Menetlus : 2008/0051(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0417/2008

Esitatud tekstid :

A6-0417/2008

Arutelud :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Hääletused :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0541

RAPORT     *
PDF 284kWORD 542k
21.10.2008
PE 407.726v03-00 A6-0417/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Astrid Lulling

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonI ARVAMUS
 siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0078);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0099/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6‑0417/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Et täiustada siseturu toimimist, tuleks teha pingutusi aktsiisimaksu järkjärguliseks ühtlustamiseks Euroopa Liidus, võttes arvesse niisuguseid küsimusi nagu rahvatervis, keskkonnakaitse ja eelarvelised kaalutlused.

Selgitus

Keskpikas perspektiivis oleks aktsiisimaksu järkjärguline ühtlustamine Euroopa Liidus parim vahend siseturu toimimise parandamiseks. Seda tuleks aga teha seostatult liikmesriikide poliitiliste eesmärkidega pärssida aktsiisikaupade (alkohoolsed joogid, tubaka- ja energiatooted) tarbimist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Aktsiisikaupu võib maksustada muude kaudsete eriotstarbeliste maksudega. Sellisel juhul ja selleks, et mitte ohustada kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade kasulikku mõju, peaksid liikmesriigid siiski järgima kõnealuste eeskirjade teatud põhimõtteid.

(4) Aktsiisikaupu võib maksustada muude kaudsete eriotstarbeliste maksudega. Sellisel juhul ja selleks, et mitte ohustada kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade kasulikku mõju, peaksid liikmesriigid siiski järgima kõnealuste eeskirjade teatud põhimõtteid, täpsemalt neid, mis on seotud asjaomase maksu maksubaasi määramise ja arvutamise ning maksu tasumise ja järelevalvega.

Selgitus

Segaduse ja tarbetute tõlgendamisprobleemide vältimiseks peavad kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade peamised elemendid olema välja toodud juba põhjendustes.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid liikmesriigid võtma arvesse vajadust tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kuna aktsiisimaks on teatud kaupade tarbimise pealt makstav maks, ei tohiks maksustada neid aktsiisikaupu, mis on hävinud või pöördumatult kahjustunud, sõltumata hävimise või kahjustumise asjaoludest.

(9) Kuna aktsiisimaks on teatud kaupade tarbimise pealt makstav maks, ei tohiks maksustada neid aktsiisikaupu, mis on vaieldamatult hävinud või pöördumatult kahjustunud, sõltumata hävimise või kahjustumise asjaoludest.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sõnastuse täpsustamine. Kui kahjustust iseloomustatakse sõnaga „pöördumatu”, siis tuleb täpsustada ka hävimise mõistet. Eeskirja kohaldatakse ainult juhtudel, kui hävimine on kindel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a(uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Arvutipõhise süsteemi tõhusa toimimise tagamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama oma riigi tasandil rakendussüsteemi raames ühtse andmekogumi ja -struktuuri, et anda ettevõtjatele usaldusväärne kasutajaliides.

Selgitus

Tuleks pooldada ühtlustatud arvutipõhise süsteemi ja keskpikas perspektiivis üleeuroopalise ühtse ettevõtete haldamise süsteemi loomist. Kui liikmesriigid ei võta aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi riigi tasandil rakendamisel suunda ühtse kasutajaliidese kehtestamisele, võib see viia süsteemis mitut liiki kasutajaliideste loomiseni ettevõtjate poolt, mis tekitab lisakulusid ja viivitusi.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tuleb määratleda menetlused, mida kasutatakse arvutipõhise süsteemi puudumisel.

(24) Tuleb määratleda menetlused, mida kasutatakse arvutipõhise süsteemi puudumisel, kui selles ei ole süüdi aktsiisikauba liikumisega seotud ettevõtjad või kui see on tingitud nende tahtest sõltumatutest põhjustest.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sõnastuse täpsustamine. Praeguse sõnastuse puhul võib arvutipõhisele süsteemile juurdepääsu puudumise subjektiivset seostamist asjaomase ettevõtjaga pidada varumenetluse kohaldamise aluseks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a) Toodete puhul, mille suhtes kehtib aktsiisimaks, sest need on omandanud ja neid transpordivad eraisikud, tuleks täpsustada aktsiisikauba kogus.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks kaaluda seoses artikli 30 suhtes tehtud ettepanekuga. Selle eesmärgiks on sätestada tubakatoodete ja alkohoolsete jookide suunavad kogused.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva kaupade liikumise elektroonilise kontrollsüsteemiga kohanemiseks tuleks liikmesriikidele võimaldada üleminekuperiood, mille jooksul võib vedu jätkata vastavalt direktiivis 92/12/EMÜ sätestatud formaalsustele.

(36) Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva kaupade liikumise elektroonilise kontrollsüsteemiga kohanemiseks tuleks liikmesriikidele võimaldada üleminekuperiood, mille jooksul võib vedu jätkata vastavalt direktiivis 92/12/EMÜ sätestatud formaalsustele. Üleminekuperioodi võimaldamisel tuleb arvesse võtta iga liikmesriigi reaalset suutlikkust elektrooniline süsteem tegelikult juurutada.

Selgitus

Eri liikmesriikides saadud kogemusi arvestades võib täheldada, et haldusmenetluste arvutipõhiseks muutmine ja vajalike elektrooniliste dokumentide kättesaadavaks tegemine tekitab juriidilisi ja korralduslikke ning mõtlemisviisi muutmisega seotud probleeme.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) aktsiisikauba import – aktsiisikauba ühenduse tolliterritooriumile toomine, välja arvatud juhul, kui sellisele aktsiisikaubale on pärast selle ühenduse tolliterritooriumile toomist kohaldatud tolli peatamismenetlust või -korda, samuti aktsiisikauba vabastamine mis tahes niisugusest tolli peatamismenetlusest või -korrast;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on ühtlasi selgitada mõistet, mida on kasutatud mitmes artiklis, eelkõige artikli 7 lõikes 2.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b) registreeritud kaubasaaja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on sihtliikmesriigi pädevate asutuste luba võtta kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi peatamise korra alusel veetavat aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest liikmesriigist;

Selgitus

Ettepanekus kasutatakse kaht mõistet: registreeritud kaubasaaja (aktsiisikauba vastuvõtmisel) ja registreeritud kaubasaatja (aktsiisikauba lähetamisel), mis võib põhjustada segadust, kui neid defineeritakse eraldi artiklites. Seetõttu tehakse ettepanek määratleda need mõisted õigusaktis õiges kohas.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c) registreeritud kaubasaatja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta, määrusele (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)¹ importiva liikmesriigi pädevate asutuste luba lähetada kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel aktsiisikaupa, mille suhtes kohaldatakse nende vabasse ringlusse lubamisel aktsiisi peatamise korda;

1 ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.

Selgitus

Vt artikli 4 punkti 4 a (uus) selgitust.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 d) volitatud laopidaja – füüsiline või juriidiline isik, kellele liikmesriigi pädevad asutused on andnud loa aktsiisikaupa oma ettevõtlustegevuse käigus toota, töödelda, hoida, vastu võtta või lähetada, kui aktsiisi maksmise nõue on aktsiisi peatamise korra alusel peatatud;

Selgitus

„Volitatud laopidajat” mainitakse peamiselt artiklis 15, kuid mõiste on suhteliselt ebamäärane ja seda selgitatakse vales kohas. Käesoleva määratlusega püütakse olukorda parandada.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 e) maksuladu – koht, kus volitatud laopidaja oma ettevõtlustegevuse käigus aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupa toodab, töötleb, hoiab, võtab vastu või lähetab vastavalt teatavatele selle liikmesriigi pädevate asutuste poolt kehtestatud tingimustele, kus maksuladu asub;

Selgitus

Muudatusettepaneku põhjuseks on, et mõiste „maksuladu”, nagu seda määratletakse artikli 14 lõikes 3, võib põhjustada segadust. Selle määratluse koht on artiklis 4.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 f) impordi koht – koht, kus kaup määruse (EMÜ) nr 450/2008 kohaselt vabasse ringlusse lubamisel asub.

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse õiguslikel põhjustel impordi koha mõistet.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) aktsiisikauba import.

(c) aktsiisikauba import, sealhulgas eeskirjadevastane import, välja arvatud juhul, kui aktsiisikauba suhtes kohaldatakse kohe pärast importi aktsiisi peatamise korda.

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on selgitada aktsiisikauba importimisega seotud tingimusi. Vt ka artikli 4 muudatusettepanekut mõistete kohta.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist, sh kauba omadustest tulenev kahjustumine, ei käsitleta tarbimiseks ringlusse lubamisena.

4. Kõnealuse aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist tuleb tõendada selle liikmesriigi pädevat asutust rahuldaval viisil, kus aktsiisikaup on täielikult hävinud või pöördumatult kahjustunud.

Kõnealuse aktsiisikauba hävimist või kahjustumist tuleb tõendada pädevat asutust rahuldaval viisil.

Kui aktsiisi peatamise korra alusel liikuva aktsiisikauba puhul pole võimalik kindlaks määrata, kus täielik hävimine või pöördumatu kahjustumine toimus, loetakse see toimunuks liikmesriigis, kus see avastati.

Kaupa peetakse pöördumatult kahjustunuks esimese lõigu tähenduses, kui mis tahes isik on muutnud selle kasutuskõlbmatuks.

Liikmesriigid võivad sellise kauba tahtlikuks hävitamiseks, millele kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, nõuda pädevate asutuste eelnevat luba.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks vaadata seoses artikli 9 suhtes tehtud ettepanekuga. See seisneb osaliselt ümbersõnastamises ja selgitab olukordi, mille puhul ametiasutused võiksid anda loa aktsiisi peatamise korra alla kuuluva kauba hävitamiseks.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega seotud eeskirjade rikkumine, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse ja ei ole võimalik kindlaks teha, kus ringlusse lubamine toimus, käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus lähteliikmesriigis.

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega seotud eeskirjade rikkumine, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile a ja ei ole võimalik kindlaks teha, kus ringlusse lubamine toimus, käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus lähteliikmesriigis ja hetkel, mil eeskirjade rikkumine avastati.

 

Kui aktsiisikaup, millele kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, ei jõua sihtkohta, ning sellega seotud eeskirjade rikkumist, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile a, ei ole avastatud, loetakse tarbimiseks ringlusse lubamine toimunuks selles liikmesriigis ja sel ajal, kui aktsiisikaup avastatakse.

Kui aga enne kolme aasta möödumist kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks liikmesriik, kus kauba tarbimiseks ringlusse lubamine tegelikult toimus, teatab asjaomane liikmesriik sellest lähteliikmesriigi pädevatele asutustele.

