JELENTÉS a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

21.10.2008 - (COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Astrid Lulling

Eljárás : 2008/0051(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0417/2008

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0078),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0078),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6 0099/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0417/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-Szerződés 250. cikke (2) bekezdésének alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A belső piac működésének fokozására további erőfeszítéseket kell tenni a jövedéki adók Európai Unión belüli harmonizációjának elérésére, egyidejűleg figyelembe véve a közegészségügyi, környezetvédelmi és költségvetési megfontolások szempontjait.

Indokolás

Középtávon a jövedéki adó Európai Unión belüli harmonizálása lenne a legjobb megoldás a belső piac működésének fokozására. Ezt azonban azon tagállami politikai célkitűzésekre tekintettel kell végezni, hogy csökkentsék a jövedéki termékek (szeszes italok, a dohánytermékek és az energiatermékek) fogyasztását.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek.

(4) A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek, azaz az adóalap meghatározására, az adó kiszámítására, valamint az adó kivetésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak.

Indokolás

A szöveg értelmezéséből adódó homályosságok és felesleges problémák elkerülése érdekében a közvetett adókra vonatkozó közösségi jogszabályok fő elemeit a preambulumban is meg kell említeni.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az emberi egészség magas szintű védelme biztosításának szükségességét.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli, nem vethető ki megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.

(9) Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli nem vethető ki, a minden kétséget kizáróan megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.

Indokolás

Egyértelműsítés. Amennyiben a megsemmisülés visszafordíthatatlannak minősül, indokolt a „megsemmisülés” fogalmának egyértelmű meghatározása. Ez a rendelkezés csak azokban az esetekben alkalmazandó, ha az áru teljes bizonyossággal megsemmisült.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A számítógépes rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak egységes adatkészletet és adatstruktúrát kell elfogadniuk nemzeti alkalmazásaikon belül annak érdekében, hogy megbízható hozzáférési felületet biztosítsanak a gazdasági szereplők számára.

Indokolás

E módosítás célja, hogy egy harmonizált, lehetőség szerint középtávon egységes páneurópai, vállalkozáskezelési elektronikus rendszer mellett érveljen. Ha a tagállamok bármilyen módon eltérnek attól, hogy egységes interfészt hozzanak létre a nemzeti EMCS alkalmazásaikhoz, azt eredményezheti, hogy a gazdasági szereplőknek több interfésztípust kell létrehozniuk rendszereiken belül, ami többletköltséget és késedelmet eredményez.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Meg kell határozni a számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén követendő eljárást.

(24) Meg kell határozni a számítógépes rendszer a jövedéki termék mozgásában részt vevő szereplőket nem terhelő okok vagy független okok miatt kialakult elérhetetlensége esetén követendő eljárást.

Indokolás

Egyértelműsítés. A javaslatban szereplő megszövegezés szerint a számítógépes rendszer valamely gazdasági szereplőnek szubjektív okok miatt tulajdonítható elérhetetlensége alapot adhat helyettesítő eljárások alkalmazására.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) Olyan termékek esetén, amelyekre azért vetnek ki jövedéki adót, mert magánszemélyek saját használatukra szerzik be és maguk szállítják el, meg kell határozni a jövedéki termékek mennyiségét.

Indokolás

Ezt a módosítást a 30. cikkhez benyújtott módosítással összefüggésben kell vizsgálni. A módosítás a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó irányadó szintek megállapítására törekszik.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak.

(36) A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak. Az átmeneti időszak hosszát a számítógépes rendszer egyes tagállamokban való tényleges bevezetésének megvalósíthatóságát figyelembe véve kell megállapítani.

Indokolás

A tagállamok tapasztalatai azt mutatják, hogy a hivatali eljárások számítógépesítése, valamint a szükséges digitalizált dokumentumok elérhetővé tétele jogi és szervezési problémákba, valamint a gondolkodásmód megváltoztatásának nehézségeibe ütközhet.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) „jövedéki termékek behozatala”: a jövedéki termékeknek a Közösség területére történő belépése – kivéve, ha a jövedéki termékeket a Közösségbe való belépéskor vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alá vonták –, vagy a jövedéki termékek ilyen vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alóli szabadon bocsátása;

Indokolás

Ez a módosítás szintén az említett, több cikkben is – köztük a 7. cikk (2) bekezdésében – alkalmazott fogalommeghatározás egyértelművé tételére törekszik.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) „bejegyzett címzett”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva adófelfüggesztés hatálya alatt szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen;

Indokolás

Két kifejezés használatos „bejegyzett címzett” (a jövedéki termékek átvételekor) és „bejegyzett feladó” (a jövedéki termékek feladásakor), amelyek zavart okozhatnak, ha azokat a vonatkozó cikkekben a javasolt formában tartjuk meg. Ezért javasoljuk e fogalmak megfelelő helyen történő meghatározását ebben a jogi eszközben.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) „bejegyzett feladó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a szabad forgalomba bocsátásukkor adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket feladja a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban;

1 HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

Indokolás

Lásd a 4. cikk 4a. pontjára (új) vonatkozó indokolást.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) „adóraktári engedélyes”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy jövedéki termékeket állítson elő, dolgozzon fel, tartson, vegyen át vagy adjon fel üzletszerű tevékenysége keretében, amennyiben a jövedéki adó megfizetésére irányuló kötelezettséget adófelfüggesztéses eljárás keretében felfüggesztették;

Indokolás

Az „adóraktári engedélyesre” főként a 15. cikkben hivatkoznak, de az viszonylag homályos, és rossz helyen is szerepel. A fogalommeghatározás célja tehát e helyzet orvoslása.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) „adóraktár”: az a hely, ahol egy adóraktári engedélyes üzletszerű tevékenysége keretében – az adóraktár helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által megállapított bizonyos követelményekre is figyelemmel – adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket állít elő, dolgoz fel, tart, vesz át vagy ad fel;

Indokolás

A 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott adóraktár” kifejezés zavart kelthet, ezért indokolt ez a módosítás. A fogalommeghatározás helye a 4. cikkben van.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f) „a behozatal helye”: az a hely, ahol az áruk a 450/2008/EK rendelettel összhangban történő szabad forgalomba bocsátásukkor találhatók.

Indokolás

Jogi okok miatt pontosítja a „behozatal helyét”.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) jövedéki termékek behozatala.

(c) jövedéki termékek behozatala, beleértve a szabálytalan behozatalt, kivéve, ha a jövedéki termékeket a behozatalkor azonnal adófelfüggesztés alá vonják.

Indokolás

Ez a módosítás a jövedéki termékek behozatalára alkalmazandó feltételek egyértelművé tételére törekszik. Lásd még a fogalommeghatározásokról szóló 4. cikk módosítását.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A jövedéki termékek teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása – beleértve a termék természetes fogyását – nem tekintendő szabad forgalomba bocsátásnak.

4. A jövedéki termékek teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára megfelelő módon bizonyítani kell.

A kérdéses jövedéki termékek károsodását vagy megsemmisülését az illetékes hatóság számára megfelelő módon bizonyítani kell.

Amennyiben az adófelfüggesztéssel történő szállítás esetében nem állapítható meg a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye, úgy tekintendő, hogy az az észlelés helye szerinti tagállamban történt.

Az első albekezdés alkalmazásában a termékek akkor károsodnak helyrehozhatatlanul, ha mindenki számára használhatatlanná válnak.

A tagállamok az adófelfüggesztés hatálya alatt álló jövedéki termékek szándékos megsemmisítését az illetékes hatóságok előzetes engedélyezésének feltételéhez köthetik.

Indokolás

E módosítást a 9. cikkhez kapcsolódó módosításokkal összefüggésben kell vizsgálni. Ez részben átfogalmazással jár, továbbá egyértelművé teszi azokat az eseteket, amikor a nemzeti hatóságok az adófelfüggesztés hatálya alá tartozó áruk megsemmisítését kezelnék.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot kell tekinteni.

1. Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki terméknek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot, idejének pedig a szabálytalanság észlelésének idejét kell tekinteni.

 

Amennyiben a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó jövedéki termékek nem érkeznek meg rendeltetési helyükre és nem tártak fel a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban történő szabad forgalomba bocsátáshoz vezető szabálytalanságot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szabad forgalomba bocsátás abban a tagállamban és akkor történt, amikor és ahol a jövedéki termékeket feltárták.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, ez a tagállam tájékoztatja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, a szabad forgalomba bocsátás helyének ez utóbbi tagállamot kell tekinteni, amely tájékoztatja az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Ha a jövedéki adót a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy az adót a másik tagállamban beszedték.

Ha a jövedéki adót az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy a szabad forgalomba bocsátás a másik tagállamban következett be.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg pontosítását szolgálja, valamint meghatározza azt az esetet, amikor a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó termékek szabálytalanság miatt nem érkeznek meg a rendeltetési helyükre.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1a. Amennyiben a megfelelő bizonyítékok alkalmazásával minden kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, akkor a jövedéki adót abban a tagállamban kell befizetni, amelyben a szabálytalanság megtörtént.

Indokolás

E bekezdés betoldása feloldja a hiányából fakadó bizonytalanságot a jövedékiadó-fizetési kötelezettségre vonatkozóan olyan esetekben, ahol a szabálytalanság ténye és a szabad forgalomba bocsátás helye ismert.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. Amennyiben bizonyíthatóan olyan szabálytalanság történt egy tagállamban, ami a rendeltetési hely szerinti tagállam jövedéki adójegyével ellátott jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, a jövedéki adót csak akkor kell abban a tagállamban megfizetni, amelyikben a szabálytalanságra sor került, ha a rendeltetési hely szerinti tagállam visszafizeti a jövedéki adót a gazdasági szereplőnek.

Indokolás

E bekezdés betoldása tisztázza a fizetési kötelezettség kérdését olyankor, amikor egy tagállam jövedéki adójegyeivel egy másik tagállamban szabálytalanságot követtek el.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2b. Olyan szabálytalanság esetében, amikor egy rendeltetési hely szerinti tagállam nem jövedéki adójegy felhasználásával vet ki jövedéki adót, a jövedéki adót abban a tagállamban kell azonnali hatállyal megfizetni, amelyikben a szabálytalanság történt.

