SPRÁVA o pozmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia (prepracovaný)

16.10.2008 - (KOM(2008)0119 – C6‑0231/2007 – 2007/0143(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Peter Skinner
(Prepracovanie – článok 80a rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0413/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia (prepracovaný)

(KOM(2008)0119 – C6‑0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0361) a zmenený návrh (KOM(2008)0119),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0231/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov[1],

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0413/2008),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (a obsahujúci technické úpravy schválené Výborom pre právne veci) a v nižšie uvedenom zmenenom a doplnenom znení;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 47 ods. 2 a na jej články 55 a 95,

Odôvodnenie

Touto zmenou sa zabezpečí, že Komisia bude môcť navrhovať buď úroveň 2 vykonávacej smernice, alebo úroveň 2 vykonávacieho nariadenia na základe tejto rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Odkazy v tejto smernici na poisťovne alebo zaisťovne by mali zahŕňať kaptívne poisťovne a kaptívne zaisťovne okrem prípadov, v ktorých sa v ustanoveniach výslovne uvádzajú tieto typy podnikov.

Odôvodnenie

PDN prihliada na sektor kaptívneho poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Ochrana poistníkov vyžaduje, aby sa na poisťovne a zaisťovne vzťahovali účinné požiadavky solventnosti. Z hľadiska vývoja na trhu súčasný systém už nie je primeraný. Je preto potrebné zaviesť nový regulačný rámec.

(10) Ochrana poistníkov vyžaduje, aby sa na poisťovne a zaisťovne vzťahovali účinné požiadavky solventnosti. Z hľadiska vývoja na trhu súčasný systém už nie je primeraný. Je preto potrebné zaviesť nový regulačný rámec, ktorý optimalizuje efektívnosť kapitálu v Európskej únii riadnymi zárukami pre poistníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Nový režim solventnosti by nemal byť príliš zaťažujúci pre malé a stredné poisťovne.

(12) Nový režim solventnosti by nemal byť príliš zaťažujúci pre malé a stredné poisťovne. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je riadne uplatňovanie zásady proporcionality. Táto zásada by sa mala vzťahovať tak na požiadavky na poisťovne a zaisťovne, ako aj na vykonávanie právomocí dohľadu.

Odôvodnenie

Proporčné vykonávanie právomocí orgánom dohľadu je kľúčovým prvkom proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Režim Solventnosť II by mal zohľadniť najmä osobitnú povahu kaptívnych poisťovní a zaisťovní. Keďže tieto podniky kryjú len riziká spojené s priemyselnou alebo obchodnou skupinou, ku ktorej patria, mal by sa zabezpečiť vhodný prístup v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zohľadnila povaha, rozsah a zložitosť ich činnosti.

Odôvodnenie

Z dôvodu rozsahu a typu činnosti a osobitnej povahy rizík, ktoré poisťujú/zaisťujú, kaptívne poisťovne/zaisťovne často nemajú dostatok údajov a informácií zodpovedajúcich kvalitám, ktoré by im umožnili vytvoriť reprezentatívne modely historických strát a uplatniť spoľahlivú poistno-matematickú metódu. Je zjavné, že kaptívne poisťovne/zaisťovne potrebujú zjednodušenie. Zjednodušenia navrhnuté pre bežné poisťovne a zaisťovne však nemusia zohľadňovať špecifiká činnosti kaptívnych poisťovní/zaisťovní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Očakáva sa, že režim Solventnosť II bude znamenať lepšiu ochranu pre všetky strany a bude si vyžadovať, aby členské štáty poskytli orgánom finančného dohľadu dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Založenie dohľadu na zásadách kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho riadenia rizík si pravdepodobne vyžiada posilnenie zdrojov dohľadu.

Odôvodnenie

Požiadavky týkajúce sa dohľadu stanovené pre pilier 2 a 3, ako schválenie interných modelov, ich monitoring a pravidelná revízia, ako aj z toho vyplývajúca užšia spolupráca a zapojenie ostatných orgánov dohľadu a spoločností, bude pravdepodobne pre vnútroštátne orgány dohľadu znamenať potrebu posilnenia zdrojov, aby mohli riadne plniť svoje rozšírené právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Dohľad nad zaisťovacími činnosťami by mal zohľadňovať osobitné črty zaisťovania, najmä jeho globálnu povahu a skutočnosť, že poistníci samotní sú poisťovne alebo zaisťovne.

Odôvodnenie

Zavedením režimu Solventnosť II sa stráca účel RID poskytnúť na mieru šitý režim zaisťovania. Treba ešte raz zdôrazniť osobitnú povahu zaisťovania v smernici Solventnosť II. Treba uviesť odkaz na normu o dohľade nad zaisťovaním IAIS. Toto nové odôvodnenie vysvetľuje, že zásada proporcionality vyžaduje zohľadnenie osobitnej povahy zaisťovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je potrebné podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu nielen v súvislosti s nástrojmi dohľadu, ale aj v súvislosti s postupmi dohľadu. Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený na základe rozhodnutia Komisie 2004/6/ES by mal v súvislosti s tým plniť dôležitú úlohu a pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku.

(23) Je potrebné podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu nielen v súvislosti s nástrojmi dohľadu, ale aj v súvislosti s postupmi dohľadu. Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením zamestnancov (CEIOPS) zriadený na základe rozhodnutia Komisie 2004/6/ES by mal v súvislosti s tým plniť dôležitú úlohu a pravidelne podávať správy Európskemu parlamentu a Komisii o dosiahnutom pokroku.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol Parlament ako spoluzákonodarca plne informovaný o vývoji týkajúcom sa efektívneho a účinného uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) V Spoločenstve je v súčasnosti obvyklé, že poisťovne poskytujú životné poistenie, v súvislosti s ktorým poistníci a oprávnené osoby prispievajú do rizikového kapitálu poisťovne, a to výmenou za celý alebo čiastočný výnos z príspevkov. Tieto nerozdelené zisky sú prebytočné zdroje, ktoré sú majetkom právnickej osoby, ktorá ich vytvorí. V rámci režimu podpory skupiny sú prebytočné zdroje neprenosné na iné právnické osoby v skupine.

Odôvodnenie

PDN na účely tejto smernice zavádza definíciu prebytočných zdrojov zohľadňujúc obchodný model špecifický pre produkt známy v celej Európe. Okrem toho odôvodnenie objasňuje, že prebytočné zdroje sa z dôvodu ich právnej povahy nemôžu použiť ako podpora v rámci skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Režim dohľadu by mal stanoviť požiadavku citlivú na riziko, ktorá sa zakladá na očakávanom výpočte, s cieľom zabezpečiť presný a včasný zásah orgánov dohľadu (kapitálová požiadavka solventnosti), a minimálnu úroveň bezpečnosti, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť (minimálna kapitálová požiadavka). Obidve kapitálové požiadavky by sa mali zosúladiť v rámci Spoločenstva s cieľom dosiahnuť jednotnú úroveň ochrany poistníkov.

(35) Režim dohľadu by mal stanoviť požiadavku citlivú na riziko, ktorá sa zakladá na očakávanom výpočte, s cieľom zabezpečiť presný a včasný zásah orgánov dohľadu (kapitálová požiadavka solventnosti), a minimálnu úroveň bezpečnosti, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť (minimálna kapitálová požiadavka). Minimálna kapitálová požiadavka by mala súvisieť s požiadavkou kapitálovej solventnosti. Obidve kapitálové požiadavky by sa mali zosúladiť v rámci Spoločenstva s cieľom dosiahnuť jednotnú úroveň ochrany poistníkov. Aby režim Solventnosť II dobre fungoval, medzi minimálnou kapitálovou požiadavkou a požiadavkou kapitálovej solventnosti by mal byť adekvátny rebríček zásahov.

Odôvodnenie

Požiadavka kapitálovej solventnosti (SCR) musí v podstate pôsobiť ako signál včasného varovania pre orgány a spoločnosti dohľadu, čo v prípade jej porušenia povedie k začatiu zosilneného dohľadu. Minimálna kapitálová požiadavka (MCR) pôsobí ako posledný stupeň zásahu, ktorej uplatneniu by sa však malo zabrániť upozornením prostredníctvom požiadavky SCR. Mala by byť citlivá na riziká, aby náležite odzrkadľovala skutočné riziká spoločnosti a teda ich odhalenie poistníkom, a aby SCR poskytovala čo najlepšie stanovenie rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35a) Aby sa zabránilo procyklickosti, najmä na akciových trhoch v období finančnej núdze, orgány dohľadu musia mať pri prijímaní a vykonávaní opatrení dohľadu k dispozícii viac flexibilnosti. Takáto väčšia flexibilita by však mala mať výnimočný charakter a jej cieľom by mala byť skôr stabilizácia ako zvyšovanie negatívnych účinkov finančnej krízy.

Odôvodnenie

Finančné krízy môžu vyžadovať od orgánov dohľadu flexibilný prístup prispôsobený špecifickému vývoju, čo by znamenalo odklon od celkového prístupu smernice. Zásahy by sa však mali uplatňovať len v časoch finančných kríz a mali by sa považovať za dočasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Je nutné, aby sa minimálna kapitálová požiadavka počítala podľa jednoduchého vzorca na základe údajov, ktoré možno overiť auditom.

(43) Je nutné, aby sa minimálna kapitálová požiadavka počítala podľa jednoduchého vzorca, ktorý je v súlade s prístupom založeným na riziku v rámci požiadavky kapitálovej solventnosti a vychádza z údajov, ktoré možno overiť auditom. Minimálna kapitálová požiadavka by mala zabezpečiť minimálnu úroveň, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť. Minimálna kapitálová požiadavka a kapitálová požiadavka solventnosti by sa mali zosúladiť v rámci Spoločenstva s cieľom dosiahnuť jednotnú úroveň ochrany poistníkov.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť jednotnosť výpočtu minimálnej kapitálovej požiadavky (MCR) s celkovým prístupom tejto smernice, aby MCR odzrkadľovala rizikový profil podniku, ako aj jednotnosť medzi MCR a (samostatné) požiadavky kapitálovej solventnosti (SCR) pre jednotlivé poisťovne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 65a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65a) Konsolidovaná požiadavka kapitálovej solventnosti by v prípade skupiny mala zohľadňovať globálnu diverzifikáciu rizík, ktoré existujú naprieč všetkými poisťovacími subjektmi v skupine tak, aby riadne odrážala mieru rizika tejto skupiny.

Odôvodnenie

Podľa Komisie[2] umožňuje smernica, aby sa pri konsolidovanom výpočte SCR účinky diverzifikácie zohľadňovali v celej skupine a nie iba v rámci EÚ. Toto odôvodnenie zdôrazňuje, že by nemalo dochádzať k žiadnemu svojvoľnému vylúčeniu výhod diverzifikácie z poisťovacích operácií mimo EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 69a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(69a) Hlavné orgány dohľadu by mali na úrovni Spoločenstva pôsobiť nediskriminačne. Najmä pokiaľ ide o vyrovnanie poistných udalostí a likvidácie v prípade, že existujú dohody o podpore v rámci skupiny, by sa majetok mal rozdeliť spravodlivo medzi všetkých príslušných poistníkov bez ohľadu na ich národnosť alebo trvalé bydlisko.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby poistníci vo všetkých členských štátoch mali s rovnaké a spravodlivé práva v prípade, že poisťovňa sa stane nesolventnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70) Je nutné zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje primerane rozdeľovali vnútri skupiny a boli v prípade potreby k dispozícii na ochranu poistníkov a príjemcov poistného plnenia. Na tento účel by mali mať poisťovne a zaisťovne v skupine dostatočné vlastné zdroje na pokrytie svojej kapitálovej požiadavky solventnosti, ak cieľ ochrany poistníkov a príjemcov poistného plnenia sa nedá účinne dosiahnuť inak. Poisťovne a zaisťovne v skupine by mali byť preto oprávnené kryť za vymedzených okolností svoju kapitálovú požiadavku solventnosti s podporou skupiny vyhlásenou ich materskou poisťovňou alebo zaisťovňou. V záujme vyhodnotenia potreby akejkoľvek možnej budúcej revízie režimu podpory skupiny a prípravy na ňu by Komisia mala podávať správy o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu v tejto oblasti.

(70) Je nutné zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje primerane rozdeľovali vnútri skupiny a boli v prípade potreby k dispozícii na ochranu poistníkov a príjemcov poistného plnenia. Na tento účel by mali mať poisťovne a zaisťovne v skupine dostatočné vlastné zdroje na pokrytie svojej požiadavky kapitálovej solventnosti, ak cieľ ochrany poistníkov a príjemcov poistného plnenia sa nedá účinne dosiahnuť inak. Poisťovne a zaisťovne v skupine by mali byť preto oprávnené kryť za vymedzených okolností svoju kapitálovú požiadavku solventnosti s podporou skupiny vyhlásenou ich materskou poisťovňou alebo zaisťovňou. V záujme vyhodnotenia potreby akejkoľvek možnej budúcej revízie režimu podpory skupiny a prípravy na ňu by Komisia mala podávať správy Európskemu parlamentu o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol Parlament ako spoluzákonodarca plne informovaný o vývoji týkajúcom sa efektívneho a účinného uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 70a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70a) Ak orgán dohľadu koná v rámci skupinového dohľadu, členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo jeho konanie v takomto postavení uznané nediskriminujúcim spôsobom. Zákonné kroky prijaté orgánom dohľadu nad skupinou vrátane, ale nie výhradne, prevodov kapitálu by sa preto na základe tohto vnútroštátneho mandátu orgánu dohľadu nemali považovať za porušenie záujmov členského štátu alebo poistníkov v danom členskom štáte.

Odôvodnenie

PDN prihliada na sektor kaptívneho poistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 70b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70b) Každý orgán dohľadu zaoberajúci sa dohľadom nad skupinou by mal by schopný porozumieť rozhodnutiam, najmä tým, ktoré vykonal orgán dohľadu nad skupinou. Je preto potrebné, aby sa relevantná informácia, ktorú má k dispozícii jeden orgán dohľadu, bezodkladne dostala k ostatným orgánom dohľadu tak, aby si všetky mohli vypracovať stanovisko na základe rovnakej relevantnej informácie. V prípade, že príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, treba s cieľom vyriešiť situáciu požiadať výbor CEIOPS o odborné stanovisko.

Odôvodnenie

Mechanizmus skupinovej podpory je založený na vzájomnej dôvere. Malo by sa však posilniť zapojenie príslušných orgánov dohľadu, pri ktorých nejde o orgán zodpovedný za dohľad nad skupinou. Všetky orgány dohľadu by mali byť schopné zhodnotiť situáciu na základe rovnakého množstva relevantných informácií. Ak príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, je užitočné získať odborné stanovisko tretej osoby, ktorá poskytne nezávislý pohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 70c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70c) V súvislosti so schvaľovaním vnútorných modelov a fungovaním režimu skupinovej podpory dáva táto smernica výboru (CEIOPS) poradnú úlohu. V tomto rámci by mal orgán dohľadu, ktorý má právomoc prijať konečné rozhodnutie, v plnej miere zohľadniť názor CEIOPS, aby sa uplatnila zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“.

Odôvodnenie

Zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“ by mala byť zastrešujúcou zásadou upravujúcou fungovanie režimu skupinovej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Všetky skupiny poisťovní alebo zaisťovní, na ktoré sa vzťahuje dohľad nad skupinou, by mali mať orgán dohľadu nad skupinou vymenovaný spomedzi dotknutých orgánov dohľadu. Medzi práva a povinnosti orgánu dohľadu nad skupinou by mali patriť vhodné koordinačné a rozhodovacie právomoci. Orgány zapojené v dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami patriacimi k tej istej skupine by mali ustanoviť mechanizmy koordinácie.

(74) Všetky skupiny poisťovní alebo zaisťovní, na ktoré sa vzťahuje dohľad nad skupinou, by mali mať orgán dohľadu nad skupinou vymenovaný spomedzi dotknutých orgánov dohľadu. Medzi práva a povinnosti orgánu dohľadu nad skupinou by mali patriť vhodné koordinačné a rozhodovacie právomoci. Orgány zapojené v dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami patriacimi k tej istej skupine by mali vytvoriť kolégium orgánov dohľadu ako svoj koordinačný mechanizmus.

Odôvodnenie

Na zvýšenie zapojenia všetkých orgánov dohľadu do dohľadu nad cezhraničnými skupinami poisťovní treba vytvoriť kolégiá dohľadu. Tieto umožnia trvalú ale flexibilnú štruktúru spolupráce a koordinácie. Pravidelne sa stretávajú s cieľom uľahčiť výmenu informácií, umožniť orgánom dohľadu spoločne porozumieť rizikovým profilom skupín, dosiahnuť koordináciu a koordinovať rozhodnutia prijaté jednotlivými orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Orgány dohľadu by mali mať prístup k všetkým informáciám, ktoré sú dôležité pre výkon dohľadu nad skupinou. Mala by sa ustanoviť spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami, ako aj medzi týmito orgánmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami aktívnymi v iných finančných sektoroch.

(75) Orgány dohľadu zo všetkých členských štátov, v ktorých má jeden z podnikov skupiny svoje sídlo, by sa mali stať súčasťou dohľadu nad skupinou prostredníctvom kolégia orgánov dohľadu. Všetky by mali mať bežne prístup k dokumentácii a mali by sa aktívne zapájať do procesu rozhodovania. Mala by sa ustanoviť spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami, ako aj medzi týmito orgánmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami aktívnymi v iných finančných sektoroch.

Odôvodnenie

Orgány dohľadu by vytvorili kolégium.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 75a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75a) Orgán dohľadu pri rozhodovaní nie je viazaný odporúčaním výboru CEIOPS adresovaným orgánu dohľadu nad skupinou. Orgán dohľadu nad skupinou by pri rozhodovaní mal plne vziať do úvahy toto odporúčanie a vysvetliť akýkoľvek významný odklon od neho. Takéto odporúčanie by orgány dohľadu nemali chcieť ignorovať.

Odôvodnenie

Finančné krízy môžu vyžadovať od orgánov dohľadu flexibilný prístup prispôsobený špecifickému vývoju, čo by znamenalo odklon od celkového prístupu smernice. Zásahy by sa však mali uplatňovať len v časoch finančných kríz a mali by sa považovať za dočasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 93a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(93a) Článok 17 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia1 odkazuje na platné právne ustanovenia o mierach solventnosti. Tieto odkazy by sa mali ponechať s cieľom zachovať súčasný stav. Komisia by mala čo najskôr uskutočniť revíziu smernice 2003/41/ES v rámci článku 21 ods. 4 tejto smernice. Komisia by s podporou CEIOPS mala vyvinúť vhodný systém pravidiel solventnosti pre dôchodkové zabezpečenie, ktorý by zároveň plne odrážal základnú rozdielnosť poisťovní a zaisťovní.

 

_______________

1 Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby právny rámec pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia ostal bezo zmien, keďže Komisia čoskoro uskutoční revíziu tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 95a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(95a) Vzhľadom na čoraz výraznejší cezhraničný charakter poisťovníctva by sa malo ďalej pracovať na záručných systémoch poistenia v Európskej únii a mali by sa čo najviac zredukovať rozdiely medzi systémami členských štátov a zároveň zohľadniť štruktúry dohľadu. Hoci takáto neustála práca sa bude vykonávať mimo rozsahu tejto smernice, treba ísť ďalej ako sa navrhuje v štúdiách, ktoré Komisia už vypracovala, a čo najskôr navrhnúť záručný mechanizmus poistenia na úrovni Európskej únie najmä s dôrazom na životné poistenie. Účelom takéhoto mechanizmu by malo byť zabezpečenie vysokej úrovne harmonizovanej ochrany všetkých poistníkov.

Odôvodnenie

Systémy zaistenia poistenia majú zásadný význam pre ochranu poistníkov v prípade likvidácie poisťovne. V súčasnosti neexistuje v tejto oblasti dostatočná harmonizácia a je treba urobiť viac pre dosiahnutie rovnakej úrovne ochrany poistníkov vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 5 až 10, sa táto smernica neuplatňuje na poisťovne, ktorých ročný príjem z poistného nepresahuje 5 miliónov EUR.

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 3 a 5 až 10, sa táto smernica neuplatňuje na neživotné poisťovne, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

 

a) ročný príjem z poistného nepresahuje 5 miliónov EUR;

 

b) celkové technické rezervy vrátane súm vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a účelových subjektov v súlade s článkom 75 nepresahujú 25 miliónov EUR;

 

c) celkové technické rezervy skupiny vrátane súm vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a účelových subjektov nepresahujú 25 miliónov EUR;

 

d) činnosť tohto podniku nezahŕňa poistné a zaistné aktivity, ktoré pokrývajú riziká vyplývajúce z poistenia zodpovednosti, úverov a ručení, pokiaľ nepredstavujú pridružené riziká v zmysle článku 16 ods. 1;

 

e) celkové záväzky zo zaistenia nepresahujú 0,5 milióna EUR, alebo viac ako 10 % ich hrubého príjmu z upísaného poistného alebo 10 % ich celkových technických rezerv.

2. Ak sa suma stanovená v odseku 1 presiahne po tri roky za sebou, uplatní sa táto smernica s účinnosťou od štvrtého roku.

2. Ak sa sumy stanovené v odseku 1 presiahnu po tri roky za sebou, uplatní sa táto smernica s účinnosťou od štvrtého roku.

 

2a. V prípade, že ročný príjem poisťovne z poistného klesne v troch po sebe idúcich rokoch pod úroveň uvedenú v odseku 1 písm. a), takáto poisťovňa nebude viac spadať do pôsobnosti tejto smernice.

 

2b. Odseky 1 a 2 nebránia žiadnemu podniku v tom, aby požiadal o povolenie alebo pokračoval v činnosti na základe povolenia v zmysle tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 13 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) kaptívna poisťovňa znamená poisťovňu, ktorú vlastní buď finančný podnik, ktorý nie je poisťovňou alebo zaisťovňou alebo skupinou poisťovní alebo zaisťovní a na ktorý sa vťahuje hlava III tejto smernice, alebo nefinančný podnik, ktorého účelom je poskytovať výlučne poistné krytie rizík podniku alebo podnikov, ku ktorým patrí alebo podniku alebo podnikov skupiny, ktorej členom je kaptívna poisťovňa;

Odôvodnenie

Je dôležité vymedziť pojem kaptívnej poisťovne a uviesť, že sú poisťovňami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 13 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a) určená zaisťovňa znamená poisťovňu:

 

a) ktorej poisťovacia činnosť je obmedzená na zaisťovanie postupcu (syndikát alebo podnik, ktorý prevádza riziko na určenú zaisťovňu) a jeho dcérskych spoločností za podmienok, ktoré umožňujú postupcovi kedykoľvek zrušiť dohody o zaistení a po každom takomto zrušení ihneď previesť aktíva a pasíva zaisťovne na seba (postupcu); a zároveň

 

b) ktorú priamo alebo nepriamo:

 

i) úplne vlastní postupca alebo člen skupiny postupcu; alebo

 

ii) úplne vlastní postupca;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 13 – bod 10 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) členský štát, v ktorom je umiestnené riziko znamená ktorékoľvek z týchto vymedzení k dátumu uzatvorenia zmluvy o neživotnom poistení:

(10) členský štát, v ktorom je umiestnené riziko znamená ktorékoľvek z týchto vymedzení:

Odôvodnenie

PDN by mal zabrániť neúmyselným daňovým dôsledkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 13 – bod 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) členský štát záväzku znamená členský štát, v ktorom sa k dátumu uzatvorenia zmluvy o životnom poistení nachádza alternatívne:

(11) členský štát záväzku znamená členský štát, v ktorom sa nachádza alternatívne:

Odôvodnenie

PDN by mal zabrániť neúmyselným daňovým dôsledkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 13 – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) vnútroskupinová transakcia znamená všetky transakcie, ktorými poisťovne alebo zaisťovne priamo alebo nepriamo využívajú iné podniky tej istej skupiny alebo akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu prepojenú s podnikmi tejto skupiny úzkou väzbou na splnenie zmluvného alebo nezmluvného záväzku za odplatu alebo bezodplatne. Tieto transakcie sa týkajú najmä:

 

a) úverov;

 

b) záruk a podsúvahových operácií;

 

c) prvkov započítateľných do krytia solventnosti;

 

d) investícií;

 

e) zaisťovacích operácií; a zároveň

 

f) dohôd o deľbe nákladov;

Odôvodnenie

Disciplína vnútroskupinových transakcií je dôležitou oblasťou dohľadu vzhľadom na typický obrátený produkčný cyklus poisťovacej činnosti, ktorý môže vytvoriť miesto pre konflikty záujmov vo vzťahu subjektu pod dohľadom s jeho spriaznenými stranami. Keďže návrh Komisie nie je v tomto ohľade úplný, mali by sme uviesť definíciu IGT vnútroskupinovej transakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Článok 4 nezabráni žiadnemu podniku v tom, aby požiadal o povolenie alebo pokračoval v činnosti na základe povolenia v zmysle tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavné ciele dohľadu

Hlavné ciele dohľadu podľa tejto smernice

Členské štáty zabezpečia, aby mali orgány dohľadu k dispozícii prostriedky nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa dohľadu, ktorým je ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia.

Členské štáty zabezpečia, aby mali orgány dohľadu k dispozícii nevyhnutné prostriedky, príslušné odborné posudky a kapacity, ako aj mandát na dosiahnutie hlavného cieľa dohľadu, ktorým je ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Požiadavky týkajúce sa dohľadu stanovené pre pilier 2 a 3, ako schválenie interných modelov, ich monitoring a pravidelná revízia, ako aj z toho vyplývajúca užšia spolupráca a zapojenie ostatných orgánov dohľadu a spoločností, bude pravdepodobne pre vnútroštátne orgány dohľadu znamenať potrebu posilnenia zdrojov, aby mohli riadne plniť svoje rozšírené právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky ustanovené v tejto smernici uplatňovali spôsobom, ktorý je primeraný povahe, zložitosti a rozsahu rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne alebo zaisťovne.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky ustanovené v tejto smernici uplatňovali spôsobom, ktorý je primeraný povahe, zložitosti a rozsahu rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne alebo zaisťovne, ako aj s cieľom zachovať finančnú stabilitu v Spoločenstve ako celku, najmä v časoch finančných ťažkostí.

