Betänkande - A6-0417/2008Betänkande
A6-0417/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt

21.10.2008 - (KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Astrid Lulling

Förfarande : 2008/0051(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0417/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt

(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0078),

–   med beaktande av artikel 93 i EG‑fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0099/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0417/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG‑fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. För att förbättra den inre marknadens funktion bör ytterligare insatser göras för att åstadkomma en gradvis harmonisering av punktskatterna inom Europeiska unionen, samtidigt som hänsyn tas till frågor som folkhälsa, miljöskydd och budgetöverväganden.

Motivering

En gradvis harmonisering av punktskatterna inom EU på medellång sikt skulle vara den bästa lösningen för att förbättra den inre marknadens funktion. Detta bör emellertid genomföras med hänsyn till medlemsstaternas politiska mål för att motverka konsumtion av punktskattebelagda varor (alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och energiprodukter).

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Punktskattebelagda varor får underkastas andra indirekta skatter för särskilda ändamål. I sådana fall bör dock medlemsstaterna, för att inte äventyra nyttan av gemenskapsbestämmelser om indirekta skatter, rätta sig efter vissa väsentliga inslag i dessa bestämmelser.

(4) Punktskattebelagda varor får underkastas andra indirekta skatter för särskilda ändamål. I sådana fall bör dock medlemsstaterna, för att inte äventyra nyttan av gemenskapsbestämmelser om indirekta skatter, rätta sig efter vissa väsentliga inslag i dessa bestämmelser, dvs. de som rör skattebas, skatteberäkning, skattskyldighet och kontroll.

Motivering

För att undvika oklarheter och onödiga tolkningsproblem bör de väsentliga inslagen i gemenskapsbestämmelserna angående indirekta skatter även anges i inledningen.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna beakta behovet av att trygga en hög skyddsnivå för människors hälsa.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Eftersom punktskatt är en skatt på konsumtion av vissa varor bör skatten inte tas ut för punktskattebelagda varor som förstörts eller gått helt förlorade, oavsett omständigheterna i samband med förstörelsen eller förlusten.

(9) Eftersom punktskatt är en skatt på konsumtion av vissa varor bör skatten inte tas ut för punktskattebelagda varor som obestridligen förstörts eller som gått helt förlorade, oavsett omständigheterna i samband med förstörelsen eller förlusten.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att ytterligare precisera bestämmelsen. Om en vara bedöms ha gått helt förlorad måste begreppet ”förstörd” definieras mer exakt. Bestämmelsen kommer endast att tillämpas i fall där fakta fastställts med hög sannolikhet och där inga tvivel föreligger.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) För att det datoriserade systemet ska fungera effektivt bör medlemsstaterna inom sina nationella applikationer använda en enhetlig datauppsättning och struktur, så att ett tillförlitligt gränssnitt erhålls för de ekonomiska aktörerna.

Motivering

I detta ändringsförslag argumenteras för ett samordnat och möjligen på medellång sikt enhetligt paneuropeiskt elektroniskt system för administration av företag. Om medlemsstaterna gör minsta avvikelse från att utforma ett enhetligt gränssnitt till sina nationella EMCS‑applikationer kan de ekonomiska aktörerna tvingas ta fram flera gränssnittstyper inom sina system, vilket skulle leda till ökade kostnader och förseningar.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Det bör fastställas vilka förfaranden som ska tillämpas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt.

(24) Det bör fastställas vilka förfaranden som ska tillämpas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt av orsaker som inte beror på aktörerna i flyttningen av punktskattebelagda varor eller av orsaker som ligger utanför deras kontroll.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att precisera bestämmelsen. I den föreslagna formen kan en ”subjektiv” otillgänglighet hos datorsystemet, orsakad av den berörda parten, utgöra skäl till att tillämpa alternativa procedurer.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) När det gäller varor som omfattas av punktskatt eftersom de förvärvats av enskilda personer för deras eget bruk och transporterats av dem bör kvantiteten punktskattebelagda varor preciseras.

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 30. Syftet är att fastställa referensnivåer för tobaksvaror och alkoholdrycker.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att kunna medge en period för anpassning till det elektroniska kontrollsystemet för flyttning av varor med punktskatteuppskov bör medlemsstaterna beviljas en övergångsperiod under vilken sådan flyttning fortfarande får genomföras enligt de formaliteter som anges i direktiv 92/12/EEG.

(36) För att kunna medge en period för anpassning till det elektroniska kontrollsystemet för flyttning av varor med punktskatteuppskov bör medlemsstaterna beviljas en övergångsperiod under vilken sådan flyttning fortfarande får genomföras enligt de formaliteter som anges i direktiv 92/12/EEG. Övergångsperiodens längd bör bestämmas med beaktande av möjligheterna att faktiskt införa datorsystemet i de enskilda medlemsstaterna.

Motivering

Erfarenheter från medlemsstaterna ger vid handen att datorisering av olika sorters administrativa procedurer, eller införande av digitaliserade dokument, medför problem av juridisk och organisatorisk art, samt även, när det gäller de aktörer som omfattas av regleringen, av psykologisk art.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) import av punktskattebelagda varor: införande av punktskattebelagda varor på gemenskapens territorium, såvida dessa inte vid införandet i gemenskapen hänförts till ett suspensivt tullförfarande, eller frisläppande av punktskattebelagda varor från ett sådant suspensivt tullförfarande,

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tydliggöra den definition som används i flera artiklar, bland annat i artikel 7.2.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) registrerad mottagare: en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattebelagda varor som avsänts från en annan medlemsstat och som omfattas av ett förfarande för punktskatteuppskov,

Motivering

Det finns två termer – ”registrerad mottagare” (vid mottagandet av punktskattebelagda varor) och ”registrerad avsändare” (vid avsändandet av punktskattebelagda varor) – som kan leda till förvirring om de behålls såsom de formulerats enligt förslaget i de aktuella artiklarna. Genom ändringsförslaget definieras de på rätt plats i rättsakten.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) registrerad avsändare: en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, avsända punktskattebelagda varor som omfattades av ett uppskovsförfarande när dessa övergick till fri omsättning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex)1,

 

__________

1 EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

Motivering

Se motiveringen till artikel 4, led 4a (nytt).

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) godkänd lagerhavare: en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och avsända punktskattebelagda varor inom ramen för sin affärsverksamhet, varvid punktskatten är vilande enligt ett uppskovsförfarande,

Motivering

Hänvisningen till ”godkänd lagerhavare” görs främst i artikel 15, men den är ganska otydlig och även felplacerad. Definitionen ovan syftar till att åtgärda detta.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e) skatteupplag: en plats där punktskattebelagda varor som omfattas av ett uppskovsförfarande tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds av en godkänd lagerhavare inom ramen för dennes/dennas affärsverksamhet, enligt de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

Motivering

Termen ”skatteupplag” som den definieras i artikel 14.3 kan leda till förvirring, därav detta ändringsförslag. Definitionen bör placeras i artikel 4.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f) platsen för importen betyder den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning i enlighet med förordning (EG) nr 450/2008.

Motivering

Ett tydliggörande av uttrycket ”platsen för importen” av rättsliga skäl.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) punktskattebelagda varor importeras.

c) punktskattebelagda varor importeras, även otillåtet, såvida inte de punktskattebelagda varorna efter importen omedelbart hänförs till ett uppskovsförfarande.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra omständigheterna för import av punktskattebelagda varor. Se även ändringsförslaget till artikel 4 om definitioner.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Punktskattebelagda varor ska inte anses ha släppts för konsumtion om de förstörs fullständigt eller går helt förlorade, även förluster som är ofrånkomliga med hänsyn till varornas beskaffenhet.

4. Om de punktskattebelagda varorna i fråga förstörs fullständigt eller går helt förlorade ska detta på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstörelsen eller förlusten inträffade.

Det ska på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna att de punktskattebelagda varorna i fråga förstörts eller förlorats.

