POROČILO o predlogu Direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino

21.10.2008 - (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Astrid Lulling

Postopek : 2008/0051(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0417/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta  o splošnem režimu za trošarino

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0078),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0099/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6‑0417/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog Direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a) Za izboljšanje delovanja notranjega trga si je treba še naprej prizadevati za postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji in hkrati upoštevati vprašanja, ki zadevajo javno zdravje, varstvo okolja in proračun.

Obrazložitev

Kratkoročno postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji bi bilo najboljša rešitev za krepitev delovanja notranjega trga. To je treba storiti ob upoštevanju političnih ciljev držav članic za odvračanje od potrošnje trošarinskega blaga (alkoholne pijače, predelan tobak in energetskih proizvodov).

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil.

(4) Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil, in sicer tistih, ki zadevajo davčno osnovo, izračunavanje davka, davčne obveznosti in davčni nadzor.

Obrazložitev

Da bi se izognili nejasnostim in nepotrebnim težavam pri interpretaciji, je treba glavne elemente predpisov Skupnosti v zvezi s posrednim obdavčenjem navesti tudi v preambuli.

Predlog spremembe  3

Predlog Direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) Države članice pri uporabi te direktive upoštevajo potrebo po zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi.

Predlog spremembe  4

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.

(9) Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo nedvomno uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.

Obrazložitev

Namen popravka je večja natančnost besedila. Če je bila izguba ocenjena kot nepovratna, je utemeljena natančnejša opredelitev pojma uničenje. Predpis bo uporabljen le v upravičenih primerih in primerih, ki ne porajajo dvomov.

Predlog spremembe  5

Predlog Direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Da se zagotovi učinkovito delovanje računalniško podprtega sistema, bi morale države članice v svoje nacionalne aplikacije privzeti enoten nabor in strukturo podatkov, da bi tako zagotovili zanesljiv vmesnik za gospodarske subjekte.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti usklajen, v srednjeročnem obdobju morda enoten vseevropski elektronski sistem za upravljanje poslov. Vsako odstopanje držav članic od oblikovanja enotnega vmesnika za svoje aplikacije EMCS lahko privede do tega, da bodo gospodarski subjekti morali v svojih sistemih pripraviti več tipov vmesnikov, kar bo povzročilo dodatne stroške in zamude.

Predlog spremembe  6

Predlog Direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem ni na voljo.

(24) Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem zaradi vzrokov, ki so neodvisni ali za njih niso odgovorni subjekti, udeleženi v gibanju trošarinskega blaga, ni na voljo.

Obrazložitev

Namen popravka je večja natančnost besedila. V predlagani obliki je prek zainteresirane strani povzročena „subjektivna“ nedostopnost računalniškega sistema lahko razlog za uporabo nadomestnih postopkov.

Predlog spremembe  7

Predlog Direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Kadar se za izdelke plača trošarina, ker jih nabavijo fizične osebe za lastno uporabo in jih same prevažajo, je treba določiti količino trošarinskega blaga.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe, vložene k členu 30. Njegov namen je določiti okvirne količine za tobačne izdelke in alkoholne pijače.

Predlog spremembe  8

Predlog Direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS.

(36) Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS. Pri določanju dolžine prehodnega obdobja je treba upoštevati možnosti dejanske uvedbe računalniškega sistema v posameznih državah članicah.

Obrazložitev

Izkušnje držav članic kažejo, da prinašata informatizacija različnih vrst upravnih postopkov in tudi uvajanje digitalne oblike dokumentov s sabo težave pravno-organizacijske narave in, v primeru subjektov, ki jih zajema sprememba, psihološke narave.

Predlog spremembe  9

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) „uvoz trošarinskega blaga“ pomeni vnos trošarinskega blaga na območje Skupnosti, razen če za blago ob vstopu na območje Skupnosti velja carinski podložni postopek ali režim oziroma njegova sprostitev iz takšnega carinskega odložnega postopka ali režima;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe prav tako namerava pojasniti omenjeno opredelitev v nekaj členih, zlasti v členu 7(2).

Predlog spremembe  10

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) „pooblaščeni prejemnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je bilo poslano iz druge države članice;

Obrazložitev

Obstajata dva pojma: „pooblaščeni prejemnik“ (ob prejemu trošarinskega blaga) in „pooblaščeni pošiljatelj“ (ob pošiljanju trošarinskega blaga), ki lahko povzročita zmedo, če se ohranita, kot je predlagano v zadevnih členih. Zato se predlaga, da se opredelita na ustreznem mestu tega pravnega instrumenta.

Predlog spremembe  11

Predlog Direktive

Člen 4 – točka (4 c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) „pooblaščeni pošiljatelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice izvoza izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, za pošiljanje trošarinskega blaga, za katerega velja režim odloga plačila trošarine pri sprostitvi v prosti promet v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (posodobljenem carinskem zakoniku)1;

1 UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

Obrazložitev

Glej obrazložitev, ki zadeva člen 4, točko 4a (novo).

Predlog spremembe  12

Predlog Direktive

Člen 4 – točka (4 d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) „imetnik trošarinskega skladišča“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice dovolijo, da proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja blago pri svojem poslovanju, če se pod režimom odloga plačila trošarine zahteva za plačilo trošarine odloži;

Obrazložitev

Na „imetnika trošarinskega skladišča“ se sklicuje predvsem člen 15, vendar je sklicevanje relativno nejasno in na nepravem mestu, zato je namen opredelitve to težavo odpraviti.

Predlog spremembe  13

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e) „trošarinsko skladišče“ pomeni kraj, kjer imetnik trošarinskega skladišča pri svojem poslovanju trošarinsko blago, za katerega velja režim odloga plačila trošarine, proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine, ob upoštevanju nekaterih pogojev, ki jih določijo pristojni organi države članice, v kateri se nahaja trošarinsko skladišče;

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zato, ker pojem „trošarinsko skladišče“, kot je opredeljen v členu 14(3), lahko povzroči zmedo in sodi v člen 4.

Predlog spremembe  14

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f) „kraj uvoza“ pomeni kraj, v katerem se nahaja blago, ko je sproščeno v prosti promet v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008.

Obrazložitev

Pojasnjuje „kraj uvoza“ iz pravnih razlogov.

Predlog spremembe  15

Predlog Direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) uvoz trošarinskega blaga.

(c) uvoz trošarinskega blaga, vključno z nepravilnim uvozom, razen če se trošarinsko blago takoj po uvozu da v režim odloga plačila trošarine.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti okoliščine, ki veljajo za uvoz trošarinskega blaga. Glej tudi predlog spremembe k členu 4 o opredelitvah.

Predlog spremembe  16

Predlog Direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Trošarinsko blago, ki je popolnoma uničeno ali nepovratno izgubljeno, vključno z izgubami, ki so značilne za naravo takega blaga, se ne obravnava, kot da je sproščeno v porabo.

4. V primeru popolnega uničenja ali nepovratne izgube se pristojnim organom države članice, v kateri je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube zadevnega trošarinskega blaga, predloži zadovoljivo dokazilo.

Pristojnim organom je treba predložiti zadovoljivo dokazilo o izgubi ali uničenju trošarinskega blaga.

Ko v primeru gibanja pod režimom odloga plačila trošarine ni mogoče določiti, kje je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube, se šteje, da je do tega prišlo v državi članici, v kateri je bilo to odkrito.

Za namene prvega pododstavka je blago nepovratno izgubljeno, kadar velja za neuporabno.

Države članice lahko določijo, da je za namerno uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine obvezna predhodna odobritev s strani pristojnih organov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe člena 9. Ta predvideva delno ponovno pripravo in pojasnjuje primere, ko nacionalni organi lahko določijo uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

Predlog spremembe  17

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo, in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme.

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo v skladu s členom 7(2)(a), in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme, v kateri je bila nepravilnost odkrita, in v času, ko se je to zgodilo.

 

Kadar trošarinsko blago pod režimom odloga plačila trošarine ne prispe v namembni kraj in zadevna nepravilnost, ki povzroči sprostitev v porabo v skladu s členom 7(2)(a), ni bila odkrita, se šteje, da je bilo blago sproščeno v porabo v državi članici, v kateri je bilo blago odkrito, in v času, ko se je to zgodilo.

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, ta država članica o tem obvesti pristojne organe države članice odpreme.

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, se šteje, da se je blago sprostilo v porabo v tej državi članici, ki o tem obvesti pristojne organe države članice, v kateri je bilo to odkrito ali v kateri je bilo blago odpremljeno.

Če se trošarina pobere v državi članici odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi, da jo je pobrala druga država članica.

Če se trošarina pobere v državi članici odkritja ali odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi o sprostitvi v porabo v drugi državi članici.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja pripravo pojasnil in opredeljuje stanje, ko trošarinsko blago pod režimom odloga plačila trošarine zaradi nepravilnosti ne prispe v namembni kraj.

Predlog spremembe  18

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Če je z uporabo ustreznega dokaza mogoče brez utemeljenega dvoma ugotoviti, da je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo, se trošarina plača v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti.

Obrazložitev

Dodatek tega odstavka odpravlja kakršno koli negotovost, ki jo povzroči opustitev z ozirom na odgovornost za plačilo trošarine, če pride do nepravilnosti in je znan kraj, kjer je bilo blago sproščeno v porabo.

Predlog spremembe  19

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Če se lahko dokaže, da je do nepravilnosti prišlo v neki državi članici zaradi sprostitve trošarinskega blaga v porabo in so v zvezi s tem priložene trošarinske znamke namembne države članice, se trošarina poravna v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti samo, če namembna država članica gospodarskemu subjektu povrne trošarino.

Obrazložitev

Dodatek tega odstavka pojasnjuje položaj glede odgovornosti, kjer so davčne znamke ene države članice predmet nepravilnosti v drugi državi članici.

Predlog spremembe  20

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Pri nepravilnostih, kadar namembna država članica ne obračunava trošarine z uporabo davčnih znamk, se trošarina v državi članici, v kateri je prišlo do nepravilnosti, poravna takoj.

Obrazložitev

Dodatek tega odstavka pojasnjuje položaj glede odgovornosti, kjer so davčne znamke ene države članice predmet nepravilnosti v drugi državi članici.

Predlog spremembe  21

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje ni končalo v skladu s členom 19(2).

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje (razen gibanja iz člena 7(4)) oziroma del gibanja ni končalo v skladu s členom 19(2).

Obrazložitev

Pojasnilo je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe členov 7(4) in 9(1).

Predlog spremembe  22

Predlog Direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ea) za dobavo v odobreno institucijo za raziskave in razvoj, laboratorij, vladni oddelek ali drugo odobreno stran z namenom preskusa kakovosti, preverjanja pred dajanjem na trg in preverjanja možnega ponarejanja, pod pogojem, da se ne šteje, da gre za komercialne količine zadevnega blaga , kjer:

 

(i) države članice lahko določijo raven „komercialnih količin“; ter

 

(ii) države članice lahko določijo poenostavljene postopke, da olajšajo pretok blaga v skladu s to točko.

Obrazložitev

Blago se mora pred in po sprostitvi v porabo pogosto gibati med državami članicami z namenom preskusa kakovosti, preverjanja možnega ponarejanja ali pomoči organom pri sledenju proizvoda v boju proti nedovoljeni trgovini. V nekaterih primerih morajo blago pred vstopom na trg odobriti organi. V vseh teh primerih izdelek ni sproščen v porabo ter je v večini primeri hitro uničen.

Predlog spremembe  23

Predlog Direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine.

2. Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine. S strani države članice določeni pogoji vračila ne smejo prekomerno ovirati koriščenja oprostitve.

Obrazložitev

Praksa držav članic na področju različnih davkov kaže na dejavnosti, katerih namen je otežitev pridobivanja davčnega vračila. Predlagano besedilo naj bi imelo značaj splošne določbe, ki bi lahko omejila to vrsto prakse.

Predlog spremembe  24

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je neposredni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

Obrazložitev

Da bi upoštevali razmere na področju povezovalnih letov, je treba ohraniti možnost brezcarinskega nakupa v vseh fazah prevoza v okviru povezovalnih letov s končnim namembnim krajem na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

Predlog spremembe  25

Predlog Direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga velja, da se opravi pod režimom odloga plačila trošarine, če se te dejavnosti izvajajo v prostorih, za katere je izdano dovoljenje v skladu z odstavkom 3.

2. Proizvodnja, predelava in skladiščenje trošarinskega blaga, za katerega trošarina še ni plačana, se opravljajo v trošarinskem skladišču.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogom spremembe, ki opredeljuje „trošarinsko skladišče“ in tudi namerava odpraviti zavajajoče besedilo.

Predlog spremembe  26

Predlog Direktive

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organi držav članic izdajo dovoljenje, da se prostori, ki se uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga ter za njegov prejem ali odpremo pod režimom odloga plačila trošarine, uporabljajo kot „trošarinska skladišča“.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe  27

Predlog Direktive

Člen 15 – odstavek 1 - pododstavek 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

Izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici in namerava sama upravljati trošarinsko skladišče prek zastopnika ali podružnice v državi članici, kjer se izda dovoljenje.

To dovoljenje je v skladu s pogoji, ki jih lahko oblasti določijo zaradi preprečitve kakršnega koli izogibanja ali zlorabe. Vendar izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici.

Dovoljenje mora zajemati dejavnosti iz člena 14(3).

 

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 14(3) in pojasnjuje potrebo po preprečevanju možne zlorabe ali izogibanja trošarinam.

Predlog spremembe  28

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine na ozemlju Skupnosti:

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine med dvema krajema na ozemlju Skupnosti, vključno z gibanjem prek tretje države ali njene regije:

Obrazložitev

Predlog spremembe določa pogoje gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

Predlog spremembe  29

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 - točka a - točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) fizične ali pravne osebe, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je poslano iz druge države članice, v nadaljevanju „pooblaščeni prejemnik“;

(ii) prostorov pooblaščenega prejemnika;

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe  30

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja iz točke (a), kadar blago odpremi fizična ali pravna oseba, ki ji pristojni organi države članice uvoza za to izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, v nadaljevanju „pooblaščeni pošiljatelj.

(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja ali prejemnika iz točke (a), kadar blago odpremi pooblaščeni pošiljatelj.

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe člena 4.

Predlog spremembe  31

Predlog Direktive

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojni organi odpremne države članice zahtevajo pod pogoji, ki jih sami določijo, da se tveganje, ki izhaja iz gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, zavaruje z jamstvom, ki ga zagotovi ena ali več izmed naslednjih oseb:

1. Pristojni organi odpremne države članice zahtevajo pod pogoji, ki jih sami določijo, da se tveganje, ki izhaja iz gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, zavaruje z jamstvom, ki ga zagotovi ena ali več izmed naslednjih oseb ali v njihovem imenu:

Obrazložitev

Treba je dovoliti tretji strani, da v imenu ene od omenjenih oseb vloži zadevno jamstvo.

Predlog spremembe  32

Predlog Direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Jamstvo velja na celotnem območju Skupnosti.

2. Jamstvo velja na celotnem območju Skupnosti in ga lahko zagotavlja:

 

(a) pooblaščena institucija za opravljanje dejavnosti kreditnih institucij v skladu z Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij1; ali

 

(b) pooblaščeno podjetje za opravljanje zavarovalne dejavnosti v skladu z Direktivo Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja2.

 

_______________

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

2 UL L 228, 11.8.1992, str. 1.

Obrazložitev

Člen 17(1) širše opredeljuje osebe, ki so pooblaščene za zagotavljanje jamstev, kot člen 15(3) Direktive 92/12/EGS. Člen 17(1) zato ne rešuje težave, ki izhaja iz dejstva, da države članice določajo različne pogoje glede geografskega porekla in istovetnosti osebe, ki predloži jamstvo. Namen predloga spremembe je pojasniti ta element.

Predlog spremembe  33

Predlog Direktive

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17a

 

1. Pristojni organi odpremne države članice lahko pod pogoji, ki jih določijo, na zahtevo osebe iz člena 17(1) dovolijo predložitev celotnega jamstva za zmanjšani znesek trošarine ali da se ne predloži nobenega jamstva, pod pogojem, da stran, ki prevzame davčno odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi odgovornost za prevoz.

 

2. Dovoljenje iz odstavka 1 se podeli le osebam, ki:

 

(a) imajo sedež na carinskem območju Skupnosti;

 

(b) imajo dokaz o zagotavljanju jamstva za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine; ter

 

(c) redno zagotavljajo jamstva za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine ali pa carinski organi vedo, da so sposobni izpolniti svoje obveznosti v zvezi s temi postopki.

 

3. Ukrepi, ki urejajo postopek podelitve dovoljenj v skladu z odstavkoma 1 in 2, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 40(2).

Obrazložitev

Redni uporabniki jamstva morajo imeti pod določenimi pogoji dostop do poenostavljenega postopka, tako kot v postopku iz členov 61(5) in 67 Posodobljenega carinskega zakonika, vendar je treba zagotoviti, da stran, ki prevzame odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi davčno odgovornost zanj (najpogosteje je to prejemnik). Sedaj le pošiljatelj nosi odgovornost, nujnost jamstva pa opravičujejo izgube ali kraje med prevozom ter manjkajoča potrditev prejemnika.

Predlog spremembe  34

Predlog Direktive

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:

Začasno pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:

Obrazložitev

V predlagano direktivo se uvajata pojma „pooblaščenega prejemnika“ in „začasno pooblaščenega prejemnika“. Ta pojma morata ustrezati pojmoma „pooblaščenega gospodarskega subjekta“ in „nepooblaščenega gospodarskega subjekta“, ki sta že bila uporabljena v direktivi 92/12/EGS .

Predlog spremembe  35

Predlog Direktive

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začelo, ko blago zapusti odpremno trošarinsko skladišče ali kraj uvoza.

1. Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začelo, ko blago zapusti odpremno trošarinsko skladišče ali kraj uvoza. Trenutek, ko blago zapusti trošarinsko skladišče ali kraj uvoza, je določen s sporočilom dodatne informacije, ki jo pristojnemu organu takoj pošlje pooblaščeni imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj.

Obrazložitev

Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine povečuje tveganje za pobiranje dajatev. Zato je potrebno dodatno zagotovilo za na primer takojšnje pošiljanje informacij.

Predlog spremembe  36

Predlog Direktive

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Šteje se, da se je gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine končalo, ko prejemnik prejme pošiljko blaga, ali v primeru iz točke (iii) člena 16(1)(a), ko blago zapusti ozemlje Skupnosti.

2. Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine se konča:

 

– ko prejemnik prejme pošiljko blaga. Trenutek, ko prejemnik prejme pošiljko blaga, je določen s sporočilom dodatne informacije, ki jo prejemnik ob prihodu blaga nemudoma posreduje pristojnemu organu;

 

– ali v primeru iz točke (iii) člena 16(1)(a), ko blago zapusti ozemlje Skupnosti ali se vključi v carinski odložni postopek ali režim.

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da: (1) se državam članicam omogoči nadzor nad trgovinskimi tokovi v realnem času in da se po potrebi izvajajo potrebni nadzori (glej člen 1(2b) sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1152/2003/ES z dne 16. junija 2003); (2) se natančno določi prehod režima odloga plačila trošarine za hrambo ali začasno hrambo v režim odloga plačila za gibanje, za katerega po potrebi jamstvo zagotovi drug porok.

