto ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem, dalībvalstīm jāspēj piemērot šo direktīvu minētajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, tādējādi piemērojot attiecīgajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem tos pašus noteikumus. Ja dalībvalstis tā rīkojas, tām attiecīgi jāinformē Komisija un citas dalībvalstis.

Pamatojums

Pielāgojums, kas atbilst 2.3. panta tekstam.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Visus ar aizsardzību saistītos ražojumu sūtījumus Kopienā iepriekš atļauj ar vispārīgo, globālo vai atsevišķo sūtījumu licenci, kuru piešķir vai publicē dalībvalsts, kurā ir reģistrēts piegādātājs. Saskaņā ar iekšējā tirgus principiem licencei jābūt derīgai visā Kopienā; tranzītam citas dalībvalsts teritorijā vai importam citā dalībvalstī papildu licences nav vajadzīgas.

(14) Any transfer of defence related products within the European Community should be subject to prior authorisation through general, global or individual transfer licences granted or published by the Member State where the supplier is established. Saskaņā ar iekšējā tirgus principiem licencei jābūt derīgai visā Kopienā; principā tranzītam citas dalībvalsts teritorijā vai importam citā dalībvalstī papildu iepriekšējas licences nav vajadzīgas.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Attiecībā uz subsistēmām un komponentiem dalībvalstis pēc iespējas atturas no eksporta ierobežojumiem, apstiprinot saņēmēja deklarāciju par izmantošanu, ņemot vērā minēto subsistēmu un komponentu integrācijas līmeni saņēmēja paša ražojumos.

svītrots

Pamatojums

Šis apsvērums ir pretrunā 4.6 pantam un tādēļ jāsvītro.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Lai vienkāršotu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumus, vispārīgās licences publicē kā dalībvalsts tiesību aktu, nodrošinot licences ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem jebkura uzņēmuma vajadzībām, kurš izpilda noteikumus un nosacījumus, kas ir definēti katrā vispārīgajā licence

Lai vienkāršotu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumus, vispārīgās licences publicē kā dalībvalsts tiesību aktu, nodrošinot licences ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem jebkura uzņēmuma vajadzībām, kurš izpilda noteikumus un nosacījumus, kas ir noteikti katrā vispārīgajā licence Dalībvalstis var nolemt uz laiku atņemt licences atsevišķiem uzņēmumiem gadījumos, ja radušās nopietnas šaubas par attiecīgā uzņēmuma vēlmi vai spēju nodrošināt atbilstību noteikumiem un nosacījumiem, ko piemēro saistībā ar šādām licencēm, kā noteikusi dalībvalsts, kura licenci izsniegusi.

Pamatojums

Ārkārtējos apstākļos licenci izdevušajai dalībvalstij vajadzētu spēt īstenot nepieciešamos pasākumus ar valsts drošību saistītu iemeslu dēļ vai ja tām ir iemesls uzskatīt, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējs pilnībā neievēros noteikumus un nosacījumus, kas paredzēti sūtījuma licencē.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Dalībvalstīm ir jābūt iespējai publicēt papildu vispārīgās licences gadījumos, kad draudi cilvēktiesību aizsardzībai, mieram, drošībai un stabilitātei ir zemi, ņemot vērā ražojumu īpašības un attiecīgos saņēmējus.

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai publicēt vispārīgās licences gadījumos, kad draudi cilvēktiesību aizsardzībai, mieram, drošībai un stabilitātei ir ļoti zemi, ņemot vērā ražojumu īpašības un attiecīgos saņēmējus.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Piemērojot šo direktīvu, dalībvalstīm joprojām ir iespēja turpināt un turpmāk attīstīt starpvaldību sadarbību, kas patlaban inter alia notiek saskaņā ar priekšlīgumu.

Piemērojot šo direktīvu, dalībvalstīm joprojām ir iespēja turpināt un pēc tam paplašināt starpvaldību sadarbību, lai īstenotu šajā direktīvā noteiktos mērķus.

Pamatojums

Tiesības ir tikai viens no starpvaldību sadarbības piemērs. Direktīva nedrīkst ietekmēt ne pašreizējo, ne turpmāko jebkāda veida starpvaldību sadarbību.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu izcelsmes dalībvalstī kompensētu vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko aizstāšanu ar ex-ante kontroli, ir jāveido savstarpējās uzticēšanās nosacījumi, iekļaujot garantijas, kas nodrošina, ka ar aizsardzību saistītos ražojumus neeksportē, pārkāpjot eksporta ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm.

(26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu izcelsmes dalībvalstī kompensētu vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko aizstāšanu ar ex-ante kontroli, ir jāveido savstarpējās uzticēšanās nosacījumi, iekļaujot garantijas, kas nodrošina, ka ar aizsardzību saistītos ražojumus neeksportē, pārkāpjot eksporta ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm. Šis princips jāievēro arī tad, ja ar aizsardzību saistītos ražojumus pirms eksportēšanas uz kādu trešo valsti vairākkārt pārvieto starp dalībvalstīm.

Pamatojums

Vajadzētu nodrošināt, ka gadījumā, ja ar aizsardzību saistīts ražojums vairākas reizes ir pārvietots starp dalībvalstīm, jebkuras dalībvalsts eksporta ierobežojumi pilnībā jāievēro, iekams ražojums tiek eksportēts ārpus Kopienas.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Dalībvalstis sadarbojas Eiropas Savienības Rīcības kodeksa ietvaros attiecībā uz ieroču eksportu, ko 1998. gada 8. jūnijā ir pieņēmusi Padome; šajā nolūkā tās piemēro kopīgus kritērijus, ievērojot brīvprātības principu, kā arī izmanto atteikumu paziņošanas un konsultāciju mehānismus, ņemot vērā pieaugošu konverģenci ar aizsardzību saistīto ražojumu eksporta politikas īstenošanā attiecībā uz trešām valstīm.

(27) Dalībvalstis sadarbojas Eiropas Savienības Rīcības kodeksa ietvaros attiecībā uz ieroču eksportu, ko 1998. gada 8. jūnijā ir pieņēmusi Padome; šajā nolūkā tās piemēro kopīgus kritērijus, ievērojot brīvprātības principu, kā arī izmanto atteikumu paziņošanas un konsultāciju mehānismus, ņemot vērā pieaugošu konverģenci ar aizsardzību saistīto ražojumu eksporta politikas īstenošanā attiecībā uz trešām valstīm. Dalībvalstis patur tiesības atteikt piešķirt, atsaukt vai pārtraukt izsniegtās sūtījuma licences atsevišķiem piegādātājiem vai saņēmējiem, ja šīs valstis to uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu sadarbību atbilstīgi Eiropas Savienības Rīcības kodeksam attiecībā uz ieroču eksportu.

Pamatojums

In 1998 the Member States adopted the voluntary European Code of Conduct of Arms Exports. In the Code of Conduct Members States agreed upon eight criteria to be taken into account with regard to the transfer of conventional arms. COREPER agreed on a draft common position on the Code in 2005. Unfortunately though Member States as of yet have failed to reach final agreement on the text. In order though for the Code of Conduct and the Common Position on the control of arms brokering to be useful instruments in foreign policy, Member States should retain the right to refuse, withdraw or suspend transfer licenses if that is necessary to abide by these codes of conduct and other international commitments related to exports control.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Piegādātāji informē saņēmējus par visiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar sūtījumu licencēm, lai nodibinātu savstarpēju uzticēšanos saistībā ar saņēmēja spēju ievērot šādus ierobežojumus pēc sūtījuma; tas īpaši attiecas uz pieprasījumu eksportam uz trešām valstīm.

Piegādātāji informē gan saņēmējus, gan tās dalībvalsts attiecīgās iestādes, kurā atrodas saņēmējs, par visiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar sūtījumu licencēm, lai nodibinātu savstarpēju uzticēšanos saistībā ar saņēmēja spēju ievērot šādus ierobežojumus pēc sūtījuma; tas īpaši attiecas uz pieprasījumu eksportam uz trešām valstīm.

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ja tiek uzsākta tirdzniecība ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību, ir tāda, ka valdībām, parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām jāturpina novērot, kas kur notiek. Lai palielinātu pārredzamību un samazinātu risku, ka ieroči varētu nokļūt tur, kur nevajag, dalībvalstīm vajadzētu būt informētām par jebkādiem ierobežojumiem, kas papildus iekļauti sūtījuma licencēs.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis noteiktu efektīvus pasākumus, kas var nodrošināt šīs direktīvas noteikumu izpildi, īpaši to noteikumu izpildi, kas paredz kopīgus sertificēšanas un turpmākas izmantošanas kritērijus ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem pēc sūtījuma.

Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis noteiktu efektīvus pasākumus, tostarp sankcijas, kas var nodrošināt šīs direktīvas noteikumu izpildi, īpaši to noteikumu izpildi, kas paredz, ka uzņēmumi ievēro kopīgus sertificēšanas kritērijus un ar aizsardzību saistīto ražojumu turpmākas izmantošanas ierobežojumus pēc sūtījuma.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES, visām dalībvalstīm ir jāievieš efektīvas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri neievēro šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Gadījumos, ja izcelsmes dalībvalstij ir pamatotas šaubas, ka sertificēts saņēmējs ievēros visus nosacījumus, kas ir attiecināti uz minētā saņēmēja vispārīgo sūtījuma licenci, dalībvalsts ne tikai informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, bet arī spēj provizoriski apturēt šāda uzņēmuma sūtījumu licences, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts atbildību attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu.