Indokolás

E bekezdés betoldása tisztázza a fizetési kötelezettség kérdését olyankor, amikor egy tagállam jövedéki adójegyeivel egy másik tagállamban szabálytalanságot követtek el.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül, ha a szállítás nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül – a 7 cikk (4) bekezdésében említett helyzeten kívül –, ha a szállítás vagy a szállítás egy része nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.

Indokolás

Ezt a pontosítást a 7. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk (1) bekezdésének módosításával összhangban kell vizsgálni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ea) egy elfogadott kutatási és fejlesztési létesítmény, laboratórium, kormányhivatal vagy a minőségellenőrzés, a piaci bevezetést megelőzően esetleges hamisításra vonatkozó vizsgálatok és ellenőrzések céljait szolgáló egyéb elfogadott egység átadása – feltéve, hogy az érintett termékek nem tekinthetők kereskedelmi mennyiségnek –, amely kapcsán:

 

i) a tagállamok meghatározhatják, mit tekintenek „kereskedelmi mennyiségnek”; valamint

 

ii) a tagállamok egyszerűsített eljárásokat dolgozhatnak ki az e pont alá tartozó termékek szállításának megkönnyítésére.

Indokolás

Gyakori, hogy a termékeket tagállamok között kell szállítani a forgalomba bocsátás előtt és után egyaránt, a minőségellenőrzés, az esetleges hamisításra vonatkozó ellenőrzések vagy a hatóságoknak az illegális kereskedelem megfékezéséhez a termék nyomon követésében nyújtott segítség céljából. Egyes esetekben a hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagyniuk egy termék piacra kerülését. A fenti esetek közül sosem bocsátják a terméket fogyasztásra, és a legtöbb esetben gyorsan megsemmisítik.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet.

2. A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet. A tagállam által meghatározott visszatérítési feltételek nem eredményezhetnek indokolatlanul nehézkes mentességi eljárásokat.

Indokolás

A tagállamokban a különböző adók terén kialakult gyakorlat a visszatérítés megszerzésének megnehezítésére irányuló intézkedések felé mutat. A javasolt rendelkezés általános érvényű záradék lenne, amely az ilyen típusú gyakorlatokat korlátozhatná.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(c) harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas: azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy közvetlen úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő;

(c) „harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas”: azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy végső úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő;

Indokolás

Ahhoz hogy figyelembe vegyék az átszállással történő légi utazás tényeit, fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy vámmentesen lehessen vásárolni az olyan, átszállással történő légi utazás mindegyik szakaszában, amelynek végső úti célja harmadik terület vagy harmadik ország.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (3) bekezdés szerinti engedélyezett helyen történik.

2. A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása – amennyiben nem fizették meg a jövedéki adót – adóraktárban történik.

Indokolás

Ezt a módosítást az „adóraktár” fogalommeghatározására irányuló módosítással együtt kell vizsgálni, és ahhoz hasonlóan célja a zavart okozó megfogalmazás kiküszöbölése.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok illetékes hatóságai „adóraktárnak” minősíthetik a jövedéki termékek aófelfüggesztéssel történő előállításának, feldolgozásának, illetve tartásának, valamint átvételének, illetve feladásának helyét.

törölve

Indokolás

A 4. cikkhez kapcsolódó módosításokból következik.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Az engedély nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a más tagállami illetőségű természetes vagy jogi személy az adóraktárt az engedélyt megadó tagállamban létesített képviselőn vagy fióktelepen keresztül kívánja működtetni.

Az engedélyezésre a hatóságoknak az esetleges adócsalás és visszaélések megelőzése céljából meghatározott feltételei vonatkoznak. Az engedély ugyanakkor nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a természetes vagy jogi személy más tagállamban bír illetőséggel.

Az engedély a 14. cikk (3) bekezdésében említett tevékenységekre terjed ki.

 

Indokolás

Ez a módosítás a 14. cikk (3) bekezdésének módosításából következik, továbbá egyértelművé teszi az esetleges adócsalás vagy visszaélések megelőzésének szükségességét.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A jövedéki termékek a Közösségen belül a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók:

1. A jövedéki termékek a Közösségen belül két pont között a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók, akkor is, ha a termékeket harmadik országon vagy egy harmadik országbeli régión keresztül szállítják:

Indokolás

Ez a módosítás meghatározza a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó jövedéki termékek szállításának feltételeit.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ii) olyan természetes vagy jogi személyhez, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen (a továbbiakban: „bejegyzett címzett”);

(ii) a bejegyzett címzett telephelyére;

Indokolás

A 4. cikkhez kapcsolódó módosításokból következik.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre, ha a jövedéki terméket olyan természetes vagy jogi személy adja fel, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól – az általuk meghatározott feltételekkel – erre engedélyt kapott (a továbbiakban: „bejegyzett feladó”).

(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre vagy címzett számára, ha a jövedéki terméket bejegyzett feladó adja fel.

Indokolás

A módosítás összhangban van a 4. cikkhez kapcsolódó módosításokkal.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai – az általuk meghatározott feltételekkel – megkövetelik, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítással járó kockázatokat biztosíték fedezze; e biztosítékot a következő személyek közül egy vagy több nyújthatja:

1. A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai – az általuk meghatározott feltételekkel – megkövetelik, hogy a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítással járó kockázatokat biztosíték fedezze; e biztosítékot a következő – vagy a nevükben eljáró –személyek közül egy vagy több nyújthatja:

Indokolás

Fel kell hatalmazni harmadik feleket a kérdéses biztosítékok nyújtására a felsorolt személyek nevében.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A biztosítéknak a Közösség egész területén érvényesnek kell lennie.

2. A biztosítéknak a Közösség egész területén érvényesnek kell lennie, és a következők állíthatják ki:

 

(a) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően hitelintézeti tevékenység végzésére feljogosított intézmény1, vagy

 

(b) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően biztosítási tevékenység végzésére feljogosított vállalkozás2.

 

_______________

1 HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

2 HL L 228., 1992.8.11., 1. o.

Indokolás

A 17. cikk (1)bekezdése a 92/12/EGK irányelv 15. cikkének (3) bekezdésében foglaltnál tágabb fogalommeghatározását adja azoknak a személyeknek, akik jogosultak biztosítás nyújtására. A 17. cikk (1) bekezdése nem oldja meg azonban az abból eredő problémát, hogy a tagállamok eltérő feltételeket állapítanak meg a biztosítékot nyújtó személy földrajzi eredetét és személyazonosságát illetően. A javasolt módosítás célja ennek tisztázása.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17a. cikk

 

1. A 17. cikk (1) bekezdésében említett személy kérelmére a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az általa megállapított feltételekkel engedélyezheti, hogy egységes biztosítékot szolgáltassanak a jövedéki adó csökkentett összegére, vagy semmilyen biztosítékot ne szolgáltassanak, feltéve, hogy ezzel párhuzamosan a szállításra eső adózásért viselt felelősséget a szállításért felelős személy biztosítja.

 

2. Az (1) bekezdésben említett engedély kizárólag olyan személynek adható, aki

 

(a) a Közösség vámterületén telepedett le;

 

(b) megfelelő előfeltételekkel rendelkezik a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására vonatkozó biztosíték nyújtását illetően; valamint

 

(c) rendszeresen szolgáltat biztosítékot jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására vonatkozóan, vagy a vámhatóságoknál olyannak tekintik, aki képes teljesíteni az ezen eljárásokkal kapcsolatban őt terhelő kötelezettségeket.

 

3. Az e cikk (1) és (2) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásokat szabályozó rendelkezéseket a 41. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően hozzák meg.

Indokolás

Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c’est l’expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d’une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező bejegyzett címzett köteles:

Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező ideiglenesen bejegyzett címzett köteles:

Indokolás

A javaslat bevezeti a „bejegyzett címzett” és az „ideiglenesen bejegyzett címzett” fogalmát. E két fogalomnak meg kell felelnie a 92/12/EGK irányelvben használt „bejegyzett kereskedő” és „nem bejegyzett kereskedő” fogalmának.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás azon időponttól tekintendő megkezdettnek, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét.

1. A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás azon időponttól tekintendő megkezdettnek, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét. Azt az időpontot, amikor a termék elhagyja a feladó adóraktárt vagy a behozatal helyét, annak a kiegészítő tájékoztató üzenetnek a haladéktalan megküldése határozza meg, amelyet az adóraktár engedélyese vagy az engedélyezett feladó küld az illetékes hatóságnak.

Indokolás

Ajövedéki termékek adófelfüggesztés melletti szállítása során felmerül az esedékes adó beszedésének kockázata. Ezért további garanciákra van szükség, mint például a tájékoztatás azonnali elküldése.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a címzett átvette a terméket, vagy – a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának (iii) alpontjában említett esetben – ha a termék elhagyta a Közösség területét.

2. A jövedéki adó felfüggesztésével történő jövedékitermék-szállítás akkor fejeződik be:

 

– ha a címzett átvette a terméket. Azt az időpontot, amikor a címzett átveszi a terméket, a címzett által az illetékes hatóságnak a termék megérkezésekor azonnal küldött kiegészítő tájékoztató üzenet küldése határozza meg;

 

– ha a 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának (iii) alpontjában említett esetben a termék elhagyta a Közösség területét, vagy azt vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés hatálya alá vonják.

Indokolás

Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy: (1) lehetővé tegyék a tagállamok számára a forgalom valós időben történő ellenőrzését és adott esetben a szükséges ellenőrzések elvégzését (vö. a 2003. június 16-i, 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjával); (2) pontosan meghatározzák a felfüggesztő raktározási rendszerről vagy az átmeneti megőrzési rendszerről adott esetben egy másik kezes által szolgáltatott biztosítékkal lefedett felfüggesztő szállítási rendszerre történő áttérést.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19a. cikk

 

A jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítására alkalmazandó szabályok a feladás helye szerinti tagállam által megállapított feltételek alapján engedélyezhetik, hogy egységes biztosítékot szolgáltassanak a jövedéki adó csökkentett összegére, vagy semmilyen biztosítékot ne szolgáltassanak, feltéve, hogy ezzel párhuzamosan a szállításra eső adózásért viselt felelősséget a szállításért felelős személy biztosítja.