Predlog spremembe  37

Predlog Direktive

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19a

 

Veljavna pravila za gibanje blaga pod režimom odloga plačila trošarine pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi odpremne države članice, dovoljujejo predložitev celotnega jamstva za zmanjšani znesek trošarine ali da se ne predloži nobenega jamstva, pod pogojem, da stran, ki prevzame davčno odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi odgovornost za prevoz.

Obrazložitev

Redni uporabniki jamstva morajo imeti pod določenimi pogoji dostop do poenostavljenega postopka, tako kot v postopku iz členov 61(5) in 67 Posodobljenega carinskega zakonika, vendar je treba zagotoviti, da stran, ki prevzame odgovornost za prevoz, hkrati prevzame tudi davčno odgovornost zanj (najpogosteje je to prejemnik). Sedaj le pošiljatelj nosi odgovornost, nujnost jamstva pa opravičujejo izgube ali kraje med prevozom ter manjkajoča potrditev prejemnika.

Predlog spremembe  38

Predlog Direktive

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3.

1. Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3. Države članice in Komisija sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo ključne javne infrastrukture na nacionalni ravni in zagotovijo njihovo interoperabilnost.

Obrazložitev

V skladu z Uredbo o elektronskem podpisu je pomembno, zato, da bi imel elektronski podpis enako pravno veljavo kot lastnoročno podpisani dokument, da se infrastruktura javnih ključev, ki je potrebna za elektronske podpise, vzpostavi v vseh državah članicah ter da se zagotovi interoperabilnost med nacionalnimi sistemi.

Predlog spremembe  39

Predlog Direktive

Člen 20 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Pošiljatelj sporoči administrativno referenčno oznako osebi, ki spremlja blago.

6. Pošiljko spremlja tiskana informacija, ki omogoča identifikacijo pošiljke v času gibanju.

Oznaka mora biti na voljo ves čas gibanja pod režimom odloga plačila trošarine.

 

Obrazložitev

Izvajanje sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS) lahko poteka le v fazah. Da ne bi ovirali cestnega nadzora v prometu Skupnosti, je potreben obrazec, ki med drugim vsebuje administrativno referenčno oznako pošiljke. Spremni obrazec mora na računalniško podprt način (prehodni sistem), s katerim se v sklepu Evropskega parlamenta in Sveta 1152/2003/ES izrecno zahteva usklajenost, vsebovati popolno informacijo, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu.

Predlog spremembe  40

Predlog Direktive

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji, če se ne spremeni skupna količina trošarinskega blaga.

Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji:

 

(a) se ne spremeni skupna količina trošarinskega blaga; ter

 

(b) razdelitev se opravi na ozemlju države članice, ki tak postopek dovoljuje.

Države članice lahko določijo tudi, da se taka delitev ne izvede na njihovem ozemlju.

Države članice obvestijo Komisijo, ali in pod katerimi pogoji dovolijo delitev pošiljk na njihovem ozemlju. To informacijo Komisija pošlje drugim državam članicam.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja dva pogoja – (a) in (b) – če „pošiljatelj“ želi deliti gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga v dva ali več gibanj, ter obveznost, ki jo prevzamejo države članice z obveščanjem Komisije o dovoljeni delitvi pošiljk.

Predlog spremembe  41

Predlog Direktive

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ob prejemu trošarinskega blaga v katerem koli namembnem kraju iz točk (i), (ii) ali (iv) člena 16(1)(a) ali iz člena 16(2) prejemnik pristojnim organom namembne države članice z uporabo računalniško podprtega sistema takoj predloži poročilo o prejemu blaga, v nadaljevanju „poročilo o prejemu“.

1. Ob prejemu trošarinskega blaga v katerem koli namembnem kraju iz točk (i), (ii) ali (iv) člena 16(1)(a) ali iz člena 16(2) prejemnik pristojnim organom namembne države članice z uporabo računalniško podprtega sistema najkasneje delovni dan po prejemu predloži poročilo o prejemu blaga, v nadaljevanju „poročilo o prejemu“.

Obrazložitev

Izraz „takoj“ je dejansko nesprejemljiv. Bolj pragmatično je uporabiti rok, naveden v Uredbi 884/2001 za vpis v registre (člen 16): „najkasneje delovni dan po prejemu“.

Predlog spremembe  42

Predlog Direktive

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organi odpremne države članice pošljejo pošiljatelju poročilo o izvozu.

3. Pristojni organi odpremne države članice pošljejo pošiljatelju poročilo o izvozu najkasneje delovni dan po prejemu potrdila, ki potrjuje, da je trošarinsko blago zapustilo ozemlje Skupnosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da je naložena enaka obveznost tudi pristojnim organom države članice izvoza z določitvijo posebnega roka.

Predlog spremembe  43

Predlog Direktive

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ko je sistem ponovno na voljo, pošiljatelj takoj predloži osnutek elektronskega administrativnega dokumenta. Ta dokument nadomesti papirni dokument iz točke (a) prvega pododstavka takoj, ko je obdelan v skladu s členom 20(3), uporablja pa se postopek v zvezi z elektronskim administrativnim dokumentom.

Pošiljke nadaljujejo gibanje v skladu z nadomestnimi postopki, vključno s potrditvijo obračuna, čeprav je elektronski sistem ponovno na voljo v času gibanja.

Dokler elektronski administrativni dokument ni obdelan v skladu s členom 20(3), se šteje, da se gibanje izvaja pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja papirni dokument.

 

Obrazložitev

Prejšnja zahteva teh gibanj v računalniško podprtem sistemu je povzročila dvojno zavezo jamstva za gibanje, morebitno neskladnost glede zaključka postopka v papirni obliki in elektronsko, morebitna neskladja, ki izhajajo iz napak v papirni obliki, ter nejasnost s pravnega vidika glede prednosti enega postopka pred drugim.

Predlog spremembe  44

Predlog Direktive

Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar računalniško podprt sistem ni na voljo, lahko imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj sporoči informacije iz člena 20(8) ali člena 22 z drugimi komunikacijskimi sredstvi. V ta namen obvesti pristojne organe odpremne države članice v trenutku, ko se spremeni namembni kraj ali ko se začne delitev gibanja.

2. Kadar računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni pošiljatelj sporoči informacije iz člena 20(8) ali člena 22 z drugimi komunikacijskimi sredstvi, ki jih opredelijo države članice. V ta namen obvesti pristojne organe odpremne države članice v trenutku, ko se spremeni namembni kraj ali ko se začne delitev gibanja.

Obrazložitev

Države članice morajo opredeliti komunikacijsko sredstvo, ki bo omogočilo preverjanje prejema ali pošiljanja sporočila.

Predlog spremembe  45

Predlog Direktive

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju.

Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju, vključno z možnostjo opustitve zahteve po elektronskem nadzoru takega gibanja.

Obrazložitev

Dodatna obveznost, naložena državam članicam, ki jim dovoljuje opustitev zahteve po elektronskem nadzoru, kadar so taki primeri utemeljeni.

Predlog spremembe  46

Predlog Direktive

Člen 29 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) gibanje blaga v skladu s členom 11(ea).

Predlog spremembe  47

Predlog Direktive

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za trošarinsko blago razen tobačnih proizvodov, ki jih nabavijo fizične osebe, velja prvi pododstavek tudi v primerih, kadar se blago prevaža v njihovem imenu.

črtano

Obrazložitev

Ne le, da ni treba razveljaviti okvirnih omejitev direktive 92/11, ampak jih je treba okrepiti s tem, da postanejo obvezne. Prost pretok na skupnem trgu ne more služiti kot izgovor za izogibanje plačilu trošarine, zlasti kadar to odgovarja zahtevam javnega zdravja.

Predlog spremembe  48

Predlog Direktive

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Za uporabo vsebine odstavka 2(e) lahko države članice določijo okvirne količine samo v obliki dokaza. Te okvirne količine ne smejo biti nižje od:

 

(a) za tobačne izdelke:

 

– 400 cigaret,

 

– 200 cigarilosov (cigare, težke največ 3 g vsaka),

 

– 100 cigar,

 

– tobak za kajenje: 0,5 kilograma;

 

(b) za alkoholne pijače:

 

– žgane pijače: 5 litrov,

 

– vmesni proizvodi: 10 litrov,

 

– vino: 45 litrov (vključno z največ 30 litrov penečega vina),

 

– pivo: 55 litrov.

Obrazložitev

Okvirnih omejitev ni treba odpraviti, saj bi to lahko povzročilo pravno negotovost in zmedo pri potrošnikih in tudi pri nadzornih organih.

Predlog spremembe  49

Predlog Direktive

Člen 30 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Države članice lahko tudi določijo, da nastane obveznost za plačilo trošarine v državi članici porabe za nabavo mineralnega olja, ki je že bilo sproščeno v porabo v drugi državi članici, če take proizvode na neobičajen način prevažajo fizične osebe ali kdo drug v njihovem imenu. Neobičajni prevoz je vsak prevoz goriva, razen prevoz v rezervoarjih vozil ali v ustreznih ročkah za rezervno gorivo in prevoz tekočih proizvodov za ogrevanje, razen prevoz v cisternah, uporabljenih v imenu osebe, ki opravlja takšno gospodarsko dejavnost.

Obrazložitev

Ne le, da ni treba razveljaviti okvirnih omejitev direktive 92/11, ampak jih je treba okrepiti s tem, da postanejo obvezne. Prost pretok na skupnem trgu ne more služiti kot izgovor za izogibanje plačilu trošarine, zlasti kadar to odgovarja zahtevam javnega zdravja.

Predlog spremembe  50

Predlog Direktive

Člen 34 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prijavi se pri davčnih organih odpremne države članice;

(a) prijavi se pri davčnih organih odpremne države članice in pri teh organih pridobi identifikacijski dokument;

Obrazložitev

Poudariti je treba, da mora prodajalec pridobiti identifikacijski dokument organov namembne države članice pred začetkom svojih prodajnih dejavnosti na daljavo.

Predlog spremembe  51

Predlog Direktive

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 7(1) lahko države članice zahtevajo, da se trošarinsko blago v času, ko je sproščeno v porabo na njihovem ozemlju, ali, v primerih iz prvega pododstavka člena 31(1) in člena 34(1), ko vstopi na njihovo ozemlje, označi z davčnimi oznakami ali nacionalnimi identifikacijskimi znaki, ki se uporabljajo za fiskalne namene.

1. Brez poseganja v člen 7(1) lahko države članice zahtevajo, da se trošarinsko blago v času, ko je sproščeno v porabo na njihovem ozemlju, ali, v primerih iz prvega pododstavka člena 31(1) in člena 34(1), ko vstopi na njihovo ozemlje, označi z davčnimi oznakami, nacionalnimi identifikacijskimi znaki ali kakršno koli drugo serijsko oznako ali oznako avtentifikacije, ki se uporabljajo za fiskalne namene.

2. Vsaka država članica, ki zahteva uporabo davčnih oznak ali nacionalnih identifikacijskih znakov iz odstavka 1, jih mora dati na voljo imetnikom trošarinskih skladišč drugih držav članic.

2. Vsaka država članica, ki zahteva uporabo davčnih oznak ali nacionalnih identifikacijskih znakov ali kakršno koli drugo serijsko oznako ali oznako avtentifikacije iz odstavka 1, jih mora dati na voljo imetnikom trošarinskih skladišč drugih držav članic.

3. Brez poseganja v kakršne koli določbe, ki jih lahko države članice določijo, da bi zagotovile pravilno izvajanje tega člena in preprečile prevaro, izogibanje ali zlorabo, države članice zagotovijo, da te oznake ali znaki ne ustvarjajo omejitev za prost pretok trošarinskega blaga.

3. Brez poseganja v kakršne koli določbe, ki jih lahko države članice določijo, da bi zagotovile pravilno izvajanje tega člena in preprečile prevaro, izogibanje ali zlorabo, države članice zagotovijo, da te oznake ali znaki ne ustvarjajo omejitev za prost pretok trošarinskega blaga.

Kadar je trošarinsko blago označeno s takimi oznakami ali znaki, mora država članica, ki jih je izdala, vrniti, odpustiti ali sprostiti vsak znesek, ki je bil plačan ali zajamčen za pridobitev takih oznak ali znakov, če je obveznost plačila trošarine nastala ali je bila trošarina pobrana v drugi državi članici.

Kadar je trošarinsko blago označeno s takimi oznakami ali znaki, mora država članica, ki jih je izdala, vrniti, odpustiti ali sprostiti vsak znesek, ki je bil plačan ali zajamčen za pridobitev takih oznak ali znakov, če je obveznost plačila trošarine nastala ali je bila trošarina pobrana v drugi državi članici.

4. Davčne oznake ali identifikacijski znaki v smislu odstavka 1 veljajo v državi članici, ki jih je izdala. Te oznake pa lahko države članice medsebojno priznajo.

4. Davčne oznake, nacionalni identifikacijski znaki ali kakršna koli druga serijska oznaka in oznaka avtentifikacije v smislu odstavka 1 veljajo v državi članici, ki jih je izdala. Te oznake pa lahko države članice medsebojno priznajo.

Obrazložitev

Državam članicam je treba dovoliti, da poleg davčnih oznak in nacionalnih identifikacijskih znakov dovolijo nove oblike oznak.

Predlog spremembe  52

Predlog Direktive

Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vendar pa lahko država članica, ki je izdala oznake ali znake, določi, da je treba za povračilo, odpustitev ali sprostitev plačanega ali zajamčenega zneska predložiti dokaz, da so bile te oznake ali znaki odstranjeni ali uničeni.

Obrazložitev

Namen dodanega pogoja je pojasniti postopek in hitro povračilo plačanega ali zajamčenega zneska, če so oznake ali znaki trošarinskega blaga odstranjeni ali uničeni.

Predlog spremembe  53

Predlog Direktive

Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokler Svet ne sprejme določb Skupnosti o oskrbi ladij in zrakoplovov, lahko države članice še naprej uporabljajo svoje nacionalne določbe s tega področja.

Dokler Svet ne sprejme določb Skupnosti o oskrbi ladij in zrakoplovov, lahko države članice še naprej uporabljajo svoje nacionalne določbe s tega področja. Nacionalne določbe je treba sporočiti drugim državam članicam, da jih bodo uporabljali njihovi gospodarski subjekti.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omogočiti dejavnost gospodarskim subjektom držav članic, dokler ne bodo sprejete določbe Skupnosti o oskrbi ladij in zrakoplovov.

OBRAZLOŽITEV

1.        Splošne ugotovitve

Predlog, ki je predložen v mnenje, v pregled Parlamentu, zadeva posodobitev in preoblikovanje Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov ("Direktiva 92/12/EGS")..

Komisija je že leta 2004 poskušala, vendar neuspešno, prilagoditi Direktivo 92/12/EGS tržnemu gibanju trošarinskih izdelkov. Razprave v Svetu so se januarja 2005 prekinile, dokler Komisija ne predloži popolne revizije direktive, ki zajema druge vidike, zlasti nadzor gibanja blaga, za katerega še ni bila plačana nobena dajatev. Parlament je 8. junija 2005 podal pozitivno mnenje k prvemu predlogu Komisije.

Medtem je Komisija pripravila nov predlog spremembe Direktive 92/12/EGS, ki vključuje vsebino predloga iz leta 2004 in uvaja druge spremembe, da bi upoštevali uvedbo računalniško podprtega sistema nadzora gibanja trošarinskega blaga. Ta sistem je bil uveden na podlagi Odločbe št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 ("Odločba EMCS) in začne veljati sredi leta 2009. Da bi zagotovili izvajanje računalniško podprtega sistema, so potrebne določene spremembe Direktive 92/12/EGS.

Komisija namerava s svojim novim predlogom, ki vsebuje preoblikovanje Direktive 92/12/EGS, to posodobiti z zmanjšanjem obveznosti gospodarskih subjektov in omogočiti učinkovitejši boj proti goljufijam pri trošarinah.

Poročevalka meni, da predlog Komisije vsebuje določene izboljšave režima trošarinskega blaga, vendar pa so poleg tega predloga potrebne še izboljšave za posodobitev režima trošarin, da bi bil bolj praktičen tudi za gospodarske subjekte in fizične osebe ter za davčne uprave držav članic. S to spremembo bodo subjekti imeli na voljo poenostavljeno brezpapirno okolje z večjo pravno varnostjo. Poročevalka predlaga oblikovanje režima, v katerem bodo lahko uprave učinkoviteje in ceneje nadzirale gibanje trošarinskega blaga, in jim bo omogočal učinkovitejši boj proti davčnim goljufijam.

2.        Analiza predloga

Namen predloga Komisije je nadomestiti Direktivo 92/12/EGS, ki vsebuje sedem poglavij, med katerimi predlaga Komisija večje spremembe za dve področji, in sicer:

§ gibanje blaga pod režimom odloga plačila trošarine v okviru novega računalniško podprtega sistema nadzora gibanja trošarin (EMCS), ki bo začel veljati leta 2009 (poglavje IV);

§ gibanje blaga po sprostitvi v porabo, za katerega je bil dan predlog leta 2004 in ga Komisija z manjšimi spremembami vključuje v novem predlogu (poglavje V).

Poglavje I (Splošne določbe, členi 1 do 6) določa naravo trošarin (člen 1); odpravlja podvajanje za carinske odložne postopke ali režime (člen 3(3)) ter določa ozemeljsko področje uporabe direktive (člena 5 in 6).

Poglavje II (Nastanek trošarine, členi 7 do 13) pojasnjuje in določa pravila in veljavne postopke ob primanjkljaju in nepravilnostih ter pogoje za povračilo in odpustitev trošarine: pojav primanjkljaja pod režimom odloga plačila trošarine samodejno pomeni sprostitev v porabo (člen7(1)); trošarinsko blago, ki je popolnoma uničeno ali nepovratno izgubljeno, se ne obravnava, kot da je sproščeno v porabo, pristojnim organom pa ni več treba ugotavljati, ali je pojav primanjkljaja posledica naključnih dogodkov ali višje sile (člen 7(4)); države članice so pristojne tudi za določanje postopkov za povrnitev in odpustitev trošarine (člen 8); postopek za opredelitev države članice, ki je upravičena do izterjave trošarine v primeru nepravilnosti z opredelitvijo izraza „nepravilnost“ ter z odpravo izraza „prekršek“, in posplošitev pravila, po katerem se v tem primeru šteje, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme (člen 9); glede povračila ali odpustitve trošarine predlog določa splošno načelo, da morajo države članice določiti pogoje (člen 10);.

Poglavje III (Proizvodnja, predelava in skladiščenje, člena 14 in 15) ustreza členom 11 do 13 Direktive 92/12/EGS.