Gadījumos, ja izcelsmes dalībvalsts nav pārliecināta, ka sertificēts saņēmējs ievēros visus nosacījumus, kas ir attiecināti uz minētā saņēmēja vispārīgo sūtījuma licenci, dalībvalsts ne tikai informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, bet arī spēj provizoriski apturēt šāda uzņēmuma sūtījumu licences, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts atbildību attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu eksporta politiku.

2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu izvēles tiesības attiecībā uz politiku par ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu vai eksportu.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a. Šī direktīva neskar Līguma 30. un 296. pantu.

Pamatojums

Tiesību aktu labākas izstrādes interesēs šis pants labāk atspoguļos teksta mērķi, piemēram, to, kādus jautājumus tajā reglamentē un kādus nereglamentē.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b. Šī direktīva neskar dalībvalstu rīcībā esošo iespēju īstenot un paplašināt starpvaldību sadarbību pēc tam, kad nodrošināta atbilstība principiem, kas noteikti šajā direktīvā.

Pamatojums

Tiesību aktu labākas izstrādes interesēs šis pants labāk atspoguļos teksta mērķi, piemēram, to, kādus jautājumus tajā reglamentē un kādus nereglamentē.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem.

1. Šo direktīvu piemēro tiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, kas uzskaitīti pielikumā.

Pamatojums

Šim priekšlikumam jau ir pievienots saraksts, kurā uzskaitīti ar aizsardzību saistīti ražojumi, tādēļ būtu pareizi atsaukties uz to.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var piemērot šīs direktīvas noteikumus mutatis mutandis ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem, kas nav iekļauti pielikumā, bet kuru sūtījumi Kopienā rada līdzīgus draudus cilvēktiesību aizsardzībai, mieram, drošībai un stabilitātei.

svītrots

Pamatojums

Šim priekšlikumam jau ir pievienots saraksts, kurā uzskaitīti ar aizsardzību saistīti ražojumi.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja dalībvalsts izmanto 2. punktā paredzēto iespēju, tā publicē šo ražojumu sarakstu un informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

svītrots

Pamatojums

Šim priekšlikumam jau ir pievienots saraksts, kurā uzskaitīti ar aizsardzību saistīti ražojumi.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) „ar aizsardzību saistītais ražojums” ir ikviens ražojums, kas ir īpaši izstrādāts militāram lietojumam un kas ir uzskaitīts pielikumā;

1) „ar aizsardzību saistītais ražojums” ir ikviens ražojums, kas uzskaitīts pielikumā;

Pamatojums

Šim priekšlikumam jau ir pievienots saraksts, kurā uzskaitīti ar aizsardzību saistīti ražojumi.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) „sūtījums” ir tirdzniecības darījuma rezultātā ar aizsardzību saistītā ražojuma piegāde saņēmējam citā dalībvalstī;

(2). „sūtījums” ir ar aizsardzību saistītā ražojuma jebkāda veida pārvietošana vai piegāde saņēmējam citā dalībvalstī;

Pamatojums

Jēdziena formulējums ir pilnīgāks.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) „eksporta licence” ir licence piegādāt ar aizsardzību saistītos ražojumus saņēmējam trešā valstī.

„eksporta licence” ir licence piegādāt ar aizsardzību saistītos ražojumus juridiskai vai fiziskai personai trešā valstī.

Pamatojums

„Saņēmējs” ir formulēts kā juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta Kopienā.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem starp dalībvalstīm jāsaņem iepriekšēja licence. Citas dalībvalsts papildu licences tranzītam dalībvalstu teritorijā vai ar aizsardzību saistīto ražojumu importam citā dalībvalstī nepieprasa, neskarot to noteikumu piemērošanu, kas ir vajadzīgi sabiedriskās kārtības aizsardzībai, piemēram, satiksmes drošības noteikumus.

1. Ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanai starp dalībvalstīm ir jāsaņem iepriekšēja licence, izņemot gadījumu, ja valsts tiesību aktos ir paredzēts, ka šāda licence nav vajadzīga. Citas dalībvalsts papildu licences tranzītam dalībvalstu teritorijā vai ar aizsardzību saistīto ražojumu importam citā dalībvalstī nepieprasa, neskarot to noteikumu piemērošanu, kas ir vajadzīgi sabiedriskās kārtības aizsardzībai, piemēram, satiksmes drošības noteikumus.

Pamatojums

Dažas dalībvalstis nepieprasa licenci atsevišķos gadījumos — piemēram, ja nosūtīšanu veic valdība. Pilnīguma interesēs jānorāda viss izņēmumu kopums, tostarp aptverot arī pamatojumu, kas saistīts ar sabiedrisko kārtību vai valsts drošību, kā noteikts 30. pantā. Šādā redakcijā tiek aptvertas arī situācijas, kuras Komisijas tekstā nav minētas, piemēram, tranzīta gadījumā, kad ražojumu raksturojums un to galamērķis var radīt šaubas vai, piemēram, šaujamieroču importa gadījumā.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis piešķir piegādātājiem, kas ir reģistrēti to attiecīgajās teritorijās, vispārīgas, globālas vai atsevišķas licences.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji, kuri vēlas pārvietot ar aizsardzību saistītus ražojumus no to teritorijām, var iesniegt pieteikumu par globālas vai atsevišķas licences piešķiršanu, ievērojot no tām izrietošos nosacījumus. Turklāt dalībvalstis publicē informāciju par piešķirtajām vispārīgajām licencēm.

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu saglabāt vienīgo kompetenci lemt par to, vai licences pieteikumi tiek apmierināti vai noraidīti. Vispārīgās licences tiek publicētas, nevis piešķirtas.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis izvēlas licences veidu ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem vai ar aizsardzību saistīto ražojumu kategorijām saskaņā ar šā panta un 5., 6. un 7. panta noteikumiem.

3. Dalībvalstis brīvi izvēlas licences veidu ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem vai ar aizsardzību saistīto ražojumu kategorijām saskaņā ar šā panta un 5., 6. un 7. panta noteikumiem. Jo īpaši dalībvalstis var jebkurā gadījumā pamatot vispārīgas vai globālas licences nepiešķiršanu vai arī kādas no šo licenču darbības jomas ierobežošanu ar iemesliem, kas noteikti 7. pantā.

Pamatojums

Skaidrības labad un lai noteiktu dalībvalstu kompetenci, šis grozījums nodrošina, ka apstākļos, kad likumīgi var piešķirt atsevišķu licenci, kā noteikts 7. pantā, dalībvalstis var noraidīt vispārīgas vai globālas licences piešķiršanu.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis izvirza noteikumus un nosacījumus sūtījumu licencēm, īpaši visus ierobežojumus attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu uz trešām valstīm, ņemot vērā draudus, ko rada sūtījums saistībā ar cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu. Dalībvalstis var turpināt un paplašināt starpvaldību sadarbību, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

4. Dalībvalstis izvirza visus noteikumus un nosacījumus sūtījumu licencēm, tostarp jebkādu ierobežojumu attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu uz trešām valstīm, ņemot vērā draudus, ko rada sūtījums saistībā ar cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu un neietekmējot valsts tiesību aktus par tiešo patērētāju licenču kontroli un neietekmējot valsts tiesību aktus par tiešo patērētāju licenču kontroli. Nosakot šādus ierobežojumus, dalībvalstis īpaši ņem vērā Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu un Padomes Kopējo nostāju 2003/468/KĀDP par ieroču tirdzniecības un starpniecības kontroli1. Dalībvalstis var pēc tam turpināt un paplašināt starpvaldību sadarbību, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

1 OV L 156, 25.6.2003., 79. lpp.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstis uzskata subsistēmu vai komponentu sūtījumus par jutīgiem, dalībvalstis atturas no eksporta ierobežojumiem šādām subsistēmām vai komponentiem, ja saņēmējs iesniedz deklarāciju par izmantošu, ar ko apliecina, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos, tāpēc vēlāk minētās subsistēmas vai komponentus nav iespējams pārvest vai eksportēt.

6. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstis uzskata subsistēmu vai komponentu sūtījumus par jutīgiem, dalībvalstis atturas no eksporta ierobežojumiem šādām subsistēmām vai komponentiem, ja saņēmējs iesniedz deklarāciju par izmantošanu, ar ko apliecina, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos tādā veidā, kas novērš iespēju minētās subsistēmas vai komponentus vēlāk pārvest vai eksportēt.

Pamatojums

Saņēmējam jāiesniedz deklarācija, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos tādā veidā, kas novērš iespēju minētās subsistēmas vai komponentus vēlāk pārvest vai pat eksportēt uz trešām valstīm.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8a. Ja saņēmējam ir nodoms nosūtīt atpakaļ ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātājam, lai izdarītu remontu, apkopi vai sakarā ar ražojuma trūkumiem, atpakaļnosūtīšana piegādātajam tiek atļauta, pamatojoties uz sūtījuma licenci, kas uzrādīta saistībā ar ražojuma pirmo sūtījumu no piegādātāja saņēmējam, un saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz šo sūtījumu. Tomēr saņēmējs savlaicigi, pirms sūtījuma veikšanas, informē kompetentās iestādes dalībvalstī, no kuras teritorijas ražojums tiek nosūtīts, par nodomu nosūtīt ražojumu. Šādā paziņojumā norāda sūtījuma iemeslu, un tam pievieno apstiprinošus pierādījumus.