Odôvodnenie

Predmetom úpravy by mali byť všetky činnosti, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko dosah zlyhania nie je vždy úmerný veľkosti, ale závisí od druhu poistenia, ktoré spoločnosť uzavrela, a od miesta jej pôsobenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia prijme vykonávacie opatrenia vzťahujúce sa k odseku 3, ktoré budú špecifikovať proporcionálne uplatňovanie tejto smernice, najmä v prípade veľmi malých poisťovní. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3.

Odôvodnenie

Zásada proporcionality si vyžaduje ďalšie objasnenie prostredníctvom vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančný dohľad podľa odseku 1 zahŕňa v súvislosti s celou činnosťou poisťovne a zaisťovne preskúmanie jej stavu solventnosti, vytvorenia technických rezerv a použiteľných vlastných zdrojov v súlade s pravidlami stanovenými alebo postupmi dodržiavanými v členskom štáte podľa opatrení prijatých na úrovni Spoločenstva.

Finančný dohľad zahŕňa v súvislosti s celou činnosťou poisťovne alebo zaisťovne preskúmanie jej stavu solventnosti, vytvorenia technických rezerv, jej aktív a použiteľných vlastných zdrojov v súlade s pravidlami stanovenými alebo postupmi dodržiavanými v členskom štáte podľa opatrení prijatých na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Supervision of investments is an essential piece of solvency assessment. There is no rationale to omit a reference to the supervision of assets, since they are an essential part of insurance activity. Since this article corresponds to recasting and the reference to assets is in the current directives, such a reference should be maintained due its importance Supervision of assets is fully compatible with the freedom of investments and the prudent person principle stated in he proposal of Solvency 2 directive. Furthermore such supervision becomes more crucial when Solvency 2 come into force, having in mind the maximum degree of freedom provided to insurers regarding this point.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) akékoľvek kvantitatívne nástroje vyvinuté v rámci postupu preskúmania orgánom dohľadu.

Odôvodnenie

Článok 34 umožňuje orgánom dohľadu vyvinúť „kvantitatívne nástroje v rámci kontrolného procesu vykonávaného orgánom dohľadu na účely posúdenia schopnosti poisťovne alebo zaisťovne vyrovnať sa s prípadnými udalosťami alebo budúcimi zmenami hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ich celkovú finančnú situáciu“, ale neuvádza podrobnosti o tom, čo takéto nástroje môžu obsahovať; to by mohlo viesť k nedostatku harmonizácie postupov dohľadu a skresleniu požadovaných kapitálových požiadaviek alebo úrovní a stupňov zásahov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby mali orgány dohľadu okrem právomoci vypočítať kapitálovú požiadavku solventnosti prípadne aj právomoc vypracovať kvantitatívne nástroje v rámci kontrolného procesu vykonávaného orgánom dohľadu na účely posúdenia schopnosti poisťovne alebo zaisťovne vysporiadať sa s prípadnými udalosťami alebo budúcimi zmenami hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ich celkovú finančnú situáciu. Orgány dohľadu požadujú, aby takéto overovanie vykonávali poisťovne a zaisťovne.

4. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mali vo výnimočných prípadoch okrem právomoci vypočítať požiadavku kapitálovej solventnosti v prípade potreby aj právomoc vypracovať kvantitatívne nástroje v rámci kontrolného procesu vykonávaného orgánom dohľadu na účely posúdenia schopnosti poisťovne alebo zaisťovne vysporiadať sa s prípadnými udalosťami alebo budúcimi zmenami hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ich celkovú finančnú situáciu. Orgány dohľadu požadujú, aby takéto overovanie vykonávali poisťovne a zaisťovne.

Odôvodnenie

Orgány dohľadu by sami o sebe nemali mať právo vyžadovať od poisťovní dodatočné kvantitatívne opatrenia k výpočtu požiadavky kapitálovej solventnosti. Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať len vo výnimočných prípadoch v prípade potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Právomoci dohľadu sa uplatňujú načas a primeraným spôsobom.

6. Právomoci dohľadu sa uplatňujú načas a primeraným spôsobom. Orgány dohľadu zohľadnia opatrenia, ktoré by mohli byť procyklické v obdobiach napätia na celom trhu, berúc vždy plne do úvahy záujmy poistníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Orgány dohľadu môžu vziať do úvahy vplyv dobrovoľných kódexov správania a transparentnosti, ktoré príslušné inštitúcie zaoberajúce sa neregulovanými alebo alternatívnymi investičnými nástrojmi dodržujú, na riadenie rizika a aktív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát, v ktorom sa poskytovateľ služby nachádza, povolí orgánom dohľadu poisťovne alebo zaisťovne, aby samotné alebo prostredníctvom osôb, ktoré poveria na tento účel, vykonali inšpekcie na mieste v priestoroch prevádzkovateľa služby po tom, ako informovali svoje vlastné príslušné orgány. V prípade subjektov, ktoré nepodliehajú dohľadu, je príslušným orgánom orgán dohľadu.

2. Členský štát, v ktorom sa poskytovateľ služby nachádza, povolí orgánom dohľadu poisťovne alebo zaisťovne, aby samotné alebo prostredníctvom osôb, ktoré poveria na tento účel, vykonali inšpekcie na mieste v priestoroch prevádzkovateľa služby po tom, ako informovali poisťovne alebo zaisťovne a svoje vlastné príslušné orgány. V prípade subjektov, ktoré nepodliehajú dohľadu, je príslušným orgánom orgán dohľadu.

Odôvodnenie

Účelom vety navyše je zaručiť právo spoločnosti na informácie v procese kontroly a zachovať transparentnosť dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Outsourcing prostredníctvom poskytovateľov služieb sídliacich v tretích krajinách sa povoľuje v súlade s podmienkami v odsekoch 1 a 2.

Odôvodnenie

Nový odsek je dôležitý a jeho cieľom je vysvetliť, že outsourcing služieb do tretích krajín v žiadnom prípade nebude obmedzený, a to aj v prípade prísnej interpretácie predchádzajúcich odsekov 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Funkcia predstavuje vnútornú schopnosť vykonávať konkrétne úlohy. Poisťovne a zaisťovne si sami zvolia spôsob, akým budú vykonávať funkcie správy uvedené článkoch 43, 45, 46 a 47.

Odôvodnenie

V texte nie je vysvetlené, že uvedené funkcie predstavujú len oblasti zodpovednosti a nie organizačné útvary. To by znamenalo hlboký zásah do organizačnej štruktúry špecifickej pre danú spoločnosť a preto sa to dá realizovať s veľkým úsilím len v prípade malých poisťovní. Uvedenie definície funkcie je dôležité pre MSP. Inak by náklady na nové oddelenia museli byť zaplatené vyšším poistným účtovaným poistníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) mali náležitú odbornú kvalifikáciu, vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia správne a obozretné riadenie (vhodnosť);

a) mali náležitú odbornú kvalifikáciu, vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia správne a obozretné riadenie (vhodnosť); na účely posúdenia požadovanej úrovne kompetentnosti sa ako dodatočné faktory môžu zohľadniť odborná kvalifikácia a skúsenosti členov vyššieho manažmentu;

Odôvodnenie

Pridaná časť má posilniť a spresniť požiadavky na odbornosť potrebnú na prevádzkovanie poisťovne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poisťovne a zaisťovne zavedú účinný systém riadenia rizík zahrňujúci stratégie, procesy a postupy oznamovania potrebné na účely neustálej kontroly, riadenia a oznamovania rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené, ako aj vzájomnej závislosti týchto rizík, a to na individuálnej, ako aj na súhrnnej úrovni.

1. Poisťovne a zaisťovne zavedú účinný systém riadenia rizík zahrňujúci stratégie, procesy a postupy oznamovania potrebné na účely neustáleho zisťovania, merania, monitorovania, riadenia a oznamovania rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené, ako aj vzájomnej závislosti týchto rizík, a to na individuálnej, ako aj na súhrnnej úrovni.

Odôvodnenie

Posúdiť riziko sa dá až potom, ako sa zistí. Kombináciu týchto piatich krokov – zistiť, posúdiť, riadiť, monitorovať a oznamovať – uvádza Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) vo svojom prvom súbore odporúčaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento systém riadenia rizík je dobre začlenený do organizačnej štruktúry poisťovne alebo zaisťovne. Obsahuje plány pre prípad núdze.

Tento systém riadenia rizík je účinný a dobre začlenený do organizačnej štruktúry poisťovne alebo zaisťovne, pričom sa riadne zohľadňuje na úrovni vyššieho manažmentu. Obsahuje plány pre prípad núdze.

Odôvodnenie

Vyšší manažment sa musí k riadeniu rizika pridať a zefektívniť ho tým, že ho riadne pochopí a zohľadní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) neustálu kontrolu súladu s kapitálovými požiadavkami, ako sú stanovené v kapitole VI oddieloch 4 a 5, a s požiadavkami týkajúcimi sa technických rezerv, ako sa ustanovujú v kapitole VI oddiele 2.

(netýka sa slovenského znenia)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) rozsah, v akom sa rizikový profil príslušnej poisťovne alebo zaisťovne významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza kapitálová požiadavka solventnosti, ako sa ustanovuje v článku 101 ods. 3, vypočítaná podľa štandardného vzorca v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 2, alebo podľa čiastočného alebo úplného vnútorného modelu v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 3.

c) miera významu, do akej sa rizikový profil príslušnej poisťovne alebo zaisťovne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza kapitálová požiadavka solventnosti, ako sa ustanovuje v článku 101 ods. 3, vypočítaná podľa štandardného vzorca v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 2, alebo podľa čiastočného alebo úplného vnútorného modelu v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 3.

Odôvodnenie

Analyzovanie možných odchýlok od štandardného vzorca je dôležité pre zaistenie ochrany poistníkov. Slovo rozsah v pododseku c) znamená dodatočné kvantitatívne požiadavky, čo nie je v súlade s kvalitatívnym zameraním posudzovania vlastného rizika a solventnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné poisťovne a zaisťovne zavedú na účely písmena a) odseku 1 procesy, ktoré im umožnia správne určiť a zmerať riziká, ktorým čelia z krátkodobého a z dlhodobého hľadiska, a takisto určiť prípadné udalosti alebo budúce zmeny hospodárskych podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky na ich celkovú finančnú situáciu. Poisťovne a zaisťovne preukážu metódy použité na určenie svojich celkových potrieb solventnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kvantitatívne posudzovanie požiadaviek kapitálovej solventnosti je predmetom štandardného vzorca alebo vnútorného modelu. Vlastné posúdenie rizika a solventnosti (VPRS) nesmie slúžiť ako prostriedok na spochybňovanie týchto výsledkov a vytváranie ďalších kapitálových požiadaviek. VPRS by sa v skutočnosti malo zamerať na proaktívne riešenie možných rizík a vedomé upravovanie odchýlok rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti musia poisťovne a zaisťovne splniť len tie úrovne solventnosti, ktoré sa určujú v súlade so štandardným vzorcom alebo, v prípade potreby, použitím vnútorného modelu, a to bez toho, aby boli dotknuté kapitálové prebytky v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Odôvodnenie

Como se menciona en la presente Directiva (artículos 74 a 129), el requerimiento de capital de solvencia (SCR) y el requerimiento mínimo de capital (MCR) según fórmula estándar, deben ser considerados como los únicos requerimientos de capital necesarios y/o exigidos por las autoridades de supervisión. En ningún caso, los supervisores pueden acogerse a su poder para exigir una valoración individualizada u ORSA (Own Risk Solvency Assesment), conforme a lo dispuesto en este artículo, que obligue alas empresaes a desarrollar un modelo interno de capital económico que desvirtúe la necesaria separación entre el Pilar I y el Pilar II de esta Directiva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poistno-matematickú funkciu vykonávajú osoby, ktoré majú dostatočné znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky a sú prípadne schopné preukázať, že majú náležité skúsenosti a odbornosť zodpovedajúcu platným odborným a iným normám.

2. Poistno-matematickú funkciu vykonávajú osoby, ktoré majú znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky, schopnosti zodpovedajúce zložitosti a štruktúre rizík príslušnej poisťovne/zaisťovne a sú schopné preukázať, že majú náležité skúsenosti.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečenie patričných zdrojov a znalostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 49 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) prvky systémov uvedených v článkoch 41, 43, 45 a 46 a najmä oblasti, v ktorých sa má uplatňovať riadenie aktív a pasív a investičná politika poisťovní a zaisťovní, ako sa ustanovuje v článku 43 ods. 2;

(1) prvky systémov uvedených v článkoch 41, 43, 44, 45 a 46 a najmä oblasti, v ktorých sa má uplatňovať riadenie aktív a pasív a investičná politika poisťovní a zaisťovní, ako sa ustanovuje v článku 43 ods. 2;

Odôvodnenie

La Directiva debe garantizar una armonización máxima en las prácticas y procedimientos de los distintos supervisores europeos, con el fin de evitar tratamientos desiguales, al mismo operador, en los diferentes Estados Miembros. En este sentido se propone que sea en la Comisión Europea mediante medidas de desarrollo (Nivel 2 Lamfalussy) donde se establezcan los principios generales armonizados que deben tener en cuenta los supervisores nacionales. En consecuencia y dado que el ORSA tal y como viene definido por el artículo 44, es un elemento clave en el Pilar II, se hace imprescindible contar con una definición armonizada a escala europea del alcance y la metodología a utilizar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 49 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) rozsah a metódy vlastného posúdenia rizika a solventnosti v súlade s článkom 44.

Odôvodnenie

Level 2 implementing measures are needed in this field since it could comprise a major part of the changes that companies need to develop in order to get ready for Solvency II. A harmonised definition of the scope and methodology used for the assessments on a European level will create consistency and avoid the use of different supervisory practices. Implementing measures should, among other things, clarify that ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) must not be used to undermine the principle that the SCR and the MCR, as calculated under Article. 101, are the only relevant solvency levels.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov poskytne informácie uvedené v odseku 2 Komisii spolu so správou uvádzajúcou stupeň konvergencie dohľadu medzi orgánmi dohľadu v rozdielnych členských štátoch, pokiaľ ide o používanie navýšenia kapitálu.

3. Výbor európskych orgánov dohľadu pre poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov poskytne informácie uvedené v odseku 2 Európskemu parlamentu, Rade a Komisii spolu so správou uvádzajúcou stupeň konvergencie dohľadu medzi orgánmi dohľadu v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o používanie navýšenia kapitálu.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli Európsky parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia plne informovaní o vývoji týkajúcom sa efektívneho a účinného uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 51a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 51a

 

Rozhodovací proces výboru CEIOPS

 

Všetky rozhodnutia prijímané výborom CEIOPS na účely tejto smernice sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou.

Odôvodnenie

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou je potrebné, aby bolo možné prijímať rozhodnutia rýchlym a najkonštruktívnejším spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ak uverejnením takýchto informácií konkurenčné podniky získajú významnú neoprávnenú výhodu;

a) ak by uverejnením takýchto informácií podnik utrpel neoprávnenú obchodnú škodu;

Odôvodnenie

Testom by mala byť škoda pre podnik. Tá sa môže stať v dôsledku nespravodlivej hospodárskej súťaže alebo iným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípadoch uvedených v písmene a) druhého pododseku orgány dohľadu požadujú od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby bezodkladne uverejnili výšku nedodržiavania spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení. Pokiaľ sa napriek nápravnému plánu, ktorý sa pôvodne považoval za realizovateľný, nevyriešilo nedodržanie minimálnej kapitálovej požiadavky do dvoch mesiacov od jeho zistenia, uverejní sa to na konci tohto obdobia spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení.

V prípadoch uvedených v písmene a) druhého pododseku orgány dohľadu požadujú od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby bezodkladne uverejnili výšku nedodržiavania spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení. Pokiaľ sa napriek nápravnému plánu, ktorý sa pôvodne považoval za realizovateľný, nevyriešilo nedodržanie minimálnej kapitálovej požiadavky do troch mesiacov od jeho zistenia, uverejní sa to na konci tohto obdobia spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek ďalších nápravných opatrení.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladiť znenie s časovým rámcom stanoveným v článku 136.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípadoch uvedených v písmene b) druhého pododseku orgány dohľadu požadujú od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby bezodkladne uverejnili výšku nedodržiavania spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení. Pokiaľ sa napriek nápravnému plánu, ktorý sa pôvodne považoval za realizovateľný, nevyriešilo zásadné nedodržanie kapitálovej požiadavky solventnosti do štyroch mesiacov od jeho zistenia, uverejní sa to na konci tohto obdobia spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení.

V prípadoch uvedených v písmene b) druhého pododseku orgány dohľadu požadujú od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby bezodkladne uverejnili výšku nedodržiavania spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení. Pokiaľ sa napriek nápravnému plánu, ktorý sa pôvodne považoval za realizovateľný, nevyriešilo zásadné nedodržanie požiadavky kapitálovej solventnosti do šiestich mesiacov od jeho zistenia, uverejní sa to na konci tohto obdobia spolu s vysvetlením jeho pôvodu a dôsledkov vrátane akýchkoľvek ďalších nápravných opatrení.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zosúladiť znenie s časovým rámcom stanoveným v článku 135.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány dohľadu zúčastnili na činnostiach Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov podľa druhého pododseku článku 2 rozhodnutia Komisie 2004/6/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány dohľadu zúčastnili na činnostiach Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením zamestnancov podľa druhého pododseku článku 2 rozhodnutia Komisie 2004/6/ES, a aby vnútroštátny mandát orgánov dohľadu nebránil týmto orgánom vo výkone ich povinností, ktoré majú ako členovia uvedeného Výboru alebo v súlade s touto smernicou.

Odôvodnenie

Poradenstvo výboru CEIOPS musí byť spravodlivé a čestné a nesmie podliehať politickým kompromisom. Orgány dohľadu na vnútroštátnej úrovni musia mať také postavenie, ktoré im umožňuje komunikáciu a vzájomnú spoluprácu. To je v súlade s odporúčaniami z vyšetrovania v prípade spoločnosti Equitable Life.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 70 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbor CEIOPS poskytuje v prípade potreby spoločný výklad ustanovení tejto smernice a jej vykonávacích opatrení s cieľom lepšieho zbližovania postupov dohľadu. Výbor CEIOPS podáva pravidelné správy o pokroku dosiahnutom v oblasti zbližovania dohľadu v rámci Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je vypracovať definíciu vnútroštátneho mandátu orgánov dohľadu a úlohy zverenej výboru CEIOPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 75 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výpočet technických rezerv vychádza z ich súčasnej výstupnej hodnoty.

2. Technické rezervy sa vypočítajú spôsobom, ktorý je objektívny, spoľahlivý a v súlade s trhom.

Odôvodnenie

Pojem „výstupná hodnota“ nie je v smernici definovaný, mohol by spôsobiť nejasnosti a neprimerané vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 75 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri výpočte technických rezerv sa využívajú a zohľadňujú informácie poskytnuté finančnými trhmi a všeobecne dostupné údaje o poistných a zaistných technických rizikách (súlad s trhom).

3. Pri výpočte technických rezerv sa využívajú a zohľadňujú informácie poskytnuté finančnými trhmi a všeobecne dostupné údaje o upisovacích rizikách (súlad s trhom).

Odôvodnenie

Ide o technické objasnenie s cieľom odstrániť nejasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Technické rezervy sa vypočítajú rozumným, spoľahlivým a objektívnym spôsobom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Najlepší odhad sa rovná pravdepodobnosťou váženému priemeru budúcich peňažných tokov so zreteľom na časovú hodnotu peňazí (očakávaná súčasná hodnota budúcich peňažných tokov) za použitia termínovej štruktúry príslušnej bezrizikovej úrokovej sadzby.

2. Najlepší odhad je v súlade s pravdepodobnosťou váženým priemerom budúcich peňažných tokov so zreteľom na časovú hodnotu peňazí (očakávaná súčasná hodnota budúcich peňažných tokov) za použitia termínovej štruktúry príslušnej bezrizikovej úrokovej sadzby tak, aby bola diskontná sadzba v súlade s trhovými cenami pri zistiteľných peňažných tokoch, ktoré majú podobné vlastnosti ako záväzky, pokiaľ ide, okrem iného, o trvanie, menu, a likviditu.

Odôvodnenie

La expresión propuesta coincide con la recogida en el párrafo 63 del DP Fase II IFRS4 del IASB y por tanto, proporciona la necesaria convergencia con los principios contables internacionales. Además daría una mayor cabida al inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo de la Directiva 2002/83/CE, sobre el seguro de vida, que se desarrolló en algunos Estados miembros. En aquellos países en los que se ha hecho uso de la opción prevista en la anteriormente mencionada Directiva, la utilización de un tipo de descuento más acorde con la realidad económica ha permitido dotar al seguro de vida de un alto grado de avance, especialización y competitividad a nivel internacional.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výpočet najlepšieho odhadu sa zakladá na súčasných vierohodných informáciách, ako aj na realistických prognózach, a uskutoční sa za použitia náležitých poistno-matematických metód a štatistických techník.

Výpočet najlepšieho odhadu sa zakladá na súčasných vierohodných informáciách, ako aj na realistických prognózach, a uskutoční sa za použitia primeraných, platných a náležitých poistno-matematických metód a štatistických techník.

Odôvodnenie

Primeranosť nie je dostatočná vzhľadom na to, že v článku 83 sa uvádza aj platnosť a náležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Výška rizikovej marže musí zabezpečiť, aby sa hodnota technických rezerv rovnala sume, ktorú budú poisťovne a zaisťovne pravdepodobne potrebovať na účely prevzatia a plnenia poistných a zaistných záväzkov.

3. Výška rizikovej marže musí zabezpečiť, aby sa hodnota technických rezerv rovnala sume, ktorú budú poisťovne a zaisťovne pravdepodobne potrebovať na účely prevzatia a plnenia poistných a zaistných záväzkov, pričom sa primerane zohľadnia účinky diverzifikácie.

Odôvodnenie

Pri výpočte rizikovej marže by sa mali povoliť účinky diverzifikácie. Tieto riziká sa pravdepodobne presunú na spoločnosti, ktoré sú dobre diverzifikované alebo by akceptovaním týchto záväzkoch mali výhodu diverzifikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Avšak v prípade, že budúce peňažné toky spojené s poistnými alebo zaistnými záväzkami môžu byť znásobené za použitia finančných nástrojov, pre ktoré je možné priamo zistiť trhovú hodnotu, hodnota technických rezerv sa určí na základe trhovej hodnoty týchto finančných nástrojov. V tomto prípade sa nepožaduje samostatný výpočet najlepšieho odhadu a rizikovej marže.

Avšak v prípade, že sa budúce peňažné toky spojené s poistnými alebo zaistnými záväzkami môžu spoľahlivo odhadnúť za použitia finančných nástrojov, pre ktoré je možné priamo zistiť trhovú hodnotu, hodnota technických rezerv sa určí na základe trhovej hodnoty týchto finančných nástrojov, a to aj keď presná replikácia nie je možná. V tomto prípade sa nepožaduje samostatný výpočet najlepšieho odhadu a rizikovej marže. Pre účely tohto hodnotenia sa môžu použiť aj primerané interpolácie a extrapolácie z priamo sledovateľných trhových hodnôt.

Odôvodnenie

Dôležité je riadiť sa podľa najlepšej dostupnej trhovej referencie (najbližšej k ekonomickej trhovej hodnote).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sadzba použitá na stanovenie nákladov na zabezpečenie sumy použiteľných vlastných zdrojov (sadzba nákladov na kapitál) je rovnaká pre všetky poisťovne a zaisťovne.

Sadzba použitá na stanovenie nákladov na zabezpečenie sumy použiteľných vlastných zdrojov (sadzba nákladov na kapitál) je rovnaká pre všetky poisťovne a zaisťovne a pravidelne sa reviduje, aby odzrkadľovala trhové podmienky.

Odôvodnenie

Toto opatrenie by malo zahŕňať náklady na kapitál, ktorý sa týka nezabezpečiteľných rizík, a nie celkových firemných nákladov na kapitál. PDN sa zameriava na záväzky, ktoré má pokrývať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Použitá sadzba nákladov na kapitál sa rovná dodatočnej sadzbe presahujúcej úroveň bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorú poisťovňa a zaisťovňa, ktorá má v držbe použiteľné vlastné zdroje, ako sa ustanovuje v oddiele 3, rovnajúce sa kapitálovej požiadavke solventnosti, zaplatí v záujme držby týchto zdrojov.

Použitá sadzba nákladov na kapitál sa rovná dodatočnej sadzbe presahujúcej úroveň bezrizikovej úrokovej sadzby, ktorú by zaplatila poisťovňa a zaisťovňa, ktorá má v držbe použiteľné vlastné zdroje, ako sa ustanovuje v oddiele 3, rovnajúce sa kapitálovej požiadavke solventnosti, potrebnej na podporu poisťovacej a zaisťovacej povinnosti počas jej trvania.

