Procedure : 2007/0039(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0416/2008

Ingediende teksten :

A6-0416/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0528

VERSLAG     *
PDF 129kWORD 54k
20.10.2008
PE 414.027v01-00 A6-0416/2008

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski

Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1, van het Reglement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0105),

–   gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan,

–   gelet op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133, 181a en artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 101 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 6, lid 2, van het Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0328/2008),

–   gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6‑0416/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kazachstan.


PROCEDURE

Titel

Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

Document- en procedurenummers

COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

Datum raadpleging EP

22.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

25.9.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

INTA

25.9.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

11.4.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

20.3.2007

Datum goedkeuring

20.3.2007

 

 

 

Datum indiening

20.10.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid