Betänkande - A6-0410/2008Betänkande
A6-0410/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen

15.10.2008 - (KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Heide Rühle

Förfarande : 2007/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0410/2008
Ingivna texter :
A6-0410/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen

(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0765),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0468/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6‑0410/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Medlemsstaternas lagar och andra författningar om överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen innehåller skillnader som kan hindra den fria rörligheten för förvarsmateriel och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

(3) Medlemsstaternas lagar och andra författningar om överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen innehåller skillnader som kan hindra den fria rörligheten för förvarsmateriel och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden samt hämma innovationskraften, det industriella samarbetet och försvarsmarknadens konkurrenskraft inom EU.

Motivering

Det är viktigt att betona den nuvarande situationens ekonomiska avigsidor.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Medlemsstaternas lagar och andra författningar behöver därför harmoniseras på ett sätt som förenklar överföringen av försvarsmateriel inom gemenskapen, att den inre marknaden fungerar tillfredsställande.

(6) Medlemsstaternas lagar och andra författningar behöver därför harmoniseras på ett sätt som förenklar överföringen av försvarsmateriel inom gemenskapen, med målet att den inre marknaden ska fungera tillfredsställande och med beaktande av målen för Gusp såsom de anges i fördragen, bland annat att främja och upprätthålla mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet.

Motivering

Det är viktigt att poängtera att när man skapar en europeisk marknad för försvarsmateriel är andra faktorer som målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken enligt fördragen, främjande och bevarande av de mänskliga rättigheterna, fred, säkerhet och stabilitet viktiga faktorer som man bör ta hänsyn till.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Harmoniseringen av medlemsstaternas lagar och andra författningar bör inte inverka på medlemsstaternas skyldigheter i enlighet med internationella icke‑spridningsavtal, på exportkontrollordningar, på fördrag eller på medlemsstaternas handlingsfrihet i fråga om den egna exportpolitiken.

(7) Harmoniseringen av medlemsstaternas lagar och andra författningar bör inte inverka på medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden eller deras handlingsfrihet i fråga om politiken för överföring eller export av försvarsmateriel.

Motivering

”Internationella skyldigheter och åtaganden” är bredare uttryckt än i den ursprungliga texten och skulle omfatta relevanta internationella icke-spridningsavtal, exportkontrollordningar och fördrag. Med den föreslagna lydelsen skulle alla medlemsstater kunna använda individuella tillstånd för att uppfylla alla internationella skyldigheter och åtaganden, inbegripet dem av bilateralt slag, i stället för enbart det som särskilt nämns i den ursprungliga texten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Direktivet bör omfatta all försvarsmateriel som har motsvarigheter i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, bl.a. delsystem, komponenter, reservdelar, tekniköverföring, underhåll och reparationer.

(9) Direktivet bör omfatta all försvarsmateriel som har motsvarigheter i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, bl.a. delsystem, komponenter, reservdelar, tekniköverföring, underhåll och reparationer. Truppminor och klustervapen, inklusive delsystem, komponenter, reservdelar, tekniköverföring, underhåll och reparationer, bör inte omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv. Användning, utveckling, tillverkning, lagring, magasinering, förvärv, kvarhållande och överföring till någon part, vare sig direkt eller indirekt, av antingen truppminor eller klustervapen bör förbjudas.

Motivering

Användning, utveckling, magasinering, förvärv, lagring, kvarhållande och överföring av truppminor är förbjudet enligt Ottawakonventionen. Enligt Oslokonventionen som kommer att undertecknas den 3 december 2008, kommer samma regler att gälla för klustervapen.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att kunna hantera liknande risker vid överföring av försvarsmateriel som inte förtecknas i bilagan till detta direktiv bör medlemsstaterna få tillämpa direktivet på sådan försvarsmateriel, så att överföringen av den omfattas av samma regler.

(10) För att kunna hantera liknande risker vid överföring av försvarsmateriel som inte förtecknas i bilagan till detta direktiv bör medlemsstaterna få tillämpa direktivet på sådan försvarsmateriel, så att överföringen av den omfattas av samma regler. När de gör på detta sätt bör de underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Motivering

Anpassning till motsvarande lydelse i artikel 2.3.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Det bör krävas förhandstillstånd för alla överföringar av försvarsmateriel i Europeiska gemenskapen i form av generella, globala och individuella överföringstillstånd som beviljats eller offentliggjorts av den medlemsstat där leverantören är etablerad. I överensstämmelse med principerna för den inre marknaden bör tillståndet vara giltigt i hela gemenskapen, och det bör inte krävas ytterligare tillstånd för transitering genom eller import till andra medlemsstater.

(14) Det bör krävas förhandstillstånd för alla överföringar av försvarsmateriel i Europeiska gemenskapen i form av generella, globala och individuella överföringstillstånd som beviljats eller offentliggjorts av den medlemsstat där leverantören är etablerad. I överensstämmelse med principerna för den inre marknaden bör tillståndet vara giltigt i hela gemenskapen, och det bör i princip inte krävas ytterligare förhandstillstånd för transitering genom eller import till andra medlemsstater.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör i möjligaste mån undvika att belägga delsystem och komponenter med exportrestriktioner, genom att godkänna mottagarnas försäkran om användning och ta hänsyn till i vilken utsträckning dessa delsystem och komponenter ingår i mottagarens egna produkter.

utgår

Motivering

Detta skäl motsäger artikel 4.6 och bör utgå.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) För att underlätta överföring av försvarsmateriel bör generella tillstånd offentliggöras i medlemsstaterna i form av föreskrifter som ger alla företag som uppfyller de krav som anges för varje generellt tillstånd tillåtelse att överföra försvarsmateriel.

(17) För att underlätta överföring av försvarsmateriel bör generella tillstånd offentliggöras i medlemsstaterna i form av föreskrifter som ger alla företag som uppfyller de krav som anges för varje generellt tillstånd tillåtelse att överföra försvarsmateriel. Medlemsstaterna får besluta att (tillfälligt) avstänga vissa företag från sådana tillstånd i fall då allvarliga farhågor uppstått med tanke på det berörda företagets vilja eller förmåga att uppfylla villkoren för sådana tillstånd, såsom de fastställts av den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Motivering

Vid särskilda omständigheter bör de medlemsstater som utfärdar tillstånd kunna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den nationella säkerheten eller om de har skäl att tro att mottagaren av försvarsmateriel inte kommer att uppfylla villkoren i överföringstillståndet.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör få offentliggöra ytterligare generella tillstånd i de fall där hotet mot mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet är litet till följd av produkternas beskaffenhet och typen av mottagare.

(21) Medlemsstaterna bör få offentliggöra generella tillstånd i de fall där hotet mot mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet är väldigt litet med tanke på produkternas beskaffenhet och typen av mottagare.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna ha rätt att upprätthålla och utveckla sitt mellanstatliga samarbete i den form det har bl.a. i avsiktsförklaringen.

(25) För tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna ha rätt att upprätthålla och vidareutveckla det mellanstatliga samarbetet under iakttagande av bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Denna lag är bara ett exempel på mellanstatligt samarbete. Direktivet får därför inte påverka någon befintlig eller senare form av mellanstatligt samarbete.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Som motprestation för att man successivt byter ut generella efterhandskontroller mot individuella förhandskontroller i den medlemsstat där försvarsmaterielen har sitt ursprung bör man skapa villkor för ömsesidigt förtroende genom garantier för att försvarsmaterielen inte kommer att exporteras i strid med de exportrestriktioner som gäller till tredjeländer.

(26) Som motprestation för att man successivt byter ut generella efterhandskontroller mot individuella förhandskontroller i den medlemsstat där försvarsmaterielen har sitt ursprung bör man skapa villkor för ömsesidigt förtroende genom garantier för att försvarsmaterielen inte kommer att exporteras i strid med de exportrestriktioner som gäller till tredjeländer. Denna princip bör också iakttas i de fall där försvarsmateriel överförs flera gånger mellan medlemsstaterna innan den exporteras till ett tredjeland.