Kui aga enne kolme aasta möödumist kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks liikmesriik, kus kauba tarbimiseks ringlusse lubamine tegelikult toimus, loetakse aktsiisikaup ringlusse lubatuks selles liikmesriigis, kes teatab sellest lähteliikmesriigi või selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus tarbimiseks ringlusse lubamine avastati.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus lähteliikmesriigis, tagastatakse aktsiis või antakse aktsiisivabastus niipea, kui on esitatud tõendid, et aktsiis tasuti teises liikmesriigis.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus selles liikmesriigis, kus tarbimiseks ringlusse lubamine avastati, või lähteliikmesriigis, tagastatakse aktsiis või antakse aktsiisivabastus niipea, kui on esitatud tõendid aktsiisikauba tarbimiseks ringlusse lubamise kohta teises liikmesriigis.

Selgitus

See muudatusettepanek muudab sõnastust selgemaks ja määratleb juhtumi, kus kaup, mille suhtes kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, eeskirjade rikkumise tõttu sihtkohta ei jõua.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Kui nõuetekohaseid tõendeid kasutades on võimalik ilma kahtluseta tõestada, et liikumisel aktsiisi peatamise korral on pandud toime eeskirjade rikkumine, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse, tuleb aktsiisimaks tasuda liikmesriigis, kus eeskirjade rikkumine toime pandi.

Selgitus

Lõike lisamine kaotab igasuguse kahtluse, kus tuleb tasuda aktsiisimaks eeskirjade rikkumise korral, kui on teada tarbimiseks ringlusse lubamise koht.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Kui mõnes liikmesriigis saab tõestada eeskirjade rikkumise, mille tagajärjel lubati sihtliikmesriigi aktsiisimaksumärkidega aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse, tuleb aktsiisimaks tasuda liikmesriigis, kus eeskirju rikuti, ainult juhul, kui sihtliikmesriik tagastab ettevõtjale aktsiisimaksu.

Selgitus

Lõike lisamisega selgitatakse, kus tuleb maksu maksta juhul, kui ühe liikmesriigi maksumärkidega seoses pandi teises liikmesriigis toime eeskirjade rikkumine.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b. Juhul kui eeskirju rikuti sihtliikmesriigis, kus aktsiisimaksu ei koguta aktsiisimärke kasutades, tuleb aktsiisimaks viivitamata tasuda liikmesriigis, kus eeskirjade rikkumine toime pandi.

Selgitus

Lõike lisamisega selgitatakse, kus tuleb maksu maksta juhul, kui ühe liikmesriigi maksumärkidega seoses pandi teises liikmesriigis toime eeskirjade rikkumine.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses on olukord, kus liikumine ei ole lõpetatud kooskõlas artikli 19 lõikega 2.

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses on muu kui artikli 7 lõikes 4 nimetatud olukord, kus liikumine või osa liikumisest ei ole lõpetatud kooskõlas artikli 19 lõikega 2.

Selgitus

Seda selgitust tuleks kaaluda koos artikli 7 lõike 4 ja artikli 9 lõike 1 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e a) kättetoimetamiseks tunnustatud uurimis- ja arendusasutusele, laboratooriumile, valitsusasutusele või mõnele muule tunnustatud osapoolele kvaliteedi kontrollimiseks, turustamiseelseks uurimiseks ning võimaliku võltsingu kindlakstegemiseks tingimusel, et asjaomaseid kaupu ei ole kaubanduslikes kogustes, mille puhul:

 

i) liikmesriigid võivad määrata, milline kogus on „kaubanduslik kogus”; ja

 

ii) liikmesriigid võivad ette näha lihtsustatud korra käesoleva lõike kohaste kaupade liikumise hõlbustamiseks.

Selgitus

Sageli peavad kaubad liikuma liikmesriikide vahel nii enne kui ka pärast nende tarbimiseks ringlusse laskmist, et kontrollida kvaliteeti, teha kindlaks võimalikud võltsingud või abistada asutusi, kes jälgivad ebaseadusliku kaubandusega võitlemise eesmärgil kaupade liikumist. Mõnedel juhtudel peavad asutused kauba enne turule lubamist eelnevalt heaks kiitma. Kõigil loetletud juhtudel ei lubata toodet tarbimiseks ringlusse ning valdavalt hävitatakse see kiiresti.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aktsiisivabastuse suhtes kohaldatakse asukohaliikmesriigi kehtestatud tingimusi ja piiranguid. Vabastuse võib anda aktsiisitagastuse kujul.

2. Aktsiisivabastuse suhtes kohaldatakse asukohaliikmesriigi kehtestatud tingimusi ja piiranguid. Vabastuse võib anda aktsiisitagastuse kujul. Liikmesriikide kehtestatud hüvitamistingimused ei tohi ülemäära koormata aktsiisivabastuse menetlusi.

Selgitus

Arvestades liikmesriikide tavasid maksustamise valdkonnas, jääb mulje, et need aitavad kaasa hüvitamise takistamisele. Muudatusettepanek võiks olla üldsäte, mis piiraks kõnealuseid tavasid.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on vahetu sihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam.

 

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on lõppsihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam.

Selgitus

Et arvesse võtta vahemaandumisega lennureise, tuleks säilitada võimalus sooritada maksuvabu oste igal vahemaandumisega reisi etapil, mille lõppsihtpunkt on kolmas territoorium või kolmas riik.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aktsiisikauba tootmist, töötlemist ja valdamist käsitletakse aktsiisi peatamise korra alusel toimuvana ainult siis, kui kõnealune tegevus toimub ruumides, millele on antud luba vastavalt lõikele 3.

2. Kui aktsiisi pole veel tasutud, toodetakse, töödeldakse ja hoitakse aktsiisikaupa maksulaos.

Selgitus

Seda muudatust tuleks kaaluda koos mõiste „maksulaod“ muudatusega ja ühtlasi püütakse sellega kõrvaldada segadust põhjustavat sõnastust.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädevad asutused annavad „maksulaona” tegutsemiseks loa ruumidele, mida kavatsetakse kasutada aktsiisikaupade tootmiseks, töötlemiseks ja valdamiseks ning vastuvõtmiseks või lähetamiseks aktsiisi peatamise korra alusel.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

Loa andmisest ei või keelduda, kui põhjenduseks on üksnes asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik asub teises liikmesriigis ja kavatseb maksulao tegevust juhtida loa andnud liikmesriigis asuva esindaja või filiaali kaudu.

Luba antakse tingimustel, mida asutused võivad kehtestada eesmärgiga ära hoida võimalikku maksudest kõrvalehoidumist või kuritarvitusi. Loa andmisest ei või aga keelduda, kui põhjenduseks on üksnes asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik asub teises liikmesriigis.

Luba hõlmab artikli 14 lõikes 3 nimetatud tegevusi.

 

Selgitus

Tuleneb artikli 14 lõike 3 muudatusettepanekust ja selgitab vajadust vältida võimalikke kuritarvitusi või aktsiisimaksust hoidumist.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse territooriumil vedada aktsiisi peatamise korra alusel:

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse territooriumil kahe punkti vahel vedada aktsiisi peatamise korra alusel, sealhulgas kolmanda riigi või kolmanda riigi piirkonna kaudu:

Selgitus

Täpsustab aktsiisikauba vedamise tingimusi aktsiisi peatamise korra alusel.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii) füüsilisele või juriidilisele isikule, kellel on sihtliikmesriigi pädevate asutuste luba võtta kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi peatamise korra alusel veetavat aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest liikmesriigist (edaspidi „registreeritud kaubasaaja”);

(ii) registreeritud kaubasaaja ruumidesse;

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a nimetatud sihtkohtadesse, kui kauba lähetajaks on füüsiline või juriidiline isik, kellel on importiva liikmesriigi pädevate asutuste luba kauba lähetamiseks kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel (edaspidi „registreeritud kaubasaatja”).

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a nimetatud sihtkohtadesse või kaubasaajatele, kui kauba lähetajaks on registreeritud kaubasaatja.

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lähteliikmesriigi pädevad asutused nõuavad enda kehtestatud tingimustel tagatist, mis katab aktsiisi peatamise korra alusel liikumisest tulenevad riskid; tagatise võivad esitada üks või mitu järgmistest isikutest:

1. Lähteliikmesriigi pädevad asutused nõuavad enda kehtestatud tingimustel tagatist, mis katab aktsiisi peatamise korra alusel liikumisest tulenevad riskid; tagatise võivad esitada üks või mitu järgmistest isikutest või nende esindaja:

Selgitus

On otstarbekas lubada loetletud isikute nimel tegutsevatel kolmandatel isikutel tagatist esitada.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tagatis kehtib kogu ühenduses.

2. Tagatis kehtib kogu ühenduses ja selle võib väljastada:

 

a) asutus, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) võib tegutseda krediidiasutusena1 või

 

b) ettevõte, kes vastavalt nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivile 92/49/EMÜ (otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta) võib tegutseda kindlustusasutusena2.

 

_______________

1 ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

2 EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1.

Selgitus

Artikli 17 lõikes 1 on tagatist väljastada võivate isikute ring laiem, kui see on nähtud ette direktiivi 92/12/EMÜ artikli 15 lõikes 3. Siiski ei lahendata artikli 17 lõikes 1 probleemi, et liikmesriigid kehtestavad tagatise andja päritolu ja identiteedi suhtes eri tingimusi. Muudatusettepaneku eesmärk on kõnealust aspekti selgemaks muuta.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 17 a

1. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud isiku taotlusel võivad lähteliikmesriigi pädevad asutused enda kehtestatud tingimustel lubada üldtagatise esitamist aktsiisimaksu vähendatud summas või tagatise esitamata jätmist tingimusel, et transpordiga seotud rahalised kohustused võtab transpordi eest vastutav isik.

 

2. Lõikes 1 nimetatud luba antakse ainult isikutele:

 

a) kes on asutatud ühenduse tolliterritooriumil;

 

b) kes on varem nõuetekohaselt esitanud tagatise aktsiisi peatamise korra alusel veetavale aktsiisikaubale ja

 

c) kes korrapäraselt esitavad aktsiisi peatamise korra alusel liikuva kauba tagatisi või kes on tolliasutustele teadaolevalt võimelised täitma kõnealuste menetlustega seonduvaid kohustusi.

 

3. Artikli lõigete 1 ja 2 kohaste lubade väljastamise korda käsitlevad meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 40 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Tagatiskorra pidevatel kasutajatel peaks olema teatud tingimustel võimalik kasutada lihtsustatud süsteemi, näiteks uuendatud tolliseadustiku artikli 61 lõikes 5 ja artiklis 65 sätestatud korda, kuid transpordiga seotud rahalised kohustused peab enda kanda võtma transpordi eest vastutav isik. Tegelikult on vastutav ainult kaubasaatja ning tagatise vajadus on õigustatud kadumise või vargusega transpordi jooksul ning sellega, kui kaubasaaja jätab tasaarvelduse tegemata.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreeritud kaubasaaja, kellel on esimeses lõigus nimetatud luba, peab täitma järgmised tingimused:

Ajutiselt registreeritud kaubasaaja, kellel on esimeses lõigus nimetatud luba, peab täitma järgmised tingimused:

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv sisalduvad mõisted „registreeritud kaubasaaja” ja „ajutiselt registreeritud kaubasaaja”. Need mõisted peavad vastama direktiivis 92/12/EMÜ kasutusel olevatele mõistetele „registreeritud ettevõtja” ja „registreerimata ettevõtja”.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel algab hetkest, mil kaup lahkub maksulaost või importimise kohast.

1. Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel algab hetkest, mil kaup lahkub maksulaost või importimise kohast. Kaup loetakse maksulaost või importimise kohast lahkunuks, kui volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaatja saadab kohe pärast seda pädevale asutusele lisateate.

Selgitus

Aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikauba liikumise puhul on oht, et maksu siiski nõutakse. Selleks on vajalik lisatagatis, nagu viivitamata saadetav teade.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel lõpeb hetkel, mil kaubasaaja on kauba vastu võtnud või artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktis iii nimetatud juhul siis, kui kaup on lahkunud ühenduse territooriumilt.

 

2. Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel lõpeb:

 

– kui kaubasaaja on kauba vastu võtnud. Kauba vastuvõtmise hetk kaubasaaja poolt määratakse lisateate saatmise ajaga, mille kaubasaaja saadab pädevale asutusele kohe pärast kauba saabumist.

 

– artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktis iii nimetatud juhul siis, kui kaup on lahkunud ühenduse territooriumilt või kui kauba suhtes kohaldatakse tolli peatamismenetlust või -korda.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et 1) anda liikmesriikidele võimalus kontrollida kauba liikumist reaalajas ja teostada vajaduse korral vajalikku kontrolli (vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta otsuse nr 1152/2003/EÜ artikli 1 lõige 2 punkt b; 2) määrata täpselt kindlaks üleminek lattu paigutamise või ajutise hoiustamise aktsiisi peatamise korralt kaupade liikumise aktsiisi peatamise korrale, mida vajaduse korral katab muu käendaja tagatis.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 19 a

Eeskirjad, mis käsitlevad aktsiisikaupade liikumist aktsiisi peatamise korra alusel, peavad võimaldama lähteliikmesriigi pädevate asutuste kehtestatud tingimustel lubada üldtagatise esitamist aktsiisimaksu vähendatud summas või tagatise esitamata jätmist tingimusel, et transpordiga seotud rahalised kohustused võtab enda kanda transpordi eest vastutav isik.

Selgitus

Tagatiskorra pidevatel kasutajatel peaks olema teatud tingimustel võimalik kasutada lihtsustatud süsteemi, näiteks uuendatud tolliseadustiku artikli 61 lõikes 5 ja artiklis 65 sätestatud korda, kuid transpordiga seotud rahalised kohustused peab enda kanda võtma transpordi eest vastutav isik. Tegelikult on vastutav ainult kaubasaatja ning tagatise vajadus on õigustatud kadumise või vargusega transpordi jooksul ning sellega, kui kaubasaaja jätab tasaarvelduse tegemata.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikaup liigub aktsiisi peatamise korra alusel, kui sellega on kaasas elektrooniline haldusdokument, mis esitatakse vastavalt lõigetele 2 ja 3.

1. Aktsiisikaup liigub aktsiisi peatamise korra alusel, kui sellega on kaasas elektrooniline haldusdokument, mis esitatakse vastavalt lõigetele 2 ja 3. Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, mis võimaldavad riigi tasandil juurutada avaliku infrastruktuuri ja tagada süsteemide koostalitusvõime.

Selgitus

Elektroonilist allkirja käsitleva direktiivi kohaselt on selleks, et elektroonilisel dokumendil oleks samasugune juriidiline jõud nagu käsitsi allkirjastatud dokumendil, vaja kõigis liikmesriikides rakendada elektroonilise allkirja andmiseks vajalik avalik infrastruktuur ja tagada riikide süsteemide vaheline koostalitusvõime.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kaubasaatja teatab kaupa saatvale isikule haldusviitenumbri.

6. Saadetisele lisatakse trükitud teabeleht, mis võimaldab kaupa liikumise jooksul identifitseerida.

Viitenumber peab olema aktsiisi peatamise korra alusel toimuva liikumise jooksul kogu aeg kättesaadav.

 

Selgitus

Arvutipõhine süsteem EMCS käivitatakse etapiviisiliselt. Et ühendusesisesel liikumisel kontrolli teel mitte takistada, on vaja dokumenti, millel oleks lisaks muule teabele kirjas saadetise haldusviitenumber. Sarnaselt arvutipõhisele süsteemile NSTI (transiitsüsteem), millega nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1152/2003/EÜ selgesõnaliselt ühtlustamist, peab saatedokumendis sisalduma samasugune teave mis elektroonilises dokumendis.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad kõnealuses liikmesriigis kehtestatud tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi peatamise korra alusel toimuv energiatoodete liikumine kaheks või enamaks osaks tingimusel, et aktsiisikauba üldkogus ei muutu.

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad kõnealuses liikmesriigis kehtestatud tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi peatamise korra alusel toimuv energiatoodete liikumine kaheks või enamaks osaks tingimusel, et:

 

(a) aktsiisikauba üldkogus ei muutu ning

 

(b) jagamine toimub sellise liikmesriigi territooriumil, kus niisugune protseduur on lubatud.

Samuti võivad liikmesriigid ette näha, et nende territooriumil ei ole selline jagamine lubatud.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kas ja millistel tingimustel nad lubavad oma territooriumil saadetisi jagada. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Selgitus

Selle muudatusega lisatakse kaks tingimust – a ja b – kui „kaubasaatja” soovib aktsiisi peatamise korra alusel toimuvat liikumist kaheks või rohkemaks liikumiseks jagada, ja liikmesriikide kohustus teavitada komisjoni nende loal toimuvast saadetiste jagamisest.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikauba saabumisel mis tahes artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii või iv või artikli 16 lõikes 2 nimetatud sihtkohta esitab kaubasaaja viivitamata arvutipõhise süsteemi kaudu sihtliikmesriigi pädevatele asutustele kauba kättesaamise kinnituse (edaspidi „kättesaamise kinnitus”).

1. Aktsiisikauba saabumisel mis tahes artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii või iv või artikli 16 lõikes 2 nimetatud sihtkohta esitab kaubasaaja hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kättesaamist arvutipõhise süsteemi kaudu sihtliikmesriigi pädevatele asutustele kauba kättesaamise kinnituse (edaspidi „kättesaamise kinnitus”).

Selgitus

Tegelikku olukorda arvesse võttes on sõna "viivitamata" vastuvõetamatu. Mõistlikum on kasutada määruse 884/2001 registrisse kandmist käsitlevas artiklis 16 sätestatud tähtaega "hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kättesaamist".

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lähteliikmesriigi pädevad asutused edastavad ekspordikinnituse kaubasaatjale.

3. Lähteliikmesriigi pädevad asutused edastavad ekspordikinnituse kaubasaatjale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tunnistuse kättesaamist, millega kinnitatakse, et aktsiisikaubad on lahkunud ühenduse territooriumilt.

Selgitus

Lähteliikmesriigi pädevate asutuste suhtes peab kehtima sama kohustus ja täpne tähtaeg.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõige 1 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui arvutipõhine süsteem on jälle kasutatav, esitab kaubasaatja viivitamata esialgse elektroonilise haldusdokumendi. Kõnealune dokument asendab esimese lõigu punktis a nimetatud paberkandjal dokumendi niipea, kui see on läbinud artikli 20 lõike 3 kohase menetluse, ning seejärel kohaldatakse elektroonilise haldusdokumendi suhtes kehtivat korda.

Saadetis liigub edasi vastavalt asendustoimingule, mille alla kuulub toimingu lõpetamine, isegi kui arvutipõhine süsteem on jälle kasutatav.

 

Kuni elektroonilise haldusdokumendi menetlemise lõppemiseni vastavalt artikli 20 lõikele 3 käsitletakse liikumist aktsiisi peatamise korra alusel liikumisena koos paberkandjal dokumendiga.

 

Selgitus

Kõnealuste liikumiste hilisem sissekandmine arvutipõhisesse süsteemi nõuaks liikumist katvat topelttagatist, see võib tekitada vastuolu paberkandjal ja elektrooniliselt tehtud toimingut lõpetava menetluse vahel, võib tekitada võimalikke vastuolusid, mis tulenevad vigadest paberkandjal, ning segadust seoses sellega, kumba menetlust käsitleda õiguslikult ülimuslikuna.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui arvutipõhist süsteemi ei saa kasutada, võib volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaatja edastada artikli 20 lõikes 8 või artiklis 22 nimetatud teabe muude sidevahendite kaudu. Ta teatab sellest lähteliikmesriigi pädevatele asutustele sihtkoha muutmise või liikumise jagamise ajal.

2. Kui arvutipõhist süsteemi ei saa kasutada, võib volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaatja edastada artikli 20 lõikes 8 või artiklis 22 nimetatud teabe liikmesriikide poolt kindlaks määratud muude sidevahendite kaudu. Ta teatab sellest lähteliikmesriigi pädevatele asutustele sihtkoha muutmise või liikumise jagamise ajal.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama kindlaks määrata sidevahendi, mille abil teha kindlaks teate saamine või saatmine.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud menetluse aktsiisi peatamise korra alusel liikumisele, mis toimub üksnes nende territooriumitel.

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud menetluse aktsiisi peatamise korra alusel liikumisele, mis toimub üksnes nende territooriumitel, sealhulgas võimaluse loobuda selliste liikumiste elektroonilise järelevalve nõudest.

Selgitus

See on liikmesriikidele pandud lisakohustus, mis võimaldab neil õigustatud juhtudel loobuda elektroonilise järelevalve nõudest.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a) kaupade liikumine kooskõlas artikli 11 punktiga e a.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Füüsilise isiku poolt omandatud aktsiisikaupade puhul, mis ei ole tubakatooted, kohaldatakse esimest lõiku ka juhul, kui kaupa veetakse kõnealuse füüsilise isiku nimel.

välja jäetud

Selgitus

Direktiiviga 92/12 kehtestatud soovituslikke piirmäärasid ei tuleks kehtetuks tunnistada, vaid neid tuleks hoopis tugevdada ja kohustuslikuks muuta. Vaba liikumine ühtsel turul ei tohi olla ettekääne, mille abil hoiduda kõrvale aktsiisimaksu tasumisest, eriti kui aktsiisimaks on seotud rahvatervise kaitsega.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti e kohaldamiseks võivad liikmesriigid kehtestada üksnes tõendamiseks kasutatavad suunistasemed. Nimetatud suunistasemed ei tohi olla madalamad kui:

 

a) tubakatooted

 

– sigaretid: 400 tükki;

 

– sigarillod (sigarid maksimumkaaluga kuni 3 g): 200 tükki;

 

– sigarid: 100 tk

 

– suitsetamistubakas: 0,5 kilogramm;

 

b) alkohoolsed joogid:

 

– piiritusjoogid: 5 liitrit;

 

– vahesaadused: 10 liitrit;

 

– veinid: 45 liitrit (sh kuni 30 liitrit vahuveini);

 

– õlu: 55 liitrit.

Selgitus

Ei ole otstarbekas loobuda soovituslikest piirmääradest, sest sellega võib kaasneda õiguskindluse vähenemine ja segadus nii tarbijate kui ka kontrolliasutuste seisukohast lähtuvalt.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võivad ka sätestada, et teises liikmesriigis juba tarbimiseks ringlusse lubatud mineraalõlide omandamise puhul tuleb aktsiis tasuda liikmesriigis, kus neid kasutatakse, kui nimetatud kaupa veavad füüsilised isikud või nende esindajad ebaharilikke veoliike kasutades. Ebaharilik vedu võib olla kütuste vedu muul viisil kui sõidukite kütusepaakides või nõuetekohastes varukütusekanistrites ning vedelkütuste vedu muul viisil kui professionaalsete ettevõtjate nimel kasutatavate paakautodega.

Selgitus

Direktiiviga 92/12 kehtestatud soovituslikke piirmäärasid ei tuleks kehtetuks tunnistada, vaid neid tuleks hoopis tugevdada ja kohustuslikuks muuta. Vaba liikumine ühtsel turul ei tohi olla ettekääne, mille abil hoiduda kõrvale aktsiisimaksu tasumisest, eriti kui aktsiisimaks on seotud rahvatervise kaitsega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) registreerima ennast aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi maksuasutuses;

a) registreerima ennast aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi pädevas asutuses ja hankima sellelt asutuselt identifitseerimisdokumendi;

Selgitus

On asjakohane täpsustada, et müüja peab enne kaugmüügiga tegelema hakkamist muretsema sihtliikmesriigi asutusest identifitseerimisdokumendi.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

1.Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 1 kohaldamist, võivad liikmesriigid nõuda, et aktsiisikaup oleks nende territooriumil tarbimiseks ringlusse lubamisel või artikli 31 lõike 1 esimeses lõigus või artikli 34 lõikes 1 sätestatud juhtudel nende territooriumile toomisel varustatud maksumärkide või maksustamise eesmärgil kasutatavate riiklike identifitseerimistähistega.

1. Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 1 kohaldamist, võivad liikmesriigid nõuda, et aktsiisikaup oleks nende territooriumil tarbimiseks ringlusse lubamisel või artikli 31 lõike 1 esimeses lõigus või artikli 34 lõikes 1 sätestatud juhtudel nende territooriumile toomisel varustatud maksumärkide, riiklike identifitseerimistähistega või muude maksustamise eesmärgil kasutatavate seeria- ja identifitseerimistähistega.

2. Iga liikmesriik, kes nõuab lõikes 1 sätestatud maksumärke või riiklikke identifitseerimistähiseid, peab need teiste liikmesriikide volitatud laopidajatele kättesaadavaks tegema.

2. Iga liikmesriik, kes nõuab lõikes 1 sätestatud maksumärke, riiklikke identifitseerimistähiseid või muid seeria- ja identifitseerimistähiseid, peab need teiste liikmesriikide volitatud laopidajatele kättesaadavaks tegema.

3. Ilma et see piiraks mis tahes sätete kohaldamist, mis liikmesriigid on kehtestanud käesoleva artikli nõuetekohase rakendamise tagamiseks ning maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja muude kuritarvituste vältimiseks, peavad nad tagama, et kõnealused märgid või tähised ei takista aktsiisikaupade vaba liikumist.

3. Ilma et see piiraks mis tahes sätete kohaldamist, mis liikmesriigid on kehtestanud käesoleva artikli nõuetekohase rakendamise tagamiseks ning maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja muude kuritarvituste vältimiseks, peavad nad tagama, et kõnealused märgid või tähised ei takista aktsiisikaupade vaba liikumist.

Kui sellised märgid või tähised kinnitatakse aktsiisikaubale, peab märgid väljaandnud liikmesriik kõik kõnealuste märkide saamiseks makstud või tagatiseks jäetud summad tagasi maksma või vabastama, kui aktsiisimaks kuulus tasumisele teises liikmesriigis ja seal ka sisse nõuti.

Kui sellised märgid või tähised kinnitatakse aktsiisikaubale, peab märgid väljaandnud liikmesriik kõik kõnealuste märkide saamiseks makstud või tagatiseks jäetud summad tagasi maksma või vabastama, kui aktsiisimaks kuulus tasumisele teises liikmesriigis ja seal ka sisse nõuti.

4. Lõikes 1 määratletud maksumärgid või identifitseerimistähised kehtivad liikmesriigis, kus need on välja antud. Liikmesriigid võivad kõnealuseid märke ja tähiseid siiski vastastikku tunnustada.

4. Lõikes 1 määratletud maksumärgid, riiklikud identifitseerimistähised või muud seeria- ja identifitseerimistähised kehtivad liikmesriigis, kus need on välja antud. Liikmesriigid võivad kõnealuseid märke ja tähiseid siiski vastastikku tunnustada.

Selgitus

On asjakohane anda liikmesriikidele õigus kasutada lisaks maksumärkidele ja identifitseerimistähistele muid uusi tähiseid.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Märgid või tähised väljaandnud liikmesriik võib siiski kõnealuste summade tagasimaksmiseks, vähendamiseks või vabastamiseks nõuda tõendit märkide või tähiste eemaldamise või hävitamise kohta.

Selgitus

Selle lisatingimuse eesmärgiks on muuta menetlus selgemaks ja kiirendada makstud või tagatiseks jäetud summa tagasimaksmist, kui aktsiisikauba märgid või tähised on eemaldatud või hävitatud.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuni nõukogu võtab vastu ühenduse sätted laevade ja õhusõidukite proviandi kohta, säilitavad liikmesriigid asjaomased siseriiklikud sätted.

 

Kuni nõukogu võtab vastu ühenduse sätted laevade ja õhusõidukite proviandi kohta, säilitavad liikmesriigid asjaomased siseriiklikud sätted. Nendest siseriiklikest sätetest tuleb teatada teistele liikmesriikidele, et nende ettevõtjad saaksid neid kasutada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada liikmesriikide ettevõtjate tehinguid, kuni võetakse vastu ühenduse sätted laevade ja õhusõidukite proviandi kohta.


SELETUSKIRI

1.        Üldised märkused

Euroopa Parlamendile arvamuse andmiseks edastatud ettepanekus käsitletakse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) ajakohastamist ning uuestisõnastamist (direktiiv 92/12/ EMÜ).

2004. aastal tegi komisjon juba katse kohandada direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisikaupade turu arenguga, aga edutult. Nõukogus toimunud arutelud peatati 2005. aasta jaanuaris, eeldusel et komisjon vaatab direktiivi täielikult läbi muudes aspektides, eelkõige seoses selliste kaupade liikumise järelevalvega, mille pealt aktsiisimaksu veel tasutud ei ole. 8. juunil 2005 kiitis Euroopa Parlament komisjoni esimese ettepaneku heaks.

Vahepeal oli komisjon koostanud direktiivi 92/12/EMÜ uue muutmise ettepaneku, millesse oli võetud üle 2004. aasta ettepaneku sisu ja millesse oli tehtud muudatusi, et võtta arvesse aktsiisiga maksustatud kauba ringluse ja kontrolli arvutipõhise süsteemi kasutuselevõttu. Kõnealune süsteem oli loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.juuni 2003. aasta otsusega nr 1152/2003/EÜ (otsus EMCS) ja peab käivituma 2009. aasta keskpaigas. Arvutipõhise süsteemi käivitamise tagamiseks tuleb direktiivis 92/12/EMÜ teha teatud muudatusi.

Uue ettepanekuga, milles on direktiiv 92/12/EMÜ uuesti sõnastatud, soovib komisjon kõnealust direktiivi lihtsustada ja ajakohastada, vähendades ettevõtjate kohustusi, samas võimaldades paremini võidelda aktsiisikaupadega seotud pettuste vastu.

Raportöör on seisukohal, et komisjoni kõnealune ettepanek parandab teatud määral aktsiisimaksu korda. Teisalt on raportöör arvamusel, et komisjoni ettepanekusse on vaja teha lisaparandusi, et ajakohastada aktsiisimaksu korda ning et see nii ettevõtjatele, füüsilistele isikutele kui ka liikmesriikide maksuametitele kasutamiskõlblikumaks muuta. Kõnealuse reformiga luuakse kauplejatele lihtsustatud ja dokumendivaba kaubanduskeskkond, milles õiguskindlus suureneb. Raportöör teeb ettepaneku luua selline aktsiisimaksu kord, milles ametiasutused saavad tõhusamalt ja väiksemate kulutustega kontrollida aktsiisikaupade liikumist ja mis võimaldab neil võidelda paremini maksupettuste vastu.

2.        Ettepaneku analüüs

Komisjoni ettepaneku eesmärk on asendada direktiiv 92/12/EMÜ. Ettepanek koosneb seitsmest peatükist, millest kahes käsitletakse kahte valdkonda, milles komisjon näeb ette kõige olulisemad muudatused. Need on järgmised:

§ kauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel uue arvutipõhise süsteemi EMCS raames, mis peaks hakkama kehtima alates 2009. aastast (peatükk IV);

§ kauba liikumine pärast tarbimiseks ringlusse lubamist, mis sisaldus 2004. aasta ettepanekus ja mille on komisjon mõne väiksema muudatustega uude ettepanekusse üle võtnud (peatükk V).

Peatükis I (Üldsätted, artiklid 1−6) selgitatakse aktsiisi mõistet (artikkel 1), menetluste kattumise vältimiseks nähakse ette tolli peatamismenetlus või -kord (artikli 3 lõige 3), ja määratletakse direktiivi territoriaalne kohaldamisala (artiklid 5 ja 6).

Peatükis II (Aktsiisimaksukohustuse tekkimine, artiklid 7−13) selgitatakse ja täpsustatakse puudujääkide, eeskirjade rikkumise korral rakendatavaid eeskirju ja korda ning aktsiisi tagastamise ja aktsiisist vabastamise tingimusi: puudujäägi tekkimine vastavalt aktsiisi peatamise korrale tähendab automaatselt tarbimiseks ringlusse lubamist (artikli 7 lõige 1); aktsiisikaupa ei käsitleta tarbimiseks ringlusse lubatuna, kui see on täielikult hävinud või pöördumatult kahjustunud, pädevad asutused ei ole enam kohustatud kindlaks tegema puudujäägi tekkimise põhjust, st juhuslikke sündmusi või vääramatut jõudu (artikli 7 lõige 4); liikmesriikide pädevusse kuulub ka aktsiisi tagastamise ja aktsiisivabastuse korra kindlaksmääramine (artikkel 8); lihtsustatud on korda, mille alusel määratakse kindlaks liikmesriik, kellel on kauba liikumisel eeskirjade rikkumise puhul õigus aktsiis sisse nõuda, määratletakse „eeskirjade rikkumise” mõiste ja jätetakse välja mõiste „eeskirjade eiramine”; üldistatakse reeglit, et sellises olukorras käsitletakse kauba tarbimiseks ringlusse laskmise asukohana liikmesriiki, kust kaup on lähetatud (artikkel 9); aktsiisi tagastamise või sellest vabastamise tingimuste küsimuses sätestatakse ettepanekus üldpõhimõte, mille kohaselt määrab need tingimused liikmesriik (artikkel 10).

Peatükk III (Tootmine, töötlemine ja valdamine, artiklid 14 ja 15) vastab direktiivi 92/12/EMÜ artiklitele 11–13.

Peatükis IV (Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel, artiklid 16–29) sätestatakse põhitingimused ja -menetlused, mida kohaldatakse aktsiisikauba liikumise suhtes aktsiisi peatamise korra alusel vastavalt EMCS-ile. Kõnealune uus peatükk laiendab märkimisväärselt isikute ringi, kes võivad käendajana tegutseda (artikkel 17); määratakse kindlaks, millal algab ja lõpeb kauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel (artikkel 19); sätestatakse, et aktsiisikauba liikumist käsitletakse liikumisena aktsiisi peatamise korra alusel üksnes siis, kui kaup on varustatud elektroonilise haldusdokumendiga, millega asendatakse praegune paberkandjal saatedokument (artikkel 20); võimaldatakse kaubasaatjal jagada energiatoodete liikumine mitmeks osaks (artikkel 22); sätestatakse elektroonilise „kättesaamise kinnituse” või „ekspordikinnituse” kasutamine (artiklid 23 ja 24); sätestatakse kord elektrooniliste kinnituste puudumisel (artikkel 25) või mida rakendada juhul, kui arvutipõhist süsteemi ei saa kasutada (artikkel 26); nähakse ette muid lihtsustavaid meetmeid (artiklid 28 ja 29).

Peatükki V (Aktsiisikauba liikumine ja maksustamine pärast tarbimiseks ringlusse lubamist, artiklid 30−36) on võetud üle komisjoni 2004. aasta ettepanek. Siinkohal tuleb meelde tuletada, et Euroopa Parlament avaldas kõnealuste meetmete kohta arvamuse oma 8. juuni 2005. aasta resolutsioonis. Nagu oli kirjas selle resolutsiooniga kaasnevas õigusloomega seotud raportis, tegi komisjon ettepaneku jätta välja „näittasemed”, mida liikmesriikide ametiasutused kasutavad, et määrata kindlaks, kas aktsiisikaup on mõeldud isiklikuks kasutuseks või kasutuseks kaubanduslikel eesmärkidel. Tegelikkuses on need tasemed kaotanud igasuguse näitliku väärtuse ja mitme liikmesriikide tolliasutused kohaldavad neid kui kohustuslikke piire. Euroopa Parlamendi 8.juuni 2005. aasta resolutsiooniga kaasnevas õigusloomega seotud raportis tegi parlament muudatusettepaneku, mille eesmärk oli meelde tuletada süütuse presumptsiooni ja tõendamiskoormuse põhimõtteid, et piirata liikmesriikide ametiasutuste laiaulatuslikku omavoli „kahtlaste” koormate hindamisel. Raportöör teeb ettepaneku viia see muudatusettepanek sisse.

Lõpetuseks tuleb esile tuua VI (Mitmesugust, artiklid 37−39) ja VII peatüki (Lõppsätted, artiklid 40−49) kõige olulisemad sätted :

§ artikkel 37 sisaldab mitmeid tegureid, mille eesmärk on selgitada lähtuvalt Euroopa Ühenduste Kohtu otsusest kohtuasjas C-374/06, BATIG, et maksumärgid, mida liikmesriigid võivad kohaldada, ei tohi põhjustada topeltmaksustamist;

§ artikliga 40 kohandatakse direktiivi otsusega 1999/468/EÜ (komiteemenetlus);

§ artiklis 43 on nähtud ette, et üleminekuajal, mis lõppeb 31. detsembril 2009, võivad liikmesriigid lubada paberkandja kasutamist.

3.        Lõppsõna

Raportöör annab toetuse enamikule haldusmenetlust lihtsustavas komisjoni ettepanekus sisalduvatele aspektidele. Teabevahetuse elektroonilise süsteemi näol on liikmesriikide asutuste käsutuses vahend, mis võimaldab teostada sihipärasemat kontrolli, mis põhineb senisest enam riskidel, et jälgida aktsiisikaupade liikumist.

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek on ebapiisav, et tagada füüsilistele isikutele ja ELi ettevõtjatele vabadus osta ja müüa kaupu asjakohatute maksutakistusteta piiriüleselt Raportöör teeb seega ettepaneku laiendada sätted, mis reguleerivad kauba soetamist füüsilise isiku poolt (artikkel 30), kaugmüügile (artikkel 34), luues sellega tõelise füüsiliste isikute poolt soetatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud aktsiisikaupade siseturu. Aktsiisi maksmine liikmesriigis, kus aktsiisikaup on soetatud, on kõige vähem bürokraatlik ja kõige tõhusam lahendus nii asutustele, müüjatele kui ka füüsilistele isikutele.

Sätete puhul, mis käsitlevad aktsiisi peatamise korra alusel liikumisest tulenevaid riske katvaid tagatisi, teeb raportöör ettepaneku laiendada tagatise mõju kõigile kauba liikumisest huvitatud asjaosalistele. Samuti soovitab raportöör selgitada kõnealuse tagatise kehtivust ELis.

Raportöör pakub välja vähendatud määraga tagatise süsteemi kohaldamist kasutajatele, kes vastavad osale hea tava ja süsteemi korrapärase kasutaja tingimustele.

Artikli 13 kohta teeb raportöör ettepaneku säilitada maksuvabad kauplused ELi välispiiridel. Et arvesse võtta vahemaandumisega lennureise, soovitab raportöör anda reisijatele, kellel on reisidokument, milles on lõppsihtkohana märgitud väljaspool ühendust asuv riik või territoorium, jätkuvalt võimalus sooritada maksuvabu oste.


tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonI ARVAMUS  (8.10.2008)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Arvamuse koostaja: Manuel António dos Santos

LÜHISELGITUS

1. Taust

Kõnealuse ettepaneku peamiseks eesmärgiks on aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi (EMCS) kasutuselevõtmine liikmesriikide maksusüsteemides.

See on vajalik, kuna EMCS kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta otsusega nr 1152/2003/EÜ aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta(1) ja see kavatsetakse kasutusele võtta 2009. aasta aprillis.

Komisjoni seisukoha järgi on põhimõtteks, mis EMCSi tulemuslikuks muudab, praeguse paberkandjal saatedokumendi asendamine elektroonilise haldusdokumendiga (e-HD). Sellega luuakse “dokumendivaba kaubanduskeskkond”.

Teine põhjus ettepaneku läbivaatamiseks on vajadus muuta sätteid, mis käsitlevad liikumist aktsiisi peatamise korra alusel. See võimaldab kohaldada kõnealuse liikumise suhtes uuele süsteemile vastavat korda. Komisjoni sõnul saame niiviisi „lihtsustatud ja dokumendivaba kaubanduskeskkonna, võimaldades samas tolliasutustel rakendada terviklikumaid, kiiremaid ja riske rohkem arvesse võtvaid kontrollimeetodeid” (KOM (2008) 78, lk.2).

Neil kahel peamisel põhjusel on komisjon teinud ettepaneku direktiiv 92/12/EMÜ tervikuna asendada.

Tuleks meelde tuletada, et nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta(2) tuleb käesoleva ettepanekuga asendada ka seetõttu, et vahepeal on ilmnenud rida muid asjaolusid. Need on: vajadus võtta arvesse uusi õigusnorme ja mõisteid; sõnastada tekst ümber, et muuta see loogilisemaks; lihtsustada ja ajakohastada aktsiisikaupade maksustamise korda.

2. ITRE huvi

ITRE komisjon on oma volitustest lähtuvalt alati olnud seisukohal, et mis tahes maksusüsteem, mille EÜ liikmesriikide nõusolekul kasutusele võtab, peaks täitma järgmised eesmärgid:

1.  Suurendada kaupade ja teenuste tootmise ning levitamise tõhusust, peamiselt bürokraatia vähendamise teel.

2.  Täiustada kehtivaid eeskirju ja kohandada neid praeguste tingimustega, eelkõige selleks, et hõlbustada riskipõhiste järelevalvemenetluste kasutuselevõttu riiklikes ametiasutustes.

3.  Lihtsustada menetluskorda ja muuta ühendusesisene kaubandus läbipaistvamaks, eelkõige suurendades õiguskindlust ja õiglasi eeskirju.

4.  Maksu kogumise ja tagastamise süsteem ei tohiks tekitada diskrimineerivaid tingimusi ja selles tuleks vältida topeltmaksustamist.

Põhimõtteliselt ei ole võimalik ettepaneku aluseks olevaid põhimõtteid ja sätteid ITRE komisjoni eesmärkidest eraldada. Arvamuse koostaja keskendub siiski muu hulgas järgmisele: III peatükk: tootmine, töötlemine ja valdamine; IV peatükk: aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel; VI peatükk: märgistamine ja väikesed veinitootjad.

III peatükk: Tootmine, töötlemine ja valdamine

III peatükk koosneb artiklitest 14 ja 15, mis on võetud direktiivist 92/12/EMÜ.

Esiteks võetakse ettepanekus üle nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik,(3) sätestatud peatamismenetlused. Selles on oma loogika, nimelt sidususe ja järjepidevuse säilitamine. Kuid ühenduse tolliseadustik on keerukas EÜ õigusakt.

Arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks on ettepaneku täiustamine ja piisava järelevalve sätestamine olukorras, kus aktsiisikaupade suhtes kehtivad peatamismenetluste sätted.

Teiseks on volitatud laopidajat käsitlevad sätted käesoleva ettepaneku oluline õiguslik osa, sest maksuladu kasutatakse „aktsiisikaupade tootmiseks, töötlemiseks ja valdamiseks ning vastuvõtmiseks või lähetamiseks aktsiisi peatamise korra alusel” (artikkel 14) ja kuna liikmesriigid annavad volitatud laopidajale tegevusloa viie tingimuse alusel (artikli 15 lõige 2).

Arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks on ettepanekut täiustada ja eeskirju lihtsustada ning samas siduvamaks muuta, et vältida maksudest kõrvalehoidumist ja kuritarvitusi.

