SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego

21.10.2008 - (COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni: Astrid Lulling

Procedura : 2008/0051(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0417/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego

(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0078),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0099/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6‑0417/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a)celu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego należy kontynuować działania na rzecz osiągnięcia stopniowej harmonizacji stawki podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej przy równoczesnym uwzględnianiu kwestii takich jak ochrona zdrowia publicznegośrodowiska naturalnego oraz względy budżetowe.

Uzasadnienie

Stopniowa średniookresowa harmonizacja podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej stanowiłaby najlepszy sposób na poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego. Należy to jednak realizować w odniesieniu do celów politycznych państw członkowskich, zniechęcając tym samym do spożywania wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i produktów energetycznych).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Wyroby akcyzowe mogą podlegać innym podatkom pośrednim do szczególnych celów. W takim przypadku państwa członkowskie powinny jednak stosować się do głównych elementów przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich, aby nie zagrozić pozytywnemu wpływowi takich przepisów.

(4) Wyroby akcyzowe mogą podlegać innym podatkom pośrednim do szczególnych celów. W takim przypadku, aby nie zagrozić pozytywnemu wpływowi takich przepisów, państwa członkowskie powinny jednak stosować się do głównych elementów przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich, to jest do podstawy opodatkowania, obliczania podatku oraz wymagalnościkontroli podatku.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niejasności oraz zbędnych problemów interpretacyjnych, główne elementy przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich powinny zostać wskazane także w preambule.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Wdrażając niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie uwzględnią konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponieważ podatek akcyzowy jest podatkiem od konsumpcji pewnych wyrobów, nie powinien on być naliczany w przypadku wyrobów akcyzowych, które uległy zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie utracone, bez względu na okoliczności zniszczenia lub utraty.

(9) Ponieważ podatek akcyzowy jest podatkiem od konsumpcji pewnych wyrobów, nie powinien on być naliczany w przypadku wyrobów akcyzowych, które niewątpliwie uległy zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie utracone, bez względu na okoliczności zniszczenia lub utraty.

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. Jeżeli utrata została określona jako nieodwracalna, zasadnym jest dookreślenie pojęcia zniszczenie. Przepis będzie stosowany jedynie w przypadkach uprawdopodobnionych i niebudzących wątpliwości.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu komputerowego państwa członkowskie powinny przyjąćswoich krajowych programach jednolity zestaw danych oraz jednolitą strukturę, tak by udostępnić podmiotom gospodarczym wiarygodny interfejs.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ustanowienie zharmonizowanego, w miarę możliwości w średnioterminowej perspektywie, jednolitego paneuropejskiego systemu łączności elektronicznej do zarządzania przedsiębiorstwami. Wszelkie odstępstwa państw członkowskich od stworzenia jednolitego interfejsu dla ich krajowych programów EMCS mogą sprawić, że podmioty gospodarcze będą tworzyły różne typy interfejsów w ramach swych systemów, co przyniesie dodatkowe koszty oraz spowoduje opóźnienia.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Konieczne jest określenie procedur stosowanych w przypadku, gdy system komputerowy jest niedostępny.

(24) Konieczne jest określenie procedur stosowanych w przypadku, gdy system komputerowy jest niedostępnyprzyczyn nieleżących po stronie podmiotów uczestniczącychprzepływie wyrobów akcyzowych bądźprzyczyn od nich niezależnych.

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. W proponowanej formie spowodowana przez zainteresowanego “subiektywna” niedostępność systemu komputerowego może stać się przesłanką do stosowania procedur zastępczych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)przypadku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym ze względu na fakt, że są nabywaneprzewożone przez osoby prywatne na własny użytek, ilość wyrobów akcyzowych powinna być określona.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 30. Celem jest ustalenie poziomów orientacyjnych dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Aby umożliwić dostosowanie się do elektronicznego systemu kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z okresu przejściowego, w którym przepływ mógłby nadal odbywać się z zachowaniem formalności określonych w dyrektywie 92/12/EWG.

(36) Aby umożliwić dostosowanie się do elektronicznego systemu kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z okresu przejściowego, w którym przepływ mógłby nadal odbywać się z zachowaniem formalności określonych w dyrektywie 92/12/EWG. Długość okresu przejściowego wyznaczyć należy mając na uwadze możliwości faktycznego wdrożenia systemu komputerowegoposzczególnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Doświadczenia państw członkowskich wskazują, że informatyzowanie różnego rodzaju procedur administracyjnych, czy też wprowadzanie cyfrowej formy dokumentów, niesie za sobą problemy natury prawno - organizacyjnej oraz, w przypadku podmiotów objętych regulacją, mentalnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) „przywóz wyrobów akcyzowych” oznacza wprowadzenie wyrobów akcyzowych na terytorium Wspólnoty, chyba że przy wprowadzeniu do Wspólnoty wyroby te zostały objęte zawieszającą procedurą celną, jak również zwolnienie tych wyrobów od jakiejkolwiek zawieszającej procedury celnej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma również na celu sprecyzowanie wspomnianej definicji stosowanej w kilku artykułach, m. in. art. 7 ust. 2.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) „zarejestrowany odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia, na warunkach określonych przez te organy, do odbioru wyrobów akcyzowych przepływającychprocedurze zawieszenia poboru akcyzywysłanychinnego państwa członkowskiego;

Uzasadnienie

Dwa określenia – „zarejestrowany odbiorca”(przy odbiorze wyrobów akcyzowych) i „zarejestrowany wysyłający” (przy wysyłaniu wyrobów akcyzowych) – mogą prowadzić do nieporozumień, jeśli zachowane zostaną zgodnie z propozycją w odnośnych artykułach. Dlatego proponuje się, aby zdefiniować je we właściwym miejscu w tym instrumencie prawnym.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) „zarejestrowany wysyłający” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego importu, na warunkach określonych przez te organy, do wysyłania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzymomencie dopuszczeniu do swobodnego obrotu, zgodnierozporządzeniem (WE) nr 450/2008 Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany kodeks celny)1;

1 Dz. U. L 14504.06.08, s. 1.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie dotyczące art. 4 punkt 4 lit. a (nowa).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) „uprawniony prowadzący skład” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego do produkowania, przetwarzania, przechowywania, odbierania lub wysyłania wyrobów akcyzowychramach prowadzonej działalności przy zawieszonym poborze akcyzyramach procedury zawieszenia poboru akcyzy;

Uzasadnienie

Odniesienie do „uprawnionego prowadzącego skład” pojawia się głównie w art. 15, termin ten jest jednak dosyć nieprecyzyjny i niewłaściwie stosowany. Zdefiniowanie tego określenia ma na celu poprawę tej sytuacji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e) „skład podatkowy” oznacza miejsce,którym wyroby akcyzowe objęte zawieszającą procedurą celną są produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłane przez uprawnionego prowadzącego składramach prowadzonej działalności,zastrzeżeniem pewnych warunków określonych przez właściwe organy państwa członkowskiego,którym znajduje się skład podatkowy;

Uzasadnienie

Definicja terminu „skład podatkowy” zawarta w art. 14 ust. 3 może prowadzić do nieporozumień, co stanowi uzasadnienie dla niniejszej poprawki. Definicja znajduje się w art. 4.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f) „miejsce importu” oznacza miejsce,którym znajdują się wyrobymomencie dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnierozporządzeniem (WE) nr 450/2008.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie definicji „miejsca importu” konieczne jest ze względów prawnych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) przywóz wyrobów akcyzowych.

(c) przywóz wyrobów akcyzowych,tym przywóz niezgodnyprzepisami, chyba że niezwłocznie po przywozie wyroby te zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu jasne określenie okoliczności dotyczących importu wyrobów akcyzowych. Patrz też poprawkę do art. 4 dotycząca definicji.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Za dopuszczenie do konsumpcji nie uważa się całkowitego zniszczenia ani nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych,tym utraty wynikającejwłaściwości tych wyrobów.

4. Całkowite zniszczenie lub nieodwracalną utratę danych wyrobów akcyzowych wykazuje sięsposób wymagany przez właściwe organy państw członkowskich,których miało miejsce całkowite zniszczenie lub nieodwracalna utrata.

Utratę lub zniszczenie danych wyrobów wykazuje sięsposób wymagany przez właściwe organy.

Jeśliprzypadku przepływuramach systemu zawieszenia poboru akcyzy ustalenie miejsca całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty jest niemożliwe, za miejsce to uznaje się państwo członkowskie,którym je wykryto.

Do celów pierwszego akapitu wyroby uznaje się za nieodwracalnie utracone, gdy nie mogą już być przez nikogo użyte.

Państwa członkowskie mogą uzależnić umyślne zniszczenie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy od uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawkami wniesionymi do art. 9. Pociąga to za sobą częściowo przeredagowanie tekstu i precyzyjnie określa przypadki, w których władze krajowe poddałyby zniszczenie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy uprzedniemu zatwierdzeniu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy prowadzących do dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji i jeśli ustalenie miejsca dopuszczenia do konsumpcji jest niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszło w państwie członkowskim wysyłki.

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy prowadzących do dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji zgodnieart. 7 ust. 2 lit. a) i jeśli ustalenie miejsca dopuszczenia do konsumpcji jest niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszło w państwie członkowskim wysyłki i w momencie,którym wykryto nieprawidłowość.

 

Jeśli wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie docierają do miejsca przeznaczeniazwiązanatym nieprawidłowość prowadząca do dopuszczenia wyrobów do konsumpcji zgodnieart. 7 ust. 2 lit. a) nie zostaje wykryta, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszłopaństwie członkowskim i w momencie,którym wyroby akcyzowe zostają wykryte.

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym państwie członkowskim faktycznie miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji, dane państwo członkowskie powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym państwie członkowskim faktycznie miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszłotym państwie członkowskim, które powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wykrycia lub wysyłki.

Jeśli państwo członkowskie wysyłki nałożyło podatek akcyzowy, jest on zwracany lub umarzany niezwłocznie po dostarczeniu przez inne państwo członkowskie potwierdzenia poboru takiego podatku.

