MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä

  21.10.2008 - (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Astrid Lulling

  Menettely : 2008/0051(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0417/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0417/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä

  (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0078),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0099/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6‑0417/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 a. Sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi olisi toteutettava lisäponnisteluja, jotta saavutetaan valmisteveron asteittainen yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa samalla, kun otetaan huomioon tietyt seikat kuten kansanterveys, ympäristönsuojelu ja talousarvionäkökohdat.

  Perustelu

  Asteittainen valmisteveron yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa keskipitkällä aikavälillä olisi paras keino tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä olisi kuitenkin tehtävä jäsenvaltioiden poliittisten tavoitteiden mukaisesti valmisteveron alaisten tavaroiden (alkoholijuomat, tupakkavalmisteet ja energiatuotteet) kulutuksen hillitsemiseksi.

  Tarkistus 2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Valmisteveron alaisista tavaroista voidaan erityistarkoituksissa kantaa myös muita välillisiä veroja. Tällaisessa tapauksessa ja jottei vaaranneta välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen hyödyllistä vaikutusta, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kyseisten sääntöjen tiettyjä keskeisiä vaatimuksia, nimittäin niitä, jotka koskevat veron perustetta, sen laskentaa sekä verovaateen täytäntöönpanokelpoisuutta ja valvontaa.

  Perustelu

  Jotta vältettäisiin epäselvyyksiä ja tarpeettomia tulkintaongelmia, välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen keskeisiin vaatimuksiin on viitattava myös johdanto-osassa.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4 a) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan otettava huomioon tarve varmistaa ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.

  (9) Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat epäilemättä tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.

  Perustelu

  Täsmentävä tarkistus. Jos menetyksen käsitettä määrittää sen lopullisuus, on perusteltua määrittää myös tuhoutumisen käsite. Sääntöä sovelletaan ainoastaan tapauksiin, joissa tuhoutuminen on todennäköisesti tapahtunut, eikä sen suhteen ole epäilyksiä.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21 a) Tietokoneistetun järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava kansallisissa sovelluksissaan käyttöön yhdenmukainen tietoaineisto ja ‑rakenne, jotta talouden toimijoille tarjotaan luotettava liittymä.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään puhumaan yhdenmukaistetun, mahdollisesti keskipitkällä aikavälillä yhteisen, koko Euroopan kattavan yritysten hallinnointia palvelevan sähköisen järjestelmän puolesta. Jos jäsenvaltiot poikkeavat yhdenmukaisen liittymän luomisesta kansallisille EMCS-sovelluksilleen, tämä saattaa johtaa siihen, että talouden toimijoiden on tuotettava järjestelmissään monia eri liittymätyyppejä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästymiä.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä.

  (24) On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä syistä, jotka eivät johdu valmisteveron alaisten tavaroiden siirrossa osallisina olevista toimijoista tai ovat heistä riippumattomia.

  Perustelu

  Täsmentävä tarkistus. Ehdotetussa muodossa toimijan aiheuttama "subjektiivinen" mahdottomuus päästä tietojärjestelmään voi olla syy vaihtoehtoisten menettelyjen noudattamiseen.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (28 a) Yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimien ja itse kuljettamiensa valmisteveron alaisten tuotteiden määrä on vahvistettava erikseen.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 30 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarkoituksena on laatia ohjetasot tupakka- ja alkoholituotteille.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36) Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.

  (36) Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen. Tämän siirtymäkauden kesto on määritettävä ottaen huomioon todelliset mahdollisuudet tietokoneistetun järjestelmän käyttöönottoon kussakin jäsenvaltiossa.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että erilaisten hallinnollisten menettelyjen tietokoneistaminen sekä asiakirjojen digitalisointi tuovat mukanaan oikeudellisia ja organisatorisia sekä, tämän direktiivin kattamalla alalla, myös psykologisia ongelmia.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a) 'valmisteveron alaisten tavaroiden tuonnilla’ valmisteveron alaisten tuotteiden saapumista yhteisön alueelle, paitsi jos tavaroihin sovelletaan niiden yhteisön alueelle saapumisen yhteydessä tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää, tai niiden luovuttamista tullisuspensiomenettelystä tai ‑järjestelmästä.

  Perustelu

  Tämän tarkistuksen tavoitteena on myös selkeyttää useissa artikloissa, etenkin 7 artiklan 2 kohdassa käytettyä määritelmää.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 b) 'rekisteröidyllä vastaanottajalla’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita;

  Perustelu

  On kaksi termiä: rekisteröity vastaanottaja (vastaanottaa valmisteveron alaisia tavaroita) ja rekisteröity lähettäjä (lähettää valmisteveron alaisia tavaroita), jotka saattavat aiheuttaa sekaannusta, jos artikloiden määritelmät säilytetään ehdotuksen mukaisena. Siksi ne on ehdotettu määriteltäviksi säädöksen oikeassa paikassa.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 c) 'rekisteröidyllä lähettäjällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan lähettää väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 450/20081 mukaisesti;

  1 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.

  Perustelu

  Ks. 4 artiklan 4 a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 d kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 d) 'valtuutetulla varastonpitäjällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan tuottaa, valmistaa, vastaanottaa tai lähettää tavanomaisessa toiminnassaan väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita;

  Perustelu

  Valtuutettuun varastonpitäjään viitataan lähinnä 15 artiklassa, mutta viittaus on suhteellisen epäselvä ja väärässä paikassa. Määritelmällä pyritään selventämään tilannetta.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 e kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 e) 'verottomalla varastolla’ paikkaa, jossa valtuutettu varastonpitäjä tuottaa, säilyttää, vastaanottaa tai lähettää väliaikaisesti valmisteverottomia valmisteveron alaisia tavaroita tavanomaisessa toiminnassaan tietyin edellytyksin, jotka verottoman varaston sijaintijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat;

  Perustelu

  Termi veroton varasto sellaisena kuin se on määritelty 14 artiklan 3 kohdassa voidaan ymmärtää monella tavoin. Siksi tämä tarkistus. Sen oikea paikka on 4 artiklassa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 f kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 f) 'tuontipaikalla' paikkaa, jossa tavarat ovat silloin, kun ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.

  Perustelu

  Täsmennetään tuontipaikan määritelmää oikeudellisista syistä.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia.

  c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia, sääntöjenvastainen tuonti mukaan lukien, paitsi jos valmisteveron alaiset tavarat asetetaan välittömästi väliaikaisen verottomuuden järjestelmään.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään täsmentämään olosuhteita, joita sovelletaan valmisteveron alaisten tavaroiden tuontiin. Ks. myös 4 artiklan määritelmiin tehty tarkistus.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Valmisteveron alaisten tavaroiden täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä, mukaan lukien kyseisten tavaroiden luonteesta johtuvat menetykset, ei pidetä kulutukseen luovutuksena.

  4. Kyseisten tavaroiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla jäsenvaltiossa, missä tavarat tuhoutuivat täydellisesti tai ne menetettiin lopullisesti.

  Kyseisten tavaroiden tuhoutuminen tai menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.

  Jos väliaikaisesti verottomissa siirroissa ei voida määritellä missä täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen havaitsemisjäsenvaltiossa.

  Ensimmäisessä alakohdassa tavaroiden lopullisella menettämisellä tarkoitetaan sitä, ettei kukaan voi enää käyttää niitä.

  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset antavat ennakolta luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden tarkoitukselliseen tuhoamiseen.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän tekemän tarkistuksen 9 kanssa. Siihen sisältyy osittainen uudelleenmuotoilu ja siinä selkiytetään, missä tapauksissa kansalliset viranomaiset antaisivat luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden tarkoitukselliseen tuhoamiseen.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos ei ole mahdollista määrittää, missä luovutus kulutukseen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa ja sääntöjenvastaisuuden havaitsemishetkellä.

   

  Jos väliaikaisesti valmisteverottomasti siirretyt valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä, eikä sääntöjenvastaisuutta, joka johtaa 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyyn kulutukseen luovutukseen, ole havaittu, kulutukseen luovutuksen katsotaan tapahtuneen valmisteveron alaisten tavaroiden havaitsemisen ajankohtana siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu.

  Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

  Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jonka on ilmoitettava asiasta havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

  Jos lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on kantanut veron.

  Jos havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on luovuttanut tavarat kulutukseen.

  Perustelu

  Tarkistus selkeyttää tekstiä ja siinä määritellään tapaus, jossa väliaikaisesti valmisteverottomien valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä sääntöjenvastaisuuden takia.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  1 a. Jos on mahdollista asianmukaisten todisteiden avulla osoittaa riittävän varmasti, missä väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, valmistevero on kannettava jäsenvaltiossa, jossa sääntöjenvastaisuus tapahtui.

  Perustelu

  Tämän kohdan lisäämisellä selkeytetään valmisteverovelvollisuutta sääntöjenvastaisuuden ollessa kyseessä ja kun tiedetään, missä luovutus kulutukseen on tapahtunut.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 a. Jos voidaan todistaa, että sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten sellaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, joissa on määräjäsenvaltion valmisteveromerkit, on tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa, valmistevero kannetaan jäsenvaltiossa, jossa sääntöjenvastaisuus tapahtui vasta sen jälkeen, kun määräjäsenvaltio on palauttanut valmisteveron taloudelliselle toimijalle.

  Perustelu

  Tämän kohdan lisäämisellä selkeytetään vastuuta tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion valmisteveromerkkeihin kohdistuu sääntöjenvastaisuuksia toisessa jäsenvaltiossa.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 b. Sellaisissa sääntöjenvastaisuustapauksissa, joissa määräjäsenvaltio ei kanna valmisteveroa valmisteveromerkkejä käyttämällä, jäsenvaltion, jossa sääntöjenmukaisuus tapahtui, on kannettava valmistevero välittömästi.