Motivering

Om förvarsmateriel överförs flera gånger mellan medlemsstater bör man se till att alla medlemsstaternas exportrestriktioner noggrant iakttas innan materielen exporteras till ett land utanför gemenskapen.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna samarbetar inom ramen för Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport, som antogs av rådet den 8 juni 1998, genom frivillig tillämpning av gemensamma kriterier, men också genom underrättelser om avslag och samrådsmekanismer för en enhetligare tillämpning av ländernas politik när det gäller export av försvarsmateriel till tredjeländer.

(27) Medlemsstaterna samarbetar inom ramen för Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport, som antogs av rådet den 8 juni 1998, genom frivillig tillämpning av gemensamma kriterier, men också genom underrättelser om avslag och samrådsmekanismer för en enhetligare tillämpning av ländernas politik när det gäller export av försvarsmateriel till tredjeländer. Medlemsstaterna förbehåller sig rätten att avslå, dra tillbaka eller upphäva verkan av överföringstillstånd för vissa leverantörer eller mottagare om de anser att detta är nödvändigt för samarbetet inom ramen för Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport.

Motivering

In 1998 the Member States adopted the voluntary European Code of Conduct of Arms Exports. In the Code of Conduct Members States agreed upon eight criteria to be taken into account with regard to the transfer of conventional arms. COREPER agreed on a draft common position on the Code in 2005. Unfortunately though Member States as of yet have failed to reach final agreement on the text. In order though for the Code of Conduct and the Common Position on the control of arms brokering to be useful instruments in foreign policy, Member States should retain the right to refuse, withdraw or suspend transfer licenses if that is necessary to abide by these codes of conduct and other international commitments related to exports control.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Leverantörerna bör informera mottagarna om eventuella restriktioner i överföringstillstånden, så att det byggs upp ett ömsesidigt förtroende för mottagarnas förmåga att iaktta dessa restriktioner efter överföringen, framför allt vid ansökningar om export till tredjeländer.

(28) Leverantörerna bör informera både mottagarna och de berörda myndigheterna i den medlemsstat där mottagaren finns om eventuella restriktioner i överföringstillstånden, så att det byggs upp ett ömsesidigt förtroende för mottagarnas förmåga att iaktta dessa restriktioner efter överföringen, framför allt vid ansökningar om export till tredjeländer.

Motivering

Ett av de största problemen med handel med förvarsmateriel är att det är svårt för regeringar, parlament och icke-statliga organisationer att veta vad som säljs vart. För att öka insynen och för att minska risken för att vapen hamnar på ställen där de inte hör hemma bör medlemsstaterna informeras om alla begränsningar avseende överföringstillstånd.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) För att man ska kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende måste medlemsstaterna fastställa tillräckliga, verksamma åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna om att företagen ska iaktta de gemensamma certifieringskriterierna och restriktionerna för vidare användning av försvarsmateriel efter överföring.

(35) För att man ska kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende måste medlemsstaterna fastställa tillräckliga, verksamma åtgärder, inklusive sanktioner, för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna om att företagen ska iaktta de gemensamma certifieringskriterierna och restriktionerna för vidare användning av försvarsmateriel efter överföring.

Motivering

För att garantera att företag inte ska kunna ”kringgå” exportkontrollen i sitt eget land genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför EU, bör alla medlemsstater införa effektiva sanktioner mot företag som inte iakttar bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) I de fall när ursprungsmedlemsstaten på rimliga grunder betvivlar att en certifierad mottagare kommer att iaktta villkoren för ett generellt överföringstillstånd bör medlemsstaten informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen, men också tillfälligt kunna upphäva verkan av ett sådant företags överföringstillstånd, eftersom den har ett ansvar för att skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet.

(36) I de fall när ursprungsmedlemsstaten inte är övertygad om att en certifierad mottagare kommer att iaktta alla villkor för ett generellt överföringstillstånd bör medlemsstaten informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen, men också tillfälligt kunna upphäva verkan av ett sådant företags överföringstillstånd, eftersom den har ett ansvar för att skydda mänskliga rättigheter och bevara fred, säkerhet och stabilitet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas exportpolitik.

2. Direktivet påverkar inte medlemsstaternas handlingsfrihet i fråga om politiken för export av försvarsmateriel.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Detta direktiv påverkar inte artiklarna 30 och 296 i fördraget.

Motivering

Denna artikel bör återge syftet med texten på ett bättre sätt, genom att ange vad den omfattar och vad den inte omfattar. Då blir lagstiftningen bättre.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att upprätthålla och ytterligare utöka det mellanstatliga samarbetet, under iakttagande av de principer som fastställs i detta direktiv.

Motivering

Denna artikel bör återge syftet med texten på ett bättre sätt, genom att ange vad den omfattar och vad den inte omfattar. Då blir lagstiftningen bättre.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på försvarsmateriel.

1. Detta direktiv ska tillämpas på den försvarsmateriel som förtecknas i bilagan.

Motivering

Eftersom detta förslag redan omfattar förteckningen över försvarsmateriel bör den nämnas.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får i tillämpliga delar tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på annan försvarsmateriel än den som förtecknas i bilagan, om en överföring av materielen inom gemenskapen medför liknande risker för mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet.

utgår

Motivering

Förteckningen över försvarsmateriel ingår redan i förslaget.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När en medlemsstat utnyttjar möjligheten i punkt 2 ska den offentliggöra en förteckning över denna materiel och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

utgår

Motivering

Förteckningen med försvarsmateriel ingår redan i förslaget.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) försvarsmateriel: materiel som är utformad för militärt bruk och förtecknas i bilagan,

(1) försvarsmateriel: materiel som förtecknas i bilagan,

Motivering

Förteckningen med försvarsmateriel ingår redan i förslaget.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) överföring: förflyttning av försvarsmateriel till en mottagare i en annan medlemsstat i samband med en affärstransaktion,

(2) överföring: förflyttning eller översändande av försvarsmateriel, på valfritt sätt, till en mottagare i en annan medlemsstat,

Motivering

Definitionen är mer ingående.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) exporttillstånd: tillstånd att leverera försvarsmateriel till en mottagare i tredjeland.

(6) exporttillstånd: tillstånd att leverera försvarsmateriel till en juridisk eller fysisk person i tredjeland.

Motivering

Begreppet mottagare definieras som en juridisk eller fysisk person som har säte eller hemvist inom gemenskapen.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det ska krävas förhandstillstånd för överföring av försvarsmateriel mellan medlemsstater. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är nödvändiga för att skydda den allmänna ordningen, t.ex. om transportsäkerhet, ska det inte krävas ytterligare tillstånd av andra medlemsstater för transitering genom medlemsstater eller för import till andra medlemsstater av försvarsmateriel.

1. Det ska krävas förhandstillstånd för överföring av försvarsmateriel mellan medlemsstater, utom där det i tillämplig nationell lagstiftning anges att något sådant tillstånd inte krävs. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som är nödvändiga för att skydda den allmänna ordningen, t.ex. om transportsäkerhet, ska det inte krävas ytterligare tillstånd av andra medlemsstater för transitering genom medlemsstater eller för import till andra medlemsstater av försvarsmateriel.

Motivering

En del medlemsstater kräver inte något tillstånd i vissa fall, till exempel vid överföringar som görs av regeringen. För fullständighetens skull bör alla undantagsfall anges och även undantagsfall med hänvisning till allmän ordning och allmän säkerhet enligt vad som står i artikel 30. Det innefattar situationer som kommissionen inte tagit med som transitering där typen av materiel eller slutdestinationen för den kan ge anledning till oro eller import av skjutvapen.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bevilja leverantörer som är etablerade på deras territorium generella, globala eller individuella tillstånd.

2. Medlemsstaterna ska se till att leverantörer som önskar överföra försvarsmateriel från deras territorium får ansöka om globala eller individuella tillstånd om de uppfyller de relevanta villkoren. Medlemsstaterna ska även offentliggöra generella tillstånd.