Jeśli państwo członkowskie wykrycia lub wysyłki nałożyło podatek akcyzowy, jest on zwracany lub umarzany niezwłocznie po dostarczeniu przez inne państwo członkowskie potwierdzenia dopuszczenia do konsumpcji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wyjaśnienia do wniosku i definiuje przypadek, w którym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie docierają do miejsca przeznaczenia w związku z nieprawidłowością.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1a. Jeżeli istnieje możliwość określenia, za pomocą odpowiednich dowodówponad wszelką wątpliwość miejsca,którym doszło do nieprawidłowości przy przepływie towaru przy zawieszeniu poboru akcyzy, powodujących dopuszczenie wyrobów akcyzowych do konsumpcji, podatek akcyzowy należny jestpaństwie członkowskim,którym doszło do nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu usuwa wszelkie wątpliwości spowodowane pominięciem kwestii należności akcyzy w przypadku nieprawidłowości i znajomości miejsca dopuszczenia do konsumpcji.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.przypadku gdy możliwe jest stwierdzenie, że nieprawidłowość nastąpiłajednympaństw członkowskich, powodując dopuszczenie do obrotu wyrobów akcyzowych,wyniku którego dołączono znaki akcyzy państwa członkowskiego przeznaczenia, obowiązek opłaty akcyzowej powstajepaństwie członkowskim,którym doszło do nieprawidłowości wyłącznie wówczas, jeżeli zostanie ona zwrócona podmiotowi gospodarczemu przez państwo członkowskie przeznaczenia.

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu precyzuje stanowisko odnośnie do należności w przypadku, gdy znaki akcyzowe jednego państwa członkowskiego są przedmiotem nieprawidłowości w innym państwie członkowskim.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b.przypadkach nieprawidłowości, gdzie państwo członkowskie przeznaczenia nie nakłada płaty akcyzowej znakami akcyzowymi, obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego powstaje natychmiastowopaństwie członkowskim,którym doszło do nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu precyzuje stanowisko odnośnie do należności w przypadku, gdy znaki akcyzowe jednego państwa członkowskiego są przedmiotem nieprawidłowości w innym państwie członkowskim.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość oznacza sytuację, w której przepływ nie zakończył się zgodnie z art. 19 ust. 2.

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość oznacza sytuację, inną niż ta,której mowaart. 7 ust. 4, w której przepływ, lub część przepływu, nie zakończył się zgodnie z art. 19 ust. 2.

Uzasadnienie

Niniejsze wyjaśnienie należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 7 ust. 4 i art. 9 ust.1.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ea) do zatwierdzonego ośrodka naukowo-badawczego, laboratorium, departamentu rządowego lub innego zatwierdzonego podmiotu dla celów oceny jakości, badania przed wprowadzeniem na ryneksprawdzenia ewentualnego fałszerstwa, pod warunkiem, że dostarczane wyroby nie występująilości handlowej, przy czym:

 

(i) państwa członkowskie mogą ustalić, jaka ilość jest ilością handlową oraz

 

(ii) państwa członkowskie mogą wprowadzić uproszczone procedury dla ułatwienia przepływu wyrobów objętych tym punktem.

Uzasadnienie

Niejednokrotnie wyroby muszą być transportowane między państwami członkowskimi zarówno przed, jak i po ich dopuszczeniu do konsumpcji w celu oceny jakości, sprawdzenia ewentualnego fałszerstwa lub pomocy władzom przy śledzeniu/wykrywaniu wyrobu w celu zwalczania nielegalnego handlu. W niektórych przypadkach wyrób wymaga wstępnego atestu władz przed wprowadzeniem na rynek. We wszystkich powyższych przypadkach wyrób nie jest dopuszczany do konsumpcji i podlega w większości przypadków szybkiemu zniszczeniu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zwolnienia podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez przyjmujące państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie w postaci zwrotu podatku akcyzowego.

2. Zwolnienia podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez przyjmujące państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie w postaci zwrotu podatku akcyzowego. Warunki zwrotu ustanawiane przez państwo członkowskie nie mogą czynić korzystania ze zwolnienia nadmiernie uciążliwym.

Uzasadnienie

Praktyka państw członkowskich w dziedzinie różnych podatków wskazuje na działania zmierzające do utrudnienia uzyskiwania zwrotów podatków. Proponowany zapis miałby charakter klauzuli generalnej mogącej ograniczać tego typu praktyki.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” oznacza każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że bezpośrednim celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” oznacza każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że ostatecznym celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.

Uzasadnienie

W celu uwzględniania realiów w zakresie lotów z przesiadkami, należy utrzymać możliwość dokonywania zakupów bezcłowych na wszystkich etapach podróży samolotem z przesiadkami, której punktem docelowym jest terytorium trzecie lub kraj trzeci.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uznaje się, że produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy mają miejsceobiektach zatwierdzonych zgodnieust. 3.

2. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych,przypadku których podatek akcyzowy nie został zapłacony, mają miejsceskładzie podatkowym.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką dotyczącą definicji „składów podatkowych”; ma ona również na celu usunięcie niejasnych sformułowań.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy państw członkowskich zatwierdzają obiekty,których wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłaneramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, jako „składy podatkowe”.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapity 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

Fakt posiadania przez osobę fizyczną lub prawną siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskimjej zamiar prowadzenia składu podatkowego za pośrednictwem przedstawiciela lub oddziałupaństwie członkowskim wydającym zezwolenie nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenie jest wydawane na warunkach, jakie państwa członkowskie mogą określićcelu zapobiegania wszelkim ewentualnym przypadkom uchylania się od opodatkowania lub nadużyciom. Fakt posiadania przez osobę fizyczną lub prawną siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim nie może jednak stanowić wyłącznej podstawy odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenie obejmuje działalność,której mowaart. 14 ust. 3.

 

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawki do art. 14 ust. 3 i wyjaśnia potrzebę zapobiegania ewentualnym przypadkom uchylania się od podatku akcyzowego lub jego nadużyciom.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Wspólnoty:

1. Wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między dwoma punktami na terytorium Wspólnoty,tym przez państwo lub terytorium trzecie:

Uzasadnienie

Poprawka uściśla warunki przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 - ustęp 1 - litera a - punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) osoby fizycznej lub prawnej uprawnionej przez właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia, na warunkach określonych przez te organy, do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanychprocedurze zawieszenia poboru akcyzywysłanychinnego państwa członkowskiego, zwanej dalej „zarejestrowanym odbiorcą”;

(ii) siedziba „zarejestrowanego odbiorcy”;

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) z miejsca importu do miejsc przeznaczenia, o których mowa w lit. a), jeśli wyroby są wysyłane przez osobę fizyczną lub prawną odpowiednio uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego importu, na warunkach określonych przez te organy, zwaną dalej „zarejestrowanym wysyłającym”.

(b) z miejsca importu do miejsc przeznaczenia lub zarejestrowanych odbiorców, o których mowa w lit. a), jeśli wyroby są wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami do art. 4.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki wymagają, na ustalonych przez siebie warunkach, gwarancji na pokrycie ryzyka związanego z przepływem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, której może udzielić jedna lub kilka z poniższych osób:

1. Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki wymagają, na ustalonych przez siebie warunkach, gwarancji na pokrycie ryzyka związanego z przepływem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, której może udzielić jedna lub kilka z poniższych osób lub na ich rzecz:

Uzasadnienie

Należy zezwolić osobom trzecim działającym na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób na złożenie powyższej gwarancji.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Gwarancja obowiązuje w całej Wspólnocie.

2. Gwarancja obowiązuje w całej Wspólnociemoże zostać wydana:

 

a) przez instytucję upoważnioną do prowadzenia działalności instytucji kredytowej zgodniedyrektywą 2006/48/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 14 czerwca 2006 r.sprawie podejmowaniaprowadzenia działalności przez instytucje kredytowe1 lub

 

b) przez przedsiębiorstwo upoważnione do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodniedyrektywą 92/49/EWG Radydnia 18 czerwca 1992 r.sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczychadministracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie2.

 

_______________

1 Dz. U. L 17730.06.2006, s. 1.

2 Dz.U. L 22811.08.1992, s. 1.

Uzasadnienie

Artykuł 17 ust. 1 podaje szerszą definicję osób upoważnionych do składania gwarancji od definicji podanej w art. 15 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG. Jednak art. 17 ust. 1 nie rozwiązuje problemu wynikającego z faktu, że państwa członkowskie ustanawiają różne warunki dotyczące pochodzenia geograficznego i tożsamości osoby składającej gwarancję. Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie tego punktu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17 a

 

1. Na wniosek osoby określonejart. 17 ust. 1 właściwe władze państwa członkowskiego wysyłki mogą zezwolić, na określonych przez siebie warunkach, na założenie ogólnej gwarancji na obniżoną kwotę akcyzy lub na brak gwarancji, pod warunkiem, że odpowiedzialność podatkowa za transport jest jednocześnie zagwarantowana przez podmiot odpowiedzialny za transport.

 

2. Zezwolenie,którym mowaust. 1 jest udzielane wyłącznie osobom, które:

 

(a) mają siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty;

 

(b) przestrzegałyprzeszłości zasad składania gwarancji dotyczącej przemieszczania wyrobów akcyzowychprocedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz

 

(c) regularnie składają gwarancje dotyczące przepływu wyrobów akcyzowychprocedurze zawieszenia poboru akcyzy lub są znane organom celnym jako osoby gwarantujące spełnienie obowiązków związanychtymi procedurami.

 

3. Środki regulujące procedurę przyznawania zezwoleń na mocy ust. 12 są określane zgodnieprocedurą regulacyjną,której mowaart. 40 ust. 2.

Uzasadnienie

Podmioty korzystające regularnie z procedury gwarancji powinny mieć możliwość dostępu, pod pewnymi warunkami, do uproszczonego systemu, na przykładzie procedury przewidzianej w art. 61 ust. 5 i 67 znowelizowanego kodeksu celnego, lecz konieczne jest, aby odpowiedzialność podatkową za transport ponosił jednocześnie podmiot odpowiedzialny za transport (najczęściej odbiorca). Obecnie jedynym podmiotem odpowiedzialnym jest wysyłający, a konieczność gwarancji jest uzasadniona ryzykiem strat lub kradzieży podczas transportu, a także brakiem rozliczenia przez odbiorcę.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarejestrowany odbiorca uprawniony do celów pierwszego akapitu ma obowiązek:

Tymczasowo zarejestrowany odbiorca uprawniony do celów pierwszego akapitu ma obowiązek:

Uzasadnienie

W proponowanej dyrektywie wprowadza się pojęcia „zarejestrowanego odbiorcy” i „tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy”. Te pojęcia mają odpowiadać – dotychczas używanym w dyrektywie 92/12/EWG – pojęciom „zarejestrowanego podmiotu gospodarczego” oraz „niezarejestrowanego podmiotu gospodarczego”.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepływ wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uznaje się za rozpoczęty się w momencie opuszczenia przez wyroby składu podatkowego wysyłki lub miejsca importu wyrobów.