 

Pēc tam, kad veikts ražojuma remonts vai apkope vai novērsti trūkumi, tiek atļauts piegādātāja turpmāks sūtījums saņēmējam, pamatojoties uz sūtījuma licenci, kas iesniegta pirms ražojuma pirmā sūtījuma, ko veicis piegādātājs saņēmējam.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) saņēmējs ir dalībvalsts bruņoto spēku vienība;

(a) saņēmējs ir dalībvalsts bruņoto spēku vienība vai jebkura cita valdības aģentūra;

Pamatojums

Vajadzības gadījumā vajadzētu būt iespējai piegādāt ar aizsardzību saistītus ražojumus tādām budžeta iestādēm saskaņā ar vispārīgām licencēm, kuras nav valsts bruņoto spēku daļa.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) pārvietošana ietver attiecīgā ar aizsardzību saistīta ražojuma transportu un/vai datu sniegšanu par attiecīgo ražojumu atpakaļ izcelsmes dalībvalstij iepriekš noteiktā termiņā vienīgi ar mērķi veikt pētījumus vai demonstrējumus vai izstādīt ar aizsardzību saistīto ražojumu.

Pamatojums

Vajadzētu būt iespējai nosūtīt vienīgi demonstrējumiem paredzētus ar aizsardzību saistītus ražojumus dalībvalstīm, kā arī nosūtīt tos atpakaļ izcelsmes valstij uz ierobežotu periodu.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a. Dalībvalstis var paredzēt noteikumus un nosacījumus reģistrēšanai pirms vispārīgās licences pirmās izmantošanas, neietekmējot šīs direktīvas citus noteikumus.

Pamatojums

Vispārīgās licences tiks publicētas, pamatojoties uz ex ante principu. Tādēļ piegādātājiem nav jālūdz dalībvalstīm licenču piešķiršana ražojumu nosūtīšanai, kuri iekļauti vispārīgo licenču sarakstā. Šādos apstākļos ir nepieciešams, ka pirms vispārīgās licences pirmās izmantošanas dalībvalstīm vajadzētu spēt nodrošināt reģistrēšanas iespēju, paredzot kompetento iestādi.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir globālās sūtījumu licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma, atļaujot vienu vai vairākus sūtījumus vienam vai vairākiem ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem citā dalībvalstī.

1. Dalībvalstis piešķir globālās pārvietošanas licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma un ar noteikumu, ka tiek nodrošināta atbilstība šīm licencēm pievienotajiem noteikumiem un nosacījumiem, atļaujot vienu vai vairākus sūtījumus vienam vai vairākiem ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem citā dalībvalstī.

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Globālās sūtījumu licences termiņš ir vismaz 3 gadi.

Globālās sūtījumu licences termiņš ir vismaz 3 gadi, neskarot šīs direktīvas 4. panta 7. punkta un 15. panta noteikumus.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

7. pants – ievadteksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis piešķir atsevišķas sūtījumu licences atsevišķam piegādātājam pēc pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumu vienam saņēmējam vienīgi šādos gadījumos:

Dalībvalstis piešķir atsevišķas pārvietošanas licences atsevišķam piegādātājam ar noteikumu, ka piegādātājs ievēro uz šīm licencēm attiecinātos noteikumus un nosacījumus un pēc piegādātāja pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumu vienam saņēmējam, vienā no šādiem gadījumiem:

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

7. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ja tas ir vajadzīgs attiecīgo starptautisko neizplatīšanas režīmu, eksporta kontroles nolīgumu vai līgumu prasību izpildei.

(c). ja tas ir vajadzīgs dalībvalstu starptautisko pienākumu un saistību izpildei.

Pamatojums

„Starptautiskie pienākumi un saistības” ir plašāks jēdziens nekā tas, kas norādīts sākotnējā tekstā, un tas aptvertu arī „starptautiskos neizplatīšanas režīmus, eksporta kontroles nolīgumus vai līgumus.” Saskaņā ar ierosināto tekstu visas dalībvalstis varētu izmantot atsevišķās licences, lai īstenotu starptautiskos pienākumus un saistības ( tostarp arī divpusējas), turklāt arī tādus īpašus pienākumus un saistības, kas minēti sākotnējā tekstā.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par noteikumiem un nosacījumiem sūtījumu licencēm attiecībā uz ražojumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par noteikumiem un nosacījumiem sūtījumu licencēm tostarp par ierobežojumiem, tiešo izmantošanu, tālāku pārvietošanu vai eksportu attiecībā uz ražojumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību. Ja ir ierobežojumi attiecībā uz ar aizsardzību saistītu ražojumu tālāku pārvietošanu, licenci piešķirošā dalībvalsts informē dalībvalsti, kurā atrodas saņēmējs, par visiem noteikumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz sūtījumu licenci.

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ja tiek uzsākta tirdzniecība ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību, ir tāda, ka valdībām, parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām jāturpina novērot, kas kur notiek. Lai palielinātu pārredzamību un samazinātu risku, ka ieroči varētu nokļūt tur, kur nevajag, dalībvalstīm vajadzētu būt informētām par jebkādiem ierobežojumiem, kas papildus iekļauti pārvietošanas licencēs.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji informētu kompetentās iestādes par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo sūtījumu licenci.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji savlaicīgi informētu kompetentās iestādes par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo sūtījumu licenci.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi, veiktu savu eksporta darījumu uzskaiti. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi veic savu eksporta darījumu sīku un pilnīgu uzskaiti, un to regulāri pārbauda. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma apraksts;

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma apraksts un atsauce uz Kopējo militāro preču sarakstu (CML);

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma daudzums un sūtījumu datums;

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma daudzums un vērtība, un pārvietošanas datums;

(c) piegādātāja un saņēmēja nosaukums un adrese;

(c) piegādātāja un saņēmēja nosaukums un adrese, kā arī sertificēšanas apliecinājums saskaņā ar šīs direktīvas 9. pantu;

 

(ca) tā uzņēmuma nosaukums un adrese, kas atbildīgs par ražojuma faktisko pārvietošanu, ja tas nav ne piegādātājs, ne saņēmējs;

(d) ja zināms, ar aizsardzību saistītā ražojuma galīgā izmantošana un galīgais izmantotājs;

(d) ja zināms, ar aizsardzību saistītā ražojuma galīgā izmantošana un galīgais izmantotājs;

(e) apliecinājums par to, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējam ir sniegta informācija par ierobežojumiem, ko attiecina uz sūtījuma licenci.

(e). apliecinājums par to, ka konkrētajam ar aizsardzību saistīto ražojumu konkrētajam saņēmējam ir sniegta informācija par ierobežojumiem, ko attiecina uz sūtījuma licenci.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā piegādātājs ir reģistrēts.

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā, glabā vismaz piecus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports. 3. punktā minētos uzskaites dokumentus ik gadu nosūta kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurās attiecīgi ir reģistrēts piegādātājs un saņēmējs.

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ja tiek uzsākta tirdzniecība ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību, ir tāda, ka valdībām, parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām jāturpina novērot, kas kur notiek. Lai palielinātu pārredzamību un samazinātu risku, ka ieroči varētu nokļūt tur, kur nevajag, piegādātājiem vajadzētu 3. punktā minētos datus nosūtīt dalībvalsts kompetentām iestādēm, kurā piegādātājs ir reģistrēts.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a. Dalībvalstis nodrošina, ka saņēmēji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi veic savu eksporta darījumu precīzu un pilnīgu uzskaiti, kurā iekļauta 3. punktā minētā informācija.

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ja tiek uzsākta tirdzniecība ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību, ir tāda, ka valdībām, parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām jāturpina novērot, kas kur notiek. Lai palielinātu pārredzamību un samazinātu risku, ka ieroči varētu nokļūt tur, kur nevajag, piegādātājiem vajadzētu 8. panta 3. punktā minētos datus nosūtīt dalībvalsts kompetentām iestādēm, kurā piegādātājs ir reģistrēts.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) apliecināta pieredze un reputācija aizsardzības jomā, konkrētāk apstiprināta ar licenci ražot un pārdot ar aizsardzību saistītos ražojumus un ar to, ka uzņēmumā ir nodarbināti pieredzējuši vadītāji;

(a) apliecināta pieredze un reputācija aizsardzības jomā, konkrētāk apstiprināta ar licenci ražot un/vai pārdot ar aizsardzību saistītos ražojumus un ar to, ka uzņēmumā ir nodarbināti pieredzējuši vadītāji;

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu un īstenotu visus konkrētos nosacījumus saistībā ar visu konkrēto komponentu vai ražojumu galīgo izmantošanu un eksportu;

uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstīts rakstisks apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu un īstenotu visus konkrētos nosacījumus saistībā ar visu saņemto komponentu vai ražojumu galīgo izmantošanu, atkārtotu sūtīšanu un eksportu un ņems vērā sadarbību Eiropas Savienības Rīcības kodeksa ietvaros attiecībā uz ieroču eksportu;

Pamatojums

Gadījumos, kad ražojumus pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, jānodrošina, ka eksporta ierobežojumus ievēro un izpilda ne tikai dalībvalsts, kurā atrodas pirmais saņēmējs, bet arī visas pārējās procesā iesaistītās dalībvalstis. Tādēļ nepieciešams nodrošināt informācijas tālāknodošanu un ievērošanu.

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt kompetentajām iestādēm sīku informāciju, atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu eksportēto ražojumu galīgiem izmantotājiem vai galīgo izmantojumu, kurus uzņēmums saskaņā ar sūtījuma licenci ir nosūtījis vai saņēmis no citas dalībvalsts.

uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstīts rakstisks apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt kompetentajām iestādēm sīku informāciju, atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu eksportēto ražojumu galīgiem izmantotājiem vai galīgo izmantojumu, kurus uzņēmums saskaņā ar vispārīgo sūtījuma licenci ir nosūtījis vai saņēmis no citas dalībvalsts;

Pamatojums

Juridisks precizējums. Sertificēšana attiecas tikai uz gadījumiem, kad runa ir par vispārīgo sūtījumu licenci.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

apakšpunktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

apakšpunktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 3 gadus.

Pamatojums

Triju gadu termiņš nodrošinās lielāku atbildību par sertificēšanas procesu.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kompetentās iestādes regulāri uzrauga saņēmēja atbilstību 2. punktā minētajiem kritērijiem, un visiem nosacījumiem, kurus attiecina uz sertifikātiem, kas ir minēti 4. punktā.

5. Kompetentās iestādes vismaz reizi trīs gados uzrauga saņēmēja atbilstību 2. punktā minētajiem kritērijiem, un visiem nosacījumiem, kurus attiecina uz sertifikātiem, kas ir minēti 4. punktā.

Pamatojums

Šī priekšlikuma pamatā ir viedoklis, ka piegādātāji un dalībvalstis, kurās piegādātāji ir reģistrēti, var paļauties uz to, ka sertificētiem saņēmējiem jāatbilst visiem kritērijiem un nosacījumiem, kas paredzēti šajā direktīvā. Eiropas ar aizsardzību saistīto ražojumu tirgus veiksmīga izveidošana lielā mērā ir atkarīga no rūpīgas un regulāras šo saņēmēju uzraudzības, ko veic attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Dalībvalstis publicē un regulāri atjaunina sertificēto saņēmēju sarakstu, un informē par to pārējās dalībvalstis un Komisiju

8. Dalībvalstis publicē un regulāri atjaunina sertificēto saņēmēju sarakstu, un informē par to pārējās dalībvalstis, Eiropas Parlamentu un Komisiju.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija publisko šo informāciju tās tīmekļa vietnē.

Komisija publisko tās tīmekļa vietnē to saņēmēju centrālo reģistru, kurus sertificējušas dalībvalstis, vienlaicīgi ņemot vērā informācijas konfidencialitāti un ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, kas saistīti ar informācijas drošību.

Pamatojums

Publiskojot pieejamo informāciju savā tīmekļa vietnē, Komisijai jāpatur prātā, ka informācija par sertificētajiem saņēmējiem var būt konfidenciāla.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmēji, piesakoties eksporta licencei, apstiprinātu kompetentajām iestādēm, ka tie ir ievērojuši eksporta ierobežojumu nosacījumus, ja uz šādiem ražojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts saskaņā ar licenci, attiecas šie ierobežojumi.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmēji, piesakoties eksporta licencei, iesniegtu kompetento iestāžu pieprasītos pierādījumus, ka tie ir ievērojuši eksporta ierobežojumu nosacījumus, ja uz šādiem ražojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts saskaņā ar licenci, attiecas šie ierobežojumi. Dalībvalstu rīcībā ir nepieciešamie resursi, un tās spēj apliecināt atbilstību eksporta ierobežojumiem. Dalībvalstis turklāt nodrošina, ka tad, kad notiek eksports, ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmēji apstiprina kompetentām iestādēm, ka ir ievēroti eksporta ierobežojumi, iesniedzot attiecīgus pierādījumus, kas to apliecina.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs, lai izvairītos no nenoteiktības un, iespējams, pienākumu neizpildes procedūrām.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas nav saņemts, dalībvalstis var apspriesties ar izcelsmes dalībvalsti.

2. Ja paredzētajam eksportam viens vai vairāki saņēmēji pieprasījuši izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas vēl nav piešķirts, dalībvalstis apspriežas ar izcelsmes dalībvalsti. Ja pēc šīs apspriešanās dalībvalsts no izcelsmes dalībvalsts nesaņem šādam eksportam pieprasīto apstiprinājumu, eksporta darījums nenotiek. Šādos gadījumos attiecīgi tiek informēta Komisija un pārējās dalībvalstis.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs, lai izvairītos no nenoteiktības un, iespējams, pienākumu neizpildes procedūrām.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.a pants

Administratīva sadarbība

 

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek piemēroti attiecīgi kontroles pasākumi, lai apliecinātu, ka sūtījuma licences noteikumiem un nosacījumiem atbilst gan piegādātājs, gan saņēmējs. Neietekmējot sankciju un citu 15.a pantā paredzēto pasākumu piemērošanu, gadījumos, ja dalībvalsts uzskata, ka ar aizsardzību saistītu ražojumu sūtījums pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus, šīs dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē pārējo dalībvalstu vai arī iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

10.b pants (jauns) — pirms IV sadaļas

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.b pants

 

Pārredzamība

 

Dalībvalstis var publicēt būtisku šajā nodaļā minēto informāciju, kura nav konfidenciāla.

Pamatojums

Pārredzamība šajā jomā ir visai svarīgs aspekts. Kopienas teritorijā veikta pārvietošana un tālāka pārvietošana apgrūtinātu iespējas izsekot, kur beigās nonākuši atsevišķi ar aizsardzību saistīti ražojumi. Tādēļ būtu visai slavējami, ja dalībvalstis uzlabotu pārredzamību, šajā nolūkā publicējot piegādātāju sniegto informāciju (kura nav konfidenciāla), kā arī informāciju par sertifikācijas procesu un eksporta ierobežojumiem. Tā varētu uzlabot parlamentāro un sabiedrības kontroli.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sadarbība muitas jomā

Muitas procedūras

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) attiecīgā informācija par ierobežojumiem eksportam uz trešām valstīm attiecībā uz ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, kas ir iekļauti sūtījuma licencē, nav ievērota brīdī, kad piešķīra eksporta licence;

(a) attiecīgā informācija nav ievērota brīdī, kad piešķirta eksporta licence;

Pamatojums

Atspoguļo divējāda lietojuma regulas tekstu.

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15.a pants

Soda sankcijas

 

1. Dalībvalstis veic pasākumus visu šīs direktīvas noteikumu pilnīgas izpildes nodrošināšanai.

 

2. Dalībvalstis paredz noteikumus par piemērojamām soda sankcijām par to normu pārkāpumiem, kas pieņemtas šīs direktīvas īstenošanai, jo īpaši gadījumos, ja sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija par atbilstību eksporta ierobežojumiem, kas papildus norādīti sūtījuma licencē. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi tiek īstenoti. Paredzētās soda sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

 

 

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ziņojumu sniegšana

Pārskatīšana un ziņojumu iesniegšana

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā [5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par attiecīgās direktīvas īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

2. Komisija pārskata šīs direktīvas darbību un sagatavo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei [piecus gadus pēc transponēšanas]. Tā jo īpaši novērtē, vai un kādā mērā ir īstenoti šīs direktīvas mērķi. Savā ziņojumā Komisija sniedz pārskatu par 9. līdz 12. panta un 15. panta piemērošanu un novērtē šīs direktīvas ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un tehniskās bāzes attīstību, cita starpā ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu situāciju. Nepieciešamības gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.

PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu par vienkāršošanas noteikumiem un nosacījumiem ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem Kopienā, kas kopā ar priekšlikumu direktīvai par iepirkumu aizsardzības jomā un paziņojumu par Eiropas aizsardzības rūpniecības konkurētspēju veido Komisijas „tiesību aktu paketi aizsardzības jomā”.

Pašreiz ir 27 ļoti vāji koordinēti valsts aizsardzības aprīkojuma tirgi, kuriem raksturīga dublēšanās un neefektīva resursu izmantošana. Ne tikai iepirkums aizsardzības jomā tiek organizēts valsts līmenī, bet tas attiecas arī uz kaujas tehnikas sūtījumiem, tranzītu un importu Eiropas Savienībā. Ierosinātā valsts licencēšanas sistēmu vienkāršošana attiecībā uz aizsardzības aprīkojuma sūtījumiem iekšējā tirgū ir nepieciešams priekšnoteikums, lai attīstītos Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus un Eiropas aizsardzības rūpniecība būtu konkurētspējīga starptautiskā mērogā. Aizsardzības aprīkojuma sūtījumu vienkāršošana Kopienas robežās uzlabos dalībvalstu piegādes pasūtījumu drošumu, samazinot administratīvo slogu un ieviešot nosacījumus, kas pieļauj stingrākus noteikumus attiecībā uz svarīgākiem sūtījumiem.

Kaut arī referente priekšlikumu vērtē atzinīgi, viņa uzskata, ka to ir iespējams uzlabot vēl vairāk. Tāpēc viņa ierosina grozījumus attiecībā uz šādiem jautājumiem:

Piemērošana un pārskatīšana

Vajadzīga stingra kontrole, lai ieroči un ar tiem saistīti ražojumi, nekādā gadījumā nenonāktu konfliktu zonās. Referente uzsver, ka tālāks eksports uz trešām valstīm nedrīkst notikt, ja izcelsmes dalībvalsts nedod apstiprinājumu. Izcelsmes dalībvalsts ierobežojumus attiecībā uz tālāku nosūtīšanu sūtījumu saņēmēji nedrīkst ignorēt nekādos apstākļos.