Poglavje IV (Gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, členi od 16 do 29) določa osnovne določbe in postopke za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z EMCS. To novo poglavje določa mnogo širši krog oseb, ki lahko delujejo kot izdajatelji jamstva (člen 17); določa trenutek, kdaj se šteje, da se je gibanje pod režimom odloga plačila trošarine začelo in končalo (člen 19); določa, da se trošarinsko blago giblje pod režimom odloga plačila trošarine, le, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, ki nadomešča sedanji spremni dokument v papirni obliki (člen 20); dovoljuje pošiljatelju razdelitev gibanja energentov (člen 22);. predvideva uporabo elektronskega „poročila o prejemu“ ali „poročila o izvozu“ (člena 23 in 24); predvideva postopke, kadar ni elektronskih poročil (člen 25) ali kadar računalniški sistem ni na voljo (člen 26); uvaja druge podrobnosti za poenostavitev (člena 28 in 29).

Poglavje V (Gibanje in obdavčenje trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo, členi 30 do 36) vključuje predlog Komisije iz leta 2004. Opozoriti je treba, da je Parlament podal mnenje o svojih ukrepih v resoluciji z dne 8. junija 2005. Kot je bilo navedeno v zakonodajnem poročilu, ki spremlja resolucijo, Komisija predlaga odpravo „okvirnih količin“, ki jih uporabljajo države članice pri ugotavljanju, če je trošarinsko blago namenjeno za osebno uporabo ali ima komercialni namen. Te količine so dejansko izgubile vso okvirno vrednost in jih uporabljajo carinske uprave v več državah članicah, kot da bi bile obvezne omejitve. Parlament je v zakonodajnem poročilu, ki spremlja njegovo resolucijo z dne 8. junija 2005, predlagal spremembo, da bi opozoril na domnevno nedolžnost ter načelo in dokazno breme, tako da bi omejili obsežno diskrecijsko pravico organov držav članic pri vrednotenju „sumljivih“ obremenitev. Poročevalka predlaga, da se vključi ta predlog spremembe.

Nenazadnje je treba opozoriti na najpomembnejše določbe poglavja VI (Razno, členi 37 do 39) ter VII (Končne določbe, členi 40 do 49):

§ člen 37 vsebuje več elementov, ki naj bi jasno opredelili, glede na sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi C-374/06, BATIG, da davčne oznake, ki jih lahko države članice uvedejo, ne smejo povzročiti dvojne obdavčitve;

§ Člen 40 prilagaja direktivo Sklepu 1999/468/ES („komitologija“);.

§ člen 43 predvideva prehodno obdobje za uvedbo računalniško podprtega sistema, ki se bo končalo 31. decembra 2009, v katerem lahko države članice uporabljajo papirno obliko.

3.        Zaključek

Poročevalka se strinja z večino elementov predloga Komisije, ki poenostavlja upravne postopke. Organi držav članic imajo z uporabo sistema za izmenjavo informacij na voljo orodje, ki jim omogoča izvajati bolj usmerjene nadzore spremljanja trošarinskega blaga, ker bolj temeljijo na tveganjih.

Poročevalka meni, da določbe, vključene v predlog Komisije, niso zadostne, da bi fizičnim osebam in podjetjem v EU zagotavljale (brez nepotrebnih davčnih ovir) svobodo čezmejne nabave in prodaje blaga. Poročevalka zato predlaga razširitev določb, ki urejajo nabavo s strani fizičnih oseb (člen 30) pri prodaji na daljavo (člen 34), in tako oblikovanje pravega notranjega trga trošarinskega blaga, ki ga nabavljajo fizične osebe za osebno uporabo. Zavezanost plačilu trošarine v državi članici, kjer je blago nabavljeno, je najmanj birokratska rešitev in tako najučinkovitejša za organe, prodajalce in fizične osebe.

Poročevalka ob upoštevanju določb, ki urejajo kritje tveganj, povezanih z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, predlaga razširitev jamstva na vse prevoznike blaga. Poleg tega predlaga pojasnitev veljavnosti jamstva v EU.

Predlaga tudi uporabo sistema znižanja jamstva za uporabnike, ki izpolnjujejo določene pogoje dobrega upravnega ravnanja, in redno uporabo sistema jamstev.

Po členu 13 predlaga, da se ohrani brezcarinske prodajalne na zunanjih mejah Unije.

Poročevalka tudi predlaga, da se za upoštevanje razmer na področju povezovalnih letov ohrani možnost brezcarinskega nakupa potnikom z dokumentom za potovanje, ki dokazuje, da je končni namembni kraj zunanja država ali ozemlje.

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (8.10.2008)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu Direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino
(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Poročevalec: Manuel António dos Santos

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Glavni cilj zadevnega predloga je uvedba sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS – Excise Movement and Control System) v davčne sisteme držav članic.

To je postalo potrebno, ker je bil EMCS uveden na podlagi Odločbe št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov[1]. Uporabljati se bo predvidoma začel aprila 2009.

Po navedbah Komisije je načelo, ki bo zagotovilo učinkovitost EMSC, zamenjava sedanjega spremnega dokumenta v papirni obliki z elektronskim administrativnim dokumentom (e-AD). Zato bomo imeli „brezpapirno okolje za trgovino“.

Drugi razlog za obravnavo predloga je, da je treba prilagoditi določbe v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine. Omogočil bo zajetje takih gibanj v postopkih v novem sistemu. Komisija tako zahteva, da je treba imeti „poenostavljeno in ... hkrati pa trošarinskim organom omogočen celovitejši in hitrejši nadzor, usmerjen v tveganja“ (KOM (2008), 78, str. 2).

To sta bila glavna razloga za predlog Komisije, da se Direktiva 92/12/EGS v celoti nadomesti.

Opozoriti je treba, da je Direktivo Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov[2] treba nadomestiti z zadevnim predlogom zaradi številnih drugih zadev, ki so se medtem zgodile. Gre za upoštevanje novih zakonodajnih standardov in konceptov; preoblikovanje besedila, tako da se izboljša njegova logična struktura; poenostavitev in posodobitev trošarinskih postopkov.

2. Interes ITRE

Z vidika pristojnosti ITRE (Odbor za industrijo, raziskave in energetiko) je bilo njegovo stališče vedno, da morajo vsi davčni sistemi, ki jih ES uvaja v soglasju z državami članicami, doseči naslednje cilje:

1.  povečati učinkovitost proizvodnje ter distribucije blaga in storitev, predvsem z zmanjšanjem nepotrebnih upravnih formalnosti;

2.  izboljšati obstoječa pravila in jih prilagoditi trenutnim razmeram, zlasti olajšati postopke spremljanja tveganj za nacionalne uprave;

3.  poenostaviti postopke in povečati preglednost trgovine znotraj Skupnosti, z večjo pravno varnostjo in poštenimi pravili;

4.  sistem pobiranja in vračila trošarine ne sme voditi k diskriminacijskim pravilom in mora preprečiti dvojno obdavčevanje.

Načeloma se ne da ločiti temeljnih načel in določb predloga od posebnih pristojnosti odbora ITRE. Pripravljavec mnenja se kljub temu osredotoča med drugim na: Poglavje III o proizvodnji, predelavi in skladiščenju, Poglavje IV o gibanju trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine ter Poglavje VI o oznakah in malih proizvajalcih vina.

Poglavje III o proizvodnji, predelavi in skladiščenju

Poglavje III sestavljata člena 14 in 15, ki sta vzeta iz Direktive 92/12/EGS.

Prvič, predlog povzema odložne postopke iz Uredbe Sveta (ES) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti[3]. V tem je logika, zlasti z ohranjanjem skladnosti in doslednosti. Toda carinski zakonik Skupnosti je zapletena zakonodaja ES.

Namen predlogov sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, je izboljšati predlog ter določiti ustrezno spremljanje trošarinskega blaga, za katero veljajo določbe odložnih postopkov.

Drugič, „imetnik trošarinskega skladišča“ je pomemben zakonski predpis tega predloga, ker se „uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga ter za njegov prejem ali odpremo pod režimom odloga plačila trošarine“(člen 14) in ker države članice izdajo dovoljenje „imetniku trošarinskega skladišča“, če izpolnjuje pet pogojev (člen 15(2)).

Namen predlogov sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, je izboljšati predlog ter poenostaviti pravila in jih okrepiti, da bodo postala bolj zavezujoča, da bi preprečili utajo in zlorabo.

Poglavje IV o gibanju trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

To poglavje je pomembno za ITRE, ker opredeljuje osnovne določbe in postopke za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v okviru sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS).

Upoštevati je treba, da je to poglavje popolnoma novo in precej inovativno zaradi uvedbe elektronskega administrativnega dokumenta. Predvsem vzpostavlja nov režim in ga je treba skrbno preučiti. Predlogi sprememb, ki jih predlaga pripravljavec mnenja, se lahko upoštevajo kot izboljšave predloga, ker pojasnjujejo pristojnosti zadevnih institucij in vključenih subjektov.

Poglavje VI o oznakah in malih proizvajalcih vina

To poglavje je prav tako pomembno za ITRE, ker imamo sedaj na voljo preprosto izbiro „označevanja“. Države članice morajo določiti davčne oznake „trošarinskega blaga“ ali označiti z nacionalnimi identifikacijskimi oznakam. Označevanje ima dvojno vlogo. Povečati mora prost pretok trošarinskega blaga in preprečiti dvojno obdavčitev. Pripravljavec mnenja predlaga predlog spremembe.

Člen 38 državam članicam dovoljuje, da male proizvajalce vina oprostijo obveznosti iz poglavij III in IV. Pripravljavec mnenja to pozdravlja.

Druge spremembe

Pripravljavec mnenja je predlagal nekaj sprememb k členu 4 glede opredelitev, da bi bolje uskladili predlog in ga poenostavili.

Pripravljavec mnenja tudi uvaja nekaj dodatnih predlogov sprememb glede datuma razveljavitve Direktive 92/12/EGS in začetka veljavnosti obravnavanega predloga. Njihov namen je najti kompromis med optimističnim predlogom Komisije in stvarnostjo, s katero se soočajo nacionalni organi pri uporabi novega pravnega instrumenta na področju trošarine. V bistvu je namen sprejetih predlogov sprememb izboljšati predlog Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog Direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil.