Indokolás

Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c’est l’expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d’une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik.

1. A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik. A tagállamok és a Bizottság meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy nemzeti szinten alakítsák ki a nyilvános kulcsok infrastruktúráját, és biztosítsák azok együttműködési képességét.

Indokolás

Az elektronikus aláírásról szóló irányelv értelmében ahhoz, hogy az elektronikus dokumentum jogi érvényessége a saját kézzel aláírt dokumentuméval azonos legyen, fontos, hogy az elektronikus aláírásokhoz szükséges nyilvános kulcson alapuló infrastruktúrát minden tagállamban létrehozzák, és biztosítsák az egyes országok rendszereinek együttműködési képességét.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A címzettnek közölnie kell az adminisztratív hivatkozási kódot a termékeket kísérő személlyel.

6. A feladott, szállítás alatt lévő termékeket az azonosításukat lehetővé tevő kinyomtatott tájékoztató kíséri.

A kódnak hozzáférhetőnek kell lennie a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás alatt.

 

Indokolás

Az EMCS rendszer bevezetése fokozatosan fog megtörténni. Annak érdekében, hogy e közúti ellenőrzéseket ne akadályozzák a Közösségen belüli szállítás során, elengedhetetlen egy, többek között a küldemény adminisztratív hivatkozási kódját tartalmazó nyomtatvány. Az új számítógépes árutovábbítási rendszerhez (NCTS) – amellyel az összehangolást kifejezetten kérik az 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban – hasonlóan a kísérő nyomtatványnak teljes egészében tartalmaznia kell az elektronikus üzenetben foglalt információt.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy a jövedéki termékek összmennyisége nem változik.

A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy:

 

(a) a jövedéki termékek összmennyisége nem változik; valamint

 

(b) a szállítmány felosztását az eljárást engedélyező tagállam területén bonyolítják le.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy területükön nem végezhető ilyen megosztás.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha engedélyezik a szállítmányok területükön történő megosztását, és közlik vele az arra vonatkozó feltételeket. A Bizottság továbbítja ezt az információt a többi tagállamnak.

Indokolás

A módosítás két feltételt – a) és b) – vezet be arra az esetre, ha a „feladó” „egy” felfüggesztés hatálya alá tartozó szállítást két vagy több szállításra kíván osztani, és azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy tájékoztassák a Bizottságot a szállítmányok megosztásának engedélyezéséről.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Abban az esetben, ha a jövedéki termékeket a 16.cikk (1) bekezdése a) pontjának (i), (ii) vagy (iv) alpontjában, illetőleg a 16. cikk (2) bekezdésében említett rendeltetési helyen veszik át, a címzettnek haladéktalanul elismervényt kell kiállítania a termékek átvételéről (a továbbiakban: „átvételi elismervény”) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a számítógépes rendszeren keresztül.

1. Abban az esetben, ha a jövedéki termékeket a 16.cikk (1) bekezdése a) pontjának (i), (ii) vagy (iv) alpontjában, illetőleg a 16. cikk (2) bekezdésében említett rendeltetési helyen veszik át, a címzettnek legkésőbb az átvételt követő munkanapon elismervényt kell kiállítania a termékek átvételéről (a továbbiakban: „átvételi elismervény”) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai számára a számítógépes rendszeren keresztül.

Indokolás

A valós tapasztalatok fényében a „haladéktalanul” kifejezés nem állja meg a helyét. A 884/2001 rendelet 16. cikkében a nyilvántartásba vételre vonatkozó határidő gyakorlatiasabban van megfogalmazva: „az átvételt követő első munkanapon”.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a kiviteli elismervényt a feladónak.

3. A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb a jövedéki termékek Közösségből való kilépését tanúsító igazolás átvételét követő munkanapon továbbítják a kiviteli elismervényt a feladónak.

Indokolás

Nagyon fontos, hogy ugyanilyen kötelezettség vonatkozzon a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságaira is, konkrét határidő meghatározása mellett.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számítógépes rendszer elérhetőségének helyreállítása után a feladónak haladéktalanul be kell nyújtania az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét. Ez az okmány a 20. cikk (3) bekezdésének megfelelő kiállítását követően az első albekezdés a) pontjában említett papíralapú okmány helyébe lép, és alkalmazandó rá az elektronikus adminisztratív okmányra vonatkozó eljárás.

E küldeményeket a tartalékeljárásnak – köztük a lezárási eljárásnak – megfelelően kell tovább szállítani, még akkor is, ha a számítógépes rendszer a szállítás során újra rendelkezésre áll.

Az elektronikus adminisztratív okmánynak a 20. cikk (3) bekezdése szerinti kiállításáig a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás a papíralapú okmány alapján történik.

 

Indokolás

A szállítások ezt követő bevitele a számítógépes rendszerbe azt eredményezheti, hogy a szállítás garanciavállalását kétszer hívják le, a papír alapú és a számítógépes eljárások lezárása esetlegesen eltér, a papír változatban lévő hibákból eredően esetleges eltérések lehetnek; és félreértések adódhatnak az egyik eljárásnak a másikkal szembeni jogi szempontú elsőbbségét illetően.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha a számítógépes rendszer nem érhető el, az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó más távközlési eszközök útján is közölheti a 20. cikk (8) bekezdésében vagy a 22. cikkben említett információt. Ebből a célból a rendeltetési hely megváltoztatásának vagy megosztásának tájékoztatnia kell a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

2. Ha a számítógépes rendszer nem érhető el, az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó más, tagállamok által meghatározott távközlési eszközök útján is közölheti a 20. cikk (8) bekezdésében vagy a 22. cikkben említett információt. Ebből a célból a rendeltetési hely megváltoztatásának vagy megosztásának tájékoztatnia kell a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Indokolás

A tagállamoknak képesnek kell lenniük azon kommunikációs formák meghatározására, amelyekkel igazolható az elismervény vagy az üzenet elküldése.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak.

A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak, többek között eltekinthetnek az ilyen szállítások elektronikus felügyeletének követelményétől.

Indokolás

Ez a tagállamokra rótt további kötelezettség lehetővé teszi számukra, hogy indokolt esetekben eltekintsenek az elektronikus felügyelet követelményétől.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) a termékek szállítása a 11ea. cikknek megfelelően.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A dohánygyártmányokon kívüli jövedéki termékek esetében az első albekezdés akkor is alkalmazandó, ha a termékeket az őket beszerző magánszemélyek megbízásából szállítják.

törölve

Indokolás

Nemhogy nem kell hatályon kívül helyezni a 92/12 irányelvben javasolt irányadó szinteket, de kötelezővé tételükkel meg is kell azokat erősíteni. Az egységes piacon belüli mozgásszabadság nem szolgáltathat indítékot a jövedékiadó-fizetés elkerülésére, amely többek között az egészségvédelmi előírások betartatásának felel meg.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. (2a) A (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása tekintetében – kizárólag egyfajta bizonyítékként – a tagállamok irányadó szinteket állapíthatnak meg. Az irányadó szintek nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél:

 

(a) Dohánytermékek esetében:

 

– 400 db cigaretta

 

– 200 db szivarka (egyenként legfeljebb 3 gramm tömegű szivar)

 

– 100 db szivar

 

– 0,5 kg fogyasztási dohány

 

(b) Az alkoholtartalmú italok esetében:

 

– 5 l égetett szesz

 

– 10 l köztes alkoholtermék

 

– 45 l bor (beleértve legfeljebb 30 l pezsgőt)

 

– 55 l sör.

Indokolás

Nem szabad megszüntetni az irányadó szinteket, mivel az jogbizonytalanságot és zavart okozhat a fogyasztók és az ellenőrző hatóságok számára egyaránt.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2b. A tagállamok rendelkezhetnek akként is, hogy egy másik tagállamban szabad forgalomba bocsátott ásványolajtermék megvétele esetén a jövedéki adót a fogyasztás szerinti tagállamban kell felszámítani, ha az ilyen termék szállítása magánszemélyek által vagy az ő megbízásukból, a szokásostól eltérő módon történik. Szokásostól eltérő szállítás lehet üzemanyag esetében a járművek üzemanyagtartályán vagy megfelelő tartaléküzemanyag-szállító kannán kívüli, illetve a folyékony fűtőanyagok esetében a hivatásos kereskedők megbízásából végzett tartálykocsis szállítástól eltérő szállítási mód.

Indokolás

Nemhogy nem kell hatályon kívül helyezni a 92/12 irányelvben javasolt irányadó szinteket, de kötelezővé tételükkel meg is kell azokat erősíteni. Az egységes piacon belüli mozgásszabadság nem szolgáltathat indítékot a jövedékiadó-fizetés elkerülésére, amely többek között az egészségvédelmi előírások betartatásának felel meg.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam adóhatóságánál;

(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam adóhatóságánál, valamint e hatóságoktól azonosító okmányt kell szereznie;

Indokolás

Szükséges pontosítani, hogy az eladónak a távértékesítési tevékenységét megelőzően azonosító okmányt kell beszereznie a rendeltetési hely szerinti tagállam hatóságaitól.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 7. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adózási jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel lássák el, amikor szabad forgalomba bocsátásukra a területükön kerül sor, illetve amikor a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 34. cikk (1) bekezdésében szereplő esetekben a területükre ezek a termékek belépnek.

1. A 7. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adózási jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzéssel lássák el, amikor szabad forgalomba bocsátásukra a területükön kerül sor, illetve amikor a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 34. cikk (1) bekezdésében szereplő esetekben a területükre ezek a termékek belépnek.

2. Bármely tagállam, amely megköveteli az (1) bekezdés szerinti adózási jelzés vagy nemzeti azonosító jel használatát, köteles azokat rendelkezésre bocsátani a többi tagállam adóraktár-engedélyesei számára is.