Om det vid flyttning av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande inte är möjligt att avgöra var de förstörts fullständigt eller gått helt förlorade ska detta anses ha skett i den medlemsstat där upptäckten gjordes.

För tillämpningen av första stycket ska varor anses ha gått helt förlorade när de har gjorts oanvändbara för var och en.

Medlemsstaterna får kräva att en avsiktlig förstörelse av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande på förhand ska ha godkänts av de behöriga myndigheterna.

Motivering

Ändringsförslaget bör ses i relation till ändringsförslagen till artikel 9. Det innebär en viss omformulering och ett förtydligande av de fall där de nationella myndigheterna kan ställa villkor för förstörelse av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en oegentlighet har ägt rum under flyttning med punktskatteuppskov och punktskattebelagda varor därför släppts för konsumtion utan att det kan avgöras var frisläppandet för konsumtion skedde, ska det anses ha skett i avsändarmedlemsstaten.

1. Om en oegentlighet har ägt rum under flyttning med punktskatteuppskov och punktskattebelagda varor därför släppts för konsumtion i enlighet med artikel 7.2 a, utan att det kan avgöras var frisläppandet för konsumtion skedde, ska det anses ha skett i avsändarmedlemsstaten och vid den tidpunkt då oegentligheten upptäcktes.

 

Om punktskattebelagda varor som omfattas av ett punktskatteuppskovsförfarande inte anländer till sin bestämmelseort och den oegentlighet som gett upphov till att varorna frisläppts för konsumtion i enlighet med artikel 7.2 a inte har upptäckts ska frisläppandet för konsumtion anses ha ägt rum i den medlemsstat och vid den tidpunkt där de punktskattebelagda varorna upptäcktes.

Om det, före utgången av en period på tre år från den dag då flyttningen inleddes enligt artikel 19.1, fastställs i vilken medlemsstat frisläppandet för konsumtion faktiskt skedde, ska emellertid den medlemsstaten underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Om det, före utgången av en period på tre år från den dag då flyttningen inleddes enligt artikel 19.1, fastställs i vilken medlemsstat frisläppandet för konsumtion faktiskt skedde, ska emellertid frisläppandet för konsumtion anses ha ägt rum i den medlemsstaten, som ska underrätta de behöriga myndigheterna i upptäckar- eller avsändarmedlemsstaten.

Om punktskatten tagits ut av avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas eller efterges så snart den andra medlemsstaten visat att skatten uppburits.

Om punktskatten tagits ut av upptäckar- eller avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas eller efterges så snart den andra medlemsstaten visat att varorna frisläppts för konsumtion.

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller förtydliganden och en definition av de fall där punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov inte anländer till sin bestämmelseort på grund av en oegentlighet.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I sådana fall där det är möjligt att med hjälp av relevanta bevis fastställa utom rimligt tvivel var en oegentlighet har ägt rum under flyttning inom ramen för ett punktskatteuppskovsförfarande – en oegentlighet genom vilken punktskattebelagda varor släppts för konsumtion – ska punktskatten betalas i den medlemsstat där oegentligheten ägde rum.

Motivering

Tillägget av denna punkt undanröjer eventuell osäkerhet som orsakats av att man inte tagit upp skyldigheten att betala punktskatt i fall där en oegentlighet äger rum och platsen för frisläppande för konsumtion är känd.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om det kan bevisas att en oegentlighet ägt rum i en medlemsstat och detta resulterat i frisläppande av konsumtion av punktskattebelagda varor på vilka destinationsmedlemsstatens punktskattemärken är fästade, ska punktskatten betalas i den medlemsstat där oegentligheten ägde rum först när punktskatten återbetalats av destinationsmedlemsstaten till den ekonomiske aktören.

Motivering

Tillägget av denna punkt förtydligar ståndpunkten när det gäller betalningsskyldighet i fall där punktskattemärken från en medlemsstat är föremål för en oegentlighet i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. I fall av oegentligheter där destinationsmedlemsstaten inte tar ut punktskatt genom punktskattemärken ska punktskatten betalas omedelbart i det medlemsland där oegentligheten ägde rum.

Motivering

Tillägget av denna punkt förtydligar ståndpunkten när det gäller betalningsskyldighet i fall där punktskattemärken från en medlemsstat är föremål för en oegentlighet i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med ”oegentlighet” avses en situation där flyttningen inte avslutats i enlighet med artikel 19.2.

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med ”oegentlighet” avses en situation som inte omfattas av artikel 7.4 och i vilken en flyttning, eller en del av en flyttning, inte avslutats i enlighet med artikel 19.2.

Motivering

Detta förtydligande bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 7.4 och artikel 9.1.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) leverans till en godkänd forsknings- och utvecklingsfacilitet, laboratorium, offentlig myndighet eller annan godkänd enhet i syfte att genomföra kvalitetstestning, undersökning före utsläppande på marknaden och kontroll av eventuell förfalskning, under förutsättning att de varor som avses inte bedöms vara i kommersiella kvantiteter, när

 

i) medlemsstaterna kan fastställa vilka nivåer som gäller för ”kommersiella kvantiteter”,

 

ii) medlemsstaterna kan införa förenklade förfaranden för att underlätta flyttning av varor under denna punkt.

Motivering

Ofta behöver varor flyttas mellan medlemsstater innan och efter det att de frisläpps för konsumtion eftersom de behöver kvalitetstestas och undersökas med avseende på eventuell förfalskning och eftersom myndigheterna kan behöva hjälp när det gäller att spåra produkter i kampen mot otillåten handel. I vissa fall måste en vara godkännas på förhand av myndigheterna innan den släpps ut på marknaden. I samtliga ovannämnda fall är det så att produkten i fråga inte frisläpps för konsumtion. Normalt förstörs den utan dröjsmål.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Undantag från skatteplikt ska gälla med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställts av värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna får bevilja undantag genom återbetalning av punktskatten.

2. Undantag från skatteplikt ska gälla med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställts av värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna får bevilja undantag genom återbetalning av punktskatten. De återbetalningsvillkor som fastställs av medlemsstaterna får inte göra det alltför betungande att utnyttja ett undantag.

Motivering

Medlemsstaternas praxis när det gäller olika skatter tyder på att man avsiktligt gör det svårt att erhålla återbetalning av skatter. Den föreslagna bestämmelsen skulle ha karaktären av generalklausul som skulle kunna begränsa denna typ av praxis.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg‑ eller sjöresa som anger att den omedelbara destinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg‑ eller sjöresa som anger att slutdestinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

Motivering

Med hänsyn till de faktiska omständigheterna vid anslutningsflyg är det lämpligt att bibehålla möjligheten till skattefria inköp under alla skeden i en resa genom anslutningsflyg med ett tredjeterritorium eller tredjeland som slutdestination.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor ska anses ske med punktskatteuppskov endast om verksamheten äger rum i lokaler som godkänts enligt punkt 3.

2. Tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor vars punktskatt inte har betalats ska ske i ett skatteupplag.

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget om en definition av ”skatteupplag” och syftar även till att ändra en vilseledande ordalydelse.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska som ”skatteupplag” godkänna lokaler som används för tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor, samt för mottagande och avsändande av sådana varor, som omfattas av ett uppskovsförfarande.

utgår

Motivering

Till följd av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycken 2 och 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Godkännande får inte nekas endast med motiveringen att den fysiska eller juridiska personen är etablerad i en annan medlemsstat och har för avsikt att driva skatteupplaget genom en företrädare eller en filial i den medlemsstat som utfärdar godkännandet.

Godkännandet ska omfattas av villkor som myndigheterna får fastställa för att förhindra eventuellt skatteundandragande eller missbruk. Godkännande får emellertid inte nekas endast med motiveringen att den fysiska eller juridiska personen är etablerad i en annan medlemsstat.

Godkännandet ska gälla de verksamheter som avses i artikel 14.3.

 

Motivering

Detta följer av ändringsförslaget till artikel 14.3 och tydliggör behovet av att förhindra eventuellt missbruk eller skatteundandragande.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med punktskatteuppskov inom gemenskapens territorium

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med punktskatteuppskov mellan två punkter inom gemenskapens territorium, och även genom ett tredjeland eller genom en region i ett tredjeland

Motivering

Precisering av villkoren för flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattebelagda varor som avsänts från en annan medlemsstat enligt uppskovsreglerna, nedan kallad registrerad mottagare

ii) lokaler som tillhör en registrerad mottagare,

Motivering

Detta följer av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) från platsen för importen till någon av de destinationer som avses i a, om varorna avsänds av en fysisk eller juridisk person som godkänts för detta ändamål av de behöriga myndigheterna i importmedlemsstaten på de villkor som dessa myndigheter angett, nedan kallad registrerad avsändare.

b) från platsen för importen till någon av de destinationer eller mottagare som avses i a, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska, på villkor som de anger, kräva att riskerna i samband med flyttning med punktskatteuppskov täcks av en garantiförbindelse som får lämnas av en eller flera av följande personer:

1. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska, på villkor som de anger, kräva att riskerna i samband med flyttning med punktskatteuppskov täcks av en garantiförbindelse som får lämnas av en eller flera av följande personer eller för deras räkning:

Motivering

Garantiförbindelsen bör kunna lämnas av en tredje part som agerar för någon av nämnda personers räkning.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Garantin ska vara giltig i hela gemenskapen.

2. Garantin ska vara giltig i hela gemenskapen och kan utfärdas

 

a) av ett organ med tillstånd att driva verksamhet i kreditinstitut i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut1 eller

 

b) av ett företag med tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i enlighet med rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring2

 

_______________

1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

2 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1.

Motivering

Definitionen i artikel 17.1 av vilka som får lämna garantiförbindelser är mer omfattande än definitionen i artikel 15.3 i direktiv 92/12/EEG. Ändå löser inte artikel 17.1 det problem som uppstår i och med att medlemsstaterna upprättar olika villkor när det gäller geografiskt ursprung och identitet för den person som lämnar garantiförbindelsen. Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga denna del.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

1. På begäran av den person som avses i artikel 17.1 kan de ansvariga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, på villkor som de anger, medge att en fullständig garantiförbindelse upprättas omfattande ett begränsat belopp av punktskatten, eller att ingen garantiförbindelse upprättas, under förutsättning att skatteansvaret för transporten garanteras av den som ansvarar för transporten.

 

2. Det tillstånd som avses i punkt 1 får endast ges till personer som uppfyller följande villkor:

 

a) De ska vara etablerade i gemenskapens tullområde.

 

b) De ska ha en godtagbar bakgrund när det gäller tillhandahållandet av garantiförbindelser för flyttning av punktskattebelagda varor som omfattas av ett punktskatteuppskovsförfarande.

 

c) De ska regelbundet lämna garantiförbindelser för punktskattebelagda varor som omfattas av ett punktskatteuppskovsförfarande eller vara kända hos tullmyndigheterna för att kunna uppfylla sina skyldigheter i detta avseende.

 

3. Beslut om de åtgärder som styr tillståndsbeviljande vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska fattas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 40.2.

Motivering

Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c’est l’expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d’une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En registrerad mottagare som fått tillstånd enligt första stycket ska

En tillfälligt registrerad mottagare som fått tillstånd enligt första stycket ska

Motivering

I det föreslagna direktivet införs begreppen ”registrerad mottagare” och ”tillfälligt registrerad mottagare”. Dessa begrepp ska motsvara de hittills i direktiv 92/12/EEG använda begreppen ”registrerad näringsidkare” och ”icke registrerad näringsidkare”.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov ska anses vara påbörjad när varorna lämnar det avsändande skatteupplaget eller platsen för importen.

1. Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov ska anses vara påbörjad när varorna lämnar det avsändande skatteupplaget eller platsen för importen. Den tidpunkt då varorna lämnar skatteupplaget eller platsen för importen fastställs genom att ett kompletterande informationsmeddelande omedelbart skickas till den behöriga myndigheten av den godkände lagerhavaren eller den godkände avsändaren.