  Perustelu

  Tämän kohdan lisäämisellä selkeytetään vastuuta tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion valmisteveromerkkeihin kohdistuu sääntöjenvastaisuuksia toisessa jäsenvaltiossa.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  3. Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto tai osa siirrosta ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, joka ei ole kuitenkaan sama kuin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tilanne.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 4 kohtaan ja 9 artiklan 1 kohtaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  e a) luovutettaviksi hyväksytylle tutkimus- ja kehityslaitokselle, laboratoriolle, hallituksen osastolle tai muulle hyväksytylle osapuolelle laaduntestausta, markkinoille saattamista edeltävää tutkimusta ja mahdollisten väärennösten tarkastusta varten, edellyttäen että kyseisiä tuotteita ei katsota olevan kaupallisia määriä, ja tällöin:

   

  (i) jäsenvaltiot voivat määrittää “kaupallisten määrien” tasot ja

   

  (ii) jäsenvaltiot voivat vahvistaa yksinkertaistettuja menetelmiä tässä kohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikkumisen helpottamiseksi.

  Perustelu

  Usein tavaroita on liikuteltava jäsenvaltioiden välillä sekä ennen että jälkeen kulutukseen luovutuksen laaduntestausta ja mahdollisten väärennösten tarkastusta varten tai jotta viranomaiset voivat jäljittää tuotteita laittoman kaupankäynnin torjumiseksi. Joissakin tapauksissa viranomaisten on hyväksyttävä tavara ennen kuin se lasketaan markkinoille. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa tuotetta ei luovuteta kulutukseen ja useimmissa tapauksissa se tuhotaan pikaisesti.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena.

  2. Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena. Jäsenvaltioiden vahvistamat veronpalautuksen ehdot eivät saa tehdä vapautuksen hyödyntämisestä liian vaivalloista.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden harjoittama käytäntö erilaisten verojen suhteen viittaa siihen, että toimilla pyritään vaikeuttamaan veronpalautusten saamista. Ehdotettu säännös olisi luonteeltaan yleinen lauseke, joka mahdollistaisi tämäntyyppisten käytänteiden rajoittamisen.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

  c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan välittömänä määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.

  c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan lopullisena määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.

  Perustelu

  Olisi säilytettävä mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia sellaisten kauttakulkulentoina toteuttavien matkojen kaikissa välietapeissa, joiden lopullisena määränpäänä on kolmas maa tai kolmas alue.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Valmisteveron alaisten tavaroiden tuotannon, jalostuksen ja hallussapidon katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos kyseinen toiminta tapahtuu tiloissa, joille on myönnetty 3 kohdan mukainen lupa.

  2. Valmisteveron alaiset tuotteet, joista valmisteveroa ei ole maksettu, on tuotettava, valmistettava ja pidettävä hallussa verottomassa varastossa.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi käsiteltävä yhdessä verotonta varastoa koskevan määritelmällisen tarkistuksen kanssa ja siinä pyritään poistamaan sekaannusta aiheuttavia sanamuotoja.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa toimia ”verottomina varastoina” tiloille, joita käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja hallussapitoon sekä niiden vastaanottamiseen ja lähettämiseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Kohdan poistaminen perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 1 kohta – 2–3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

  Lupaa ei voida evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja aikoo pitää verotonta varastoa lupajäsenvaltioon sijoittautuneen edustajan tai sivuliikkeen välityksellä.

  Lupa edellyttää viranomaisten veronkierron tai väärinkäytön estämiseksi mahdollisesti säätämien edellytysten täyttämistä. Lupaa ei voida kuitenkaan evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon.

  Lupaan on sisällyttävä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toiminnat.

   

  Perustelu

  Tarkistus on seurausta 14 artiklan 3 kohtaan tehdystä tarkistuksesta ja siinä täsmennetään tarvetta estää valmisteveron mahdollinen kiertäminen tai väärinkäytökset.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina yhteisön alueella:

  1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina kahden yhteisössä sijaitsevan paikan välillä myös kolmannen maan kautta tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen kautta.

  Perustelu

  Täsmennetään edellytyksiä valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomalle siirrolle.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (ii) sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita, jäljempänä ’rekisteröity vastaanottaja’;

  (ii) rekisteröidyn vastaanottajan tiloihin;

  Perustelu

  Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle tuontijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan kyseiseen toimintaan, jäljempänä ’rekisteröity lähettäjä’.

  b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan tai vastaanottajille, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on rekisteröity lähettäjä

  Perustelu

  Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on itse vahvistaminsa edellytyksin vaadittava, että väliaikaisesti valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit on katettava vakuudella, jonka voi antaa yksi tai useampi seuraavista henkilöistä:

  1. Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on itse vahvistaminsa edellytyksin vaadittava, että väliaikaisesti valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit on katettava vakuudella, jonka voi antaa yksi tai useampi seuraavista henkilöistä tai se voidaan antaa seuraavien henkilöiden puolesta:

  Perustelu

  Mainittujen henkilöiden puolesta toimiville kolmansille henkilöille olisi annettava oikeus antaa kyseinen vakuus.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Vakuus on voimassa kaikkialla yhteisössä.

  2. Vakuus on voimassa kaikkialla yhteisössä ja sen voi antaa

   

  a) luottolaitos, jolle on annettu lupa harjoittaa liiketoimintaa luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY1 mukaisesti, tai

   

  b) yritys, jolle on annettu lupa harjoittaa vakuutusliikettä muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY2 mukaisesti.

   

  _______________

  1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

  2 EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.

  Perustelu

  Edellä 17 artiklan 1 kohdassa säädetään direktiivin 92/12/ETY 15 artiklan 3 kohtaan verrattuna huomattavasti laajemmasta henkilöiden kirjosta, joiden sallitaan toimia takaajina. 17 artiklan 1 kohta ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, joka syntyy siitä, että jäsenvaltioilla on erilaisia maantieteellistä alkuperää ja takaajina toimivien henkilöllisyyttä koskevia ehtoja. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään selventämään tätä näkökohtaa.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  17 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  17 a artikla

   

  1. Edellä 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat itse vahvistaminsa edellytyksin sallia, että kokonaisvakuus annetaan summalle, josta valmistevero on vähennetty, tai että vakuutta ei anneta, jos henkilö, jolla on kuljetusvastuu, vastaa myös kuljetuksen verovastuusta.

   

  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään ainoastaan henkilöille:

   

  a) jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tullialueelle;

   

  b) joilla on asianmukainen osoitus vakuuksista, jotka koskevat valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverotonta siirtoa, ja

   

  c) jotka antavat säännöllisesti vakuuksia valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesta valmisteverottomasta siirrosta, tai tulliviranomaiset katsovat, että he kykenevät täyttämään näihin menettelyihin liittyvät velvoitteensa.

   

  3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen lupien myöntämismenettelyä koskevat toimenpiteet päätetään 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Vakuusmenettelyn säännöllisten käyttäjien olisi voitava käyttää tietyin edellytyksin yksinkertaistettua järjestelmää, kuten uudistetun tullikoodeksin 61 artiklan 5 kohdassa ja 67 artiklassa tarkoitettua menettelyä, mutta samalla on tärkeä varmistaa, että henkilö, jolla on kuljetusvastuu (yleensä vastaanottaja), vastaa myös kuljetuksen verovastuusta. Tällä hetkellä vastuussa on yksin lähettäjä, ja vakuutta tarvitaan tavaroiden katoamisen tai varkauksien vuoksi kuljetuksen aikana tai jos vastaanottaja ei hyväksy toimitusta.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen tilapäisesti rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  Perustelu

  Direktiiviehdotuksessa otetaan käyttöön käsitteet "rekisteröidylle vastaanottaja" ja "tilapäiselle rekisteröity vastaanottaja". Nämä käsitteet olisi saatettava vastaamaan – tähän asti direktiivissä 92/12/ETY käytettyjä – käsitteitä ”rekisteröity elinkeinonharjoittaja” ja ”rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja”.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan alkavan, kun tavarat poistuvat lähettävästä verottomasta varastosta tai tuontipaikasta.

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan alkavan, kun tavarat poistuvat lähettävästä verottomasta varastosta tai tuontipaikasta. Tavaroiden katsotaan poistuvan verottomasta varastosta tai tuontipaikasta hetkellä, jolloin valtuutettu varastonpitäjä tai valtuutettu lähettäjä lähettää viipymättä asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle lisätiedon.

  Perustelu

  Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteveroton siirto on riski veron kantamiselle. Niinpä siitä olisi oltava lisätakuuta, kuten välitön tiedon lähettäminen.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  19 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan päättyvän, kun vastaanottaja on vastaanottanut tavarat tai, kun kyse on 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, kun tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta.

  2. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto väliaikaisesti valmisteverottomina päättyy:

   

  – kun vastaanottaja on vastaanottanut tavarat. Tavaroiden vastaanottoajankohdaksi määritellään hetki, jolloin vastaanottaja lähettää välittömästi tavaroiden saavuttua määräpaikkaansa toimivaltaiselle viranomaiselle asiasta lisäviestin;

   

  – kun kyse on 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, kun tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta, tai tavarat kuuluvat tullisuspensiomenettelyyn tai ‑järjestelmään.

  Perustelu

  Tarkistus on tarpeellinen, koska 1) se tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden seurata tuotteiden kulkua reaaliajassa ja suorittaa tarvittaessa välttämättömät tarkastukset (vrt. Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. kesäkuuta 2003 tekemän päätöksen N:o 1152/2003/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohta); 2) on määriteltävä tarkkaan, milloin siirrytään varastointiin tai väliaikaiseen varastointiin liittyvästä suspensiomenettelystä siirtoja koskevaan suspensiomenettelyyn, jota varten hankitaan tarvittaessa vakuus toiselta takaajalta.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  19 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  19 a artikla

   

  Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa väliaikaisesti valmisteverottomina koskevat säännöt mahdollistavat lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin edellytyksin, että kokonaisvakuus annetaan summalle, josta valmistevero on vähennetty, tai että vakuutta ei anneta, jos henkilö, jolla on kuljetusvastuu, vastaa myös kuljetuksen verovastuusta.

