Menetlus : 2007/0039(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0416/2008

Esitatud tekstid :

A6-0416/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/11/2008 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0528

RAPORT     *
PDF 123kWORD 49k
20.10.2008
PE 414.027v01-00 A6-0416/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Väliskomisjon

Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski

Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2007)0105);

–   võttes arvesse partnerlus- ja koostöölepingut Kasahstani Vabariigiga;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset, artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artikleid 93, 94, 133 ja 181a ning artikli 300 lõike 2 teist lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 101;

–   võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0328/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6‑0416/2008),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kasahstani Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


MENETLUS

Pealkiri

EÜ-Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga

Viited

KOM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

22.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

25.9.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.9.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

11.4.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

20.3.2007

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2007

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika