Postup : 2008/0051(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0417/2008

Předložené texty :

A6-0417/2008

Rozpravy :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0541

ZPRÁVA     *
PDF 348kWORD 660k
21. 10. 2008
PE 407.726v03-00 A6-0417/2008

o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Astrid Lulling

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0078),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0099/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0417/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu lepšího fungování vnitřního trhu je třeba vyvinout další úsilí s cílem dospět k postupné harmonizaci spotřební daně v Evropské unii, přičemž by měly být zohledněny takové otázky, jako je veřejné zdraví, ochrana životního prostředí a rozpočtová hlediska.

Odůvodnění

Postupná harmonizace spotřební daně v Evropské unii ve střednědobém výhledu by byla nejlepším prostředkem pro dosažení lepšího fungování vnitřního trhu. Měla by však být provedena s ohledem na cíle politiky členských států bránit spotřebě zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholických nápojů, zpracovaného tabáku a energetických produktů).

Pozměňovací návrh  2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Zboží podléhající spotřební dani může ze zvláštních důvodů podléhat i jiným nepřímým daním. V tomto případě by však členské státy měly dodržovat některé základní prvky těchto pravidel, aby nebyl ohrožen prospěšný účinek pravidel Společenství týkajících se nepřímých daní.

(4) Zboží podléhající spotřební dani může ze zvláštních důvodů podléhat i jiným nepřímým daním. V tomto případě by však členské státy měly dodržovat některé základní prvky těchto pravidel, a sice prvky týkající se základu a výpočtu daně, vzniku daňové povinnosti a kontroly daně, aby nebyl ohrožen prospěšný účinek pravidel Společenství týkajících se nepřímých daní.

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nejasnostem a zbytečným problémům s výkladem, měly by být základní prvky předpisů Společenství týkajících se nepřímých daní vyjmenovány už v odůvodnění.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by při provádění této směrnice měly přihlédnout k potřebě zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Jelikož spotřební daň je daní ze spotřeby určitého zboží, daň by neměla být vyměřena na zboží podléhající spotřební dani, které bylo zničeno nebo nenahraditelně ztraceno bez ohledu na okolnosti, za nichž ke zničení nebo ztrátě došlo.

(9) Jelikož spotřební daň je daní ze spotřeby určitého zboží, daň by neměla být vyměřena na zboží podléhající spotřební dani, které bylo zcela jistě zničeno nebo nenahraditelně ztraceno bez ohledu na okolnosti, za nichž ke zničení nebo ztrátě došlo.

Odůvodnění

Upřesnění. Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnění textu. Pokud je ztráta popsána jako nenahraditelná, je nutné upřesnit také pojem „zničení“. Toto ustanovení se bude používat pouze v případech zcela jasného zničení, kdy neexistují pochybnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) S cílem zajistit účinné fungování počítačového systému by měly členské státy v rámci svých vlastních aplikací schválit jednotný soubor a strukturu dat, které by umožnily poskytnout hospodářským subjektům spolehlivé rozhraní.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je připravit půdu, pokud možno ve střednědobém horizontu, pro vytvoření harmonizovaného jednotného celoevropského elektronického systému pro správu společností. Jakýkoli odklon členských států od vytvoření jednotného rozhraní s jejich vnitrostátní aplikací EMCS může vyústit v situaci, kdy budou hospodářské subjekty muset v rámci těchto samostatných systémů vytvořit řadu různých typů rozhraní, což povede k dalším nákladům a časové prodlevě.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je nutné stanovit postupy, jež se mají používat v případě, že elektronický systém není dostupný.

(24) Je nutné stanovit postupy, jež se mají používat v případě, že elektronický systém není dostupný z důvodů, které nemohou subjekty zapojené do přepravy zboží podléhajícího spotřební dani ovlivnit či které nevznikly jejich vinou.

Odůvodnění

Upřesnění. „Subjektivní“ nedostupnost elektronického systému způsobená hospodářským subjektem uvedená v původním návrhu se může stát předpokladem pro používání nouzových postupů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) V případě výrobků podléhajících spotřební dani, pokud byly nabyty jednotlivci pro jejich osobní spotřebu a jsou jimi přepravovány, by mělo být specifikováno množství zboží podléhajícího spotřební dani.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 30. Jeho cílem je stanovit návodné hodnoty pro tabákové výrobky a alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) S cílem povolit období pro přizpůsobení se elektronickému kontrolnímu systému pro přepravu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně by členské státy měly mít možnost využít přechodného období, během něhož se může takováto přeprava nadále uskutečňovat na základě formalit stanovených směrnicí 92/12/EHS.

(36) S cílem povolit období pro přizpůsobení se elektronickému kontrolnímu systému pro přepravu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně by členské státy měly mít možnost využít přechodného období, během něhož se může takováto přeprava nadále uskutečňovat na základě formalit stanovených směrnicí 92/12/EHS. Délka přechodného období by měla být stanovena s přihlédnutím ke skutečné možnosti zavedení počítačového systému v jednotlivých členských státech.

Odůvodnění

Zkušenosti členských států ukazují, že automatizace administrativních postupů i zavádění digitální formy nezbytných dokumentů s sebou může nést právně-organizační problémy i problémy související se změnou mentality.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) „dovozem zboží podléhajícího spotřební dani“ rozumí vstup zboží podléhajícího spotřební dani na území Společenství, pokud zboží podléhající spotřební dani po svém vstupu do Společenství nebylo propuštěno do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla, nebo uvolnění zboží podléhajícího spotřební dani pocházejícího z jakéhokoli tohoto celního režimu s podmíněným osvobozením od cla;

Odůvodnění

I tento pozměňovací návrh se snaží jasně stanovit uvedenou definici, která se použije v několika článcích, zejména v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) „registrovaným příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je příslušnými orgány členského státu určení za podmínek stanovených těmito orgány schválena pro přijímání zboží podléhajícího spotřební dani přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo odesláno z jiného členského státu;

Odůvodnění

Existují dva pojmy: „registrovaný příjemce“ (při příjmu zboží podléhajícího spotřební dani) a „registrovaný odesílatel“(při odeslání zboží podléhajícího spotřební dani), které by mohly působit nejasnosti, pokud zůstanou zachovány tak, jak jsou navrženy v příslušných článcích. Navrhuje se proto definovat je na vhodném místě tohoto právního nástroje.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) „registrovaným odesílatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány členského státu dovozu za podmínek stanovených těmito orgány povoleno odeslat zboží podléhající spotřební dani přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo propuštěno do volného oběhu, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanovuje Celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)1;

1 Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 4 bod 4a (nový).

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) „oprávněným skladovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány členského státu povoleno vyrábět, zpracovávat, skladovat, přijímat nebo odesílat zboží podléhající spotřební dani při výkonu své činnosti, pokud je povinnost ke spotřební dani podmíněně zrušena v režimu s podmíněným osvobozením od daně;

Odůvodnění

Odkaz na „oprávněného skladovatele“ je učiněn zejména v článku 15, je však poměrně nejasný a nevhodně umístěn. Proto se tato definice snaží situaci napravit.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e) „skladem s daňovým dozorem“ rozumí místo, kde je zboží podléhající spotřební dani, které se nachází v režimu s podmíněným osvobozením od daně, vyrobeno, zpracováno, skladováno, přijato nebo odesláno oprávněným skladovatelem při výkonu jeho činnosti, za podmínek stanovených příslušnými orgány v členském státě, kde se sklad s daňovým dozorem nachází;

Odůvodnění

Pojem „sklad s daňovým dozorem” tak, jak je definován v čl. 14 odst. 3, může způsobit nejasnosti, což je důvodem předložení tohoto pozměňovacího návrhu. Jeho místo je v článku 4.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) „místem dovozu“ rozumí místo, kde se zboží v okamžiku propuštění do volného oběhu podle nařízení (ES) č. 450/2008 nachází.

Odůvodnění

Z právních důvodů jasně stanoví „místo dovozu“.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební dani.

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební dani, včetně neřízeného dovozu, pokud zboží podléhající spotřební dani není ihned po svém dovozu propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit podmínky, které se použijí pro dovoz zboží podléhajícího spotřební dani. Viz také pozměňovací návrh k článku 4 týkajícímu se definicí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Úplné zničení zboží podléhajícího spotřební dani nebo jeho nenahraditelná ztráta, včetně ztrát spojených s povahou tohoto zboží, se nepovažuje za propuštění pro spotřebu.

4. Úplné zničení zboží podléhajícího spotřební dani nebo jeho nenahraditelnou ztrátu je nutno příslušným orgánům členského státu, kde došlo k úplnému zničení nebo nenahraditelné ztrátě, uspokojivě prokázat.

Ztrátu nebo zničení dotyčného zboží podléhajícího spotřební dani je nutno příslušným orgánům uspokojivě prokázat.

Pokud v případě přepravy výrobků v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně není možné určit, kde došlo k úplnému zničení nebo nenahraditelné ztrátě, má se za to, že se to stalo v členském státě, ve kterém to bylo zjištěno.

Pro účely prvního pododstavce se zboží považuje za nenahraditelně ztracené, jestliže již nemůže být nikým používáno.

Členské státy mohou podmínit úmyslné zničení zboží podléhajícího režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně předchozím schválením ze strany příslušného orgánu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 9. Znamená částečné přepracování a jasně stanoví případy, kdy by vnitrostátní orgány podmínily zničení zboží nacházející se v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně došlo k nesrovnalosti vedoucí k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu a není možné určit, kde k propuštění pro spotřebu došlo, má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě odeslání.

1. Pokud při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně došlo k nesrovnalosti vedoucí k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu podle čl. 7 odst. 2 písm. a) a není možné určit, kde k propuštění pro spotřebu došlo, má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě odeslání v okamžiku, kdy byla nesrovnalost zjištěna.