Motivering

Medlemsstaterna bör vara ensamt ansvariga att ta beslut om huruvida ansökningar om tillstånd ska godtas eller avslås. Allmänna tillstånd offentliggörs – de beviljas inte.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska välja typ av tillstånd för den försvarsmateriel eller de kategorier av försvarsmateriel som berörs i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i artiklarna 5, 6 och 7.

3. Det ska stå medlemsstaterna fritt att välja typ av tillstånd för den försvarsmateriel eller de kategorier av försvarsmateriel som berörs i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i artiklarna 5, 6 och 7. I synnerhet får medlemsstaterna motivera uteblivet beviljande av generella eller globala tillstånd, eller begränsningar av tillämpningsområdena för sådana tillstånd, på grundval av artikel 7.

Motivering

Ändringsförslaget garanterar att medlemsstaterna, i enlighet med artikel 7, kan vägra att tilldela ett generellt eller ett globalt tillstånd i fall där det är legitimt att tilldela ett individuellt tillstånd. Det skapar större tydlighet och ger medlemsstaterna mer ansvar.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska fastställa villkoren för överföringstillstånd, särskilt eventuella begränsningar av export av försvarsmateriel till mottagare i tredjeländer, med hänsyn till de risker som överföringen innebär för mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet. Medlemsstaterna får upprätthålla och utöka det nuvarande mellanstatliga samarbetet för att uppnå direktivets mål.

4. Medlemsstaterna ska fastställa alla villkor för överföringstillstånd, inbegripet eventuella begränsningar av export av försvarsmateriel till mottagare i tredjeländer, med hänsyn till de risker som överföringen innebär för mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet och utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning om kontroll av slutanvändarintygen. När medlemsstaterna fastställer dessa begränsningar ska de särskilt beakta Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport och rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/Gusp om kontroll av vapenförmedling1. Medlemsstaterna får upprätthålla och senare utöka det mellanstatliga samarbetet för att uppnå direktivets mål.

 

1 EUT L 156, 25.6.2003, s. 79.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Med undantag för de fall när medlemsstaterna anser att överföringen av delsystem eller komponenter är känslig, ska medlemsstaterna inte belägga dessa delsystem och komponenter med exportrestriktioner om mottagaren i en försäkran om användning intygar att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel och därför inte i sig kan överföras eller exporteras i ett senare skede.

6. Med undantag för de fall när medlemsstaterna anser att överföringen av delsystem eller komponenter är känslig, ska medlemsstaterna inte belägga dessa delsystem och komponenter med exportrestriktioner om mottagaren i en försäkran om användning intygar att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel på ett sätt som hindrar att de i sig kan överföras eller exporteras i ett senare skede.

Motivering

Mottagaren måste försäkra att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel på ett sätt som hindrar att de i sig kan överföras eller ens exporteras till tredjeland i ett senare skede.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8a. I fall då en mottagare avser att återsända försvarsmateriel till leverantören för reparation eller underhåll eller på grund av fel på materielen, ska återsändande till leverantören vara tillåtet på grundval av det överföringstillstånd som utfärdades för den första överföringen av materielen från leverantören till mottagaren och i enlighet med villkoren i det tillståndet. Dock ska mottagaren i god tid före överföringen göra en anmälan till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vars territorium materielen kommer att överföras om sin avsikt att överföra den berörda materielen. En sådan anmälan ska innehålla skälet till överföringen och omfatta handlingar som styrker detta.

 

Så snart materielen har reparerats eller underhållet utförts eller felet åtgärdats, ska den påföljande överföringen från leverantören till mottagaren vara tillåten på grundval av det överföringstillstånd som utfärdades för den första överföringen av materielen från leverantören till mottagaren.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Mottagaren är en del av en medlemsstats väpnade styrkor.

(a) Mottagaren är en del av en medlemsstats väpnade styrkor eller någon annan enhet inom landets regering.

Motivering

Vid generella tillstånd bör det vara möjligt att vid behov leverera försvarsmateriel till statliga institutioner som inte ingår i de väpnade styrkorna.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Det rör sig om en överföring där den berörda försvarsmaterielen eller relevanta uppgifter om materielen förs tillbaka till den ursprungliga medlemsstaten inom en på förhand fastställd tidsfrist och där syftet är begränsat till produktforskning, produktdemonstration eller utställning av försvarsmaterielen.

Motivering

Det bör vara möjligt att överföra försvarsmateriel som endast är avsedd för demonstration till medlemsstater och att återföra den till ursprungslandet för endast en begränsad tid.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna kan fastställa registreringsvillkoren innan ett generellt tillstånd används för första gången utan att de övriga bestämmelserna i detta direktiv påverkas.

Motivering

Generella tillstånd kommer att publiceras på förhand. Leverantörer kommer därför inte att behöva be medlemsstaterna om tillstånd för överföring av materiel som finns med i förteckningen för generella tillstånd. I dessa fall är det lämpligt att medlemsstaterna bör kunna erbjuda en registreringsmöjlighet hos den behöriga myndigheten innan ett generellt tillstånd används för första gången.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat, som gäller om de villkor som knutits till dem uppfylls.

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 6 - punkt 2 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett globalt överföringstillstånd ska vara giltigt i minst tre år.

Ett globalt överföringstillstånd ska vara giltigt i minst tre år, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 15.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör individuellt överföringstillstånd för en överföring av försvarsmateriel till en mottagare:

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör individuellt överföringstillstånd för en överföring av försvarsmateriel till en mottagare, som gäller om de villkor som knutits till det uppfylls:

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) om det är nödvändigt för att följa relevanta internationella icke‑spridningsavtal, exportkontrollordningar eller fördrag.

(c) om det är nödvändigt för att följa medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden.

Motivering

”Internationella skyldigheter och åtaganden” är bredare uttryckt än i den ursprungliga texten och skulle omfatta ”relevanta internationella icke-spridningsavtal, exportkontrollordningar eller fördrag”. Med den föreslagna lydelsen skulle alla medlemsstater kunna använda individuella tillstånd för att uppfylla alla internationella skyldigheter och åtaganden (inbegripet dem av bilateralt slag) i stället för enbart det som särskilt nämns i den ursprungliga texten.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet.

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för slutanvändning, återförande eller export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet, inbegripet begränsningar. När det gäller begränsningar i fråga om återförande av försvarsmateriel ska den tillståndsgivande medlemsstaten informera den medlemsstat där mottagaren finns om alla villkor och begränsningar som gäller för överföringstillståndet.

Motivering

Ett av de största problemen med handel med förvarsmateriel är att det är svårt för regeringar, parlament och icke-statliga organisationer att veta vad som säljs vart. För att öka insynen och för att minska risken för att vapen hamnar på ställen där de inte hör hemma bör medlemsstaterna informeras om alla begränsningar avseende överföringstillstånd.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna underrättar de behöriga myndigheterna när de avser att använda ett generellt överföringstillstånd för första gången.

2. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna underrättar de behöriga myndigheterna i rimlig tid när de avser att använda ett generellt överföringstillstånd för första gången.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna för detaljerade register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

3. Medlemsstaterna ska se till och regelbundet kontrollera att leverantörerna för detaljerade och fullständiga register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

(a) En beskrivning av försvarsmaterielen.

(a) En beskrivning av försvarsmaterielen och dess referens i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

(b) Försvarsmaterielens mängd och tidpunkterna för överföring.

(b) Försvarsmaterielens mängd och värde samt tidpunkterna för överföring.

(c) Leverantörens och mottagarens namn och adress.

(c) Leverantörens och mottagarens namn och adress samt intyg om deras certifiering i enlighet med artikel 9.

 

(ca) Namn på och adress till det företag som ansvarar för överföringen av materielen, om denna överföring sköts av någon annan än leverantören eller mottagaren.

(d) Slutanvändning och slutanvändare av försvarsmaterielen, om detta är känt.