Odôvodnenie

Toto opatrenie by malo zahŕňať náklady na kapitál, ktorý sa týka nezabezpečiteľných rizík, a nie celkových firemných nákladov na kapitál. PDN sa zameriava na záväzky, ktoré má pokrývať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 80 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výpočte technických rezerv spoločnosti zaistenej zaisťovňou pre konkrétny účel alebo subjekt sa k aktívam a pasívam zaisťovne pristupuje ako k aktívam a pasívam zaistenej spoločnosti a nevykonávajú sa žiadne úpravy s ohľadom na časové rozdiely medzi náhradami a priamymi platbami alebo očakávané straty spôsobené zlyhaním protistrany, pokiaľ ide o zmluvné povinnosti zaisťovne voči zaistenej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 85 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) pokiaľ je to potrebné, zjednodušené metódy a techniky na výpočet technických rezerv, s cieľom zabezpečiť, aby poistno-matematické metódy a štatistické technicky uvedené v písmene a) boli primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík znášaných poisťovňami a zaisťovňami.

h) pokiaľ je to potrebné, zjednodušené metódy a techniky na výpočet technických rezerv, s cieľom zabezpečiť, aby poistno-matematické metódy a štatistické techniky uvedené v písmene a) boli primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík znášaných poisťovňami a zaisťovňami, a to vrátane kaptívnych poisťovní a zaisťovní.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa zvláštne zjednodušenia uplatňovali pri výpočte technických rezerv v prípade kaptívnych poisťovní a zaisťovní. To je v súlade s prijatým všeobecným prístupom k ostatným malým a stredným poisťovniam a zaisťovniam. Dopad týchto zjednodušení určí štúdia QIS 4. Navrhovaný PDN vytvorí v smernici platformu, na základe ktorej sa tieto osobitné zjednodušenia v relevantných prípadoch uplatnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 90

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1. Prebytočné zdroje sa považujú za kumulované zisky, ktoré sú rozdeľované poistníkom a príjemcom plnení formou budúcich dobrovoľných bonusov.

Ak je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, realizované výnosy, ktoré sa v ročných účtovných závierkach objavia vo forme prebytočných zdrojov, nie sú považované za pasíva poisťovne a zaisťovne, pokiaľ sa tieto prebytočné zdroje môžu použiť na pokrytie akýchkoľvek prípadných strát a ak neboli určené na prerozdelenie poistníkom a príjemcom plnení.

2. Ak je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a ak neboli rozdelené jednotlivým poistníkom a príjemcom a neboli určené na rozdelenie poistníkom a príjemcom, prebytočné zdroje nie sú považované za pasíva poisťovne a zaisťovne, pokiaľ spĺňajú kritériá stanovené v článku 94 ods. 1. Prebytočné zdroje podliehajú obmedzeniu, ktoré je uvedené v článku 237 ods. 1.

Odôvodnenie

Ide o zavedenie definície prebytočných zdrojov na účely tejto smernice, ako aj pre ich použitie na krytie akýchkoľvek strát, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 96 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) aspoň polovica budúcich pohľadávok, ktoré by mohli mať počas príslušného účtovného roka vzájomné združenia poisťovní alebo poisťovne na základe vzájomnosti s variabilnými príspevkami voči svojim členom prostredníctvom žiadosti o dodatočný príspevok, sa zaradia do triedy 2;

Odôvodnenie

V niektorých štátoch sú skupiny poisťovní organizované tak, že právny subjekt riadi skupinu podnikov prepojených dlhodobými finančnými vzťahmi. Tento PDN má za cieľ objasniť, že polovica ich vlastných zdrojov sa zaraďuje do triedy 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 96 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) prebytočné zdroje podliehajúce ustanoveniam článku 90 sa zaradia do triedy 1;

(1) prebytočné zdroje podliehajúce ustanoveniam článku 90 ods. 2 sa zaradia do triedy 1;

Odôvodnenie

Keďže prebytočné zdroje neumožňujú úplnú absorpciu akýchkoľvek strát za všetkých okolností, zdá sa potrebné obmedziť ich uznávanie na účely dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 96 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) akékoľvek budúce pohľadávky, ktoré by mohli mať počas účtovného roka združenia na ochranu a náhradu škody voči svojim členom prostredníctvom žiadosti o dodatočný príspevok, sa zaradia do triedy 2.

(3) akékoľvek budúce pohľadávky, ktoré by mohli mať vzájomné združenia poisťovní alebo poisťovne na základe vzájomnosti s variabilnými príspevkami voči svojim členom prostredníctvom žiadosti o dodatočný príspevok, splatné v rámci nasledujúcich 12 mesiacov, sa zaradia do triedy 2.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že nároky, ktoré takéto združenie môže vzniesť voči svojim členom, môžu byť splatné aj v nasledujúcom roku, najmä ak je dátum posúdenia blízko konca súčasného účtovného roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 97

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, ktorými spresní:

1. Komisia prijme vykonávacie opatrenia, ktorými spresní:

a) rozdelenie tried do podtried, pokiaľ je potrebné zabezpečiť celkovú kvalitu vlastných zdrojov a celkový súlad v rámci sektoru;

 

b) kritériá použité na zaradenie položiek vlastných zdrojov do podtried uvedených v písmene a) na základe charakteristík stanovených v článku 93;

 

c) zoznam položiek vlastných zdrojov, o ktorých sa usudzuje, že splnili kritériá stanovené v článku 94 a v písmene b) tohto odseku, ktorý pri každej položke vlastných zdrojov obsahuje presný opis znakov určujúcich jej zaradenie;

a) zoznam položiek vlastných zdrojov, vrátane položiek uvedených v článku 96, o ktorých sa usudzuje, že splnili kritériá stanovené v článku 94, ktorý pri každej položke vlastných zdrojov obsahuje presný opis znakov určujúcich jej zaradenie;

d) metódy, ktoré majú použiť orgány dohľadu, keď schvaľujú hodnotenie a zaradenie položiek vlastných zdrojov, ktoré nie sú na zozname uvedenom v písmene c).

b) metódy, ktoré majú použiť orgány dohľadu, keď schvaľujú hodnotenie a zaradenie položiek vlastných zdrojov, ktoré nie sú na zozname uvedenom v písmene a).

Tieto opatrenia, ktorých účelom je zmena nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3.

Tieto opatrenia, ktorých účelom je zmena nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3.

2. Komisia pravidelne preveruje a prípadne aktualizuje zoznam uvedený v písmene c) odseku 1 v závislosti od vývoja na trhu.

2. Komisia pravidelne preveruje a prípadne aktualizuje zoznam uvedený v písmene a) odseku 1 v závislosti od vývoja na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 98

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o kapitálovú požiadavku solventnosti, výška položiek triedy 2 a triedy 3 podlieha týmto limitom:

vypúšťa sa

a) s cieľom zabezpečiť, aby bol pomer položiek triedy 1 v použiteľných vlastných zdrojoch vyšší ako tretina celkových použiteľných vlastných zdrojov, použiteľná čiastka triedy 2 spolu s použiteľnou čiastkou triedy 3 nesmie byť vyššia ako dvojnásobok celkovej výšky položiek triedy 1;

 

b) s cieľom zabezpečiť, aby bol pomer položiek triedy 3 v použiteľných vlastných zdrojoch nižší ako tretina celkových použiteľných vlastných zdrojov, použiteľná čiastka triedy 3 by nemala byť vyššia ako polovica celkovej čiastky triedy 1 a použiteľnej čiastky položiek triedy 2.

 

2. Pokiaľ ide o minimálnu kapitálovú požiadavku, s cieľom zabezpečiť, aby bol pomer položiek triedy 1 v použiteľných základných vlastných zdrojoch vyšší ako polovica celkových použiteľných základných vlastných zdrojov, výška položiek základných vlastných zdrojov použiteľných na krytie minimálnej kapitálovej položky, ktoré sú zaradené do triedy 2, je obmedzená na celkovú výšku položiek triedy 1.

 

3. Pokiaľ sa v súlade s článkom 97 ods. 1 zaviedli podtriedy, na čiastky položiek vlastných zdrojov zaradených do týchto podtried sa uplatňujú osobitné limity.

 

4. Použiteľná čiastka vlastných zdrojov na pokrytie kapitálovej požiadavky solventnosti stanovenej v článku 100 sa rovná súčtu čiastky triedy 1, použiteľnej čiastky triedy 2 a použiteľnej čiastky triedy 3.

 

5. Použiteľná čiastka základných vlastných zdrojov na pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky stanovenej v článku 126 sa rovná súčtu čiastky triedy 1 a použiteľnej čiastky položiek základných vlastných zdrojov zaradených do triedy 2.

 

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť tomu, aby boli spoločnosti nevhodne kapitalizované s kapitálom relatívne nízkej kvality, je žiaduca nejaká forma triedenia a obmedzení. Limity použiteľnosti navrhované v článku 98 sú však nadmerné, svojvoľné a vôbec sa nezakladajú na ekonomických dôvodoch. Prebytočné zdroje v súlade s článkom 90 (odsek 2) sa môžu použiť na pokrytie strát len v prípade porušenia požiadavky kapitálovej solventnosti zo strany poisťovne, nie v prípade porušenia minimálnej kapitálovej požiadavky. Bez ohľadu na zaradenie do jednotlivých tried.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 99 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme vykonávacie opatrenia ustanovujúce osobitné limity platné pre podtriedy, pokiaľ sa tieto podtriedy zaviedli.

Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia, ktorými sa kapitál triedy 2 a 3 obmedzí na výšku, ktorá je preukázateľne potrebná na poskytnutie primeranej úrovne ochrany poistníkov.

Odôvodnenie

Ako je podrobnejšie vysvetlené v PDN k článku 98, akékoľvek dodatočné obmedzenia vlastných zdrojov použiteľných na krytie MCR a SCR sa môžu zaviesť prostredníctvom vykonávacích opatrení na úrovni 2. Ak by sa zaviedli obmedzenia kapitálu triedy 2, mali by byť v súlade s celkovým zámerom článku 98. Podtriedy nie sú potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 104 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V štruktúre každého rizikového modulu sa prípadne zohľadnia diverzifikačné účinky.

V štruktúre každého rizikového modulu sa prípadne zohľadnia diverzifikačné alebo špecializačné účinky.

Odôvodnenie

Okrem účinkov diverzifikácie sa budú objavovať aj účinky špecializácie, ktoré bude rovnako treba zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 105 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. K aktívam a pasívam zaisťovne na konkrétny účel alebo subjekt sa pristupuje ako k aktívam a pasívam spoločnosti, ktorej táto zaisťovňa poskytla zaistenie, preto sa pri výpočte solventnosti zaistenej spoločnosti nerobí úprava s ohľadom na riziko zlyhania protistrany alebo koncentráciu trhového rizika vo vzťahu k zmluvným záväzkom zaisťovne voči zaistenej spoločnosti. Pri výpočte kapitálovej požiadavky solventnosti zaistenej spoločnosti sa však berú do úvahy riziká uvedené v článku 101 ods. 4, ktoré vplývajú na zaisťovňu na konkrétny účel alebo subjekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 107 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv absorbovať straty a odložené daňové povinnosti uvedená v písmene c) článku 103 zohľadní prípadnú kompenzáciu neočakávaných strát prostredníctvom súčasného zníženia technických rezerv a odložených daňových povinností.

Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv absorbovať straty a odložené daňové povinnosti uvedená v písmene c) článku 103 zohľadní prípadnú kompenzáciu neočakávaných strát prostredníctvom zníženia technických rezerv alebo odložených daňových povinností alebo kombináciou oboch, pokiaľ neboli považované za prebytočné zdroje v súlade s článkom 90 ods. 2.

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami článku 90.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 108 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poisťovne a zaisťovne môžu použiť zjednodušený výpočet pre osobitný submodul alebo rizikový modul, ak to opodstatňuje povaha, rozsah a zložitosť rizík, ktorým čelia, a pokiaľ by bolo neprimerané žiadať, aby všetky poisťovne a zaisťovne uplatňovali štandardizovaný výpočet.

Poisťovne a zaisťovne môžu použiť zjednodušený výpočet pre osobitný submodul alebo rizikový modul, ak to opodstatňuje povaha, rozsah, zložitosť alebo špecializácia rizík, ktorým čelia, a pokiaľ by bolo neprimerané žiadať, aby všetky poisťovne a zaisťovne uplatňovali štandardizovaný výpočet.

Odôvodnenie

Bude treba zohľadniť aj účinky špecializácie, ktoré nastanú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 109 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) korelačné parametre;

c) korelačné parametre a postupy aktualizácie týchto parametrov;

Odôvodnenie

Nedávna finančná kríza ukázala, že korelačné parametre môžu potrebovať rýchlu úpravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 109 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ja) zjednodušené výpočty stanovené pre osobitné podmoduly a rizikové moduly, ako aj kritériá, ktorých plnenie sa požaduje od kaptívnych poisťovní a zaisťovní, aby boli oprávnené použiť takéto zjednodušenia, ako sa stanovuje v článku 108.

Odôvodnenie

Je rovnako potrebné, aby sa osobitné zjednodušenia uplatňovali pri výpočte kapitálovej požiadavky solventnosti aj v prípade kaptívnych poisťovní a zaisťovní. To je v súlade s prijatým všeobecným prístupom k ostatným malým a stredným poisťovniam a zaisťovniam. Dopad týchto zjednodušení určí štúdia QIS 4. Navrhovaný PDN vytvorí v smernici platformu, na základe ktorej sa tieto osobitné zjednodušenia v relevantných prípadoch uplatnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Článok 110 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Orgány dohľadu schvália žiadosť iba vtedy, ak sú presvedčené, že systémy poisťovní a zaisťovní týkajúce sa kontroly a riadenia rizík sú vhodné, a najmä, ak vnútorný model spĺňa požiadavky uvedené v odseku 3.

5. Orgány dohľadu schvália žiadosť iba vtedy, ak sú presvedčené, že systémy poisťovní a zaisťovní týkajúce sa zisťovania, posúdenia, monitorovania, riadenia a oznamovania rizík sú vhodné, a najmä, ak vnútorný model spĺňa požiadavky uvedené v odseku 3.

Odôvodnenie

Preto, aby bolo možné monitorovať, riadiť a oznamovať riziká, je treba ich najskôr zistiť a posúdiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 110 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Poisťovne a zaisťovne oznamujú orgánom dohľadu po dobu dvoch rokov potom, čo dostali schválenie od orgánov dohľadu, odhad kapitálovej požiadavky solventnosti stanovený podľa štandardného vzorca, ako sa stanovuje v pododdiele 2.

7. Poisťovne a zaisťovne môžu byť povinné oznámiť orgánom dohľadu po dobu až do dvoch rokov potom, čo dostali schválenie od orgánov dohľadu, odhad kapitálovej požiadavky solventnosti stanovený podľa štandardného vzorca, ako sa stanovuje v pododdiele 2.

Odôvodnenie

Tento PDN má za cieľ zabrániť nejasne vymedzenému súbežnému výpočtu kapitálovej požiadavky solventnosti podľa štandardného vzorca a podľa interného modelu. Orgány dozoru by mali mať právomoc, ale nie povinnosť, používať vyššie uvedené. Realistickejším prístupom by bolo, aby orgány dohľadu mohli súbežné vykazovanie požadovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 111 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri hodnotení žiadosti o použitie čiastočného vnútorného modelu, ktorý pokrýva iba určité submoduly osobitného rizikového modulu, alebo niektoré obchodné jednotky poisťovne alebo zaisťovne v súvislosti s osobitným rizikovým modulom, alebo časti oboch, orgány dohľadu môžu požadovať, aby príslušné poisťovne a zaisťovne predložili realistický prechodný plán na rozšírenie rozsahu modelu.

vypúšťa sa

V prechodnom pláne sa stanoví, akým spôsobom plánujú poisťovne a zaisťovne rozšíriť rozsah modelu na iné submoduly alebo obchodné jednotky, s cieľom zabezpečiť, aby model pokrýval prevažnú časť ich operácií poistenia s ohľadom na osobitný rizikový modul.

 

Odôvodnenie

V prípade viacerých spoločností môže byť využívanie čiastočného modelu v kombinácii so štandardným prístupom nákladovo efektívnejšie riešenie ako plný interný model, keďže sa takto prostriedky sústreďujú na najvýznamnejšie riziká. Táto možnosť je obzvlášť dôležitá pre proporcionálny prístup k malým a stredným poisťovniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 117

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ nie je vhodné, aby sa na výpočet kapitálovej požiadavky solventnosti použil štandardný vzorec podľa pododdielu 2, pretože sa rizikový profil príslušných poisťovní a zaisťovní významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza kapitálová požiadavka solventnosti, orgány dohľadu môžu na základe rozhodnutia s uvedením dôvodov požadovať od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby na výpočet kapitálovej požiadavky solventnosti použili vnútorný model, alebo iné náležité rizikové moduly.

Pokiaľ nie je vhodné, aby sa na výpočet kapitálovej požiadavky solventnosti použil štandardný vzorec podľa pododdielu 2, pretože sa rizikový profil príslušných poisťovní a zaisťovní významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza kapitálová požiadavka solventnosti, orgány dohľadu môžu, za mimoriadnych okolností, na základe rozhodnutia s uvedením dôvodov požadovať od príslušných poisťovní a zaisťovní, aby na výpočet kapitálovej požiadavky solventnosti použili vnútorný model, alebo jeho náležité rizikové moduly.

Odôvodnenie

Právomoc orgánov dohľadu vyžadovať, aby spoločnosť vytvorila interný model, ak sa ich rizikový profil „významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza štandardný prístup“, by sa mala uplatňovať len v mimoriadnych prípadoch, ktoré uvádza článok 37.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 119 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Metódy použité na výpočet prognózy rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na primeraných poistno-matematických a štatistických technikách a sú v súlade s metódami použitými na výpočet technických rezerv.

2. Metódy použité na výpočet prognózy rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na primeraných, platných a náležitých poistno-matematických a štatistických technikách a sú v súlade s metódami použitými na výpočet technických rezerv.

Odôvodnenie

Primeranosť nie je dostatočná vzhľadom na to, že v článku 83 sa uvádza aj platnosť a náležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 119 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Údaje použité pre vnútorný model musia byť presné, úplné a primerané.

3. Údaje použité pre vnútorný model musia byť primerane a dostatočne presné a komplexné, aby odôvodňovali dôveru, ktorá sa do nich vkladá.

Odôvodnenie

Požiadavka, aby boli údaje „úplné“ by mohla byť zbytočnou prekážkou pre interné modely a mala by namiesto toho objasniť normy, ktoré sa vyžadujú od údajov používaných v internom modeli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Článok 127

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálna kapitálová požiadavka sa vypočíta v súlade s týmito zásadami:

1. Minimálna kapitálová požiadavka sa vypočíta v súlade s týmito zásadami:

a) vypočíta sa jasným a jednoduchým spôsobom a tak, aby sa zabezpečila revízia výpočtu;

a) vypočíta sa jasným a jednoduchým spôsobom a tak, aby sa zabezpečila revízia výpočtu;

b) minimálna kapitálová požiadavka zodpovedá výške základných použiteľných vlastných zdrojov, pod ktorou sú poistníci a príjemcovia vystavení neprijateľnej úrovni rizika, ak bolo poisťovniam a zaisťovniam povolené, aby pokračovali vo svojej činnosti;

b) zodpovedá výške základných použiteľných vlastných zdrojov, pod ktorou sú poistníci a príjemcovia vystavení neprijateľnej úrovni rizika, ak by bolo poisťovniam a zaisťovniam povolené, aby pokračovali vo svojej činnosti;

 

ba) vypočíta sa ako lineárna funkcia súboru alebo podsúboru týchto premenných: technické rezervy, predpísané poistné, rizikový kapitál, odložené dane a administratívne náklady podniku. Používané premenné sa merajú očistené od zaistenia.

c) úroveň minimálnej kapitálovej požiadavky zodpovedá hodnote v riziku (Value-at-Risk) základných vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne s 80% až 90 % úrovňou spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roku;

c) je obmedzená dolnou a hornou hraničnou hodnotou vypočítanou ako percentuálny podiel kapitálovej požiadavky solventnosti kalibrovanej na hodnotu v riziku (Value-at-risk) základných vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne s 80 % až 90 % priemernou úrovňou spoľahlivosti v časovom horizonte jedného roku;

d) absolútna spodná hranica minimálnej kapitálovej požiadavky predstavuje 1.000.000 eur v prípade neživotnej poisťovne a zaisťovne a 2 000 000 v prípade životnej poisťovne.

d) absolútna spodná hranica (MCR) je:

 

i) 2 200 000 eur v prípade neživotnej poisťovne, vrátane kaptívnych poisťovní okrem prípadu, že sú kryté všetky alebo niektoré riziká zaradené do tried 10 až 15, ktoré sú uvedené v bode A prílohy I, kedy je horná hranica 3 200 000 eur;

 

ii) 3 200 000 EUR v prípade životnej poisťovne vrátane kaptívnych poisťovní;

 

iii) 3 000 000 eur v prípade zaisťovní, okrem prípadu kaptívnych zaisťovní, pri ktorých je minimálna kapitálová požiadavka najmenej 1 200 000 eur;

 

iv) súčet súm uvedených v bodoch i) a ii) pre poisťovne je v súlade s článkom 72 ods. 2 a 5;

 

da) je plne v súlade s prístupom požiadavky kapitálovej solventnosti, založenej na riziku, aby bolo možné postupne zvyšovať intervenciu orgánov dohľadu;

 

1a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 písm. d), nesmie byť minimálna kapitálová požiadavka nižšia ako 25 % ani vyššia ako 45 % kapitálovej požiadavky solventnosti podniku, ktorá sa vypočíta v súlade s kapitolou VI oddielom 4 pododdielom 2 alebo 3, vrátane akéhokoľvek navýšenia kapitálu uloženého v súlade s článkom 37.

2. Poisťovne a zaisťovne vypočítajú minimálnu kapitálovú požiadavku aspoň raz za štvrťrok a výsledky tohto výpočtu oznámia orgánom dohľadu.

2. Poisťovne a zaisťovne vypočítajú minimálnu kapitálovú požiadavku aspoň raz za štvrťrok a výsledky tohto výpočtu oznámia orgánom dohľadu.

 

2a. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Výboru CEIOPS päť rokov od dátumu uvedeného v článku 310 ods. 1 správu o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu prijatých podľa odsekov 1, 1a a 2. Správa sa týka najmä použitia a úrovne najvyššej a najnižšej hodnoty v odseku 1a a akýchkoľvek problémov, ktorými sa zaoberali orgány dohľadu a podniky pri uplatňovaní tohto článku.

Odôvodnenie

Smernica o zaistení v súčasnosti uznáva špecifickú štruktúru rizika v kaptívnom podnikaní a stanovuje, že s cieľom zohľadniť osobitosti kaptívnych poisťovní by sa mali prijať opatrenia, ktoré domovskému členskému štátu umožnia stanoviť minimálny garančný fond, ktorý je pre kaptívne zaisťovne povinný, v nižšej výške 1 milióna eur. Dôvody, ktoré pred niekoľkými rokmi viedli členské štáty k tomu, že sa v rámci smernice o zaistení prijal zvláštny režim pre kaptívne zaisťovne, sú stále platné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok 130 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o celé portfólio aktív, poisťovne a zaisťovne investujú iba do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná poisťovňa alebo zaisťovňa riadne sledovať, riadiť a kontrolovať.

2. Pokiaľ ide o celé portfólio aktív, poisťovne a zaisťovne investujú iba do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže príslušná poisťovňa alebo zaisťovňa riadne zistiť, posudzovať, monitorovať, riadiť, kontrolovať a oznamovať.

Odôvodnenie

Preto, aby bolo možné monitorovať, riadiť a oznamovať riziká, je treba ich najskôr zistiť a posúdiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 130 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aktíva držané na účely pokrytia technických rezerv sa môžu investovať aj iným spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných a zaistných záväzkov. Tieto aktíva sa investujú v záujme poistníkov a príjemcov plnení;

Aktíva držané na účely pokrytia technických rezerv sa môžu investovať aj iným spôsobom primeraným povahe a trvaniu poistných a zaistných záväzkov. Tieto aktíva sa investujú vo všeobecný prospech poistníkov a oprávnených osôb, pričom sa zohľadňuje prípadný politický cieľ, o ktorom sú plne zverejnené informácie, ako je napríklad etická či ekologická investícia.

Odôvodnenie

Riziko nie je možné kontrolovať. Je možné ho riadiť a riadením zmierňovať jeho dôsledky. Najlepší záujem sa ťažko definuje. Ide o to, že by sa mal sledovať všeobecný prospech poistníkov a oprávnených osôb, ale zároveň by mali mať možnosť dať súhlas na konkrétne investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice

Článok 131 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvým pododsekom nie sú dotknuté požiadavky, ktoré môžu stanoviť orgány dohľadu členského štátu o záväzku s ohľadom na jednotlivých investorov v súvislosti s aktívami alebo referenčnými hodnotami, na ktoré sa môžu viazať poistné plnenia v prípade, že investičné riziká znášajú poistníci.

Odôvodnenie

Tento PDN sa týka ochrany spotrebiteľa. V súčasnosti môžu orgány dohľadu podľa konsolidovaného znenia smernice o životnom poistení stanoviť pravidlá určujúce, ktoré aktíva sa môžu spájať s poistením vzťahujúcim sa na podielové fondy (napr. produkty typu PKIPCP).. Je dôležité, aby sa táto väzba zachovala, aby sa tak zabránilo celoplošným dôsledkom pre všetky sektory v prípadoch, ak napríklad niekde existujú prísnejšie pravidlá pre investovanie v rámci PKIPCP ako na investovanie iného typu, pokiaľ ide o to, na čo môžu byť tieto podiely viazané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice

Článok 132 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o poistné riziká umiestnené v Spoločenstve, členské štáty zabezpečia, aby boli aktíva držané na účely pokrytia technických rezerv súvisiacich s týmito rizikami umiestnené v rámci Spoločenstva. Členské štáty od poisťovní nepožadujú, aby umiestnili svoje aktíva v niektorom konkrétnom členskom štáte.

1. Pokiaľ ide o poistné riziká umiestnené v Spoločenstve, členské štáty nepožadujú, aby boli aktíva držané na účely pokrytia technických rezerv súvisiacich s týmito rizikami umiestnené v rámci Spoločenstva alebo v niektorom konkrétnom členskom štáte.

Pokiaľ ide o platby vymáhateľné na základe zaistných zmlúv od podnikov povolených podľa tejto smernice alebo majúcich sídlo v tretej krajine, u ktorých možno usudzovať, že ich režim solventnosti zodpovedá článku 170, členské štáty nesmú požadovať, aby aktíva predstavujúce tieto vymáhateľné čiastky boli umiestnené v rámci Spoločenstva.