 

Pokud zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nedospěje do místa svého určení a příslušná nesrovnalost vedoucí k propuštění pro spotřebu podle čl. 7 odst. 2 písm. a) nebyla zjištěna, má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě, kde bylo zboží podléhající spotřební dani zjištěno, a v okamžiku, kdy bylo zjištěno.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 odst. 1 zjištěn členský stát, v němž k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, informuje tento členský stát příslušné orgány členského státu odeslání.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 odst. 1 zjištěn členský stát, v němž k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, má se za to, že propuštění pro spotřebu se uskutečnilo v tomto členském státě, který informuje příslušné orgány členského státu zjištění nebo odeslání.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským státem odeslání, bude vrácena nebo prominuta, jakmile jsou předloženy důkazy o výběru této daně jiným členským státem.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským státem zjištění nebo odeslání, bude vrácena nebo prominuta, jakmile jsou předloženy důkazy o propuštění pro spotřebu jiným členským státem.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zavádí objasnění úpravy a definují se případy, kdy zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nedospěje kvůli nesrovnalosti do místa svého určení.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Pokud je možné na základě odpovídajících důkazů bez důvodné pochybnosti usoudit, kde došlo k nesrovnalosti při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která vedla k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu, podléhá zboží spotřební dani v členském státě, v němž došlo k nesrovnalosti.

Odůvodnění

Doplněním tohoto odstavce se odstraní jakákoli nejistota, která by mohla vzniknout, pokud jde o povinnost ke spotřební dani v případě, že došlo k nesrovnalosti a místo propuštění zboží pro spotřebu je známé.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Pokud lze prokázat, že v určitém členském státě došlo k nesrovnalosti, která vedla k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu, k němuž je připojeno daňové značení členského státu určení, jehož prostřednictvím je vybírána spotřební daň, je spotřební daň splatná v členském státě, v němž došlo k nesrovnalosti, pouze pokud hospodářskému subjektu členský stát určení spotřební daň vrátí.

Odůvodnění

Doplněním tohoto odstavce se objasňuje situace, pokud jde o povinnost ke spotřební dani, pokud se na daňové značení, jehož prostřednictvím je vybírána spotřební daň v určitém členském státě, vztahuje nesrovnalost v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. V případě, že došlo k nesrovnalosti a členský stát určení nevybírá spotřební daň prostřednictvím daňového značení, je spotřební daň ihned splatná v členském státě, v němž k nesrovnalosti došlo.

Odůvodnění

Doplněním tohoto odstavce se objasňuje situace, pokud jde o povinnost ke spotřební dani, pokud se na daňové značení, jehož prostřednictvím je vybírána spotřební daň v určitém členském státě, vztahuje nesrovnalost v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí rozumí situace, kdy přeprava nebyla ukončena podle čl. 19 odst. 2.

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí rozumí jiná situace než uvedená v čl. 7 odst. 4, kdy přeprava nebo část přepravy nebyla ukončena podle čl. 19 odst. 2.

Odůvodnění

Toto vyjasnění by se mělo chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(ea) k dodání schválenému zařízení pro výzkum a výzvoj, laboratoři, vládnímu orgánu nebo jinému schválenému subjektu za účelem testování kvality, zkoumání před uvedením zboží na trh a ověření pro případy padělání, pokud je dotyčné zboží v množství, které se nepovažuje za komerční, přičemž členské státy mohou:

 

i) určit, jaká množství představují „komerční množství“ a

 

ii) zavést zjednodušené postupy pro usnadnění pohybu zboží uvedeného v tomto bodě.

Odůvodnění

Zboží je často třeba přemístit do jiného členského státu jak před propuštěním pro spotřebu, tak po jeho propuštění kvůli testování kvality, ověření případného padělání nebo s cílem pomoci orgánům vysledovat výrobek za účelem boje proti nezákonnému obchodu. V některých případech musí příslušné orgány zboží před uvedením na trh předběžně schválit. Ve všech výše uvedených případech není výrobek propuštěn pro spotřebu a většinou je neprodleně zničen.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat formou vrácení spotřební daně.

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat formou vrácení spotřební daně. Podmínky pro vrácení daně stanovené členským státem nepovedou k vytvoření příliš komplikovaných postupů pro osvobození od spotřební daně.

Odůvodnění

Praxe v oblasti daní v různých členských státech může budit dojem, že jejím účelem je zkomplikovat vracení daní. Navrhované znění by mělo charakter obecné klauzule, která by měla vést k omezení této praxe.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako bezprostřední místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi.

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako konečné místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi.

Odůvodnění

Aby byla zohledněna situace přestupních letů, je vhodné zachovat možnost bezcelního nákupu ve všech fázích přestupních letů, jejichž konečným místem určení je třetí území nebo třetí země.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Má se za to, že se výroba, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od daně pouze tehdy, jsou-li tyto činnosti vykonávány v obchodních prostorách schválených podle odstavce 3.

2. Výroba, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani, pokud spotřební daň nebyla zaplacena, se uskuteční ve skladu s daňovým dohledem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být chápán v souvislosti s definičním pozměňovacím návrhem „skladu s daňovým dohledem“ a také se snaží o vyloučení nejasného znění.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány členských států schválí jako „sklady s daňovým dozorem“ obchodní prostory, jež mají být používány pro výrobu, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani, jakož i jeho přijímání nebo odesílání v režimech s podmíněným osvobozením od daně.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Vydání povolení nelze zamítnout pouze z toho důvodu, že fyzická nebo právnická osoba je usazena v jiném členském státě a sklad s daňovým dozorem hodlá v členském státě povolení provozovat prostřednictvím zástupce nebo pobočky.

Vydání povolení podléhá podmínkám, které orgány mohou stanovit, aby zamezily možným daňovým únikům nebo zneužití daňového režimu. Vydání povolení nelze však zamítnout pouze z toho důvodu, že fyzická nebo právnická osoba je usazena v jiném členském státě.

Povolení se vztahuje na činnosti uvedené v čl. 14 odst. 3.

 

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 14 odst. 3 a jasně stanoví, že je nezbytné předcházet možnému zneužití daňového režimu nebo daňovým únikům u spotřebních daní.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na území Společenství:

1. Zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně mezi dvěma body na území Společenství, a to i přes třetí zemi nebo přes region ve třetí zemi:

Odůvodnění

Specifikuje podmínky přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) fyzická nebo právnická osoba, která je příslušnými orgány členského státu určení za podmínek stanovených těmito orgány schválena pro příjem zboží podléhajícího spotřební dani přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo odesláno z jiného členského státu (dále jen „registrovaný příjemce“);

ii) provozovny registrovaného příjemce;

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) z místa dovozu na jakékoliv místo určení uvedené v písmenu a), je-li toto zboží odesláno fyzickou nebo právnickou osobou schválenou za tímto účelem příslušnými orgány členského státu dovozu za podmínek stanovených těmito orgány (dále jen „registrovaný odesílatel“).

b) z místa dovozu na jakékoliv místo určení nebo jakýmkoliv příjemcům uvedeným v písmenu a), je-li toto zboží odesláno registrovaným odesílatelem.

Odůvodnění

Je v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 4.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu odeslání za podmínek jimi stanovených požadují, aby rizika spojená s přepravou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně byla kryta jistotou, kterou může poskytnout jedna či více těchto osob:

1. Příslušné orgány členského státu odeslání za podmínek jimi stanovených požadují, aby rizika spojená s přepravou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně byla kryta jistotou, kterou může poskytnout jedna či více těchto osob, nebo může být poskytnuta jejich jménem:

Odůvodnění

Je vhodné umožnit třetím stranám jednat jménem uvedených osob a poskytnout příslušnou jistotu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jistota platí pro celé Společenství.

2. Jistota platí pro celé Společenství a může být vystavena:

 

a) institucí, která má oprávnění vykonávat činnost úvěrové instituce v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu1 nebo

 

b) společností, která má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost v souladu se směrnicí Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního2.

 

_______________

1 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

2 Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1.

Odůvodnění

Čl. 17 odst. 1 stanoví širší definici osob, které mají oprávnění poskytovat jistotu, než definice v čl. 15 odst. 3 směrnice 92/12/EHS. Čl. 17 odst. 1 však neřeší problém, který vyplývá ze skutečnosti, že členské státy stanovují různé podmínky ohledně zeměpisného původu a identity osoby, která poskytuje jistotu. Předložený pozměňovací návrh se tento bod snaží vyjasnit.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17a

 

1. Na žádost osoby uvedené v čl. 17 odst. 1 mohou příslušné orgány členského státu odeslání umožnit, aby byla za podmínek, které stanoví, poskytnuta souborná jistota na sníženou částku spotřební daně nebo aby nebyla poskytnuta žádná jistota, pokud zároveň osoba, která převzala odpovědnost za přepravu, převezme také daňové závazky vyplývající z této přepravy.

 

2. Povolení uvedené v odstavci 1 se uděluje pouze osobám, které:

 

a) jsou usazeny na celním území Společenství;

 

b) mají předchozí uspokojivé zkušenosti s poskytováním jistot pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně a

 

c) jsou pravidelnými poskytovateli jistot pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nebo o nich celní orgány vědí, že jsou schopny splnit svůj závazek spojený s těmito postupy.

 

3. Opatření upravující postup udělování povolení podle odstavců 1 a 2 jsou přijata v souladu s regulativním postupem podle čl. 40 odst. 2.

Odůvodnění

Pravidelní uživatelé postupu poskytnutí jistoty by měli mít za určitých podmínek přístup ke zjednodušenému systému, který je podobný postupu uvedenému v čl. 61 odst. 5 a v článku 67 modernizovaného celního kodexu, je však nutné, aby osoba, která převzala odpovědnost za přepravu (nejčastěji adresát), převzala zároveň daňové závazky vyplývající z přepravy. V současné době je jedinou odpovědnou osobou odesílatel a potřebu jistoty odůvodňují ztráty nebo krádeže, k nimž dochází v průběhu přepravy a v souvislosti s nevyřízením případu adresátem.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registrovaný příjemce schválený pro účely prvního pododstavce musí splnit tyto požadavky:

Dočasně registrovaný příjemce schválený pro účely prvního pododstavce musí splnit tyto požadavky:

Odůvodnění

V navrhované směrnici se uvádí pojem „registrovaného příjemce“ i „dočasně registrovaného příjemce“. Tyto pojmy by měly odpovídat pojmům „registrovaný hospodářský subjekt“ a „neregistrovaný hospodářský subjekt“, které se používají ve směrnici 92/12/EHS.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně se považuje za zahájenou v okamžiku, kdy zboží opustí odesílající sklad s daňovým dozorem nebo místo dovozu.

1. Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně se považuje za zahájenou v okamžiku, kdy zboží opustí odesílající sklad s daňovým dozorem nebo místo dovozu. Okamžik, kdy zboží opustí sklad s daňovým dozorem nebo místo dovozu, je určen na základě okamžitého zaslání dodatečné informační zprávy příslušnému orgánu oprávněným skladovatelem nebo oprávněným odesílatelem.

Odůvodnění

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně ohrožuje vybírání splatných daní. Proto by měla existovat další záruka, například okamžité zaslání informační zprávy.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy příjemce převzal dodávku zboží nebo v případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodě iii) v okamžiku, kdy zboží opustilo území Společenství.

2. Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně je skončena:

 

- v okamžiku, kdy příjemce převzal dodávku zboží. Okamžik, kdy příjemce přebírá dodávku zboží, je určen na základě zaslání dodatečné informační zprávy adresované příjemcem příslušnému orgánu okamžitě po doručení zboží.

 

- v případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodě iii) v okamžiku, kdy zboží opustilo území Společenství nebo se na ně začaly vztahovat celní režimy s podmíněným osvobozením od cla.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z několika důvodů: (1) poskytne členským státům možnost kontrolovat přepravu v reálném čase a v případě potřeby přistoupit k nezbytným kontrolám (srov. čl. 1 odst. 2 písm. b) rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003); (2) pomůže přesně určit přechod od režimu uskladnění s podmíněným osvobozením od daně nebo režimu dočasného uskladnění s podmíněným osvobozením od daně na režim přepravy s podmíněným osvobozením od daně, který je případně kryt jistotou poskytnutou jiným ručitelem.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19a

 

Pravidla platná pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně za podmínek stanovených příslušnými orgány členského státu odeslání umožní, aby byla poskytnuta souborná jistota na sníženou částku spotřební daně nebo aby nebyla poskytnuta žádná jistota, pokud zároveň osoba, která převzala odpovědnost za přepravu, převezme také daňové závazky vyplývající z této přepravy.

Odůvodnění

Pravidelní uživatelé postupu poskytnutí jistoty by měli mít za určitých podmínek přístup ke zjednodušenému systému, který je podobný postupu uvedenému v čl. 61 odst. 5 a v článku 67 modernizovaného celního kodexu, je však nutné, aby osoba, která převzala odpovědnost za přepravu (nejčastěji adresát), převzala zároveň daňové závazky vyplývající z přepravy. V současné době je jedinou odpovědnou osobou odesílatel a potřebu jistoty odůvodňují ztráty nebo krádeže, k nimž dochází v průběhu přepravy a v souvislosti s nevyřízením případu adresátem.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Má se za to, že se přeprava zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně pouze v případě, že se uskuteční za použití elektronického správního dokladu zpracovaného podle odstavců 2 a 3.

1. Má se za to, že se přeprava zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně pouze v případě, že se uskuteční za použití elektronického správního dokladu zpracovaného podle odstavců 2 a 3. Členské státy a Komise přijmou nezbytná opatření k zavedení infrastruktury veřejných klíčů na úrovni jednotlivých států a k zajištění jejich interoperability.

Odůvodnění

V souladu se směrnicí týkající se elektronického podpisu, podle níž má elektronický dokument stejnou právní hodnotu jako dokument podepsaný ručně, je důležité, aby byla infrastruktura veřejných klíčů nezbytná pro elektronický podpis zavedena ve všech členských státech a aby byla zajištěna interoperabilita mezi systémy jednotlivých států.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odesílatel sdělí správní referenční kód osobě, která zboží doprovází.

6. Zásilku doprovází tištěná informace, která umožňuje její identifikaci během přepravy.

Kód je dostupný během celé přepravy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

 

Odůvodnění

Zavedení systému EMCS bude postupné. Aby se tyto silniční kontroly během přepravy v rámci Společenství nezdržovaly, je nezbytné, aby zásilka obsahovala tištěnou informaci obsahující mimo jiné administrativní referenční kód zásilky. Podle nového elektronického tranzitního systému, s nímž je podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1152/2003/ES vyžadován soulad, by měl doprovodný dokument zahrnovat úplnou informaci obsaženou v elektronické zprávě.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu odeslání mohou za podmínek stanovených tímto členským státem povolit, aby odesílatel používající elektronický systém rozdělil přepravu energetických produktů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na dvě nebo více přeprav, pokud se celkové množství tohoto zboží podléhajícího spotřební dani nezmění.

Příslušné orgány členského státu odeslání mohou za podmínek stanovených tímto členským státem povolit, aby odesílatel používající elektronický systém rozdělil přepravu energetických produktů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na dvě nebo více přeprav, pokud se:

 

a) celkové množství tohoto zboží podléhajícího spotřební dani nezmění; a

 

b) rozdělení uskuteční na území členského státu, který takový postup dovoluje.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že toto rozdělení nesmí být provedeno na jejich území.

Členské státy informují Komisi, zda a za jakých podmínek umožňují rozdělení zásilek na jejich území. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Odůvodnění

Zavádí dvě podmínky – a) a b) – jestliže „odesílatel“ chce rozdělit „určitou“ přepravu v režimu s podmíněným osvobozením do dvou nebo více přeprav a také povinnost, kterou členské státy přebírají ve věci informování Komise o povoleném rozdělení zásilky

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po přijetí zboží podléhajícího spotřební dani na kterémkoliv z míst určení uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) nebo iv) nebo v čl. 16 odst. 2 příjemce příslušným orgánům členského státu určení neprodleně předloží oznámení o jejich přijetí (dále jen „oznámení o přijetí zboží“) pomocí elektronického systému.

1. Po přijetí zboží podléhajícího spotřební dani na kterémkoliv z míst určení uvedených v čl. 16 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) nebo iv) nebo v čl. 16 odst. 2 příjemce příslušným orgánům členského státu určení nejpozději v pracovní den po příjmu předloží oznámení o jejich přijetí (dále jen „oznámení o přijetí zboží“) pomocí elektronického systému.

Odůvodnění

Z reálného hlediska není výraz „neprodleně“ přijatelný. Lhůta, jak ji např. uvádí článek 16 nařízení 884/2001 pro zápis do evidenčních knih, je pragmatičtější: „nejpozději v pracovní den po příjmu“.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány členského státu odeslání zašlou oznámení o vývozu zboží odesílateli.

3. Příslušné orgány členského státu odeslání zašlou oznámení o vývozu zboží odesílateli, a to nejpozději v pracovní den po příjmu osvědčení potvrzujícího, že zboží podléhající spotřební dani opustilo území Společenství.

Odůvodnění

Je nutné, aby se stejná povinnost uložila příslušným orgánům členského státu vývozu, a to tím, že se stanoví přesná lhůta.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 a 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jakmile je dostupnost systému obnovena, odesílatel neprodleně podá návrh elektronického správního dokladu. Tento doklad nahradí papírový doklad uvedený v prvním pododstavci písm. a), jakmile byl zpracován podle čl. 20 odst. 3, a použije se postup vztahující se na elektronický správní doklad.

Tyto zásilky se dále přepravují v souladu s nouzovým režimem, včetně vyřízení, i když je elektronický systém během přepravy znovu zpřístupněn.

Dokud není elektronický správní doklad zpracován podle čl. 20 odst. 3, má se za to, že se přeprava uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně za použití papírového dokladu.

 

Odůvodnění

Následné zachycení této přepravy v elektronickém systému by vedlo k dvojímu závazku jistoty kryjící přepravu, možnému nesouladu co se týče vyřízení postupů na papíře a elektronicky, možnému nesouladu vyplývajícímu z chyb v papírové verzi, nejasnostem ohledně toho, který z těchto dvou postupů má z právního hlediska přednost před druhým.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Není-li elektronický systém dostupný, může oprávněný skladovatel nebo registrovaný odesílatel sdělit informace uvedené v čl. 20 odst. 8 nebo v článku 22 pomocí alternativních komunikačních prostředků. Za tímto účelem uvědomí příslušné orgány členského státu odeslání v okamžiku, kdy dojde ke změně místa určení nebo rozdělení přepravy.

2. Není-li elektronický systém dostupný, může oprávněný skladovatel nebo registrovaný odesílatel sdělit informace uvedené v čl. 20 odst. 8 nebo v článku 22 pomocí alternativních komunikačních prostředků stanovených členskými státy. Za tímto účelem uvědomí příslušné orgány členského státu odeslání v okamžiku, kdy dojde ke změně místa určení nebo rozdělení přepravy.

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopné stanovit komunikační prostředky, které by umožnily ověřit přijetí nebo odeslání zprávy.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést zjednodušené postupy s ohledem na přepravu v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která se uskutečňuje zcela na jejich území.

Členské státy mohou zavést zjednodušené postupy s ohledem na přepravu v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která se uskutečňuje zcela na jejich území, včetně případného upuštění od požadavku na elektronický dohled nad těmito přepravami.

Odůvodnění

Jedná se o dodatečnou povinnost uloženou členským státům, která jim umožňuje, aby se vzdaly požadavku na elektronický dohled, pokud jsou takové postupy odůvodněné.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 29 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a) přeprava zboží podle čl. 11 písm. ea).