  Perustelu

  Vakuusmenettelyn säännöllisten käyttäjien olisi voitava käyttää tietyin edellytyksin yksinkertaistettua järjestelmää, kuten uudistetun tullikoodeksin 61 artiklan 5 kohdassa ja 67 artiklassa tarkoitettua menettelyä, mutta samalla on tärkeä varmistaa, että henkilö, jolla on kuljetusvastuu (yleensä vastaanottaja), vastaa myös kuljetuksen verovastuusta. Tällä hetkellä vastuussa on yksin lähettäjä, ja vakuutta tarvitaan tavaroiden katoamisen tai varkauksien vuoksi kuljetuksen aikana tai jos vastaanottaja ei hyväksy toimitusta.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen.

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava asianmukaiset toimet mahdollistaakseen kansallisella tasolla julkisen avaimen infrastruktuurin käyttöönoton ja taatakseen avainten yhteentoimivuuden.

  Perustelu

  Sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin mukaan sen varmistamiseksi, että sähköisellä asiakirjalla olisi sama oikeudellinen arvo kuin asiakirjalla, jossa on käsin tehty allekirjoitus, on tärkeää, että julkisen avaimen infrastruktuuri, joka on sähköisen allekirjoittamisen edellytys, otettaisiin käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja että kansallisten järjestelmien välinen yhteentoimivuus taattaisiin.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Lähettäjän on ilmoitettava hallinnollinen viitekoodi tavaroiden mukana seuraavalle henkilölle.

  6. Lähetykseen liitetään saateasiakirja, jonka avulla lähetys voidaan siirron aikana tunnistaa.

  Koodin on oltava käytettävissä koko väliaikaisesti valmisteverottoman siirron ajan.

   

  Perustelu

  EMCS-järjestelmä pannaan täytäntöön vaiheittain. Jotta yhteisön sisällä tapahtuvien siirtojen tienvarsitarkastukset eivät vaikeutuisi, on välttämätöntä pitää mukana saateasiakirjaa, johon sisältyy muun muassa lähetyksen yksilöivä hallinnollinen viitekoodi. Kuten tietokoneavusteisessa passitusjärjestelmässä (NCTS), jonka kanssa EMCS-järjestelmä pyydetään nimenomaan sovittamaan yhteen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1152/2003/EY, liitteenä olevan painetun saateasiakirjan pitäisi sisältää kaikki sähköiseen saateasiakirjaan sisältyvät tiedot.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että tietokoneistettua järjestelmää käyttävä lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu.

  Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan:

   

  a) valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu sekä

   

  b) jakaminen suoritetaan tällaisen menettelyn sallivan jäsenvaltion alueella.

  Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei tällaista jakamista saa suorittaa niiden alueella.

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sallivatko ne siirron jakamisen niiden alueella ja millaisin edellytyksin. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

  Perustelu

  Esitetään kaksi ehtoa - a) ja b) -, jos lähettäjä haluaa jakaa valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi ja asetetaan jäsenvaltioille velvoite ilmoittaa komissiolle sallituista siirtojen jakamisista.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Vastaanotetuttaan valmisteveronalaiset tavarat jossakin 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii tai iv alakohdassa tai 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräpaikassa vastaanottajan on viipymättä annettava tietokoneistettua järjestelmää käyttäen määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti tavaroiden vastaanottamisesta, jäljempänä ’vastaanottoraportti’.

  1. Vastaanotetuttaan valmisteveronalaiset tavarat jossakin 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii tai iv alakohdassa tai 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräpaikassa vastaanottajan on viimeistään niiden vastaanottamista seuraavana työpäivänä annettava tietokoneistettua järjestelmää käyttäen määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille raportti tavaroiden vastaanottamisesta, jäljempänä ’vastaanottoraportti’.

  Perustelu

  Ilmausta « viipymättä » ei voida käytännössä hyväksyä. Asetuksen 884/2001 rekistereihin tehtäviä merkintöjä koskevan 16 artiklan mukainen määräaika on käytännöllisempi: ”viimeistään niiden vastaanottamista seuraavana työpäivänä”.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vientiraportti lähettäjälle.

  3. Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vientiraportti lähettäjälle viimeistään sen todistuksen vastaanottamista seuraavana työpäivänä, jossa todistetaan, että valmisteveron alaiset tavarat ovat poistuneet yhteisön alueelta.

  Perustelu

  Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava sama velvoite ja asetettava täsmällinen määräaika.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 1 kohta – 2–3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kun järjestelmä on taas käytettävissä, lähettäjän on toimitettava sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos viipymättä. Kyseinen asiakirja korvaa ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun paperille laaditun asiakirjan heti, kun se on käsitelty 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja siinä yhteydessä noudatetaan sähköistä hallinnollista asiakirjaa koskevaa menettelyä.

  Siirtojen – niiden päättäminen mukaan luettuna – yhteydessä jatketaan varajärjestelyn käyttöä, vaikka sähköinen järjestelmä saataisiin siirron aikana taas käyttöön.

  Siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta paperille laadittua asiakirjaa käyttäen, kunnes sähköinen hallinnollinen asiakirja on käsitelty 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

   

  Perustelu

  Siirtojen jälkikäteen tapahtuva syöttäminen tietojärjestelmään johtaisi siirtoa koskevan vakuuden päällekkäisyyteen, mahdollisiin paperi- ja sähköisen version ristiriitaisuuksiin menettelyjä päätettäessä, mahdollisiin paperiversion virheistä johtuviin ristiriitoihin sekä epäselvyyteen jommankumman menettelyn oikeudellisesta ensisijaisuudesta.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytössä, valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä voivat toimittaa 20 artiklan 8 kohdassa tai 22 artiklassa tarkoitetut tiedot muita käytettävissä olevia viestintäkeinoja käyttäen. Henkilön on tällöin ilmoitettava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että määräpaikan muutos tai siirron jakaminen on pantu vireille.

  2. Jos tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytössä, valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä voivat toimittaa 20 artiklan 8 kohdassa tai 22 artiklassa tarkoitetut tiedot muita jäsenvaltioiden määrittämiä käytettävissä olevia viestintäkeinoja käyttäen. Henkilön on tällöin ilmoitettava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että määräpaikan muutos tai siirron jakaminen on pantu vireille.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä viestintäkeinot, jotka mahdollistavat viestin lähettämisen tai vastaanoton varmistamisen.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella.

  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella, mukaan lukien mahdollisuus olla säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.

  Perustelu

  Tämä on jäsenvaltioille asetettu lisävaatimus, jonka perusteella ne voivat olla perustelluissa tapauksissa säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 a) edellä 11 artiklan 1 kohdan e a alakohdan mukaiset tavaroiden siirrot.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yksityishenkilöiden hankkimiin muihin valmisteveron alaisiin tavaroihin kuin tupakkaan sovelletaan ensimmäistä alakohtaa myös tapauksissa, joissa tavarat on kuljetettu heidän puolestaan.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Direktiivissä 92/12/ETY asetettuja suuntaa-antavia enimmäismääriä ei tulisi kumota vaan ne olisi vahvistettava tekemällä niistä sitovat. Vapaata liikkumista sisämarkkinoilla ei voida käyttää tekosyynä valmisteverojen kiertämiselle, jotka liittyvät muun muassa kansanterveyden tarpeisiin.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 a. Jäsenvaltiot voivat 2 kohdan e alakohdan soveltamiseksi vahvistaa yksinomaan näyttöä varten ohjetasot. Näiden ohjetasojen on oltava vähintään seuraavat:

   

  a) Tupakkatuotteiden osalta

   

  – savukkeet: 400 kpl

   

  – pikkusikarit (sikarit, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta): 200 kpl

   

  – sikarit: 100 kpl

   

  – piippu- ja savuketupakka: 0,5 kg.

   

  b) Alkoholijuomien osalta

   

  – väkevät alkoholijuomat: 5 l

   

  – keskivahvat alkoholijuomat: 10 l

   

  – viinit : 45l (joista enintään 30 l kuohuviinejä)

   

  – oluet: 55 l.

  Perustelu

  Ei ole syytä lakkauttaa ohjeellisia enimmäismääriä, sillä se saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja sekaannusta sekä kuluttajille että valvontaviranomaisille.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

  2 b. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että hankittaessa kivennäisöljyjä, jotka on jo luovutettu kulutukseen toisessa jäsenvaltiossa, valmisteverosaatava syntyy jäsenvaltiossa, jossa kulutus tapahtuu, jos yksityishenkilöt tai muut näiden puolesta kuljettavat nämä tuotteet poikkeuksellisilla kuljetustavoilla. Poikkeuksellisiin kuljetustapoihin voi kuulua moottoripolttoaineiden kuljetus muutoin kuin ajoneuvojen polttoainesäiliöissä tai asianmukaisissa varapolttoainesäiliöissä sekä nestemäisten lämmityspolttoaineiden kuljetus muutoin kuin ammattimaisten elinkeinonharjoittajien puolesta käytettävissä säiliöautoissa.

  Perustelu

  Sen lisäksi, että direktiivin 92/12/ETY suuntaa-antavat enimmäismäärät on syytä säilyttää, niitä olisi myös vahvistettava tekemällä niistä sitovat. Vapaata liikkumista sisämarkkinoilla ei voida käyttää syynä valmisteverojen kiertämiselle, jotka liittyvät muun muassa kansanterveyden tarpeisiin.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  34 artikla – 4 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion veroviranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään;

  a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion veroviranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään, ja hankittava kyseisiltä veroviranomaisilta rekisteröintiasiakirja;

  Perustelu

  On täsmennettävä, että myyjän on saatava määräjäsenvaltion viranomaisilta rekisteröintiasiakirja ennen etämyyntitoiminnan aloittamista.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  37 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmisteveron alaisiin tavaroihin on kiinnitetty veromerkki tai verotustarkoituksessa käytettävä kansallinen tunnistemerkki, kun tavarat luovutetaan kulutukseen niiden alueella, tai 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, kun tavarat saapuvat niiden alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 1 kohdan soveltamista.

  1. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valmisteveron alaisiin tavaroihin on kiinnitetty veromerkki, verotustarkoituksessa käytettävä kansallinen tunnistemerkki tai muu sarja- tai todennusmerkki, kun tavarat luovutetaan kulutukseen niiden alueella, tai 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, kun tavarat saapuvat niiden alueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 1 kohdan soveltamista.

  2. Jäsenvaltion, joka vaatii, että 1 kohdassa tarkoitettuja veromerkkejä tai kansallisia tunnistemerkkejä on käytettävä, on saatettava ne muiden jäsenvaltioiden valtuutettujen varastonpitäjien käyttöön.

  2. Jäsenvaltion, joka vaatii, että 1 kohdassa tarkoitettuja veromerkkejä, kansallisia tunnistemerkkejä tai muita sarja- tai todennusmerkkejä on käytettävä, on saatettava ne muiden jäsenvaltioiden valtuutettujen varastonpitäjien käyttöön.

  3. Rajoittamatta sellaisten säännösten soveltamista, joita jäsenvaltiot voivat säätää tämän artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja veropetosten, veron kiertämisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä merkit eivät haittaa valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

  3. Rajoittamatta sellaisten säännösten soveltamista, joita jäsenvaltiot voivat säätää tämän artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja veropetosten, veron kiertämisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä merkit eivät haittaa valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

  Kun tällaiset merkit kiinnitetään valmisteveron alaisiin tavaroihin, merkit myöntäneen jäsenvaltion on palautettava, peruttava tai vapautettava niiden hankkimiseksi maksetut summat tai annetut vakuudet, jos valmisteverosaatava on syntynyt ja kannettu toisessa jäsenvaltiossa.

  Kun tällaiset merkit kiinnitetään valmisteveron alaisiin tavaroihin, merkit myöntäneen jäsenvaltion on palautettava, peruttava tai vapautettava niiden hankkimiseksi maksetut summat tai annetut vakuudet, jos valmisteverosaatava on syntynyt ja kannettu toisessa jäsenvaltiossa.

  4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen veromerkkien tai tunnistemerkkien on oltava voimassa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on ne antanut. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vastavuoroisesti tunnustaa näitä merkkejä.

  4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen veromerkkien, kansallisten tunnistemerkkien tai muiden sarja- tai todennusmerkkien on oltava voimassa ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on ne antanut. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vastavuoroisesti tunnustaa näitä merkkejä.

  Perustelu

  Jäsenvaltioilla on oltava oikeus hyväksyä uusia merkkejä veromerkkien ja kansallisten tunnistemerkkien lisäksi.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  37 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Merkit myöntänyt jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa niiden hankkimiseksi maksettujen summien tai annettujen vakuuksien palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen ehdoksi näytön siitä, että kyseiset merkit on poistettu tai tuhottu.

  Perustelu

  Lisäehdon tarkoituksena on selkeyttää menettelyä ja huolehtia maksettujen summien tai annettujen vakuuksien ripeästä palauttamisesta, jos valmisteveron alaisten tavaroiden vero- tai tunnistemerkit on poistettu tai tuhottu.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  39 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa vesi- ja ilma-alusten varastoja koskevat kansalliset säännöksensä, kunnes neuvosto on antanut yhteisön säännökset asiasta.

  Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa vesi- ja ilma-alusten varastoja koskevat kansalliset säännöksensä, kunnes neuvosto on antanut yhteisön säännökset asiasta. Nämä kansalliset säännökset on tiedotettava muille jäsenvaltioille, jotta niiden taloudelliset toimijat voivat hyötyä niistä.

  Perustelu

  Ehdotetulla tarkistuksella halutaan helpottaa jäsenvaltioiden talouden toimijoiden toimenpiteitä odotettaessa yhteisön säännöksiä vesi- ja ilma-alusten varastoista.

  PERUSTELUT

  1.        Yleisiä huomioita

  Ehdotus, joka on annettu parlamentin käsiteltäväksi lausuntoa varten, koskee valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY uudistamista ja uudelleenmuotoilua.

  Komissio yritti jo vuonna 2004 menestyksettä mukauttaa direktiiviä 92/12/ETY valmisteveron alaisten tavaroiden markkinoiden kehitykseen. Neuvostossa käydyt keskustelut päätettiin tammikuussa 2005. Asia jätettiin odottamaan, että komissio esittää direktiivin täydellistä tarkistamista, joka kattaisi muitakin näkökulmia, muun muassa sellaisten kauppatavaroiden siirtojen valvonnan, joista ei ole vielä maksettu minkäänlaista veroa. Parlamentti hyväksyi 8. kesäkuuta 2005 tätä komission ensimmäistä ehdotusta puoltavan kannan.

  Tämän jälkeen komissio on laatinut direktiivin 92/12/ETY muuttamiseksi uuden ehdotuksen, joka sisältää vuoden 2004 ehdotuksen ja jossa esitetään muita muutoksia valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan järjestelmän (EMCS) käyttöönoton huomioimiseksi. Tämä järjestelmä on otettu käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. kesäkuuta 2003 tekemällä päätöksellä N:o 1152/2003/EY (EMCS-järjestelmä), ja sen olisi oltava toiminnassa vuoden 2009 puolessavälissä. Tämän järjestelmän täytäntöönpanon varmistamiseksi direktiiviä 92/12/ETY on muutettava tietyiltä osin.

  Tällä uudella ehdotuksella, joka sisältää direktiivin 92/12/ETY uudelleenmuotoilun, komissio haluaa yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa direktiiviä ja vähentää toimijoiden velvollisuuksia samalla kun mahdollistetaan valmisteveropetosten parempi torjunta.

  Esittelijä katsoo, että tämä komission ehdotus sisältää joitakin parannuksia koskien valmisteveron alaisia tuotteita. Toisaalta esittelijä katsoo, että tarvitaan vielä muita parannuksia komission ehdotuksen lisäksi valmisteverojärjestelmän ajantasaistamiseksi ja sen käyttökelpoisuuden lisäämiseksi sekä talouden toimijoille ja yksityishenkilöille että jäsenvaltioiden verohallinnoille. Tämän muutoksen myötä toimijoilla on käytössään yksinkertaistettu papereitta toimiva ympäristö ja lisääntynyt oikeusturva. Esittelijä ehdottaa sellaisen järjestelmän luomista, jossa hallinto voi valvoa tehokkaammin ja halvemmalla valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa, mikä mahdollistaa veropetosten paremman torjunnan.

  2.        Ehdotuksen arviointi

  Komission ehdotuksen tavoitteena on korvata direktiivi 92/12/ETY. Se sisältää 7 lukua, joista kaksi käsittelee kahta seuraavaa alaa, joille komissio esittää suurimpia muutoksia:

  § valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomat siirrot uuden EMCS-järjestelmän puitteissa, jota aletaan soveltaa vuonna 2009 (luku IV);

  § tavaroiden siirto kulutukseen luovuttamisen jälkeen, jota käsiteltiin vuoden 2004 ehdotuksessa ja jota komissio jälleen käsittelee pienten muutosten kera uudessa ehdotuksessaan (luku V).

  Luvussa I (Yleiset säännökset, 1–6 artikla) täsmennetään valmisteveron luonnetta (1 artikla), poistetaan menettelyjen päällekkäisyydet, kun kyseessä on tullisuspensiomenettely tai tullisuspensiojärjestely (3 artiklan 3 kohta) ja määritellään direktiivin alueellinen soveltamisala (5 ja 6 artiklat).

  Luvussa II (Valmisteverosaatavan syntyminen, 7–13 artikla) selvennetään ja täsmennetään sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä hävikin ja sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä sekä valmisteveron palauttamisen ja peruuttamisen ehtoja: hävikin ilmenemisessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on automaattisesti kyse kulutukseen luovutuksesta (7 artiklan 2 kohta); valmisteveron alaisia tavaroita ei saa pitää kulutukseen luovutettuina, jos ne ovat tuhoutuneet täydellisesti tai menetetty lopullisesti ja toimivaltaisten viranomaisten ei enää tarvitse todeta syytä hävikkiin, kun kyse on odottamattomista tapahtumista tai ylivoimaisista esteistä (7 artiklan 4 kohta); jäsenvaltioilla on valtuudet vahvistaa myös valmisteveron palauttamis- ja peruuttamismenettelyt (8 artikla); menettelyä sen jäsenvaltion määrittämiseksi, jolla on oikeus periä valmistevero, jos on tapahtunut sääntöjenvastaisuuksia, on yksinkertaistettu ja on määritelty ilmaisu ”sääntöjenvastaisuus” ja poistettu ilmaisu ”rikkomus”; lisäksi on annettu yleissääntö, jonka mukaan tavaroiden kulutukseen luovutuksen on katsottava tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa (9 artikla); mitä tulee valmisteveron palauttamisen tai peruuttamisen edellytyksiin, ehdotuksessa vahvistetaan yleisperiaate, jonka mukaan jäsenvaltiot määrittävät itse nämä edellytykset (10 artikla).

  Luvussa III (Tuotanto, jalostus ja hallussapito, 14 ja 15 artikla) vastaavat direktiivin 92/12/ETY 11, 12 ja 13 artikloita.