Pokiaľ ide o platby vymáhateľné na základe zaisťovacích zmlúv od podnikov povolených podľa tejto smernice alebo majúcich sídlo v tretej krajine, u ktorých možno usudzovať, že ich režim solventnosti zodpovedá článku 170, členské štáty taktiež nepožadujú, aby aktíva predstavujúce tieto vymáhateľné sumy boli umiestnené v rámci Spoločenstva.

Požiadavka týkajúca sa umiestnenia  aktív, ako sa ustanovuje v prvom pododseku,  sa však nebude vysvetľovať tak, že zahrnuje požiadavku, aby sa hnuteľné aktíva uložili alebo aby nehnuteľné aktíva boli predmetom reštriktívnych opatrení, ako je registrácia hypoték. Aktíva, ktoré predstavujú nároky voči dlžníkom, sa považujú za situované v členskom štáte, v ktorom sú realizovateľné;

 

Odôvodnenie

Požiadavka na umiestnenie aktív v rámci EÚ odporuje zásade investovania „obozretnej osoby“ a môže v prípade ťažkostí dokonca poškodiť záujmy poistníkov. Pokiaľ ide o zvýšené vystavenie sa riziku s týmto spojené, je táto otázka zohľadnená v požiadavke SCR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh95

Návrh smernice

Článok 136

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poisťovne a zaisťovne informujú orgán dohľadu, hneď ako zistia, že prestali spĺňať kapitálovú požiadavku solventnosti, alebo im hrozí, že ju nebudú spĺňať v nasledujúcich troch mesiacoch.

1. Poisťovne a zaisťovne bezodkladne informujú orgán dohľadu, hneď ako zistia, že prestali spĺňať kapitálovú požiadavku solventnosti, alebo im hrozí, že ju nebudú spĺňať v nasledujúcich troch mesiacoch.

2. Príslušné poisťovne alebo zaisťovne predložia na schválenie orgánu dohľadu realistický ozdravný plán do dvoch mesiacov od zistenia, že nespĺňajú kapitálovú požiadavku solventnosti.

2. Príslušné poisťovne alebo zaisťovne predložia na schválenie orgánu dohľadu realistický ozdravný plán do dvoch mesiacov od zistenia, že závažným spôsobom nespĺňajú kapitálovú požiadavku solventnosti.

3. Orgán dohľadu požiada príslušné poisťovne alebo zaisťovne, aby v lehote šiestich mesiacov od zistenia, že nespĺňajú kapitálovú požiadavku solventnosti, prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom obnoviť použiteľné vlastné zdroje na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku solventnosti, alebo znížili svoj rizikový profil s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky solventnosti.

3. Orgán dohľadu požiada príslušné poisťovne alebo zaisťovne, aby v lehote šiestich mesiacov od zistenia, že závažným spôsobom nespĺňajú požiadavku kapitálovej solventnosti, prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom obnoviť použiteľné vlastné zdroje na úroveň pokrývajúcu kapitálovú požiadavku solventnosti, alebo znížili svoj rizikový profil s cieľom zabezpečiť splnenie kapitálovej požiadavky solventnosti.

Orgán dohľadu môže prípadne predĺžiť túto lehotu o tri mesiace.

Orgán dohľadu môže prípadne predĺžiť túto lehotu o tri mesiace.

 

3a. S cieľom zabrániť procyklickým vplyvom a predísť destabilizácii finančných trhov požiadavkou, aby podniky splnili kapitálovú požiadavku solventnosti do deviatich mesiacov od zistenia jej neplnenia, môžu orgány dohľadu predĺžiť lehotu stanovenú v druhom pododseku trikrát o dodatočné tri mesiace.

4. Za mimoriadnych okolností, ak je orgán dohľadu  toho názoru, že finančná situácia dotknutého podniku  sa bude ďalej zhoršovať, môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie aktívami tohto podniku . Tento orgán dohľadu  informuje orgány dohľadu  hostiteľských  členských štátov o akýchkoľvek opatreniach, ktoré vykonal. Tieto orgány  na žiadosť orgánu dohľadu domovského členského štátu  prijmú rovnaké opatrenia. Orgán dohľadu domovského členského štátu určí, na ktoré aktíva sa tieto opatrenia budú vzťahovať.

4. Predĺženie lehoty uvedené v odseku 3 podlieha aspoň týmto požiadavkám:

 

a) orgánu dohľadu sa predkladá správa o pokroku každé tri mesiace; a zároveň

 

b) za tri mesiace predchádzajúce navrhovanému predĺženiu sa dosiahlo výrazné zlepšenie pri plnení požiadavky kapitálovej solventnosti.

Odôvodnenie

Tento PDN má za cieľ stanoviť vykonávacie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby v záujme ochrany poistníkov a oprávnených osôb poistených dotyčnými poisťovňami boli právomoci orgánov dohľadu a kroky, ktoré tieto orgány vykonajú, primerané expozícii riziku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice

Článok 139 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia zohľadňujú úroveň a trvanie zhoršenia solventnosti príslušných poisťovní alebo zaisťovní.

Tieto opatrenia zohľadňujú úroveň a trvanie zhoršenia solventnosti príslušných poisťovní alebo zaisťovní a sú úmerné riziku, ktoré toto zhoršenie solventnosti predstavuje pre ochranu poistníkov a oprávnených osôb.

Odôvodnenie

Tento odsek dáva orgánom dohľadu právomoc „prijať všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistníkov“. Táto neobmedzená právomoc sa javí ako príliš otvorená a široká. Právomoci orgánov dohľadu by mali vychádzať so zásad, mali by byť primerané a postupne sa zosilňovať úmerne k závažnosti porušenia kapitálovej požiadavky. Mali by zohľadňovať možnosť, že sa kapitálová pozícia spoločnosti v budúcnosti zhorší, a všetky kroky, ktoré spoločnosť vykonala alebo v najbližšej budúcnosti plánuje vykonať, aby nepriaznivý vývoj zmiernila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice

Článok 141 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých stanoví podmienky, za ktorých možno zasiahnuť podľa článku 136 ods. 3 a 4 a objasní uplatňovanie zásad uvedených v článku 139.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby smernica v čo najväčšej miere slúžila na harmonizáciu postupov a činnosti jednotlivých európskych orgánov dohľadu, aby nedochádzalo k tomu, že sa daný prevádzkovateľ v jednotlivých členských štátoch stretne s rozdielnym prístupom. Navrhuje sa preto, aby Komisia v rámci rozvojových opatrení (úroveň 2 podľa Lamfalussyho) stanovila harmonizované všeobecné zásady, ktoré musia vnútroštátne orgány dozoru zohľadňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice

Článok 164 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Pre tieto účely sa má za to, že vymáhateľné sumy zo zaisťovacích zmlúv sú ponechané v členskom štáte, v ktorom sa činnosť prevádzkuje, pokiaľ ide o sumy zo zaisťovacích zmlúv vymáhaných od:

 

a) podnikov, ktorým sa udelilo povolenie v súlade s touto smernicou;

 

b) zaisťovní pre konkrétny účel alebo subjekt; alebo

 

c) podnikov so sídlom v tretích krajinách, ktorých režim solventnosti sa považuje za rovnocenný v súlade s článkom 170.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice

Článok 170 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v odseku 2 článku 304 prijme rozhodnutia, či režim solventnosti v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na zaisťovacie činnosti podnikov s ústredím v tejto tretej krajine, je rovnocenný s režimom stanoveným v tejto smernici.

1. Komisia môže prijať rozhodnutia, či režim solventnosti v tretej krajine, ktorý sa uplatňuje na zaisťovacie činnosti podnikov s ústredím v tejto tretej krajine, je rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I, kapitole VI.

Tieto rozhodnutia sa pravidelne preskúmajú.

Tieto rozhodnutia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3. Pravidelne sa preskúmajú s cieľom zohľadniť všetky zmeny režimu solventnosti stanoveného v hlave I kapitole VI a režimu solventnosti v príslušnej tretej krajine.

Odôvodnenie

Rozhodnutie týkajúce sa rovnocennosti noriem v tretích krajinách je politická otázka, pri ktorej by sa k spolutvorcom právnych predpisov malo pristupovať rovnocenne. V dôsledku toho sa poradný postup podľa článku 304 ods. 2 stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice

Článok 170 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 môže nadobudnúť účinnosť až potom, ako príslušná tretia krajina uzná režim solventnosti uvedený v tejto smernici za rovnocenný jej vlastnému (vzájomné uznávanie).

Odôvodnenie

Doplnenie tohto odseku je vhodné, keďže články 263 a 170 sa týkajú posudzovania rovnocennosti. Najmä pokiaľ ide o uznávanie systémov sledovania zaisťovacej činnosti, trvajú rokovania s rôznymi jurisdikciami o stanovení noriem už veľa rokov. Ak krajiny zvažujú zavedenie systému kolaterálov, nemala by ich EÚ uznávať bez dodatočných požiadaviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice

Článok 183 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Okrem toho sa poskytujú osobitné informácie, ktoré poistníkovi umožnia správne pochopiť riziká spojené so zmluvou, ktoré poistník preberá.

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je spolu s článkom 180 a článkom 181 posilniť v návrhu Komisie ochranu a informovanosť poistníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice

Článok 183a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 183a

 

Informácie pre poistníkov: prebytočné zdroje

 

Okrem informácií uvedených v článku 183 dostane poistník pred uzavretím zmluvy o životnej poistke informácie o použití prebytočných zdrojov podľa článku 90 ods. 2 na účely požiadaviek solventnosti.

Odôvodnenie

Súčasťou informácií, ktoré dostane poistník pred podpisom zmluvy, by mala byť informácia o použití kolektívne rozdelených realizovaných ziskov z dôvodu akéhokoľvek porušenia štandardných kapitálových požiadaviek. Dôležitosť tohto bodu sa ukázala aj pri vyšetrovaní v prípade spoločnosti Equitable Life.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice

Článok 208 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a zaisťovne, ktoré uzatvoria zmluvy o výlučnom zaistení alebo vykonávajú činnosti výlučného zaistenia, boli schopné správne sledovať, riadiť, kontrolovať a oznamovať riziká vyplývajúce z týchto zmlúv alebo činností.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne a zaisťovne, ktoré uzatvoria zmluvy o výlučnom zaistení alebo vykonávajú činnosti výlučného zaistenia, boli schopné správne zistiť, posudzovať, monitorovať, riadiť, kontrolovať a oznamovať riziká vyplývajúce z týchto zmlúv alebo činností.

Odôvodnenie

Posúdiť riziko sa dá až potom, ako sa zistí. Kombináciu týchto piatich krokov – zistiť, posúdiť, riadiť, monitorovať a oznamovať – uvádza Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) vo svojom prvom súbore odporúčaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice

Článok 210 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „skupina“ znamená skupinu podnikov, ktorá pozostáva z podniku s účasťou, jeho dcérskych podnikov a subjektov, v ktorých podnik s účasťou alebo jeho dcérske podniky majú účasť, ako aj podniky navzájom prepojené vzťahom, ako sa ustanovuje v článku 12 ods.1 smernice 83/349/EHS;

c) „skupina“ znamená skupinu podnikov, ktorá:

 

i) pozostáva z podniku s účasťou, jeho dcérskych podnikov a subjektov, v ktorých podnik s účasťou alebo jeho dcérske podniky majú účasť, ako aj podniky navzájom prepojené vzťahom, ako sa ustanovuje v článku 12 ods.1 smernice 83/349/EHS; alebo

 

ii) je založená na zmluvnom alebo inom materiálnom uznaní pevných a trvalých finančných väzieb medzi týmito podnikmi, a ktorá môže zahŕňať vzájomné poisťovne alebo poisťovne na vzájomnom základe, za predpokladu, že:

 

- centrálna koordinácia má účinný a dominantný vplyv na rozhodnutia vrátane finančných rozhodnutí všetkých podnikov, ktoré sú súčasťou skupiny; a zároveň

 

- vytvorenie a zrušenie takýchto vzťahov na účely tejto Hlavy podliehajú predchádzajúcemu schváleniu orgánom dohľadu.

 

Podnik, ktorý vykonáva centralizovanú koordináciu sa považuje za podnik s účasťou, prípadne za materský podnik, a všetky ostatné podniky sa považujú za prepojené podniky, prípade dcérske podniky.

Odôvodnenie

Práva a povinnosti dohľadu nad skupinou sú v texte navrhovanom Komisiou obmedzené na skupiny pozostávajúce z materských a dcérskych podnikov. K podobným situáciám dochádza však aj pri skupinách poisťovní a/alebo poisťovacích (holdingových) spoločnostiach so zmiešanou činnosťou založených na zmluvných vzťahoch. Dohľad nad skupinou by mal zvýhodňovať aj tieto skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice

Článok 210 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) „kolégium orgánov dohľadu“ znamená stálu ale flexibilnú štruktúru spolupráce a koordinácie medzi orgánmi dohľadu príslušných členských štátov;

Odôvodnenie

Aby sa zaručilo zavedenie kolégia orgánov dohľadu ako právnej požiadavky cezhraničného dohľadu nad skupinami poisťovní, treba do rámcovej smernice zaviesť príslušnú definíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice

Článok 212 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán dohľadu nad skupinou nezačlení niektorú poisťovňu alebo zaisťovňu pod dohľad na skupinou podľa prípadov ustanovených v písmenách b) a c) prvého pododseku, orgány dohľadu členského štátu, v ktorom sa tento podnik nachádza, môžu požiadať vedúci podnik v rámci tejto skupiny, aby poskytol všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť ich dohľad nad príslušnými poisťovňami alebo zaisťovňami.

Ak orgán dohľadu nad skupinou sa domnieva, že niektorá poisťovňa alebo zaisťovňa by nemala byť začlenená pod dohľad nad skupinou podľa prípadov ustanovených v písmenách b) a c) prvého pododseku, pred prijatím rozhodnutia konzultuje orgány dohľadu členského štátu, v ktorom sa tento podnik nachádza. Orgány dohľadu  členského štátu, v ktorom sa poisťovňa alebo zaisťovňa nachádza, môžu požiadať vedúci podnik v rámci tejto skupiny, aby poskytol všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť ich dohľad nad príslušnými poisťovňami alebo zaisťovňami.

Odôvodnenie

Mechanizmus skupinovej podpory je založený na vzájomnej dôvere. Malo by sa však posilniť zapojenie príslušných orgánov dohľadu, pri ktorých nejde o orgán zodpovedný za dohľad nad skupinou. Všetky orgány dohľadu by mali byť schopné zhodnotiť situáciu na základe rovnakého množstva informácií. Ak príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, je užitočné získať odborné stanovisko tretej osoby, ktorá poskytne nezávislý pohľad. Problém agentúry/riadenia, ktorý sa vyskytol v pôvodnom návrhu, týmto zaniká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice

Článok 220 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, nasledujúce položky sa môžu začleniť do výpočtu iba do tej miery, v akej použiteľné na pokrytie kapitálovej požiadavky solventnosti príslušného prepojeného podniku:

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, akýkoľvek upísaný, ale nesplatený kapitál poisťovne alebo zaisťovne, ktorá je prepojeným podnikom poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava skupinová solventnosť, sa môže začleniť do výpočtu iba do tej miery, v akej je použiteľný na pokrytie požiadavky kapitálovej solventnosti príslušného prepojeného podniku.

a) rezervy tvorené zo zisku a budúce výnosy vytvorené v životnej poisťovni alebo zaisťovni, ktorá je prepojeným podnikom poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava skupinová solventnosť;

 

b) akýkoľvek upísaný, no nevyplatený kapitál poisťovne alebo zaisťovne, ktorá je prepojeným podnikom poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava skupinová solventnosť;

 

c) akýkoľvek upísaný, no nevyplatený kapitál prepojenej poisťovne alebo zaisťovne, ktorý predstavuje potenciálny záväzok na strane inej poisťovne alebo zaisťovne, ktorá je prepojeným podnikom tej istej poisťovne alebo zaisťovne s účasťou;

 

Odôvodnenie

Rezervy tvorené zo zisku a budúce zisky sú účtovnými koncepciami, ktoré nie sú v súlade so zásadami reálneho oceňovania, ktorým podľa tejto smernice poisťovne podliehajú. Preto musia byť vypustené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice

Článok 220 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak orgány dohľadu usudzujú, že určité vlastné zdroje použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky solventnosti prepojenej poisťovne alebo zaisťovne, iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, nemôžu byť skutočne sprístupnené na účely krytia kapitálovej požiadavky solventnosti poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava skupinová solventnosť, tieto vlastné zdroje môžu byť začlenené do výpočtu, iba ak sú použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky solventnosti prepojeného podniku.

3. Ak určité vlastné zdroje použiteľné na krytie požiadavky kapitálovej solventnosti prepojenej poisťovne alebo zaisťovne, iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, nemôžu byť skutočne sprístupnené na účely krytia kapitálovej požiadavky solventnosti poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, pre ktorú sa vypočítava skupinová solventnosť, tieto vlastné zdroje môžu byť začlenené do výpočtu, iba ak sú použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky solventnosti prepojeného podniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice

Článok 225 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri výpočte skupinovej solventnosti poisťovní alebo zaisťovní, ktoré sú podnikom s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni v tretej krajine, sa výlučne na účely tohto výpočtu posudzuje táto poisťovňa alebo zaisťovňa v tretej krajine ako prepojená poisťovňa alebo zaisťovňa.

1. Pri výpočte skupinovej solventnosti poisťovní alebo zaisťovní v súlade s článkom 231, ktoré sú podnikom s účasťou v poisťovni alebo zaisťovni v tretej krajine, sa výlučne na účely tohto výpočtu posudzuje táto poisťovňa alebo zaisťovňa v tretej krajine ako prepojená poisťovňa alebo zaisťovňa.

Odôvodnenie

Podľa Komisie1 umožňuje smernica, aby sa pri konsolidovanom výpočte SCR účinky diverzifikácie zohľadňovali v celej skupine a nie iba v rámci EÚ. Na druhej strane, metóda odpočítavania a agregácie pri výpočte SCR si na to, aby sa mohli vziať do úvahy výhody diverzifikácie vyžaduje, aby tretia krajina bola ekvivalentná. Týmto PDN sa rozlišuje medzi týmito dvomi metódami výpočtu a objasňuje sa, že pri použití konsolidovanej metódy sa na výhody diverzifikácie nemôžu stanoviť svojvoľné limity.

1 List generálneho riaditeľa GR pre vnútorný trh a služby Jorgena Holmquista predsedovi CEIOPS Thomasovi Steffenovi z 23. januára 2008

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice

Článok 225 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán dohľadu sa predtým, ako prijme rozhodnutie o rovnocennosti, poradí s ďalšími príslušnými orgánmi dohľadu a s Európskym výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

Orgán dohľadu nad skupinou sa tým pádom poradí s ďalšími príslušnými orgánmi dohľadu a s Výborom CEIOPS.

Odôvodnenie

V odseku 2 sa uvádza, že orgán dohľadu nad skupinou rozhoduje o rovnocennosti, zatiaľ čo podľa odseku 3 má túto právomoc Komisia. Odsek 2 je treba upraviť s cieľom objasniť, že takáto právomoc patrí Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice

Článok 225 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže prijať po konzultácii s Výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a v súlade s postupom uvedeným v článku 304 ods. 2 rozhodnutie, či je režim solventnosti v tretej krajine rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole VI.

3. Komisia môže prijať rozhodnutie, či je režim solventnosti v tretej krajine rovnocenný s režimom stanoveným v hlave I kapitole VI v súlade so zásadou vzájomného uznávania.

Rozhodnutia sa pravidelne kontrolujú s cieľom zohľadniť všetky zmeny režimu solventnosti stanoveného v hlave I kapitole VI a režimu solventnosti v tretej krajine.

Tieto rozhodnutia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3. Pravidelne sa kontrolujú s cieľom zohľadniť všetky zmeny režimu solventnosti stanoveného v hlave I kapitole VI a režimu solventnosti v príslušnej tretej krajine.

Odôvodnenie

Rozhodnutie týkajúce sa rovnocennosti noriem v tretích krajinách je politická otázka, pri ktorej by sa k spolutvorcom právnych predpisov malo pristupovať rovnocenne. V dôsledku toho sa poradný postup podľa článku 304 ods. 2 stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice

Článok 225 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak Komisia neprijme rozhodnutie v súlade s odsekom 3, režim platný v tretej krajine sa nepovažuje za rovnocenný s režimom, ktorý upravuje táto smernica a jej vykonávacie opatrenia. Takýto predpoklad je vyvrátiteľný.

Odôvodnenie

V PDM sa navrhuje vyvrátiteľný predpoklad o nerovnocennosti režimu platného v tretej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice

Článok 225 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ sa v rozhodnutí prijatom Komisiou v súlade s odsekom 3 dospeje k záveru, že režim solventnosti v tretej krajine je rovnocenný, odsek 2 sa neuplatňuje.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN pána Sáncheza Preseda k článku 225 odseku 2 pododseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice

Článok 228 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pomerného podielu minimálnej kapitálovej požiadavky prepojenej poisťovne alebo zaisťovne.

b) pomerného podielu minimálnej kapitálovej požiadavky prepojenej poisťovne a zaisťovne.

Odôvodnenie

Ide o technickú úpravu, ktorá odzrkadľuje skutočnosť, že pomerné podiely poisťovne a zaisťovne sa spočítavajú a že tu neexistuje voľba, ktorá by vyplývala zo slova „alebo“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice

Článok 229 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak bol výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov konzultovaný, príslušné orgány dohľadu musia náležitým spôsobom zohľadniť jeho stanovisko pred prijatím spoločného rozhodnutia.

4. V prípade, že sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov dohľadu neprijme v lehote šiestich mesiacov od prijatia úplnej žiadosti orgánom dohľadu nad skupinou, orgán dohľadu nad skupinou požiada CEIOPS, aby v lehote ôsmich týždňov doručil všetkým príslušným orgánom dohľadu nezáväzné stanovisko schválené kvalifikovanou väčšinou svojich členov.

Orgán dohľadu nad skupinou poskytne žiadateľovi spoločné rozhodnutie uvedené v odseku 2 v podobe dokumentu obsahujúceho riadne odôvodnené rozhodnutie a vysvetlenie každej významnej odchýlky od pozícií prijatých Európskym výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

Orgán dohľadu nad skupinou prijme rozhodnutie do troch týždňov od prijatia tohto stanoviska, pričom ho plne zohľadní. Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia a zohľadňuje vyjadrené stanoviská ostatných príslušných orgánov dohľadu.

Spoločné rozhodnutie sa uzná ako určujúce a uplatní sa príslušnými orgánmi dohľadu.

Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá rozhodnutie žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu. Príslušné orgány dohľadu konajú v súlade s rozhodnutím.

Odôvodnenie

Malo by sa posilniť zapojenie príslušných orgánov dohľadu, pri ktorých nejde o orgán zodpovedný za dohľad nad skupinou. Všetky zapojené orgány dohľadu by mali byť schopné zhodnotiť situáciu na základe rovnakých relevantných informácií. Ak príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, je užitočné získať odborné stanovisko tretej osoby, ktorá poskytne nezávislý pohľad.

Stanovisko CEIOPS by sa malo prijať hlasovacím postupom s kvalifikovanou väčšinou, pretože domovský i hostiteľský orgán dohľadu sú členmi CEIOPS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh smernice

Hlava III – kapitola II – oddiel 1– pododdiel 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODDIEL 6 – SKUPINOVÁ PODPORA

ODDIEL 1a – SKUPINOVÁ PODPORA

Odôvodnenie

Skupinová podpora je koncepciou, ktorá sa mala uplatňovať nezávisle od uplatňovania metód určených na zabránenie dvojitej úlohy jednej skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh smernice

Článok 234

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa na každú poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskym podnikom poisťovne alebo zaisťovne, na žiadosť tejto poisťovne alebo zaisťovne uplatňovali pravidlá stanovené v článkoch 236 až 241, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

Členské štáty zabezpečia, aby sa na každú poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je dcérskym podnikom poisťovne alebo zaisťovne, uplatňovali pravidlá stanovené v článkoch 236 až 241, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dcérsky podnik, v súvislosti s ktorým orgán dohľadu nad skupinou neprijal žiadne rozhodnutie podľa článku 212 ods. 2, podlieha dohľadu nad skupinou vykonávaným orgánom dohľadu nad skupinou na úrovni materského podniku v súlade s touto hlavou;

a) dcérsky podnik nebol vyňatý z rozsahu článku 212 ods. 2 a podlieha dohľadu nad skupinou vykonávaným orgánom dohľadu nad skupinou na úrovni materského podniku v súlade s touto hlavou;

b) procesy riadenia rizík a mechanizmy vnútornej kontroly materského podniku sa uplatňujú na dcérsky podnik a materský podnik spĺňa požiadavky príslušných orgánov dohľadu v súvislosti s obozretným riadením dcérskeho podniku;

b) procesy riadenia rizík a mechanizmy vnútornej kontroly materského podniku sa uplatňujú na dcérsky podnik a materský podnik spĺňa požiadavky príslušných orgánov dohľadu v súvislosti s obozretným riadením dcérskeho podniku;

c) materský podnik sa písomne zaviazal vo forme právne záväzného dokumentu schváleného orgánom dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 237, že vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 budú v prípade potreby prevedené, a to do výšky vyplývajúcej z uplatňovania článku 237;

c) materský podnik sa písomne zaviazal vo forme právne záväzného dokumentu schváleného orgánom dohľadu nad skupinou a iným príslušným orgánom dohľadu v súlade s článkom 237, že primerané základné vlastné zdroje triedy 1 budú v prípade potreby bezpodmienečne a promptne prevedené vo forme vhodných aktív na žiadosť buď orgánu dohľadu nad skupinou alebo iného príslušného orgánu dohľadu, a to do výšky vyplývajúcej z uplatňovania článku 237.