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o zboží podléhající spotřební dani jiné než tabákové výrobky, které bylo nabyto jednotlivci, první pododstavec se použije rovněž v případech, kdy je toto zboží přepravováno pro tyto jednotlivce.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba nejenom zachovat orientační omezení stanovená ve směrnici 92/12, ale dokonce posílit je tím, že budou povinná. Volný pohyb na jednotném trhu nemůže být záminkou pro vyhýbání se spotřební dani, která je navíc reakcí na potřeby v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Za účelem použití odst. 2 písm. e) mohou členské státy stanovit návodné hodnoty, výhradně jako formu dokladování. Tyto návodné hodnoty nejsou menší než:

 

a) tabákové výrobky:

 

- 400 kusů cigaret,

 

- 200 doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus),

 

- 100 kusů doutníků,

 

- 0,5 kg tabáku ke kouření;

 

b) alkoholické nápoje:

 

- 5 l lihovin,

 

- 10 l polotovarů,

 

- 45 l vína (včetně nejvýše 30 l šumivého vína),

 

- 55 l piva.

Odůvodnění

Není důvod, aby se rušila orientační omezení, neboť by tak mohla vzniknout právní nejistota a zmatek jak na straně spotřebitelů, tak na straně kontrolních orgánů.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Členské státy mohou rovněž stanovit, že daňová povinnost ke spotřební dani vzniká v členském státě spotřeby při nabytí minerálních olejů, které již byly propuštěny pro spotřebu v jiném členském státě, jsou-li tyto výrobky přepravovány neobvyklým způsobem přepravy jednotlivci nebo na jejich účet. K neobvyklému způsobu přepravy může patřit jiná přeprava pohonných hmot než v nádržích vozidel nebo ve vhodných rezervních nádržích na pohonné hmoty a přeprava kapalných topných produktů jinými prostředky než cisternovými vozidly použitými pro hospodářské subjekty.

Odůvodnění

Je třeba nejenom zachovat orientační omezení stanovená ve směrnici 92/12, ale dokonce posílit je tím, že budou povinná. Volný pohyb na jednotném trhu nemůže být záminkou pro vyhýbání se spotřební dani, která je navíc reakcí na potřeby v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zaregistruje se u finančních orgánů členského státu odeslání zboží podléhajícího spotřební dani;

a) zaregistruje se u finančních orgánů členského státu odeslání zboží podléhajícího spotřební dani a získá identifikační doklad od těchto finančních orgánů;

Odůvodnění

Je třeba uvést, že prodejce musí získat od orgánů členského státu určení identifikační doklad dříve, než zahájí prodej na dálku.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Článek 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 1, mohou členské státy vyžadovat, aby zboží podléhající spotřební dani v okamžiku propuštění pro spotřebu na jejich území nebo v případech stanovených v čl. 31 odst. 1 prvním pododstavci a čl. 34 odst. 1 při vstupu na jejich území neslo daňové značení nebo vnitrostátní identifikační značení používané pro daňové účely.

1. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 1, mohou členské státy vyžadovat, aby zboží podléhající spotřební dani v okamžiku propuštění pro spotřebu na jejich území nebo v případech stanovených v čl. 31 odst. 1 prvním pododstavci a čl. 34 odst. 1 při vstupu na jejich území neslo daňové značení, vnitrostátní identifikační značení nebo jakékoliv jiné označení série nebo pravosti používané pro daňové účely.

2. Každý členský stát vyžadující používání daňového značení nebo vnitrostátního identifikačního značení podle odstavce 1 je musí zpřístupnit oprávněným skladovatelům v ostatních členských státech.

2. Každý členský stát vyžadující používání daňového značení, vnitrostátního identifikačního značení nebo jakéhokoliv jiného označení série nebo pravosti podle odstavce 1 je musí zpřístupnit oprávněným skladovatelům v ostatních členských státech.

3. Aniž jsou dotčeny předpisy, které přijmou k zajištění řádného provádění tohoto článku a k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, dbají členské státy na to, aby toto značení nebylo překážkou volného pohybu zboží podléhajícího spotřební dani.

3. Aniž jsou dotčeny předpisy, které přijmou k zajištění řádného provádění tohoto článku a k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, dbají členské státy na to, aby toto značení nebylo překážkou volného pohybu zboží podléhajícího spotřební dani.

Je-li zboží podléhajícímu spotřební dani opatřeno takovými značeními, jakákoliv částka zaplacená nebo zaručená za účelem získání těchto značení má být vrácena, prominuta nebo uvolněna členským státem, který je vydal, vznikla-li daňová povinnost ke spotřební dani a tato spotřební daň byla vybrána v jiné členském státě.

Je-li zboží podléhajícímu spotřební dani opatřeno takovými značeními, jakákoliv částka zaplacená nebo zaručená za účelem získání těchto značení má být vrácena, prominuta nebo uvolněna členským státem, který je vydal, vznikla-li daňová povinnost ke spotřební dani a tato spotřební daň byla vybrána v jiné členském státě.

4. Daňová nebo identifikační značení podle odstavce 1 platí v členském státě, který je vydal. Členské státy však mohou tato značení vzájemně uznávat.

4. Daňová značení, vnitrostátní identifikační značení nebo jakékoliv jiné označení série nebo pravosti podle odstavce 1 platí v členském státě, který je vydal. Členské státy však mohou tato značení vzájemně uznávat.

Odůvodnění

Je třeba členským státům umožnit, aby kromě daňového značení nebo vnitrostátních identifikačních značení povolovaly i nové formy značení.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy, které značení vydaly, mohou nicméně podmínit vrácení, prominutí nebo uvolnění zaplacené nebo zajištěné částky předložením důkazu, že toto značení bylo odstraněno nebo zničeno.

Odůvodnění

Tato dodatečná podmínka je míněna s cílem jasně stanovit postup a urychleně nahrazovat zaplacenou nebo zajištěnou částku, pokud známky nebo značky zboží podléhajícího spotřební dani byly odstraněné nebo zničené.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Článek 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dokud Rada nepřijme předpisy Společenství o zásobování lodí a letadel, mohou členské státy v této věci ponechat v platnosti své vnitrostátní předpisy.

Dokud Rada nepřijme předpisy Společenství o zásobování lodí a letadel, mohou členské státy v této věci ponechat v platnosti své vnitrostátní předpisy. O těchto vnitrostátních předpisech musí být informovány ostatní členské státy, aby je jejich hospodářské subjekty mohly využívat.

Odůvodnění

Cílem předkládaného pozměňovacího návrhu je zjednodušit fungování hospodářských subjektů členských států do doby, než budou přijaty předpisy Společenství o zásobování lodí a letadel.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.        Obecné úvahy

Návrh předložený Parlamentu k posouzení se týká aktualizace a přepracování směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani („směrnice 92/12/EHS“).

Komise se již v roce 2004 neúspěšně pokusila přizpůsobit směrnici 92/12/EHS vývoji na trhu se zbožím podléhajícím spotřební dani. Diskuse vedené v Radě byly v lednu 2005 přerušeny do doby, než Komise předloží úplnou revizi této směrnice zahrnující i další aspekty, zejména kontrolu přepravy zboží, za které ještě nebyla zaplacena žádná daň. Parlament dne 8. června 2005 schválil kladné stanovisko k tomuto prvnímu návrhu Komise.

Mezitím Komise vypracovala nový návrh změny směrnice 92/12/EHS, který přebírá obsah návrhu z roku 2004 a zavádí další změny, které mají zohlednit zavedení elektronického systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani. Tento systém byl zaveden na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 („rozhodnutí o EMCS“) a musí být zprovozněn od poloviny roku 2009. Směrnici 92/12/EHS je třeba částečně pozměnit, aby bylo zajištěno zavedení tohoto elektronického systému.

Svým novým návrhem, který zahrnuje přepracování směrnice 92/12/EHS, se Komise snaží zjednodušit a aktualizovat tuto směrnici s cílem omezit povinnosti subjektů, ale zároveň zlepšit boj proti daňovým podvodům.

Zpravodajka se domnívá, že tento návrh Komise přináší určitá zlepšení režimu zboží podléhajícího spotřební dani. Domnívá se však také, že jsou třeba ještě další zlepšení nad rámec návrhu Komise, aby byl režim spotřebních daní modernizován a byl snadněji proveditelný jak pro hospodářské subjekty a jednotlivce, tak pro daňové orgány členských států. Díky této reformě se budou hospodářské subjekty pohybovat v jednodušším prostředí bez papírových dokladů, ale se zvýšenou právní jistotou. Zpravodajka navrhuje vytvořit režim, v němž budou orgány moci účinněji a levněji kontrolovat pohyb zboží podléhajícího spotřební dani, což jim umožní lépe bojovat proti daňovým podvodům.

2.        Analýza návrhu

Návrh Komise má nahradit směrnici 92/12/EHS. Obsahuje 7 kapitol, z nichž dvě se věnují oblastem, v nichž Komise navrhuje největší změny, konkrétně:

§ přepravě zboží v režimu s podmíněným osvobozením od daně v rámci nového elektronického systému EMCS, který by měl být používán od roku 2009 (kapitola IV);

§ přepravě zboží po propuštění pro spotřebu, které se týkal návrh z roku 2004, jenž Komise s několika menšími změnami přebrala v novém návrhu (kapitola V).

Kapitola I (Obecná ustanovení, články 1 až 6) upřesňuje povahu spotřební daně (článek 1); vylučuje zdvojení postupů v případě celních režimů s podmíněným osvobozením od cla (čl. 3 odst. 3) a určuje rozsah územní působnosti směrnice (články 5 a 6).