2. Bármely tagállam, amely megköveteli az (1) bekezdés szerinti adózási jelzés vagy nemzeti azonosító jel vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzés használatát, köteles azokat rendelkezésre bocsátani a többi tagállam adóraktár-engedélyesei számára is.

3. Azon rendelkezések sérelme nélkül, amelyet a tagállamok e cikk megfelelő végrehajtásának érdekében, valamint azért alkotnak, hogy kiküszöböljék az adócsalást, az adószabályok kijátszását és a visszaéléseket, a tagállamok biztosítják, hogy e jelzések vagy jelek ne akadályozzák a jövedéki termékek szabad mozgását.

3. Azon rendelkezések sérelme nélkül, amelyet a tagállamok e cikk megfelelő végrehajtásának érdekében, valamint azért alkotnak, hogy kiküszöböljék az adócsalást, az adószabályok kijátszását és a visszaéléseket, a tagállamok biztosítják, hogy e jelzések vagy jelek ne akadályozzák a jövedéki termékek szabad mozgását.

Amennyiben a jövedéki termékeket ilyen jelzésekkel vagy jelekkel látják el, az azok megszerzéséért kifizetett összeget vagy letett biztosítékot a jelzést vagy jelet kibocsátó tagállamban visszatérítik, ha a jövedéki adót más tagállamban vetik ki és szedik be.

Amennyiben a jövedéki termékeket ilyen jelzésekkel vagy jelekkel látják el, az azok megszerzéséért kifizetett összeget vagy letett biztosítékot a jelzést vagy jelet kibocsátó tagállamban visszatérítik, ha a jövedéki adót más tagállamban vetik ki és szedik be.

4. Az (1) bekezdés szerinti adózási jelzések vagy azonosító jelek a kiadásuk szerinti tagállamban érvényesek. A tagállamok azonban kölcsönösen elismerhetik egymás jelzéseinek érvényességét.

4. Az (1) bekezdés szerinti adózási jelzések, nemzeti azonosító jelek vagy bármely más formájú széria- vagy hitelesítési jelzések a kiadásuk szerinti tagállamban érvényesek. A tagállamok azonban kölcsönösen elismerhetik egymás jelzéseinek érvényességét.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az adózási és nemzeti azonosító jelzéseken túl új jelzési formákat engedélyezzhessenek.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelzést vagy jelet kibocsátó tagállam mindazonáltal a jelzések vagy jelek eltávolítását, illetve megsemmisítését igazoló bizonyíték benyújtásához kötheti a kifizetett összeg visszatérítését vagy a letett biztosíték felszabadítását.

Indokolás

E további feltétel célja az eljárás egyértelművé tétele, és a megfizetett vagy biztosítékkal garantált összeg visszatérítésének felgyorsítása arra az esetre, ha a jövedéki termékeken található jelzéseket vagy jeleket eltávolították vagy megsemmisítették.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amíg a Tanács nem fogad el közösségi rendelkezéseket a hajók és légi járművek fedélzeti készletével kapcsolatban, a tagállamok fenntarthatják a tárgyban hozott nemzeti rendelkezéseiket.

Amíg a Tanács nem fogad el közösségi rendelkezéseket a hajók és légi járművek fedélzeti készletével kapcsolatban, a tagállamok fenntarthatják a tárgyban hozott nemzeti rendelkezéseiket. E nemzeti rendelkezéseket közölni kell a többi tagállammal annak érdekében, hogy gazdasági szereplőik számára azok előnyöket hozhassanak.

Indokolás

A javasolt módosítás célja az, hogy megkönnyítsék a tagállamok gazdasági szereplőinek üzleti ügyeit addig, amíg a hajók és a repülőgépek élelmiszerrel való ellátására vonatkozó közösségi rendelkezéseket fogadnak el.

INDOKOLÁS

1.        Általános szempontok

A Parlamentnek véleményezésre benyújtott javaslat a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv („a 92/12/EGK irányelv”) korszerűsítésére és átdolgozására vonatkozik.

A Bizottság 2004-ben már sikertelenül próbálta a 92/12/EGK irányelvet a jövedéki termékek piacának fejlődéséhez igazítani. A Tanácsban folytatott vitákat 2005. januárban megszakították arra várva, hogy a Bizottság benyújtsa az irányelv egyéb szempontokra, különösen az olyan árucikkek szállítására vonatkozó teljes felülvizsgálatát, amelyekre még semmilyen adót sem fizettek. A Parlament 2005. június 8-án kedvező véleményt fogadott el a Bizottság ezen első javaslatáról.

Időközben a Bizottság a 92/12/EGK irányelv módosítására vonatkozóan kidolgozott egy új javaslatot, amely átveszi a 2004-es javaslat tartalmát, és egyéb módosításokat vezet be annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a jövedéki termékek szállítása és felügyelete számítógépes rendszerének (EMCS) bevezetését. Ezt a rendszert a 2003. június 16-i 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat („EMCS határozat”) alapján vezették be, és annak 2009 közepére kell működőképesnek lennie. E számítógépes rendszer megvalósításának biztosításához a 92/12/EGK irányelv bizonyos módosításaira van szükség.

A Bizottságnak a 92/12/EGK irányelv átdolgozását tartalmazó új javaslata egyszerűsíteni és korszerűsíteni kívánja ezt az irányelvet azáltal, hogy csökkenti a szereplőket terhelő kötelezettségeket, miközben lehetővé teszi, hogy eredményesebben küzdjenek a jövedéki adót érintő csalások ellen.

Az előadónak az a véleménye, hogy a bizottsági javaslat számos pontja javítja a jövedéki termékek rendszerét. Az előadó azonban úgy véli, hogy a Bizottság javaslatán túlmutató egyéb javítások szükségesek ahhoz, hogy naprakésszé tegyék a jövedékiadó-rendszert, és azt mind a gazdasági szereplők és magánszemélyek, mind a tagállamok adóigazgatási szervei számára használhatóbbá tegyék. E reformnak köszönhetően a szereplők egy papír nélküli, nagyobb jogi biztonságot nyújtó, egyszerűsített környezettel fognak rendelkezni. Az előadó javasolja, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert, amelyben az igazgatások hatékonyabban és olcsóbban képesek ellenőrizni a jövedéki termékek szállítását, ami lehetővé teszi számukra, hogy eredményesebben küzdjenek az adócsalás ellen.

2.        A javaslat elemzése

A Bizottság javaslata arra irányul, hogy felváltsa a 92/12/EGK irányelvet. 7 fejezetet tartalmaz, amelyből kettőt annak az alábbi két területnek szentelnek, amelyeken a Bizottság a legjelentősebb változtatásokat javasolja:

§ a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása az új EMCS számítógépes rendszerben, amelynek 2009-től kellene alkalmazhatónak lennie (IV. fejezet);

§ a termékek szállítása a szabad forgalomba bocsátást követően, amelyre a 2004-es javaslat vonatkozott, és amelyet a Bizottság néhány kisebb változtatással átvesz az új javaslatában (V. fejezet).

Az I. fejezet (Általános rendelkezések, 1-6. cikk) meghatározza a jövedéki adó jellegét (1. cikk); megszünteti az eljárások megkettőzését a felfüggesztő vámeljárások és a felfüggesztő vámrendszerek esetében (3. cikk (3) bekezdés), és meghatározza az irányelv területi hatályát (5. és 6. cikk).

A II. fejezet (A jövedékiadó-kötelezettség keletkezése, 7-13. cikk) tisztázza és meghatározza a hiányok, szabálytalanságok esetén alkalmazandó szabályokat és eljárásokat, valamint a jövedéki adó visszatérítésének és elengedésének feltételeit: ha a jövedéki adó felfüggesztése keretében hiányt tapasztalnak, az automatikusan szabad forgalomba bocsátásnak minősül (7. cikk (1) bekezdés); a jövedéki termékek teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás esetén nem minősülnek szabad forgalomba bocsátottaknak, az illetékes hatóságoknak nem kell többé megállapítaniuk, hogy a veszteség milyen váratlan esemény vagy elháríthatatlan külső körülmény miatt következett be (7. cikk (4) bekezdés); szintén a tagállamok határozhatják meg a jövedéki adó visszatérítésére és elengedésére vonatkozó eljárásokat (8. cikk); a „szabálytalanság” szó meghatározásával és a „jogsértés” szó törlésével egyszerűbb eljárással lehet megállapítani, hogy mely tagállam jogosult a jövedéki adó beszedésére szabálytalanság esetén; és általánossá teszi azt a szabályt, amely szerint ebben az esetben a szabad forgalomba bocsátás helyének a feladás helye szerinti tagállamot kell tekinteni (9. cikk); a jövedéki adó visszatérítésének és elengedésének feltételeit illetően a javaslat megállapít egy általános elvet, amely szerint a tagállamok határozhatják meg e feltételeket (10. cikk);

A III. fejezet (Előállítás, feldolgozás és tartás, 14. és 15. cikk) megfelel a 92/12/EGK irányelv 11., 12. és 13. cikkének.

A IV. fejezet (Jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása, 16-29. cikk) meghatározza a jövedéki termékeknek az EMCS keretében a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítására alkalmazandó alapvető rendelkezéseket és eljárásokat. Ez az új fejezet jelentősen kibővíti azon személyek körét, akik biztosítékot nyújthatnak (17. cikk); meghatározza azt az időpontot, amikor a jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása megkezdettnek és befejezettnek tekinthető (19. cikk); előírja, hogy a jövedéki termékek szállítása csak akkor történik adófelfüggesztéssel, ha az a jelenlegi papír alapú kísérő okmányt felváltó elektronikus adminisztratív okmánnyal történik (20. cikk); lehetővé teszi, hogy a feladó számára engedélyezzék az energiatermékek szállításának részekre való tagolását (22. cikk); előírja egy elektronikus átvételi elismervény vagy kiviteli elismervény használatát (23. és 24. cikk); előírja az elektronikus kapcsolat hiánya esetén alkalmazandó eljárásokat (25. cikk) vagy akkor, ha a számítógépes rendszer nem érhető el (26. cikk); egyéb egyszerűsítési szabályokat vezet be (28. és 29. cikk).