(4) Trošarinsko blago je lahko obdavčeno z drugimi posrednimi davki za posebne namene. Da ne bi ogrozili koristnih učinkov pravil Skupnosti glede posrednih davkov, morajo v takem primeru države članice izpolnjevati nekatere bistvene elemente navedenih pravil, in sicer davčne osnove ter izračunavanje davka, davčne obveznosti in davčni nadzor.

Obrazložitev

Da bi se izognili nejasnostim in nepotrebnim težavam pri interpretaciji, je treba glavne elemente predpisov Skupnosti v zvezi s posrednim obdavčenjem navesti tudi v preambuli.

Predlog spremembe  2

Predlog Direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.

(9) Ker je trošarina davek na potrošnjo nekega blaga, se ne sme zaračunavati za trošarinsko blago, ki je bilo nedvomno uničeno ali nepovratno izgubljeno, ne glede na okoliščine uničenja ali izgube.

Obrazložitev

Namen popravka je večja natančnost besedila. Če je bila izguba ocenjena kot nepovratna, je utemeljena natančnejša opredelitev pojma uničenje. Predpis bo uporabljen le v upravičenih primerih in primerih, ki ne porajajo dvomov.

Predlog spremembe  3

Predlog Direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Da se zagotovi učinkovito delovanje računalniško podprtega sistema, morajo države članice v svoje nacionalne aplikacije privzeti enoten nabor in strukturo podatkov, da bi tako zagotovili zanesljiv vmesnik za gospodarske subjekte.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti usklajen, v srednjeročnem obdobju morda enoten vseevropski elektronski sistem za upravljanje poslov. Vsako odstopanje držav članic od oblikovanja enotnega vmesnika za svoje aplikacije EMCS lahko privede do tega, da bodo gospodarski subjekti morali v svojih sistemih pripraviti več tipov vmesnikov, kar bo povzročilo dodatne stroške in zamude.

Predlog spremembe  4

Predlog Direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem ni na voljo.

(24) Določiti je treba postopke, ki se uporabljajo v primeru, ko računalniško podprt sistem zaradi vzrokov, ki so neodvisni ali ne ležijo na strani subjektov, udeleženih v gibanju trošarinskega blaga, ni na voljo.

Obrazložitev

Namen popravka je večja natančnost besedila. V predlagani obliki je prek zainteresirane strani povzročena „subjektivna“ nedostopnost računalniškega sistema lahko razlog za uporabo nadomestnih postopkov.

Predlog spremembe  5

Predlog Direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Kadar se za izdelke plača trošarina, ker jih nabavijo fizične osebe za lastno uporabo in jih same prevažajo, je treba določiti količino trošarinskega blaga.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe, vložene k členu 30. Njegov namen je določiti okvirne količine za tobačne izdelke in alkoholne pijače.

Predlog spremembe  6

Predlog Direktive

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS.

(36) Da bi omogočili obdobje prilagoditve elektronskemu nadzornemu sistemu za gibanje blaga z odlogom plačila trošarine, bi morale imeti države članice možnost, da izkoristijo prehodno obdobje, v katerem se tako gibanje lahko še naprej izvaja v skladu s formalnostmi, določenimi v Direktivi 92/12/EGS. Pri določanju dolžine prehodnega obdobja je treba upoštevati možnosti dejanske uvedbe računalniškega sistema v posameznih državah članicah.

Obrazložitev

Izkušnje držav članic kažejo, da prinašata informatizacija različnih vrst upravnih postopkov in tudi uvajanje digitalne oblike dokumentov s sabo težave pravno-organizacijske narave in, v primeru subjektov, ki jih zajema sprememba, psihološke narave.

Predlog spremembe  7

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) „uvoz trošarinskega blaga“ pomeni vnos trošarinskega blaga na območje Skupnosti, razen če za blago ob vstopu na območje Skupnosti veljata carinski podložni postopek ali režim oziroma njegova sprostitev iz takšnega carinskega odložnega postopka ali režima;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe prav tako namerava pojasniti omenjeno opredelitev v nekaj členih, zlasti v členu 7(2).

Predlog spremembe  8

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) „pooblaščeni prejemnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je bilo poslano iz druge države članice;

Obrazložitev

Obstajata dva pojma: „pooblaščeni prejemnik“ (ob prejemu trošarinskega blaga) in „pooblaščeni pošiljatelj“ (ob pošiljanju trošarinskega blaga), ki lahko povzročita zmedo, če se ohranita, kot je predlagano v zadevnih členih. Zato se predlaga, da se opredelita na ustreznem mestu tega pravnega instrumenta.

Predlog spremembe  9

Predlog Direktive

Člen 4 – točka (4 c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) „pooblaščeni pošiljatelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice izvoza izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, za pošiljanje trošarinskega blaga, za katerega velja režim odloga plačila trošarine pri sprostitvi v prosti promet, v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (posodobljenem carinskem zakoniku)1;

1 UL L 145, 4.6.2008, str. 1.

Obrazložitev

Glej obrazložitev, ki zadeva člen 4, točko 4a (novo).

Predlog spremembe  10

Predlog Direktive

Člen 4 – točka (4 d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) „imetnik trošarinskega skladišča“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji pristojni organi države članice dovolijo, da proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja blago pri svojem poslovanju, če se pod režimom odloga plačila trošarine zahteva za plačilo trošarine odloži;

Obrazložitev

Na „imetnika trošarinskega skladišča“ se sklicuje predvsem člen 15, vendar je sklicevanje relativno nejasno in na nepravem mestu, zato je namen opredelitve to težavo odpraviti.

Predlog spremembe  11

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e) „trošarinsko skladišče“ pomeni kraj, kjer imetnik trošarinskega skladišča pri svojem poslovanju trošarinsko blago, za katerega velja režim odloga plačila trošarine, proizvaja, predeluje, skladišči, prejema ali odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine, ob upoštevanju nekaterih pogojev, ki jih določijo pristojni organi države članice, v kateri se nahaja trošarinsko skladišče;

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zato, ker pojem „trošarinsko skladišče“, kot je opredeljen v členu 14(3), lahko povzroči zmedo in sodi v člen 4.

Predlog spremembe  12

Predlog Direktive

Člen 4 – točka 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f) „kraj uvoza“ je kraj, v katerem se nahaja blago, ko je sproščeno v prosti promet v skladu z Uredbo (ES) št. 450/2008.

Obrazložitev

Pojasnjuje „kraj uvoza“ iz pravnih razlogov.

Predlog spremembe  13

Predlog Direktive

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) uvoz trošarinskega blaga.

(c) uvoz trošarinskega blaga, vključno z nepravilnim uvozom, razen če se trošarinsko blago takoj po uvozu da v režim odloga plačila trošarine.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti okoliščine, ki veljajo za uvoz trošarinskega blaga. Glej tudi predlog spremembe k členu 4 o opredelitvah.

Predlog spremembe  14

Predlog Direktive

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Trošarinsko blago, ki je popolnoma uničeno ali nepovratno izgubljeno, vključno z izgubami, ki so značilne za naravo takega blaga, se ne obravnava, kot da je sproščeno v porabo.

4. V primeru popolnega uničenja ali nepovratne izgube se pristojnim organom države članice, v kateri je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube zadevnega trošarinskega blaga, predloži zadovoljivo dokazilo.

Pristojnim organom je treba predložiti zadovoljivo dokazilo o izgubi ali uničenju trošarinskega blaga.

Ko v primeru gibanja pod režimom odloga plačila trošarine ni mogoče določiti, kje je prišlo do popolnega uničenja ali nepovratne izgube, se šteje, da je do tega prišlo v državi članici, v kateri je bilo to odkrito.

Za namene prvega pododstavka je blago nepovratno izgubljeno, kadar velja za neuporabno.

Države članice lahko določijo, da je za namerno uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine obvezna predhodna odobritev s strani pristojnih organov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe člena 9. Ta predvideva delno ponovno pripravo in pojasnjuje primere, ko nacionalni organi lahko določijo uničenje blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

Predlog spremembe  15

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo, in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme.

1. Če je med gibanjem blaga pod režimom odloga plačila trošarine prišlo do nepravilnosti, zaradi česar je bilo trošarinsko blago sproščeno v porabo v skladu s členom 7(2)(a), in ni mogoče ugotoviti, kje je bilo blago sproščeno v porabo, velja, da je blago sproščeno v porabo v državi članici odpreme, v kateri je bila nepravilnost odkrita, in v času, ko se je to zgodilo.

 

Kadar trošarinsko blago pod režimom odloga plačila trošarine ne prispe v namembni kraj in zadevna nepravilnost, ki povzroči sprostitev v porabo v skladu s členom 7(2)(a), ni bila odkrita, se šteje, da je bilo blago sproščeno v porabo v državi članici, v kateri je bilo blago odkrito, in v času, ko se je to zgodilo.

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, ta država članica o tem obvesti pristojne organe države članice odpreme.

Če se pred iztekom treh let od datuma, ko se je gibanje začelo v skladu s členom 19(1), ugotovi, v kateri državi članici je bilo blago dejansko sproščeno v porabo, se šteje, da se je blago sprostilo v porabo v tej državi članici, ki o tem obvesti pristojne organe države članice, v kateri je bilo to odkrito ali v kateri je bilo blago odpremljeno.

Če se trošarina pobere v državi članici odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi, da jo je pobrala druga država članica.