Kapitola II (Vznik spotřební daně, články 7 až 13) vyjasňuje a upřesňuje pravidla a postupy pro případy manka a nesrovnalostí a také podmínky vracení spotřební daně a jejího prominutí: vznik manka v režimu s podmíněným osvobozením od daně automaticky představuje propuštění pro spotřebu (čl. 7 odst. 1); zboží podléhající spotřební dani se nepovažuje za propuštěné pro spotřebu, pokud je úplně zničené nebo nenahraditelně ztracené, a příslušné orgány již nemají povinnost zjišťovat důvod nehody, pokud jde o náhodné události nebo vyšší moc (čl. 7 odst. 4); členské státy jsou oprávněny stanovit postupy pro vrácení a prominutí spotřební daně (článek 8); postup určení členského státu, který je oprávněn vymáhat spotřební daň v případě nesrovnalostí, se zjednodušuje, zároveň je definován pojem „nesrovnalost“ a vypuštěn pojem „porušení předpisů“; pravidlo, že se v této situaci má za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě odeslání, je zevšeobecněno (článek 9); co se týče podmínek vracení a prominutí spotřební daně, stanoví návrh obecnou zásadu, podle které je na členských státech, aby tyto podmínky určily (článek 10).

Kapitola III (Výroba, zpracování a skladování, články 14 a 15) odpovídá článkům 11, 12 a 13 směrnice 92/12/EHS.

Kapitola IV (Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně, články 16 až 29) definuje základní ustanovení a postupy platné pro přepravu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od daně v rámci systému EMCS. Tato nová kapitola: výrazně rozšiřuje okruh osob, které jsou oprávněny poskytovat jistotu (článek 17); stanoví, kdy se přeprava v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně považuje za zahájenou a ukončenou (článek 19); stanoví, že přeprava zboží podléhajícího spotřební dani se uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně pouze v případě, uskutečňuje-li se s použitím elektronického správního dokladu, který nahrazuje stávající papírový průvodní doklad (článek 20); umožňuje povolit odesílateli, aby přepravu energetických produktů rozdělil (článek 22); stanoví používání elektronického „oznámení o přijetí zboží“ nebo „oznámení o vývozu zboží“ (články 23 a 24); stanoví postup v případě, že neexistují elektronická oznámení (článek 25), nebo v případě, že není k dispozici elektronický systém (článek 26); zavádí další zjednodušení (články 28 a 29).

Kapitola V (Pohyb a zdanění zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění pro spotřebu, články 30 až 36) přebírá návrh Komise z roku 2004. Je tedy vhodné připomenout, že Parlament se k těmto opatřením vyjádřil ve svém usnesení ze dne 8. června 2005. Jak bylo uvedeno v legislativní zprávě, která toto usnesení doprovází, navrhuje Komise zrušit „směrné úrovně“ používané orgány členských států pro zjištění toho, zda je zboží podléhající spotřební dani určeno pro osobní spotřebu nebo pro obchodní účely. V praxi nejsou tyto úrovně považovány za indikativní, ale jsou celními orgány několika členských států používány tak, jako by se jednalo o povinné limity. V legislativní zprávě doprovázející usnesení Parlamentu ze dne 8. června 2005 předložil Parlament pozměňovací návrh připomínající presumpci neviny a zásadu důkazního břemene s cílem omezit velmi širokou pravomoc orgánů členských států jednat při posuzování „podezřelých“ nákladů podle vlastního uvážení. Zpravodajka navrhuje tento pozměňovací návrh předložit znovu.

Je také vhodné připomenout nejdůležitější ustanovení kapitoly VI (Různá ustanovení, články 37 až 39) a VII (Závěrečná ustanovení, články 40 až 49):

§ článek 37 obsahuje řadu prvků, jejichž účelem je upřesnit, s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ve věci C-374/06, BATIG, že daňové značení, které mohou členské státy uložit, nesmí vést ke dvojímu daňovému zatížení;

§ článek 40 směrnici přizpůsobuje rozhodnutí 1999/468/ES („postup projednávání ve výborech“);

§ článek 43 stanoví přechodnou dobu pro zavedení elektronického systému končící dne 31. prosince 2009, během které mohou členské státy používat papírové doklady.

3.        Závěr

Zpravodajka souhlasí s většinou prvků obsažených v návrhu Komise, který zjednodušuje administrativní postupy. Pokud budou orgány členských států používat elektronický systém výměny informací, budou mít k dispozici nástroj umožňující provádět při sledování přepravy zboží podléhajícího spotřební dani cílenější kontroly více zaměřené na rizika.

Zpravodajka se domnívá, že ustanovení obsažená v návrhu Komise nepostačují k tomu, aby jednotlivcům a podnikům v EU zaručila svobodu nakupovat a prodávat zboží přes hranice bez zbytečných daňových překážek. Navrhuje rozšířit ustanovení upravující nabývání jednotlivci (článek 30) na prodej na dálku (článek 34), čímž by se vytvořil skutečný vnitřní trh se zbožím podléhajícím spotřební dani nabytým jednotlivci pro osobní spotřebu. Pokud zboží podléhá spotřební dani v členském státě nabytí, je to nejméně byrokratické a zároveň nejúčinnější řešení pro orgány, prodejce i jednotlivce.

Co se týče ustanovení upravujících jistoty, které pokrývají rizika přepravy s podmíněným osvobozením od spotřební daně, navrhuje zpravodajka rozšířit možnost této jistoty na všechny osoby zainteresované na přepravě zboží. Rovněž navrhuje upřesnit platnost této jistoty v EU.

Dále zpravodajka navrhuje použití systému nižší jistoty v případě uživatelů, kteří splňují určité podmínky dobrého chování a pravidelného používání systému poskytování jistot.

V článku 13 navrhuje zachovat existenci bezcelních prodejen na vnějších hranicích Unie.

Zpravodajka také navrhuje zachovat možnost bezcelního nákupu pro cestující, kteří jsou držiteli cestovního dokladu, v němž je jako konečné místo určení uveden třetí stát nebo území, aby byla zohledněna situace přestupních letů.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (8. 10. 2008)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně

(KOM(2008)0078 – C6‑0000/2008 – 2008/0051(CNS))

Navrhovatel: Manuel António dos Santos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Obecné souvislosti

Hlavním cílem návrhu je zavést systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS) do daňových systémů v členských státech.

Je nezbytný z toho důvodu, že EMCS byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (1) a jeho zavedení je plánováno na duben 2009.

Princip, díky kterému se EMCS stane účinným, bude podle Komise nahrazení stávajícího papírového průvodního dokladu elektronickým správním dokladem (e-AD). Tak bude zajištěno „bezpapírové prostředí v obchodě“.

Druhým důvodem zvažování tohoto návrhu je skutečnost, že je zapotřebí upravit ustanovení týkající se přepravy zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Umožní to, aby se na tuto přepravu mohly vztahovat postupy tohoto nového systému. Komise tudíž požaduje, aby změny zajistily „jednodušší prostředí... a současně aby orgánům pro výběr spotřební daně umožnily integrovanější a rychlejší přístupy ke kontrolám, které jsou zaměřené na rizika“ (KOM (2008)0078, s. 2).

Tyto dva hlavní důvody vedly Komisi k tomu, aby podala návrh na nahrazení směrnice 92/12/EHS v celém rozsahu.

Je třeba připomenout, že tímto návrhem je zapotřebí nahradit směrnici Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani(2) vzhledem k řadě jiných skutečností, k nimž mezitím došlo. Jedná se o to, že je nutné přihlédnout k novým právním normám a konceptům, přepracovat znění směrnice na základě prohloubení její logické struktury a zjednodušit a modernizovat postup výběru spotřební daně.

2. Zájem výboru ITRE

Z hlediska své příslušnosti zastával výbor ITRE vždy stanovisko, že by jakýkoli daňový systém zavedený v ES se souhlasem členských států měl dosahovat těchto cílů:

1.  zvýšit účinnost výroby a distribuce zboží a služeb, zejména snížením byrokracie;

2.  zlepšit platná pravidla a přizpůsobit je stávající situaci, zejména usnadnit monitorovací postupy vnitrostátních správních orgánů založené na rizicích;

3.  zjednodušit postupy a zvýšit transparentnost obchodu uvnitř Společenství zvýšením právní jistoty a podporou spravedlivých pravidel;

4.  systém pro vybírání a vracení daně by neměl vést ke vzniku diskriminačních kritérií a měl by zamezit dvojímu zdanění.

V zásadě nelze oddělit základní zásady a ustanovení návrhu od konkrétní pravomoci výboru ITRE. Zpravodaj se však soustředí mj. na kapitolu III týkající se výroby, zpracování a skladování, kapitolu IV týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně a kapitolu VI týkající se značení a drobných výrobců vína.

Kapitola III týkající se výroby, zpracování a skladování

Kapitola III má dva články - 14 a 15, které jsou převzaty ze směrnice 92/12/EHS.

V prvé řadě si návrh vypůjčuje režimy s podmíněným osvobozením od cla stanovené v nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.(3) Má to své opodstatnění zejména v zachování jednotnosti a logické provázanosti. Celní kodex Společenství je však složitý právní předpis ES.

Cílem pozměňovacích návrhů navrhovatele je zdokonalit návrh a zajistit přiměřené sledování v případech, kdy se ustanovení uvedeného nařízení vztahují na zboží podléhající spotřební dani.

Zadruhé, významným právním ustanovením tohoto návrhu jsou „oprávnění skladovatelé“, neboť jejich zařízení budou „používána pro výrobu, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani, jakož i jeho přijímání nebo odesílání v režimech s podmíněným osvobozením od daně“ (článek 14) a vzhledem k tomu, že status „oprávněného skladovatele“ je vydán členskými státy za podmínky splnění pěti požadavků (čl. 15 odst. 2.).

Cílem předkládaných pozměňovacích návrhů je návrh zdokonalit. Jejich smyslem je zjednodušit pravidla, která se však mají stát závaznějšími, aby se zabránilo možným daňovým únikům nebo zneužití daňového režimu.

Kapitola IV týkající se přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně

Tato kapitola je pro výbor ITRE významná, neboť stanovuje základní ustanovení a postupy, jež se vztahují na přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně v rámci systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS).

Je třeba upozornit na to, že tato kapitola je zcela nová a poměrně novátorská, protože zavádí elektronický správní doklad. Stanovuje v podstatě nový režim a zasluhuje si důkladné posouzení. Pozměňovací návrhy, které předkládá navrhovatel, lze považovat za zlepšení návrhu, neboť se v nich jasně stanovuje odpovědnost dotyčných institucí a zúčastněných subjektů.