IV peatükk: Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel

See peatükk on ITRE jaoks oluline, sest selles sätestatakse põhitingimused ja -menetlused, mida kohaldatakse aktsiisikauba liikumise suhtes aktsiisi peatamise korra alusel vastavalt aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemile (EMCS).

Tuleks märkida, et see peatükk on täiesti uus ja üsna uuenduslik tänu elektroonilise haldusdokumendi kasutuselevõtmisele. See kehtestab põhimõtteliselt uue korra ja tuleb hoolikalt läbi vaadata. Arvamuse koostaja muudatusettepanekuid võib pidada ettepaneku täiustusteks, sest need selgitavad asjaomaste institutsioonide ja isikute vastutust.

VI peatükk: märgistamine ja väikesed veinitootjad

See peatükk on ITRE jaoks niisama tähtis, sest meil on nüüd tähiste kinnitamise asjus lihtne valik. Liikmesriigid peavad kinnitama aktsiisikaubale kas maksumärgi või riikliku identifitseerimistähise. Tähiste kinnitamisel on kahetine roll. See peaks hõlbustama aktsiisikaupade vaba liikumist ja vältima topeltmaksustamist. Arvamuse koostaja paneb ette ühe muudatuse.

Artikkel 38 võimaldab liikmesriikidel väikesed veinitootjad III ja IV peatüki nõuetest vabastada. Arvamuse koostaja on sellega rahul.

Ülejäänud muudatusettepanekud

Arvamuse koostaja esitab mõned mõisteid puudutavad muudatusettepanekud artiklile 4, et suurendada ettepaneku ühtsust ja lihtsust.

Lisaks esitab arvamuse koostaja mõned täiendavad muudatusettepanekud direktiivi 92/12/EMÜ kehtetuks tunnistamise ja arutatava ettepaneku jõustumise kuupäeva kohta. Nende eesmärk on leida kompromiss komisjoni optimistliku ettepaneku ja tegelikkuse vahel, millega riiklikud ametiasutused aktsiisimaksu valdkonna uut õigusakti rakendades silmitsi seisavad. Sisuliselt püütakse esitatud muudatusettepanekutega parandada komisjoni ettepanekut.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Aktsiisikaupu võib maksustada muude kaudsete eriotstarbeliste maksudega. Sellisel juhul ja selleks, et mitte ohustada kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade kasulikku mõju, peaksid liikmesriigid siiski järgima kõnealuste eeskirjade teatud põhimõtteid.

(4) Aktsiisikaupu võib maksustada muude kaudsete eriotstarbeliste maksudega. Sellisel juhul ja selleks, et mitte ohustada kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade kasulikku mõju, peaksid liikmesriigid siiski järgima kõnealuste eeskirjade teatud põhimõtteid, täpsemalt asjaomase maksu maksubaasi määramist, arvutamist, tasumist ja järelevalvet.

Selgitus

Segaduse ja tarbetute tõlgendamisprobleemide vältimiseks peavad kaudseid makse käsitlevate ühenduse eeskirjade peamised elemendid olema välja toodud juba põhjendustes.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kuna aktsiisimaks on teatud kaupade tarbimise pealt makstav maks, ei tohiks maksustada neid aktsiisikaupu, mis on hävinud või pöördumatult kahjustunud, sõltumata hävimise või kahjustumise asjaoludest.

(9) Kuna aktsiisimaks on teatud kaupade tarbimise pealt makstav maks, ei tohiks maksustada neid aktsiisikaupu, mis on vaieldamatult hävinud või pöördumatult kahjustunud, sõltumata hävimise või kahjustumise asjaoludest.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sõnastuse täpsustamine. Kui kahjustust iseloomustatakse sõnaga „pöördumatu”, siis tuleb täpsustada ka hävimise mõistet. Eeskirja kohaldatakse ainult juhtudel, kui hävimine on kindel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Arvutipõhise süsteemi tõhusa toimimise tagamiseks peavad liikmesriigid kehtestama oma riigi tasandil rakendussüsteemi raames ühtse kataloogi ja andmete struktuuri, et anda ettevõtjatele usaldusväärne kasutajaliides.

Selgitus

Tuleks pooldada ühtlustatud arvutipõhise süsteemi ja keskpikas perspektiivis üleeuroopalise ühtse ettevõtete haldamise süsteemi loomist. Kui liikmesriigid ei võta aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi riigi tasandil rakendamisel suunda ühtse kasutajaliidese kehtestamisele, võib see viia süsteemis mitut liiki kasutajaliideste loomiseni ettevõtjate poolt, mis tekitab lisakulusid ja viivitusi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tuleb määratleda menetlused, mida kasutatakse arvutipõhise süsteemi puudumisel.

(24) Tuleb määratleda menetlused, mida kasutatakse arvutipõhise süsteemi puudumisel, mis on tingitud aktsiisikauba liikumisega seotud ettevõtjate tahtest sõltumatutest põhjustest või mitte nende süü läbi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sõnastuse täpsustamine. Praeguse sõnastuse puhul võib arvutipõhisele süsteemile juurdepääsu puudumise subjektiivset seostamist asjaomase ettevõtjaga pidada varumenetluse kohaldamise aluseks.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a) Toodete puhul, mille suhtes kehtib aktsiisimaks, sest need on omandanud ja neid transpordivad eraisikud, tuleks täpsustada aktsiisikauba kogus.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks kaaluda seoses artikli 30 suhtes tehtud ettepanekuga. Selle eesmärgiks on sätestada tubakatoodete ja alkohoolsete jookide suunavad kogused.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva kaupade liikumise elektroonilise kontrollsüsteemiga kohanemiseks tuleks liikmesriikidele võimaldada üleminekuperiood, mille jooksul võib vedu jätkata vastavalt direktiivis 92/12/EMÜ sätestatud formaalsustele.

(36) Aktsiisi peatamise korra alusel toimuva kaupade liikumise elektroonilise kontrollsüsteemiga kohanemiseks tuleks liikmesriikidele võimaldada üleminekuperiood, mille jooksul võib vedu jätkata vastavalt direktiivis 92/12/EMÜ sätestatud formaalsustele. Üleminekuperioodi võimaldamisel tuleb arvesse võtta iga liikmesriigi reaalset suutlikkust elektroonilise süsteemi loomiseks.

Selgitus

Eri liikmesriikides saadud kogemusi arvestades võib täheldada, et haldusmenetluste arvutipõhiseks muutmine ja vajalike elektrooniliste dokumentide kättesaadavaks tegemine tekitab juriidilisi ja korralduslikke ning mõtlemisviisi muutmisega seotud probleeme.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) aktsiisikauba import – aktsiisikauba ühenduse tolliterritooriumile toomine, välja arvatud juhul, kui kaubale on pärast selle ühenduse tolliterritooriumile toomist kohaldatud tolli peatamismenetlust või -korda, samuti aktsiisikauba vabastamine mis tahes niisugusest tolli peatamismenetlusest või -korrast;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on ühtlasi selgitada mõistet, mida on kasutatud mitmes artiklis, eelkõige artikli 7 lõikes 2.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b) registreeritud kaubasaaja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on sihtliikmesriigi pädevate asutuste luba võtta kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi peatamise korra alusel veetavat aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest liikmesriigist;

Selgitus

Ettepanekus kasutatakse kaht mõistet: registreeritud kaubasaaja (aktsiisikauba vastuvõtmisel) ja registreeritud kaubasaatja (aktsiisikauba lähetamisel), mis võib põhjustada segadust, kui neid defineeritakse käesoleva ettepaneku kohaselt eraldi artiklites. Seetõttu tehakse ettepanek määratleda need mõisted õigusaktis õiges kohas.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c) registreeritud kaubasaatja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta, määrusele (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)¹ importiva liikmesriigi pädevate asutuste luba lähetada kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel aktsiisikaupa, mille suhtes kohaldatakse nende vabasse ringlusse lubamisel aktsiisi peatamise korda;

1 ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.

Selgitus

Vt artikli 4 punkti 4 a (uus) selgitust.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 d) volitatud laopidaja – füüsiline või juriidiline isik, kellele liikmesriigi pädevad asutused on andnud loa aktsiisikaupa oma ettevõtlustegevuse käigus toota, töödelda, hoida, vastu võtta või lähetada, kui aktsiisi maksmise nõue on aktsiisi peatamise korra alusel peatatud;

Selgitus

„Volitatud laopidajat” mainitakse peamiselt artiklis 15, kuid mõiste on suhteliselt ebamäärane ja seda selgitatakse vales kohas. Käesoleva määratlusega püütakse olukorda parandada.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 e) maksuladu – koht, kus volitatud laopidaja oma ettevõtlustegevuse käigus aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupa toodab, töötleb, hoiab, võtab vastu või lähetab vastavalt teatavatele selle liikmesriigi pädevate asutuste poolt kehtestatud tingimustele, kus maksuladu asub;

Selgitus

Muudatusettepaneku põhjuseks on, et mõiste „maksuladu”, nagu seda määratletakse artikli 14 lõikes 3, võib põhjustada segadust. Selle määratluse koht on artiklis 4.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – punkt 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 f) impordi koht – koht, kus kaup määruse (EMÜ) nr 450/2008 kohaselt vabasse ringlusse lubamisel asub.

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse õiguslikel põhjustel impordi koha mõistet.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) aktsiisikauba import.

(c) aktsiisikauba import, sealhulgas eeskirjadevastane import, välja arvatud juhul, kui aktsiisikauba suhtes kohaldatakse kohe pärast importi aktsiisi peatamise korda.

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on selgitada aktsiisikauba importimisega seotud tingimusi. Vt ka artikli 4 muudatusettepanekut mõistete kohta.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist, sh kauba omadustest tulenev kahjustumine, ei käsitleta tarbimiseks ringlusse lubamisena.

4. Kõnealuse aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist tuleb tõendada selle liikmesriigi pädevat asutust rahuldaval viisil, kus aktsiisikaup on täielikult hävinud või pöördumatult kahjustunud.

Kõnealuse aktsiisikauba hävimist või kahjustumist tuleb tõendada pädevat asutust rahuldaval viisil.

Kui aktsiisi peatamise korra alusel liikuva aktsiisikauba puhul pole võimalik kindlaks määrata, kus täielik hävimine või pöördumatu kahjustumine toimus, loetakse see toimunuks liikmesriigis, kus see avastati.

Kaupa peetakse pöördumatult kahjustunuks esimese lõigu tähenduses, kui mis tahes isik on muutnud selle kasutuskõlbmatuks.

Liikmesriigid võivad sellise kauba tahtlikuks hävitamiseks, millele kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, nõuda pädevate asutuste eelnevat luba.

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks vaadata seoses artikli 9 suhtes tehtud ettepanekuga. See seisneb osaliselt ümbersõnastamises ja selgitab olukordi, mille puhul ametiasutused võiksid anda loa aktsiisi peatamise korra alla kuuluva kauba hävitamiseks.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega seotud eeskirjade rikkumine, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse ja ei ole võimalik kindlaks teha, kus ringlusse lubamine toimus, käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus lähteliikmesriigis.