 

ca) materská spoločnosť vyhovie príslušnému orgánu, pokiaľ ide o obozretné riadenie dcérskej spoločnosti a vyhlásila, so súhlasom orgánu dohľadu, že ručí za záväzky, ktoré prijala dcérska spoločnosť;

 

cb) primárny zdroj skupinovej podpory je vlastný kapitál prevedený z materského na dcérsky podnik; v prípade, že skupinová podpora sa poskytuje zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii v dcérskom podniku, zavedú sa právne vynútiteľné zmluvy alebo iné mechanizmy, ktoré umožnia prevod použiteľných vlastných zdrojov; a zároveň

d) materský podnik predložil žiadosť o povolenie, aby sa naň uplatňovali články 236 až 241, a táto žiadosť bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 235.

d) materský podnik spolu s príslušným dcérskym podnikom predložili žiadosť o povolenie, aby sa naň uplatňovali články 236 až 241, a táto žiadosť bola schválená v súlade s postupom stanoveným v článku 235.

Odôvodnenie

Vymazané slová len spôsobujú nejasnosť v súvislosti s odsekom d) tohto článku o tom, kto žiada o skupinovú podporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh smernice

Článok 235 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je ich v silách, aby dospeli k spoločnému rozhodnutiu o žiadosti v lehote šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému orgán dohľadu nad skupinou prijal úplnú žiadosť.

2. Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je ich v silách, aby dospeli k spoločnému rozhodnutiu o žiadosti v lehote troch mesiacov od dátumu, ku ktorému orgán dohľadu nad skupinou prijal úplnú žiadosť.

Orgán dohľadu nad skupinou bezodkladne postúpi úplnú žiadosť ďalším príslušným orgánom dohľadu.

Orgán dohľadu nad skupinou bezodkladne postúpi úplnú žiadosť ďalším príslušným orgánom dohľadu.

Spoločné rozhodnutie má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia. Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá toto rozhodnutie žiadateľovi. Uvedené spoločné rozhodnutie sa považuje za určujúce a orgány dohľadu ho uplatnia v príslušných členských štátoch.

Spoločné rozhodnutie má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia. Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá toto rozhodnutie žiadateľovi. Orgány dohľadu v príslušných členských štátoch konajú v súlade s uvedeným spoločným rozhodnutím.

3. Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie medzi príslušnými orgánmi dohľadu neprijme v lehote šiestich mesiacov, orgán dohľadu nad skupinou prijme vlastné rozhodnutie o žiadosti. Rozhodnutie má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia a zohľadňuje stanoviská a výhrady ostatných príslušných orgánov dohľadu vyjadrené počas šesťmesačnej lehoty. Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá rozhodnutie žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu. Toto rozhodnutie sa bude považovať za určujúce a bude uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu.

3. Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie medzi príslušnými orgánmi dohľadu neprijme v lehote troch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti orgánom dohľadu nad skupinou, orgán dohľadu nad skupinou požiada CEIOPS, aby v lehote dvoch mesiacov doručil všetkým príslušným orgánom dohľadu stanovisko schválené kvalifikovanou väčšinou svojich členov.

 

Orgán dohľadu nad skupinou rozhodne v lehote jedného týždňa od prijatia stanoviska CEIOPS, pričom plne zohľadní toto stanovisko a stanoviská ostatných príslušných orgánov dohľadu.

 

Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia vrátane vysvetlenia každej významnej odchýlky od stanovísk ostatných príslušných orgánov dohľadu alebo stanoviska CEIOPS.

 

Orgán dohľadu nad skupinou poskytne svoje rozhodnutie žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu, ktoré môžu túto informáciu poskytnúť ostatným podnikom, ktoré sú členmi skupiny a predmetom ich dohľadu. Všetky príslušné orgány dohľadu konajú v súlade s rozhodnutím.

Odôvodnenie

Mechanizmus skupinovej podpory je založený na vzájomnej dôvere. Malo by sa však posilniť zapojenie príslušných orgánov dohľadu, pri ktorých nejde o orgán zodpovedný za dohľad nad skupinou. Všetky orgány dohľadu by mali byť schopné zhodnotiť situáciu na základe rovnakého množstva informácií. Ak príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, je užitočné získať odborné stanovisko tretej osoby, ktorá poskytne nezávislý pohľad. Problém agentúry/riadenia, ktorý sa vyskytol v pôvodnom návrhu, týmto zaniká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh smernice

Článok 236 odseky 2 až 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa kapitálová požiadavka solventnosti dcérskeho podniku vypočíta podľa vnútorného modelu schváleného na úrovni skupiny v súlade s článkom 229 a orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, usudzuje, že rizikový profil sa významne odchyľuje od tohto vnútorného modelu, a pokým tento podnik riadne neodpovedal na pripomienky vyjadrené orgánom dohľadu, tento orgán dohľadu môže v prípadoch uvedených v článku 37 navrhnúť orgánu dohľadu nad skupinou, aby uložil navýšenie kapitálu na kapitálovú požiadavku solventnosti tohto dcérskeho podniku vyplývajúcu z uplatňovania takéhoto modelu, alebo aby za výnimočných okolností, ak takéto navýšenie kapitálu nie je vhodné, požadoval od tohto podniku, aby kapitálovú požiadavku solventnosti vypočítal na základe štandardného vzorca. Orgán dohľadu oznámi dôvody takéhoto návrhu dcérskemu podniku, ako aj orgánu dohľadu nad skupinou.

2. Ak sa požiadavka kapitálovej solventnosti dcérskeho podniku vypočíta podľa vnútorného modelu schváleného na úrovni skupiny v súlade s článkom 229 a orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, usudzuje, že rizikový profil sa významne odchyľuje od tohto vnútorného modelu, a pokým tento podnik riadne neodpovedal na pripomienky vyjadrené orgánom dohľadu, tento orgán dohľadu môže v prípadoch uvedených v článku 37 navrhnúť, aby orgánu dohľadu nad skupinou uložil navýšenie kapitálu na požiadavku kapitálovej solventnosti tohto dcérskeho podniku vyplývajúcu z uplatňovania takéhoto modelu, alebo za výnimočných okolností, ak takéto navýšenie kapitálu nie je vhodné, môže navrhnúť, aby orgán dohľadu nad skupinou požadoval od tohto podniku, aby požiadavku kapitálovej solventnosti vypočítal na základe štandardného vzorca. Orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, oznámi dôvody týchto rozhodnutí dcérskemu podniku, ako aj orgánu dohľadu nad skupinou. V prípade, ak orgán dohľadu nad skupinou súhlasí, navrhujúci orgán dohľadu spoločne s orgánom dohľadu nad skupinou buď uloží navýšenie kapitálu na požiadavku kapitálovej solventnosti tohto dcérskeho podniku v súlade s článkom 37 odsekmi 2 až 5 alebo, za mimoriadnych okolností, vyzve podnik, aby svoju požiadavku kapitálovej solventnosti vypočítal na základe štandardného vzorca.

3. Ak sa kapitálová požiadavka solventnosti dcérskeho podniku vypočíta podľa štandardného vzorca a orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, usudzuje, že rizikový profil sa významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza štandardný vzorec, a pokým tento podnik riadne neodpovedal na pripomienky vyjadrené orgánom dohľadu, tento orgán dohľadu môže v prípadoch uvedených v článku 37 navrhnúť orgánu dohľadu nad skupinou, aby uložil navýšenie kapitálu na kapitálovú požiadavku solventnosti tohto dcérskeho podniku

3. Ak sa kapitálová požiadavka solventnosti dcérskeho podniku vypočíta podľa štandardného vzorca a orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, usudzuje, že rizikový profil sa významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza štandardný vzorec, a pokým tento podnik riadne neodpovedal na pripomienky vyjadrené orgánom dohľadu, tento orgán dohľadu môže v prípadoch uvedených v článku 37 navrhnúť orgánu dohľadu nad skupinou, aby uložil navýšenie kapitálu na kapitálovú požiadavku solventnosti tohto dcérskeho podniku

4. Orgán dohľadu oznámi dôvody takéhoto návrhu dcérskemu podniku, ako aj orgánu dohľadu nad skupinou.

Orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, oznámi dôvody týchto rozhodnutí dcérskemu podniku, ako aj orgánu dohľadu nad skupinou. V prípade, ak orgán dohľadu nad skupinou súhlasí, navrhujúci orgán dohľadu spoločne s orgánom dohľadu nad skupinou uloží navýšenie kapitálu na požiadavku kapitálovej solventnosti tohto dcérskeho podniku v súlade s článkom 37 odsekmi 2 až 5.

Ak medzi orgánom dohľadu a orgánom dohľadu nad skupinou nedôjde k dohode, alebo ak orgán dohľadu nad skupinou neprijme rozhodnutie v lehote jedného mesiaca od návrhu orgánu dohľadu, daná vec sa postúpi na konzultáciu Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý svoje stanovisko vyjadrí v lehote dvoch mesiacov.

4. Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie medzi príslušnými orgánmi dohľadu neprijme v lehote troch mesiacov, orgán dohľadu nad skupinou požiada CEIOPS, aby v lehote dvoch mesiacov doručil všetkým príslušným orgánom dohľadu stanovisko schválené kvalifikovanou väčšinou svojich členov.

Orgán dohľadu nad skupinou náležite zohľadní toto stanovisko predtým, ako prijme konečné rozhodnutie. Orgán dohľadu nad skupinou odovzdá rozhodnutie dcérskemu podniku a orgánu dohľadu.

Orgán dohľadu nad skupinou rozhodne v lehote jedného týždňa od prijatia stanoviska CEIOPS, pričom plne zohľadní toto stanovisko a stanoviská ostatných príslušných orgánov dohľadu.

V prípade, že orgán dohľadu nad skupinou neprijme konečné rozhodnutie v lehote jedného mesiaca od dátumu vydania stanoviska Európskym výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, návrh orgánu dohľadu sa považuje za prijatý.

Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia vrátane vysvetlenia každej významnej odchýlky od stanovísk ostatných príslušných orgánov dohľadu alebo stanoviska CEIOPS.

 

Orgán dohľadu nad skupinou poskytne svoje rozhodnutie žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu, ktoré môžu túto informáciu poskytnúť ostatným podnikom, ktoré sú členmi skupiny a predmetom ich dohľadu. Všetky príslušné orgány dohľadu konajú v súlade s rozhodnutím.

Odôvodnenie

Z právneho hľadiska nemá orgán dohľadu nad skupinou v členskom štáte dcérskeho podniku žiadne právomoci. Z tohto dôvodu je záujme právnej istoty vhodné, aby navýšenie kapitálu pre dcérsky podnik ukladal jeho individuálny orgán dohľadu alebo aby individuálny orgán dohľadu vyzval dcérsky podnik na použitie štandardného vzorca. V obidvoch prípadoch je súhlas orgánu dohľadu nad skupinou potrebnou podmienkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh smernice

Článok 237

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článku 98 ods. 4 sa akýkoľvek rozdiel medzi kapitálovou požiadavkou solventnosti a minimálnou kapitálovou požiadavkou dcérskeho podniku pokryje buď vlastnými zdrojmi použiteľnými podľa článku 98 ods. 4, alebo prostredníctvom skupinovej podpory, alebo ich kombináciou.

1. Odchylne od článku 98 ods. 4 sa akýkoľvek rozdiel medzi kapitálovou požiadavkou solventnosti a minimálnou kapitálovou požiadavkou dcérskeho podniku pokryje buď vlastnými zdrojmi použiteľnými podľa článku 98 ods. 4, alebo prostredníctvom skupinovej podpory, alebo ich kombináciou.

Skupinová podpora sa na účely zaradenia vlastných zdrojov do tried v súlade s článkami 93 až 96 posudzuje ako dodatkové vlastné zdroje.

Skupinová podpora sa na účely zaradenia vlastných zdrojov do tried v súlade s článkami 93 až 96 posudzuje ako kapitál triedy 2.

 

Prebytočné zdroje podľa článku 90 nie sú prevoditeľné v rámci režimu skupinovej podpory.

2. Skupinová podpora má podobu vyhlásenia určeného orgánu dohľadu nad skupinou, ktoré je právne záväzným dokumentom a zaväzuje k prevedeniu vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 5.

2. Skupinová podpora má podobu vyhlásenia materskej spoločnosti adresovaného dcérskemu podniku, ktoré je právne záväzným dokumentom, akceptovaným orgánom dohľadu nad skupinou a príslušným orgánom dohľadu, ktoré bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek ustanovenia príslušného obchodného zákonníka, a zaväzuje k prevedeniu vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 5 až do stanovenej výšky dcérskej spoločnosti.

 

2a. Skupinová podpora sa poskytuje z vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci materského podniku alebo v inom dcérskom podniku, ak existuje jasný dôkaz o tom, že pri prevode prostriedkov z tohto dcérskeho podniku nevznikne žiadna právna prekážka, a to ani v krízových situáciách.

3. Orgán dohľadu nad skupinou pred prijatím vyhlásenia uvedeného v odseku 2 overí:

3. Orgán dohľadu nad skupinou a orgán dohľadu, ktorý dcérsky podnik povolil, pred prijatím vyhlásenia uvedeného v odseku 2 spolu overia:

a) či skupina disponuje dostatočnými použiteľnými vlastnými zdrojmi na krytie svojej konsolidovanej kapitálovej požiadavky solventnosti skupiny;

a) či skupina disponuje dostatočnými použiteľnými vlastnými zdrojmi na krytie svojej konsolidovanej kapitálovej požiadavky solventnosti skupiny;

 

aa) či skupina zachováva primeraný systém riadenia likvidity, aby bolo možné zabezpečiť potenciálne potreby prevodu finančných prostriedkov;

b) či neexistuje súčasná alebo predvídateľná závažná praktická alebo právna prekážka, ktorá by bránila rýchlemu prevodu použiteľných vlastných zdrojov uvedených v odseku 2;

b) či neexistuje súčasná alebo predvídateľná závažná praktická alebo právna prekážka, ktorá by bránila rýchlemu prevodu použiteľných vlastných zdrojov uvedených v odseku 2;

c) či dokument obsahujúci vyhlásenie o skupinovej podpore spĺňa všetky požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch materského podniku, aby sa mohol uznať za právne záväzný, a či odvolanie sa na právny alebo správny orgán nemá odkladný účinok.

c) či dokument obsahujúci vyhlásenie o skupinovej podpore a akomkoľvek nevyhnutnom sprievodnom nástroji spĺňa všetky požiadavky stanovené vo vynútiteľných právnych predpisoch členského štátu poisťovne/zaisťovne, ktorá poskytuje skupinovú podporu, a či odvolanie sa na právny alebo správny orgán nemá odkladný účinok, a zahŕňajúci zriadenie skupinovej podpory až do výšky podľa posledného vyhlásenia alebo v súlade s článkom 244 ods. 1 v prípade, že sa uplatňuje, a klasifikáciu zodpovedajúcu pohľadávkam poistníkov vrátane okolností reštrukturalizácie, zloženia, prevodu, prevzatia alebo akéhokoľvek iného administratívneho postupu.

 

3a. Pokiaľ sa spoločný súhlas príslušných orgánov dohľadu neprijme v lehote troch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti orgánom dohľadu nad skupinou, orgán dohľadu nad skupinou požiada CEIOPS, aby v lehote dvoch mesiacov doručil všetkým príslušným orgánom dohľadu stanovisko schválené kvalifikovanou väčšinou svojich členov.

 

Orgán dohľadu nad skupinou rozhodne v lehote jedného týždňa od prijatia stanoviska CEIOPS, pričom plne zohľadní toto stanovisko a stanoviská ostatných príslušných orgánov dohľadu.

 

Rozhodnutie orgánu dohľadu nad skupinou má podobu dokumentu uvádzajúceho všetky dôvody rozhodnutia vrátane vysvetlenia každej významnej odchýlky od stanovísk ostatných príslušných orgánov dohľadu alebo stanoviska CEIOPS.

 

Orgán dohľadu nad skupinou poskytne svoje rozhodnutie žiadateľovi a ostatným príslušným orgánom dohľadu, ktoré môžu túto informáciu poskytnúť ostatným podnikom, ktoré sú členmi skupiny a predmetom ich dohľadu. Všetky príslušné orgány dohľadu konajú v súlade s rozhodnutím.

Odôvodnenie

Dodatkové vlastné zdroje môžu byť aj v rámci triedy 2 a triedy 3, preto je presnejšie uviesť kapitál triedy 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh smernice

Článok 238

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článku 136, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, nie je zodpovedný za vymáhanie uplatňovania kapitálovej požiadavky solventnosti dcérskym podnikom formou opatrení voči dcérskemu podniku.

1. Odchylne od článku 136 ods. 2 a 3 sa v prípade nedodržania kapitálovej požiadavky solventnosti uplatňujú postupy stanovené v odsekoch 2 až 4b.

Tento orgán dohľadu však aj naďalej kontroluje kapitálovú požiadavku solventnosti dcérskeho podniku, ako sa ustanovuje v odsekoch 2 a 3.

 

2. Ak kapitálová požiadavka solventnosti už nie je plne krytá kombináciou vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4 a sumou skupinovej podpory uvedenou vo vyhlásení podľa článku 237, ale vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 sú dostatočné na pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky, orgán dohľadu môže požiadať materský podnik, aby predložil nové vyhlásenie, v ktorom sumu skupinovej podpory zvýši na potrebnú úroveň, ktorou sa opäť plne pokryje kapitálová požiadavka solventnosti.

2. Do dvoch mesiacov od zistenia, že kapitálová požiadavka solventnosti už nie je plne krytá kombináciou vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4 a sumou skupinovej podpory uvedenou vo vyhlásení podľa článku 237, predloží dcérsky podnik orgánu dohľadu na schválenie do troch mesiacov od zistenia nedodržania predpisov plán na obnovenie krytia kapitálovej požiadavky solventnosti, pričom tento plán bude založený buď na navýšení použiteľných vlastných zdrojov alebo na predložení nového vyhlásenia o skupinovej podpore alebo na znížení jeho rizikového profilu (zníženie rizika).

 

Orgán dohľadu o tomto pláne okamžite informuje orgán dohľadu nad skupinou a tento plán mu postúpi.

3. Ak kapitálová požiadavka solventnosti už nie je plne krytá kombináciou vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4 a sumou skupinovej podpory uvedenej vo vyhlásení podľa článku 237 a vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 nie sú dostatočné na pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky, orgán dohľadu môže požiadať materský podnik, aby previedol vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 v takom rozsahu, aby sa zabezpečilo opätovné pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky, a aby predložil nové vyhlásenie, v ktorom sumu skupinovej podpory zvýši na potrebnú úroveň, ktorou sa opäť plne pokryje kapitálová požiadavka solventnosti.

3. Pred schválením plán orgán dohľadu zabezpečí, aby suma skupinovej podpory, ktorá môže byť stanovená v pláne, bola uvedená vo vyhlásení podľa článku 237.

4. Orgán dohľadu overí pred prijatím akéhokoľvek nového vyhlásenia uvedeného v odsekoch 2 alebo 3, či sú splnené podmienky stanovené v článku 237. Ak materský podnik nepredloží požadované nové vyhlásenie, alebo ak predložené nové vyhlásenie nie je schválené, odchýlky ustanovené v článkoch 236 a 237 a v odseku 1 sa prestanú uplatňovať.

4. Ak sa plán neschváli a krytie kapitálovej požiadavky solventnosti dcérskeho podniku sa neobnoví v rámci lehoty uvedenej v odseku 2, odchýlky ustanovené v článkoch 236 a 237 a v odseku 1 tohto článku sa prestanú uplatňovať a materský podnik do jedného mesiaca prevedie vlastné zdroje vyplývajúce z posledného prijatého vyhlásenia, a to vo forme prvkov podľa článku 98 ods. 4.

Orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, opäť získa plnú zodpovednosť za stanovenie kapitálovej požiadavky solventnosti dcérskeho podniku a za prijatie náležitých opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa táto požiadavka riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z naposledy schváleného vyhlásenia.

Orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podniky, prijme náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa požiadavka kapitálovej primeranosti riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z naposledy schváleného vyhlásenia.

 

4a. Ak kapitálová požiadavka solventnosti už nie je plne krytá kombináciou vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4 a sumou skupinovej podpory uvedenej vo vyhlásení podľa článku 237 a vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 nie sú dostatočné na pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky, orgán dohľadu môže, okrem právomocí uvedených v článku 137, požiadať materský podnik, aby previedol vlastné zdroje použiteľné podľa článku 98 ods. 5 v takom rozsahu, aby sa zabezpečilo opätovné pokrytie minimálnej kapitálovej požiadavky, a to až do výšky limitu skupinovej podpory, ktorá vyplýva z posledného prijatého vyhlásenia.

Odôvodnenie

Tento odsek nie je v súlade so zodpovednosťou podľa článku 262 ods. 1, kde je uvedené, že orgán dohľadu nad skupinou nie je zodpovedný za to, aby poisťovne a zaisťovne dodržiavali predpisy. Rozdelenie monitorovania a presadzovanie v oblasti dohľadu nezlepšuje samotný dohľad. Vypustením tohto odseku je dostatočne jasné, že monitorovanie a presadzovanie predpisov u poisťovní a zaisťovní je úlohou a zodpovednosťou miestneho orgánu dohľadu. Týmto je tiež zabezpečené, že miestny orgán dohľadu vie dodržať svoju zodpovednosť voči vnútroštátnemu parlamentu v prípade konkurzu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh smernice

Článok 239

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa dcérsky podnik likviduje a považuje sa za nesolventný, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti ktoréhokoľvek iného orgánu zodpovedného za likvidačný proces podľa hlavy IV, požiadať materský podnik, aby previedol použiteľné vlastné zdroje na dcérsky podnik v rozsahu potrebnom na pokrytie záväzkov voči poistníkom, a to do výšky skupinovej podpory vyplývajúcej z naposledy prijatého vyhlásenia.

Ak sa dcérsky podnik považuje za nesolventný a likviduje sa, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti ktoréhokoľvek iného orgánu zodpovedného za likvidačný proces podľa hlavy IV, požiadať materský podnik, aby previedol použiteľné vlastné zdroje na dcérsky podnik v rozsahu potrebnom na všetkých pokrytie záväzkov, a to do výšky skupinovej podpory vyplývajúcej z naposledy prijatého vyhlásenia.

Odôvodnenie

Nejde o žiadnu podstatnú zmenu: len o spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh smernice

Článok 240 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch uvedených v článkoch 238 a 239 orgán dohľadu predloží svoju žiadosť materskému podniku a okamžite informuje orgán dohľadu nad skupinou.

1. V prípadoch uvedených v článkoch 238 a 239 orgán dohľadu predloží svoju žiadosť materskému podniku a okamžite informuje orgán dohľadu nad skupinou.

Ak materský podnik rýchlo neprevedie použiteľné vlastné zdroje na dcérsky podnik, orgán dohľadu nad skupinou využije všetky svoje právomoci vrátane právomocí dostupných podľa článku 142, aby zabezpečil, že skupina uskutoční požadovaný prevod, hneď ako to bude možné.

Ak materský podnik neprevedie rýchlo,  v každom prípade do jedného mesiaca od dátumu, kedy sa o tento prevod pôvodne žiadalo, použiteľné vlastné zdroje na dcérsky podnik, orgán dohľadu nad skupinou využije všetky svoje právomoci vrátane právomocí dostupných podľa článku 142, aby zabezpečil, že materský podnik uskutoční požadovaný prevod, hneď ako to bude možné, v každom prípade však do dvoch mesiacov od dátumu, kedy sa o prevod pôvodne žiadalo.

2. Skupinová podpora môže byť poskytnutá z použiteľných vlastných zdrojov v materskom podniku alebo v ktoromkoľvek dcérskom podniku, pokiaľ má tento dcérsky podnik, ak ide o poisťovňu alebo zaisťovňu, použiteľné vlastné zdroje presahujúce jeho minimálnu kapitálovú požiadavku. Orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, nesmie brániť prevodu týchto prebytočných použiteľných vlastných zdrojov.

2. Skupinová podpora sa primárne poskytuje z použiteľných vlastných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v materskom podniku. Môže byť poskytnutá z použiteľných vlastných zdrojov v ktoromkoľvek dcérskom podniku v rámci režimu skupinovej podpory, pokiaľ má tento dcérsky podnik, ak ide o poisťovňu alebo zaisťovňu, použiteľné vlastné zdroje presahujúce jeho minimálnu kapitálovú požiadavku. Orgán dohľadu, ktorý schválil tento dcérsky podnik, nesmie brániť prevodu týchto prebytočných použiteľných vlastných zdrojov.

Avšak, pokiaľ by takýto prevod viedol k nesúladu s kapitálovou požiadavkou solventnosti tohto dcérskeho podniku, podlieha vyhláseniu materského podniku, že poskytne potrebnú úroveň skupinovej podpory, a schváleniu orgánom dohľadu nad skupinou.

Avšak, pokiaľ by takýto prevod viedol k nesúladu s kapitálovou požiadavkou solventnosti tohto dcérskeho podniku, môžu sa vlastné zdroje previesť len vtedy, ak sa predloží vyhlásenie materského podniku, že poskytne potrebnú úroveň skupinovej podpory, a orgán dohľadu nad skupinou a orgán dohľadu, ktorý dcérsky podnik povolil v súlade s článkom 237, toto vyhlásenie schvália.

Odôvodnenie

V smernici by mali byť jasné lehoty na prevod v rámci skupinovej podpory. Táto právna istota je dôležitá aj pre ochranu spotrebiteľa a pre právo podať opravný prostriedok na súd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh smernice

Článok 241

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky existujúce vyhlásenia o skupinovej podpore a každé použitie takejto podpory sa uverejní materským podnikom, ako aj príslušným dcérskym podnikom.

Všetky existujúce vyhlásenia o skupinovej podpore a ich hlavné zásady a každé použitie takejto podpory vrátane jej sumy sa uverejní materským podnikom, ako aj príslušným dcérskym podnikom.

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť transparentnosť a prístupnosť ustanovení smernice zákazníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh smernice

Článok 242 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238 prestanú uplatňovať, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, opäť získa plnú zodpovednosť za stanovenie požiadavky kapitálovej solventnosti dcérskeho podniku a za prijatie náležitých opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa táto požiadavka riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z vyhlásení naposledy prijatých v súlade s článkami 237, 238 a 240.