Kapitola VI týkající se značení a drobných výrobců vína

Tato kapitola je pro výbor ITRE stejně důležitá, neboť v současnosti si můžeme jednoduše zvolit, zda zboží „označovat“ či nikoli. Členské státy jsou povinny buď stanovit daňové značení týkající se „zboží podléhajícího spotřební dani“, nebo zřídit vnitrostátní identifikační značení. Toto označování má dvojí úlohu. Mělo by zintenzivnit volný pohyb zboží podléhajícího spotřební dani a zamezit dvojímu daňovému zatížení. Navrhovatel předkládá jeden pozměňovací návrh.

Článek 38 členským státům umožňuje osvobodit drobné výrobce vína od požadavků kapitol III a IV. Navrhovatel to vítá.

Další změny

Navrhovatel překládá několik pozměňovacích návrhů k článku 4 týkajícího se výkladu pojmů s cílem prohloubit logickou provázanost návrhu a zjednodušit jej.

Navrhovatel dále předkládá několik pozměňovacích návrhů týkajících se data zrušení směrnice 92/12/EHS a vstupu projednávaného návrhu v platnost. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je nalezení kompromisu mezi optimistickým návrhem Komise a realitou, se kterou se setkávají státní orgány při uplatňování nového právního nástroje v oblasti spotřební daně. Schválené pozměňovací návrhy mají v podstatě za cíl zdokonalit návrh Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Zboží podléhající spotřební dani může ze zvláštních důvodů podléhat i jiným nepřímým daním. V tomto případě by však členské státy měly dodržovat některé základní prvky těchto pravidel, aby nebyl ohrožen prospěšný účinek pravidel Společenství týkajících se nepřímých daní.

(4) Zboží podléhající spotřební dani může ze zvláštních důvodů podléhat i jiným nepřímým daním. V tomto případě by však členské státy měly dodržovat některé základní prvky těchto pravidel, a sice pravidla týkající se základu a výpočtu daně, vzniku daňové povinnosti a kontroly daně, aby nebyl ohrožen prospěšný účinek pravidel Společenství týkajících se nepřímých daní.

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nejasnostem a zbytečným problémům s výkladem, měly by být základní prvky předpisů Společenství týkajících se nepřímých daní vyjmenovány už v odůvodnění.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Jelikož spotřební daň je daní ze spotřeby určitého zboží, daň by neměla být vyměřena na zboží podléhající spotřební dani, které bylo zničeno nebo nenahraditelně ztraceno bez ohledu na okolnosti, za nichž ke zničení nebo ztrátě došlo.

(9) Jelikož spotřební daň je daní ze spotřeby určitého zboží, daň by neměla být vyměřena na zboží podléhající spotřební dani, které bylo zcela jistě zničeno nebo nenahraditelně ztraceno bez ohledu na okolnosti, za nichž ke zničení nebo ztrátě došlo.

Odůvodnění

Upřesnění. Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnění textu. Pokud je ztráta popsána jako nenahraditelná, je nutné upřesnit také pojem „zničení“. Toto ustanovení se bude používat pouze v případech zcela jasného zničení, kdy neexistují pochybnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) S cílem zajistit účinné fungování počítačového systému by měly členské státy v rámci svých vlastních aplikací schválit jednotný soubor a strukturu dat, které by umožnily poskytnout hospodářským subjektům spolehlivé rozhraní.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je připravit půdu, pokud možno ve střednědobém horizontu, pro vytvoření harmonizovaného jednotného celoevropského elektronického systému pro správu společností. Jakýkoli odklon členských států od vytvoření jednotného rozhraní s jejich vlastní aplikací EMCS může vyústit v situaci, kdy budou hospodářské subjekty muset v rámci těchto samostatných systémů vytvořit řadu různých typů rozhraní, což povede k dalším nákladům a časovým průtahům.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Je nutné stanovit postupy, jež se mají používat v případě, že elektronický systém není dostupný.

(24) Je nutné stanovit postupy, jež se mají používat v případě, že elektronický systém není dostupný z důvodů, které nemohou subjekty zapojené do přepravy zboží podléhajícího spotřební dani ovlivnit či které nevznikly jejich vinou.

Odůvodnění

Upřesnění. „Subjektivní“ nedostupnost elektronického systému způsobená hospodářským subjektem uvedená v původním návrhu se může stát předpokladem pro používání nouzových postupů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) V případě výrobků podléhajících spotřební dani, jelikož byly nabyty jednotlivci pro jejich osobní spotřebu a jsou jimi přepravovány, by mělo být specifikováno množství zboží podléhajícího spotřební dani.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 30. Jeho cílem je stanovit směrné hodnoty pro tabákové výrobky a alkoholické nápoje.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) S cílem povolit období pro přizpůsobení se elektronickému kontrolnímu systému pro přepravu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně by členské státy měly mít možnost využít přechodného období, během něhož se může takováto přeprava nadále uskutečňovat na základě formalit stanovených směrnicí 92/12/EHS.

(36) S cílem povolit období pro přizpůsobení se elektronickému kontrolnímu systému pro přepravu zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně by členské státy měly mít možnost využít přechodného období, během něhož se může takováto přeprava nadále uskutečňovat na základě formalit stanovených směrnicí 92/12/EHS. Délka přechodného období by měla být stanovena s přihlédnutím ke skutečné možnosti zavedení počítačového systému v jednotlivých členských státech.

Odůvodnění

Zkušenosti členských států ukazují, že automatizace administrativních postupů i zavádění digitální formy nezbytných dokumentů s sebou může nést právně-organizační problémy i problémy související se změnou mentality.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) „dovozem zboží podléhajícího spotřební dani“ rozumí vstup zboží podléhajícího spotřební dani na území Společenství, pokud zboží podléhající spotřební dani nebylo po svém vstupu do Společenství propuštěno do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla, stejně jako uvolnění zboží podléhajícího spotřební dani z kteréhokoli z těchto celních režimů s podmíněným osvobozením od cla.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je také ujasnit uvedenou definici, která se používá v několika článcích, zejména v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) „registrovaným příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány členského státu určení za podmínek stanovených těmito orgány povoleno přijímat zboží podléhající spotřební dani přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo odesláno z jiného členského státu;

Odůvodnění

Existují dva pojmy: „registrovaný příjemce“ (při příjmu zboží podléhajícího spotřební dani) a „registrovaný odesílatel“(při odeslání zboží podléhajícího spotřební dani), které by mohly působit nejasnosti, pokud zůstanou zachovány tak, jak jsou navrženy v příslušných článcích. Navrhuje se proto definovat je na vhodném místě tohoto právního nástroje.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) „registrovaným odesílatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány členského státu určení za podmínek stanovených těmito orgány povoleno odeslat zboží podléhající spotřební dani přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo propuštěno do volného oběhu, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanovuje Celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)1;

1 Úř. věst. L 145, 4. 6. 2008, s. 1.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 4 bod 4a (nový).

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) „oprávněným skladovatelem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány členského státu povoleno vyrábět, zpracovávat, skladovat, přijímat nebo odesílat zboží podléhajícího spotřební dani při výkonu své činnosti, pokud je povinnost ke spotřební dani podmíněně zrušena v režimu s podmíněným osvobozením od daně;

Odůvodnění

Odkaz na „oprávněného skladovatele“ je učiněn zejména v článku 15, je však poměrně nejasný a nevhodně umístěn. Proto se tato definice snaží situaci napravit.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e) „skladem s daňovým dozorem“ rozumí místo, kde je zboží podléhající spotřební dani, které se nachází v režimu s podmíněným osvobozením od daně, vyráběno, zpracováno, skladováno, přijímáno nebo odesíláno oprávněným skladovatelem při výkonu jeho činnosti, za podmínek stanovených příslušnými orgány členského státu, kde se sklad s daňovým dozorem nachází;

Odůvodnění

Pojem „sklad s daňovým dozorem” tak, jak je definován v čl. 14 odst. 3, může způsobit nejasnosti, což je důvodem předložení tohoto pozměňovacího návrhu. Tato definice by měla být uvedena v článku 4.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) „místem dovozu“ rozumí místo, kde se zboží v okamžiku propuštění do volného oběhu podle nařízení (ES) č. 450/2008 nachází.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh z právních důvodů upřesňuje „místo dovozu“.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební dani.

c) dovoz zboží podléhajícího spotřební dani, včetně neoprávněného dovozu, pokud zboží podléhající spotřební dani není ihned po svém dovozu propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit podmínky, které se použijí pro dovoz zboží podléhajícího spotřební dani. Viz také pozměňovací návrh k článku 4 týkajícímu se definicí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Úplné zničení zboží podléhajícího spotřební dani nebo jeho nenahraditelná ztráta, včetně ztrát spojených s povahou tohoto zboží, se nepovažuje za propuštění pro spotřebu.

4. Úplné zničení zboží podléhajícího spotřební dani nebo jeho nenahraditelnou ztrátu je nutno příslušným orgánům členského státu, kde došlo k úplnému zničení nebo nenahraditelné ztrátě, uspokojivě prokázat.

Ztrátu nebo zničení dotyčného zboží podléhajícího spotřební dani je nutno příslušným orgánům uspokojivě prokázat.

Pokud v případě přepravy zboží v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně není možné určit, kde došlo k úplnému zničení nebo nenahraditelné ztrátě, má se za to, že se to stalo v členském státě, ve kterém to bylo zjištěno.

Pro účely prvního pododstavce se zboží považuje za nenahraditelně ztracené, jestliže již nemůže být nikým používáno.

Záměrné zničení zboží v režimu s podmíněným osvobozením od daně mohou členské státy podmínit předchozím schválením ze strany příslušných orgánů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba posuzovat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 9. Znamená částečné přepracování návrhu a upřesňuje případy, kdy mohou vnitrostátní orgány podmínit zničení zboží nacházejícího se v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně schválením ze strany příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně došlo k nesrovnalosti vedoucí k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu a není možné určit, kde k propuštění pro spotřebu došlo, má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě odeslání.