Če se trošarina pobere v državi članici odkritja ali odpreme, se trošarina vrne ali odpusti takoj, ko so predloženi dokazi o sprostitvi v porabo v drugi državi članici.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja pripravo pojasnil in opredeljuje stanje, ko trošarinsko blago pod režimom odloga plačila trošarine zaradi nepravilnosti ne prispe v namembni kraj.

Predlog spremembe  16

Predlog Direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje ni končalo v skladu s členom 19(2).

3. Za namene odstavka 1 nepravilnost pomeni stanje, ko se gibanje (razen gibanja iz člena 7(4)) oziroma del gibanja ni končalo v skladu s členom 19(2).

Obrazložitev

Pojasnilo je treba upoštevati v povezavi s predlogom spremembe členov 7(4) in 9(1).

Predlog spremembe  17

Predlog Direktive

Člen 11 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) za dobavo odobrenim ustanovam za raziskave in razvoj, laboratorijem, vladnim službam ali drugim odobrenim strankam za namene preizkušanja kakovosti, uvodnega preskušanja pred pričetkom trženja ter preverjanja glede morebitnega ponarejanja, če se količina zadevnega blaga ne šteje za komercialno.

Obrazložitev

Za potrebe preizkušanja kakovosti, preverjanja glede morebitnega ponarejanja ali v pomoč organom pri odkrivanju nedovoljene trgovine je treba blago premikati med državami članicami tako pred kot po njihovi sprostitvi v porabo. V nekaterih primerih morajo organi pred pričetkom trženja predhodno odobriti blago. V vseh teh primerih izdelek ni sproščen v porabo ter je v večini primeri hitro uničen.

Predlog spremembe  18

Predlog Direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine.

2. Za oprostitve veljajo pogoji in omejitve, ki jih določi država članica gostiteljica. Države članice lahko odobrijo oprostitve kot vračilo trošarine. S strani države članice določeni pogoji vračila ne smejo prekomerno ovirati koriščenja oprostitve.

Obrazložitev

Praksa držav članic na področju različnih davkov kaže na dejavnosti, katerih namen je otežitev pridobivanja davčnega vračila. Predlagano besedilo naj bi imelo značaj splošne določbe, ki bi lahko omejila to vrsto prakse.

Predlog spremembe  19

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „brezcarinska prodajalna“ pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;

(b) „brezcarinska prodajalna“ pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču ali na meji s tretjo državo ali tretjim ozemljem, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;

Obrazložitev

Brezcarinski nakupi bi naj ostali možni v vseh delih potovanja, izvedenega s povezovalnimi leti, s tretjim ozemljem ali tretjo državo kot namembnim ciljem.

Predlog spremembe  20

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je neposredni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi, ter vsakega potnika, ki zapušča Evropsko unijo po kopnem.

Obrazložitev

Brezcarinski nakupi bi naj ostali možni v vseh delih potovanja, izvedenega s povezovalnimi leti, s tretjim ozemljem ali tretjo državo kot namembnim ciljem.

Predlog spremembe  21

Predlog Direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga velja, da se opravi pod režimom odloga plačila trošarine, če se te dejavnosti izvajajo v prostorih, za katere je izdano dovoljenje v skladu z odstavkom 3.

2. Proizvodnja, predelava in skladiščenje trošarinskega blaga, za katerega trošarina še ni plačana, se opravljajo v trošarinskem skladišču.

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba upoštevati skupaj s predlogom spremembe, ki opredeljuje „trošarinsko skladišče“ in tudi namerava odpraviti zavajajoče besedilo.

Predlog spremembe  22

Predlog Direktive

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organi držav članic izdajo dovoljenje, da se prostori, ki se uporabljajo za proizvodnjo, predelavo in skladiščenje trošarinskega blaga ter za njegov prejem ali odpremo pod režimom odloga plačila trošarine, uporabljajo kot „trošarinska skladišča“.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe  23

Predlog Direktive

Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

Izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici in namerava sama upravljati trošarinsko skladišče prek zastopnika ali podružnice v državi članici, kjer se izda dovoljenje.

To dovoljenje je v skladu s pogoji, ki jih lahko oblasti določijo zaradi preprečitve kakršnega koli izogibanja ali zlorabe. Vendar izdaja dovoljenja se ne sme zavrniti zgolj zato, ker ima fizična ali pravna oseba sedež v drugi državi članici.

Dovoljenje mora zajemati dejavnosti iz člena 14(3).

 

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 14(3) in pojasnjuje potrebo po preprečevanju možne zlorabe ali izogibanja trošarinam.

Predlog spremembe  24

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine na ozemlju Skupnosti:

1. Trošarinsko blago se lahko giba pod režimom odloga plačila trošarine med dvema krajema na ozemlju Skupnosti, vključno z gibanjem prek tretje države ali njene regije:

Obrazložitev

Predlog spremembe določa pogoje gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

Predlog spremembe  25

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) fizične ali pravne osebe, ki ji pristojni organi namembne države članice izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, da prejme trošarinsko blago, ki se giba pod režimom odloga plačila trošarine in je poslano iz druge države članice, v nadaljevanju „pooblaščeni prejemnik“;

(ii) prostorov pooblaščenega prejemnika;

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 4.

Predlog spremembe  26

Predlog Direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja iz točke (a), kadar blago odpremi fizična ali pravna oseba, ki ji pristojni organi države članice uvoza za to izdajo dovoljenje pod pogoji, ki jih določijo navedeni organi, v nadaljevanju „pooblaščeni pošiljatelj.

(b) od kraja uvoza do katerega koli namembnega kraja ali prejemnika iz točke (a), kadar blago odpremi pooblaščeni pošiljatelj.

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe člena 4.

Predlog spremembe  27

Predlog Direktive

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:

Začasno pooblaščeni prejemnik, ki ima dovoljenje za namene iz prvega pododstavka, izpolnjuje naslednje zahteve:

Obrazložitev

V predlagano direktivo se uvajata pojma „pooblaščenega prejemnika“ in „začasno pooblaščenega prejemnika“. Ta pojma morata ustrezati pojmoma „pooblaščenega gospodarskega subjekta“ in „nepooblaščenega gospodarskega subjekta“, ki sta že bila uporabljena v direktivi 92/12/EGS .

Predlog spremembe  28

Predlog Direktive

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3.

1. Za trošarinsko blago se šteje, da se giba pod režimom odloga plačila trošarine, če ga spremlja elektronski administrativni dokument, obdelan v skladu z odstavkoma 2 in 3. V ta namen sprejmejo države članice in Komisija potrebne ukrepe za uporabo ključne javne infrastrukture na nacionalni ravni in zagotovijo njihovo interoperabilnost.

Obrazložitev

V skladu z Uredbo o elektronskem podpisu je pomembno, zato, da bi imel elektronski podpis enako pravno veljavo kot lastnoročno podpisani dokument, da se infrastruktura javnih ključev, ki je potrebna za elektronske podpise, vzpostavi v vseh državah članicah ter da se zagotovi interoperabilnost med nacionalnimi sistemi.

Predlog spremembe  29

Predlog Direktive

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji, če se ne spremeni skupna količina trošarinskega blaga.

Pristojni organ odpremne države članice lahko dovoli pod pogoji, ki jih določi ta država članica, da pošiljatelj z uporabo računalniško podprtega sistema razdeli gibanje energentov pod režimom odloga plačila trošarine v vsaj dve gibanji:

 

(a) se skupna količina trošarinskega blaga ne spremeni; ter

 

(b) razdelitev se opravi na ozemlju države članice, ki tak postopek dovoljuje.

Države članice lahko določijo tudi, da se taka delitev ne izvede na njihovem ozemlju.

Države članice obvestijo Komisijo, ali in pod katerimi pogoji dovolijo delitev pošiljk na njihovem ozemlju. To informacijo Komisija pošlje drugim državam članicam.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja dva pogoja – (a) in (b) – če „pošiljatelj“ želi deliti gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga v dva ali več gibanj, ter obveznost, ki jo prevzamejo države članice z obveščanjem Komisije o dovoljeni delitvi pošiljk.

Predlog spremembe  30

Predlog Direktive

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju.

Države članice lahko določijo poenostavljene postopke v zvezi z gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine, ki se v celoti izvaja na njihovem ozemlju, vključno z možnostjo opustitve zahteve po elektronskem nadzoru takega gibanja.

Obrazložitev

Dodatna obveznost, naložena državam članicam, ki jim dovoljuje opustitev zahteve po elektronskem nadzoru, kadar so taki primeri utemeljeni.

Predlog spremembe  31

Predlog Direktive

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevne države članice lahko sporazumno določijo poenostavljene postopke za naslednje gibanje pod režimom odloga plačila trošarine:

Po dogovoru in v skladu s pogoji, ki so jih določile vse zadevne države članice, se lahko za namene pogostih in rednih gibanj pod režimom odloga plačila trošarine, ki potekajo na ozemlju dveh ali več držav članic, določijo poenostavljeni postopki.

(1) pogosto in redno gibanje med nekaterimi gospodarskimi subjekti v dveh ali več državah članicah;

Ta določba vključuje gibanja prek fiksnih cevovodov.

(2) pogosto in redno gibanje med nekaterimi gospodarskimi subjekti v eni državi članici prek druge države članice;

 

(3) gibanje po fiksnih cevovodih med vsaj dvema državama članicama.

 

Obrazložitev

Preoblikovanje z namenom poenostavitve postopka in pravnega akta.

Predlog spremembe  32

Predlog Direktive

Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za trošarinsko blago razen tobačnih proizvodov, ki jih nabavijo fizične osebe, velja prvi pododstavek tudi v primerih, kadar se blago prevaža v njihovem imenu.

črtano

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je odpraviti možnost zlorabe trošarinskega blaga.