Az V. fejezet (Jövedéki termék szállítása és adóztatása a szabad forgalomba bocsátást követően, 30-36. cikk) átveszi a Bizottság 2004-es javaslatát. Emlékeztetni kell tehát arra, hogy a Parlament a 2005. június 8-i állásfoglalásában kifejtette véleményét ezen intézkedésekkel kapcsolatban. Amint az ezen állásfoglalást kísérő jogalkotási jelentésben szerepel, a Bizottság javasolja, hogy szüntessék meg az irányadó szinteket, amelyeket a tagállamok annak meghatározásához használnak, hogy a jövedéki termékeket saját szükségletek kielégítésére vagy kereskedelmi célokra szánják. E szintek gyakorlatilag minden tájékoztató jellegét elveszítették, és több tagállam vámhatóságai úgy használják azokat, mint kötelező értékhatárokat. A Parlament 2005. június 8-i állásfoglalását kísérő jogalkotási jelentésében javasolt egy módosítást annak érdekében, hogy oly módon tisztázza az ártatlanság vélelmét és a bizonyítási teher elvét, hogy korlátozza a tagállamok hatóságainak túl nagy mérlegelési jogát a „gyanús” rakományok értékelésekor. Az előadó azt javasolja, hogy vegyék át e módosítást.

Végül emlékeztetni kell a VI. fejezet (Egyéb rendelkezések, 37-39. cikk) és a VII. fejezet (Záró rendelkezések, 40-49. cikk) legfontosabb rendelkezéseire:

§ a 37. cikk számos tényezőt tartalmaz, amelyek célja – az Európai Közösség Bírósága C-374/06. számú BATIG-ügyben hozott ítélete fényében – annak pontosítása, hogy a tagállamok által előírható adózási jelzések nem okozhatnak kettős adóterhet;

§ a 40. cikk az 1999/468/EK határozathoz igazítja az irányelvet („komitológia”);

§ a 43. cikk egy 2009. decemberben véget érő átmeneti időszakot ír elő a számítógépes rendszer bevezetésére, amely időszak alatt a tagállamok használhatják a papíralapú eljárásokat.

3.        Összegzés

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatában az igazgatási eljárásokat egyszerűsítő tényezők többségével. Az információcsere számítógépes rendszerének alkalmazásával a tagállamok hatóságai olyan eszközzel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy célzottabb, jobban a kockázatokra alapozott ellenőrzéseket végezzenek a jövedéki termékek szállításának felügyeletéhez.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslatában foglalt rendelkezések nem elegendőek ahhoz, hogy biztosítsák a magánszemélyek és az EU vállalkozásai számára a határokon kívüli, fölösleges adóakadályoktól mentes áruvásárlás és -értékesítés szabadságát. Az előadó ezért azt javasolja, hogy terjesszék ki a magánszemélyek vásárlásait szabályozó rendelkezéseket (30. cikk) a távértékesítésre (34. cikk), ezáltal létrehozva a magánszemélyek által saját használatra vásárolt jövedéki termékek valódi belső piacát. Az a legkevésbé bürokratikus és egyúttal leghatékonyabb megoldás a hatóságok, az eladók és a magánszemélyek számára, ha a jövedéki adót a beszerzés helye szerinti tagállamban kell fizetni.

A jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítással járó kockázatok fedezését szolgáló biztosítékokat szabályozó rendelkezéseket illetően az előadó azt javasolja, hogy terjesszék ki e biztosítéknyújtási lehetőséget a termék szállításában érdekelt valamennyi személyre. Az előadó javasolja továbbá, hogy tisztázzák, milyen az érvényessége e biztosítéknak az EU-ban.

Az előadó javasolja, hogy a helyes magatartás és a biztosítékrendszer rendszeres használata bizonyos feltételeinek megfelelő felhasználókra enyhített biztosítékrendszert alkalmazzanak.

A 13. cikkre vonatkozóan az előadó azt javasolja, hogy tartsák fenn az Unió külső határain meglévő vámmentes üzleteket.

Az előadó javasolja végezetül, hogy az átszállással történő légi utazás tényeinek figyelembevétele érdekében tartsák fenn annak a lehetőségét, hogy vámmentesen vásárolhassanak azok az utasok, akiknek úti okmányában végső úti célként egy külső állam vagy terület szerepel.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (8.10.2008)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Előadó: Manuel António dos Santos

RÖVID INDOKOLÁS

1. Előzmények

A szóban forgó javaslat fő célkitűzése a jövedéki termékek számítógépes szállítási és felügyeleti rendszerének (EMCS) tagállami adórendszerekbe történő bevezetése.

Ez azért vált szükségessé, mert a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat létrehozta az EMCS-t[1], amelyet a tervek szerint 2009 áprilisában kezdenek majd használni.

A Bizottság szerint az EMCS-t hatékonyságát az az elv biztosítja, hogy a jelenlegi papíralapú kísérő okmányt az elektronikus adminisztratív okmány (EAO) váltja majd fel. Ezáltal „kevésbé papírigényes üzleti környezetet” teremtünk.

A javaslat tárgyalásának másik oka az, hogy igazítani kell a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállításokra vonatkozó rendelkezéseken. Ez lehetővé teszi, hogy az új rendszer szerinti eljárások az ilyen szállításokra is alkalmazhatók legyenek. Így – a Bizottság állítása szerint – „egyszerűbb (…) környezetet teremtenek, miközben egységesebb, gyorsabb és a kockázatokra jobban összpontosító ellenőrzési politika kialakítását teszik lehetővé a jövedéki hatóságok” számára (COM (2008) 78, 2. o.).

E két fő ok vezetett ahhoz, hogy a Bizottság javaslatot tegyen a 92/12/EK irányelv helyett teljesen új irányelv alkotására.

Emlékeztetni kell arra, hogy a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelvet[2] az időközben felmerült számos más kérdés miatt kell felváltani a szóban forgó javaslattal. Ezek a következők: az új jogalkotási normák és fogalmak figyelembe vétele; a szöveg logikai szerkezetét javító átdolgozás; a jövedéki eljárások egyszerűsítése és korszerűsítése.

2. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság érdeke

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság hatásköre szempontjából a bizottságnak mindig is az volt az álláspontja, hogy a Közösség által a tagállamok hozzájárulásával bevezetett bármely adórendszernek a következő célkitűzéseket kell elérnie:

1.  A termelés, valamint az áruk és szolgáltatások elosztása hatékonyságának javítása, főként a bürokrácia csökkentése révén.

2.  A meglévő szabályok javítása és hozzáigazítása az aktuális körülményekhez, különösen a kockázatokra alapozott nyomon követési eljárások megkönnyítése a nemzeti hatóságok számára.

3.  Az eljárások egyszerűsítése és a Közösségen belüli kereskedelem átláthatóságának javítása a jogbiztonság fokozása és tisztességes szabályok alkalmazása révén.

4.  Az adó beszedésére és visszatérítésére szolgáló rendszer nem teremthet megkülönböztető kritériumokat, valamint kerülnie kell a kettős adóztatást.

Elvileg a javaslatot alátámasztó elvek és rendelkezések nem választhatók el az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság konkrét hatáskörétől. A vélemény előadója mégis többek között a következőkre összpontosít: az előállításról, feldolgozásról és tartásról szóló III. fejezet; a jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő szállításáról szóló IV. fejezet; a jelölésekről és a borkistermelőkre vonatkozó rendelkezésekről szóló VI. fejezet.

Az előállításról, feldolgozásról és tartásról szóló III. fejezet

A III. fejezet két cikkből áll: a 92/12/EGK irányelvből átvett 14. és 15. cikkből.

A javaslat először is a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EK tanácsi rendeletben megállapított felfüggesztési eljárásokat veszi át[3]. Ez logikusnak tűnik, nevezetesen a következetesség és az egységesség megőrzése miatt. A Közösségi Vámkódex azonban összetett európai közösségi jogszabály.

A vélemény előadója által javasolt módosítások a javaslat javítására törekszenek, és megfelelő nyomon követést kívánnak biztosítani, miközben a jövedéki termékek a felfüggesztési eljárások rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Másodszor, az „adóraktár engedélyese” e javaslat fontos jogi rendelkezése, mert azt „a jövedéki termékek aófelfüggesztéssel történő előállításának, feldolgozásának, illetve tartásának, valamint átvételének, illetve feladásának” céljaira fogják használni (14. cikk), és mert az „adóraktár engedélyesének” engedélyét a tagállamok öt követelményre figyelemmel adják meg (15. cikk (2) bekezdés).

A vélemény előadója által javasolt módosítások a javaslat javítására törekszenek és céljuk, hogy egyszerűbbé, ugyanakkor kötelezőbb erejűvé tegyék a szabályokat az adóelkerülés és a visszaélések megelőzése érdekében.

A jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő szállításáról szóló IV. fejezet

Ez a fejezet azért fontos az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság számára, mert meghatározza a jövedéki termékek jövedéki adó felfüggesztésével történő, a jövedéki termékek számítógépes szállítási és felügyeleti rendszerén (EMCS) belüli szállítására vonatkozó alapvető rendelkezéseket és eljárásokat.

Meg kell jegyezni, hogy ez a fejezet teljesen új, és az elektronikus adminisztratív okmány bevezetése miatt meglehetősen innovatív. Lényegében új rendszert hoz létre, és gondos megfontolást igényel. A vélemény előadója által javasolt módosítások azért tekinthetők a javaslat javításának, mert tisztázzák az érintett intézmények és a részt vevő szereplők felelősségét.

A jelölésekről és a borkistermelőkre vonatkozó rendelkezésekről szóló VI. fejezet

Ez ugyanolyan fontos az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság számára, mert ezzel egyszerű választási lehetőségünk van a jelölés tekintetében. A tagállamok kötelesek adózási jelzést megállapítani a „jövedéki termékekre”, vagy nemzeti azonosító jellel kell ellátniuk azokat. A jelölés szerepe kettős. Fokoznia kell a jövedéki termékek szabad mozgását, és biztosítania kell a kettős adóztatás elkerülését. A vélemény előadója egyetlen módosítást javasol.