  Luvussa IV (Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto väliaikaisesti valmisteverottomina, 16–29 artikla) vahvistetaan perussäännökset ja menettelyt, joita sovelletaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomiin siirtoihin. Tässä uudessa luvussa laajennetaan huomattavasti sitä henkilöiden kirjoa, joiden sallitaan toimia takaajina (17 artikla); määritellään, milloin väliaikaisesti valmisteverottoman siirron katsotaan alkavan ja päättyvän (19 artikla); säädetään, että valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverottomana vain, jos se tapahtuu sähköistä hallinnollista asiakirjaa, jolla korvataan nykyiset paperille laaditut saateasiakirjat, käyttäen (20 artikla); säädetään, että jäsenvaltiot voivat antaa lähettäjälle luvan jakaa energiatuotteiden siirto osiin (22 artikla); säädetään sähköisen vastaanottoraportin tai vientiraportin käytöstä (23 ja 24 artikla); määrätään menettelyistä, joita on sovellettava, jos sähköisiä raportteja ei ole (25 artikla) tai jos sähköinen järjestelmä ei ole käytettävissä (26 artikla); säädetään muista yksinkertaistamismenettelystä (28 ja 29 artikla).

  Luvussa V (Kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden siirto ja verotus, 30–36 artikla) toistetaan komission kanta vuodelta 2004. Parlamentti otti näihin toimenpiteisiin kantaa 8. kesäkuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa. Kuten päätöslauselman yhteydessä annetussa lainsäädäntömietinnössä selvitetään, komissio ehdottaa jäsenvaltioiden viranomaisten käyttämien "ohjetasojen" poistamista. Niiden perusteella päätetään, pidetäänkö tuotteita hallussa kaupallisiin tarkoituksiin vai yksityishenkilöiden omiin tarpeisiin. Käytännössä nämä ohjetasot ovat menettäneet ohjeellisuutensa ja useiden jäsenvaltioiden tulliviranomaiset soveltavat niitä aivan kuin ne olisivat velvoittavia rajoja. Parlamentin 8. kesäkuuta 2005 antamaan päätöslauselmaan liittyvässä lainsäädäntömietinnössä parlamentti ehdottaa tarkistusta, jolla pyritään palauttamaan mieliin syyttömyysolettama ja todistustaakan periaate, siten, että jäsenvaltioiden viranomaisten erittäin suurta harkintavaltaa "epäilyttävien" kuljetusten arvioinnissa rajoitettaisiin. Esittelijä haluaa siis palauttaa tämän tarkistuksen.

  Lopuksi mieliin on palautettava lukujen VI (Erinäiset säännökset, 37–39 artikla) ja VII (Loppusäännökset, 40–49 artikla) tärkeimmät määräykset:

  § 37 artiklalla pyritään selventämään, ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-374/06 Batig antama tuomio, että jäsenvaltioiden mahdollisesti vaatimat veromerkit eivät saa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen.

  § 40 artikla mukauttaa direktiivin päätökseen 1999/468/EY (komitologia).

  § 43 artiklassa säädetään tietokoneavusteisen järjestelmän käyttöönottoa koskevasta siirtymävaiheesta, joka päättyy 31. joulukuuta 2009 ja jonka aikana jäsenvaltiot voivat käyttää paperiasiakirjoja.

  3.        Päätelmät

  Esittelijä on samaa mieltä useimmista komission ehdotuksen kohdista, koska ne yksinkertaistavat hallintomenettelyjä. Käyttäessään sähköistä tietojen vaihtojärjestelmää jäsenvaltioiden viranomaisilla on käytössään väline, jonka avulla ne voivat kohdentaa tarkastukset paremmin riskien perusteella valvoessaan valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja.

  Esittelijä katsoo, että komission ehdotukseen sisältyvät määräykset eivät riitä takaamaan yksityishenkilöille ja yrityksille Euroopan unionissa vapautta ostaa ja myydä tavaroita rajojen ylitse ilman tarpeettomia veroesteitä. Sen tähden esittelijä ehdottaa yksityishenkilöiden hankintoja koskevien määräysten (30 artikla) ulottamista etämyyntiin (34 artikla). Näin luodaan todelliset valmisteveron alaisten tuotteiden sisämarkkinat yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimille tavaroille. Valmisteveron määrääminen tavaroiden hankintajäsenvaltiossa on vähiten byrokraattisin ratkaisu ja tehokkain sekä viranomaisten, myyjien että yksityishenkilöiden kannalta.

  Esittelijä ehdottaa, että väliaikaisesti valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit kattavien vakuuksien soveltamisalaa laajennettaisiin kaikkiin tavaroiden siirtoihin osallistuviin henkilöihin. Esittelijä ehdottaa myös tämän vakuuden selventämistä EU:ssa.

  Esittelijä ehdottaa järjestelyä, jossa vakuutta pienennettäisiin niiden käyttäjien osalta, jotka täyttävä tietyt moitteettomuuteen ja vakuusjärjestelmän säännölliseen käyttöön liittyvät ehdot.

  13 artiklassa esittelijä ehdottaa verovapaiden myymälöiden säilyttämistä unionin ulkorajoilla.

  Lisäksi esittelijä ehdottaa, että jotta otetaan huomioon kauttakulkulentojen olemassaolo, on säilytettävä mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia sellaisten kauttakulkulentoina toteuttavien matkojen kaikissa välietapeissa, joiden lopullisena määränpäänä on kolmas maa tai kolmas alue.

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (8.10.2008)

  talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä
  (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

  Valmistelija: Manuel António dos Santos

  LYHYET PERUSTELUT

  1. Tausta

  Ehdotuksen päätavoitteena on ottaa käyttöön valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan järjestelmä (EMCS) jäsenvaltioiden verotusjärjestelmissä.

  Tämä on välttämätöntä, sillä EMCS on otettu käyttöön valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1152/2003/EY[1]. Se on suunniteltu otettavaksi käyttöön huhtikuussa 2009.

  Komission mukaan EMCS:n tekee tehokkaaksi nykyisen paperisen saateasiakirjan korvaaminen sähköisellä hallinnollisella asiakirjalla (e-AD). Tällä tavoin saavutettaisiin paperiton toimintaympäristö kaupalle.

  Toinen syy käsiteltävälle ehdotukselle on tarve mukautettava väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia säännöksiä. Sen perusteella kyseisiin siirtoihin voidaan soveltaa tämän uuden järjestelmän mukaisia menettelyjä. Komissio väittääkin, että tuloksena on yksinkertaistettu ja järjestelmä samalla, kun valmisteveroviranomaisten valvonta yhdenmukaistuisi, nopeutuisi ja muuttuisi entistä riskilähtöisemmäksi (KOM(2008)0078, s. 2).

  Näistä kahdesta syystä komissio on ehdottanut direktiivin 92/12/ETY korvaamista kokonaisuudessaan.

  On syytä muistaa, että valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiiviin 92/12/ETY[2] on korvattava käsiteltävänä olevalla ehdotuksella, sillä tässä välissä on tapahtunut useita muita asioita. Ne ovat seuraavat: on otettava huomioon uudet lainsäädäntönormit; on laadittava teksti uudelleen rakenteen johdonmukaisuuden parantamiseksi; on yksinkertaistettava ja nykyaikaistettava valmisteveromenettelyjä.

  2. ITRE-valiokunnan kanta

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on aina katsonut, että kaikissa komission ehdottamissa ja jäsenvaltion tukemissa verotusjärjestelmissä pitää pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin:

  1.  Tavaroiden ja palveluiden tuotannon ja jakelun tehostaminen varsinkin muodollisuuksia karsimalla.

  2.  Olemassa olevien sääntöjen parantaminen ja niiden mukauttaminen vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.

  3.  Menettelyjen yksinkertaistaminen ja yhteisön sisäisen kaupan avoimuuden lisääminen.

  4.  veron kantamis- ja palauttamisjärjestelmien ei pidä antaa mahdollisuutta syrjiviin perusteisiin ja välttää kaksinkertaista verotusta.

  Periaatteessa ei voida erottaa ehdotuksen perustana olevia säännöksiä ja periaatteita varsinaisesti teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan toimialaan kuuluvista asioista. Lausunnon valmistelija keskittyy kuitenkin erityisesti III lukuun, joka koskee tuotantoa, valmistusta ja hallussapitoa, IV lukuun, joka koskee valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa väliaikaisesti valmisteverottomina, ja VI lukuun, joka koskee merkintöjä ja pieniä viinintuottajia.

  III luku: Tuotanto, valmistus ja hallussapito

  III luku käsittää kaksi artiklaa: 14 ja 15 artikla, jotka on otettu direktiivistä 92/12/ETY.

  Ensinnäkin ehdotuksessa lainataan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92[3] mukaisia suspensiomenettelyjä. Ajatuksena on nimenomaan säilyttää johdonmukaisuus. Yhteisön tullikoodeksi on kuitenkin monimutkainen EY:n säädös.

  Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään parantamaan ehdotusta ja huolehtia asianmukaisesta valvonnasta, kun valmisteveron alaisiin tavaroihin sovelletaan suspensiomenettelyjen säännöksiä.

  Toiseksi valtuutettu varastonpitäjä on merkittävä ehdotukseen sisältyvä säännös, koska sitä käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja hallussapitoon sekä niiden vastaanottamiseen ja lähettämiseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (14 artikla) ja koska jäsenvaltiot myöntävät valtuutetun varastonpitäjän aseman viiden vaatimuksen perusteella (15 artikla 2 kohta).

  Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään parantamaan ehdotusta ja yksinkertaistamaan ja samalla kuitenkin tiukentamaan sääntöjä veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.

  IV luku: Valmisteveron alaisten tavaroiden siirto väliaikaisesti valmisteverottomina

  Tämä luku on merkittävä valiokunnallemme, koska siinä vahvistetaan perussäännökset ja menettelyt, joita sovelletaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomiin siirtoihin.

  Olisi huomioitava, että luku on aivan uusi ja melkoisen innovatiivinen, koska siinä otetaan käyttöön sähköinen hallinnollinen asiakirja. Siinä oikeastaan perustetaan uusi järjestelmä, ja se ansaitsee perusteellisen käsittelyn. Valmistelijan ehdottamia tarkistuksia voidaan pitää ehdotuksen hiomisena, koska niillä selkeytetään asianosaisten instituutioiden ja mukana olevien toimijoiden vastuita.