1. Przepływ wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uznaje się za rozpoczęty się w momencie opuszczenia przez wyroby składu podatkowego wysyłki lub miejsca importu wyrobów. Moment,którym wyroby opuszczają skład celny lub miejsce importu jest określany za pomocą dodatkowej informacji przesyłanej niezwłocznie do właściwych organów przez osobę uprawnioną do prowadzenia składu celnego lub przez uprawnionego wysyłającego.

Uzasadnienie

Przepływ wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy stwarza ryzyko poboru należnego podatku. W związku z tym należy zapewnić dalsze gwarancje, takie jak na przykład natychmiastowe przekazanie informacji.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przepływ wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uznaje się za zakończonymomencie odbioru wyrobów przez odbiorcę lub,przypadkach,których mowaart. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iii),momencie opuszczenia przez wyroby terytorium Wspólnoty.

2. Przepływ wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy kończy się:

 

momencie odbioru wyrobów przez odbiorcę. Moment,którym odbiorca odbiera wyroby jest określany za pomocą dodatkowej informacji przesyłanej przez odbiorcę natychmiast po dotarciu wyrobów do właściwych organów.

 

przypadkach,których mowaart. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iii),momencie opuszczenia przez wyroby terytorium Wspólnoty lub objęcia ich zawieszającą procedurą celną.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna po pierwsze: (1) aby dać państwom członkowskim możliwość nadzorowania przepływu na bieżącodokonywaniaprzypadku potrzeby niezbędnych kontroli (zob. art. 1 ust. 2 lit. b) decyzji nr 1152/2003/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 16 czerwca 2003 r.),po drugie: (2) aby dokładnie określić przejście między procedurą zawieszeniaramach magazynowania lub tymczasowego składowaniaprocedurą zawieszeniaramach przepływu objętejdanym przypadku gwarancją złożoną przez innego poręczyciela.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19a

 

Przepisy obowiązującezakresie przepływu wyrobów akcyzowychprocedurze zawieszenia poboru akcyzy umożliwiają, na warunkach określonych przez właściwe władze państwa członkowskiego wysyłki, złożenie ogólnej gwarancji na obniżoną kwotę akcyzy lub na zwolnienieobowiązku składania gwarancji, pod warunkiem, że odpowiedzialność podatkowa za transport jest jednocześnie zagwarantowana przez podmiot odpowiedzialny za transport.

Uzasadnienie

Podmioty korzystające regularnie z procedury gwarancji powinny mieć możliwość dostępu, pod pewnymi warunkami, do uproszczonego systemu, na przykładzie procedury przewidzianej w art. 61 ust. 5 i 67 znowelizowanego kodeksu celnego, lecz konieczne jest, aby odpowiedzialność podatkową za transport ponosił jednocześnie podmiot odpowiedzialny za transport (najczęściej odbiorca). Obecnie jedynym podmiotem odpowiedzialnym jest wysyłający, a konieczność gwarancji jest uzasadniona ryzykiem strat lub kradzieży podczas transportu, a także brakiem rozliczenia przez odbiorcę.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepływ wyrobów akcyzowych jest uznawany za przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy towarzyszy mu elektroniczny dokument administracyjny prowadzony zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Przepływ wyrobów akcyzowych jest uznawany za przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy towarzyszy mu elektroniczny dokument administracyjny prowadzony zgodnie z ust. 2 i 3. Państwa członkowskieKomisja przyjmą środki niezbędne do wprowadzenia na poziomie krajowym infrastruktur klucza publicznego oraz do zapewnienia ich interoperacyjności.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie podpisu elektronicznego, aby dokument elektroniczny miał taką samą wartość jak dokument podpisany ręcznie, istotne jest, by wprowadzić we wszystkich państwach członkowskich infrastrukturę klucza publicznego niezbędną do podpisu elektronicznego i by zapewnić interoperacyjność systemów krajowych.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Wysyłający przekazuje numer ewidencyjny osobie towarzyszącej wyrobom.

6. Przesyłce takiej towarzyszą drukowane informacje umożliwiające identyfikację przesyłki podczas przemieszczania.

Numer ten jest dostępny przez cały czas przepływu wyrobówprocedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

Uzasadnienie

Wdrożenie systemu EMCS odbędzie się etapami. Aby nie ograniczać kontroli drogowych podczas przemieszczania wewnątrz Wspólnoty niezbędny jest druk zawierający między innymi numer ewidencyjny przesyłki. Podobnie jak w przypadku nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS), o dostosowanie do którego wyraźne zwrócono się w decyzji nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, druk towarzyszący powinien zawierać pełną informację zawartą w wiadomości elektronicznej.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki może, na warunkach ustalonych przez to państwo członkowskie, zezwolić wysyłającemu korzystającemu z systemu komputerowego na dokonanie podziału przepływu produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływy, pod warunkiem, że całkowita ilość wyrobów akcyzowych nie ulega zmianie.

Właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki może, na warunkach ustalonych przez to państwo członkowskie, zezwolić wysyłającemu korzystającemu z systemu komputerowego na dokonanie podziału przepływu produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływy, pod warunkiem, że:

 

(a) całkowita ilość wyrobów akcyzowych nie ulega zmianie; oraz

 

(b) podział ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, które zezwala na taką procedurę.

Państwo członkowskie może również zastrzec, że taki podział nie może być dokonany na terytorium tego państwa.

Państwo członkowskie powiadamia Komisję, czyna jakich warunkach zezwalają na podział wysyłek na ich terytorium. Komisja przekazuje tę informację innym państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa warunki – (a) i (b) – jeśli „zarejestrowany wysyłający” zamierza dokonać podziału „danego” przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływów, oraz zobowiązanie dotyczące państwa członkowskiego do powiadamiania Komisji o udzieleniu zezwolenia na podział wysyłek.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niezwłocznie po odbiorze wyrobów akcyzowych w miejscach przeznaczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iv) oraz art. 16 ust. 2, odbiorca przesyła właściwym organom państwa członkowskiego przeznaczenia potwierdzenie odbioru za pośrednictwem systemu komputerowego.

1. Po odbiorze wyrobów akcyzowych w miejscach przeznaczenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iv) oraz art. 16 ust. 2, odbiorca przesyła najpóźniejdniu roboczym następującym po dniu odbioru właściwym organom państwa członkowskiego przeznaczenia potwierdzenie odbioru za pośrednictwem systemu komputerowego.

Uzasadnienie

Realia sprawiają, że wyrażenie „niezwłocznie” nie jest do przyjęcia. Termin, w rodzaju tego, który przewidziano w rozporządzeniu 884/2001 dla wpisu do rejestru, art. 16, jest praktyczniejszym rozwiązaniem: „najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu odbioru”.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przekazują potwierdzenie wywozu wysyłającemu.

3. Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przekazują raport wywozu wysyłającemu najpóźniejdniu roboczym następującym po dniu otrzymania certyfikatu poświadczającego, że wyroby podlegające akcyzie opuściły terytorium Wspólnoty.

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby taki sam obowiązek spoczywał na właściwych władzach państwa członkowskiego wywozu, poprzez określenie konkretnego terminu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezwłocznie po przywróceniu dostępności systemu komputerowego wysyłający przedstawia wstępną wersję elektronicznego dokumentu administracyjnego. Po jego przetworzeniu zgodnieart. 20 ust. 3 dokument ten zastępuje dokumentformie papierowej,którym mowalit. a) pierwszego akapitu. Od tej chwili ma zastosowanie procedura odnosząca się do elektronicznego dokumentu administracyjnego.

Przesyłki takie są nadal przemieszczane zgodnieprocedurą awaryjną, włącznieprocedurą zamknięcia, nawet jeżeli dostępność systemu elektronicznego została przywróconatrakcie przemieszczania.

Do czasu przetworzenia elektronicznego dokumentu administracyjnego zgodnieart. 20 ust. 3 uznaje się, że przepływprocedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na podstawie dokumentuformie papierowej.

 

Uzasadnienie

Późniejsze wprowadzenie tego przemieszczania do systemu komputerowego spowodowałoby dwukrotnie powoływanie się na gwarancję obejmującą przemieszczanie, ewentualną niezgodność w odniesieniu do zamknięcia procedury w formie papierowej i elektronicznej, ewentualne niezgodności wynikające z pomyłek w wersji papierowej; dwuznaczność w odniesieniu do nadrzędności z prawnego punktu widzenia jednej procedury nad drugą.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeśli system komputerowy jest niedostępny, uprawniony prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany wysyłający mogą przekazywać informacje, o których mowa w art. 20 ust. 8 i art. 22, za pomocą innych środków komunikacji. W tym celu powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki w momencie zainicjowania zmiany miejsca przeznaczenia lub podziału przepływu.

2. Jeśli system komputerowy jest niedostępny, uprawniony prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowany wysyłający mogą przekazywać informacje, o których mowa w art. 20 ust. 8 i art. 22, za pomocą innych środków komunikacji określonych przez państwa członkowskie. W tym celu powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki w momencie zainicjowania zmiany miejsca przeznaczenia lub podziału przepływu.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określenia środków komunikacji, które umożliwią sprawdzenie potwierdzenia obioru lub wysłania wiadomości.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury w odniesieniu do przepływów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywających się w całości na ich terytorium.

Państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury w odniesieniu do przepływów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywających się w całości na ich terytorium,tym możliwość zniesienia wymogu elektronicznego nadzoru nad takim przepływami.

Uzasadnienie

Poprawka wnosi dodatkowe zobowiązanie nałożone na państwo członkowskie umożliwiające zniesienie wymogu elektronicznego nadzoru nad takimi przepływami.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) przemieszczenia wyrobu zgodnieart. 11 lit. ae.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie do nabywanych przez osoby prywatne wyrobów akcyzowych innych niż wyroby tytoniowe równieżprzypadku, gdy wyroby są przewożoneimieniu tych osób prywatnych.

skreślony

Uzasadnienie

Limitów ilościowych przewidzianych w dyrektywie 92/12 nie tylko nie należy uchylać, lecz wręcz przeciwnie - należy je umocnić, zapewniając ich obowiązkowy charakter. Swobodny przepływ na jednolitym rynku nie może służyć jako pretekst do obchodzenia obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, który ma w szczególności za zadanie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Dla celów ust. 2 lit. e) państwa członkowskie mogą określić, wyłącznie dla celów dowodowych, orientacyjne ilości. Orientacyjne ilości,których mowa powyżej, nie mogą być niższe niż:

 

(a) wyroby tytoniowe

 

- papierosy: 400 sztuk,

 

- cygaretki (cygaramaksymalnej masie 3 g każde): 200 sztuk,

 

- cygara: 100 sztuk,

 

- tytoń: 0,5 kg,

 

(b) napoje alkoholowe

 

- napoje spirytusowe: 5 l,

 

- wyroby pośrednie: 10 l,

 

- wina: 45 l (w tym maksymalnie 30 l win musujących),

 

piwa: 55 l.