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega seotud eeskirjade rikkumine, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile a ja ei ole võimalik kindlaks teha, kus ringlusse lubamine toimus, käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus lähteliikmesriigis ja hetkel, mil eeskirjade rikkumine avastati.

 

Kui aktsiisikaup, millele kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, ei jõua sihtkohta ning sellega seotud eeskirjade rikkumist, mille tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks ringlusse vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile a, ei ole avastatud, loetakse tarbimiseks ringlusse lubamine toimunuks selles liikmesriigis ja sel ajal, kui aktsiisikaup avastatakse.

Kui aga enne kolme aasta möödumist kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks liikmesriik, kus kauba tarbimiseks ringlusse lubamine tegelikult toimus, teatab asjaomane liikmesriik sellest lähteliikmesriigi pädevatele asutustele.

Kui aga enne kolme aasta möödumist kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks liikmesriik, kus kauba tarbimiseks ringlusse lubamine tegelikult toimus, loetakse aktsiisikaup ringlusse lubatuks selles liikmesriigis, kes teatab sellest lähteliikmesriigi või selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus tarbimiseks ringlusse lubamine avastati.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus lähteliikmesriigis, tagastatakse aktsiis või antakse aktsiisivabastus niipea, kui on esitatud tõendid, et aktsiis tasuti teises liikmesriigis.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus selles liikmesriigis, kus tarbimiseks ringlusse lubamine avastati, või lähteliikmesriigis, tagastatakse aktsiis või antakse aktsiisivabastus niipea, kui on esitatud tõendid aktsiisikauba tarbimiseks ringlusse lubamise kohta teises liikmesriigis.

Selgitus

See muudatusettepanek muudab sõnastust selgemaks ja määratleb juhtumi, kus kaup, mille suhtes kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, eeskirjade rikkumise tõttu sihtkohta ei jõua.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses on olukord, kus liikumine ei ole lõpetatud kooskõlas artikli 19 lõikega 2.

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses on muu kui artikli 7 lõikes 4 nimetatud olukord, kus liikumine või osa liikumisest ei ole lõpetatud kooskõlas artikli 19 lõikega 2.

Selgitus

Seda selgitust tuleks kaaluda koos artikli 7 lõike 4 ja artikli 9 lõike 1 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a) toimetamiseks uurimis- ja arendustegevuse keskusele, laborile, heakskiidetud avaliku teenindamise asutusele või muule heakskiidetud isikule kvaliteedikontrolli, turuleviimisele eelneva uuringu ja võimaliku võltsingu kindlakstegemise eesmärgil, tingimusel, et asjaomaseid tooteid ei esine kaubanduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud kogustes.

Selgitus

Kvaliteedikontrolli või võimaliku võltsingu kindlakstegemise eesmärgil või selleks, et aidata asutustel salakaubanduse vastu võidelda, peavad kaubad liikmesriikide vahel liikuma enne ja pärast nende tarbimiseks ringlusse lubamist. Teatavatel juhtudel peab kaup enne turuleviimist saama asutustelt eelneva loa. Kõigil eespool mainitud juhtudel ei lubata kaupa tarbimiseks ringlusse ja enamasti hävitatakse see kiiresti.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aktsiisivabastuse suhtes kohaldatakse asukohaliikmesriigi kehtestatud tingimusi ja piiranguid. Vabastuse võib anda aktsiisitagastuse kujul.

2. Aktsiisivabastuse suhtes kohaldatakse asukohaliikmesriigi kehtestatud tingimusi ja piiranguid. Vabastuse võib anda aktsiisitagastuse kujul. Liikmesriikide kehtestatud hüvitamistingimused ei tohi ülemäära koormata aktsiisivabastuse menetlusi.

Selgitus

Arvestades liikmesriikide tavasid maksustamise valdkonnas, jääb mulje, et need aitavad kaasa hüvitamise takistamisele. Muudatusettepanek võiks olla üldsäte, mis piiraks kõnealuseid tavasid.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) maksuvaba kauplus – lennujaamas või sadamas asuv üksus, mis vastab pädevate ametiasutuste poolt eelkõige käesoleva artikli lõike 3 kohaselt kehtestatud tingimustele;

b) maksuvaba kauplus – lennujaamas või sadamas või kolmanda riigi või territooriumiga piirneval alal asuv üksus, mis vastab pädevate ametiasutuste poolt eelkõige käesoleva artikli lõike 3 kohaselt kehtestatud tingimustele;

Selgitus

Kui sihtkohaks on kolmas riik või territoorium, tuleks säilitada võimalus osta maksuvabalt kõigil ümberistumisega reisi etappidel.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on vahetu sihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam.

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on lõpliku sihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam, samuti iga Euroopa Liidust maismaad mööda lahkuv reisija.

Selgitus

Kui sihtkohaks on kolmas riik või territoorium, tuleks säilitada võimalus osta maksuvabalt kõigil ümberistumisega reisi etappidel.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Aktsiisikauba tootmist, töötlemist ja valdamist käsitletakse aktsiisi peatamise korra alusel toimuvana ainult siis, kui kõnealune tegevus toimub ruumides, millele on antud luba vastavalt lõikele 3.

2. Kui aktsiisi pole veel tasutud, toodetakse, töödeldakse ja hoitakse aktsiisikaupa maksulaos.

Selgitus

Seda muudatust tuleks kaaluda koos mõiste „maksulaod“ muudatusega ja ühtlasi püütakse sellega kõrvaldada segadust põhjustavat sõnastust.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädevad asutused annavad „maksulaona” tegutsemiseks loa ruumidele, mida kavatsetakse kasutada aktsiisikaupade tootmiseks, töötlemiseks ja valdamiseks ning vastuvõtmiseks või lähetamiseks aktsiisi peatamise korra alusel.

välja jäetud

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

 

Loa andmisest ei või keelduda, kui põhjenduseks on üksnes asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik asub teises liikmesriigis ja kavatseb maksulao tegevust juhtida loa andnud liikmesriigis asuva esindaja või filiaali kaudu.

Luba antakse tingimustel, mida asutused võivad kehtestada eesmärgiga ära hoida võimalikku maksudest kõrvalehoidumist või kuritarvitusi. Loa andmisest ei või aga keelduda, kui põhjenduseks on üksnes asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik asub teises liikmesriigis.

Luba hõlmab artikli 14 lõikes 3 nimetatud tegevusi.

 

Selgitus

Tuleneb artikli 14 lõike 3 muudatusettepanekust ja selgitab vajadust vältida võimalikke kuritarvitusi või aktsiisimaksust hoidumist.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse territooriumil vedada aktsiisi peatamise korra alusel:

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse territooriumil kahe punkti vahel vedada aktsiisi peatamise korra alusel, sealhulgas juhul, kui kaupa veetakse kolmanda riigi või kolmanda riigi piirkonna kaudu:

Selgitus

Täpsustab aktsiisikauba vedamise tingimusi aktsiisi peatamise korra alusel.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii) füüsilisele või juriidilisele isikule, kellel on sihtliikmesriigi pädevate asutuste luba võtta kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi peatamise korra alusel veetavat aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest liikmesriigist (edaspidi „registreeritud kaubasaaja”);

(ii) registreeritud kaubasaaja ruumidesse;

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a nimetatud sihtkohtadesse, kui kauba lähetajaks on füüsiline või juriidiline isik, kellel on importiva liikmesriigi pädevate asutuste luba kauba lähetamiseks kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud tingimustel (edaspidi „registreeritud kaubasaatja”).

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a nimetatud sihtkohtadesse või kaubasaajatele, kui kauba lähetajaks on registreeritud kaubasaatja.

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreeritud kaubasaaja, kellel on esimeses lõigus nimetatud luba, peab täitma järgmised tingimused:

Ajutiselt registreeritud kaubasaaja, kellel on esimeses lõigus nimetatud luba, peab täitma järgmised tingimused:

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv sisalduvad mõisted „registreeritud kaubasaaja” ja „ajutiselt registreeritud kaubasaaja”. Need mõisted peavad vastama direktiivis 92/12/EMÜ kasutusel olevatele mõistetele „registreeritud ettevõtja” ja „registreerimata ettevõtja”.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Aktsiisikaup liigub aktsiisi peatamise korra alusel, kui sellega on kaasas elektrooniline haldusdokument, mis esitatakse vastavalt lõigetele 2 ja 3.

1. Aktsiisikaup liigub aktsiisi peatamise korra alusel, kui sellega on kaasas elektrooniline haldusdokument, mis esitatakse vastavalt lõigetele 2 ja 3. Kõnealusel eesmärgil võtavad liikmesriigid ja komisjon asjakohaseid meetmeid, mis võimaldaksid riigi tasandil juurutada avaliku infrastruktuuri ja tagada süsteemide koostalitusvõime.

Selgitus

Elektroonilist allkirja käsitleva direktiivi kohaselt on selleks, et elektroonilisel dokumendil oleks samasugune juriidiline jõud nagu käsitsi allkirjastatud dokumendil, vaja kõigis liikmesriikides rakendada elektroonilise allkirja andmiseks vajalik avalik infrastruktuur ja tagada riikide süsteemide vaheline koostalitusvõime.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad kõnealuses liikmesriigis kehtestatud tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi peatamise korra alusel toimuv energiatoodete liikumine kaheks või enamaks osaks tingimusel, et aktsiisikauba üldkogus ei muutu.

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad kõnealuses liikmesriigis kehtestatud tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi peatamise korra alusel toimuv energiatoodete liikumine kaheks või enamaks osaks tingimusel, et:

 

(a) aktsiisikauba üldkogus ei muutu ning

 

(b) jagamine toimub sellise liikmesriigi territooriumil, kus niisugune protseduur on lubatud.

Samuti võivad liikmesriigid ette näha, et nende territooriumil ei ole selline jagamine lubatud.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kas ja millistel tingimustel nad lubavad oma territooriumil saadetisi jagada. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Selgitus

Selle muudatusega lisatakse kaks tingimust – a ja b – kui „kaubasaatja” soovib aktsiisi peatamise korra alusel toimuvat liikumist kaheks või rohkemaks liikumiseks jagada, ja liikmesriikide kohustus teavitada komisjoni nende loal toimuvast saadetiste jagamisest.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud menetluse aktsiisi peatamise korra alusel liikumisele, mis toimub üksnes nende territooriumitel.

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud menetluse aktsiisi peatamise korra alusel liikumisele, mis toimub üksnes nende territooriumitel, sealhulgas võimalus loobuda selliste liikumiste elektroonilise järelevalve nõudest.