  VI luku: Merkinnät ja pienet viinintuottajat

  Myös tämä on teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle tärkeä kohta, sillä veromerkkien kiinnittämiseen tulee yksinkertaiset vaihtoehdot. Jäsenvaltioita vaaditaan kiinnittämään valmisteveron alaisiin tavaroihin joko veromerkki tai kansallinen tunnistemerkki. Tällä on kahdenlainen tarkoitus. Sen pitäisi tukea valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja estää kaksinkertainen verotus. Valmistelija ehdottaa yhtä tarkistusta.

  Ehdotuksen 38 artiklassa annetaan jäsenvaltioille lupa vapauttaa pienet viinintuottajat III ja IV luvussa säädettyjen vaatimusten noudattamisesta. Valmistelija on samaa mieltä.

  Muut tarkistukset

  Valmistelija on ehdottanut muutamaa tarkistusta määritelmiä koskevaan 4 artiklaan johdonmukaisuus- ja yksinkertaistamissyistä.

  Lisäksi valmistelija on ehdottanut joitakin direktiivin 92/12/ETY kumoamispäivää ja ehdotuksen voimaantulopäivää koskevia tarkistuksia. Niiden tarkoituksena on löytää kompromissi komission optimistisen ehdotuksen ja kansallisten viranomaisten kohtaaman todellisuuden välillä sovellettaessa uutta säädöstä valmisteverojen alalla. Tarkistuksilla pyritään parantamaan komission ehdotusta.

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Valmisteveron alaisista tavaroista voidaan erityistarkoituksissa kantaa myös muita välillisiä veroja. Tällaisessa tapauksessa ja jottei vaaranneta välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen hyödyllistä vaikutusta, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kyseisten sääntöjen tiettyjä keskeisiä vaatimuksia.

  (4) Valmisteveron alaisista tavaroista voidaan erityistarkoituksissa kantaa myös muita välillisiä veroja. Tällaisessa tapauksessa ja jottei vaaranneta välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen hyödyllistä vaikutusta, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava kyseisten sääntöjen tiettyjä keskeisiä vaatimuksia, nimittäin veron perustetta, sen laskentaa sekä verovaateen täytäntöönpanokelpoisuutta ja valvontaa koskevia.

  Perustelu

  Jotta vältettäisiin epäselvyyksiä ja tarpeettomia tulkintaongelmia, välillisiä veroja koskevien yhteisön sääntöjen keskeisiin vaatimuksiin on viitattava myös johdanto-osassa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.

  (9) Koska valmistevero on tiettyjen tavaroiden kulutuksesta kannettava vero, sitä ei saisi kantaa sellaisista valmisteveron alaisista tavaroista, jotka ovat epäilemättä tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty riippumatta siitä, missä olosuhteissa tuhoutuminen tai menettäminen on tapahtunut.

  Perustelu

  Täsmentävä tarkistus. Jos menetyksen käsitettä määrittää sen lopullisuus, on perusteltua määrittää myös tuhoutumisen käsite. Sääntöä sovelletaan ainoastaan tapauksiin, joissa tuhoutuminen on todennäköisesti tapahtunut, eikä sen suhteen ole epäilyksiä.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a) Tietokoneistetun järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava kansallisissa sovelluksissaan käyttöön yhdenmukainen tietoaineisto ja ‑rakenne, jotta talouden toimijoille tarjotaan luotettava liittymä.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään puhumaan yhdenmukaistetun, mahdollisesti keskipitkällä aikavälillä yhteisen, koko Euroopan kattavan yritysten hallinnointia palvelevan sähköisen järjestelmän puolesta. Jos jäsenvaltiot poikkeavat yhdenmukaisen liittymän luomisesta kansallisille EMCS-sovelluksilleen, tämä saattaa johtaa siihen, että talouden toimijoiden on tuotettava järjestelmissään monia eri liittymätyyppejä, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästymiä.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24) On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä.

  (24) On tarpeen määritellä menettelyt, joita noudatetaan tilanteissa, joissa tietokoneistettu järjestelmä ei ole käytettävissä syistä, jotka ovat valmisteveron alaisten tavaroiden siirrossa osallisina olevista toimijoista riippumattomia tai eivät johdu heistä.

  Perustelu

  Täsmentävä tarkistus. Ehdotetussa muodossa toimijan aiheuttama "subjektiivinen" mahdottomuus päästä tietojärjestelmään voi olla syy vaihtoehtoisten menettelyjen noudattamiseen.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (28 a) Yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimien ja itse kuljettamiensa valmisteveron alaisten tuotteiden määrä on vahvistettava erikseen.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 30 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarkoituksena on laatia ohjetasot tupakka- ja alkoholituotteille.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 36 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (36) Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.

  (36) Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomien siirtojen sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon, niillä pitäisi olla mahdollisuus hyödyntää siirtymäkautta, jonka aikana tällaiset siirrot voivat jatkua direktiivissä 92/12/ETY säädettyjä muodollisuuksia noudattaen. Tämän siirtymäkauden kesto on määritettävä ottaen huomioon todelliset mahdollisuudet tietokoneistetun järjestelmän käyttöönottoon kussakin jäsenvaltiossa.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden kokemukset osoittavat, että erilaisten hallinnollisten menettelyjen tietokoneistaminen sekä asiakirjojen digitalisointi tuovat mukanaan oikeudellisia ja organisatorisia sekä, tämän direktiivin kattamalla alalla, myös psykologisia ongelmia.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a) 'valmisteveron alaisten tavaroiden tuonnilla’ valmisteveron alaisten tuotteiden saapumista yhteisön alueelle, paitsi jos tavaroihin sovelletaan niiden yhteisön alueelle saapumisen yhteydessä tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää, sekä niiden luovuttamista tullisuspensiomenettelystä tai järjestelmästä.

  Perustelu

  Tämän tarkistuksen tavoitteena on myös selkeyttää useissa artikloissa, etenkin 7 artiklan 2 kohdassa käytettyä määritelmää.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 b) 'rekisteröidyllä vastaanottajalla’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita;

  Perustelu

  On kaksi termiä: rekisteröity vastaanottaja (vastaanottaa valmisteveron alaisia tavaroita) ja rekisteröity lähettäjä (lähettää valmisteveron alaisia tavaroita), jotka saattavat aiheuttaa sekaannusta, jos artikloiden määritelmät säilytetään ehdotuksen mukaisena. Siksi ne on ehdotettu määriteltäviksi säädöksen oikeassa paikassa.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 c) 'rekisteröidyllä lähettäjällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan lähettää väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2008 yhteisön tullikoodeksista antaman asetuksen (EY) N:o 450/2008 (uudistettu tullikoodeksi) mukaisesti.

   

  1 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.

  Perustelu

  Ks. 4 artiklan 4 a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen perustelu.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 d kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 d) 'valtuutetulla varastonpitäjällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan tuottaa, valmistaa, vastaanottaa tai lähettää tavanomaisessa toiminnassaan väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita.

  Perustelu

  Valtuutettuun varastonpitäjään viitataan lähinnä 15 artiklassa, mutta viittaus on suhteellisen epäselvä ja väärässä paikassa. Määritelmällä pyritään selventämään tilannetta.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 e kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 e) 'verottomalla varastolla’ paikkaa, jossa valtuutettu varastonpitäjä tuottaa, säilyttää, vastaanottaa tai lähettää väliaikaisen verottomuuden järjestelmään kuuluvia valmisteveron alaisia tavaroita tavanomaisessa toiminnassaan tietyin edellytyksin, jotka verottoman varaston sijaintijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat.

  Perustelu

  Termiä veroton varasto sellaisena kuin se on määritelty 14 artiklan 3 kohdassa voidaan ymmärtää monella tavoin. Siksi tämä tarkistus. Sen oikea paikka on 4 artiklassa.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 4 f kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 f) 'tuontipaikalla' tarkoitetaan paikkaa, jossa tavarat ovat silloin, kun ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.

  Perustelu

  Täsmennetään tuontipaikan määritelmää oikeudellisista syistä.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia.

  c) valmisteveron alaisten tavaroiden tuontia, sääntöjenvastainen tuonti mukaan lukien, paitsi jos valmisteveron alaiset tavarat asetetaan välittömästi väliaikaisen verottomuuden järjestelmään.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään täsmentämään olosuhteita, joita sovelletaan valmisteveron alaisten tavaroiden tuontiin. Ks. myös 4 artiklan määritelmiin tehty tarkistus.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Valmisteveron alaisten tavaroiden täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä, mukaan lukien kyseisten tavaroiden luonteesta johtuvat menetykset, ei pidetä kulutukseen luovutuksena.

  4. Kyseisten tavaroiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla jäsenvaltiossa, missä tavarat tuhoutuivat täydellisesti tai ne menetettiin lopullisesti.

  Kyseisten tavaroiden tuhoutuminen tai menettäminen on näytettävä toteen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.

  Jos väliaikaisesti verottomissa siirroissa ei voida määritellä missä täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen havaitsemisjäsenvaltiossa.

  Ensimmäisessä alakohdassa tavaroiden lopullisella menettämisellä tarkoitetaan sitä, ettei kukaan voi enää käyttää niitä.

  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset antavat ennakolta luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden tarkoitukselliseen tuhoamiseen.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän tekemän tarkistuksen 9 kanssa. Siihen sisältyy osittainen uudelleenmuotoilu ja siinä selkiytetään, missä tapauksissa kansalliset viranomaiset antaisivat luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden tarkoitukselliseen tuhoamiseen.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen, ja jos ei ole mahdollista määrittää, missä luovutus kulutukseen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa.

  1. Jos väliaikaisesti valmisteverottoman siirron aikana on tapahtunut sääntöjenvastaisuus, joka johtaa valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukseen kulutukseen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos ei ole mahdollista määrittää, missä luovutus kulutukseen tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa ja sääntöjenvastaisuuden havaitsemishetkellä.