Uzasadnienie

Nie należy uchylać limitów ilościowych, ponieważ grozi to niepewnością prawną i brakiem jasności, zarówno dla konsumentów, jak i dla organów kontroli.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Państwa członkowskie mogą także ustalić, że podatek akcyzowy staje się należnypaństwie członkowskim konsumpcjiprzypadku nabycia olejów mineralnych już dopuszczonych do konsumpcjiinnym państwie członkowskim, jeżeli produkty te są przewożone przy użyciu nietypowych środków transportu przez osoby prywatne lub na ich rzecz. Nietypowy transport może obejmować transport paliwsposób inny niżzbiorniku paliwowym pojazdów lubstosownych kanistrach oraz transport płynnych wyrobów grzewczych inaczej niż za pomocą cystern wykorzystywanych na rzecz podmiotów gospodarczych zajmujących się tym zawodowo.

Uzasadnienie

Limitów ilościowych przewidzianych w dyrektywie 92/12 nie tylko nie należy uchylać, lecz wręcz przeciwnie - należy je umocnić, zapewniając ich obowiązkowy charakter. Swobodny przepływ na jednolitym rynku nie może służyć jako pretekst do obchodzenia obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, który ma w szczególności za zadanie zapewnienie ochrony zdrowia publicznego.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) zarejestrować sięorganach podatkowych państwa członkowskiego wysyłki wyrobów akcyzowych;

(a) zarejestrować się we właściwych organach państwa członkowskiego wysyłki wyrobów akcyzowychuzyskać od nich dokument identyfikacyjny;

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że sprzedawca musi uzyskać dokument identyfikacyjny od władz państwa członkowskiego przeznaczenia przed rozpoczęciem sprzedaży wysyłkowej.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą wymagać oznaczania wyrobów akcyzowych za pomocą oznaczeń podatkowych lub krajowych znaków identyfikacyjnych używanych do celów fiskalnychmomencie dopuszczenia wyrobów do konsumpcji na ich terytorium lub,przypadkach określonychpierwszym akapicie art. 31 ust. 1 orazart. 34 ust. 1,momencie wejścia wyrobów na ich terytorium.

1. Nie naruszając przepisów art. 7 ust. 1, państwa członkowskie mogą wymagać oznaczania wyrobów akcyzowych za pomocą oznaczeń podatkowych, krajowych znaków identyfikacyjnych lub za pomocą wszelkich innych form oznakowania serii lub potwierdzenia autentyczności, używanych do celów fiskalnych w momencie dopuszczenia wyrobów do konsumpcji na ich terytorium lub, w przypadkach określonych w pierwszym akapicie art. 31 ust. 1 oraz w art. 34 ust. 1, w momencie wejścia wyrobów na ich terytorium.

2. Państwo członkowski nakazujące stosowanie oznaczeń podatkowych lub krajowych znaków identyfikacyjnych zgodnie z ust. 1 ma obowiązek udostępniać je uprawnionym prowadzącym składy podatkowe w innych państwach członkowskich.

2. Państwo członkowski nakazujące stosowanie oznaczeń podatkowych, krajowych znaków identyfikacyjnych lub wszelkich innych form oznakowania serii lub potwierdzenia autentyczności, zgodnie z ust. 1 ma obowiązek udostępniać je uprawnionym prowadzącym składy podatkowe w innych państwach członkowskich.

3. Nie naruszając przepisów ustanawianych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia właściwego wdrażania niniejszego artykułu oraz zapobiegania oszustwom, uchylaniu się lub nadużyciom, państwa członkowskie dopilnowują, aby takie oznaczenia lub znaki nie stanowiły przeszkód dla swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych.

3. Nie naruszając przepisów ustanawianych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia właściwego wdrażania niniejszego artykułu oraz zapobiegania oszustwom, uchylaniu się lub nadużyciom, państwa członkowskie dopilnowują, aby takie oznaczenia lub znaki nie stanowiły przeszkód dla swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych.

W przypadku umieszczania na wyrobach akcyzowych takich oznaczeń lub znaków państwa członkowskie, które je wydają, muszą zwrócić, umorzyć lub zwolnić wszelkie kwoty zapłacone lub wniesione tytułem gwarancji w celu otrzymania takich oznaczeń lub znaków jeśli akcyza stała się wymagalna w innym państwie członkowskim i została tam pobrana.

W przypadku umieszczania na wyrobach akcyzowych takich oznaczeń lub znaków państwa członkowskie, które je wydają, muszą zwrócić, umorzyć lub zwolnić wszelkie kwoty zapłacone lub wniesione tytułem gwarancji w celu otrzymania takich oznaczeń lub znaków jeśli akcyza stała się wymagalna w innym państwie członkowskim i została tam pobrana.

4. Oznaczenia podatkoweznaki identyfikacyjne używane do celów fiskalnych w rozumieniu ust. 1 są ważne w państwie członkowskim wydającym takie oznaczenia i znaki. Mogą one być jednak wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie.

4. Oznaczenia podatkowe, krajowe znaki identyfikacyjne lub wszelkie inne formy oznakowania serii lub potwierdzenia autentyczności w rozumieniu ust. 1 są ważne jedynie w państwie członkowskim wydającym takie oznaczenia i znaki. Mogą one być jednak wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Należy umożliwić państwom członkowskim dopuszczenie nowych form znakowania innych niż znaki podatkowe i krajowe znaki identyfikacyjne.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, które wydały oznaczenia lub znaki, mogą jednak uzależnić zwrot, umorzenie lub zwolnienie zapłaconej lub wniesionej tytułem gwarancji kwoty od przedstawienia dowodu, że te oznaczenia lub znaki zostały usunięte lub zniszczone.

Uzasadnienie

Ten dodatkowy warunek ma na celu sprecyzowanie procedury i szybkiego zwrotu kwoty zapłaconej lub wniesionej tytułem gwarancji, jeśli znaki lub oznaczenia wyrobów akcyzowych zostały usunięte lub zniszczone.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do czasu przyjęcia przez Radę przepisów wspólnotowych dotyczących zapasów przeznaczonych dla statków i samolotów państwa członkowskie mogą zachować swoje przepisy krajowe w tym zakresie.

Do czasu przyjęcia przez Radę przepisów wspólnotowych dotyczących zapasów przeznaczonych dla statków i samolotów państwa członkowskie mogą zachować swoje przepisy krajowe w tym zakresie. Te krajowe przepisy powinny zostać podane do wiadomości innych państw członkowskich, aby ich podmioty gospodarcze mogły czerpaćnich korzyści.

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest ułatwienie transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze państw członkowskich w oczekiwaniu na przyjęcie przepisów wspólnotowych dotyczących zapasów przeznaczonych dla statków i samolotów.

UZASADNIENIE

1.        Uwagi ogólne

Wniosek przedstawiony Parlamentowi do rozpatrzenia w celu wydania opinii dotyczy modernizacji i przekształcenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (dyrektywa 92/12/EWG).

Komisja próbowała już w 2004 r. bezskutecznie dostosować dyrektywę 92/12/EWG do zmian na rynku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Dyskusje prowadzone w Radzie zostały przerwane w styczniu 2005 r. w oczekiwaniu na przedstawienie przez Komisję pełnego przeglądu dyrektywy obejmującego inne aspekty, a mianowicie nadzór przepływu towarów, w odniesieniu do których nie zapłacono jeszcze żadnego podatku. W dniu 8 czerwca 2005 r. Parlament wydał pozytywną opinię odnośnie do tego pierwszego wniosku Komisji.

W tym czasie Komisja opracowała nowy wniosek dotyczący nowelizacji dyrektywy 92/12/EWG, który zawiera treść wniosku z 2004 r. i wprowadza kolejne zmiany w celu uwzględnienia powstania systemu kontroli przemieszczania towarów akcyzowych. System ten został ustanowiony decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. („decyzja EMCS”) i powinien zacząć działać w połowie 2009 r. Aby wdrożyć ten system, konieczne są pewne zmiany w dyrektywie 92/12/EWG.

Za pomocą tego nowego wniosku dotyczącego przekształcenia dyrektywy 92/12/EWG Komisja zamierza uprościć i unowocześnić tę dyrektywę, zmniejszając obowiązki spoczywające na podmiotach i umożliwiając jednocześnie skuteczniejsze zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku akcyzowego.

Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji zawiera pewne ulepszenia systemu wyrobów akcyzowych. Uważa on natomiast, że konieczne są dalsze ulepszenia wykraczające poza treść wniosku Komisji, aby uaktualnić system akcyz i sprawić, że stanie się on łatwiejszy w zastosowaniu zarówno dla podmiotów gospodarczych, osób prywatnych, jak i organów administracji podatkowej państw członkowskich. Reforma ta, eliminując nośnik papierowy, przyniesie podmiotom gospodarczym uproszczone otoczenie i większą pewność prawną. Sprawozdawca proponuje utworzenie systemu, w którym organy administracji będą w stanie skuteczniej i przy mniejszych kosztach kontrolować przepływ wyrobów akcyzowych, co umożliwi im skuteczniejsze zwalczanie oszust podatkowych.

2.        Analiza wniosku

Celem wniosku Komisji jest zastąpienie dyrektywy 92/12/EWG. Składa się on z 7 rozdziałów, z czego dwa poświęcone są dwóm dziedzinom, do których Komisji proponuje wprowadzić najbardziej znaczące zmiany, a mianowicie:

§ przepływ wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach nowego systemu kontroli EMCS, który powinien być stosowany od 2009 r. (rozdział IV)

§ przepływ wyrobów po dopuszczeniu do konsumpcji, co było przedmiotem wniosku z 2004 r. i co Komisja ponownie zawarła, z kilkoma niewielkimi zmianami, w nowym wniosku (rozdział V).

Rozdział I (Przepisy ogólne, art. 1 do 6) określa charakter podatku akcyzowego (art. 1); eliminuje powielanie procedur w przypadku zawieszających procedur celnych (art.3 ust. 3) i określa terytorialny zakres stosowania dyrektywy (art. 5 i 6).