A 38. cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsék a borkistermelőket a III. és a IV. fejezet követelményei alól. Ennek a vélemény előadója örül.

Egyéb módosítások

A vélemény előadója javasolt pár módosítást a fogalommeghatározásokat tartalmazó 4. cikkel kapcsolatban a következetesség javítása és a javaslat egyszerűsítse érdekében.

Emellett a vélemény előadója néhány módosítást nyújt be a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésének és a tárgyalt javaslat hatálybalépésének időpontjára vonatkozóan. Ezek célja, hogy kompromisszumot találjanak a Bizottság optimista javaslata és a nemzeti hatóságok által a jövedéki adók területét szabályozó új jogi eszköz végrehajtása során tapasztalt valóság között. Lényegében az elfogadott módosítások célja a Bizottság által benyújtott javaslat tökéletesítése.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek.

(4) A jövedéki termékeket egyéb, különleges célú közvetett adók is terhelhetik. Ilyen esetben azonban, valamint annak érdekében, hogy a közvetlen adókra vonatkozó közösségi jogszabályok hatékony érvényesülése ne kerüljön veszélybe, a tagállamoknak indokolt megfelelniük a szóban forgó jogszabályok egyes lényeges elemeinek, azaz az adóalap meghatározására, az adó kiszámítására, valamint az adó kivetésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak.

Indokolás

A szöveg értelmezéséből adódó homályosságok és felesleges problémák elkerülése érdekében a közvetett adókra vonatkozó közösségi jogszabályok fő elemeit a preambulumban is meg kell említeni.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli, nem vethető ki megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.

(9) Mivel a jövedéki adó meghatározott termékek fogyasztását terheli nem vethető ki, a minden kétséget kizáróan megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékekre, függetlenül a megsemmisülés, illetve a károsodás körülményeitől.

Indokolás

Egyértelműsítés. Amennyiben a megsemmisülés visszafordíthatatlannak minősül, indokolt a „megsemmisülés” fogalmának egyértelmű meghatározása. Ez a rendelkezés csak azokban az esetekben alkalmazandó, ha az áru teljes bizonyossággal megsemmisült.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A számítógépes rendszer hatékony működésének biztosítása érdekében a tagállamoknak egységes adatkészletet és adatstruktúrát kell elfogadniuk nemzeti alkalmazásaikon belül annak érdekében, hogy megbízható hozzáférési felületet biztosítsanak a gazdasági szereplők számára.

Indokolás

E módosítás célja, hogy egy harmonizált, lehetőség szerint középtávon egységes páneurópai, vállalkozáskezelési elektronikus rendszer mellett érveljen. Ha a tagállamok bármilyen módon eltérnek attól, hogy egységes interfészt hozzanak létre a nemzeti EMCS alkalmazásaikhoz, azt eredményezheti, hogy a gazdasági szereplőknek több interfésztípust kell létrehozniuk rendszereiken belül, ami többletköltséget és késedelmet eredményez.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Meg kell határozni a számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén követendő eljárást.

(24) Meg kell határozni a számítógépes rendszer független okok, illetve a jövedéki termék mozgásában részt vevő szereplőket nem terhelő okok miatt kialakult elérhetetlensége esetén követendő eljárást.

Indokolás

Egyértelműsítés. A javaslatban szereplő megszövegezés szerint a számítógépes rendszer valamely gazdasági szereplőnek szubjektív okok miatt tulajdonítható elérhetetlensége alapot adhat helyettesítő eljárások alkalmazására.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) Olyan termékek esetén, amelyekre azért vetnek ki jövedéki adót, mert magánszemélyek saját használatukra szerzik be és maguk szállítják el, meg kell határozni a jövedéki termékek mennyiségét.

Indokolás

Ezt a módosítást a 30. cikkhez benyújtott módosítással összefüggésben kell vizsgálni. A módosítás a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó irányadó szintek megállapítására törekszik.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak.

(36) A jövedéki adó felfüggesztésével szállított termékek ellenőrzésére szolgáló számítógépes rendszerhez való alkalmazkodás érdekében a tagállamok számára átmeneti időszakot kell biztosítani úgy, hogy ezalatt az említett szállításokra továbbra is a 92/12/EGK irányelvben meghatározott követelmények vonatkozzanak. Az átmeneti időszak hosszát a számítógépes rendszer egyes tagállamokban való tényleges bevezetésének megvalósíthatóságát figyelembe véve kell megállapítani.

Indokolás

A tagállamok tapasztalatai azt mutatják, hogy a hivatali eljárások számítógépesítése, valamint a szükséges digitalizált dokumentumok elérhetővé tétele jogi és szervezési problémákba, valamint a gondolkodásmód megváltoztatásának nehézségeibe ütközhet.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) „jövedéki termékek behozatala”: a jövedéki termékeknek a jövedéki termékek közösségi területére történő belépése – kivéve, ha a jövedéki termékeket a Közösségbe való belépéskor vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alá vonták –, valamint a jövedéki termékek ilyen vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés alóli szabadon bocsátása;

Indokolás

Ez a módosítás szintén az említett, több cikkben is – köztük a 7. cikk (2) bekezdésében – alkalmazott fogalommeghatározás egyértelművé tételére törekszik.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) „bejegyzett címzett”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen;

Indokolás

Két kifejezés használatos: a „bejegyzett címzett” (a jövedéki termékek átvételekor) és „bejegyzett feladó” (a jövedéki termékek feladásakor), amelyek zavart okozhatnak, ha azokat a vonatkozó cikkekben a javasolt formában tartjuk meg. Ezért javasoljuk e fogalmak megfelelő helyen történő meghatározását ebben a jogi eszközben.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) „bejegyzett feladó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a szabad forgalomba bocsátásukkor adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket feladja a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 összhangban;

1 HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

Indokolás

Lásd a 4. cikk 4a. pontjára (új) vonatkozó indokolást.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) „adóraktári engedélyes”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely egy tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy jövedéki termékeket állítson elő, dolgozzon fel, tartson, vegyen át vagy adjon fel üzletszerű tevékenysége keretében, amennyiben a jövedéki adó megfizetésére irányuló kötelezettséget adófelfüggesztéses eljárás keretében felfüggesztették;

Indokolás

Az „adóraktári engedélyesre” főként a 15. cikkben hivatkoznak, de az viszonylag homályos, és rossz helyen is szerepel. A fogalommeghatározás célja tehát e helyzet orvoslása.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) „adóraktár”: az a hely, ahol egy adóraktári engedélyes üzletszerű tevékenysége keretében – az adóraktár helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által megállapított bizonyos követelményekre is figyelemmel – adófelfüggesztés hatálya alá tartozó jövedéki termékeket állít elő, dolgoz fel, tart, vesz át vagy ad fel;

Indokolás

The term: A 14. cikk (3) bekezdésben meghatározott „adóraktár” kifejezés zavart kelthet, ezért indokolt ez a módosítás. A fogalommeghatározás helye a 4. cikkben van.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f) „a behozatal helye”: az a hely, ahol az áruk a 450/2008/EK rendelettel összhangban történő szabad forgalomba bocsátásukkor találhatók.

Indokolás

Jogi okok miatt pontosítja a „behozatal helyét”.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) jövedéki termékek behozatala.

(c) jövedéki termékek behozatala, beleértve a szabálytalan behozatalt, kivéve, ha a jövedéki termékeket a behozatalkor azonnal adófelfüggesztés alá vonják.

Indokolás

Ez a módosítás a jövedéki termékek behozatalára alkalmazandó feltételek egyértelművé tételére törekszik. Lásd még a fogalommeghatározásokról szóló 4. cikk módosítását.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A jövedéki termékek teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása – beleértve a termék természetes fogyását – nem tekintendő szabad forgalomba bocsátásnak.

4. A jövedéki termékek teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye szerinti tagállam illetékes hatósága számára megfelelő módon bizonyítani kell.

A kérdéses jövedéki termékek károsodását vagy megsemmisülését az illetékes hatóság számára megfelelő módon bizonyítani kell.

Amennyiben az adófelfüggesztéssel történő szállítás esetében nem állapítható meg a teljes megsemmisülés vagy helyrehozhatatlan károsodás helye, úgy tekintendő, hogy az az észlelés helye szerinti tagállamban történt.

Az első albekezdés alkalmazásában a termékek akkor károsodnak helyrehozhatatlanul, ha mindenki számára használhatatlanná válnak.

A tagállamok az adófelfüggesztés hatálya alatt álló jövedéki termékek szándékos megsemmisítését az illetékes hatóságok előzetes engedélyezésének feltételéhez köthetik.

Indokolás

E módosítást a 9. cikkhez kapcsolódó módosításokkal összefüggésben kell vizsgálni. Ez részben átfogalmazással jár, továbbá egyértelművé teszi azokat az eseteket, amikor a nemzeti hatóságok az adófelfüggesztés hatálya alá tartozó áruk megsemmisítését kezelnék.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot kell tekinteni.

1. Ha a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítás során olyan szabálytalanság történt, amely a jövedéki termék 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti szabad forgalomba bocsátását eredményezi, és ha a szabad forgalomba bocsátás helye nem határozható meg, akkor ez utóbbinak a feladás helye szerinti tagállamot, idejének pedig a szabálytalanság észlelésének idejét kell tekinteni.

 

Amennyiben a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó jövedéki termékek nem érkeznek meg rendeltetési helyükre, és az ehhez kapcsolódó szabálytalanságot, amely a jövedéki terméknek a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint történő szabad forgalomba bocsátását eredményezi, nem észlelték, a szabad forgalomba bocsátás helyének a jövedéki termékek észlelésének helye szerinti tagállamot, idejének az észlelés időpontját kell tekintetni.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, ez a tagállam tájékoztatja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Amennyiben azonban a szállításnak a 19. cikk (1) bekezdése szerinti megkezdésétől számított három év eltelte előtt megállapítják, hogy ténylegesen melyik tagállamban történt a szabad forgalomba bocsátás, a szabad forgalomba bocsátás helyének ez utóbbi tagállamot kell tekinteni, amely tájékoztatja az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságait.