Referente uzskata, ka precīzāk jānosaka sankcijas, kuras jāpiemēro licencē iekļauto nosacījumu pārkāpumu gadījumos. It īpaši dalībvalstīm jāparedz, ka eksporta ierobežojumu pārkāpumi attiecībā uz ar aizsardzību saistītiem produktiem ir noziedzīgs nodarījums, ja šie pārkāpumi izdarīti ar nodomu (tīši). Tas dotu dalībvalstīm papildu nodrošinājumu, ka ir iespējams efektīvs aizsardzības līdzeklis gadījumos, ja netiek ievēroti sūtījumu licencēs iekļautie ierobežojumi attiecībā uz tālāku eksportu. Tas vēl vairāk palielinātu dalībvalstu uzticēšanos šai sistēmai. Turklāt attiecībā uz dalībvalstīm būs jānosaka pienākums pārbaudīt, vai piegādātāji veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem sūtījumiem.

Referente uzsver, ka šis priekšlikums ir pirmais solis, lai pastiprinātu iekšējā tirgus noteikumus jomā, kura ir bijusi viena no būtiskākajām dalībvalstu suverenitātē. Tas jāiecer kā “izmēģinājuma projekts”, kurā var izdarīt turpmākus labojumus un grozījumus, ja ar ierosinātajiem pasākumiem nevar sasniegt šīs direktīvas mērķus. Rezultātā referente ierosina, ka Komisijai jāveic direktīvas īstenošanas vispusīgs novērtējums, kad būs pagājuši 5 gadi, sākot no direktīvas stāšanās spēkā. Vajadzības gadījumā Komisija novērtējumam pievieno priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei par direktīvas grozījumiem.

Referente uzskata, ka Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus attīstība būs lielā mērā atkarīga no tā, kādā apmērā šā priekšlikuma īstenošana nostiprinās dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos. Tādēļ, veicot novērtējumu, jākoncentrējas uz to, kā direktīva ietekmē savstarpējo uzticēšanos dalībvalstu starpā.

Mazo un vidējo uzņēmumu intereses

Ar licencēšanas sistēmu, ierosinātās licencēšanas sistēmas galvenajiem elementiem pārsvarā tiek mēģināts pielāgoties lielo uzņēmumu vajadzībām, un tās rezultāta varētu rasties maziem un vidējiem uzņēmumiem neizdevīgi konkurences apstākļi. Kamēr lieliem uzņēmumiem iespējams izvelēties vispārēju licenci, mazākiem uzņēmumiem licencēšanas process izmaksā pārāk dārgi un ir pārāk sarežģīts.

Visi uzņēmumu iegūs no noteikuma, ka parasti nebūs vajadzīgs saņemt licenci apakšsistēmu vai sastāvdaļu sūtījumiem, kas iekļauti bruņojuma sistēmās un kuru nevar nosūtīt vai eksportēt vēlākā posmā. Varētu būt vēra ņemams mazo un vidējo uzņēmumu skaits apakšsistēmu un sastāvdaļu ražotāju vidū, kas gūs labumu šā noteikuma rezultātā. Tomēr šis noteikums vien nevar kompensēt to, ka ar licencēšanas sistēmu galvenokārt tiek dota priekšroka lielākiem uzņēmumiem. Lai nodrošinātu, ka šī direktīva neradīs relatīvu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas samazināšanos, referente ierosina, ka Komisijas veicamajā direktīvas īstenošanas ietekmes novērtējumā, ko īstenos 5 gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā, jāiekļauj direktīvas ietekmes novērtējums uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Juridiskā skaidrība

Referente norāda, ka dažas priekšlikuma daļas nepieciešams precizēt, lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību. Viņa ierosina, ka dalībvalstu starptautiskās saistības, ar kurām pamato individuālo licenču izmantošanu, nevar tikt noteiktas ar uzskaitoša saraksta starpniecību, bet vajadzīga vispārēja atsauce uz „Dalībvalstu starptautiskajām saistībām un pienākumiem”. Viņas ierosinājumos iekļauta arī virkne precizējumu, kas saistīti ar aizsardzības aprīkojuma piegādātāju pienākumiem.

Ārlietu komitejaS ATZINUMS (12.9.2008)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Atzinumu sagatavoja: Angelika Beer

ĪSS PAMATOJUMS

1)  Atzinumā ir stingri atbalstīta to noteikumu vienkāršošana, kas regulē ar aizsardzību saistītu ražojumu sūtīšanu Eiropas Kopienā, kā to direktīvas projektā ir ierosinājusi Komisija:

a)  šī tiesību akta ieviešana atbrīvos dalībvalstu iestādes no nevajadzīga administratīva sloga un radīs apstākļus, lai ciešāk koncentrētos uz svarīgākajiem sūtījumiem, nevis uz tiem, kam piekrišana tiek ierastā kārtībā;

b)  tiek gaidīts, ka, ieviešot šo direktīvu, kā arī direktīvu par aizsardzības apgādi, Eiropas aizsardzības iekārtu tirgū un Eiropas aizsardzības tehnoloģiskajā un rūpnieciskajā bāzē notiks pozitīvas izmaiņas;

c)  ļoti atzinīgi ir vērtējama eksporta ierobežojumu un drošības pasākumu iekļaušana Komisijas priekšlikumā, jo īpaši attiecībā uz draudiem cilvēktiesību aizsardzībai, mieram, drošībai un stabilitātei, kurus radītu iespējamais eksports uz trešo valsti.

2)  Tomēr Ārlietu komiteja uzsver šādas bažas:

a)  tāpat kā iepriekš vairākās Eiropas Parlamenta EP rezolūcijās, ir stingri ieteikts, lai vienlaikus tiktu vienkāršota ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtīšana Kopienā un Eiropas Savienības Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu pārveidots par juridiski saistošu instrumentu. Tādēļ Padomei tiek atgādināts, ka iepriekš minētais kodekss steidzami jāiekļauj ES kopējā nostājā, pirms šī direktīva stājas spēkā;

b)  ir jābūt stingrai kontrolei, lai ieroči un ar ieročiem saistītie ražojumi nenonāktu konfliktu reģionos;

c)  nedrīkst samierināties ar riskanto iespēju, ka EDAP misijas var tikt konfrontētas un apdraudētas ar Eiropas Savienības ieročiem (piemēram, Čadā).

3)  Tiek ierosinātas šādas konkrētas izmaiņas, kuru mērķis ir uzlabot direktīvas galīgo redakciju:

a)  atzinumā ir uzsvērts, ka atkārtota izvešana uz trešo valsti nedrīkst notikt gadījumos, ja izcelsmes dalībvalsts tai nedod savu piekrišanu. Sūtījumu saņēmēji nekādā ziņā nedrīkst ignorēt šādu izcelsmes dalībvalsts noliegumu atkārtotai izvešanai (10. panta grozījumi);

b)  Komisijai ne tikai ir jābūt informētai, bet tai arī jāpārbauda, vai dalībvalsts iesniegums mutatis mutandis ar 2. panta 2. punktu (kurā ir atsauce uz citiem ar aizsardzību saistītiem ražojumiem, izņemot tos, kas norādīti šīs direktīvas pielikumā) atbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem (2. panta grozījumi);

c)  direktīva ir jāīsteno saskaņoti, lai nodrošinātu direktīvas priekšlikuma 5.–7. pantā ierosināto pasākumu pārredzamību (4. panta 2. punkta grozījumi);

d)  komponentu integrācija ražojumā automātiski negarantē to, ka šādu komponentu vēlāk nevar sūtīt atsevišķi. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāatturas piemērot jebkādus eksporta ierobežojumus, izņemot tikai gadījumus, ja sūtījuma saņēmējs paziņos, ka subsistēmas vai komponenti, uz ko attiecas sūtījuma licence, ir integrēti saņēmēja paša ražojumā tādā veidā, kas novērš iespēju vēlāk tos atsevišķi nosūtīt vai pat eksportēt uz trešo valsti (4. panta 6. punkta grozījumi);

e)  dalībvalstīm ir ne tikai jānodrošina detalizēta sūtījumu uzskaite, bet arī regulāri jākontrolē, vai piegādātāji to teritorijā veic šo uzskaiti (8. panta 3. punkta grozījumi);

f)  ir ļoti vēlams, lai piegādātāji neizvairītos no pienākuma informēt attiecīgo dalībvalsti par zināmo galīgās izmantošanas mērķi. Ir jānoskaidro, kura iestāde kontrolēs, vai galīgā izmantošana un galīgais izmantotājs ir zināms (8. panta 3. punkta d) apakšpunkta grozījumi);

g)  nekādā gadījumā saņēmēju sertifikāta darbības laiks nedrīkst būt ilgāks kā 3 gadi, nevis 5 gadi. Tas nodrošinās lielāku atbildību par sertifikācijas procesu (9. panta 3. punkta grozījumi);

h)  konfidenciālas informācijas drošība ir priekšnoteikums veiksmīgam Eiropas aizsardzības iekārtu tirgum Eiropas drošības un aizsardzības politikas interesēs. Tādēļ Komisijai, publicējot sertificēto saņēmēju sarakstu tīmekļa vietnē, ir jāievēro piemērojamie Kopienas tiesību akti attiecībā uz šo domēnu (9. panta 8. punkta grozījumi);

i)  ir ierosināts, lai Komisija regulāri reizi gadā ziņotu EP un Padomei par šīs direktīvas īstenošanu. Tas nodrošinās labāku īstenošanas procesa pārskatatbildību, un tam būs arī tāds pats laika grafiks kā Padomes gada ziņojumam par ES Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu īstenošanu (16. panta 2. punkta grozījumi);

j)  kopumā atzinumā ir aicināts veidot atklātu un pārredzamu mehānismu ieroču sūtīšanai Eiropas Savienībā.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

2. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja dalībvalsts izmanto 2. punktā paredzēto iespēju, tā publicē šo ražojumu sarakstu un informē Komisiju un parējās dalībvalstis.