Predlog spremembe  33

Predlog Direktive

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Za uporabo vsebine odstavka 2(e) lahko države članice določijo okvirne količine samo v obliki dokaza. Okvirne količine zajemajo vsaj:

 

(a) za tobačne izdelke:

 

– cigarete – 800 kosov

 

– cigarilosi (cigare, ki ne tehtajo več kot 3 g) – 400 kosov

 

– cigare – 200 kosov

 

– tobak za kajenje – 1,0 kg;

 

(b) za alkoholne pijače:

 

– žgane alkoholne pijače – 10 l

 

– vmesni alkoholni proizvodi – 20 l

 

– vino (vključno z največ 60 l penečega vina) – 90 l

 

– pivo – 110 l.

Obrazložitev

Namen predlog spremembe je ohraniti količinske omejitve iz člena 9(2) Direktive 92/12/EGS, da bi preprečili kakršno koli samovoljno ravnanje organov držav članic.

Predlog spremembe  34

Predlog Direktive

Člen 34 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prijavi se pri davčnih organih odpremne države članice;

(a) prijavi se pri pristojnih organih odpremne države članice in pri teh organih pridobi identifikacijski dokument;

Obrazložitev

Namen dodatne zahteve je omejiti kakršno koli zlorabo.

Predlog spremembe  35

Predlog Direktive

Člen 37 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vendar pa lahko država članica, ki je izdala oznake ali znake, določi, da je treba za povračilo, odpustitev ali sprostitev plačanega ali zajamčenega zneska predložiti dokaz, da so bile te oznake ali znaki odstranjeni ali uničeni.

Obrazložitev

Namen dodanega pogoja je pojasniti postopek in hitro povračilo plačanega ali zajamčenega zneska, če so oznake ali znaki trošarinskega blaga odstranjeni ali uničeni.

Predlog spremembe  36

Predlog Direktive

Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Direktiva 92/12/EGS se razveljavi s 1. aprilom 2009].

Direktiva 92/12/EGS se razveljavi s 1. aprilom 2010.

 

Vendar se bo Direktiva 92/12/EGS še naprej uporabljala v okviru omejitev in za namene, opredeljene v členu 43.

Sklici na razveljavljeno direktivo se razumejo kot sklici na to direktivo in se glasijo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Sklici na razveljavljeno direktivo se razumejo kot sklici na to direktivo in se glasijo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Obrazložitev

Predlog spremembe je pomembna sprememba in ga je treba upoštevati v povezavi s predlaganimi spremembami člena 43. Predvsem upošteva dodatno leto pred začetkom veljavnosti novega sistema EMCS in se bodo nekatere določbe Direktive 92/12/EGS nekaj časa še naprej uporabljale.

Predlog spremembe  37

Predlog Direktive

Člen 43 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Do [31. decembra 2009] lahko odpremne države članice dovolijo, da se gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začne v skladu s formalnostmi iz člena 15(6) in člena 18 Direktive 92/12/EGS.

Do 31. decembra 2010 lahko odpremne države članice dovolijo, da se gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine začne v skladu s formalnostmi iz člena 15(6) in člena 18 Direktive 92/12/EGS.

Obrazložitev

Predlaga se enoletno podaljšanje roka za začetek uporabe direktive in računalniško podprtega sistema.

Predlog spremembe  38

Predlog Direktive

Člen 43 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Gibanje trošarinskega blaga, ki se je začelo pred 1. aprilom 2010, se izvaja in dokonča v skladu z določbami Direktive 92/12/EGS. Ta direktiva se ne uporablja za to gibanje.

Obrazložitev

Predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe člena 43 – pododstavek 1, ki upošteva prehodno določbo.

Predlog spremembe  39

Predlog Direktive

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 28. februarja 2009]. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 28. februarja 2010. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe, ki zadeva prehodno obdobje.

Predlog spremembe  40

Predlog Direktive

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 1. aprila 2009].

Navedene predpise uporabljajo od 1. aprila 2010.

Obrazložitev

Predlog spremembe je usklajen s predlogom spremembe, ki zadeva prehodno obdobje.

POSTOPEK

Naslov

Splošni režim za trošarino

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

ECON

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Obravnava v odboru

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Obravnava v odboru

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Javier Pomés Ruiz

  • [1]  UL L 162, 1.7.2003, str. 5.
  • [2]  UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES.
    (UL L 359, 4.12.2004, str. 30).
  • [3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006
    (UL L 363, 20. 12. 2006, str. 1).

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (11.9.2008)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino
(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Poročevalec: Bill Newton Dunn

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga je revizija Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode. Direktiva zagotavlja pravilno delovanje notranjega trga glede splošnih vprašanj, povezanih s prostim pretokom trošarinskega blaga. Glavni cilj predloga je ponuditi pravni okvir za uporabo sistema za nadzor gibanja trošarin (EMCS)[1]. EMCS oblikuje učinkovitejše instrumente za izmenjavo informacij med trošarinskimi organi. Poleg tega bo olajšal trgovinske izmenjave, saj bo zmanjšal zadevne stroške. Predlagano besedilo namerava posodobiti direktivo, da se bo lahko prilagodila pravnemu razvoju, ter poenostaviti in posodobiti trošarinske postopke, da se zmanjšajo trošarinske obveznosti za trgovce.

Poročevalec podpira predlog, ampak predlaga sledeče izboljšave:

· Pri posodabljanju pravil EU glede trošarin, bi morala nova pravila okrepiti delovanja notranjega trga. Z vedno več primeri elektronskega poslovanja in ponujanja blaga ali storitev na daljavo bo za evropske državljane prosti pretok trošarinskega blaga postajal vedno bolj resničen. Trenutno je trgovina s trošarinskimi izdelki še vedno predmet obremenjujočih upravnih postopkov in še vedno zahteva obsežen nadzor zaradi zelo različnih trošarinskih stopenj. Najboljša rešitev za trenutne razmere bi bilo postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji.

· Predlagano besedilo omejuje brezcarinsko nakupovanje na lete ali ladijske prevoze v tretjo državo. To pomeni zapiranje brezcarinskih prodajaln na kopenskih prehodih, saj je na kopenskih mejah veliko težje preprečiti morebitne utaje, izogibanja ali zlorabe. Čeprav je to veljaven razlog in je veliko držav članic že zaprlo svoje brezcarinske prodajalne na kopenskih mejah, pa obstaja nekaj izjem, zlasti v Grčiji in Romuniji. Poročevalec se strinja s temi izjemami, saj so nekatere obmejne regije gospodarsko ranljive in jim primanjkuje delovnih mest. Vendar pa moramo v izogib neenakosti med državami članicami te izjeme običajno ohraniti samo, če se brezcarinske prodajalne nahajajo na zunanjih mejah EU.

· Predlog ne pojasnjuje položaja brezcarinskih prodajaln, ki se nahajajo na regionalnih letališčih, in ki služijo predvsem za prevoz na kratkih relacijah. Poročevalec bi rad zagotovil pravico regionalnim letališčem, da še naprej prodajajo brezcarinsko blago potnikom, ki letijo na mednarodno letališče v EU, od koder imajo povezovalni let v državo, ki se nahaja izven EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog Direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Za izboljšanje delovanja notranjega trga si je treba še naprej prizadevati za postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji in hkrati upoštevati vprašanja, ki zadevajo javno zdravje, varstvo okolja in proračun.

Obrazložitev

Kratkoročno postopno usklajevanje trošarin v Evropski uniji bi bilo najboljša rešitev za krepitev delovanja notranjega trga. To je treba storiti ob upoštevanju političnih ciljev držav članic za odvračanje od potrošnje trošarinskega blaga (alkoholne pijače, predelan tobak in energetskih proizvodov).

Predlog spremembe  2

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice lahko oprostijo plačilo trošarine za trošarinsko blago, ki ga dobavijo brezcarinske prodajalne in ga potniki na poletu ali morski plovbi v osebni prtljagi odnesejo na tretje ozemlje ali v tretjo državo.

1. Države članice lahko oprostijo plačilo trošarine za trošarinsko blago, ki ga dobavijo brezcarinske prodajalne in ga potniki v osebni prtljagi odnesejo na tretje ozemlje ali v tretjo državo.

Obrazložitev

Obstoječe brezcarinske prodajalne na zunanjih mejah EU bi morale ostati, da se tako pomaga gospodarsko manj razvitim območjem.

Predlog spremembe  3

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „brezcarinska prodajalna“ pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;

(b) „brezcarinska prodajalna“ pomeni vsako poslovalnico na letališču ali v pristanišču ali kopenskem prehodu na tretje ozemlje oziroma v tretjo državo, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določijo pristojni organi, zlasti na podlagi odstavka 3;

Obrazložitev

Sledi predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe  4

Predlog Direktive

Člen 13 – odstavek 4 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ pomeni vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je neposredni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

(c) „potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo“ zajema tudi vsakega potnika z dokumentom za potovanje po zraku ali morju, ki dokazuje, da je končni namembni kraj letališče ali pristanišče na tretjem ozemlju ali v tretji državi.

Obrazložitev

Brezcarinsko nakupovanje na (regionalnih) letališčih mora biti še naprej mogoče za potnike, ki imajo povezovalni let izven EU.

POSTOPEK

Naslov

Splošni režim za trošarino

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Pristojni odbor

ECON

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Obravnava v odboru

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Datum sprejetja

10.9.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

  • [1]  Odločba št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov.

POSTOPEK

Naslov

Splošni režim za trošarino

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Pristojni odbor

4.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.3.2008

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

Obravnava v odboru

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Datum sprejetja

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Izid končnega glasovanja

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

13.10.2008

 

 

 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

+:

–:

0:

17

2

10

Referenčni dokumenti

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Pristojni odbor

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

Jan Cremers