Rozdział II (Powstanie obowiązku podatkowego, art. 7 do 13) wyjaśnia i uściśla zasady i procedury stosowania w przypadkach ubytków, nieprawidłowości, a także warunki zwrotu i umarzania podatku akcyzowego: wystąpienie ubytków w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy stanowi automatyczne dopuszczenie do konsumpcji (art. 7 ust. 1); wyroby akcyzowe nie będą uznawana za dopuszczone do konsumpcji w przypadku ich całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty, a właściwe organy nie będą miały obowiązku ustalenia przyczyny wystąpienia ubytku w przypadkach losowych lub siły wyższej (art. 7 ust. 4); do kompetencji państw członkowskich należy również określanie procedur dotyczących zwrotu oraz umarzania podatku akcyzowego (art. 8); uproszczono procedurę określania państwa członkowskiego uprawnionego do pobrania podatku akcyzowego w przypadku nieprawidłowości, zdefiniowano termin „nieprawidłowość” i usunięto termin „przestępstwo”; uogólniono zasadę, zgodnie z którą w takiej sytuacji przyjmuje się, że dopuszczenie do konsumpcji miało miejsce w państwie członkowskim wysyłki (art. 9); w odniesieniu do zwrotu lub umarzania podatku akcyzowego wniosek ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą określenie takich warunków należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich (art. 10);

Rozdział III (Produkcja, przetwarzania i przechowywanie, art. 14 i 15) odpowiada artykułom11,12 i 13 dyrektywy 92/12/EWG.

Rozdział IV (Przepływ wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, art.16-29) ustanawia podstawowe przepisy i procedury stosowane do przepływu wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach EMCS. Ten nowy rozdział: znacznie rozszerza zakres osób mogących składać gwarancję (art. 17); określa, kiedy przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uznaje się za rozpoczęty i za zakończony (art. 19); stanowi, że przepływ wyrobów akcyzowych uznaje się za przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy stosowany jest elektroniczny dokument administracyjny, który zastępuje obecny dokument towarzyszący w formie papierowej (art. 20); umożliwia zezwalanie wysyłającym na dokonywanie podziału przepływu produktów energetycznych (art. 22); przewiduje stosowanie elektronicznego potwierdzenia odbioru lub potwierdzenia wywozu (art. 23 i 24); przewiduje procedury na wypadek braku elektronicznych potwierdzeń (art. 25) lub w przypadku niedostępności systemu komputerowego (art. 26); wprowadza inne zasady upraszczające (art. 28 i 29).

Rozdział V (Przepływ i opodatkowanie wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji, art. 30-36) powtarza wniosek Komisji z 2004 r. Należy więc przypomnieć, że Parlament wypowiedział się na temat tych środków w rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. Jak wskazano w sprawozdaniu legislacyjnym załączonym do tej rezolucji, Komisja proponuje zniesienie „poziomów orientacyjnych” stosowanych przez organy państw członkowskich, aby określić, czy wyroby akcyzowe są przeznaczone na potrzeby własne czy też do celów handlowych. W praktyce poziomy te straciły wartość orientacyjną i są stosowane przez organy administracji celnej wielu państw członkowskich jako obowiązkowe limity. W sprawozdaniu legislacyjnym załączonym do rezolucji Parlamentu z dnia 8 czerwca 2005 r. Parlament zaproponował poprawkę w celu przypomnienia zasady domniemania niewinności i ciężaru dowodu, tak aby ograniczyć bardzo szeroki zasięg uprawnień dyskrecjonalnych organów państw członkowskich przy ocenianiu „podejrzanych” ładunków. Sprawozdawca proponuje ponowne zgłoszenie tej poprawki.

Należy również przypomnieć najważniejsze przepisy rozdziału VI (Przepisy różne, art. 37- 39) i VII (Przepisy końcowe, art. 40-49):

§ artykuł 37 zawiera szereg elementów, które mają jasno wskazać, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sprawa C-374/06, BATIG, że oznaczenia podatkowe wymagane przez państwa członkowskie nie mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania;

§ artykuł 40 dostosowuje dyrektywę do decyzji 1999/468/WE („komitologia”);

§ artykuł 43 przewiduje okres przejściowy na wprowadzenie systemu komputerowego, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2009 r. i podczas którego państwa członkowskie będą mogły stosować dokumenty w formie papierowej.

3.        Podsumowanie

Sprawozdawca popiera większość elementów wniosku Komisji upraszczającego procedury administracyjne. Elektroniczny system wymiany informacji stanowić będzie dla władz państw członkowskich narzędzie umożliwiające lepiej ukierunkowane kontrole oparte w większym stopniu na ryzyku, w celu prowadzenia nadzoru przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Sprawozdawca uważa, że przepisy zawarte we wniosku Komisji nie wystarczają, aby zapewnić osobom prywatnym i przedsiębiorstwom UE swobodę kupowania i sprzedawania towarów poza granicami, bez niepotrzebnych przeszkód podatkowych. Sprawozdawca proponuje więc, aby objąć przepisami regulującymi nabywanie wyrobów przez osoby prywatne (art. 30) również sprzedaż wysyłkową (art. 34), tworząc w ten sposób prawdziwy wewnętrzny rynek wyrobów akcyzowych nabywanych przez osoby prywatne na użytek własny. Opodatkowanie akcyzą w państwie członkowskim, w którym wyrób został nabyty jest najmniej biurokratycznym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem zarówno dla organów, jak i sprzedawców oraz osób prywatnych.

W odniesieniu do przepisów regulujących gwarancję na pokrycie ryzyka związanego z przepływem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy sprawozdawca proponuje możliwość udzielenia gwarancji przez każdą zainteresowaną przemieszczaniem wyrobów osobę. Sprawozdawca proponuje również, aby wyjaśnić ważność tej gwarancji w UE.

Sprawozdawca proponuje, aby zastosować system obniżonej gwarancji w odniesieniu do użytkowników spełniających określone warunki dobrego postępowania i regularnego korzystania z systemu gwarancji.

Sprawozdawca proponuje, aby na mocy art. 13 utrzymać sklepy wolnocłowe na zewnętrznych granicach Unii.

Sprawozdawca proponuje również, aby utrzymać możliwość bezcłowego nabywania wyrobów przez pasażerów posiadających dokument podróży, której docelowym punktem jest państwo lub terytorium nienależące do Wspólnoty, aby uwzględnić realia w zakresie lotów z przesiadkami.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań NaukowychEnergii (8.10.2008)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Manuel António dos Santos

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kontekst

Głównym celem przedmiotowego wniosku jest wprowadzenie systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS) do systemów podatkowych państw członkowskich.

Uznaje się to za konieczne, ponieważ system EMCS powstał na podstawie decyzji nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi[1]. Rozpoczęcie stosowania systemu planuje się na kwiecień 2009 r.

Według Komisji do skuteczności systemu EMCS przyczyni się zastąpienie obecnego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej elektronicznym dokumentem administracyjnym (e-AD). Dlatego należy „wyeliminować papierową formę dokumentówobrocie handlowym”.

Drugim powodem rozpatrywania wniosku jest konieczność dostosowania przepisów odnoszących się do przepływu wyrobówprocedurze zawieszenia poboru akcyzy. Umożliwi to objęcie takiego przepływu procedurami obowiązującymi w nowym systemie. Dlatego Komisja wyraża przekonanie, że należy „uprościć (...), jednocześnie umożliwiając organom podatkowym bardziej zintegrowaną, szybsząopartą na analizie ryzyka kontrolę” (COM (2008) 78, str. 2).

Z tych dwóch powodów Komisja zaproponowała zastąpienie dyrektywy 92/12/EWG w całości.

Należy przypomnieć, że dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania[2] powinna być zastąpiona przedmiotowym wnioskiem z uwagi na szereg innych spraw, jakie pojawiły się w międzyczasie.

Mowa tu o uwzględnieniu nowych standardów i koncepcji legislacyjnych,

przekształceniu tekstu celem poprawy jego struktury logicznej oraz uproszczeniu i unowocześnieniu procedur podatkowych.

2. Zainteresowanie komisji ITRE

W związku z zakresem swoich kompetencji komisja ITRE zawsze wyrażała opinię, że każdy system podatkowy wprowadzony przez WE za zgodą państw członkowskich powinien realizować następujące cele:

1.  zwiększenie wydajności produkcji i dystrybucji towarów i usług, głównie poprzez ograniczenie biurokracji;

2.  usprawnienie obecnych przepisów i dostosowanie ich do obecnej sytuacji w celu ułatwienia krajowym administracjom stosowania procedur kontroli opartych na analizie ryzyka;

3.  uproszczenie procedur i zwiększenie przejrzystości w handlu wewnątrzwspólnotowym przez zwiększenie pewności prawnej i stosowanie uczciwych reguł;

4.  system poboru i zwrotu akcyzy nie powinien prowadzić do dyskryminacji ani też do podwójnego opodatkowania.

Z zasady nie należy odłączać podstawowych zasad i postanowień wniosku od szczególnego zakresu kompetencji komisji ITRE. Mimo to sprawozdawca skupia się m. in. na rozdziale III o produkcji, przetwarzaniu i przechowywaniu, rozdziale IV o przepływie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz rozdziale VI o oznaczeniach i drobnych producentach wina.

Rozdział IIIprodukcji, przetwarzaniuprzechowywaniu

W skład rozdziału III wchodzą dwa artykuły – 14 i 15 – pochodzące z dyrektywy 92/12/EWG.

Po pierwsze wniosek czerpie z procedur zawieszających określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny[3]. Wynika() to z potrzeby zachowania spójności. Niemniej Wspólnotowy Kodeks Celny stanowi część złożonego prawa WE.

Poprawki proponowane przez sprawozdawcę mają na celu udoskonalenie wniosku i zapewnienie odpowiedniej kontroli tam, gdzie wyroby akcyzowe podlegają przepisom procedur zawieszających.

Po drugie istotny przepis prawny tego wniosku dotyczy „uprawnionego prowadzącego skład”, ponieważ przy jego udziale „wyroby akcyzowe będą produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy” (art. 14) oraz ponieważ należy spełnić pięć wymagań, aby status „uprawnionego prowadzącego skład” został przyznany przez państwo członkowskie (art. 15, ust. 2).

Celem poprawek proponowanych przez sprawozdawcę jest udoskonalenie wniosku i uczynienie przepisów prostszymi i jednocześnie bardziej wiążącymi, aby zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania oraz nadużyciom.