3. Ja dalībvalsts izmanto 2. punktā paredzēto iespēju, tā publicē šo ražojumu sarakstu un informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Komisija pārbauda, vai tas, kā dalībvalsts ir izmantojusi 2. punktā paredzēto iespēju, atbilst piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem.

Pamatojums

Komisijai ne tikai jāsaņem informācija, bet tai arī jākontrolē, vai attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem atbilst tas, kā dalībvalsts šo direktīvu (2. punktu) mutatis mutandis piemēro ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem, kuri nav iekļauti pielikumā.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis izvirza noteikumus un nosacījumus sūtījumu licencēm, īpaši visus ierobežojumus attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu uz trešām valstīm, ņemot vērā draudus, ko rada sūtījums saistībā ar cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu. Dalībvalstis var turpināt un paplašināt starpvaldību sadarbību, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

4. Dalībvalstis izvirza noteikumus un nosacījumus sūtījumu licencēm, īpaši visus ierobežojumus attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu uz trešām valstīm, ņemot vērā draudus, ko rada sūtījums saistībā ar cilvēktiesību aizsardzības, miera, drošības un stabilitātes nodrošināšanu. Dalībvalstis var pašas izmantot iespēju pieprasīt tiešā izmantotāja apliecību. Dalībvalstis var turpināt un paplašināt starpvaldību sadarbību, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus.

Pamatojums

Tiešā izmantotāja apliecību izmantošana garantē, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējus attiecīgi informē par piemērojamiem ierobežojumiem attiecībā uz tiešo izmantošanu, pārvietoto ražojumu atkārtotu pārvietošanu vai eksportu un ka šāda pārvietošana nevar notikt, ja tam nav piekritusi dalībvalsts, kas izsniegusi apliecību. Dalībvalstīm, kuras to vēlas, vajadzētu ļaut pašām izmantot šādas apliecības.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstis uzskata subsistēmu vai komponentu sūtījumus par jutīgiem, dalībvalstis atturas no eksporta ierobežojumiem šādām subsistēmām vai komponentiem, ja saņēmējs iesniedz deklarāciju par izmantošu, ar ko apliecina, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos, tāpēc vēlāk minētās subsistēmas vai komponentus nav iespējams pārvest vai eksportēt.

6. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstis uzskata subsistēmu vai komponentu sūtījumus par jutīgiem, dalībvalstis atturas no eksporta ierobežojumiem šādām subsistēmām vai komponentiem, ja saņēmējs iesniedz deklarāciju par izmantošanu, ar ko apliecina, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos tādā veidā, kas novērš iespēju minētās subsistēmas vai komponentus vēlāk pārvest vai eksportēt.

Pamatojums

Saņēmējam jāiesniedz deklarācija, ka subsistēmas vai komponenti, uz kuriem attiecas pārvietošanas licences, ir integrēti saņēmēja paša ražojumos tādā veidā, kas novērš iespēju minētās subsistēmas vai komponentus vēlāk pārvest vai pat eksportēt uz trešām valstīm.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir globālās sūtījumu licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma, atļaujot vienu vai vairākus sūtījumus vienam vai vairākiem ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem citā dalībvalstī.

1. Dalībvalstis var piešķirt globālās sūtījumu licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma, atļaujot vienu vai vairākus sūtījumus vienam vai vairākiem ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem citā dalībvalstī.

Pamatojums

Dalībvalstij jābūt tiesīgai noraidīt pārvietošanas licences pieprasījumu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis piešķir atsevišķas sūtījumu licences atsevišķam piegādātājam pēc pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumu vienam saņēmējam vienīgi šādos gadījumos:

Dalībvalstis var piešķirt atsevišķas pārvietošanas licences atsevišķam piegādātājam pēc pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu vienam saņēmējam vienīgi šādos gadījumos:

Pamatojums

Dalībvalstij jābūt tiesīgai noraidīt pārvietošanas licences pieprasījumu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par noteikumiem un nosacījumiem sūtījumu licencēm attiecībā uz ražojumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par pārvietošanas licences noteikumiem un nosacījumiem, tostarp ierobežojumiem, attiecībā uz to ražojumu tiešo izmantošanu, tālāku pārvietošanu vai eksportu, kuri ir saistīti ar aizsardzību.

Pamatojums

Ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmēji tiek informēti par visiem pārvietošanas licences noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot tos, kuri attiecas uz pārvietoto ražojumu tiešo izmantošanu un atkārtotu pārvietošanu.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi, veiktu savu eksporta darījumu uzskaiti. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi veic savu eksporta darījumu uzskaiti, un to regulāri pārbauda. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

Pamatojums

Dalībvalstīm ir ne tikai jānodrošina, bet arī regulāri jāpārbauda, vai piegādātāji dalībvalstīs veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem pārvietojumiem.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) apliecinājums par to, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējam ir sniegta informācija par ierobežojumiem, ko attiecina uz sūtījuma licenci.

(e) apliecinājums par to, ka konkrētajam ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējam ir sniegta informācija par ierobežojumiem, ko attiecina uz sūtījuma licenci.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā, glabā vismaz piecus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

Pamatojums

Piegādātāju uzskaites dokumentu pieejamības laiks tiek pagarināts no trijiem līdz pieciem gadiem. Tas nodrošinās lielāku procesa pārredzamību, kā arī vairāk laika transponēto valsts tiesību aktu vai noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) punktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

d) apakšpunktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 3 gadus.

Pamatojums

Triju gadu termiņš nodrošinās lielāku atbildību par sertificēšanas procesu.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 8. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija publisko šo informāciju tās tīmekļa vietnē.

Komisija publisko šo informāciju savā tīmekļa vietnē, ņemot vērā informācijas konfidencialitāti un ievērojot piemērojamos tiesību aktus par informācijas drošību.

Pamatojums

Publiskojot pieejamo informāciju savā tīmekļa vietnē, Komisijai jāpatur prātā, ka informācija par sertificētajiem saņēmējiem var būt konfidenciāla.

Grozījums Nr.            13

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar izcelsmes dalībvalsti.

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar izcelsmes dalībvalsti. Komisija un pārējās dalībvalstis tiek informētas par šādām konsultācijām.

Pamatojums

Lai process būtu pārredzamāks, fakts par konsultāciju norisi sakarā ar paredzēto eksportu, kā arī šo konsultāciju saturs un rezultāts ar izcelsmes dalībvalsts piekrišanu ir jāpaziņo Komisijai un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja dalībvalsts, kas izsniedza licenci, uzskata, ka pastāv nopietni draudi, ka jebkurš no sertificētiem uzņēmumiem citā dalībvalstī neievēros jebkuru no nosacījumiem, kas ir saistīti ar sūtījuma vispārīgo licenci, minētā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un pieprasa stāvokļa novērtējumu.

1. Ja dalībvalsts, kas izsniedza licenci, uzskata, ka pastāv nopietni draudi, ka jebkurš no sertificētiem uzņēmumiem citā dalībvalstī neievēros jebkuru no nosacījumiem, kas ir saistīti ar sūtījuma vispārīgo licenci, minētā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un pieprasa stāvokļa novērtējumu. Ja kāda dalībvalsts, kas nav licences izsniedzēja, uzskata, ka nosacījumi nav ievēroti, tā informē dalībvalsti, kura izsniedz licenci, un Komisiju.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā [5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par attiecīgās direktīvas īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

2. Komisija ne vēlāk kā [48 mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz ikgadēju ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par attiecīgās direktīvas īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm un Eiropas aizsardzības tehniskās un rūpnieciskās bāzes attīstību, tostarp par 10. panta īstenošanu, pievienojot, ja vajadzīgs, tiesību akta priekšlikumu.

Pamatojums

Regulārs ikgadējs ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei nodrošina labāku pārskatatbildību par īstenošanas procesu. Uz to tiks attiecināts tāds pats grafiks kā uz Padomes gada pārskatu par to, kā tiek īstenots ES Rīcības kodekss attiecībā ieroču eksportu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi

Atsauces

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Atbildīgā komiteja

IMCO

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.1.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

  Iecelšanas datums

Angelika Beer

29.1.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

9.6.2008

16.7.2008

9.9.2008

 

Pieņemšanas datums

10.9.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

56

4

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (15.9.2008)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteikumu un nosacījumu vienkāršošanu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem
(COM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Atzinumu sagatavoja: Hannes Swoboda

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas aizsardzības tirgus ar aptuveni 70 miljardu eiro apgrozījumu, apmēram 770 000 nodarbinātajiem un plašu produktu klāstu ir svarīgs rūpniecības sektors. Tomēr pašreizējā regulatīvā pamata sadrumstalotība ir liels šķērslis ar aizsardzību saistīto nozaru konkurētspējai un ir Eiropas aizsardzības ražojumu iegādes drošības risks.

Šo tirgus sadrumstalotību ir izraisījuši 27 valstu licencēšanas režīmi, ko dalībvalstis ir izstrādājušas, lai kontrolētu ar aizsardzību saistīto ražojumu eksportu. Dažādu valstu sistēmas ir ļoti atšķirīgas procedūras, apjoma, atbildīgo iestāžu un izvirzīto termiņu ziņā, kas uzliek ievērojamu administratīvo slogu uzņēmumiem (kopējās aprēķinātās izmaksas pārsniedz 3 miljardus eiro). Turklāt arī garie piegādes termiņi un neskaidrības, kas izriet no atsevišķu licenču nepieciešamības, kavē rūpniecisko sadarbību aizsardzības nozarē. Tas ir īpaši neizdevīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas bieži nav spējīgi piedalīties kā apakšuzņēmēji lielos rūpnieciskos projektos. Visbeidzot īsta iekšējā tirgus neesamība šajā nozarē samazina ekonomisko produktivitāti un mazina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju.

Lai risinātu tirgus sadrumstalotības jautājumu, samazinātu birokrātiskās prasības, kā arī veicinātu jauninājumus un konkurētspēju, nemazinot dalībvalstu kontroli pār to svarīgajām aizsardzības un drošības interesēm, 2007. gada decembrī Eiropas Komisija iesniedza vispārēju iniciatīvu kopumu aizsardzības tirgus darbības uzlabošanai. Šī ierosinātā direktīva ir daļa no šī iniciatīvu kopuma, un tās mērķis ir mazināt šķēršļus ar aizsardzību saistīto ražojumu apritei iekšējā tirgū, lai uzlabotu rūpniecisko sadarbību, optimizētu piegādes ķēdes un veicinātu apjomradītus ietaupījumus. Šis priekšlikums faktiski aizstāj pašreizējās valstu licencēšanas prasības un sistēmas ar modernizētu, harmonizētu vispārēju vai globālu licenču sistēmu, kur atsevišķas licences kļūst par izņēmumu. Priekšroka tiek dota vispārējo licenču modelim, ar ko tiek mazinātas bažas par drošību (īpaši attiecībā uz nevēlama reeksporta novēršanu), jo šīs bažas uzņemas ES valdības vai sertificēti uzņēmumi. Pēdējā gadījumā saskaņotajai sertifikācijas sistēmai ir jāsniedz dalībvalstīm pārliecība par to, cik lielā mērā citu dalībvalstu uzņēmumi ievēro spēkā esošos eksporta ierobežojumus.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta šo iniciatīvu. Piemērojot starptautiskā tirgus principus aizsardzības ražojumiem, tiks veicināta Eiropas aizsardzības jomas konkurētspēja un tehnoloģiskā bāze. Tai ir arī ģeopolitisks aspekts: spēcīga un dinamiska rūpnieciskās aizsardzības bāze Eiropā ir ES autonomijas nodrošināšanas pamats. Samazinot nevajadzīgās birokrātiskās prasības (piemēram, 2006. gadā tika izdotas aptuveni 11 500 licences, no tām mazāk nekā 10 pieprasījumi tika noraidīti) un vienkāršojot licencēšanas nosacījumus un procedūras, samazināsies administratīvais slogs un tiks atbalstīta visa nozare.

Tomēr ir svarīgi ņemt vērā aizsardzības tirgus specifiskās īpašības un nepieciešamību aizsargāt valstu drošības un aizsardzības politiku. Īpaši aplūkošanas vērti ir šādi aspekti.

Pirmkārt, ir svarīgi, lai dalībvalstis saglabātu aizsardzības ražojumu eksporta autonomiju. Atzinuma sagatavotājs to atbalstīs, ja Padome veikts nepieciešamās darbības turpmākas sadarbības veicināšanai starp dalībvalstīm, piemēram, sagatavojot saistošāku Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, kā tas nesen tika minēts Eiropas Parlamenta rezolūcijā[1]. Taču patlaban tas nav aktuāls jautājums. Dalībvalstis, kurās ir stingrāka eksporta politika nekā citās valstīs, varētu pieņemt vienīgi sūtījumus Kopienā, ja eksportējošā dalībvalsts ņemtu vērā to eksporta ierobežojumus. Priekšlikums ietver vairākus nosacījumus dalībvalstu autonomijas nodrošināšanai: tās var brīvi noteikt ražojumus, kas atbilst dažāda veida licencēm, kā arī tās var brīvi noteikt šādu licenču specifiskos nosacījumus (arī eksporta ierobežojumus).

Otrkārt, piedāvātā sistēma varētu darboties efektīvi tikai tad, ja kontrole uz Kopienas ārējām robežām tiktu pastiprināta. Pretējā gadījumā uzņēmumi varētu censties apiet eksporta kontroli savā valstī, nosūtot savus ražojumus caur vairākām citām dalībvalstīm, kur kontrole ir mazāka. Priekšlikumā tiek piedāvāts risināt šo problēmu, paildzinot laiku ekspertīzes veikšanai. Turklāt ir aptverti arī vairāki „savstarpējās uzticības veicināšanas” pasākumi, piemēram, iespēja izdot atsevišķas licences apšaubāmu sūtījumu vai jutīgu ražojumu pārsūtīšanas gadījumos un „drošības klauzulu” attiecībā uz izņēmuma gadījumiem, kas rada nopietnu risku valsts drošībai. Tomēr ir svarīgi, lai visas dalībvalstis īstenotu efektīvu kontrabandas apkarošanas politiku, tostarp arī sankcijas.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka pārredzamība šajā jomā ir ļoti svarīgs faktors. Sūtījumi un pārsūtījumi Kopienā vēl vairāk apgrūtinātu atsevišķu ar aizsardzību saistītu ražojumu galamērķa noteikšanu. Tādēļ būtu ieteicams dalībvalstīm uzlabot pārredzamību, publicējot eksportējamo ražojumu un/vai licenču sarakstus.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) Dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem Kopienā ir neatbilstības, kas var kavēt ar aizsardzību saistīto ražojumu brīvu apriti un var kropļot konkurenci iekšējā tirgū.

3) Dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu Kopienas teritorijā ir neatbilstības, kas var kavēt ar aizsardzību saistīto ražojumu brīvu apriti un var kropļot konkurenci iekšējā tirgū, tādējādi Eiropas Savienības aizsardzības tirgū apgrūtinot jauninājumus, rūpniecisko sadarbību un konkurētspēju.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt pašreizējās situācijas negatīvos ekonomiskos aspektus.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu izcelsmes dalībvalstī kompensētu vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko aizstāšanu ar ex-ante kontroli, ir jāveido savstarpējās uzticēšanās nosacījumi, iekļaujot garantijas, kas nodrošina, ka ar aizsardzību saistītos ražojumus neeksportē, pārkāpjot eksporta ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm.

26) Lai ar aizsardzību saistīto ražojumu izcelsmes dalībvalstī kompensētu vispārējās ex-post kontroles pakāpenisko aizstāšanu ar individuālu ex-ante kontroli, ir jāveido savstarpējās uzticēšanās nosacījumi, iekļaujot garantijas, kas nodrošina, ka ar aizsardzību saistītos ražojumus neeksportē, pārkāpjot eksporta ierobežojumus attiecībā uz trešām valstīm. Šis princips jāievēro arī tad, ja ar aizsardzību saistītos ražojumus pirms eksportēšanas uz kādu trešo valsti pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm.

Pamatojums

Jānodrošina, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34) Ar aizsardzību saistīto ražojumu sarakstu pielikumā atjaunina atbilstīgi Eiropas Savienības Kopējam militāro preču sarakstam (CML).

34) Ir svarīgi, lai, reaģējot uz ražojumu un tirgus attīstību, notiktu elastīga un saskaņota ar aizsardzību saistīto ražojumu saraksta atjaunināšana. Šajā nolūkā pielikumā iekļautais ar aizsardzību saistīto ražojumu saraksts jāatjaunina atbilstīgi Eiropas Savienības Kopējam militāro preču sarakstam (CML).

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

35) Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis noteiktu efektīvus pasākumus, kas var nodrošināt šīs direktīvas noteikumu izpildi, īpaši to noteikumu izpildi, kas paredz kopīgus sertificēšanas un turpmākas izmantošanas kritērijus ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem pēc sūtījuma.

35) Pakāpeniskai savstarpējās uzticēšanās veidošanai ir vajadzīgs, lai dalībvalstis noteiktu efektīvus pasākumus, tostarp sankcijas, kas var nodrošināt šīs direktīvas noteikumu izpildi, īpaši to noteikumu izpildi, kas paredz, ka uzņēmumi ievēro kopīgus sertificēšanas kritērijus un ar aizsardzību saistīto ražojumu turpmākas izmantošanas ierobežojumus pēc pārvietošanas.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES, visām dalībvalstīm ir jāievieš efektīvas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri neievēro šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

37a) Ir svarīgi, lai dalībvalstis ieviestu pārredzamības nodrošināšanas pasākumus ar aizsardzību saistītu ražojumu pārvietošanai Kopienas teritorijā un šo ražojumu eksportam uz trešām valstīm.

Pamatojums

Pārredzamība šajā jomā ir visai svarīgs aspekts. Kopienas teritorijā veikta pārvietošana un tālāka pārvietošana apgrūtinātu iespējas izsekot, kur beigās nonākuši atsevišķi ar aizsardzību saistīti ražojumi. Tādēļ būtu visai slavējami, ja dalībvalstis uzlabotu pārredzamību, šajā nolūkā publicējot eksporta sarakstus un/vai licences.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis piešķir piegādātājiem, kas ir reģistrēti to attiecīgajās teritorijās, vispārīgas, globālas vai atsevišķas licences.