Selgitus

See on liikmesriikidele pandud lisakohustus, mis võimaldab neil õigustatud juhtudel loobuda elektroonilise järelevalve nõudest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid võivad kokkuleppel sätestada lihtsustatud menetluse järgmiste aktsiisi peatamise korra alusel toimuvate liikumiste puhul:

Kõigi asjaomaste liikmesriikide kokkuleppel ja nende määratud tingimustel võidakse kehtestada lihtsustatud menetlused kahe või enama liikmesriigi territooriumil aktsiisi peatamise korra alusel toimuvate sagedaste ja korrapäraste liikumiste puhul.

(1) kahe või enama liikmesriigi teatud ettevõtjate vahelised sagedased ja korrapärased liikumised;

Käesolev säte hõlmab liikumisi alaliste torujuhtmete kaudu.

(2) ühe liikmesriigi teatud ettevõtjate vahelised sagedased ja korrapärased liikumised läbi teise liikmesriigi;

 

(3) kahe või enama liikmesriigi vahelised liikumised alaliste torujuhtmete kaudu.

 

Selgitus

See on menetluse ja õigusakti lihtsustamiseks mõeldud ümbersõnastamine.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Füüsilise isiku poolt omandatud aktsiisikaupade puhul, mis ei ole tubakatooted, kohaldatakse esimest lõiku ka juhul, kui kaupa veetakse kõnealuse füüsilise isiku nimel.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on välistada aktsiisikaupade kuritarvitamise võimalus.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lõike 2 punkti e kohaldamiseks võivad liikmesriigid kehtestada suunistasemed, mida kasutatakse üksnes tõendamiseks. Nimetatud suunistasemed on vähemalt järgmised:

 

(a) tubakatoodete puhul:

 

sigaretid – 800 tk

 

sigarillod (sigarid massiga kuni 3 g tk) – 400 tk

 

sigarid – 200 tk

 

suitsetamistubakas – 1,0 kg;

 

(b) alkohoolsete jookide puhul:

 

piiritusjoogid – 10 l

 

vahetooted – 20 l

 

vein (sh kuni 60 l vahuveini) – 90 l

 

õlu – 110 l.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on säilitada direktiivi 92/12/EMÜ artikli 9 lõikes 2 sätestatud koguselised piirangud, et vältida mis tahes erikohtlemist liikmesriikides.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 - lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) registreerima ennast aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi maksuasutuses;

(a) registreerima ennast aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi pädevas asutuses ja hankima sellelt asutuselt identifitseerimisdokumendi;

Selgitus

Selle lisanõude eesmärgiks on kuritarvitusi piirata.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Märgid või tähised väljaandnud liikmesriik võib siiski kõnealuste summade tagasimaksmiseks, vähendamiseks või vabastamiseks nõuda tõendit märkide või tähiste eemaldamise või hävitamise kohta.

Selgitus

Selle lisatingimuse eesmärgiks on muuta menetlus selgemaks ja kiirendada makstud või tagatiseks jäetud summa tagasimaksmist, kui aktsiisikauba märgid või tähised on eemaldatud või hävitatud.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevaga tunnistatakse direktiiv 92/12/EMÜ kehtetuks alates [1. aprillist 2009].

Käesolevaga tunnistatakse direktiiv 92/12/EMÜ kehtetuks alates 1. aprillist 2010.

 

Direktiivi 92/12/EMÜ kohaldatakse siiski edasi artiklis 43 ettenähtud piires ja eesmärkidel.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas lisas esitatud vastavustabeliga.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas lisas esitatud vastavustabeliga.

Selgitus

Tegemist on olulise muudatusega, mida tuleks kaaluda seoses artikli 43 muudatusettepanekutega. Oluline on, et see annab lisa-aasta enne uue EMCSi süsteemi jõustumist ja et mõned direktiivi 92/12/EMÜ sätted jäävad veel mõneks ajaks kohaldatavaks.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 43 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuni [31. detsembrini 2009] võivad lähteliikmesriigid jätkata aktsiisikaupade liikumise lubamist aktsiisi peatamise korra alusel vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artikli 15 lõikes 6 ja artiklis 18 sätestatud formaalsustele.

Kuni 31. detsembrini 2010 võivad lähteliikmesriigid jätkata aktsiisikauba liikumise lubamist aktsiisi peatamise korra alusel vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artikli 15 lõikes 6 ja artiklis 18 sätestatud formaalsustele.

Selgitus

Tehakse ettepanek pikendada direktiivi kohaldamise ja arvutipõhise süsteemi rakendamise tähtaega ühe aasta võrra.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 43 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Enne 1. aprilli 2010 alanud aktsiisikauba liikumised viiakse läbi ja loetakse lõpetatuks kooskõlas direktiivi 92/12/EMÜ sätetega. Käesolevat direktiivi nendele liikumistele ei kohaldata.

Selgitus

Tuleneb artikli 43 esimese lõigu muudatusest, võimaldades üleminekukorda.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt [28. veebruariks 2009] käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud sätted. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 28. veebruariks 2010 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud sätted. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas üleminekuperioodi puudutavate muudatustega.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 44 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates [1. aprillist 2009].

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates 1. aprillist 2010.

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas üleminekuperioodi puudutavate muudatustega.

MENETLUS

Pealkiri

Aktsiisimaksu üldine kord

Viited

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

José Javier Pomés Ruiz

(1)

      ELT L 162, 1.7.2003, lk 5.

(2)

      EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/106/EÜ.

(ELT L 359, 4.12.2004, lk 30)

(3)

      EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 1)


siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS  (11.9.2008)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Arvamuse koostaja: Bill Newton Dunn

LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärgiks on läbi vaadata direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse kohta. Selle direktiiviga on tagatud siseturu nõuetekohane toimimine selles osas, mis puudutab aktsiisikaupade vaba liikumisega seotud üldküsimusi. Ettepaneku põhieesmärgiks on luua õiguslik raamistik aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemi (Excise Movement Control System, lühendatult EMCS)(1) kasutamiseks. Selle süsteemiga on aktsiisiasutustele loodud senisest tõhusamad vahendid infovahetuseks. Lisaks hõlbustab see kaubavahetust, vähendades kaubavahetusega seotud kulusid. Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on ka direktiivi ajakohastamine, millega võetaks arvesse õiguslikke muutusi ning lihtsustataks ja ajakohastataks aktsiisikaupade maksustamise korda, et vähendada kauplejate aktsiisikohustusi.

Arvamuse koostaja toetab ettepanekut, kuid esitab järgnevad parandused:

· Kui ajakohastada Euroopa Liidu eeskirju aktsiisimaksu kohta, peaksid need parandama siseturu toimimist. E-kaubanduse ja kaugmüügi suurenedes muutub aktsiisikaupade vaba liikumine Euroopa kodanikele üha enam tegelikkuseks. Praegu toimub aktsiisiga maksustavate kaupadega kauplemine jätkuvalt koormavaid haldusprotseduure järgides ning nõuab aktsiisimaksumäärade suure erinevuse tõttu ulatuslikku kontrolli. Aktsiisimaksu järkjärguline ühtlustamine Euroopa Liidus oleks parim vahend sellise olukorra muutmiseks.

· Ettepaneku järgi on maksuvaba kauplemine lubatud vaid lennu- või merereisidel kolmandatesse riikidesse. See tähendab maksuvabade kaupluste sulgemist maismaa piiriületuskohtadel, kuivõrd maismaapiiridel on tunduvalt raskem välistada võimalikku maksust kõrvalehoidmist või pettust. Kuigi tegemist on õigustatud argumendiga ja enamik liikmesriike on oma maapiiridel maksuvabad kauplused juba sulgenud, leidub siiski erandeid, eriti Kreekas ja Rumeenias. Raportöör aktsepteerib neid maksuvabastusi, kuivõrd mõni piiriäärne ala on majanduslikult kergesti haavatav ja töökohti napib. Kuid vältimaks ebavõrdsust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, võivad need maksuvabastused säilida üldjuhul vaid siis, kui maksuvaba kauplus asub Euroopa Liidu välispiiril.

Ettepanek ei selgita piirkondlikes, põhiliselt lühilende teenindavates lennujaamades asuvate maksuvabade kaupluste staatust. Raportöör sooviks, et piirkondlikele lennujaamadele tagataks õigus jätkata maksuvaba müüki nendele reisijatele, kes lendavad mõnda Euroopa Liidu territooriumil asuvasse rahvusvahelisse lennujaama ja sealt edasi väljaspool ELi asuvasse sihtkohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Selleks, et täiustada siseturu toimimist, tuleks teha jõupingutusi aktsiisimaksude järkjärguliseks ühtlustamiseks Euroopa Liidus, võttes arvesse niisuguseid aspekte nagu rahvatervis, keskkonnakaitse ja eelarve.

Selgitus

Keskpikas perspektiivis oleks aktsiisimaksu järkjärguline ühtlustamine Euroopa Liidus parim vahend siseturu toimimise parandamiseks. Seda tuleks aga teha seostatult liikmesriikide poliitiliste eesmärkidega pärssida aktsiisikaupade (alkohoolsed joogid, tubaka- ja energiatooted) tarbimist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad aktsiisist vabastada maksuvabade kaupluste kauba, mis viiakse välja ühendusesisese lennu- või merereisiga teise liikmesriiki suunduvate reisijate pagasis.

1. Liikmesriigid võivad aktsiisist vabastada maksuvabade kaupluste kauba, mis viiakse välja kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki suunduvate reisijate pagasis.

Selgitus

Olemasolevad maksuvabad kauplused, mis asuvad Euroopa Liidu maismaa-välispiiridel, peaksid alles jääma, et toetada majanduslikult vähemarenenud piirkondi. (Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) maksuvaba kauplus – lennujaamas või sadamas asuv üksus, mis vastab pädevate ametiasutuste poolt eelkõige käesoleva artikli lõike 3 kohaselt kehtestatud tingimustele;

b) maksuvaba kauplus – lennujaamas või sadamas või kolmanda territooriumi või kolmanda riigiga piirnevas maismaapiiripunktis asuv üksus, mis vastab pädevate ametiasutuste poolt eelkõige käesoleva artikli lõike 3 kohaselt kehtestatud tingimustele;

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 2.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on vahetu sihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam.

c) kolmandale territooriumile või kolmandasse riiki reisija – hõlmab ka reisija, kellel on õhu- või merereisi veodokument, milles on lõpliku sihtkohana märgitud kolmandal territooriumil või kolmandas riigis asuv lennujaam või sadam.

Selgitus

Maksuvaba ostuvõimalus (piirkondlikes) lennujaamades tuleks säilitada kõikidele reisijatele, kes lendavad edasi väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta.

MENETLUS

Pealkiri

Aktsiisimaksu üldine kord

Viited

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta otsus nr 1152/2003/EÜ aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta


MENETLUS

Pealkiri

Aktsiisimaksu üldine kord

Viited

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

4.3.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.3.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

 

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

17

2

10

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Jan Cremers

Õigusteave - Privaatsuspoliitika