Motivering

Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov medför en ökad risk för skatteuttag. Av detta skäl bör ytterligare garantier finnas, exempelvis genom information som skickas ut omedelbart.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov ska anses vara avslutad när mottagaren tagit emot leveransen eller, i det fall som avses i artikel 16.1a iii, när varorna lämnat gemenskapens territorium.

2. Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov avslutas

 

när mottagaren tagit emot leveransen. Den tidpunkt då mottagaren tar emot leveransen av varor fastställs genom att ett kompletterande informationsmeddelande skickas av mottagaren till den ansvariga myndigheten omedelbart när varorna anlänt.

 

eller, i det fall som avses i artikel 16.1a iii, när varorna lämnat gemenskapens territorium eller överförts till ett suspensivt tullförfarande.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att, för det första, ge medlemsstaterna möjlighet att i realtid följa dessa förflyttningar och genomföra de kontroller som krävs (jfr artikel 1.2 b i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003) och, för det andra, exakt fastställa övergången mellan punktskatteuppskov vid lagring eller vid tillfällig förvaring och förtäckt punktskatteuppskov vid förflyttning där så är lämpligt genom en garanti från en annan garant.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Reglerna för förflyttning av punktskattebelagda varor som omfattas av ett skatteupphovsförfarande ska medge, på villkor som de ansvariga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten anger, att en fullständig garantiförbindelse lämnas omfattande ett begränsat belopp av punktskatten, eller att ingen garantiförbindelse upprättas, under förutsättning att skatteansvaret för transporten garanteras av den som ansvarar för transporten.

Motivering

Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c’est l’expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d’une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En flyttning av punktskattebelagda varor ska anses äga rum med punktskatteuppskov endast om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med punkterna 2 och 3.

1. En flyttning av punktskattebelagda varor ska anses äga rum med punktskatteuppskov endast om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med punkterna 2 och 3. Medlemsstaterna och kommissionen ska därför vidta åtgärder för att på nationell nivå införa ett öppet nyckelsystem och garantera driftskompatibiliteten mellan dessa nycklar.

Motivering

För att ett elektroniskt dokument ska ha samma juridiska värde som ett dokument med en handskriven underskrift är det enligt direktivet om elektroniska signaturer viktigt att de öppna nyckelsystem som krävs för den elektroniska signaturen införs i alla medlemsstater och att driftskompatibiliteten mellan de nationella systemen garanteras.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Avsändaren ska meddela den administrativa referenskoden till den person som medföljer varorna.

6. Sändningen ska åtföljas av ett formulär som möjliggör identifiering av sändningen under förflyttningen.

Koden ska vara tillgänglig under hela flyttningen med punktskatteuppskov.

 

Motivering

Införandet av EMCS kommer att ske i etapper. För att inte motarbeta vägkontroller vid förflyttningar inom gemenskapen krävs ett formulär med bland annat sändningens administrativa referenskod. Enligt det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) ska ledsagardokumentet innehålla all information i det elektroniska meddelandet. I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG krävs uttryckligen en anpassning till detta system.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten får, på villkor som anges av den medlemsstaten, tillåta att avsändaren, med användning av det datoriserade systemet, delar upp en flyttning av energiprodukter med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar, förutsatt att den sammanlagda kvantiteten punktskattebelagda varor inte ändras.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten får, på villkor som anges av den medlemsstaten, tillåta att avsändaren, med användning av det datoriserade systemet, delar upp en flyttning av energiprodukter med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar, förutsatt att

 

a) den sammanlagda kvantiteten punktskattebelagda varor inte ändras, och att

 

b) uppdelningen genomförs på en medlemsstats territorium i vilken ett sådant förfarande är tillåtet.

Medlemsstaterna får också föreskriva att sådan uppdelning inte får genomförasderas territorium.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om och enligt vilka villkor de tillåter uppdelning av sändningarsitt territorium. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till de andra medlemsstaterna.