(d) Slutanvändning och slutanvändare av försvarsmaterielen, om detta är känt.

(e) Bevis för att informationen om en exportrestriktion i ett överföringstillstånd har vidarebefordrats till en mottagare av försvarsmateriel.

(e) Bevis för att informationen om en exportrestriktion i ett överföringstillstånd har vidarebefordrats till mottagaren av försvarsmateriel.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De register som avses i punkt 3 ska årligen översändas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören respektive mottagaren är etablerade.

Motivering

Ett av de största problemen med handel med förvarsmateriel är att det är svårt för regeringar, parlament och icke-statliga organisationer att veta vad som säljs vart. För att uppnå större insyn och minska risken för att vapen hamnar på fel ställe bör leverantörer sända uppgifterna i punkt 3 till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna ska se till att mottagarna för detaljerade och fullständiga register över sitt mottagande av försvarsmateriel, vilka innehåller de uppgifter som avses i punkt 3, i enlighet med gällande praxis i varje medlemsstat.

Motivering

Ett av de största problemen med handel med förvarsmateriel är att det är svårt för regeringar, parlament och icke-statliga organisationer att veta vad som säljs vart. För att uppnå större insyn och minska risken för att vapen hamnar på fel ställe bör mottagare sända uppgifterna i artikel 8.3 till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där mottagaren är etablerad.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet och dokumenterat anseende, särskilt i form av tillstånd att tillverka och sälja försvarsmateriel samt genom anlitande av erfaren ledningspersonal.

(a) Dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet och dokumenterat anseende, särskilt i form av tillstånd att tillverka och/eller sälja försvarsmateriel samt genom anlitande av erfaren ledningspersonal.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa och garantera efterlevnaden av de specifika villkoren för slutanvändning och export av varje mottagen komponent eller produkt.

(d) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa och garantera efterlevnaden av de specifika villkoren för slutanvändning, återöverföring och export av varje mottagen komponent eller produkt och att det kommer att ta hänsyn till samarbete inom ramen för Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport.

Motivering

Man måste garantera att exportrestriktioner inte bara iakttas och efterlevs i det första mottagarlandet utan också i alla de medlemsstater mellan vilka materielen överförs. Informationen måste därför föras vidare och iakttas.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all materiel som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd.

(e) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all materiel som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett generellt överföringstillstånd.

Motivering

Rättsligt klarläggande. Certifiering är bara relevant i fråga om ett generellt överföringstillstånd.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida fem år.

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida tre år.

Motivering

Giltighetstiden på tre år kommer att öka möjligheterna att utkräva ansvar i samband med certifieringsprocesserna.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska fortlöpande kontrollera att mottagaren uppfyller kriterierna i punkt 2 och villkoren i de intyg som avses i punkt 4.

5. De behöriga myndigheterna ska minst vart tredje år kontrollera att mottagaren uppfyller kriterierna i punkt 2 och villkoren i de intyg som avses i punkt 4.

Motivering

Till grund för detta förslag är uppfattningen att leverantörer och de medlemsstater där leverantörer är etablerade bör kunna lita på att de certifierade mottagarna uppfyller alla kriterier och krav enligt detta direktiv. Framgången för den europeiska marknaden för försvarsmateriel är alltså till stor del avhängig av att de berörda medlemsstaterna kontrollerar dessa mottagare noggrant och regelbundet.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över certifierade mottagare som ska uppdateras regelbundet, och de ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

8. Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över certifierade mottagare som ska uppdateras regelbundet, och de ska underrätta kommissionen, Europaparlamentet och de andra medlemsstaterna om detta.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 8 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska göra denna information allmänt tillgänglig på sin webbplats.

Kommissionen ska göra ett centralt register med mottagare som certifierats av medlemsstaterna allmänt tillgänglig på sin webbplats, och ska i detta sammanhang beakta informationens känsliga natur och följa tillämplig lagstiftning om informationssäkerhet.

Motivering

Kommissionen bör, när den offentliggör information på sin webbplats, ha i åtanke att information om certifierade mottagare kan vara känslig.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare av försvarsmateriel som ansöker om exporttillstånd bekräftar för de behöriga myndigheterna, i de fall den försvarsmateriel som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd är belagd med exportrestriktioner, att de har iakttagit villkoren för dessa restriktioner.

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare av försvarsmateriel som ansöker om exporttillstånd på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt styrker, i de fall den försvarsmateriel som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd är belagd med exportrestriktioner, att de har iakttagit villkoren för dessa restriktioner. Medlemsstaterna ska ha tillräckliga resurser och kunna kontrollera överensstämmelse med exportrestriktionerna. Medlemsstaterna ska vidare se till att mottagarna av försvarsmaterielen, efter det att exporten genomförts, bekräftar för de behöriga myndigheterna att exportrestriktionerna efterlevts och tillhandahåller relevanta bevis för detta.

Motivering

I syfte att undvika osäkerhet och eventuella fördragsbrottsförfaranden.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det krävs att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten.

2. Om en eller flera mottagare har krävt att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men den inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten. Om en medlemsstat efter att ha hört ursprungsmedlemsstaten inte får det samtycke som krävs för export från denna stat, får ingen export ske. Kommissionen och medlemsstaterna ska informeras om sådana fall.

Motivering

I syfte att undvika osäkerhet och eventuella fördragsbrottsförfaranden.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

Administrativt samarbete

 

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga kontrollåtgärder tillämpas för att verifiera att villkoren för överföringstillstånd efterlevs av både leverantörer och mottagare. Utan att det påverkar tillämpningen av påföljder och andra åtgärder enligt artikel 15a ska, i fall då en medlemsstat konstaterar att överföring av försvarsmateriel bryter mot dessa villkor, de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten omedelbart informera de behöriga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 10b (ny) – innan kapitel IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Öppenhet

 

Medlemsstaterna får offentliggöra relevant icke‑konfidentiell information som inhämtats inom ramen för detta kapitel.

Motivering

Öppenhet på detta område är ett mycket viktigt moment. Överföringar och återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss försvarsmateriel hamnar. Det skulle därför vara lovvärt om medlemsstaterna kunde öka öppenheten genom att offentliggöra (icke‑konfidentiell) information som de fått av leverantörerna och information om certifieringsprocessen och om exportrestriktioner. Det skulle förbättra parlamentets och allmänhetens kontroll.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tullsamarbete

Tullförfaranden

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) att relevant information om begränsningar av export till tredjeländer av försvarsmateriel som omfattas av överföringstillståndet inte beaktades när exporttillståndet beviljades, eller

(a) att relevant information inte beaktades när exporttillståndet beviljades, eller

Motivering

Återspeglar ordalydelsen i förordningen om dubbla användningsområden.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

Påföljder

 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt efterlevnad av bestämmelserna i detta direktiv.

 

2. Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder vid överträdelser av de bestämmelser som antas för att genomföra detta direktiv, särskilt om falska eller ofullständiga uppgifter ges beträffande uppfyllande av villkoren för exportrestriktionerna för ett överföringstillstånd. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapportering

Översyn och rapportering

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, med början senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande], regelbundet förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om direktivets genomförande och dess inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2. Kommissionen ska se över hur detta direktiv fungerar och rapportera till Europaparlamentet och rådet senast [fem år efter införlivandedatumet]. Kommissionen ska särskilt utvärdera om och i vilken utsträckning målen med detta direktiv uppnåtts. I sin rapport ska kommissionen se över tillämpningen av artiklarna 9–12 och artikel 15 i detta direktiv och utvärdera direktivets inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, bland annat med beaktande av situationen för små och medelstora företag. Denna rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget till direktiv om att förenkla villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen, som är en del av kommissionens ”försvarspaket” tillsammans med ett förslag till direktiv om upphandling på försvarsområdet och ett meddelande om den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft.

För närvarande finns 27 bristfälligt samordnade nationella försvarsmaterielmarknader som kännetecknas av överlappning och ineffektivt resursutnyttjande. Inte bara den största delen av upphandlingen på försvarsområdet organiseras på nationell nivå, utan även överföring, transitering och import av försvarsmateriel inom EU. Den föreslagna förenklingen av de nationella tillståndssystemen för överföring av försvarsmateriel på den inre marknaden är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en europeisk marknad för försvarsmateriel och en internationellt konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri. En förenkling av den gemenskapsinterna överföringen av försvarsmateriel kommer att öka leveranssäkerheten för medlemsstaterna, samtidigt som den administrativa belastningen minskas genom nya villkor som möjliggör ökad koncentration på de viktigare överföringarna.

Föredraganden välkomnar förslaget men anser att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Därför föreslår hon ändringar enligt följande:

Efterlevnad och översyn

Det måste finnas en sträng kontroll av att vapen och vapenrelaterade produkter i slutändan inte hamnar i konfliktområden. Föredraganden betonar att vidareexport till tredjeland inte får ske i fall där ursprungsmedlemsstaten inte gett sitt samtycke härtill. Ursprungsmedlemsstatens begränsningar av vidareexport får under inga omständigheter ignoreras av mottagarna av överföringar.

Föredraganden anser att påföljderna i fall av brott mot villkoren för tillstånd måste fastställas mer i detalj. Särskilt bör medlemsstaterna fastställa att det är ett brott att uppsåtligen bryta mot exportrestriktioner för försvarsmateriel. Det skulle ge medlemsstaterna den ökade tryggheten att det finns effektiva rättsmedel i fall då överföringstillståndens restriktioner för vidareexport inte respekteras. Detta skulle dessutom öka medlemsstaternas förtroende för systemet. Vidare måste medlemsstaterna kontrollera att leverantörerna i detalj för bok över sina överföringar.

Föredraganden påpekar att detta förslag är ett första steg i riktning mot att stärka inremarknadsreglerna på ett område som varit centralt för medlemsstaternas suveränitet. Det bör ses som ett ”pilotprojekt” som kan bli föremål för korrigeringar och ändringar om de föreslagna åtgärderna inte uppfyller målet med direktivet. Följaktligen föreslår föredraganden att kommissionen bör göra en övergripande utvärdering av direktivets genomförande fem år efter dess ikraftträdande. Vid behov ska utvärderingen åtföljas av förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av direktivet.

Föredraganden anser att utvecklingen av en europeisk marknad för försvarsmateriel på ett avgörande sätt kommer att vara beroende av i vilken utsträckning genomförandet av detta förslag kommer att leda till att det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna stärks. Därför bör utvärderingen särskilt koncentreras på direktivets effekter för det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna.

De små och medelstora företagens intressen

Certifieringssystemet, som är den centrala delen i det föreslagna tillståndssystemet, har en tendens att vara inriktat på behoven hos större företag och skulle kunna leda till konkurrensnackdelar för små och medelstora företag. Större företag kan välja certifiering för att få allmänna tillstånd, men certifieringsförfarandet är för dyrt och ansträngande för små företag.

Alla företag kommer att gynnas av bestämmelsen att det i allmänhet inte kommer att vara nödvändigt att inneha tillstånd för överföring av delsystem eller komponenter som är inbyggda i vapensystem och inte kan överföras eller exporteras i ett senare skede. Det kan finnas ett avsevärt antal små och medelstora företag bland tillverkare av delsystem och komponenter som kommer att dra nytta av denna bestämmelse. Denna bestämmelse kan dock inte ensam kompensera att tillståndssystemet har en tendens att gynna större företag. För att se till att direktivet inte kommer att leda till en relativ förlust av konkurrenskraft för de små och medelstora företagen i jämförelse med större företag, föreslår föredraganden att kommissionen i sin utvärdering av direktivets följder fem år efter dess ikraftträdande bör inbegripa en bedömning av direktivets följder för små och medelstora företag.

Juridisk klarhet

Föredraganden påpekar att flera ställen i förslaget måste förtydligas för att ge ökad rättssäkerhet. Hon föreslår att medlemsstaternas internationella åtaganden, som motiverar användningen av individuella tillstånd, inte bör definieras genom en uttömmande förteckning utan genom en allmän hänvisning till ”medlemsstaternas internationella åtaganden och skyldigheter”. Hennes rekommendationer innehåller också ett antal förtydliganden i samband med skyldigheterna för leverantörer av försvarsmateriel.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (12.9.2008)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen
(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Föredragande: Angelika Beer

KORTFATTAD MOTIVERING

1)  Utskottet stöder i allmänhet helhjärtat kommissionens förslag till direktiv om en förenkling av reglerna för överföringar av försvarsmateriel inom Europeiska gemenskapen.

a) Genomförandet av detta instrument kommer att befria medlemsstaternas myndigheter från onödig byråkrati och skapa förutsättningar för att fokus riktas mot de viktigare formerna av överföringar snarare än mot dem som godkänns på ett rutinmässigt sätt.

b) Genomförandet av detta direktiv och direktivet om försvarsupphandlingar väntas medföra en positiv utveckling för den europeiska marknaden för försvarsmateriel samt för det europeiska försvarets industriella och tekniska bas.

c) Att kommissionens förslag omfattar exportbegränsningar och säkerhetsåtgärder är mycket välkommet, i synnerhet med tanke på de hot mot mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet som en eventuell export till tredjeland kan medföra.

2)  Utskottet för utrikesfrågor vill dock understryka följande punkter:

a) Liksom i tidigare resolutioner från Europaparlamentet förordas att en förenkling av överföringar av försvarsmateriel inom gemenskapen sker parallellt med att Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport omvandlas till ett rättsligt bindande instrument. Rådet påminns därför om vikten av att snarast anta ovannämnda kod som en gemensam EU-ståndpunkt innan detta direktiv träder i kraft.

b) Det måste generellt finnas en sträng kontroll av att vapen och vapenrelaterade produkter inte hamnar i konfliktområden.

c) Det är oacceptabelt att ESFP-operationer riskerar att utsättas för och hotas av vapen från Europeiska unionen (t.ex. i Tchad).

3)  Följande konkreta förändringar föreslås i syfte att förbättra det slutgiltiga direktivet:

a) Utskottet betonar att återexport till tredjeland inte får ske i fall där ursprungsmedlemsstaten inte gett tillstånd till detta. Ett sådant nekande från ursprungsmedlemsstaten om återexport får under inga omständigheter ignoreras av mottagarna av överföringar (ändringsförslag till artikel 10).

b) Kommissionen bör inte bara underrättas, utan också kontrollera om en medlemsstats tillämpning, med nödvändiga ändringar, av artikel 2.2 (som hänför sig till andra försvarsmateriel än dem som förtecknas i bilagan till direktivet) överensstämmer med tillämplig gemenskapslagstiftning (ändringsförslag till artikel 2).

c) Direktivet måste genomföras på en harmoniserat sätt så att transparensen i de åtgärder som föreslås i artiklarna 5–7 i förslaget till direktiv respekteras (ändringsförslag till artikel 4.2).

d) Att komponenter ingår i försvarsmateriel är ingen automatisk garanti för att en sådan komponent inte i sig kan överföras i ett senare skede. Medlemsstaterna bör därför avstå från att införa exportrestriktioner endast om mottagaren av överföringen försäkrar att delsystem eller komponenter som omfattas av ett överföringstillstånd ingår i dess eget materiel på ett sådant sätt som hindrar att de i sig kan överföras eller ens exporteras till tredjeland i ett senare skede (ändringsförslag till artikel 4.6).

e) Medlemsstaterna bör inte bara se till, utan även regelbundet kontrollera att leverantörer inom deras territorium för detaljerade register över överföringar (ändringsförslag till artikel 8.3).

f) Det förordas eftertryckligt att leverantörer inte får underlåta att underrätta respektive medlemsstat om den kända destinationen för slutanvändning. Frågan om vilken myndighet som ska kontrollera om slutanvändningen och slutanvändaren är kända måste vara klart fastställd (ändringsförslag till artikel 8.3 d).