   

  Jos väliaikaisesti valmisteverottomasti siirretyt valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä, eikä sääntöjenvastaisuutta, joka johtaa 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyyn kulutukseen luovutukseen, ole havaittu, kulutukseen luovutuksen katsotaan tapahtuneen valmisteveron alaisten tavaroiden havaitsemisen ajankohtana siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu.

  Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

  Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesta siirron alkamispäivästä saadaan selville, missä jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus tosiasiassa tapahtui, sen katsotaan tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jonka on ilmoitettava asiasta havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

  Jos lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on kantanut veron.

  Jos havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltio on kantanut valmisteveron, se on palautettava tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö siitä, että toinen jäsenvaltio on luovuttanut tavarat kulutukseen.

  Perustelu

  Tarkistus selkeyttää tekstiä ja siinä määritellään tapaus, jossa väliaikaisesti valmisteverottomien valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä sääntöjenvastaisuuden takia.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

  3. Edellä 1 kohdassa sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa siirto tai osa siirrosta ei ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, joka ei ole kuitenkaan sama kuin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tilanne.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 4 kohtaan ja 9 artiklan 1 kohtaan tehtyjen tarkistuksen kanssa.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a) luovutettaviksi hyväksytylle tutkimus- ja kehityslaitokselle, laboratoriolle, valtion laitokselle tai muulle hyväksytylle osapuolelle laaduntestausta, markkinoille saattamista edeltävää tutkimusta ja mahdollisten väärennösten tarkastusta varten, edellyttäen että kyseisiä tuotteita ei katsota olevan kaupallisia määriä.

  Perustelu

  Laaduntestausta tai mahdollisten väärennösten tarkastusta varten tai jotta viranomaisia autettaisiin jäljittämään laitonta kauppaa, tavaroita on siirrettävä jäsenvaltioiden välillä sekä ennen niiden kulutukseen luovuttamista että tämän jälkeen. Joissakin tapauksissa tavaran on saatava viranomaisten ennakkohyväksyntä ennen sen markkinoille laskemista. Missään edellä mainituista tapauksista tuotetta ei luovuteta kulutukseen, ja useimmissa tapauksissa se tuhotaan nopeasti.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena.

  2. Vapautuksiin on sovellettava vastaanottavan jäsenvaltion vahvistamia edellytyksiä ja rajoituksia. Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksen valmisteveron palautuksena. Jäsenvaltioiden vahvistamat veronpalautuksen ehdot eivät saa tehdä vapautuksen hyödyntämisestä liian vaivalloista.

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden harjoittama käytäntö erilaisten verojen suhteen viittaa siihen, että toimilla pyritään vaikeuttamaan veronpalautusten saamista. Ehdotettu säännös olisi luonteeltaan yleinen lauseke, joka mahdollistaisi tämäntyyppisten käytänteiden rajoittamisen.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) ’verovapaalla myymälällä’ lentoasemalla tai satamassa sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;

  b) ’verovapaalla myymälällä’ lentoasemalla tai satamassa taikka kolmannen maan tai kolmannen alueen vastaisella ulkorajalla sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;

  Perustelu

  Olisi säilytettävä mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia sellaisten kauttakulkulentoina toteuttavien matkojen kaikissa välietapeissa, joiden lopullisena määränpäänä on kolmas maa tai kolmas alue.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan välittömänä määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.

  c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan lopullisena määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama, sekä yhteisön alueelta maateitse poistuvaa matkustajaa.

  Perustelu

  Olisi säilytettävä mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia sellaisten kauttakulkulentoina toteuttavien matkojen kaikissa välietapeissa, joiden lopullisena määränpäänä on kolmas maa tai kolmas alue.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Valmisteveron alaisten tavaroiden tuotannon, jalostuksen ja hallussapidon katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos kyseinen toiminta tapahtuu tiloissa, joille on myönnetty 3 kohdan mukainen lupa.

  2. Valmisteveron alaiset tuotteet, joista valmisteveroa ei ole maksettu, on tuotettava, valmistettava ja pidettävä hallussa verottomassa varastossa.

  Perustelu

  Tarkistusta olisi käsiteltävä yhdessä verotonta varastoa koskevan määritelmällisen tarkistuksen kanssa ja siinä pyritään poistamaan sekaannusta aiheuttavia sanamuotoja.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla– 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava lupa toimia ”verottomina varastoina” tiloille, joita käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja hallussapitoon sekä niiden vastaanottamiseen ja lähettämiseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Kohdan poistaminen perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 1 kohta - 2 ja 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

   

   

  Lupaa ei voida evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja aikoo pitää verotonta varastoa lupajäsenvaltioon sijoittautuneen edustajan tai sivuliikkeen välityksellä.

  Lupa edellyttää viranomaisten veronkierron tai väärinkäytön estämiseksi mahdollisesti säätämien edellytysten täyttämistä. Lupaa ei voida kuitenkaan evätä pelkästään sillä perusteella, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon.

  Lupaan on sisällyttävä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toiminnat.

   

  Perustelu

  Tarkistus on seurausta 14 artiklan 3 kohtaan tehdystä tarkistuksesta ja siinä täsmennetään tarvetta estää valmisteveron mahdollinen kiertäminen tai väärinkäytökset.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina yhteisön alueella:

  1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina kahden yhteisössä sijaitsevan paikan välillä myös siinä tapauksessa, että tavarat on siirretty kolmannen maan kautta tai kolmannessa maassa sijaitsevan alueen kautta.

  Perustelu

  Täsmennetään edellytyksiä valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomalle siirrolle.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta– a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (ii) sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolle määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä väliaikaisesti valmisteverottomina siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita, jäljempänä ’rekisteröity vastaanottaja’;

  (ii) rekisteröidyn vastaanottajan tiloihin;

  Perustelu

  Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle tuontijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaiset ovat vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet luvan kyseiseen toimintaan, jäljempänä ’rekisteröity lähettäjä’.

  b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan tai vastaanottajille, jos kyseisten tavaroiden lähettäjänä on rekisteröity lähettäjä

  Perustelu

  Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  Ensimmäisen alakohdan mukaisen luvan saaneen tilapäisesti rekisteröidyn vastaanottajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  Perustelu

  Direktiiviehdotuksessa otetaan käyttöön käsitteet "rekisteröidylle vastaanottaja" ja "tilapäiselle rekisteröity vastaanottaja". Nämä käsitteet olisi saatettava vastaamaan – tähän asti direktiivissä 92/12/ETY käytettyjä – käsitteitä ”rekisteröity elinkeinonharjoittaja” ja ”rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja”.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  20 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen.

  1. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti valmisteverotta vain, jos se tapahtuu 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittua sähköistä hallinnollista asiakirjaa käyttäen. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava asianmukaiset toimet mahdollistaakseen kansallisella tasolla julkisten avainten infrastruktuurin käyttöönoton ja taatakseen näiden avainten yhteentoimivuuden.

  Perustelu

  Sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin mukaan sen varmistamiseksi, että sähköisellä asiakirjalla olisi sama oikeudellinen arvo kuin asiakirjalla, jossa on käsin tehty allekirjoitus, on tärkeää, että julkisten avainten infrastruktuuri, joka on sähköisen allekirjoittamisen edellytys, otettaisiin käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja että kansallisten järjestelmien välinen yhteentoimivuus taattaisiin.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  22 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että tietokoneistettua järjestelmää käyttävä lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu.

  Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisen jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että lähettäjä jakaa energiatuotteiden väliaikaisesti valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan:

   

  a) valmisteveron alaisten tavaroiden kokonaismäärä ei muutu sekä

   

  b) jakaminen suoritetaan tällaisen menettelyn sallivan jäsenvaltion alueella.

  Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei tällaista jakamista saa suorittaa niiden alueella.

  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sallivatko ne siirron jakamisen niiden alueella ja millaisin edellytyksin. Komissio toimittaa kyseiset tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

  Perustelu

  Esitetään kaksi ehtoa - a) ja b) -, jos lähettäjä haluaa jakaa valmisteverottoman siirron kahdeksi tai useammaksi siirroksi ja asetetaan jäsenvaltioille velvoite ilmoittaa komissiolle sallituista siirtojen jakamisista.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  28 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella.

  Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden alueella, mukaan lukien mahdollisuus olla säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.

  Perustelu

  Tämä on jäsenvaltioille asetettu lisävaatimus, jonka perusteella ne voivat olla perustelluissa tapauksissa säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  29 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Asianomaiset jäsenvaltiot voivat vahvistaa keskinäisellä sopimuksella yksinkertaistettuja menettelyjä, joita sovelletaan seuraaviin väliaikaisesti valmisteverottomiin siirtoihin:

  Keskinäisellä sopimuksella ja kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden vahvistamin edellytyksin voidaan vahvistaa yksinkertaistettuja menettelyjä kahden tai useamman jäsenvaltion alueella usein ja säännöllisesti tapahtuviin valmisteverottomiin siirtoihin.

  1) yhden tai useamman jäsenvaltion tiettyjen talouden toimijoiden välillä usein ja säännöllisesti tapahtuvat siirrot;

  Tämä säännös koskee myös kiinteitä putkijohtoja pitkin tapahtuvia siirtoja.

  2) yhdessä jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion kautta tiettyjen talouden toimijoiden välillä usein ja säännöllisesti tapahtuvat siirrot;

   

  3) kahden tai useamman jäsenvaltion välillä kiinteitä putkijohtoja pitkin tapahtuvat siirrot.

