VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

  20.10.2008 - (COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS)) - *

  Commissie buitenlandse zaken
  Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski
  Vereenvoudigde procedure – Artikel 43, lid 1, van het Reglement

  Procedure : 2007/0039(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0416/2008
  Ingediende teksten :
  A6-0416/2008
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

  (COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

  (Raadplegingsprocedure)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0105),

  –   gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kazachstan,

  –   gelet op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133, 181a en artikel 300, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

  –   gelet op artikel 101 van het EG-Verdrag,

  –   gelet op artikel 6, lid 2, van het Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië,

  –   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0328/2008),

  –   gelet op de artikelen 51, 83, lid 7, en 43, lid 1 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A6‑0416/2008),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kazachstan.

  PROCEDURE

  Titel

  Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

  Document- en procedurenummers

  COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

  Datum raadpleging EP

  22.9.2008

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  AFET

  25.9.2008

  Medeadviserende commissie(s)

         Datum bekendmaking

  INTA

  25.9.2008

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  INTA

  11.4.2007

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Jacek Saryusz-Wolski

  20.3.2007

   

   

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  20.3.2007

  Datum goedkeuring

  20.3.2007

   

   

   

  Datum indiening

  20.10.2008