Ha a jövedéki adót a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy az adót a másik tagállamban beszedték.

Ha a jövedéki adót az észlelés vagy a feladás helye szerinti tagállam már kivetette, akkor ezt az adót vissza kell téríteni vagy el kell engedni, amint bizonyítást nyer, hogy a szabad forgalomba bocsátás a másik tagállamban következett be.

Indokolás

Ez a módosítás a szöveg pontosítását szolgálja, valamint meghatározza azt az esetet, amikor a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó termékek szabálytalanság miatt nem érkeznek meg a rendeltetési helyükre.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül, ha a szállítás nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában szabálytalanságnak az minősül – a 7 cikk (4) bekezdésében említett helyzeten kívül –, ha a szállítás vagy a szállítás egy része nem a 19. cikk (2) bekezdésének megfelelően ér véget.

Indokolás

Ezt a pontosítást a 7. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk (1) bekezdésének módosításával összhangban kell vizsgálni.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) jóváhagyott K+F létesítmény, laboratórium, minisztérium vagy a minőségellenőrzés, az előzetes piaci bevezető vizsgálat és az esetleges hamisítás tekintetében való igazolás céljából jóváhagyott más intézmény részére történő szállítás, feltéve, hogy az érintett áru nem tekinthető kereskedelmi mennyiségnek.

Indokolás

A minőségvizsgálat, az esetleges hamisítás tekintetében való ellenőrzés vagy az illegális kereskedelem nyomon követésében a hatóságoknak nyújtott segítség céljából az áruknak a tagállamok között mozogniuk kell mind a szabad fogyasztásra bocsátás előtt, mind pedig azt követően. Bizonyos esetekben az árut a hatóságoknak előzetesen jóvá kell hagyniuk, mielőtt az belépne a piacra. Egyik fenti esetben sem bocsátják a terméket fogyasztásra, és a legtöbb esetben gyorsan megsemmisítik.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet.

2. A mentesség a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függ. A tagállamok visszatérítés formájában is biztosíthatnak jövedékiadó-mentességet. A tagállam által meghatározott visszatérítési feltételek nem eredményezhetnek indokolatlanul bonyolult mentességi eljárásokat.

Indokolás

A tagállamokban a különböző adók terén kialakult gyakorlat a visszatérítés megszerzésének megnehezítésére irányuló intézkedések felé mutat. A javasolt rendelkezés általános érvényű záradék lenne, amely az ilyen típusú gyakorlatokat korlátozhatná.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) vámmentes üzlet: repülőtér vagy kikötő területén működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;

(b) vámmentes üzlet: repülőtér vagy kikötő területén vagy egy harmadik országgal meglévő határon vagy harmadik területen működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a vámmentes vásárlást az olyan utazások összes szakaszában, amelyeknél a csatlakozó repülőjáratok egy harmadik területet vagy harmadik országot mint végső úti célt érintenek.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas: azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy közvetlen úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő;

(c) harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas: azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy végső úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő, továbbá bármely, az Európai Uniót szárazföldön elhagyó utas.

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a vámmentes vásárlást az olyan utazások összes szakaszában, amelyeknél a csatlakozó repülőjáratok egy harmadik területet vagy harmadik országot mint végső úti célt érintenek.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (3) bekezdés szerinti engedélyezett helyen történik.

2. A jövedéki termékek előállítása, feldolgozása és tartása – amennyiben nem fizették meg a jövedéki adót – adóraktárban történik.

Indokolás

Ezt a módosítást az „adóraktár” fogalommeghatározására irányuló módosítással együtt kell vizsgálni, a módosítás célja továbbá a zavart okozó megfogalmazás kiküszöbölése.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok illetékes hatóságai „adóraktárnak” minősíthetik a jövedéki termékek aófelfüggesztéssel történő előállításának, feldolgozásának, illetve tartásának, valamint átvételének, illetve feladásának helyét.

törölve

Indokolás

A 4. cikkhez kapcsolódó módosításokból következik.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 2 és 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Az engedély nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a más tagállami illetőségű természetes vagy jogi személy az adóraktárt az engedélyt megadó tagállamban létesített képviselőn vagy fióktelepen keresztül kívánja működtetni.

Az engedélyezésre a hatóságoknak az esetleges adócsalás és visszaélések megelőzése céljából meghatározott feltételei vonatkoznak. Az engedély ugyanakkor nem tagadható meg kizárólag arra történő hivatkozással, hogy a természetes vagy jogi személy más tagállamban bír illetőséggel.

Az engedély a 14. cikk (3) bekezdésében említett tevékenységekre terjed ki.

 

Indokolás

Ez a módosítás a 14. cikk (3) bekezdésének módosításából következik, továbbá egyértelművé teszi az esetleges adócsalás vagy visszaélések megelőzésének szükségességét.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A jövedéki termékek a Közösségen belül a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók:

1. A jövedéki termékek a Közösségen belül két pont között a jövedéki adó felfüggesztésével szállíthatók, beleértve azt az esetet is, ha a termékeket harmadik országon vagy egy harmadik országbeli régión keresztül szállítják:

Indokolás

Ez a módosítás meghatározza a jövedéki adó felfüggesztésének hatálya alá tartozó jövedéki termékek szállításának feltételeit.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(ii) olyan természetes vagy jogi személyhez, aki, illetve amely a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól engedélyt kapott, hogy az általuk meghatározott feltételeket betartva a jövedéki adó felfüggesztésével szállított, más tagállamban feladott jövedéki termékeket átvegyen (a továbbiakban: „bejegyzett címzett”);

(ii) egy bejegyzett címzett telephelyére;

Indokolás

A 4. cikkhez kapcsolódó módosításokból következik.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre, ha a jövedéki terméket olyan természetes vagy jogi személy adja fel, aki, illetve amely az importáló tagállam illetékes hatóságaitól – az általuk meghatározott feltételekkel – erre engedélyt kapott (a továbbiakban: „bejegyzett feladó”).

(b) a behozatal helyéről az a) pontban említett bármelyik helyre vagy címzett számára, ha a jövedéki terméket bejegyzett feladó adja fel.

Indokolás

A módosítás összhangban van a 4. cikkhez kapcsolódó módosításokkal.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező bejegyzett címzett köteles:

Az első albekezdés szerinti engedéllyel rendelkező ideiglenesen bejegyzett címzett köteles:

Indokolás

A javaslat bevezeti a „bejegyzett címzett” és az „ideiglenesen bejegyzett címzett” fogalmát. E két fogalomnak meg kell felelnie a 92/12/EGK irányelvben használt „bejegyzett kereskedő” és „nem bejegyzett kereskedő” fogalmának.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik.

1. A jövedéki termékek szállítása csak akkor tekintendő a jövedéki adó felfüggesztésével lebonyolított tevékenységnek, ha a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kiállított elektronikus adminisztratív okmány alapján történik. E célból a tagállamok és a Bizottság meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy nemzeti szinten alakítsák ki a nyilvános kulcsok infrastruktúráját, és biztosítsák azok együttműködési képességét.

Indokolás

Az elektronikus aláírásról szóló irányelv értelmében ahhoz, hogy az elektronikus dokumentum jogi érvényessége a saját kézzel aláírt dokumentuméval azonos legyen, fontos, hogy az elektronikus aláírásokhoz szükséges nyilvános kulcson alapuló infrastruktúrát minden tagállamban létrehozzák, és biztosítsák az egyes országok rendszereinek együttműködési képességét.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy a jövedéki termékek összmennyisége nem változik.

A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a tagállam által meghatározott feltételekkel engedélyezhetik, hogy a számítógépes rendszert használó feladó két vagy több szállításra ossza az energiatermékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását, feltéve, hogy:

 

(a) a jövedéki termékek összmennyisége nem változik; valamint

 

(b) a megosztást egy, az ilyen eljárást engedélyező tagállam területén végzik.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy területükön nem végezhető ilyen megosztás.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha engedélyezik a szállítmányok területükön történő megosztását, és közlik vele az arra vonatkozó feltételeket. A Bizottság továbbítja ezt az információt a többi tagállamnak.

Indokolás

A módosítás két feltételt – a) és b) – vezet be arra az esetre, ha a „feladó” „egy” felfüggesztés hatálya alá tartozó szállítást két vagy több szállításra kíván osztani, és azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy tájékoztassák a Bizottságot a szállítmányok megosztásának engedélyezéséről.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak.

A tagállamok a jövedéki adó felfüggesztésével, teljes egészében saját területükön történő szállítások tekintetében egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak, többek között eltekinthetnek az ilyen szállítások elektronikus felügyeletének követelményétől.

Indokolás

Ez a tagállamokra rótt további kötelezettség lehetővé teszi számukra, hogy indokolt esetekben eltekintsenek az elektronikus felügyelet követelményétől.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállamok egymás közötti megállapodással egyszerűsített eljárásokat is megállapíthatnak a jövedéki adó felfüggesztésével történő alábbi szállítások tekintetében:

Megállapodás útján és az összes érintett tagállam által meghatározott feltételek mellett a jövedéki adó felfüggesztésével történő, két vagy több tagállam területén végbemenő gyakori és rendszeres szállítások céljából egyszerűsített eljárásokat lehet kialakítani.

(1) két vagy több tagállambeli gazdasági szereplők közötti gyakori és rendszeres szállítások;

Ez a rendelkezés magában foglalja a rögzített csővezetéken keresztül történő szállításokat.

(2) ugyanazon tagállambeli gazdasági szereplők közötti, de egy másik tagállamon keresztül történő gyakori és rendszeres szállítások;

 

(3) két vagy több tagállam közötti, rögzített csővezetéken történő szállítások.