2. Ak sa odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238 prestanú uplatňovať, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, prijme náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa požiadavka kapitálovej solventnosti dcérskeho podniku riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z vyhlásení naposledy prijatých v súlade s článkami 237, 238 a 240.

Odôvodnenie

PDN je v súlade s objasnením v rámci článku 238 týkajúceho sa úlohy a zodpovedností orgánu dohľadu nad skupinou a orgánu dohľadu, ktorý dcérsky podnik schválil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh smernice

Článok 243 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238 prestanú uplatňovať, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, na ktorý sa vzťahujú pravidlá ustanovené v článkoch 236 až 241, opäť získa plnú zodpovednosť za stanovenie kapitálovej požiadavky solventnosti týchto dcérskych podnikov a za prijatie náležitých opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa táto požiadavka riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z vyhlásení naposledy prijatých v súlade s článkami 237, 238 a 240.

3. Ak sa odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238 prestanú uplatňovať, orgán dohľadu, ktorý schválil dcérsky podnik, na ktorý sa vzťahujú pravidlá ustanovené v článkoch 236 až 241, prijme náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kapitálová požiadavka solventnosti týchto dcérskych podnikov riadne splnila prostredníctvom vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 4. Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku vyplývajúceho z vyhlásení naposledy prijatých v súlade s článkami 237, 238 a 240.

Odôvodnenie

PDN je v súlade s objasnením v rámci článku 238 týkajúceho sa úlohy a zodpovedností orgánu dohľadu nad skupinou a orgánu dohľadu, ktorý dcérsky podnik schválil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh smernice

Článok 244

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa materskému podniku a orgánu dohľadu nad skupinou predloží niekoľko žiadostí o prevod použiteľných vlastných zdrojov v súlade s článkami 238 alebo 239, a skupina nemá dostatočné použiteľné vlastné zdroje, aby vyhovela všetkým týmto žiadostiam, čiastky vyplývajúce z posledných schválených vyhlásení sa v prípade potreby znížia.

1. Ak sa materskému podniku a orgánu dohľadu nad skupinou predloží niekoľko žiadostí o prevod použiteľných vlastných zdrojov v súlade s článkami 238 alebo 239, a skupina nemá dostatočné použiteľné vlastné zdroje, aby vyhovela všetkým týmto žiadostiam, uplatňujú sa tieto pravidlá:

 

a) všetky dcérske podniky materských podnikov, sú spoločne a nerozdielne zodpovedné spolu s materskými podnikmi, až do výšky súm vyplývajúcich z posledných schválených vyhlásení so zreteľom na každý dcérsky podnik podliehajúci pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241;

Zníženie sa vypočíta pre každý dcérsky podnik takým spôsobom, aby sa na každý dcérsky podnik vzťahoval rovnaký pomer medzi súčtom jeho dostupných aktív a akéhokoľvek prevodu zo skupiny na jednej strane, a súčtom jeho technických rezerv a jeho minimálnej kapitálovej požiadavky na strane druhej.

b) sumy uvedené v bode a) sa v prípade potreby znížia pričom priame poistenie má prednosť pred zaistením. Zníženie sa vypočíta pre každý dcérsky podnik takým spôsobom, aby sa na každý dcérsky a materský podnik vzťahoval rovnaký pomer medzi súčtom jeho dostupných aktív a akéhokoľvek prevodu zo skupiny alebo do skupiny na jednej strane, a súčtom jeho technických rezerv a jeho minimálnej kapitálovej požiadavky na strane druhej.

 

Materský podnik však nie je oslobodený od záväzku previesť plné sumy, ktorý vyplýva z naposledy schválených vyhlásení, pokiaľ na úrovni skupiny nie je pretrvávajúca nesolventnosť.

2. Členské štáty zabezpečia, aby záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých materským podnikom neboli zvýhodňované pred záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv uzavretých ktorýmkoľvek dcérskym podnikom, ktorý podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241.

2. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 277, členské štáty zabezpečia, aby záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých materským podnikom neboli zvýhodňované alebo znevýhodňované pred záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv uzavretých ktorýmkoľvek dcérskym podnikom, ktorý podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241. Komisia prijme vykonávacie opatrenia vymedzujúce postupy, ktorými sa časom dosiahne riadne a spravodlivé rozdelenie skupinovej podpory v prípade nesolventnosti na úrovni skupiny a s ohľadom na prioritu pohľadávok z poistení stanovených v článku 277, aby zabezpečila jednotné uplatňovanie v rámci Spoločenstva. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3.

Odôvodnenie

V prípade likvidácie je potrebné zabezpečiť spravodlivý prístup k poistníkom a zabrániť odkladným účinkom na prevod prostriedkov (článok 277). Prebytočnými zdrojmi je kapitál solventnosti v príslušnej poisťovni/zaisťovni a tieto zdroje nie sú zastupiteľné, preto sa musia zohľadniť pred akoukoľvek redistribúciou. Ostatné odvetvové garančné systémy alebo zákonné daňové garančné systémy sa nepovažujú za kapitál a až do rozdelenia prostriedkov by sa nemalo na ne siahať. V prípade nesolventnosti na úrovni skupiny je potrebná koordinácia pri rozdeľovaní aktív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh smernice

Článok 245 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) bližšie určujú prostriedky, ktoré sa majú použiť pri uverejňovaní informácií uvedenom v článku 241;

c) bližšie určujú zásady a prostriedky, ktoré sa majú použiť pri uverejňovaní informácií uvedených v článku 241;

Odôvodnenie

Výnimka z finančného rozhodnutia o zvýšení kapitálu by sa mala ustanoviť a ďalej vymedziť na 2. úrovni vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh smernice

Článok 246

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov najneskôr do piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 310 ods. 1 správu o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu prijatých podľa tohto pododdielu.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov a Európskemu parlamentu najneskôr do piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 310 správu o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu prijatých podľa tohto pododdielu.

Táto správa obsahuje najmä informácie o primeranej úrovni vlastných zdrojov, ktoré musí mať dcérsky podnik v držbe, ak patrí do skupiny spĺňajúcej podmienky tohto pododdielu, o požadovanej forme skupinovej podpory, povolenej výške skupinovej podpory a úrovni vlastných zdrojov, pri ktorej sa prestanú uplatňovať odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238.

Uvedená správa obsahuje najmä informácie o kvalite použiteľných vlastných zdrojov, ktorými je skupina povinná disponovať, aby mohla uplatňovať pravidlá stanovené v článkoch 236 až 241, o primeranej úrovni vlastných zdrojov, ktorými musí dcérsky podnik disponovať, ak patrí do skupiny spĺňajúcej podmienky tohto pododdielu, o požadovanej forme skupinovej podpory, povolenej výške skupinovej podpory a úrovni vlastných zdrojov, pri ktorej sa prestanú uplatňovať odchýlky ustanovené v článkoch 236, 237 a 238.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol Parlament ako spoluzákonodarca plne informovaný o vývoji týkajúcom sa efektívneho a účinného uplatňovania tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh smernice

Článok 251 – odseky 3 až 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány dohľadu ustanoviť odchýlky od kritérií stanovených v odseku 2, ak je ich uplatňovanie nevhodné, pričom zohľadnia štruktúru skupiny a relatívnu dôležitosť činností poisťovní a zaisťovní v rôznych krajinách, a vymenujú iný orgán dohľadu za orgán dohľadu nad skupinou.

3. V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány dohľadu na žiadosť ktoréhokoľvek orgánu prijať spoločné rozhodnutie o odchýlení sa od kritérií stanovených v odseku 2, ak je ich uplatňovanie nevhodné, pričom zohľadnia štruktúru skupiny a relatívnu dôležitosť činností poisťovní a zaisťovní v rôznych krajinách, a vymenujú iný orgán dohľadu za orgán dohľadu nad skupinou.

Na tento účel môže ktorýkoľvek príslušný orgán dohľadu požiadať, aby sa otvorila diskusia o tom, či sú kritériá uvedené v odseku 2 vhodné. Takáto diskusia sa uskutoční maximálne raz do roka.

 

Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli spoločné rozhodnutie o výbere orgánu dohľadu nad skupinou v lehote troch mesiacov od žiadosti o otvorenie diskusie. Príslušné orgány dohľadu pred prijatím svojho rozhodnutia poskytnú skupine možnosť, aby vyjadrila svoj názor.

Príslušné orgány dohľadu podniknú všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli spoločné rozhodnutie o výbere orgánu dohľadu nad skupinou v lehote troch mesiacov.

 

3a. Počas lehoty uvedenej v odseku 3 môže ktorýkoľvek príslušný orgán dohľadu požiadať o konzultáciu s CEIOPS. V prípade konzultácie s CEIOPS sa lehota uvedená v odseku 3 predĺži o dva mesiace.

 

3b. V prípade konzultácie s CEIOPS zohľadnia príslušné orgány dohľadu náležitým spôsobom jeho stanovisko pred prijatím spoločného rozhodnutia. V spoločnom rozhodnutí sa uvádzajú všetky dôvody a vysvetlenie každej významnej odchýlky od stanovísk prijatých CEIOPS.

4. Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie nedosiahne v lehote troch mesiacov, funkciu orgánu dohľadu nad skupinou bude vykonávať orgán dohľadu členského štátu, v ktorom skupina vykonáva svoje najdôležitejšie poistné a zaistné činnosti.

4. Pokiaľ sa spoločné rozhodnutie o odchýlení sa od kritérií stanovených v odseku 2 nedosiahne, funkciu orgánu dohľadu nad skupinou bude vykonávať orgán dohľadu určený podľa tohto odseku.

Avšak, ak voči tomuto výsledku vznesie námietky väčšina ostatných príslušných orgánov dohľadu, konečné rozhodnutie, pokiaľ ide o určenie orgánu dohľadu nad skupinou, sa postúpi do jedného mesiaca od neúspešného menovania Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý prijme rozhodnutie do jedného mesiaca od tohto postúpenia.

 

5. Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov informuje Komisiu minimálne raz do roka o každom väčšom probléme s uplatňovaním odsekov 2, 3 a 4.

5. CEIOPS informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu minimálne raz ročne o každom väčšom probléme s uplatňovaním kritérií uvedených v odsekoch 2 a 3.

 

V prípade vzniku takýchto vážnych ťažkostí, môže Komisia prijať vykonávacie opatrenia, ktoré tieto kritériá špecifikujú.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh smernice

Článok 252 – odsek 1 – písmená e a f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) plánovať a koordinovať činnosti dohľadu prostredníctvom pravidelných stretnutí alebo iných náležitých prostriedkov v bežných, ako aj núdzových situáciách, v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu;

e) plánovať a koordinovať činnosti dohľadu prostredníctvom pravidelných stretnutí konaných aspoň raz ročne alebo iných náležitých prostriedkov v bežných, ako aj núdzových situáciách, v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu;

f) vykonávať ostatné funkcie, opatrenia a rozhodnutia, ktorými je poverený orgán dohľadu nad skupinou na základe tejto smernice, alebo ktoré vyplývajú z uplatňovania tejto smernice, a najmä riadiť proces validácie každého vnútorného modelu na úrovni skupiny, ako sa stanovuje v článkoch 229 a 231 a riadiť proces schvaľovania skupinovej podpory, ako sa stanovuje v článku 235.

f) vykonávať ostatné funkcie, opatrenia a rozhodnutia, ktorými je poverený orgán dohľadu nad skupinou na základe tejto smernice alebo ktoré vyplývajú z uplatňovania tejto smernice, a najmä riadiť proces:

i) validácie každého vnútorného modelu na úrovni skupiny, ako sa stanovuje v článkoch 229 a 231,

ii) schvaľovania skupinovej podpory, ako sa stanovuje v článku 235, a

iii) určovania požiadavky kapitálovej solventnosti čo sa týka možnosti uložiť navýšenie kapitálu podľa článku 236.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh smernice

Článok 252 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán dohľadu nad skupinou a ostatné príslušné orgány dohľadu uzavrú dohody o koordinácii s cieľom uľahčiť dohľad nad skupinou.

2. Na uľahčenie dohľadu nad skupinou sa ustanoví kolégium dohľadu, ktorému predsedá orgán dohľadu nad skupinou, ktorého úlohou je uľahčiť výkon úloh uvedených v článkoch 253, 254 a 255.

 

Kolégium orgánov dohľadu zabezpečuje, aby sa spolupráca, výmena informácií a postup konzultácie medzi orgánmi dohľadu kolégia efektívne uplatňovali v súlade s hlavou III tejto smernice. Tieto dohody o koordinácii bližšie určia bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia prijaté podľa tejto smernice, postupy uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu v rámci rozhodovacieho procesu, podľa článku 236, a v rámci spolupráce s ostatnými orgánmi dohľadu.

 

Orgány dohľadu vyžívajú kolégium na podporu konvergencie svojich príslušných rozhodnutí a na úzku spoluprácu pri výkone činností dohľadu v rámci skupiny podľa harmonizovaných kritérií.

 

Členmi kolégia sú aj orgány dohľadu všetkých členských štátov, v ktorých majú sídlo ústredia dcérskych podnikov.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto smernice, vytvorenie a fungovanie kolégií je založené na dohode uzavretej medzi všetkými členmi kolégia, ktorá stanovuje postupy potrebné na dosiahnutie jeho cieľov vrátane postupov súvisiacich so schvaľovaním vnútorného modelu skupiny a fungovaním režimu podpory skupiny.

 

Ak je spolupráca, konvergencia a výmena informácií primerane zabezpečená, postupy kolégia umožňujú dohody medzi orgánmi dohľadu v prípade, keď to vyústi do efektívnejšieho dohľadu nad skupinou a nenarúša činnosti členov kolégia, čo sa týka ich individuálnych povinností.

Týmito dohodami o koordinácii sa môže poveriť orgán dohľadu nad skupinou dodatočnými úlohami a môžu sa bližšie určiť bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia prijaté podľa tejto smernice, postupy uplatňované príslušnými orgánmi dohľadu v rámci rozhodovacieho procesu podľa článkov 211 ods. 3, 212 ods. 2, 213 ods. 2, 214, 215, 217, 218 ods. 2, 219 ods. 2, 225 ods. 2, 236, 248, 249, 251 ods. 3 a ods. 4, 254, 263 a 264 a v rámci spolupráce s ostatnými orgánmi dohľadu.

Kolégium orgánov dohľadu je konzultované pred uzavretím akejkoľvek dohody medzi svojimi členmi, najmä v prípade, ak tieto dohody o koordinácii poverujú orgán dohľadu nad skupinou alebo iný príslušný orgán dohľadu dodatočnými úlohami alebo ak sa týkajú praktického uplatňovania článkov 211 ods. 3, 212 ods. 2 a 213 ods. 2, článkov 214, 215 a 217, článkov 218 ods. 2, 219 ods. 2 a 225 ods. 2, článkov 248 249, článku 251 ods. 3 a 4 a článkov 254, 263 a 264.

 

Orgán dohľadu nad skupinou raz ročne predloží Výboru CEIOPS správu o fungovaní kolégia orgánov dohľadu, o nových postupoch a o ťažkostiach, s ktorými sa stretol.

Odôvodnenie

Čo sa týka pôvodného návrhu článku 252 ods. 2, druhého pododseku, nie je oprávnené povoliť poverovanie úlohami iba orgánu dohľadu nad skupinou. Orgánom dohľadu nad skupinou by sa malo umožniť poverovanie orgánov dohľadu nad dcérskym podnikom, keďže to môže prispieť k zvýšeniu účinnosti a prehĺbiť vzájomnú dôveru. S prihliadnutím na praktické skúsenosti v bankovom sektore, by sa poverovanie úlohami malo umožniť oboma smermi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh smernice

Článok 253 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgány zodpovedné za dohľad nad jednotlivými poisťovňami a zaisťovňami v skupine a orgán dohľadu nad skupinou úzko spolupracujú, a to aj v prípadoch, keď poisťovňa alebo zaisťovňa čelí finančným problémom.

1. Orgány zodpovedné za dohľad nad jednotlivými poisťovňami a zaisťovňami v skupine a orgán dohľadu nad skupinou úzko spolupracujú, najmä v prípadoch, keď poisťovňa alebo zaisťovňa čelí finančným problémom.

 

Orgány zodpovedné za dohľad nad jednotlivými poisťovňami a zaisťovňami v skupine a orgán dohľadu nad skupinou sa pravidelne stretávajú. Na frekvencii týchto stretnutí sa dohodnú orgány dohľadu na základe povahy, zložitosti a miery rizika obsiahnutého v činnosti všetkých poisťovní/zaisťovní, ktoré sú členmi skupiny.

Bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné zodpovednosti, tieto orgány si bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte, vymieňajú medzi sebou všetky dôležité alebo náležité informácie, ktoré umožňujú alebo môžu uľahčiť výkon úloh dohľadu iných orgánov podľa tejto smernice. V tejto súvislosti príslušné orgány dohľadu a orgán dohľadu nad skupinou oznámia na požiadanie všetky náležité informácie a z vlastnej iniciatívy oznámia všetky dôležité informácie.

S cieľom zabezpečiť, aby orgány dohľadu vrátane orgánu dohľadu nad skupinou mali k dispozícii rovnaké množstvo informácií bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné zodpovednosti, a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte, vymieňajú si medzi sebou všetky informácie, s cieľom umožniť a uľahčiť výkon úloh dohľadu iných orgánov podľa tejto smernice. V tejto súvislosti príslušné orgány dohľadu a orgán dohľadu nad skupinou si bezodkladne navzájom oznámia všetky informácie hneď po ich prijatí. Informácia uvedená v tomto pododseku sa týka okrem iného aj informácií o činnosti skupiny a orgánov dohľadu a informácií poskytnutých skupinou.

Informácie uvedené v druhom pododseku sa považujú za dôležité, ak by mohli mať významný vplyv na hodnotenie finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne.

 

 

1a. Orgány zodpovedné za dohľad nad jednotlivými poisťovňami a zaisťovňami v skupine a orgán dohľadu nad skupinou vzájomne zvolajú stretnutie všetkých orgánov dohľadu zapojených do dohľadu nad skupinou aspoň v týchto prípadoch:

 

a) keď si uvedomia porušenie kapitálovej požiadavky solventnosti alebo minimálnej kapitálovej požiadavky jednotlivej poisťovne alebo zaisťovne; alebo

 

b) keď si uvedomia porušenie kapitálovej požiadavky solventnosti na úrovni skupiny vypočítanej na základe konsolidovaných údajov alebo agregovanej kapitálovej požiadavky solventnosti skupiny, pričom sa použije metóda podľa hlavy III kapitoly II oddielu 1 pododdielu 4;

 

c) keď sa vyskytnú alebo sa vyskytli iné výnimočné okolnosti.

Odôvodnenie

Mechanizmus skupinovej podpory je založený na vzájomnej dôvere. Malo by sa však posilniť zapojenie príslušných orgánov dohľadu, pri ktorých nejde o orgán zodpovedný za dohľad nad skupinou. Všetky orgány dohľadu by mali byť schopné zhodnotiť situáciu na základe rovnakého množstva dôležitých alebo relevantných informácií. Ak príslušné orgány dohľadu nevedia dosiahnuť dohodu, je užitočné získať odborné stanovisko tretej osoby, ktorá poskytne nezávislý pohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh smernice

Článok 254 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ sa prijíma rozhodnutie v otázkach, ktoré sú dôležité pre ostatné orgány dohľadu pri výkone ich úloh dohľadu, príslušné orgány dohľadu sa navzájom konzultujú pred prijatím tohto rozhodnutia o:

1. Pokiaľ sa prijíma rozhodnutie v otázkach, ktoré sú dôležité pre ostatné orgány dohľadu pri výkone ich úloh dohľadu, príslušné orgány dohľadu sa navzájom konzultujú v kolégiu orgánov dohľadu pred prijatím tohto rozhodnutia o:

Odôvodnenie

Na zvýšenie zapojenia všetkých orgánov dohľadu do dohľadu nad cezhraničnými skupinami poisťovní treba vytvoriť kolégiá dohľadu. Tieto umožnia trvalú ale flexibilnú štruktúru spolupráce a koordinácie. Pravidelne sa stretávajú s cieľom uľahčiť výmenu informácií, umožniť orgánom dohľadu spoločne porozumieť rizikovým profilom skupín, dosiahnuť koordináciu a koordinovať rozhodnutia prijaté jednotlivými orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh smernice

Článok 262a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 262a

 

Správy CEIOPS

 

CEIOPS každoročne podáva Európskemu parlamentu správu o skúsenostiach počas činností dohľadu v rámci hlavy III, najmä o:

 

a) využívaní podpory skupiny vrátane frekvencie a množstva vyhlásení a počtu žiadostí o prevod prostriedkov;

 

b) spolupráci medzi orgánmi dohľadu, práci kolégií orgánov dohľadu, procese vymenúvania hlavného orgánu dohľadu, počte hlavných orgánov dohľadu a geografickom rozložení;

 

c) zapojení a záväzkoch orgánov dohľadu, ak nie sú hlavnými orgánmi dohľadu; a

 

d) rozložení aktív v skupinách, ktoré sú príjemcami podpory skupiny.

Odôvodnenie

Keďže skupinová podpora je novou koncepciou, je dôležité, aby sa skúsenosti z prvej ruky oznamovali zákonodarnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh smernice

Článok 263 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Overenie vykoná orgán dohľadu, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, keby sa uplatnili kritériá stanovené v článku 251 ods. 2, a to na žiadosť materského podniku alebo ktorejkoľvek poisťovne a zaisťovne povolenej v Spoločenstve, alebo z vlastnej iniciatívy. Orgán dohľadu sa predtým, ako prijme rozhodnutie, poradí s ďalšími príslušnými orgánmi dohľadu a s Európskym výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

Overenie vykoná orgán dohľadu, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, keby sa uplatnili kritériá stanovené v článku 251 ods. 2, a to na žiadosť materského podniku alebo ktorejkoľvek poisťovne a zaisťovne povolenej v Spoločenstve, alebo z vlastnej iniciatívy. Orgán dohľadu nad skupinou sa tým pádom poradí s ďalšími príslušnými orgánmi dohľadu a s Výborom CEIOPS.

Odôvodnenie

V odseku 2 sa uvádza, že orgán dohľadu nad skupinou rozhoduje o rovnocennosti, zatiaľ čo podľa odseku 3 má túto právomoc Komisia. Odsek 2 je treba upraviť s cieľom objasniť, že takáto právomoc patrí Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh smernice

Článok 263 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže prijať po konzultácii s Výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a v súlade s postupom uvedeným v článku 304 ods. 2 rozhodnutie, či je obozretný režim v tretej krajine pre dohľad nad skupinami rovnocenný s režimom stanoveným v tejto hlave. Tieto rozhodnutia sa pravidelne preskúmavajú s cieľom zohľadniť zmeny obozretného režimu pre dohľad nad skupinami stanoveného v tejto hlave a obozretného režimu v tretej krajine pre dohľad nad skupinami.

2. Komisia môže prijímať rozhodnutia, či je obozretný režim v tretej krajine pre dohľad nad skupinami rovnocenný s režimom stanoveným v tejto hlave. Tieto rozhodnutia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 304 ods. 3. Pravidelne sa preskúmavajú s cieľom zohľadniť zmeny obozretného režimu pre dohľad nad skupinami stanoveného v tejto hlave a obozretného režimu v tretej krajine pre dohľad nad skupinami a akékoľvek iné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie o rovnocennosti.

Odôvodnenie

Rozhodnutie týkajúce sa rovnocennosti noriem v tretích krajinách je politická otázka, pri ktorej by sa k spolutvorcom právnych predpisov malo pristupovať rovnocenne. V dôsledku toho sa poradný postup podľa článku 304 ods. 2 stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh smernice

Článok 263 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Rozhodnutia, ktoré sa uvádzajú v odseku 2 sa môžu prijať len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí slobodu prevodu prostriedkov do krajín Spoločenstva za každých okolností.

Odôvodnenie

Skupinový dohľad a najmä skupinová podpora môžu fungovať v rámci Spoločenstva vďaka celému rámcu právnych predpisov, vrátane Zmluvy, ktorý sa vytvoril za posledných 50 rokov, pričom niektoré ustanovenia sa netýkajú režimu dohľadu. Niektoré z týchto ustanovení sú však kľúčové preto, aby celý systém správne fungoval. To sa týka najmä možnosti previesť prostriedky, ktorej liberalizácia je zakotvená v Zmluve a začala sa účinne presadzovať od roku 1986. Takéto ustanovenie nemusí byť súčasťou overovania orgánmi dohľadu, a preto je potrebné ich výslovne spomenúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh smernice

Článok 263 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 nadobudnú účinnosť až potom, čo príslušné tretie krajiny uznajú obozretný režim Spoločenstva za rovnocenný s jej vlastným v súlade so zásadou vzájomného uznávania.

Odôvodnenie

Je spravodlivé, aby sa zabezpečilo vzájomné uznávanie, ktoré by sa v podstate rovnalo definícii rovnocennosti, ktorá je tiež základom režimu dohľadu v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh smernice

Článok 263a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 263a

 

Materský podnik mimo Spoločenstva: Rovnocennosť

 

1. V prípade rovnocenného dohľadu podľa článku 263 členské štáty uplatnia na poisťovne a zaisťovne články 216 až 262 analogickým spôsobom.

 

2. Všeobecné zásady a metódy stanovené v článkoch 216 až 262 sa uplatňujú na úrovni holdingovej poisťovne, poisťovne v tretej krajine alebo zaisťovne v tretej krajine.

 

3. Výlučne na účely výpočtu skupinovej solventnosti sa materský podnik posudzuje ako poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá podlieha rovnakým podmienkam, ako sú stanovené v hlave I kapitole VI oddiele 3 pododdieloch 1, 2 a 3, pokiaľ ide o vlastné zdroje použiteľné na krytie požiadavky kapitálovej solventnosti a jednu z týchto požiadaviek:

 

a) kapitálovú požiadavku solventnosti stanovenú v súlade so zásadami článku 224, ak ide o holdingovú poisťovňu; alebo

 

b) minimálnu kapitálovú požiadavku stanovenú v súlade so zásadami článku 225, ak ide o poisťovňu v tretej krajine alebo zaisťovňu v tretej krajine.