1. Pokud při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně došlo k nesrovnalosti vedoucí k propuštění zboží podléhajícího spotřební dani pro spotřebu podle čl. 7 odst. 2 písm. a) a není možné určit, kde k propuštění pro spotřebu došlo, má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě odeslání v okamžiku, kdy byla nesrovnalost zjištěna.

 

Pokud zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nedospěje do místa svého určení a pokud nebyla zjištěna příslušná nesrovnalost vedoucí k propuštění pro spotřebu podle čl. 7 odst. 2 písm. a), má se za to, že k propuštění pro spotřebu došlo v členském státě, kde bylo zboží podléhající spotřební dani zjištěno, a to v okamžiku zjištění.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 odst. 1 zjištěn členský stát, v němž k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, informuje tento členský stát příslušné orgány členského státu odeslání.

Pokud je před uplynutím lhůty tří let ode dne zahájení přepravy v souladu s čl. 19 odst. 1 zjištěn členský stát, v němž k propuštění pro spotřebu skutečně došlo, má se za to, že propuštění pro spotřebu se uskutečnilo v tomto členském státě, který informuje příslušné orgány členského státu zjištění nebo odeslání.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským státem odeslání, bude vrácena nebo prominuta, jakmile jsou předloženy důkazy o výběru této daně jiným členským státem.

Byla-li spotřební daň vyměřena členským státem zjištění nebo odeslání, bude vrácena nebo prominuta, jakmile jsou předloženy důkazy o propuštění pro spotřebu jiným členským státem.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zavádí úprava objasnění a definují se případy, kdy zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nedospěje kvůli nesrovnalosti do místa svého určení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí rozumí situace, kdy přeprava nebyla ukončena podle čl. 19 odst. 2.

3. Pro účely odstavce 1 se nesrovnalostí rozumí jiná situace než situace uvedená v čl. 7 odst. 4, kdy přeprava nebo část přepravy nebyla ukončena podle čl. 19 odst. 2

Odůvodnění

Toto upřesnění by se mělo posuzovat v souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 1.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) k dodání schválenému vědeckovýzkumnému zařízení, laboratoři, vládnímu orgánu nebo jinému schválenému subjektu za účelem testování kvality, zkoumání před uvedením zboží na trh a ověření případného padělání, pokud je dotyčné zboží v množství, které se nepovažuje za komerční.

Odůvodnění

Za účelem testování kvality, ověření případného padělání nebo pomoci orgánům vystopovat případy nezákonného obchodu je nutné, aby se zboží mezi členskými státy mohlo pohybovat jak před propuštěním pro spotřebu, tak i po něm. V některých případech musejí příslušné orgány zboží před uvedením na trh předběžně schválit. Ve všech výše uvedených případech není výrobek propuštěn pro spotřebu a většinou je neprodleně zničen.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat formou vrácení spotřební daně.

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat formou vrácení spotřební daně. Podmínky pro vrácení daně stanovené členským státem nepovedou k vytvoření příliš komplikovaných postupů pro osvobození od spotřební daně.

Odůvodnění

Praxe v oblasti daní v různých členských státech může budit dojem, že jejím účelem je zkomplikovat vracení daní. Navrhované znění by mělo charakter obecné klauzule, která by měla vést k omezení této praxe.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „bezcelní prodejnou“ rozumí jakékoliv zařízení umístěné na letišti nebo v přístavu, jež splňuje podmínky stanovené příslušnými veřejnými orgány, zejména za použití odstavce 3 tohoto článku;

b) „bezcelní prodejnou“ rozumí jakékoliv zařízení umístěné na letišti, v přístavu nebo na hranici se třetí zemí nebo třetím územím, jež splňuje podmínky stanovené příslušnými veřejnými orgány, zejména za použití odstavce 3 tohoto článku;

Odůvodnění

Možnost bezcelního nákupu na všech etapách přestupních letů, jejichž konečným místem určení je třetí území nebo třetí země, by měla být zachována.

Pozměňovací návrh  20

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako bezprostřední místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi.

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako konečné místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi, a také každý cestující opouštějící Evropskou unii pozemní cestou.

Odůvodnění

Možnost bezcelního nákupu na všech etapách přestupních letů, jejichž konečným místem určení je třetí území nebo třetí země, by měla být zachována.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Má se za to, že se výroba, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od daně pouze tehdy, jsou-li tyto činnosti vykonávány v obchodních prostorách schválených podle odstavce 3.

2. Výroba, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani v případech, kdy spotřební daň nebyla zaplacena, se uskuteční ve skladu s daňovým dohledem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být posuzován v souvislosti s pozměňovacím návrhem týkajícím se definice „skladu s daňovým dohledem“. Jeho cílem je také odstranit nejasné znění.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány členských států schválí jako „sklady s daňovým dozorem“ obchodní prostory, jež mají být používány pro výrobu, zpracování a skladování zboží podléhajícího spotřební dani, jakož i jeho přijímání nebo odesílání v režimech s podmíněným osvobozením od daně.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Vydání povolení nelze zamítnout pouze z toho důvodu, že fyzická nebo právnická osoba je usazena v jiném členském státě a sklad s daňovým dozorem hodlá v členském státě povolení provozovat prostřednictvím zástupce nebo pobočky.

Vydání povolení podléhá podmínkám, které orgány mohou stanovit, aby zamezily možným daňovým únikům nebo zneužití daňového režimu. Vydání povolení však nelze zamítnout pouze z toho důvodu, že fyzická nebo právnická osoba je usazena v jiném členském státě.

Povolení se vztahuje na činnosti uvedené v čl. 14 odst. 3.

 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 14 odst. 3 a jasně stanovuje, že je nezbytné předcházet možnému zneužití daňového režimu nebo daňovým únikům u spotřebních daní.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na území Společenství:

1. Zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně mezi dvěma body na území Společenství včetně případů, kdy je zboží přepravováno přes třetí zemi nebo přes region ve třetí zemi:

Odůvodnění

Specifikace podmínek přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) fyzická nebo právnická osoba, která je příslušnými orgány členského státu určení za podmínek stanovených těmito orgány schválena pro příjem zboží podléhajícího spotřební dani přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, které bylo odesláno z jiného členského státu (dále jen „registrovaný příjemce“);

ii) provozovna registrovaného příjemce;

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) z místa dovozu na jakékoliv místo určení uvedené v písmenu a), je-li toto zboží odesláno fyzickou nebo právnickou osobou schválenou za tímto účelem příslušnými orgány členského státu dovozu za podmínek stanovených těmito orgány (dále jen „registrovaný odesílatel“).

b) z místa dovozu na jakékoliv místo určení nebo k jakémukoli příjemci uvedenému v písmenu a), je-li toto zboží odesláno registrovaným odesílatelem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 4.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 – úvodní věta

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registrovaný příjemce schválený pro účely prvního pododstavce musí splnit tyto požadavky:

Dočasně registrovaný příjemce schválený pro účely prvního pododstavce musí splnit tyto požadavky:

Odůvodnění

V navrhované směrnici se uvádí pojem „registrovaného příjemce“ i „dočasně registrovaného příjemce“. Tyto pojmy by měly odpovídat pojmům „registrovaný hospodářský subjekt“ a „neregistrovaný hospodářský subjekt“, které se používají ve směrnici 92/12/EHS.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Má se za to, že se přeprava zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně pouze v případě, že se uskuteční za použití elektronického správního dokladu zpracovaného podle odstavců 2 a 3.

1. Má se za to, že se přeprava zboží podléhajícího spotřební dani uskutečňuje v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně pouze v případě, že se uskuteční za použití elektronického správního dokladu zpracovaného podle odstavců 2 a 3. Členské státy a Komise z tímto účelem přijmou nezbytná opatření k zavedení infrastruktury veřejných klíčů na úrovni jednotlivých států a k zajištění jejich interoperability.

Odůvodnění

V souladu se směrnicí týkající se elektronického podpisu, podle níž má elektronický dokument stejnou právní hodnotu jako dokument podepsaný ručně, je důležité, aby byla infrastruktura veřejných klíčů nezbytná pro elektronický podpis zavedena ve všech členských státech a aby byla zajištěna interoperabilita mezi systémy jednotlivých států.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členského státu odeslání mohou za podmínek stanovených tímto členským státem povolit, aby odesílatel používající elektronický systém rozdělil přepravu energetických produktů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na dvě nebo více přeprav, pokud se celkové množství tohoto zboží podléhajícího spotřební dani nezmění.

Příslušné orgány členského státu odeslání mohou za podmínek stanovených tímto členským státem povolit, aby odesílatel používající elektronický systém rozdělil přepravu energetických produktů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně na dvě nebo více přeprav, pokud se:

 

a) celkové množství tohoto zboží podléhajícího spotřební dani nezmění a

 

b) pokud se rozdělení uskuteční na území členského státu, který takový postup dovoluje.

Členské státy mohou rovněž stanovit, že toto rozdělení nesmí být provedeno na jejich území.

Členské státy informují Komisi, zda a za jakých podmínek umožňují rozdělení zásilek na jejich území. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí dvě podmínky – a) a b) – možnost, aby „odesílatel“ rozdělil „jednu“ zásilku v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně do dvou nebo více zásilek, a povinnost, kterou členské státy přebírají ve věci informování Komise o oprávněném rozdělení zásilky.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Článek 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést zjednodušené postupy s ohledem na přepravu v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která se uskutečňuje zcela na jejich území.

Členské státy mohou zavést zjednodušené postupy s ohledem na přepravu v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která se uskutečňuje zcela na jejich území, včetně případného upuštění od požadavku na elektronický dohled nad touto přepravou.