Rozdział IVprzepływie wyrobów akcyzowychprocedurze zawieszenia poboru akcyzy

Rozdział ten ma istotne znaczenie dla komisji ITRE, ponieważ ustanawia podstawowe przepisy i procedury mające zastosowanie do przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).

Należy zaznaczyć, że ten rozdział jest zupełnie nowy i raczej nowatorski z uwagi na wprowadzenie elektronicznego dokumentu administracyjnego. Przede wszystkim ustanawia on nowy system, co wymaga na wnikliwego rozważenia. Poprawki proponowane przez sprawozdawcę mogą być uważane za udoskonalenie wniosku, ponieważ precyzują odpowiedzialność zainteresowanych instytucji oraz zaangażowanych podmiotów.

Rozdział VIoznaczeniachdrobnych producentach wina

Rozdział ten jest równie istotny dla komisji ITRE ze względu na istniejący obecnie prosty wybór dotyczący „umieszczania oznaczeń”. Wymaga się, aby wyroby akcyzowe opatrzone były przez państwa członkowskie oznaczeniami podatkowymi lub krajowymi znakami identyfikacyjnymi. Umieszczanie oznaczeń ma podwójne zadanie. Powinno usprawniać swobodny przepływ wyrobów akcyzowych oraz przyczyniać się do zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Sprawozdawca proponuje jedną poprawkę.

Artykuł 38 umożliwia państwom członkowskim zwolnienie drobnych producentów wina od wymagań rozdziałów III i IV. Sprawozdawca wyraża zadowolenie w związku z odnośnym artykułem.

pozostałe poprawki

Sprawozdawca proponuje pewną liczbę poprawek do art. 4 dotyczących definicji w celu poprawy spójności i uproszczenia wniosku.

Sprawozdawca wprowadza kilka dodatkowych poprawek w związku z datą uchylenia dyrektywy 92/12/EWG oraz z wejściem w życie przedmiotowego wniosku. Mają one na celu znalezienie kompromisu między optymistycznym wnioskiem Komisji a rzeczywistą sytuacją władz krajowych związaną z wdrażaniem nowych instrumentów prawnych w dziedzinie podatków akcyzowych. Zasadniczym celem przyjętych poprawek jest udoskonalenie wniosku Komisji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka       1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Wyroby akcyzowe mogą podlegać innym podatkom pośrednim do szczególnych celów. W takim przypadku państwa członkowskie powinny jednak stosować się do głównych elementów przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich, aby nie zagrozić pozytywnemu wpływowi takich przepisów.

(4) Wyroby akcyzowe mogą podlegać innym podatkom pośrednim do szczególnych celów. W takim przypadku, aby nie zagrozić pozytywnemu wpływowi takich przepisów, państwa członkowskie powinny jednak stosować się do głównych elementów przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich, to jest podstawy opodatkowania, obliczania podatku oraz wymagalnościkontroli podatku.

Uzasadnienie

Aby uniknąć niejasności oraz zbędnych problemów interpretacyjnych, główne elementy przepisów wspólnotowych dotyczących podatków pośrednich powinny zostać wskazane także w preambule.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Ponieważ podatek akcyzowy jest podatkiem od konsumpcji pewnych wyrobów, nie powinien on być naliczany w przypadku wyrobów akcyzowych, które uległy zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie utracone, bez względu na okoliczności zniszczenia lub utraty.

(9) Ponieważ podatek akcyzowy jest podatkiem od konsumpcji pewnych wyrobów, nie powinien on być naliczany w przypadku wyrobów akcyzowych, które niewątpliwie uległy zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie utracone, bez względu na okoliczności zniszczenia lub utraty.

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. Jeżeli utrata została określona jako nieodwracalna, zasadnym jest dookreślenie pojęcia zniszczenie. Przepis będzie stosowany jedynie w przypadkach uprawdopodobnionych i nie budzących watpliwości.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu komputerowego państwa członkowskie powinny przyjąćswoich krajowych programach jednolity zestaw danych oraz jednolitą strukturę danych, tak by udostępnić podmiotom gospodarczym wiarygodny interfejs.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ustanowienie zharmonizowanego, w miarę możliwości w średnioterminowej perspektywie, jednolitego paneuropejskiego systemu łączności elektronicznej do zarządzania przedsiębiorstwami. Wszelkie odstępstwa państw członkowskich od stworzenia jednolitego interfejsu dla ich krajowych programów EMCS mogą sprawić, że podmioty gospodarcze będą tworzyły różne typy interfejsów w ramach ich systemów, co przyniesie dodatkowe koszty oraz spowoduje opóźnienia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Konieczne jest określenie procedur stosowanych w przypadku, gdy system komputerowy jest niedostępny.

(24) Konieczne jest określenie procedur stosowanych w przypadku, gdy system komputerowy jest niedostępny z przyczyn niezależnych bądźprzyczyn nieleżących po stronie podmiotów uczestniczącychprzepływie wyrobów akcyzowych.

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. W proponowanej formie spowodowana przez zainteresowanego “subiektywna” niedostępność systemu komputerowego może stać się przesłanką do stosowania procedur zastępczych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)przypadku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym ze względu na fakt, że są nabywaneprzewożone przez osoby prywatne na własny użytek, ilość wyrobów akcyzowych powinna być określona.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 30. Celem jest ustalenie poziomów orientacyjnych dla wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Aby umożliwić dostosowanie się do elektronicznego systemu kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z okresu przejściowego, w którym przepływ mógłby nadal odbywać się z zachowaniem formalności określonych w dyrektywie 92/12/EWG.

(36) Aby umożliwić dostosowanie się do elektronicznego systemu kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z okresu przejściowego, w którym przepływ mógłby nadal odbywać się z zachowaniem formalności określonych w dyrektywie 92/12/EWG. Długość okresu przejściowego wyznaczyć należy mając na uwadze możliwości faktycznego wdrożenia systemu komputerowegoposzczególnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Doświadczenia państw członkowskich wskazują, że informatyzowanie różnego rodzaju procedur administracyjnych, czy też wprowadzanie cyfrowej formy dokumentów, niesie za sobą problemy natury prawno - organizacyjnej oraz, w przypadku podmiotów objętych regulacją, mentalnej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) „przywóz wyrobów akcyzowych” oznacza wprowadzenie wyrobów akcyzowych na terytorium Wspólnoty, chyba że przy wprowadzeniu do Wspólnoty wyroby te zostały objęte zawieszającą procedurą celną, jak również zwolnienie tych wyrobów od jakiejkolwiek zawieszającej procedury celnej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma również na celu sprecyzowanie wspomnianej definicji stosowanej w kilku artykułach, m. in. art. 7 ust. 2.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) „zarejestrowany odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia, na warunkach określonych przez te organy, do odbioru wyrobów akcyzowych przepływającychprocedurze zawieszenia poboru akcyzywysłanychinnego państwa członkowskiego;

Uzasadnienie

Dwa określenia – „zarejestrowany odbiorca”(przy odbiorze wyrobów akcyzowych) i „zarejestrowany wysyłający” (przy wysyłaniu wyrobów akcyzowych) – mogą prowadzić do nieporozumień, jeśli zachowane zostaną zgodnie z propozycją w odnośnych artykułach. Dlatego proponuje się, aby zdefiniować je we właściwym miejscu w tym instrumencie prawnym.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) „zarejestrowany wysyłający” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego importu, na warunkach określonych przez te organy, do wysyłania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzymomencie dopuszczeniu do swobodnego obrotu, zgodnierozporządzeniem (WE) nr 450/2008 Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (zmodernizowany kodeks celny);

1 Dz.U. L 1454.6.2008, s. 1.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie dotyczące art. 4 punkt 4 lit. a (nowa).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) „uprawniony prowadzący skład” oznacza osobę fizyczną lub prawną uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego do produkowania, przetwarzania, przechowywania, odbierania lub wysyłania wyrobów akcyzowychramach prowadzonej działalności przy zawieszonym poborze akcyzyramach procedury zawieszenia poboru akcyzy;

Uzasadnienie

Odniesienie do „uprawnionego prowadzącego skład” pojawia się głównie w art. 15, termin ten jest jednak dosyć nieprecyzyjny i niewłaściwie stosowany. Zdefiniowanie tego określenia ma na celu poprawę tej sytuacji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e) „skład podatkowy” oznacza miejsce,którym wyroby akcyzowe objęte zawieszającą procedurą celną są produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłane przez uprawnionego prowadzącego składramach prowadzonej działalności,zastrzeżeniem pewnych warunków określonych przez właściwe organy państwa członkowskiego,którym znajduje się skład podatkowy;

Uzasadnienie

Definicja terminu „skład podatkowy” zawarta w art. 14 ust. 3 może prowadzić do nieporozumień, co stanowi uzasadnienie dla niniejszej poprawki. Definicja znajduje się w art. 4.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – punkt 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f) „miejscem importu” jest miejsce,którym znajdują się wyrobymomencie dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnierozporządzeniem (WE) nr 450/2008.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie definicji „miejsca importu” konieczne jest ze względów prawnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) przywóz wyrobów akcyzowych.

(c) przywóz wyrobów akcyzowych, w tym przywóz niezgodnyprzepisami, chyba że niezwłocznie po przywozie wyroby te zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu jasne określenie okoliczności dotyczących importu wyrobów akcyzowych. Patrz też poprawkę do art. 4 dotycząca definicji.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Za dopuszczenie do konsumpcji nie uważa się całkowitego zniszczenia ani nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych,tym utraty wynikającejwłaściwości tych wyrobów.

4. Całkowite zniszczenie lub nieodwracalną utratę danych wyrobów akcyzowych wykazuje sięsposób wymagany przez właściwe organy państw członkowskich,których miało miejsce całkowite zniszczenie lub nieodwracalna utrata.

Utratę lub zniszczenie danych wyrobów wykazuje sięsposób wymagany przez właściwe organy.

Jeśliprzypadku przepływuramach systemu zawieszenia poboru akcyzy ustalenie miejsca całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty jest niemożliwe, za miejsce to uznaje się państwo członkowskie,którym je wykryto.

Do celów pierwszego akapitu wyroby uznaje się za nieodwracalnie utracone, gdy nie mogą już być przez nikogo użyte.

Państwa członkowskie mogą uzależnić umyślne zniszczenie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy od uzyskania uprzedniej zgody właściwych organów.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawkami wniesionymi do art. 9. Pociąga to za sobą częściowo przeredagowanie tekstu i precyzyjnie określa przypadki, w których władze krajowe poddałyby zniszczenie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy uprzedniemu zatwierdzeniu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy prowadzących do dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji i jeśli ustalenie miejsca dopuszczenia do konsumpcji jest niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszło w państwie członkowskim wysyłki.