g) Giltighetstiden för mottagarnas tillstånd bör inte i något fall överskrida tre år, snarare än fem år som nu föreslås i direktivet. Detta kommer att öka möjligheten att utkräva ansvar i samband med tillståndsförfarandena (ändringsförslag till artikel 9.3).

h) Säkerheten när det gäller känslig information är en förutsättning för en framgångsrik europeisk marknad för försvarsmateriel som ska betjäna den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Kommissionen måste därför följa tillämplig gemenskapslagstiftning inom detta område när man offentliggör förteckningen över certifierade mottagare på sin webbplats (ändringsförslag till artikel 9.8).

i) Kommissionen bör förelägga Europaparlamentet och rådet en regelbunden årlig rapport om genomförandet av detta direktiv. Detta kommer att öka möjligheterna att utkräva ansvar i samband med genomförandeprocessen. Denna rapportering bör också följa samma tidsplan som rådets årliga rapport om genomförandet av EU:s uppförandekod för vapenexport (ändringsförslag till artikel 16.2).

j) Utskottet vill, allmänt sett, uppmana till en öppen och transparent mekanism för vapenöverföringar inom Europeiska unionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Artikel 2 - punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När en medlemsstat utnyttjar möjligheten i punkt 2 ska den offentliggöra en förteckning över denna materiel och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

3. När en medlemsstat utnyttjar möjligheten i punkt 2 ska den offentliggöra en förteckning över denna materiel och underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta. Kommissionen ska kontrollera om en medlemsstats utnyttjande av den möjlighet som anges i punkt 2 överensstämmer med tillämplig gemenskapslagstiftning.

Motivering

Kommissionen bör inte bara hållas underrättad utan också kontrollera om en medlemsstat genomförande av detta direktiv med nödvändiga ändringar (punkt 2) som hänför sig till förvarsmateriel som inte inkluderas i bilagan, överensstämmer med tillämplig gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Artikel 4 - punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska fastställa villkoren för överföringstillstånd, särskilt eventuella begränsningar av export av försvarsmateriel till mottagare i tredjeländer, med hänsyn till de risker som överföringen innebär för mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet. Medlemsstaterna får upprätthålla och utöka det nuvarande mellanstatliga samarbetet för att uppnå direktivets mål.

4. Medlemsstaterna ska fastställa villkoren för överföringstillstånd, särskilt eventuella begränsningar av export av försvarsmateriel till mottagare i tredjeländer, med hänsyn till de risker som överföringen innebär för mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och stabilitet. Medlemsstaterna får begära slutanvändarintyg. Medlemsstaterna får upprätthålla och utöka det nuvarande mellanstatliga samarbetet för att uppnå direktivets mål.

Motivering

Syftet med att använda slutanvändarintyg är att se till att mottagarna av försvarsmateriel får korrekt information om de restriktioner som gäller i samband med slutanvändning, återöverföring eller export av den överförda materielen, och att ingen överföring av materiel kan ske utan att den medlemsstat som har utfärdat intyget har lämnat tillstånd därtill. De medlemsstater som vill använda sig av dessa intyg bör kunna göra detta.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Med undantag för de fall när medlemsstaterna anser att överföringen av delsystem eller komponenter är känslig, ska medlemsstaterna inte belägga dessa delsystem och komponenter med exportrestriktioner om mottagaren i en försäkran om användning intygar att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel och därför inte i sig kan överföras eller exporteras i ett senare skede.

6. Med undantag för de fall när medlemsstaterna anser att överföringen av delsystem eller komponenter är känslig, ska medlemsstaterna inte belägga dessa delsystem och komponenter med exportrestriktioner om mottagaren i en försäkran om användning intygar att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel på ett sätt som hindrar att de i sig kan överföras eller exporteras i ett senare skede.

Motivering

Mottagaren måste försäkra att de delsystem och komponenter som omfattas av överföringstillståndet ska ingå i mottagarens egen materiel på ett sätt som hindrar att de i sig kan överföras eller ens exporteras till tredjeland i ett senare skede.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna får på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna avslå en ansökan om överföringstillstånd.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

Medlemsstaterna får på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna avslå en ansökan om överföringstillstånd.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet.

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för slutanvändning, återöverföring eller export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet och om de aktuella restriktionerna.

Motivering

Mottagarna av försvarsmateriel ska informeras om alla tillämpliga villkor för överföringstillståndet, bland annat de villkor som rör slutanvändning och återöverföring av den överförda materielen.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna för detaljerade register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

3. Medlemsstaterna ska se till och regelbundet kontrollera att leverantörerna för detaljerade register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

Motivering

Medlemsstaterna ska inte bara se till, utan också regelbundet kontrollera att leverantörerna inom medlemsstaterna för detaljerade register över sina överföringar.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Bevis för att informationen om en exportrestriktion i ett överföringstillstånd har vidarebefordrats till en mottagare av försvarsmateriel.

(e) Bevis för att informationen om en exportrestriktion i ett överföringstillstånd har vidarebefordrats till mottagaren av försvarsmateriel.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

Motivering

Åtkomsten till leverantörernas register för medlemsstaternas myndigheter utökas från tre till fem år. Detta kommer att öka insynen i processen och ge mer tid för att undersöka eventuella brott mot införlivade nationella lagar och regler.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida fem år.

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida tre år.

Motivering

Giltighetstiden på tre år kommer att öka möjligheterna att utkräva ansvar i samband med certifieringsprocesserna.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 8 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska göra denna information allmänt tillgänglig på sin webbplats.

Kommissionen ska göra denna information allmänt tillgänglig på sin webbplats, och ska i detta sammanhang beakta informationens känsliga natur och följa tillämplig lagstiftning om informationssäkerhet.

Motivering

Kommissionen bör, när den offentliggör information på sin webbplats, ha i åtanke att information om certifierade mottagare kan vara känslig.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare av försvarsmateriel som ansöker om exporttillstånd bekräftar för de behöriga myndigheterna, i de fall den försvarsmateriel som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd är belagd med exportrestriktioner, att de har iakttagit villkoren för dessa restriktioner.

1. Medlemsstaterna ska se till att mottagare av försvarsmateriel som ansöker om exporttillstånd bekräftar för de behöriga myndigheterna, i de fall den försvarsmateriel som mottagits från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd är belagd med exportrestriktioner och att de har iakttagit villkoren för dessa restriktioner. Medlemsstaterna ska även garantera att de behöriga myndigheterna kontrollerar att detta uppfylls.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det krävs att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten.

2. Om det krävs att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten. Kommissionen och de övriga medlemsstaterna ska informeras om samråd av detta slag.

Motivering

Kommissionen och medlemsstaterna måste informeras om huruvida ursprungsmedlemsstaten har hörts om planerad export som kräver tillstånd. Dessutom måste man informeras om samrådets innehåll och resultat. Syftet är att skapa bättre insyn i processen.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en tillståndsgivande medlemsstat anser att det finns en allvarlig risk för att en certifierad mottagare i en annan medlemsstat inte kommer att iaktta villkoren för ett generellt överföringstillstånd, ska den underrätta de andra medlemsstaterna om detta och begära en utvärdering av situationen.