Odůvodnění

Jedná se o dodatečnou povinnost uloženou členským státům, která jim umožňuje, aby se v odůvodněných případech vzdaly požadavku na elektronický dohled.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčené členské státy mohou po dohodě zavést zjednodušené postupy pro účely této přepravy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně:

Po dohodě a za podmínek stanovených ze strany všech dotyčných členských států mohou být zavedeny zjednodušené postupy za účelem časté a pravidelné přepravy v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, k níž dochází na území dvou nebo více členských států.

(1) častá a pravidelná přeprava mezi určitými hospodářskými subjekty ve dvou či více členských státech;

Toto ustanovení zahrnuje přepravu prostřednictvím pevného potrubí.

(2) častá a pravidelná přeprava mezi určitými hospodářskými subjekty v jednom členském státě tranzitem přes území jiného členského státu;

 

(3) přeprava prostřednictvím pevného potrubí mezi dvěma či více členskými státy.

 

Odůvodnění

Jedná se o návrh, jehož cílem je zjednodušit postup a právní akt.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o jiné zboží podléhající spotřební dani než o tabákové výrobky, které bylo nabyto jednotlivci, první pododstavec se použije rovněž v případech, kdy je toto zboží přepravováno pro tyto jednotlivce.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyloučení možnosti nesprávného použití zboží podléhajícího spotřební dani.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Za účelem použití odst. 2 písm. e) mohou členské státy stanovit směrné hodnoty, a to výhradně pro účely prokazování. Tyto směrné hodnoty činí alespoň:

 

a) u tabákových výrobků:

 

- cigarety – 800 ks

 

- krátké doutníky (doutníky o hmotnosti max. 3 g/kus) – 400 ks

 

- doutníky – 200 ks

 

- tabák ke kouření – 1,0 kg;

 

b) alkoholických nápojů:

 

- lihoviny – 10 l

 

- meziprodukty – 20 l

 

- víno (z toho nejvýše 60 l šumivých vín) – 90 l

 

- pivo – 110 l.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat množstevní omezení stanovená ve směrnici 92/12/EHS, čl. 9 odst. 2, a předejít tak svévolnému jednání ze strany orgánů v členských státech.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zaregistruje se u finančních orgánů členského státu odeslání zboží podléhajícího spotřební dani;

a) zaregistruje se u příslušných orgánů členského státu, odkud bylo zboží podléhající spotřební dani odesláno, a získá od těchto orgánů identifikační doklad;

Odůvodnění

Tento dodatečný požadavek by měl omezit jakéhokoli zneužití.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy, které značení vydaly, mohou nicméně podmínit vrácení, prominutí nebo uvolnění zaplacené nebo zajištěné částky předložením důkazu, že toto značení bylo odstraněno nebo zničeno.

Odůvodnění

Tato dodatečná podmínka by měla jasně stanovit postup a urychlené vrácení zaplacené nebo zajištěné částky, pokud bylo značení zboží podléhajícího spotřební dani odstraněno nebo zničeno.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Článek 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice 92/12/EHS se zrušuje s účinkem od [1. dubna 2009].

Směrnice 92/12/EHS se zrušuje s účinkem od 1. dubna 2010.

 

Směrnice 92/12/EHS však bude platit i nadále s omezeními a k účelům stanoveným v článku 43.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Odůvodnění

Tato změna je významnou úpravou a měla by být posuzována v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 43. V podstatě znamená prodloužení období, než vstoupí v platnost nový systém EMCS, o další rok, přičemž po určitou dobu zůstanou použitelná některá ustanovení směrnice 92/12/EHS.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 43 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Až do [31. prosince 2009] mohou členské státy odeslání povolit, aby přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně byla zahájena za použití formalit stanovených v čl. 15 odst. 6 a v článku 18 směrnice 92/12/EHS.

Až do 31. prosince 2010 mohou členské státy, odkud je zboží odesíláno, povolit, aby přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně byla zahájena za použití formalit stanovených v čl. 15 odst. 6 a v článku 18 směrnice 92/12/EHS.

Odůvodnění

Navrhuje se dodatečný rok u lhůty pro použití směrnice a zavedení automatizovaného systému.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani zahájená před 1. dubnem 2010 se uskutečňuje a vykonává v souladu s ustanoveními směrnice 92/12/EHS. Tato směrnice se nevztahuje na uvedenou přepravu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu k článku 43 – pododstavec 1, který umožňuje přechodná ustanovení.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [28. února 2009]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. února 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy týkajícími se přechodného období.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budou tyto předpisy používat od [1. dubna 2009].

Budou tyto předpisy používat od 1. dubna 2010.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy týkajícími se přechodného období.

POSTUP

Název

Obecná úprava spotřební daně

Referenční údaje

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

35

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

José Javier Pomés Ruiz

(1)

    Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5.

(2)

    Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/106/ES

(Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 30).

(3)

    Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006

(Úř. věst. L 363, 20. 12. 2006, s. 1).


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (11. 9. 2008)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně

(KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Navrhovatel: Bill Newton Dunn

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem návrhu je revize směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě výrobků podléhajících spotřební dani. Tato směrnice zajišťuje řádné fungování vnitřního trhu s ohledem na obecné otázky spojené s volným pohybem zboží podléhajícího spotřební dani. Hlavním účelem návrhu je vytvořit právní rámec pro využívání systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS).(1) EMCS je účinnějším prostředkem výměny informací mezi orgány pro výběr spotřební daně. Navíc usnadní obchod tím, že omezí související náklady. Účelem navrhovaného znění je rovněž aktualizovat směrnici, aby zohledňovala právní vývoj, a zjednodušit a modernizovat postupy týkající se spotřební daně s cílem snížit povinnosti hospodářských subjektů v souvislosti se spotřební daní.

Navrhovatel předložený návrh podporuje, doporučuje však úpravy v následujících směrech:

· Při modernizaci pravidel EU pro spotřební daně by nová pravidla měla posílit fungování vnitřního trhu. Se narůstajícím podílem elektronického obchodu a prodeje na dálku bude volný pohyb zboží podléhajícího spotřební dani pro evropské občany stále reálnější. Nyní je obchod s výrobky podléhajícími spotřební dani předmětem těžkopádných správních postupů a vzhledem ke značně rozdílným sazbám spotřební daně stále vyžaduje rozsáhlou kontrolu. Postupná harmonizace spotřební daně v Evropské unii by byla nejlepší cestou k nápravě této situace.

· Navrhované znění omezuje bezcelní nákupy na lety nebo námořní cesty do třetích zemí. To znamená zrušení bezcelních prodejen na pozemních přechodech, neboť na pozemních hranicích je mnohem obtížnější zabránit případným únikům, vyhýbání se daním nebo zneužívání. I když je to oprávněný argument a většina členských států své bezcelní prodejny na pozemních hranicích již uzavřela, existuje několik výjimek, konkrétně Řecko a Rumunsko. Zpravodaj s těmito výjimkami souhlasí, neboť některé pohraniční oblasti jsou hospodářsky méně rozvinuté a nemají dostatek pracovních míst. Aby však byly zachovány rovné podmínky pro jednotlivé členské státy, musí se tyto výjimky za normálních okolností uplatňovat jen v případech, kdy se bezcelní prodejny nacházejí na vnějších hranicích EU.

· Návrh neupřesňuje postavení bezcelních prodejen na regionálních letištích, která slouží především pro dopravu na krátké vzdálenosti. Zpravodaj by chtěl zaručit právo regionálních letišť provozovat nadále bezcelní prodejny pro cestující, kteří letí na mezinárodní letiště v EU a z něj dále pokračují letem mimo EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu lepšího fungování vnitřního trhu je třeba vyvinout další úsilí s cílem dospět k postupné harmonizaci spotřebních daní v Evropské unii, přičemž by měla být zohledněna taková hlediska, jako je veřejné zdraví, ochrana životního prostředí a rozpočet.

Odůvodnění

Postupná harmonizace spotřební daně v Evropské unii ve střednědobém výhledu by byla nejlepším prostředkem pro dosažení lepšího fungování vnitřního trhu. Měla by však být provedena s ohledem na cíle politiky členských států bránit spotřebě zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholických nápojů, zpracovaného tabáku a energetických produktů).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou osvobodit od spotřební daně zboží podléhající spotřební dani prodávané v bezcelních prodejnách, které je převáženo v osobních zavazadlech cestujících uskutečňujících let nebo námořní cestu na třetí území nebo do třetí země.

1. Členské státy mohou osvobodit od spotřební daně zboží podléhající spotřební dani prodávané v bezcelních prodejnách, které je převáženo v osobních zavazadlech cestujících na třetí území nebo do třetí země.

Odůvodnění

Stávající bezcelní prodejny na vnějších pozemních hranicích EU by měly zůstat zachovány, aby podporovaly hospodářsky méně rozvinutá území.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „bezcelní prodejnou“ rozumí jakékoliv zařízení umístěné na letišti nebo v přístavu, jež splňuje podmínky stanovené příslušnými veřejnými orgány, zejména za použití odstavce 3 tohoto článku;

b) „bezcelní prodejnou“ rozumí jakékoliv zařízení umístěné na letišti nebo v přístavu nebo na pozemním hraničním přechodu na třetí území nebo do třetí země, jež splňuje podmínky stanovené příslušnými veřejnými orgány, zejména za použití odstavce 3 tohoto článku;

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh 2.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako bezprostřední místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi.

c) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ rozumí i každý cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je jako cílové místo určení uvedeno letiště či přístav nacházející se na třetím území nebo v třetí zemi.

Odůvodnění

Bezcelní prodejny na (regionálních) letištích by měly zůstat k dispozici cestujícím s návazným letem mimo EU.

POSTUP

Název

Obecná úprava spotřební daně

Referenční údaje

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Projednání ve výboru

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Datum přijetí

10.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.


POSTUP

Název

Obecná úprava spotřební daně

Referenční údaje

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Datum konzultace s EP

4.3.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

11.3.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

 

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Projednání ve výboru

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Datum přijetí

13.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

2

10

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Cremers

Právní upozornění - Ochrana soukromí