1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy prowadzących do dopuszczenia wyrobów akcyzowych do konsumpcji zgodnieart. 7 ust. 2 lit. a) i jeśli ustalenie miejsca dopuszczenia do konsumpcji jest niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszło w państwie członkowskim wysyłki i w momencie,którym wykryto nieprawidłowość.

 

Jeśli wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie docierają do miejsca przeznaczeniazwiązanatym nieprawidłowość prowadząca do dopuszczenia wyrobów do konsumpcji zgodnieart. 7 ust. 2 lit. a) nie zostaje wykryta, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszłopaństwie członkowskim i w momencie,którym wyroby akcyzowe zostają wykryte.

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym państwie członkowskim faktycznie miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji, dane państwo członkowskie powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym państwie członkowskim faktycznie miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji, uznaje się, że do dopuszczenia do konsumpcji doszłotym państwie członkowskim, które powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego wykrycia lub wysyłki.

Jeśli państwo członkowskie wysyłki nałożyło podatek akcyzowy, jest on zwracany lub umarzany niezwłocznie po dostarczeniu przez inne państwo członkowskie potwierdzenia poboru takiego podatku.

Jeśli państwo członkowskie wykrycia lub wysyłki nałożyło podatek akcyzowy, jest on zwracany lub umarzany niezwłocznie po dostarczeniu przez inne państwo członkowskie potwierdzenia dopuszczenia do konsumpcji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wyjaśnienia do wniosku i definiuje przypadek, w którym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie docierają do miejsca przeznaczenia w związku z nieprawidłowością.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość oznacza sytuację, w której przepływ nie zakończył się zgodnie z art. 19 ust. 2.

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość oznacza sytuację, inną niż ta,której mowaart. 7 ust. 4,której przepływ, lub część przepływu, nie zakończył się zgodnie z art. 19 ust. 2.

Uzasadnienie

Niniejsze wyjaśnienie należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 7 ust. 4 i art. 9 ust.1.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) na dostawy do zatwierdzonego ośrodka naukowo-badawczego, laboratorium, departamentu rządowego lub innego zatwierdzonego podmiotu dla celów oceny jakości, badania przed wprowadzeniem na ryneksprawdzenia ewentualnego fałszerstwa, pod warunkiem, że dostarczane wyroby nie występująilości handlowej,

Uzasadnienie

Dla celów zbadania jakości, weryfikacji możliwości sfałszowania lub wsparcia organów w wykrywaniu nielegalnego handlu wyroby muszą być przewożone między państwami członkowskimi przed i po wprowadzeniu ich na rynek. W niektórych przypadkach produkt musi zostać wstępnie zatwierdzony przez organy przed wprowadzeniem go do obrotu. We wszystkich powyższych przypadkach wyrób nie jest dopuszczany do konsumpcji i podlega w większości przypadków szybkiemu zniszczeniu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zwolnienia podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez przyjmujące państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie w postaci zwrotu podatku akcyzowego.

2. Zwolnienia podlegają warunkom i ograniczeniom określonym przez przyjmujące państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie w postaci zwrotu podatku akcyzowego. Warunki zwrotu ustanawiane przez państwo członkowskie nie mogą czynić korzystania ze zwolnienia nadmiernie uciążliwym.

Uzasadnienie

Praktyka państw członkowskich w dziedzinie różnych podatków wskazuje na działania zmierzające do utrudnienia uzyskiwania zwrotów podatków. Proponowany zapis miałby charakter klauzuli generalnej mogącej ograniczać tego typu praktyki.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „sklep wolnocłowy” oznacza każdy punkt sprzedaży usytuowany w obrębie portu lotniczego lub portu morskiego, który spełnia warunki określone przez właściwe organy władzy publicznej, w szczególności zgodnie z ust. 3;

(b) „sklep wolnocłowy” oznacza każdy punkt sprzedaży usytuowany w obrębie portu lotniczego lub portu morskiego lub na granicykrajem trzecim lub terytorium trzecim, który spełnia warunki określone przez właściwe organy władzy publicznej, w szczególności zgodnie z ust. 3;

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość dokonywania zakupów bezcłowych na wszystkich etapach podróży samolotem z przesiadkami, której punktem docelowym jest terytorium trzecie lub kraj trzeci.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” oznacza każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że bezpośrednim celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” oznacza każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że ostatecznym celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim, a także każdego pasażera opuszczającego Unię Europejską drogą lądową.

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość dokonywania zakupów bezcłowych na wszystkich etapach podróży samolotem z przesiadkami, której punktem docelowym jest terytorium trzecie lub kraj trzeci.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uznaje się, że produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy mają miejsceobiektach zatwierdzonych zgodnieust. 3.

2. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych,przypadku których podatek akcyzowy nie został zapłacony, mają miejsceskładzie podatkowym.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką dotyczącą definicji „składów podatkowych”; ma ona również na celu usunięcie niejasnych sformułowań.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy państw członkowskich zatwierdzają obiekty,których wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane, przechowywane, odbierane lub wysyłaneramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, jako „składy podatkowe”.

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapity 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

Fakt posiadania przez osobę fizyczną lub prawną siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim i jej zamiar prowadzenia składu podatkowego za pośrednictwem przedstawiciela lub oddziałupaństwie członkowskim wydającym zezwolenie nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenie jest wydawane na warunkach, jakie państwa członkowskie mogą określićcelu zapobiegania wszelkim ewentualnym przypadkom uchylania się od opodatkowania lub nadużyciom. Fakt posiadania przez osobę fizyczną lub prawną siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim nie może jednak stanowić wyłącznej podstawy odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenie obejmuje działalność,której mowaart. 14 ust. 3.

 

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawki do art. 14 ust. 3 i wyjaśnia potrzebę zapobiegania ewentualnym przypadkom uchylania się od podatku akcyzowego lub jego nadużyciom.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Wspólnoty:

1. Wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między dwoma punktami na terytorium Wspólnoty, także wtedy, gdy wyroby przepływają przez państwo lub terytorium trzecie:

Uzasadnienie

Poprawka uściśla warunki przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 - ustęp 1 - litera a - punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) osoby fizycznej lub prawnej uprawnionej przez właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia, na warunkach określonych przez te organy, do odbioru wyrobów akcyzowych przemieszczanychprocedurze zawieszenia poboru akcyzywysłanychinnego państwa członkowskiego, zwanej dalej „zarejestrowanym odbiorcą”;

(ii) siedziba „zarejestrowanego odbiorcy”;

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) z miejsca importu do miejsc przeznaczenia, o których mowa w lit. a), jeśli wyroby są wysyłane przez osobę fizyczną lub prawną odpowiednio uprawnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego importu, na warunkach określonych przez te organy, zwaną dalej „zarejestrowanym wysyłającym”.

(b) z miejsca importu do miejsc przeznaczenia lub zarejestrowanych odbiorców, o których mowa w lit. a), jeśli wyroby są wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami do art. 4.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarejestrowany odbiorca uprawniony do celów pierwszego akapitu ma obowiązek:

Tymczasowo zarejestrowany odbiorca uprawniony do celów pierwszego akapitu ma obowiązek:

Uzasadnienie

W proponowanej dyrektywie wprowadza się pojęcia „zarejestrowanego odbiorcy” i „tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy”. Te pojęcia mają odpowiadać – dotychczas używanym w dyrektywie 92/12/EWG – pojęciom „zarejestrowanego podmiotu gospodarczego” oraz „niezarejestrowanego podmiotu gospodarczego”.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepływ wyrobów akcyzowych jest uznawany za przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy towarzyszy mu elektroniczny dokument administracyjny prowadzony zgodnie z ust. 2 i 3.

1. Przepływ wyrobów akcyzowych jest uznawany za przepływ w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy towarzyszy mu elektroniczny dokument administracyjny prowadzony zgodnie z ust. 2 i 3. W tym celu państwa członkowskieKomisja przyjmą środki niezbędne do wprowadzenia na poziomie krajowym infrastruktur klucza publicznego oraz do zapewnienia ich interoperacyjności.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie podpisu elektronicznego, aby dokument elektroniczny miał taką samą wartość jak dokument podpisany ręcznie, istotne jest, by wprowadzić we wszystkich państwach członkowskich infrastrukturę klucza publicznego niezbędną do podpisu elektronicznego i by zapewnić interoperacyjność systemów krajowych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki może, na warunkach ustalonych przez to państwo członkowskie, zezwolić wysyłającemu korzystającemu z systemu komputerowego na dokonanie podziału przepływu produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływy, pod warunkiem, że całkowita ilość wyrobów akcyzowych nie ulega zmianie.

Właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki może, na warunkach ustalonych przez to państwo członkowskie, zezwolić wysyłającemu korzystającemu z systemu komputerowego na dokonanie podziału przepływu produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływy, pod warunkiem, że:

 

(a) całkowita ilość wyrobów akcyzowych nie ulega zmianie; oraz

 

(b) podział ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, które zezwala na taką procedurę.

Państwo członkowskie może również zastrzec, że taki podział nie może być dokonany na terytorium tego państwa.

Państwo członkowskie powiadamia Komisję, czyna jakich warunkach zezwalają na podział wysyłek na ich terytorium. Komisja przekazuje tę informację innym państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa warunki – (a) i (b) – jeśli „zarejestrowany wysyłający” zamierza dokonać podziału „danego” przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub więcej przepływów, oraz zobowiązanie dotyczące państwa członkowskiego do powiadamiania Komisji o udzieleniu zezwolenia na podział wysyłek.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury w odniesieniu do przepływów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywających się w całości na ich terytorium.

Państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury w odniesieniu do przepływów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywających się w całości na ich terytorium,tym możliwość zniesienia wymogu elektronicznego nadzoru nad takim przepływami.

Uzasadnienie

Poprawka wnosi dodatkowe zobowiązanie nałożone na państwo członkowskie umożliwiające zniesienie wymogu elektronicznego nadzoru nad takimi przepływami.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogądrodze porozumienia ustanowić uproszczone procedury do celów następujących przepływów wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

W drodze porozumieniana warunkach określonych przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie można ustanowić uproszczone procedury do celów częstychregularnych przepływów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, które mają miejsce na terytoriach co najmniej dwóch państw członkowskich.

(1) częstychregularnych przepływówprocedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy określonymi podmiotami gospodarczymidwóch lub więcej państwach członkowskich;

Przepis ten obejmuje przemieszczenia dokonywane za pośrednictwem stałych rurociągów.