   

  Perustelu

  Uudelleen laaditun kohdan tarkoituksena on yksinkertaistaa menettelyä ja säädöstä.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yksityishenkilöiden hankkimiin muihin valmisteveron alaisiin tavaroihin kuin tupakkaan sovelletaan ensimmäistä alakohtaa myös tapauksissa, joissa tavarat on kuljetettu heidän puolestaan.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään poistamaan mahdollisuus valmisteveron alaisiin tavaroihin liittyviin väärinkäytöksiin.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  30 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jäsenvaltiot voivat 2 artiklan e alakohdan soveltamiseksi vahvistaa yksinomaan näyttöä varten ohjetasot. Ohjetasojen pitäisi olla vähintään:

   

  a) valmistettu tupakka:

   

  savukkeet - 800 kappaletta

   

  pikkusikarit (sikarit, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta) - 400 kappaletta

   

  sikarit - 200 kappaletta

   

  piippu- ja savuketupakka - 1,0 kilogrammaa;

   

  b) alkoholijuomat:

   

  alkoholipitoiset juomat - 10 litraa

   

  välituotteet - 20 litraa

   

  viinit (joista enintään 60 litraa kuohuviinejä) - 90 litraa

   

  oluet - 110 litraa.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään säilyttämään direktiivin 92/12/ETY 9 artiklan 2 kohdassa asetetut määrälliset rajoitukset, jotta voidaan estää jäsenvaltioiden viranomaisten harkinnanvarainen kohtelu.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  34 artikla – 4 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion veroviranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään;

  a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin, josta valmisteveron alaiset tavarat lähetetään ja hankittava kyseisiltä viranomaisilta rekisteröintiasiakirja;

  Perustelu

  Lisävaatimuksen tarkoituksena on estää väärinkäytökset.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  37 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Merkit myöntänyt jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa niiden hankkimiseksi maksettujen summien tai annettujen vakuuksien palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen ehdoksi näytön siitä, että kyseiset merkit on poistettu tai tuhottu.

  Perustelu

  Lisäehdon tarkoituksena on selkeyttää menettelyä ja huolehtia maksettujen summien tai annettujen vakuuksien ripeästä palauttamisesta, jos valmisteveron alaisten tavaroiden vero- tai tunnistemerkit on poistettu tai tuhottu.

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  42 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kumotaan direktiivi 92/12/ETY [1 päivästä huhtikuuta 2009].

  Kumotaan direktiivi 92/12/ETY 1 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen.

   

  Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen 43 artiklassa määritellyin rajoituksin ja siinä määriteltyjä tarkoituksia varten.

  Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

  Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

  Perustelu

  Tarkistus merkitsee huomattavaa muutosta ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä 43 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa. Siinä annetaan vuosi lisäaikaa ennen EMCS-järjestelmän voimaantuloa ja eräitä direktiivin 92/12/ETY säännöksiä sovelletaan yhä jonkin aikaa.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  43 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lähtöjäsenvaltiot voivat sallia [31 päivään joulukuuta 2009] sellaiset valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomat siirrot, jotka on tarkoitus aloittaa direktiivin 92/12/ETY 15 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.

  Lähtöjäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään joulukuuta 2010 asti sellaiset valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomat siirrot, jotka on tarkoitus aloittaa direktiivin 92/12/ETY 15 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.

  Perustelu

  Ehdotetaan lisävuotta direktiivin soveltamisen määräajalle ja tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanolle.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  43 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Ennen 1 päivää huhtikuuta 2010 aloitetut valmisteveron alaisten tavaroiden siirrot suoritetaan ja päätetään direktiivin 92/12/ETY säännösten mukaisesti. Tätä direktiiviä ei sovelleta kyseisiin siirtoihin.

  Perustelu

  Seurausta 43 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta, jossa säädetään siirtymäajan järjestelyistä.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [28 päivänä helmikuuta 2009]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  Perustelu

  Yhdenmukainen siirtymäkautta koskevien tarkistusten kanssa.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  44 artikla– 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Niiden on sovellettava näitä säännöksiä [1 päivästä huhtikuuta 2009].

  Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2010.

  Perustelu

  Yhdenmukainen siirtymäkautta koskevien tarkistusten kanssa.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

  Asiasta vastaava valiokunta

  ECON

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  11.3.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Manuel António dos Santos

  13.6.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  26.6.2008

  10.9.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  7.10.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  José Javier Pomés Ruiz

  • [1]  EUVL L 162, 1.7.2003, s. 5.
  • [2]  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/106/EY (EUVL L 359, 4.12.2004, s. 30).
  • [3]  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006. (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN LAUSUNTO (11.9.2008)

  talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä
  (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

  Valmistelija: Bill Newton Dunn

  LYHYET PERUSTELUT

  Ehdotuksessa pyritään tarkistamaan valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä annettua direktiiviä 92/12/ETY. Tällä direktiivillä varmistetaan sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta siltä osin kuin on kyse valmisteveron alaisten tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä yleisistä asioista. Ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on laatia lainsäädännölliset puitteet valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMSC)[1] käyttöä varten. EMCS:llä luodaan entistä tehokkaammat valmisteveroviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat menetelmät. Lisäksi sillä helpotetaan kauppaa liitännäiskustannuksia vähentämällä. Ehdotetulla tekstillä pyritään myös saattamaan direktiivi ajan tasalle, jotta siinä otetaan huomioon lainsäädännössä tapahtunut kehitys sekä yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan valmisteveromenettelyjä tarkoituksena vähentää kaupan toimijoiden valmisteveroa koskevia velvollisuuksia.

  Valmistelija kannattaa ehdotusta, mutta ehdottaa parannuksia seuraaviin kohtiin:

  ·   Modernisoitaessa valmisteveroa koskevia EU:n uusia sääntöjä olisi tehostettava sisämarkkinoiden toimintaa. Valmisteveron alaisten tavaroiden vapaa liikkuvuus tulee yhä todellisemmaksi Euroopan kansalaisille, kun sähköinen kaupankäynti ja etämyynti lisääntyvät. Tällä hetkellä valmisteveron alaisten tuotteiden kauppa on raskaiden hallinnollisten menettelyiden alaista ja vaatii yhä laajoja valvontatoimia, mikä johtuu valmisteveroasteen suuresta vaihtelusta. Asteittainen valmisteveron yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa olisi paras keino korjata tällainen tilanne.

  ·   Ehdotuksessa rajoitetaan verovapaata myyntiä kolmanteen maahan suuntautuvien lento- tai laivamatkojen yhteydessä. Tämä edellyttää luopumista verovapaista myymälöistä maaliikenteessä, koska maarajoilla on aivan liian vaikeata estää mahdollisia veropetoksia, veron kiertämistä tai väärinkäytöksiä. Vaikka tämä on kelvollinen argumentti ja vaikka useimmat maat ovat jo sulkeneet varovapaat myymälänsä maarajoilla, muutamia poikkeuksia on jäljellä erityisesti Kreikassa ja Romaniassa. Valmistelija on samaa mieltä näistä poikkeuksista, koska jotkut raja-alueet ovat taloudellisesti haavoittuvia ja työpaikkoja on vähän. Jotta kuitenkin vältetään jäsenvaltioiden välinen epätasapaino, kyseiset vapautukset on normaalitilanteessa säilytettävä vain, jos verovapaat myymälät sijaitsevat EU:n ulkorajoilla.

  ·   Ehdotuksessa ei selkeytetä verovapaiden myymälöiden asemaa alueellisilla lentokentillä, jotka palvelevat pääasiassa lyhyiden etäisyyksien liikennettä. Valmistelija haluaisi varmistaa, että alueellisilla lentokentillä on jatkossakin oikeus myydä verovapaita tuotteita matkustajille, jotka lentävät EU:ssa sijaitsevalle kansainväliselle lentokentälle jonnekin EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa jatkolentoa varten.

  TARKISTUKSET

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi olisi toteutettava lisäponnisteluja, jotta saavutetaan valmisteveron asteittainen yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa samalla, kun otetaan huomioon tietyt seikat kuten kansanterveys, ympäristönsuojelu ja talousarvio.

  Perustelu

  Asteittainen valmisteveron yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa keskipitkällä aikavälillä olisi paras keino tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä olisi kuitenkin tehtävä jäsenvaltioiden poliittisten tavoitteiden mukaisesti valmisteveron alaisten tavaroiden (alkoholijuomat, tupakkavalmisteet ja energiatuotteet) kulutuksen hillitsemiseksi.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa valmisteverosta sellaiset verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka lentäen tai meritse kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan.

  1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa valmisteverosta sellaiset verovapaiden myymälöiden luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan.

  Perustelu

  Nykyiset verovapaat myymälät EU:n ulkoisilla maarajoilla olisi säilytettävä taloudellisesti heikosti kehittyneiden alueiden tukemiseksi.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) ’verovapaalla myymälällä’ lentoasemalla tai satamassa sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;

  (b) ’verovapaalla myymälällä’ lentoasemalla tai satamassa taikka kolmannen alueen tai kolmannen maan vastaisella maarajalla sijaitsevaa liikettä, joka täyttää toimivaltaisten viranomaisten erityisesti 3 kohdan mukaisesti vahvistamat edellytykset;

  Perustelu

  Seurausta tarkistuksesta 2.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan välittömänä määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.

  (c) ’kolmannelle alueelle tai kolmanteen maahan matkustavalla matkustajalla’ myös matkustajaa, jolla on hallussaan ilma- tai merikuljetusasiakirja, jossa mainitaan lopullisena määräpaikkana kolmannella alueella tai kolmannessa maassa sijaitseva lentoasema tai satama.

  Perustelu

  Verovapaiden ostosten tekeminen (alueellisilla) lentokentillä olisi säilytettävä mahdollisena matkustajille, joilla on jatkolento EU:n ulkopuolelle.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

  Asiasta vastaava valiokunta

  ECON

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  11.3.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Bill Newton Dunn

  25.3.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  28.5.2008

  24.6.2008

  9.9.2008

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.9.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

  • [1]  Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16. kesäkuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  4.3.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  11.3.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  11.3.2008

  ITRE

  11.3.2008

  IMCO

  11.3.2008

  REGI

  11.3.2008

   

  AGRI

  11.3.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  CONT

  26.3.2008

  REGI

  8.4.2008

  AGRI

  31.3.2008

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Astrid Lulling

  11.3.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  16.7.2008

  7.10.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.10.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  17

  2

  10

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Jan Cremers