Odôvodnenie

Smernica neuvádza žiadne ustanovenia pre prípad, keď sa zistila rovnocennosť. Tento nový článok situáciu objasňuje, najmä v súvislosti s využitím skupinovej podpory, ktorá by mala byť možná, pokiaľ je možné zabezpečiť účinný prevod prostriedkov z tretej krajiny do Spoločenstva za každých okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh smernice

Článok 284 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pohľadávky všetkých veriteľov uvedených v odseku 1  sa uspokoja rovnakým spôsobom a klasifikujú sa rovnako ako ekvivalentné pohľadávky , ktoré by mohli byť uplatnené  veriteľmi, ktorí sa obvykle zdržujú, majú bydlisko alebo ústredie v domovskom členskom štáte.

2. Pohľadávky všetkých veriteľov uvedených v odseku 1  sa uspokoja rovnakým spôsobom a klasifikujú sa rovnako ako ekvivalentné pohľadávky , ktoré by mohli byť uplatnené  veriteľmi, ktorí sa obvykle zdržujú, majú bydlisko alebo ústredie v domovskom členskom štáte. Hlavné orgány dohľadu musia preto na úrovni Spoločenstva pôsobiť nediskriminačne. Najmä pokiaľ ide o urovnávanie nárokov a likvidácie v prípade, že existujú dohody o podpore v rámci skupiny, majetok by sa mal rozdeliť spravodlivo medzi všetkých príslušných poistníkov bez ohľadu na ich národnosť alebo trvalé bydlisko.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby poistníci vo všetkých členských štátoch mali s rovnaké a spravodlivé práva v prípade, že poisťovňa sa stane nesolventnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh smernice

Článok 303

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o životné poistenie,  každé dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie čiastok, ktoré sú vyjadrené v eurách v tejto smernici, so zohľadnením vývoja  hospodárskej a menovej situácie Spoločenstva , v prípade potreby spolu s potrebnými návrhmi.

Od 1. januára 2012 sa sumy vyjadrené v eurách v tejto smernici každoročne upravia po zohľadnení zmien všeobecných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien všetkých členských štátov, ako sú uverejnené Eurostatom. Sumy sa automaticky upravia zvýšením základnej sumy v eurách o percentuálnu zmenu tohto indexu v období od 1. januára 2012 do dátumu posúdenia a zaokrúhlia sa nahor na násobok 100 000 eur. V prípade, že percentuálna zmena od poslednej úpravy je nižšia ako 5 %, úprava sa neuskutoční. Komisia každoročne informuje Európsky parlament a Radu o upravenej sume.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1  každých päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice  predkladá  Komisia Európskemu parlamentu a Rade  preskúmanie čiastok v eurách v so zohľadnením zmien hospodárskej a menovej situácie Spoločenstva , v prípade potreby spolu s potrebnými návrhmi  .

 

Odôvodnenie

Automatická úprava súm už existuje v súčasných smerniciach a uspokojujúco funguje. Zamedzuje sa tým možnosti, že by pre podniky zrazu platili vyššie minimálne sumy, keďže zo skúseností je dobre známe, že Komisia nie vždy plní svoje povinnosti preskúmania. Automatický mechanizmus takémuto problému zamedzuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh smernice

Článok 304 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozhodnutie týkajúce sa rovnocennosti noriem v tretích krajinách je politická otázka, pri ktorej by sa k spolutvorcom právnych predpisov malo pristupovať rovnocenne. V dôsledku toho sa poradný postup podľa článku 304 ods. 2 stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh smernice

Článok 311 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Odchylne od odseku 1 zostanú v účinnosti články 27 a 28 smernice 2002/83/ES, pokiaľ ide o inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v súlade s článkom 17 smernice 2003/41/ES.

Odôvodnenie

Nový odsek objasňuje zámer Komisie, v súčasnosti neuplatňovať Solventnosť II na inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

  • [1]       Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
  • [2]  List generálneho riaditeľa GR pre vnútorný trh a služby Jorgena Holmquista predsedovi CEIOPS Thomasovi Steffenovi z 23. januára 2008

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

Týmto novým rámcom solventnosti, ako je uvedený v návrhu smernice o začatí a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia (KOM(2008)0119 v konečnom znení), nazývanej tiež smernica Solventnosť II (ďalej len „návrh smernice“), má Komisia v úmysle zaviesť prístup citlivý na riziko s poskytovaním stimulov na riadenie rizík. Tento prístup povedie k lepšiemu (optimálnemu) rozdeleniu kapitálu zohľadňujúcemu oceňovanie aktív a pasív na základe trhu. Týmto prístupom sa tiež pravidlá solventnosti uvádzajú do súladu s realistickým oceňovaním podľa aktuálneho trhového oceňovania aktív a pasív spoločnosti.

Ako právna forma je použitá rekodifikácia a kodifikácia, pričom 80 % starého textu je predmetom prepracovania do „nového“ jazyka (pod podmienkou revízie zo strany Výboru pre právne veci) a zvyšok je nové znenie, ktorým sa zavádzajú nové pravidlá solventnosti II. Nový text predstavuje prístup založený na zásadách, ktorý je v súlade s Lamfalussyho prístupom, pričom základ pre prijatie vykonávacích opatrení je na úrovni 2 a pokyny pre prácu v oblasti dohľadu sú obsiahnuté na úrovni 3 Lamfalussyho legislatívneho postupu.

Štruktúra návrhu má formu troch pilierov. Hlavným cieľom požiadaviek piliera I je zabezpečiť, aby boli poisťovne a zaisťovne schopné plniť svoje záväzky v čase ich splatnosti pri pravdepodobnosti úpadku 0,5 % v časovom horizonte jedného roku. Štruktúra rámca Solventnosť II preto vychádza z komplexného prístupu „celkovej bilancie“, keď sú všetky pasíva porovnávané so všetkými aktívami, ktoré spoločnosť musí vlastniť, a jednotlivé položky súvahy sa neoceňujú samostatne.

Spoločnosti tak budú musieť vlastniť dostatok aktív, aby splnili tieto požiadavky: požiadavky kapitálovej solventnosti (SCR), minimálne kapitálové požiadavky (MCR) a technické rezervy (najlepší odhad budúcich pohľadávok a riziková marža plus riziká, ktoré možno zabezpečiť/poistiť (zabezpečiteľné riziká).

Pilier I

Minimálna kapitálová požiadavka (MCR)

V súčasnosti sa na výpočet MCR používajú tri rôzne prístupy, a to modulárny prístup, kompaktný prístup a lineárny prístup.

· Pri modulárnom prístupe sa MCR počíta kumuláciou rôznych rizikových modulov (trhové riziko a poistné riziko), čím sa získa celková hodnota. V podstate je to značne zjednodušená verzia SCR, ide tu však o nezávislý výpočet požiadavky.

· V kompaktnom prístupe sa MCR stanovuje ako percentuálny podiel SCR. Tento prístup je jednoduchý, no nespĺňa kritériá nezávislého výpočtu MCR, aj keď nebolo dokázané, že takáto nezávislosť je na splnenie všetkých kritérií stanovených v súčasnom návrhu smernice potrebná.

· V lineárnom prístupe sa MCR počíta ako pevne stanovený percentuálny podiel technických rezerv poisťovateľov, tento prístup sa teda nachádza niekde medzi dvomi vyššie opísanými prístupmi. Nie je citlivý na riziko, a preto nie je v súlade s celkovým cieľom tejto smernice. Bude však testovaný v rámci štvrtej kvantitatívnej štúdie o vplyve (QIS4), ktorú v roku 2008 uskutoční Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie zamestnancov (CEIOPS).

Požiadavka kapitálovej solventnosti

Skupinovú solventnosť (definovanú ako rozdiel medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a SCR (požiadavkou kapitálovej solventnosti) možno počítať tromi spôsobmi:

1.  metódou založenou na účtovnej konsolidácii (metóda 1), pri ktorej sú použiteľné vlastné zdroje a konsolidovaná SCR založené na konsolidovaných účtovných závierkach;

2.  metódou odpočítania a agregácie (metóda 2), pri ktorej je SCR súčtom SCR všetkých spoločností skupiny;

3.  kombináciou metód 1 a 2 v prípade, keď by výlučné uplatňovanie metódy 1 nebolo adekvátne.

Pokiaľ orgány dohľadu nerozhodnú inak, je nutné použiť metódu 1. Metóda 2 skupinám neposkytuje výhody diverzifikácie. Metódy samotné sú založené na platných právnych predpisoch (Solventnosť I).

Konsolidovanú SCR (metóda 1) a SCR spoločností skupiny (metóda 2) možno vypočítať buď použitím štandardného vzorca, alebo uplatnením schváleného (čiastočného) vnútorného modelu. Navýšenie kapitálu je možné vtedy, keď v štandardnom vzorci alebo v (čiastočnom) vnútornom modeli nie je náležite zohľadnený rizikový profil skupiny.

Ak chce skupina použiť na výpočet konsolidovanej SCR skupiny (čiastočný) vnútorný model, príslušné orgány dohľadu spolupracujú pri prijímaní rozhodnutia, či povolenie možno udeliť alebo nie. K spoločnému rozhodnutiu treba dospieť do 6 mesiacov. Ak v uvedenej lehote nie je dosiahnuté spoločné rozhodnutie, orgán dohľadu nad skupinou môže prijať vlastné rozhodnutie. Na žiadosť skupiny alebo ktoréhokoľvek z príslušných orgánov dohľadu je možné konzultovať s výborom CEIOPS, pričom v tomto prípade sa lehota predlžuje o 2 mesiace.

Pilier II

Pilier II definuje rámec dohľadu zameraný na vnútorné procesy a aspekty operačného rizika vrátane účinného systému vnútornej kontroly, systémov riadenia rizík, poistno-matematickej funkcie, vnútorného auditu a pravidiel externého zadávania činností (outsourcingu). V návrhu sa posilňujú nástroje činností dohľadu vrátane vymedzenia právomocí dohľadu, ustanovení týkajúcich sa spolupráce medzi orgánmi dohľadu a konvergencie v oblasti dohľadu. Vzhľadom na predpokladaný objem práce v úrovni dohľadu (úroveň 3) treba zodpovednosť orgánov dohľadu a transparentnosť ich pracovných metód zabezpečiť už na úrovni 1. Je dôležité, aby boli tieto ustanovenia v súlade s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na odvetvia cenných papierov a bankovníctva, aby sa tak zabezpečila medziodvetvová jednotnosť a konvergencia.

Pilier III

Hlavným cieľom piliera III je sprístupňovanie informácií s cieľom podporiť disciplínu na trhu, podávanie správ orgánom dohľadu a požiadavky transparentnosti. Na strane dohľadu tento pilier podporuje spoluprácu orgánov dohľadu a ich zbližovanie, posilňuje úlohu výboru CEIOPS, zavádza mechanizmus včasného varovania a predkladá rámec pre účinnejší dohľad nad skupinami. Na zabezpečenie porovnateľného formátu a obsahu, čo je obzvlášť dôležité v prípade dohľadu nad skupinami a v prípade povinností poskytovať informácie výboru CEIOPS prostredníctvom národných orgánov, je potrebné zblížiť pravidlá podávania správ orgánom dohľadu. Návrh sa tejto otázke nevenuje podrobne, takže sa len ukáže, či je samotné usmernenie na úrovni 3 dostatočným nástrojom na zabezpečenie takejto konvergencie a či by dokonca mohlo viesť k vytvoreniu spoločnej databázy informácií orgánom dohľadu.

Dohľad nad skupinou a skupinová podpora

Dohľad nad skupinou a skupinová podpora sú najdôležitejšími prvkami návrhu rámcovej smernice. Miestny orgán dohľadu bude zohrávať podstatnú úlohu pri každodennom dohľade nad inou ako domácou spoločnosťou alebo dcérskym podnikom. Orgán dohľadu nad skupinou bude pre skupinu „domovským regulačným orgánom“, ktorý zabezpečuje, aby skupina vlastnila kapitál a poskytovala skupinovú podporu. To umožní oveľa efektívnejší a ekonomickejší prístup k využívaniu kapitálu, čo je obzvlášť dôležité z toho dôvodu, že sa tým umožňuje voľné využívanie diverzifikácie aktív. Materský podnik bude musieť dať k dispozícii všetok požadovaný kapitál podľa dohody miestneho orgánu dohľadu s orgánom dohľadu nad skupinou, pričom istota v tejto otázke je zásadná. V návrhu sa okrem toho stanovuje možnosť poskytnúť dcérskemu podniku skupinovú podporu z prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v inom dcérskom podniku. Z aspektov práva obchodných spoločností môže vyplynúť, že uskutočnenie týchto prevodov nemusí byť ani jednoduché, ani potrebne rýchle. Orgány dohľadu nad poisťovníctvom nie sú spôsobilé náležite zhodnotiť zákonnú možnosť prevodu prostriedkov medzi spoločnosťami, ktorá by mohla byť stanovená v rôznych právnych systémoch.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie a považuje ho za pozitívny krok k zabezpečeniu jasnosti a právnej istoty medzi regulačnými orgánmi a odvetvím. Návrh na základe svojich zásad a prístupu založeného na ekonomike, v rámci ktorého sa riadenie rizík považuje za jeden najdôležitejších nástrojov, ktoré majú používať spoločnosti v poisťovníctve, poskytne oveľa účinnejšiu ochranu pred pravdepodobným úpadkom. Spravodajca preto vyjadruje podporu návrhom Komisie.

Spravodajca by však chcel upozorniť na niekoľko bodov, ktoré si podľa jeho názoru vyžadujú v súčasnom návrhu ďalšie objasnenie:

· Spotrebiteľov nemožno v právnych predpisoch upravujúcich oblasť financií zanedbať len z dôvodu komplexnej povahy procesu. Spravodajca však nepovažuje za užitočnú ani útržkovitú ochranu spotrebiteľov. Preto by bolo najlepšie, aby Komisia vypracovala návrh na posilnenie súčasných práv spotrebiteľov na horizontálnej úrovni. Adekvátnymi konzultáciami a rozvíjaním osvedčených postupov je možné výrazne posilniť znalosti, povedomie a rozhodovacie postupy spotrebiteľov.

· Po tom, ako sa výsledky testovania modulárneho prístupu výpočtu MCR v rámci štúdie QIS 3 ukázali ako neuspokojivé, bolo ako alternatíva navrhnuté otestovať tzv. lineárny prístup v rámci štúdie QIS 4. Podľa spravodajcu je najdôležitejším cieľom MCR zabezpečiť, aby sa uplatňovali také hodnoty MCR, ktoré sú citlivé a ktoré zaručujú spoľahlivú bezpečnostnú sieť a správny vzťah k SCR. Spravodajca sa preto domnieva, že kompaktný prístup je na dosiahnutie tohto cieľa najvhodnejšou metódou. Kompaktný prístup je tak jedinou dosiaľ overenou metódou, ktorá v plnej miere zohľadňuje riziká. Spĺňa tiež ciele Komisie, ktorá žiada, aby bola požiadavka MCR spoľahlivá, jednoducho vypočítateľná a kontrolovateľná. Kompaktný prístup možno úspešne využívať celoplošne a je možné prispôsobiť ho všetkým subjektom pôsobiacim v poisťovníctve.

· Použiteľné vlastné zdroje musia byť konzistentné z dôvodov konkurencieschopnosti a absorpcie strát. Články týkajúce sa tejto otázky je nevyhnutné upraviť tak, aby zohľadňovali tento postup v prípadoch, keď v texte Komisie chýbajú. Obzvlášť je potrebné definovať prebytočné zdroje, ktoré sa využívajú len v niekoľkých členských štátoch EÚ.

· V definícii konzistentnej trhovej hodnoty naďalej chýba výpočet reálnej hodnoty a spravodajca sa domnieva, že treba včas prijať ustanovenie na zabezpečenie toho, aby toto bolo primerané úlohe prístupu založeného na rizikách.

· Treba venovať ďalšiu pozornosť pojmu samostatného orgánu dohľadu.

· Návrhom sa zavedú pravidlá týkajúce sa rovnocennosti režimov solventnosti tretích krajín, čo bude mať dôsledky pre skupiny s dcérskymi podnikmi v EÚ alebo mimo nej. Rovnocennosť možno dohodnúť len so suverénnymi národnými štátmi, a nie s časťami takýchto štátov. Pokiaľ je samostatný režim solventnosti tretej krajiny prinajmenšom rovnocenný s režimom EÚ, vo výpočte solventnosti skupiny sa zohľadní – pokiaľ ide o dcérske podniky zaisťovní/poisťovní – požiadavka SCR a použiteľné vlastné zdroje podľa právnych predpisov tejto tretej krajiny. Orgán dohľadu nad skupinou overí rovnocennosť a pred prijatím rozhodnutia konzultuje s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu a výborom CEIOPS. O tom, či je režim solventnosti tretej krajiny rovnocenný, rozhodne Komisia. To však možno uskutočniť len prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou za účasti Európskeho parlamentu.

Spravodajca navrhuje, aby boli tieto otázky objasnené v pozmenenom a doplnenom texte podľa vyššie uvedených pripomienok.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI (2.7.2008)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

o pozmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní priameho poistenia a zaistenia (prepracovaný)
(KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sharon Bowles

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Solventnosť II je smernica, ktorou sa aktualizuje 14 existujúcich smerníc týkajúcich sa poistenia a zaistenia. Ide o rekodifikáciu, takže zmeny a doplnenia sa týkajú len nových častí.

Hlavným cieľom smernice je, aby boli požiadavky týkajúce sa kapitálu alebo solventnosti závislé od rizika, ktorého analýza sa vykoná v súvislosti s celou činnosťou podniku. Ide o kvalitatívne aj kvantitatívne aspekty. Predovšetkým je potrebné poznamenať, že poisťovacie spoločnosti sú vystavené riziku nielen v súvislosti s pasívami, ale aj s aktívami, ktoré im slúžia na krytie týchto pasív. V skutočnosti dochádzalo k zlyhaniu poisťovacích spoločností častejšie z dôvodu problémov s aktívami ako s pasívami.

Analýza rizík sa vykonáva na základe modelov. Môžu sa použiť štandardné modely, veľké podniky si však budú môcť vytvoriť, vlastne sa to od nich očakáva, vlastné interné modely, ktoré schváli orgán vykonávajúci dohľad. Skupiny môžu tiež požiadať, aby boli predmetom dohľadu ako celok, čo by im umožnilo využiť väčšiu diverzifikáciu, ktorú do výpočtu rizika prináša skupina a vďaka ktorej by bola požiadavka na kapitál nižšia ako v prípade, ak by išlo o súčet kapitálu jednotlivých subjektov.

Kapitál sa delí na minimálnu kapitálovú požiadavku (MCR), ktorá predstavuje výšku, ktorú musí vždy mať každý podnik, aby mohol naďalej pokračovať v činnosti s riadnym oprávnením. Požiadavka kapitálovej solventnosti (SCR) je vyššia ako bežne požadovaná výšku kapitálu a v prípade jej nedodržania funguje ako prvý varovný signál zásahu pre orgán vykonávajúci dohľad. Dodatočnými aktívami SCR, ktoré presahujú MCR, možno disponovať na úrovni skupiny (materskej alebo holdingovej spoločnosti). Ak dcérska spoločnosť klesne pod úroveň MCR (za normálnych okolností ešte skôr, ako k tomu dôjde), požiadajú orgány dohľadu o presun kapitálu na dcérsku spoločnosť.

Základným predpokladom fungovania postupu skupinového dohľadu je spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v hostiteľských krajinách, v ktorých sa nachádzajú dcérske spoločnosti, a domovským štátom materských spoločností. Orgán dohľadu z domovskej krajiny materskej spoločnosti plní rozšírenú úlohu dohľadu nad skupinou. Pri riešení sporov medzi orgánmi dohľadu a pri dosahovaní konvergencie právnych predpisov zohráva úlohu aj Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS).

V tomto rámci je niekoľko oblastí, na ktoré treba Európsky parlament osobitne upozorniť:

Dohľad nad skupinou

Je potrebné objasniť, že do dohľadu nad skupinou sú zapojené všetky orgány dohľadu, že všetky by mali mať bežne prístup k dokumentácii a mali by sa aktívne zapájať do rozhodovania.

Prevod finančných prostriedkov v rámci podpory skupiny

Najdôležitejšie je zabezpečiť, aby bolo možné prevádzať finančné prostriedky medzi podnikmi. Ak má materská alebo holdingová spoločnosť voľné finančné prostriedky, je oveľa jednoduchšie, ak budú existovať právne štruktúry umožňujúce ich prevod, čo by bolo zrejme aspoň na začiatku najlepšou možnosťou. Skupiny však bežne prevádzajú finančné prostriedky medzi dcérskymi spoločnosťami, preto sa počíta s právne záväzným mechanizmom na tento účel. Bude zrejme žiaduce upraviť vzťah medzi každými dvoma dcérskymi spoločnosťami na základe zmluvy.

Vnútroštátne zdroje dohľadu a zodpovednosť

Nový režim dohľadu si vyžaduje hĺbkové pochopenie rizika vyplývajúceho z aktív a z pasív. Rozhodnutia sa týkajú kvality aj kvantity. Je nevyhnutné, aby mali orgány dohľadu zdroje na dôkladnú činnosť vo všetkých podnikoch, nielen v tých, ktoré sa pokladajú za kľúčové pre stabilitu trhu.

Takisto je potrebné spresniť, že ak vnútroštátne orgány dohľadu konajú ako orgány dohľadu nad skupinou, ich mandát presahuje ten, ktorý vykonávajú výlučne na vnútroštátnej úrovni, a ich povinnosťou je chrániť záujmy všetkých poistencov. Kroky v rámci vlastnej činnosti orgánov dohľadu nad skupinou by nemalo viesť k súdnemu konaniu z dôvodu, že tieto kroky narušili vnútroštátne právomoci.

Právna subjektivita CEIOPS

V súčasnosti CEIOPS nemá právnu subjektivitu, ale je poradným výborom Komisie. Vzhľadom na odborný charakter časti poradenstva ide o rozhodnutie, bez ohľadu na to, ako sa formuluje. Ak by CEIOPS mal právnu subjektivitu, niesol by za svoje poradenstvo väčšiu zodpovednosť. Mohlo by sa tak stať na základe nariadenia, ktoré by nadobudlo účinnosť najneskôr vtedy, keď táto nadobudne účinnosť táto smernica, pokiaľ k tomu už nedošlo iným spôsobom, napríklad v rámci revízie Lamfalussyho postupu. Rozsudok ESD vo veci C-217/04 z 2. mája 2006, z ktorého vyplýva, že na základe článku 95 je možné zriadiť orgán, by sa mohol v širšom zmysle vzťahovať aj na článok 47, ktorý je tiež základom tejto smernice.

Dosiahnutie jednotného prístupu EÚ k zodpovednosti orgánov dohľadu

Všeobecne je v EÚ postoj k zodpovednosti regulačných orgánov v zásade ústretový a požadovať náhradu je vo všeobecnosti možné len na základe hrubej nedbanlivosti alebo zlého úmyslu, aj keď medzi jednotlivými krajinami sú rozdiely. ESD sa vyjadril, že tento prístup nie je v rozpore s právom EÚ. Konkrétne vo veci Peter Paul ESD rozhodol, že členský štát môže prijať právne predpisy (Nemecko tak urobilo), podľa ktorých plnia orgány dohľadu úlohy len vo verejnom záujme, čím sa zamedzí tomu, že budú žiadať jednotlivci o náhradu za chybne vykonaný dohľad.

V súvislosti s ochotou uznať nejaké právo na odškodnenie uplatniteľné voči orgánom dohľadu ide teda o politickú otázku. Parlament sa o to bezpochyby snažil pri hlasovaní, ktoré sa týkalo vyšetrovania spoločnosti Equitable Life, a v kontexte výkonu cezhraničného dohľadu nad skupinou sa väčšia harmonizácia určite javí ako rozumné riešenie (vlastne sa tým možno poskytne právny základ).

Systémy záruk

Vzhľadom na čoraz častejší cezhraničný charakter poisťovníctva a na cezhraničný dohľad je vhodné vypracovať cezhraničné systémy záruk, ktoré budú prinajmenšom rovnocenné a zohľadnia štruktúry dohľadu. V tomto smere je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, ale bez reálnej možnosti ich začlenenia do tejto smernice.

Metóda prepracovania

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o štruktúrovanejšom využívaní postupu prepracúvania právnych aktov, a najmä na základe jej bodu 9, poradná pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2008 preskúmala spomínaný návrh predložený Komisiou.

Toto preskúmanie vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny, podľa ktorej návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré tak boli označené. Pracovná skupina v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu obsahujúceho vecné zmeny a doplnenia konštatovala, že návrh sa v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúceho textu bez toho, aby sa menila podstata aktu, ktorý je jeho predmetom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 47 ods. 2, 55 a 95,

Odôvodnenie

Touto zmenou sa zabezpečí, že Komisia bude môcť navrhovať alebo úroveň 2 vykonávacej smernice alebo úroveň 2 vykonávacieho nariadenia na základe tejto rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odôvodnenie A (nové)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

A. keďže podľa poradnej pracovnej skupiny zloženej z právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie spomínaný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sú ako zmeny a doplnenia označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, návrh obsahuje jasnú kodifikáciu existujúcich textov bez akýchkoľvek obsahových zmien,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. schvaľuje návrh Komisie tak, ako bol pozmenený a doplnený a ako odzrkadľuje odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych útvarov Parlamentu, Rady a Komisie;

1. schvaľuje návrh Komisie upravený podľa odporúčaní poradnej pracovnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a v znení nasledovných zmien a doplnení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Nový režim solventnosti povedie k lepšej ochrane všetkých zúčastnených. Na to je potrebné, aby členské štáty poskytli orgánom finančného dohľadu dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Založenie kontroly na zásadách riadenia kvalitatívnych, ako aj kvantitatívnych rizík si bude pravdepodobne vyžadovať posilnenie zdrojov dohľadu.