(2) częstychregularnych przepływówprocedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy określonymi podmiotami gospodarczymijednym państwie członkowskim przez terytorium innego państwa członkowskiego;

 

(3) przepływówprocedurze zawieszenia poboru akcyzy przez stałe rurociągi pomiędzy dwoma lub więcej państwami członkowskimi.

 

Uzasadnienie

Przeredagowanie ma na celu uproszczenie procedury i aktu prawnego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie do nabywanych przez osoby prywatne wyrobów akcyzowych innych niż wyroby tytoniowe równieżprzypadku, gdy wyroby są przewożoneimieniu tych osób prywatnych.

skreślony

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie możliwości niewłaściwego wykorzystywania wyrobów akcyzowych.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Dla celów ust. 2 lit. e) państwa członkowskie mogą określić, wyłącznie dla celów dowodowych, orientacyjne ilości. Orientacyjne poziomy ustalane są przynajmniej dla:

 

(a) wyrobów tytoniowych:

 

- papierosy – 800 sztuk,

 

- cygaretki (cygara ważące nie więcej niż 3 g każde) – 400 sztuk

 

- cygara – 200 sztuk,

 

- tytoń – 1,0 kg;

 

(b) napojów alkoholowych:

 

- napoje spirytusowe –10 l,

 

- produkty pośrednie – 20 l,

 

- wina (w tym maksymalnie 60 l win musujących) – 90 l

 

- piwa – 110 l.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest utrzymanie limitów ilościowych ustanowionych w dyrektywie 92/12/EWG, art. 9 ust. 2, aby przeciwdziałać przypadkom indywidualnego traktowania przez władze państwa członkowskiego.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) zarejestrować się w organach podatkowych państwa członkowskiego wysyłki wyrobów akcyzowych;

(a) zarejestrować się we właściwych organach państwa członkowskiego wysyłki wyrobów akcyzowychuzyskać od nich dokument identyfikacyjny;

Uzasadnienie

Ten dodatkowy wymóg ma na celu ograniczenie nadużyć.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, które wydały oznaczenia lub znaki, mogą jednak uzależnić zwrot, umorzenie lub zwolnienie zapłaconej lub wniesionej tytułem gwarancji kwoty od przedstawienia dowodu, że te oznaczenia lub znaki zostały usunięte lub zniszczone.

Uzasadnienie

Ten dodatkowy warunek ma na celu sprecyzowanie procedury i szybkiego zwrotu kwoty zapłaconej lub wniesionej tytułem gwarancji, jeśli znaki lub oznaczenia wyrobów akcyzowych zostały usunięte lub zniszczone.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 92/12/EWG traci moc ze skutkiem od [1 kwietnia 2009 r.]

Dyrektywa 92/12/EWG traci moc z dniem 01.04.10 r.

 

Niemniej jednak, dyrektywa ta nadal obowiązujezakresiedo celów określonychart. 43.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza istotną zmianę i należy ją rozpatrywać w połączeniu z poprawkami do art. 43. Poprawka przede wszystkim rozszerza o dodatkowy rok okres do wejścia w życie systemu EMCS i zakłada, że niektóre przepisy dyrektywy 92/12/EWG będą przez pewien czas nadal obowiązywały.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do [dnia 31 grudnia 2009 r.] państwa członkowskie wysyłki mogą nadal zezwalać na rozpoczynanie przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie formalności wyszczególnionych w art. 15 ust. 6 i art. 18 dyrektywy 92/12/EWG.

Do dnia dnia 31 grudnia 2009 r. państwa członkowskie wysyłki mogą nadal zezwalać na rozpoczynanie przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie formalności wyszczególnionych w art. 15 ust. 6 i art. 18 dyrektywy 92/12/EWG.

Uzasadnienie

Proponuje się wydłużenie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy i wprowadzenia systemu komputerowego o dodatkowy rok.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepływy wyrobów akcyzowych rozpoczęte przed dniem 1 kwietnia 2010 r. są przeprowadzanezamykane zgodnieprzepisami dyrektywy 92/12/EWG. Dyrektywy nie stosuje się do tych przepływów.

Uzasadnienie

Zmiana związana jest z poprawką do art. 43, akapit 1, i umożliwia rozwiązanie przejściowe.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do [dnia 28 lutego 2009 r.], przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 28 lutego 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami dotyczącymi okresu przejściowego.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od [dnia 1 kwietnia 2009 r.].

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami dotyczącymi okresu przejściowego.

PROCEDURA

Tytuł

Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego

Odsyłacze

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Data powołania

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Rozpatrzeniekomisji

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

José Javier Pomés Ruiz

  • [1]     DZ.U. L 162 z 01.07.03, s. 5.
  • [2]     DZ.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/106/WE
    Dz.U. L 359 z 4.12.2004, s. 30).
  • [3]     DZ.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006
    Dz. U. L 363 z 20.12.06, s. 1).

OPINIA Komisji Rynku WewnętrznegoOchrony Konsumentów (11.9.2008)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bill Newton Dunn

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczy przeglądu dyrektywy 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Niniejsza dyrektywa zapewnia właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do ogólnych kwestii związanych ze swobodnym przepływem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Głównym celem wniosku jest zapewnienie ram prawnych przy korzystaniu z systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (zwanego dalej EMCS).[1] EMCS umożliwia bardziej skuteczny sposób wymiany informacji między organami podatkowymi. Dzięki zmniejszeniu odnośnych kosztów ułatwi on ponadto wymianę handlową. Proponowany dokument ma również na celu dokonanie aktualizacji dyrektywy z uwzględnieniem rozwoju sytuacji prawnej oraz uproszczenia i unowocześnienia procedur podatkowych w celu zmniejszenia obowiązków dotyczących podatku akcyzowego dla podmiotów gospodarczych.

Sprawozdawca popiera wniosek, sugerując jednak wprowadzenie następujących zmian:

· Przy unowocześnianiu przepisów UE dotyczących podatku akcyzowego nowe przepisy powinny usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W miarę rozwoju handlu elektronicznego i wzrostu sprzedaży wysyłkowej swoboda przepływu wyrobów akcyzowych stawać się będzie w coraz większym stopniu udziałem obywateli Europy. Obecnie handel wyrobami objętymi podatkiem akcyzowym podlega nadal uciążliwym procedurom administracyjnym i ciągle wymaga szeroko zakrojonej kontroli z uwagi na duże rozbieżności stawek podatku akcyzowego. Najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji stanowiłaby stopniowa harmonizacja podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej.

· Proponowany dokument ogranicza zakupy wolnocłowe do podróży do kraju trzeciego drogą lotniczą lub morską. Oznacza to rezygnację ze sklepów wolnocłowych na przejściach lądowych, ponieważ na lądowych przejściach granicznych o wiele trudniej jest zapobiegać ewentualnym przypadkom uchylaniu się od opodatkowania, unikania opodatkowania lub nadużyć podatkowych. Chociaż jest to ważki argument i większość państw członkowskich zamknęła już swoje sklepy wolnocłowe na lądowych przejściach granicznych, istnieje kilka wyjątków, zwłaszcza w Grecji i Rumunii. Sprawozdawca przystaje na te zwolnienia, gdyż niektóre regiony przygraniczne są gospodarczo zagrożone i trudno tam o zatrudnienie. Aby uniknąć nierówności między państwami członkowskimi zwolnienia te muszą jednak w normalnej sytuacji zostać utrzymane jedynie w przypadku, gdy sklepy wolnocłowe zlokalizowane są na zewnętrznych granicach UE.

· Wniosek nie wyjaśnia sytuacji sklepów wolnocłowych położonych w regionalnych portach lotniczych obsługujących głównie ruch na krótkich dystansach. Sprawozdawca pragnąłby zagwarantować prawo regionalnych portów lotniczych do dalszej sprzedaży towarów wolnocłowych pasażerom lecącym do międzynarodowego portu lotniczego UE, aby przesiąść się na samolot udający się do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terenem UE.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.celu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego należy kontynuować działania na rzecz osiągnięcia stopniowej harmonizacji stawek podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej przy równoczesnym uwzględnianiu aspektów takich jak ochrona zdrowia publicznegośrodowiska naturalnego oraz kwestie budżetowe.

Uzasadnienie

Stopniowa średniookresowa harmonizacja podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej stanowiłaby najlepszy sposób poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego. Należy to jednak realizować w odniesieniu do celów politycznych państw członkowskich, zniechęcając tym samym do spożycia wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i produktów energetycznych).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zwalniać z podatku akcyzowego wyroby akcyzowe dostarczane przez sklepy wolnocłowe, które są przewożone w bagażu osobistym podróżnych udających się drogą powietrzną lub morską na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego.

1. Państwa członkowskie mogą zwalniać z podatku akcyzowego wyroby akcyzowe dostarczane przez sklepy wolnocłowe, które są przewożone w bagażu osobistym podróżnych udających się na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego.

Uzasadnienie

W ramach udzielania pomocy obszarom mniej rozwiniętym gospodarczo należy utrzymać dotychczasowe sklepy wolnocłowe położone na zewnętrznych granicach lądowych UE.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „sklep wolnocłowy” oznacza każde przedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie lotniska lub portu spełniający warunki określone przez właściwe władze publiczne, szczególnie na mocy ust. 3;

(b) „sklep wolnocłowy” oznacza każde przedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie lotniska lub portu lub na lądowym przejściu granicznym prowadzącym na terytorium trzecie lub na teren kraju trzeciego, spełniające warunki określone przez właściwe władze publiczne, szczególnie na mocy ust. 3;

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 2.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” oznacza każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że bezpośrednim celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.

(c) „podróżujący na terytorium trzecie lub do kraju trzeciego” obejmuje także każdego pasażera posiadającego dokument podróży upoważniający do podróży lotniczej lub morskiej, stwierdzający, że końcowym celem podróży jest port lotniczy lub morski zlokalizowany na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.

Uzasadnienie

Zakupy wolnocłowe w (regionalnych) portach lotniczych powinny być nadal możliwe w przypadku pasażerów przesiadających się na samolot udający się poza teren UE.

PROCEDURA

Tytuł

Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego

Odsyłacze

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Rozpatrzeniekomisji

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Data przyjęcia

10.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

  • [1]  Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi.

PROCEDURA

Tytuł

Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego

Odsyłacze

COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Data konsultacjiPE

4.3.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.3.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

 

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Rozpatrzeniekomisji

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Data przyjęcia

13.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

2

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Cremers