2. Dalībvalstis piešķir piegādātājiem, kas ir reģistrēti to attiecīgajās teritorijās, vispārējas, globālas vai atsevišķas pārvietošanas licences ar noteikumu, ka piegādātāji ievēro uz šīm licencēm attiecinātos noteikumus un nosacījumus.

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis piešķir globālās sūtījumu licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma, atļaujot vienu vai vairākus sūtījumus vienam vai vairākiem ar aizsardzību saistīto ražojumu saņēmējiem citā dalībvalstī.

1. Dalībvalstis piešķir globālas pārvietošanas licences atsevišķiem piegādātājiem pēc pieprasījuma un ar noteikumu, ka piegādātāji ievēro uz šīm licencēm attiecinātos noteikumus un nosacījumus, atļaujot vienu vai vairākas reizes veikt viena vai vairāku ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietošanu, lai tos nogādātu vienam vai vairākiem saņēmējiem citā dalībvalstī.

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Globālās sūtījumu licences termiņš ir vismaz 3 gadi.

Globālās sūtījumu licences termiņš ir vismaz 5 gadi.

Pamatojums

Administratīvā sloga samazināšana.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis piešķir atsevišķas sūtījumu licences atsevišķam piegādātājam pēc pieprasījuma, atļaujot vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumu vienam saņēmējam vienīgi šādos gadījumos:

Dalībvalstis piešķir atsevišķas pārvietošanas licences atsevišķam piegādātājam pēc pieprasījuma un ar noteikumu, ka piegādātājs ievēro uz šīm licencēm attiecinātos noteikumus un nosacījumus, atļaujot veikt vienu ar aizsardzību saistīto ražojumu pārvietojumu, lai tos nogādātu vienam saņēmējam, tikai vienā no šādiem gadījumiem:

Pamatojums

Juridisks precizējums. Ir svarīgi uzsvērt dalībvalstu autonomiju attiecībā uz noteikumiem un nosacījumiem, ko tās paredz licencēs un kas uzņēmumiem jāievēro.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par noteikumiem un nosacījumiem sūtījumu licencēm attiecībā uz ražojumiem, kas ir saistīti ar aizsardzību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ar aizsardzību saistīto ražojumu piegādātāji informē saņēmējus par pārvietošanas licenču noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz ražojumu, kas ir saistīti ar aizsardzību, galīgo izmantojumu, tālāku pārvietošanu vai eksportu.

Pamatojums

Gadījumos, kad ražojumus pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, nepieciešams nodrošināt, ka ar eksporta ierobežojumiem saistītā informācija tiek sniegta ne tikai pirmajam saņēmējam, bet arī pārējiem saņēmējiem.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji informētu kompetentās iestādes par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo sūtījumu licenci.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai piegādātāji laikus informētu kompetentās iestādes par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo sūtījumu licenci.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi, veiktu savu eksporta darījumu uzskaiti. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

3. Dalībvalstis nodrošina un regulāri pārbauda, ka piegādātāji saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošo praksi veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem pārvietojumiem. Šādā uzskaitē ietver tirdzniecības dokumentus, kuros ir šāda informācija:

Pamatojums

Dalībvalstīm ir ne tikai jānodrošina, bet arī regulāri jāpārbauda, vai piegādātāji dalībvalstīs veic detalizētu uzskaiti par izdarītajiem pārvietojumiem.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma apraksts;

(a) ar aizsardzību saistītā ražojuma apraksts un atsauce uz Kopējo militāro preču sarakstu (CML);

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma daudzums un sūtījumu datums;

(b) ar aizsardzību saistītā ražojuma daudzums, vērtība un pārvietošanas datums;

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā glabā vismaz trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikts eksports. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

4. Uzskaites dokumentus, kas minēti 3. punktā, glabā vismaz septiņus gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veikta pārvietošana. Tos pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajām dalībvalsts iestādēm, kurā piegādātājs ir reģistrēts.

Pamatojums

Piegādātāju uzskaites dokumentu pieejamības laiks tiek pagarināts no trijiem līdz septiņiem gadiem. Tas nodrošinās lielāku procesa pārredzamību, kā arī vairāk laika transponēto valsts tiesību aktu vai noteikumu iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu un īstenotu visus konkrētos nosacījumus saistībā ar visu konkrēto komponentu vai ražojumu galīgo izmantošanu un eksportu;

(d) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstīts rakstisks apliecinājums, ka viņa uzņēmums veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu un īstenotu visus konkrētos nosacījumus saistībā ar visu saņemto komponentu vai ražojumu galīgo izmantošanu, tālāku pārvietošanu un eksportu;

Pamatojums

Gadījumos, kad ražojumus pārvieto cauri vairākām dalībvalstīm, jānodrošina, ka eksporta ierobežojumus ievēro un izpilda ne tikai dalībvalsts, kurā atrodas pirmais saņēmējs, bet gan arī visas pārējās procesā iesaistītās dalībvalstis. Tādēļ nepieciešams nodrošināt informācijas tālāknodošanu un ievērošanu.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstītais rakstiskais apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt kompetentajām iestādēm sīku informāciju, atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu eksportēto ražojumu galīgiem izmantotājiem vai galīgo izmantojumu, kurus uzņēmums saskaņā ar sūtījuma licenci ir nosūtījis vai saņēmis no citas dalībvalsts.

(e) uzņēmuma c) apakšpunktā minētā vadošā darbinieka parakstīts rakstisks apliecinājums pienācīgi rūpīgi sniegt kompetentajām iestādēm sīku informāciju, atbildot uz pieprasījumiem attiecībā uz visu ražojumu, kurus uzņēmums saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci ir eksportējis, pārvietojis vai saņēmis no citas dalībvalsts, galīgajiem izmantotājiem vai galīgo izmantojumu;

Pamatojums

Juridisks precizējums. Sertificēšana attiecas tikai uz gadījumiem, kad runa ir par vispārējo pārvietošanas licenci.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

apakšpunktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus.

punktā minētā sertifikāta termiņš nedrīkst pārsniegt 7 gadus.

Pamatojums

Administratīvā sloga samazināšana.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar izcelsmes dalībvalsti.

2. Ja paredzētajam eksportam ir vajadzīgs izcelsmes dalībvalsts apstiprinājums, bet tas nav saņemts, dalībvalstis apspriežas ar izcelsmes dalībvalsti. Ja pēc šīs apspriešanās dalībvalsts no izcelsmes dalībvalsts nesaņem paredzētajam eksportam vajadzīgo apstiprinājumu, eksporta darījums nenotiek, un to dara zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

Pamatojums

Ja izcelsmes dalībvalsts nedod apstiprinājumu, reeksports uz trešām valstīm nedrīkst notikt.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

10.a pants (jauns) – pirms IV nodaļas

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Pārredzamība

 

Dalībvalstis var publicēt būtisku šajā nodaļā minēto informāciju, kura nav konfidenciāla.

Pamatojums

Pārredzamība šajā jomā ir visai svarīgs aspekts. Kopienas teritorijā veikta pārvietošana un tālāka pārvietošana apgrūtinātu iespējas izsekot, kur beigās nonākuši atsevišķi ar aizsardzību saistīti ražojumi. Tādēļ būtu visai slavējami, ja dalībvalstis uzlabotu pārredzamību, šajā nolūkā publicējot piegādātāju sniegto informāciju (kura nav konfidenciāla), kā arī informāciju par sertifikācijas procesu un eksporta ierobežojumiem. Tā varētu uzlabot parlamentāro un sabiedrības kontroli.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija var iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai pielikumā, lai tajā iekļautu vai no tā izslēgtu konkrētus ražojumus.

Pamatojums

Pielikums ne vien jāpielāgo ražojumu attīstībai, bet jāparedz arī zināma elastība, lai ražojumu sarakstā vajadzības gadījumā varētu izdarīt grozījumus, piemēram, lai tajā iekļautu ar atsevišķiem aizsardzībai paredzētiem ražojumiem cieši saistītas bezķermeniskas lietas, kā datus vai programmatūru.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Noteikumu ievērošana

 

1. Dalībvalstis izstrādā sankciju pasākumus, ko piemēro par šīs direktīvas noteikumu pārkāpšanu.

 

2. Minētie pasākumi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

 

3. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par šiem pasākumiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem nav iespējams izvairīties no eksporta kontroles savā valstī, pārvietojot savas preces cauri vairākām dalībvalstīm, pirms tās tiek eksportētas ārpus ES, visām dalībvalstīm ir jāievieš efektīvas sankcijas pret uzņēmumiem, kuri neievēro šīs direktīvas prasības.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija ne vēlāk kā [5 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par attiecīgās direktīvas īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

2. Komisija ne vēlāk kā [3 gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] iesniedz regulāru ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par attiecīgās direktīvas īstenošanu un tās ietekmi uz Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus tendencēm un Eiropas aizsardzības rūpnieciskās un tehniskās bāzes attīstību, ja vajadzīgs, pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

Pamatojums

Agrāks termiņš normatīvo aktu pārbaudei.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi

Atsauces

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

IMCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

15.1.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Hannes Swoboda

27.2.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

28.5.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.9.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi

  • [1]  Eiropas Parlamenta 2008. gada13. marta rezolūcija par ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu – Padomes nespēja pieņemt kopēju nostāju un pārveidot kodeksu par juridiski saistošu instrumentu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi

Atsauces

COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

5.12.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

15.1.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.1.2008

ITRE

15.1.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Heide Rühle

2.4.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

6.5.2008

28.5.2008

2.6.2008

7.7.2008

 

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà

Iesniegšanas datums

15.10.2008