Odôvodnenie

Požiadavky týkajúce sa dohľadu stanovené pre pilier 2 a 3, ako schválenie interných modelov, ich monitoring a pravidelná revízia, ako aj z toho vyplývajúca užšia spolupráca a zapojenie ostatných subjektov a spoločností pre dohľad, bude pravdepodobne pre vnútroštátne orgány dohľadu znamenať potrebu posilnenia zdrojov, aby mohli riadne plniť svoje rozšírené právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je potrebné podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu nielen v súvislosti s nástrojmi dohľadu, ale aj v súvislosti s postupmi dohľadu. Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený na základe rozhodnutia Komisie 2004/6/ES by mal v súvislosti s tým plniť dôležitú úlohu a pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku.

(23) Je potrebné podporovať zbližovanie v oblasti dohľadu nielen v súvislosti s nástrojmi dohľadu, ale aj v súvislosti s postupmi dohľadu. Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov zriadený na základe rozhodnutia Komisie 2004/6/ES by mal v súvislosti s tým plniť dôležitú úlohu a pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku. Tento výbor by mal získať právny základ a právnu subjektivitu v súlade s novým nariadením, ktoré by nadobudlo účinnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Výbor CEIOPS získal rozhodovacie právomoci a môže tak napríklad riešiť spory týkajúce sa skupinovej podpory. V prípade vzniku právneho problému v súvislosti s akýmkoľvek takýmto rozhodnutím, bolo by dobré, a zároveň aj zodpovednejšie, aby bol výbor CEIOPS zúčastnený ako strana v konaní, a nie len zastúpený prostredníctvom Komisie. Európsky súdny dvor rozsudkom z 2. mája 2006 vo veci C-217/04 rozhodol, že ako základ pre zriadenie orgánu sa môže použiť článok 95. V širšom zmysle možno toto konštatovať aj v prípade článku 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Režim dohľadu by mal stanoviť požiadavku citlivú na riziko, ktorá sa zakladá na očakávanom výpočte, s cieľom zabezpečiť presný a včasný zásah orgánov dohľadu (kapitálová požiadavka solventnosti), a minimálnu úroveň bezpečnosti, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť (minimálna kapitálová požiadavka). Obidve kapitálové požiadavky by sa mali zosúladiť v rámci Spoločenstva s cieľom dosiahnuť jednotnú úroveň ochrany poistníkov.

(35) Režim dohľadu by mal stanoviť požiadavku citlivú na riziko, ktorá sa zakladá na očakávanom výpočte, s cieľom zabezpečiť presný a včasný zásah orgánov dohľadu (kapitálová požiadavka solventnosti), a minimálnu úroveň bezpečnosti, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť (minimálna kapitálová požiadavka). Minimálna kapitálová požiadavka by sa mala vypočítavať jasným a jednoduchým spôsobom a tak, aby sa zabezpečila možnosť overenia tohto výpočtu. Mala by zodpovedať výške základných použiteľných vlastných zdrojov, pod ktorou by poistníci a príjemcovia boli vystavení neprijateľnej úrovni rizika, ak by bolo poisťovniam a zaisťovniam povolené, aby pokračovali vo svojej činnosti. Čo sa týka minimálnej kapitálovej požiadavky a požiadavky kapitálovej solventnosti, úroveň spoľahlivosti by mala zodpovedať rozmedziu 80 až 90 % za obdobie jedného roka. Obidve kapitálové požiadavky by sa mali zosúladiť v rámci Spoločenstva s cieľom dosiahnuť jednotnú úroveň ochrany poistníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70) Je nutné zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje primerane rozdeľovali vnútri skupiny a boli v prípade potreby k dispozícii na ochranu poistníkov a príjemcov poistného plnenia. Na tento účel by mali mať poisťovne a zaisťovne v skupine dostatočné vlastné zdroje na pokrytie svojej kapitálovej požiadavky solventnosti, ak cieľ ochrany poistníkov a príjemcov poistného plnenia sa nedá účinne dosiahnuť inak. Poisťovne a zaisťovne v skupine by mali byť preto oprávnené kryť za vymedzených okolností svoju kapitálovú požiadavku solventnosti s podporou skupiny vyhlásenou ich materskou poisťovňou alebo zaisťovňou. V záujme vyhodnotenia potreby akejkoľvek možnej budúcej revízie režimu podpory skupiny a prípravy na ňu by Komisia mala podávať správy o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu v tejto oblasti.

(70) Je nutné zabezpečiť, aby sa vlastné zdroje primerane rozdeľovali vnútri skupiny a boli v prípade potreby k dispozícii na ochranu poistníkov a príjemcov poistného plnenia. Na tento účel by mali mať poisťovne a zaisťovne v skupine dostatočné vlastné zdroje na pokrytie svojej kapitálovej požiadavky solventnosti, ak cieľ ochrany poistníkov a príjemcov poistného plnenia sa nedá účinne dosiahnuť inak. Poisťovne a zaisťovne v skupine by mali byť preto oprávnené kryť za vymedzených okolností svoju kapitálovú požiadavku solventnosti s podporou skupiny vyhlásenou ich materskou poisťovňou alebo zaisťovňou. V záujme rovnakej ochrany všetkých poistníkov by mali členské štáty zabezpečiť voľný pohyb aktív a pasív, aby sa dal kapitál solventnosti a použiteľné vlastné zdroje opätovne upraviť v rámci skupiny na účely skupinovej podpory a bez rizika odkladných krokov. V prípade členských štátov, v ktorých tento voľný pohyb ešte nie je zabezpečený, by sa dočasnou súčasťou skupinovej podpory mali dodatočne stať také nástroje alebo iné mechanizmy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie včasného prevodu zdrojov. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby sa pohľadávky vyplývajúce zo záväzkov skupinovej podpory riešili rovnakým spôsobom ako pohľadávky z poistenia. V záujme vyhodnotenia potreby akejkoľvek možnej budúcej revízie režimu podpory skupiny a prípravy na ňu by Komisia mala podávať správy o pravidlách členských štátov a postupoch orgánov dohľadu v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Režim dohľadu nad skupinou a režim podpory by mali fungovať na všeobecnom hospodárskom základe umožňujúcom prevody v rámci skupiny. Skupinová podpora na zabezpečenie minimálnej kapitálovej požiadavky sa môže líšiť od podpory na prevod zdrojov, môže ísť napríklad o zníženie pasív. Potrebná je schopnosť prispôsobiť kapitálovú solventnosť primerane okolnostiam. V niektorých členských štátoch sa môžu v súčasnosti vyskytovať právne prekážky alebo právna neistota ohľadne prevodov, v prípade ktorých by sa mohlo dočasne uplatniť dodatočné zabezpečenie . Tento postup by sa však nemal uplatňovať dlhodobo. V prípade likvidácie alebo iných administratívnych postupov je potrebné ustanoviť, aby sa k skupinovej podpore pristupovalo rovnako ako k pohľadávkam poistníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(75) Orgány dohľadu by mali mať prístup k všetkým informáciám, ktoré sú dôležité pre výkon dohľadu nad skupinou. Mala by sa ustanoviť spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami, ako aj medzi týmito orgánmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami aktívnymi v iných finančných sektoroch.

(75) Orgány dohľadu zo všetkých členských štátov, v ktorých má jeden z podnikov v spoločnosti svoje sídlo, by sa mali stať súčasťou dohľadu nad skupinou. Všetky by mali mať bežne prístup k dokumentácii a mali by sa aktívne zapájať do procesu rozhodovania. Mala by sa ustanoviť spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami, ako aj medzi týmito orgánmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami aktívnymi v iných finančných sektoroch.

Odôvodnenie

Orgány dohľadu by v podstate tvorili zbor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 95a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(95a) Vzhľadom na čoraz častejší cezhraničný charakter poisťovníctva je potrebné snažiť sa o funkčné záruky poistenia v celej Európe zohľadňujúce štruktúry dohľadu. Táto rozvíjajúca sa činnosť bude prebiehať nad rámec tejto smernice, keďže samotné požiadavky solventnosti budú poskytovať vysokú úroveň harmonizovanej ochrany poistníkov.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie. V tomto štádiu je užitočné, aby sa otvoreným spôsobom pracovalo na systémoch poistných záruk v celej Európe. Tieto systémy dopĺňajú smernicu solventnosť II, ktorou sa už zabezpečí vysoká a harmonizovaná ochrana poistníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Bez toho, aby boli dotknuté články 5 až 10, sa táto smernica neuplatňuje na poisťovne, ktorých ročný príjem z poistného nepresahuje 5 miliónov EUR.

(1) V prvých troch rokoch po termíne stanovenom v článku 310 ods. 1 a bez toho, aby boli dotknuté články 5 až 10, sa táto smernica neuplatňuje na poisťovne, ktorých ročný príjem z poistného nepresahuje 5 miliónov EUR.

(2) Ak sa suma stanovená v odseku 1 presiahne po tri roky za sebou, uplatní sa táto smernica s účinnosťou od štvrtého roku.

 

Odôvodnenie

Zásadný význam má počiatočné vynechanie malých podnikov. Úľavy týkajúce sa zásady proporcionality sa však najskôr musia stanoviť a implementovať. Preto treba na začiatku podporiť zachovanie minimálnej hranice troch rokov. Medzitým sa pravidlá proporcionality ustálili a podniky mali dostatok času prispôsobiť sa novým pravidlám. Z dlhodobého hľadiska si aj menšie poisťovne želajú normu kvality Solventnosť II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali orgány dohľadu k dispozícii prostriedky nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa dohľadu, ktorým je ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia.

Členské štáty zabezpečia, aby mali orgány dohľadu k dispozícii prostriedky, príslušné odborné posudky a kapacity nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa dohľadu, ktorým je ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia.

Odôvodnenie

Požiadavky týkajúce sa dohľadu stanovené pre pilier 2 a 3, ako schválenie interných modelov, ich monitoring a pravidelná revízia, ako aj z toho vyplývajúca užšia spolupráca a zapojenie ostatných subjektov a spoločností pre dohľad, bude pravdepodobne pre vnútroštátne orgány dohľadu znamenať potrebu posilnenia zdrojov, aby mohli riadne plniť svoje rozšírené právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky ustanovené v tejto smernici uplatňovali spôsobom, ktorý je primeraný povahe, zložitosti a rozsahu rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne alebo zaisťovne.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky ustanovené v tejto smernici uplatňovali spôsobom, ktorý je primeraný povahe, zložitosti a rozsahu rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne alebo zaisťovne, a to aj vtedy, ak dotknutá poisťovňa/zaisťovňa nie je kľúčová pre celkovú finančnú stabilitu trhu.

Odôvodnenie

Predmetom úpravy by mali byť všetky činnosti, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko dosah zlyhania nie je vždy úmerný veľkosti, ale závisí od druhu poistenia, ktoré spoločnosť uzavrela, a od miesta jej pôsobenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       14

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poistno-matematickú funkciu vykonávajú osoby, ktoré majú dostatočné znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky a sú prípadne schopné preukázať, že majú náležité skúsenosti a odbornosť zodpovedajúcu platným odborným a iným normám.

2. Poistno-matematickú funkciu vykonávajú osoby, ktoré majú dostatočné znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky, vykazujú schopnosti zodpovedajúce zložitosti a štruktúre rizík príslušnej poisťovne/zaisťovne a sú prípadne schopné preukázať, že majú náležité skúsenosti a odbornosť zodpovedajúcu platným odborným a iným normám.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie patričných zdrojov a znalostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) ak uverejnením takýchto informácií konkurenčné podniky získajú významnú neoprávnenú výhodu;

(a) ak by uverejnením takýchto informácií podnik utrpel neoprávnenú obchodnú škodu;

Odôvodnenie

Testovanie by malo predstavovať pre podnik škodu, čo sa môže stať v dôsledku nespravodlivej hospodárskej súťaže alebo iným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány dohľadu zúčastnili na činnostiach Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov podľa druhého pododseku článku 2 rozhodnutia Komisie 2004/6/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány dohľadu zúčastnili na činnostiach Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov podľa druhého pododseku článku 2 rozhodnutia Komisie 2004/6/ES, a aby vnútroštátny mandát orgánov dohľadu nebránil týmto orgánom vo výkone ich povinností, ktoré majú ako členovia uvedeného výboru alebo v súlade s touto smernicou.

Odôvodnenie

Poradenstvo výboru CEIOPS musí byť spravodlivé a čestné a nesmie podliehať politickým kompromisom. Orgány dohľadu na vnútroštátnej úrovni musia mať také postavenie, ktoré im umožňuje komunikáciu a vzájomnú spoluprácu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výpočet najlepšieho odhadu sa zakladá na súčasných vierohodných informáciách, ako aj na realistických prognózach, a uskutoční sa za použitia náležitých poistno-matematických metód a štatistických techník.

Výpočet najlepšieho odhadu sa zakladá na súčasných vierohodných informáciách, ako aj na realistických prognózach, a uskutoční sa za použitia vhodných, platných a náležitých poistno-matematických metód a štatistických techník.

Odôvodnenie

Primeranosť nie je dostatočná vzhľadom na to, že v článku 83 sa uvádza aj platnosť a náležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 109 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) korelačné parametre;

(c) korelačné parametre a postupy aktualizácie týchto parametrov;

Odôvodnenie

Nedávne finančné krízy ukázali, že korelačné parametre môžu potrebovať rýchlu úpravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 119 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Metódy použité na výpočet prognózy rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na primeraných poistno-matematických a štatistických technikách a sú v súlade s metódami použitými na výpočet technických rezerv.

2. Metódy použité na výpočet prognózy rozdelenia pravdepodobnosti sa zakladajú na vhodných, platných a náležitých poistno-matematických a štatistických technikách a sú v súlade s metódami použitými na výpočet technických rezerv.

Odôvodnenie

Primeranosť nie je dostatočná vzhľadom na to, že v článku 83 sa uvádza aj platnosť a náležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 130 – odsek 4 – pododsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Orgány dohľadu môžu vziať do úvahy účinky dobrovoľných kódexov správania a transparentnosti, na ktorých sa zúčastňujú príslušné inštitúcie zaoberajúce sa neregulovanými alebo alternatívnymi investičnými nástrojmi, na riadenie aktív.

Odôvodnenie

Ide o objasnenie. Orgány dohľadu nebudú brať do úvahy to, či inštitúcie uplatňujú alebo neuplatňujú kódexy, ale budú zohľadňovať samotné kódexy, ktoré sa, ak existujú, používajú, ako aj to, aké účinky majú na riadenie aktív zo strany poisťovní/zaisťovní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 142 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán dohľadu  domovského členského štátu odoberie  povolenie udelené poisťovni alebo zaisťovni  v týchto prípadoch:

1. Orgán dohľadu  domovského členského štátu odoberie  povolenie udelené poisťovni alebo zaisťovni, pričom zároveň naďalej vykonáva potrebný dohľad, v týchto prípadoch:

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že v prípade nedodržania minimálnej kapitálovej požiadavky je potrebný dôrazný zásah zo strany orgánu dohľadu (preto sa text mení z „môže odňať“ na „odoberie“), je dôležité plne vyjasniť, že úplné odobratie povolenia sa vzťahuje na novo zriadené podniky a že v prípade ostatných podnikov by orgány dohľadu mali byť schopné prijať všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistníkov a povinností vyplývajúcich zo zaistných zmlúv, napríklad pri postupoch likvidácie atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 142 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podnik nespĺňa minimálnu kapitálovú požiadavku a orgán dohľadu usudzuje, že predložená finančná schéma zjavne nie je primeraná, alebo sa príslušnému podniku nepodarí splniť schválenú schému v lehote troch mesiacov od zistenia nesúladu s minimálnou kapitálovou požiadavkou.

(c) podnik nespĺňa minimálnu kapitálovú požiadavku a orgán dohľadu usudzuje, že predložená finančná schéma zjavne nie je primeraná, alebo sa príslušnému podniku nepodarí splniť schválenú schému v lehote troch mesiacov od zistenia nesúladu s minimálnou kapitálovou požiadavkou; odobratie povolenia za takýchto okolností nevedie k prerušeniu dohľadu v súlade s ochranou záujmov poistníkov a dohľadom nad likvidáciami, prevzatím alebo podobným konaním.

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že v prípade nedodržania minimálnej kapitálovej požiadavky je potrebný dôrazný zásah zo strany orgánu dohľadu (preto sa text mení z „môže odňať“ na „odoberie“), je dôležité plne vyjasniť, že úplné odobratie povolenia sa vzťahuje na novo zriadené podniky a že v prípade ostatných podnikov by orgány dohľadu mali byť schopné prijať všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistníkov a povinností vyplývajúcich zo zaistných zmlúv, napríklad pri postupoch likvidácie atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 234 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) primárny zdroj skupinovej podpory je vlastný kapitál prevedený z materského na dcérsky podnik; v prípade, že skupinová podpora sa poskytuje zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii v dcérskom podniku, zavedú sa právne vynútiteľné zmluvy alebo iné mechanizmy, ktoré umožnia prevod použiteľných vlastných zdrojov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 237 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Skupinová podpora má podobu vyhlásenia určeného orgánu dohľadu nad skupinou, ktoré je právne záväzným dokumentom a zaväzuje k prevedeniu vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 5.

2. Skupinová podpora má podobu vyhlásenia určeného zboru orgánov dohľadu prostredníctvom orgánu dohľadu nad skupinou, súčasťou ktorého je potrebný dôkaz právne vynútiteľných nástrojov a ktoré zaväzuje k prevedeniu vlastných zdrojov použiteľných podľa článku 98 ods. 5.

Odôvodnenie

Oznámenia určené skupinovej podpore sa týkajú celej skupiny, preto by sa mali oznamovať zboru. Zníženie pasív je iný spôsob, ako by sa dala skupinová podpora vykonávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 237 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) či dokument obsahujúci vyhlásenie o skupinovej podpore spĺňa všetky požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch materského podniku, aby sa mohol uznať za právne záväzný, a či odvolanie sa na právny alebo správny orgán nemá odkladný účinok.

(c) či dokument obsahujúci vyhlásenie o skupinovej podpore a akomkoľvek nevyhnutnom sprievodnom nástroji spĺňa všetky požiadavky stanovené vo vynútiteľných právnych predpisoch členského štátu poisťovne/zaisťovne, ktorá poskytuje skupinovú podporu, a či odvolanie sa na právny alebo správny orgán nemá odkladný účinok, a zahŕňajúci zriadenie skupinovej podpory až do výšky podľa posledného vyhlásenia alebo v súlade s článkom 244 ods. 1 v prípade, že sa uplatňuje, a klasifikáciu zodpovedajúcu pohľadávkam poistníkov vrátane okolností reštrukturalizácie, zloženia, prevodu, prevzatia alebo akéhokoľvek iného administratívneho postupu.

Odôvodnenie

Vynútiteľnosť skupinovej podpory zahŕňajúca dodatočné dočasné ustanovenia pre prípad právnej neistoty (pozri odôvodnenie 170) a zavedenie klasifikácie skupinovej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 244

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dcérske podniky poisťovne alebo zaisťovne: zníženie skupinovej podpory

Dcérske podniky poisťovne alebo zaisťovne: rovnaké zaobchádzanie

1. Ak sa materskému podniku a orgánu dohľadu nad skupinou predloží niekoľko žiadostí o prevod použiteľných vlastných zdrojov v súlade s článkami 238 alebo 239, a skupina nemá dostatočné použiteľné vlastné zdroje, aby vyhovela všetkým týmto žiadostiam, čiastky vyplývajúce z posledných schválených vyhlásení sa v prípade potreby znížia.

1. Ak sa materskému podniku a orgánu dohľadu nad skupinou predloží niekoľko žiadostí o prevod použiteľných vlastných zdrojov v súlade s článkami 238 alebo 239, a skupina nemá dostatočné použiteľné vlastné zdroje, aby vyhovela všetkým týmto žiadostiam, uplatnia sa tieto pravidlá:

 

(a) všetky poisťovne a zaisťovne, ktoré sú dcérskymi podnikmi materských podnikov, sú spoločne a nerozdielne zodpovedné spolu s materskými podnikmi, až do výšky vyplývajúcej z posledných schválených vyhlásení so zreteľom na každý dcérsky podnik podliehajúci pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241;

Zníženie sa vypočíta pre každý dcérsky podnik takým spôsobom, aby sa na každý dcérsky podnik vzťahoval rovnaký pomer medzi súčtom jeho dostupných aktív a akéhokoľvek prevodu zo skupiny na jednej strane, a súčtom jeho technických rezerv a jeho minimálnej kapitálovej požiadavky na strane druhej.

(b) sumy uvedené v bode a) sa v prípade potreby znížia. Zníženie sa vypočíta pre každý dcérsky podnik takým spôsobom, aby sa na každý dcérsky podnik vzťahoval rovnaký pomer medzi súčtom jeho dostupných aktív a akéhokoľvek prevodu zo skupiny na jednej strane, a súčtom jeho technických rezerv a jeho minimálnej kapitálovej požiadavky na strane druhej.

2. Členské štáty zabezpečia, aby záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých materským podnikom neboli zvýhodňované pred záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv uzavretých ktorýmkoľvek dcérskym podnikom, ktorý podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241.

2. Bez ohľadu na článok 277 členské štáty zabezpečia, aby záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých materským podnikom neboli zvýhodňované pred záväzkami vyplývajúcimi z poistných zmlúv uzavretých ktorýmkoľvek dcérskym podnikom, ktorý podlieha pravidlám stanoveným v článkoch 236 až 241.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 251 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Ak orgán dohľadu koná v rámci skupinového dohľadu, členské štáty zabezpečia, aby bolo jeho konanie v takomto postavení uznané nediskriminujúcim spôsobom; v dôsledku toho nebudú existovať dôvody na domnienky, že právne kroky boli prijaté z titulu skupinového dohľadu, napríklad prevody kapitálu, sú na základe národného oprávnenia dohľadu tohto orgánu dohľadu v rozpore so záujmami členského štátu alebo poistníkov tohto členského štátu.

Odôvodnenie

Vnútroštátny orgán dohľadu domovského členského štátu je ako orgán skupinového dohľadu povinný konať v záujme skupiny. Vnútroštátne orgány dohľadu by sa nemali obávať, že by na základe prijatých opatrení proti nim mohli podávať žaloby poistníci domovského členského štátu, ktorí sa domnievajú, že boli týmito opatreniami poškodení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 262 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Ak holdingová poisťovňa alebo materská poisťovňa nedodržiava požiadavky skupinovej podpory, orgán dohľadu nad skupinou môže rozhodnúť o ukončení dohľadu na skupinovom základe.

Odôvodnenie

Pre prípad neplnenia povinností súvisiacich so skupinovou podporou sa zavádza postih, ktorý spočíva v strate všetkých kapitálových výhod spojených s členstvom v skupine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 304 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Bez ohľadu na ods. 1 a s ohľadom na postup prijímania rozhodnutí stanovený v čl. 251 ods. 4 a na úlohy vyplývajúce z odôvodnenia 23 sa Európskemu výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov udeľuje právna subjektivita, a to v nariadení, ktoré nadobudne účinnosť súčasne s touto smernicou.

Odôvodnenie

Výbor CEIOPS získal rozhodovacie právomoci a môže tak napríklad riešiť spory týkajúce sa skupinovej podpory. V prípade vzniku právneho problému v súvislosti s akýmkoľvek takýmto rozhodnutím, bolo by dobré, a zároveň aj zodpovednejšie, aby bol výbor CEIOPS zúčastnený ako strana v konaní, a nie len zastúpený prostredníctvom Komisie. Európsky súdny dvor rozsudkom z 2. mája 2006 vo veci C-217/04 rozhodol, že ako základ pre zriadenie orgánu sa môže použiť článok 95. V širšom zmysle možno toto konštatovať aj v prípade článku 47.

POSTUP

Názov

Priame životné poistenie – Solventnosť II

Referenčné čísla

KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – KOM(2007)03612007/0143(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

24.9.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sharon Bowles

19.11.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.12.2007

8.4.2008

 

 

Dátum prijatia

25.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH ÚTVAROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

Brusel, 10. apríla 2008

STANOVISKO

           DO POZORNOSTI                   EURÓPSKEHO PARLAMENTU

                                                                 RADY

                                                                 KOMISIE

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o životnom poistení o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

KOM(2005)119 v konečnom znení z 26. 2. 2008 – 2007/0143(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o štruktúrovanejšom využívaní postupu rekodifikácie právnych aktov, a najmä na jej bod 9, poradná pracovná skupina zložená z právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2008 preskúmala spomínaný návrh predložený Komisiou.

Na zasadnutí[1] sa vykonalo preskúmanie návrhu smernice rekodifikujúcej prvú smernicu Rady z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (73/239/EHS), smernice Rady z 30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa spolupoistenia v rámci Spoločenstva (78/473/EHS), smernice Rady z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany (87/344/EHS), druhej smernice Rady z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (88/357/EHS), smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení), smernice 98/78/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní, smernice 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní, smernice Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o životnom poistení (2002/83/ES) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES.

Toto preskúmanie vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny, podľa ktorej návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré tak boli označené. Konzultačná pracovná skupina tiež dospela k záveru, že čo sa týka kodifikácie nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu obsahujúceho tieto podstatné zmeny a doplnenia, predmetom návrhu je čistá kodifikácia existujúceho textu bez jeho podstatnej zmeny.

      C. PENNERA                           J.-C. PIRIS                           M. PETITE

      právnik                           právny poradca                                 generálny riaditeľ

  • [1]  Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá bola pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.

POSTUP

Názov

Priame poistenie a zaistenie – Solventnosť II (prepracovanie)

Referenčné čísla

KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – KOM(2007)03612007/0143(COD)

Dátum predloženia v EP

26.2.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

24.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

24.9.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Peter Skinner

4.7.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.4.2007

2.10.2007

18.12.2007

26.2.2008

 

1.4.2008

15.7.2008

22.9.2008

 

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

7

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Karl von Wogau