1. Om en tillståndsgivande medlemsstat anser att det finns en allvarlig risk för att en certifierad mottagare i en annan medlemsstat inte kommer att iaktta villkoren för ett generellt överföringstillstånd, ska den underrätta de andra medlemsstaterna om detta och begära en utvärdering av situationen. Om en annan medlemsstat än en tillståndsgivande medlemsstat anser att villkoren inte iakttas, ska den informera den tillståndsgivande myndigheten och kommissionen om detta.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, med början senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande], regelbundet förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om direktivets genomförande och dess inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2. Kommissionen ska, med början senast [48 månader efter detta direktivs ikraftträdande], förelägga Europaparlamentet och rådet en årlig rapport om direktivets genomförande och dess inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, inklusive genomförandet av artikel 10, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Motivering

Om Europaparlamentet och rådet varje år föreläggs en rapport ökar möjligheterna att utkräva ansvar i samband med genomförandeprocessen. Denna rapportering skulle också följa samma tidsplan som rådets årliga rapport om genomförandet av EU:s uppförandekod för vapenexport.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Överföring av försvarsmateriel

Referensnummer

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Ansvarigt utskott

IMCO

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.1.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Angelika Beer

29.1.2008

 

 

Behandling i utskott

9.6.2008

16.7.2008

9.9.2008

 

Antagande

10.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (15.9.2008)

till utskottet för inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen
(KOM(2007)0765 – C6‑0468/2007 – 2007/0279(COD))

Föredragande: Hannes Swoboda

KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska försvarsmarknaden, som har en omsättning på omkring 70 miljarder euro, sysselsätter i runda tal 770 000 människor och täcker en lång rad produkter, är en viktig industrisektor. Den nuvarande uppsplittringen på regleringsområdet utgör ett stort hinder för försvarsindustriernas konkurrensförmåga och innebär en betydande risk för en tryggad försörjning av europeisk försvarsmateriel.

Denna uppsplittring av marknaden är ett resultat av att det finns 27 nationella tillståndssystem på grund av att medlemsstaterna försöker kontrollera exporten av försvarsmateriel. De olika nationella systemen skiljer sig vida åt vad beträffar metoder, omfattning, behöriga myndigheter och erforderliga uppskov, vilket lägger en betydande administrativ börda på företagen (den totala kostnaden beräknas till mer än 3 miljarder euro per år). De långa leveranstiderna och den osäkerhet som följer av att det behövs individuella tillstånd hindrar dessutom det industriella samarbetet inom försvarssektorn. Detta är särskilt ofördelaktigt för små och medelstora företag som ofta inte kan delta som underleverantörer i stora industriprojekt. Slutligen minskar frånvaron av en verklig inre marknad i denna sektor den ekonomiska effektiviteten och hämmar de europeiska företagens konkurrenskraft.

För att ta itu med marknadsuppsplittringen, minska byråkratin och höja den industriella utvecklingen och konkurrenskraften utan att behöva offra medlemsstaternas kontroll över sina viktiga försvars‑ och säkerhetsintressen, presenterade kommissionen i december 2007 ett omfattande paket av åtgärder för att förbättra verksamheten på försvarsmarknaden. Detta förslag till direktiv utgör en del av paketet och syftar till att lätta på de nuvarande hindren för handeln med försvarsmateriel inom gemenskapen i syfte att öka industriellt samarbete, utveckla leverantörsleden optimalt och skapa stordriftsfördelar. Konkret ersätter förslaget de nuvarande nationella tillståndskraven och systemen med ett förenklat, harmoniserat system med generella eller globala tillstånd, där individuella tillstånd kommer att vara ytterst sällsynta. Generella tillstånd är att föredra där säkerhetshänsyn (särskilt i fråga om att förhindra oönskad återexport) är begränsade eftersom dessa överförs antingen till EU‑regeringar eller till certifierade företag. I det senare fallet ska ett harmoniserat certifieringsförfarande försäkra medlemsstaterna om tillförlitligheten hos företag i andra medlemsstater när det gäller att iaktta gällande exportrestriktioner.

Föredraganden välkomnar denna åtgärd. Genom att tillämpa den inre marknadens principer på försvarsmateriel kommer man att öka det europeiska försvarets konkurrenskraft och tekniska bas. Detta har också en geopolitisk komponent: en stark och dynamisk industriell försvarsbas i Europa är väsentlig för att trygga EU:s självständighet. Att skära ned på onödig byråkrati (ett belysande exempel: 2006 utfärdades 11 500 tillstånd, och av dem har mindre än 10 yrkanden avslagits) och förenkla villkor och processer kommer att minska den administrativa bördan och stärka hela sektorn.

Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till försvarsmarknadens speciella särdrag och behovet av att skydda nationell försvars‑ och säkerhetspolitik. Särskilt följande punkter förtjänar en närmare granskning:

För det första är det viktigt att medlemsstaterna behåller sitt självbestämmande över exportpolitiken för försvarsmateriel. Föredraganden skulle gärna se att rådet tog ytterligare steg mot mer samarbete mellan medlemsstaterna, t.ex. genom att göra uppförandekoden för vapenexport mer bindande, en begäran som parlamentet nyligen upprepade i en resolution[1]. Emellertid är detta för ögonblicket inte fallet. Medlemsstater som har en strängare exportpolitik än andra skulle bara kunna acceptera överföringar inom gemenskapen om deras exportrestriktioner iakttas av den exporterande medlemsstaten. Förslaget innehåller flera åtgärder som säkrar medlemsstaternas självständighet: de har friheten att avgöra vilken materiel som passar för de olika tillståndstyperna, och de är fria att fastställa de specifika villkoren för sådana tillstånd (inklusive exportrestriktioner).

För det andra skulle det föreslagna systemet bara kunna fungera effektivt om kontrollerna vid gemenskapens yttre gränser stärks. Företagen skulle annars kunna frestas att ”kringgå” sitt eget lands exportkontroll genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater till den plats där kontrollen är svagast. Förslaget innebär en lösning på detta problem genom att medge extra tid till att stärka sakkunskapen. Dessutom har flera gemensamma förtroendeskapande åtgärder inkluderats, såsom möjligheten att utfärda individuella tillstånd vid tveksamma transaktioner eller överföringar av känslig materiel och en säkerhetsklausul för exceptionella förhållanden vid allvarliga nationella säkerhetsrisker. Det är emellertid viktigt att alla medlemsstater upprättar effektiva tillsynsrutiner, inklusive sanktioner.

Slutligen anser föredraganden att insyn och öppenhet på detta område är ett mycket viktigt inslag. Överföringar och återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss försvarsmateriel hamnar. Det skulle därför vara lovvärt om medlemsstaterna kunde öka öppenheten genom att offentliggöra exportförteckningar och/eller tillstånd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Medlemsstaternas lagar och andra författningar om överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen innehåller skillnader som kan hindra den fria rörligheten för förvarsmateriel och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

(3) Medlemsstaternas lagar och andra författningar om överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen innehåller skillnader som kan hindra den fria rörligheten för förvarsmateriel och snedvrida konkurrensen på den inre marknaden samt hämma innovationskraften, det industriella samarbetet och försvarsmarknadens konkurrenskraft inom EU.

Motivering

Det är viktigt att betona den nuvarande situationens ekonomiska avigsidor.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Som motprestation för att man successivt byter ut generella efterhandskontroller mot individuella förhandskontroller i den medlemsstat där försvarsmaterielen har sitt ursprung bör man skapa villkor för ömsesidigt förtroende genom garantier för att försvarsmaterielen inte kommer att exporteras i strid med de exportrestriktioner som gäller till tredjeländer.

(26) Som motprestation för att man successivt byter ut generella efterhandskontroller mot individuella förhandskontroller i den medlemsstat där försvarsmaterielen har sitt ursprung bör man skapa villkor för ömsesidigt förtroende genom garantier för att försvarsmaterielen inte kommer att exporteras i strid med de exportrestriktioner som gäller till tredjeländer. Den principen bör också försvaras i de fall där försvarsmateriel överförs genom flera medlemsstater innan den exporteras till ett tredjeland.

Motivering

Det bör finnas garantier för att företag inte ska kunna ”kringgå” exportkontroll i sitt eget land genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför EU.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Förteckningen över försvarsmateriel i bilagan bör uppdateras i överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

(34) Det är viktigt att förteckningen över försvarsmateriel uppdateras på ett flexibelt sätt som svarar mot produkt‑ och marknadsutvecklingen. Därför bör förteckningen över försvarsmateriel i bilagan uppdateras i överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) För att man ska kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende måste medlemsstaterna fastställa tillräckliga, verksamma åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna om att företagen ska iaktta de gemensamma certifieringskriterierna och restriktionerna för vidare användning av försvarsmateriel efter överföring.