 

Indokolás

Ezen új megfogalmazás célja az eljárás és a jogi aktus egyszerűsítése.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A dohánygyártmányokon kívüli jövedéki termékek esetében az első albekezdés akkor is alkalmazandó, ha a termékeket az őket beszerző magánszemélyek megbízásából szállítják.

törölve

Indokolás

E módosítás célja a jövedéki termékekkel való visszaélés lehetőségének kizárása.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. (2a) A (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása tekintetében – kizárólag egyfajta bizonyítékként – a tagállamok irányadó szinteket állapíthatnak meg. Az irányadó szintek nem lehetnek alacsonyabbak a következőknél:

 

(a) dohánytermékek esetében:

 

– cigaretta – 800 db

 

–szivarka (egyenként 3 g-nál kisebb súlyú szivar) – 400 db

 

– szivar – 200 darab

 

– fogyasztási dohány – 1,0 kg

 

(b) az alkoholtartalmú italok esetében:

 

– égetett szesz – 10 l

 

– köztes alkoholtermék – 20 l

 

– bor (beleértve legfeljebb 60 l pezsgőt) – 90 l

 

– sör – 110 l.

Indokolás

A módosítás a 92/12/EGK irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében megállapított mennyiségi korlátokat kívánja fenntartani a tagállami hatóságok diszkrecionális eljárásának megelőzése érdekében.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam adóhatóságánál;

(a) be kell jegyeztetnie magát a jövedéki termékek feladásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál, és be kell szereznie ezen hatóságoktól egy azonosító okmányt;

Indokolás

E további követelmény célja a visszaélések korlátozása.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelzést vagy jelet kibocsátó tagállam mindazonáltal a jelzések vagy jelek eltávolítását, illetve megsemmisítését igazoló bizonyíték benyújtásához kötheti a kifizetett összeg visszatérítését vagy a letett biztosíték felszabadítását.

Indokolás

E további feltétel célja az eljárás egyértelművé tétele, és a megfizetett vagy biztosítékkal garantált összeg visszatérítésének felgyorsítása arra az esetre, ha a jövedéki termékeken található jelzéseket vagy jeleket eltávolították vagy megsemmisítették.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 92/12/EGK irányelv [2009. április 1-jén] hatályát veszti.

A 92/12/EGK irányelv 2010. április 1-jén hatályát veszti.

 

A 92/12/EGK irányelv azonban a 43. cikkben meghatározott kereteken belül és célokra továbbra is alkalmazandó.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

Indokolás

Ez egy lényeges módosítás, és azt a 43. cikk tekintetében javasolt módosításokkal összefüggésben kell vizsgálni. A módosítás lényegében egy további évet tesz lehetővé az új EMCS rendszer hatálybalépése előtt, a 92/12/EGK irányelv néhány rendelkezését pedig még egy rövid ideig alkalmazni kell.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

43 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feladás helye szerinti tagállamok [2009. december 31]-ig továbbra is megengedhetik, hogy a jövedéki termékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását a 92/12/EGK irányelv 15. cikke (6) bekezdésében és 18. cikkében megállapított formai követelményeknek megfelelően kezdjék meg.

A feladás helye szerinti tagállamok 2010. december 31-ig továbbra is megengedhetik, hogy a jövedéki termékeknek a jövedéki adó felfüggesztésével történő szállítását a 92/12/EGK irányelv 15. cikke (6) bekezdésében és 18. cikkében megállapított formai követelményeknek megfelelően kezdjék meg.

Indokolás

Egy további évet javaslunk az irányelv alkalmazásának határideje és a számítógépesített rendszer megvalósítása előtt.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

43 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jövedéki termékek 2010. április 1-jét megelőzően megkezdett szállítását a 92/12/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani és teljesíteni. Ez az irányelv ezekre a szállításokra nem alkalmazandó.

Indokolás

Ez a módosítás a 43. cikk első albekezdésének módosításából következik, és egy átmeneti rendszert tesz lehetővé.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb [2009. február 28]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok 2010. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Indokolás

Összhangban van az átmeneti időszakra vonatkozó módosításokkal.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket [2009. április 1]-től alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. április 1-jétől alkalmazzák.

Indokolás

Összhangban van az átmeneti időszakra vonatkozó módosításokkal.

ELJÁRÁS

Cím

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések

Hivatkozások

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

José Javier Pomés Ruiz

  • [1]  HL L 162., 2003.1.7., 5. o.
  • [2]  HL L 76., 1992.3.23., 1. o. Legutóbb a 2004/106/EK irányelvvel módosított irányelv
    (HL L 359., 2004.12.4., 30. o.)
  • [3] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.
    (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.).

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (11.9.2008)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekrőlszóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Előadó: Bill Newton Dunn

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 92/12/EGK irányelv felülvizsgálata. Ez az irányelv biztosítja a belső piac megfelelő működését a jövedéki termékek szabad mozgásával kapcsolatos általános kérdések tekintetében. A javaslat fő célkitűzése jogszabályi keretrendszer biztosítása a jövedéki termékek számítógépes szállítási és felügyeleti rendszerének (Excise Movement and Control System, a továbbiakban: EMCS)[1] alkalmazásához. Az EMCS hatékonyabb eszközöket teremt a jövedéki hatóságok közötti információcseréhez. Emellett elő fogja segíteni a kereskedelmet a kapcsolódó költségek csökkentése révén. A javasolt szövegnek emellett a célja az irányelv jogszabályi fejlemények figyelembe vételét célzó frissítése, valamint a jövedéki eljárások egyszerűsítése és korszerűsítése a kereskedőket terhelő jövedéki kötelezettségek csökkentése céljából.

Az előadó támogatja a javaslatot, de javításokat javasol az alábbiak szerint:

· A jövedéki adóra vonatkozó uniós szabályok korszerűsítésének fokoznia kell a belső piac működését. A jövedéki termékek mozgásának szabadsága egyre inkább valósággá válik az európai polgárok számára az e-kereskedelem és a távértékesítés fokozódásával. Jelenleg a jövedéki termékek kereskedelmére megterhelő igazgatási eljárások vonatkoznak, és az még mindig kiterjedt ellenőrzést igényel a jövedékiadó-kulcsok nagyfokú eltérései miatt. A jövedéki adó Európai Unión belüli harmonizálása lenne a legjobb megoldás erre helyzetre. A javasolt szöveg korlátozza az adómentes vásárlás lehetőségét a harmadik országokba tartó légi járatok vagy a tengeri átkelés esetében.

· A javasolt szöveg korlátozza az adómentes vásárlás lehetőségét a harmadik országokba tartó légi járatok vagy a tengeri átkelés során. Ez annyit jelent, hogy megszűnnek a vámmentes üzletek a szárazföldi határátkelőkön, mivel a szárazföldi határokon lényegesen nehezebb az adószabályok esetleges kijátszásának, az adófizetés esetleges elkerülésének vagy az esetleges visszaéléseknek a megelőzése. Bár ez egy valós érv és a legtöbb tagállam már bezárta szárazföldi határain az adómentes üzleteket, van még néhány kivétel, nevezetesen Görögországban és Romániában. Az előadó egyetért ezekkel a mentességekkel, mivel egyes határ menti régiók gazdaságilag sérülékenyebbek és a foglalkoztatottság csekély mértékű. Mindazonáltal a tagállamok közötti egyenlőtlenség elkerülésére e mentességeknek rendszerint csak akkor szabad fennmaradniuk, ha a vámmentes üzletek az EU külső határán találhatók.

· A javaslat nem teszi egyértelművé a rendszerint csak rövid távú forgalmat kiszolgáló regionális repülőtereken található vámmentes üzletek helyzetét. Az előadó garantálni kívánja a regionális repülőterek azon jogát, hogy folytassák a vámmentes értékesítést azon utasok számára, akik egy EU-ban található nemzetközi repülőtérre tartanak annak érdekében, hogy átszálljanak egy olyan járatra, amelynek célállomása az EU-n kívül van.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. A belső piac működésének fokozására további erőfeszítéseket kell tenni a jövedéki adó Európai Unión belüli harmonizációjának elérésére, egyidejűleg figyelembe véve a közegészségügyi, környezetvédelmi és költségvetési vonatkozásokat.

Indokolás

Középtávon a jövedéki adó Európai Unión belüli harmonizálása lenne a legjobb megoldás a belső piac működésének fokozására. Ezt azonban azon tagállami politikai célkitűzésekre tekintettel kell végezni, hogy csökkentsék a jövedéki termékek (szeszes italok, a dohánytermékek és az energiatermékek) fogyasztását.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok mentesítést adhatnak a vámmentes üzletben értékesített olyan termékekre, amelyeket harmadik területekre vagy harmadik országokba irányuló légi járaton vagy tengeri hajóúton utazók személyi poggyászukban magukkal vihetnek.

1. A tagállamok mentesítést adhatnak a vámmentes üzletben értékesített olyan termékekre, amelyeket harmadik területekre vagy harmadik országokba utazók személyi poggyászukban magukkal vihetnek. Or.

Indokolás

Az EU külső határain meglévő vámmentes üzleteknek fenn kell maradniuk a gazdaságilag kevésbé fejlett területek támogatása érdekében.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) vámmentes üzlet: repülőtér vagy kikötő területén működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;

(b) vámmentes üzlet: repülőtér vagy kikötő, vagy harmadik terület vagy harmadik ország határán lévő határátkelő területén működő olyan intézmény, amely megfelel az illetékes hatóságok által meghatározott feltételeknek, különös tekintettel a (3) bekezdésre;

Indokolás

A 2. módosításhoz fűzött indokolás nyomán.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas: azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas, aki kijelenti, hogy közvetlen úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő;

(c) a harmadik területre vagy harmadik országba utazó utas fogalmába beletartozik azon, útlevéllel rendelkező légi vagy tengeri utas is, aki kijelenti, hogy végső úti célja harmadik területen vagy harmadik országban található repülőtér vagy kikötő.

Indokolás

Az EU-n kívülre tartó csatlakozó járatok utasai számára fenn kell tartani a regionális repülőtereken történő vámmentes vásárlás lehetőségét.

ELJÁRÁS

Cím

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések

Hivatkozások

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

11.3.2008

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Elfogadás dátuma

10.9.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

  • [1]  Az Európai Parlament és a Tanácsi 2003. június 16-i 1152/2003/EK határozata a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről.

ELJÁRÁS

Cím

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések

Hivatkozások

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

4.3.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

 

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jan Cremers

Benyújtás dátuma

21.10.2008