(35) För att man ska kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende måste medlemsstaterna fastställa tillräckliga, verksamma åtgärder, inklusive sanktioner, för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, särskilt bestämmelserna om att företagen ska iaktta de gemensamma certifieringskriterierna och restriktionerna för vidare användning av försvarsmateriel efter överföring.

Motivering

För att garantera att företag inte ska kunna ”kringgå” exportkontroll i sitt eget land genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför EU, bör alla medlemsstater införa effektiva sanktioner mot företag som inte iakttar bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) Det är viktigt att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att garantera öppenhet och insyn vid överföringar inom gemenskapen och export av försvarsmateriel till tredjeländer.

Motivering

Öppenhet och insyn på detta område är ett mycket viktigt element. Överföringar och återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss försvarsmateriel hamnar. Det vore därför lovvärt om medlemsstaterna kunde öka insynen genom att offentliggöra exportförteckningar och/eller tillstånd.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bevilja leverantörer som är etablerade på deras territorium generella, globala eller individuella tillstånd.

2. Medlemsstaterna ska bevilja leverantörer som är etablerade på deras territorium generella, globala eller individuella tillstånd som gäller om de villkor som knutits till dem uppfylls.

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat.

1. Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör globala överföringstillstånd för en eller flera överföringar av försvarsmateriel till en eller flera mottagare i en annan medlemsstat, som gäller om de villkor som knutits till dem uppfylls.

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett globalt överföringstillstånd ska vara giltigt i minst tre år.

Ett globalt överföringstillstånd ska vara giltigt i minst fem år.

Motivering

Syftet är att minska byråkratin.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör individuellt överföringstillstånd för en överföring av försvarsmateriel till en mottagare:

Medlemsstaterna ska på begäran bevilja en enskild leverantör individuellt överföringstillstånd för en överföring av försvarsmateriel till en mottagare, som gäller om de villkor som knutits till det uppfylls:

Motivering

Rättsligt klarläggande. Det är viktigt att betona medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att fastställa de villkor för tillstånden som företagen måste uppfylla.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet.

1. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna av försvarsmateriel upplyser mottagarna om de villkor för slutanvändning, återöverföring eller export av försvarsmateriel som ingår i överföringstillståndet.

Motivering

Man måste se till att informationen om exportrestriktioner inte bara når den första mottagaren utan förs vidare när materielen överförs genom flera medlemsstater.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna underrättar de behöriga myndigheterna när de avser att använda ett generellt överföringstillstånd för första gången.

2. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna underrättar de behöriga myndigheterna i rimlig tid när de avser att använda ett generellt överföringstillstånd för första gången.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att leverantörerna för detaljerade register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

3. Medlemsstaterna ska se till och regelbundet kontrollera att leverantörerna för detaljerade register över sina överföringar, i enlighet med gällande praxis i respektive medlemsstat. Sådana register ska innefatta kommersiella dokument som innehåller följande information:

Motivering

Medlemsstaterna ska inte bara se till utan också regelbundet kontrollera om leverantörerna i medlemsstaterna för detaljerade register över sina överföringar.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En beskrivning av försvarsmaterielen.

a) En beskrivning av försvarsmaterielen och dess referens i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Försvarsmaterielens mängd och tidpunkterna för överföring.

b) Försvarsmaterielens mängd och värde och tidpunkterna för överföring.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

4. De register som avses i punkt 3 ska bevaras i minst sju år från utgången av det kalenderår då överföringen ägde rum. De ska på begäran uppvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

Motivering

Tillgång till leverantörernas register för medlemsstaternas myndigheter utökas från tre till sju år. Det kommer att ge större insyn i processen och också mer tid för undersökning av eventuella brott mot införlivad nationell lagstiftning eller förordning.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa och garantera efterlevnaden av de specifika villkoren för slutanvändning och export av varje mottagen komponent eller produkt.

d) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa och garantera efterlevnaden av de specifika villkoren för slutanvändning, återöverföring och export av varje mottagen komponent eller produkt.

Motivering

Man måste garantera att exportrestriktioner inte bara iakttas och efterlevs i det första mottagarlandet utan också i alla de medlemsstater mellan vilka materielen överförs. Informationen måste därför föras vidare och iakttas.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all materiel som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd.

e) Ett skriftligt åtagande från företaget, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i led c, om att det skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all materiel som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett generellt överföringstillstånd.

Motivering

Rättsligt klarläggande. Certifiering är bara relevant i fråga om ett generellt överföringstillstånd.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida fem år.

Vid tillämpning av led d får intygets giltighetstid inte i något fall överskrida sju år.

Motivering

Syftet är att minska byråkratin.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det krävs att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten.

2. Om det krävs att ursprungsmedlemsstaten lämnar tillstånd till den planerade exporten men inte har gjort det, ska medlemsstaterna höra ursprungsmedlemsstaten. Om en medlemsstat efter ett sådant samråd inte får det begärda tillståndet för den planerade exporten från ursprungsmedlemsstaten ska exporten inte äga rum, och kommissionen och de andra medlemsstaterna ska underrättas.

Motivering

Återexport till tredjeland får inte äga rum i de fall där ursprungsmedlemsstaten inte gett sitt tillstånd.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 10a (ny) – innan kapitel IV

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Öppenhet

 

Medlemsstaterna får offentliggöra relevant icke‑konfidentiell information som inhämtats inom ramen för detta kapitel.

Motivering

Öppenhet på detta område är ett mycket viktigt moment. Överföringar och återöverföringar inom gemenskapen skulle göra det svårare att hålla reda på var viss försvarsmateriel hamnar. Det skulle därför vara lovvärt om medlemsstaterna kunde öka öppenheten genom att offentliggöra (icke‑konfidentiell) information som de fått av leverantörerna och information om certifieringsprocessen och om exportrestriktioner. Det skulle förbättra parlamentets och allmänhetens kontroll.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen får lägga fram förslag till ändringar av bilagan för att innefatta eller utesluta viss materiel.

Motivering

Bilagan bör inte bara anpassas till produktutveckling, utan viss flexibilitet bör också inrymmas för att ändra materielförteckningen om det behövs, till exempel för att lägga till immateriella produkter som har stark anknytning till viss försvarsmateriel som data eller mjukvara.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Genomförande

 

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder mot brott mot bestämmelserna i detta direktiv.

 

2. Dessa åtgärder ska vara effektiva, väl avvägda och avskräckande.

 

3. Medlemsstaterna ska skyndsamt underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Motivering

För att garantera att företagen inte ska kunna ”kringgå” exportkontrollen i sitt eget land genom att överföra sin materiel genom flera medlemsstater innan de exporterar den utanför EU ska alla medlemsstater tillgripa effektiva sanktioner mot företag som inte iakttar bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, med början senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande], regelbundet förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om direktivets genomförande och dess inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

2. Kommissionen ska, med början senast [tre år efter detta direktivs ikraftträdande], regelbundet förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om direktivets genomförande och dess inverkan på utvecklingen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden och det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, och rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Motivering

Kontrollen av lagstiftningen bör komma i gång tidigare.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Överföring av försvarsprodukter

Referensnummer

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Ansvarigt utskott

IMCO

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

15.1.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Hannes Swoboda

27.2.2008

 

 

Behandling i utskott

28.5.2008

 

 

 

Antagande

11.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, András Gyürk, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi

  • [1]  Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2008 om EU:s uppförandekod för vapenexport – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Överföring av försvarsprodukter

Referensnummer

KOM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)

Framläggande för parlamentet

5.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.1.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.1.2008

ITRE

15.1.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Heide Rühle

2.4.2008

 

 

Behandling i utskott

6.5.2008

28.5.2008

2.6.2008

7.7.2008

 

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà

Ingivande

15.10.2008