Motivering

Två villkor införs om ”avsändaren” önskar dela upp en flyttning av varor med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar. Här införs även ett krav på att medlemsstaterna informerar kommissionen om de godkända uppdelade sändningarna.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid mottagande av punktskattebelagda varor på någon av de bestämmelseorter som avses i artikel 16.1 a i, ii eller iv eller artikel 16.2 ska mottagaren utan dröjsmål lämna en rapport om mottagande av varorna, nedan kallad ”mottagningsrapport”, till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, med användning av det datoriserade systemet.

1. Vid mottagande av punktskattebelagda varor på någon av de bestämmelseorter som avses i artikel 16.1 a i, ii eller iv eller artikel 16.2 ska mottagaren senast den första arbetsdagen efter mottagningsdagen lämna en rapport om mottagande av varorna, nedan kallad ”mottagningsrapport”, till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, med användning av det datoriserade systemet.

Motivering

Tidsfristen ”utan dröjsmål” är inte realistisk. Det är mer pragmatiskt att använda den tidsfrist som återfinns i artikel 16 i förordning 884/2001 för att föra in uppgifter i registren: ”senast den första arbetsdagen efter mottagandet”.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

3. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren senast den första arbetsdagen efter den dag då det intyg mottogs som anger att de punktskattebelagda varorna lämnat gemenskapens territorium.

Motivering

Det är ytterst viktigt att samma skyldigheter införs för de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten genom att en exakt tidsfrist fastställs.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – styckena 2 och 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När systemet åter är tillgängligt ska avsändaren utan dröjsmål lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument. Detta dokument ska ersätta det pappersdokument som avses i punkt 1a så snart det behandlats i enlighet med artikel 20.3, och förfarandet för det elektroniska administrativa dokumentet ska tillämpas.

Flyttningen av dessa sändningar, inklusive slutbehandlingen, ska fortsätta i enlighet med reservrutinen, även om det elektroniska systemet åter blir tillgängligt under flyttningen.

Till dess att det elektroniska administrativa dokumentet behandlats i enlighet med artikel 20.3 ska flyttningen anses äga rum med punktskatteuppskov tillsammans med pappersdokumentet.

 

Motivering

Inmatning av dessa förflyttningar i det datoriserade systemet vid ett senare tillfälle skulle kunna leda till en dubblering av garantiförbindelsen för flyttningen, en eventuell avvikelse när det gäller slutbehandlingen på papper och den elektroniska slutbehandlingen samt eventuella avvikelser på grund av fel i pappersversionen, dvs. en oklarhet om vilket förfarande som har företräde ur rättslig synpunkt.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en godkänd lagerhavare eller en registrerad avsändare lämna de uppgifter som avses i artiklarna 20.8 och 22 på annat sätt. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska i så fall på den aktuella tidpunkten underrättas om att destinationsändringen eller uppdelningen av flyttningen har inletts.

2. Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt får en godkänd lagerhavare eller en registrerad avsändare lämna de uppgifter som avses i artiklarna 20.8 och 22 på annat sätt i enlighet med medlemsstaternas riktlinjer i detta sammanhang. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska i så fall på den aktuella tidpunkten underrättas om att destinationsändringen eller uppdelningen av flyttningen har inletts.

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna besluta om de kommunikationsrutiner med vars hjälp mottagandet och avsändandet av uppgifterna kan kontrolleras.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov som sker helt och hållet på deras eget territorium.

Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov som sker helt och hållet på deras eget territorium, inbegripet möjligheten att avstå från kravet på elektronisk övervakning av sådana flyttningar.

Motivering

Detta innebär en extra föreskrift för medlemsstaterna som ger dem möjlighet att avstå från kravet på elektronisk övervakning när detta är motiverat.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 29 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) som sker av varor i enlighet med artikel 11.1ea.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket gäller också punktskattebelagda varor, dock ej tobaksvaror, som förvärvas av enskilda personer och som transporteras för deras räkning.

utgår

Motivering

Referensnivåerna i direktiv 92/12 bör inte tas bort utan i stället förstärkas genom att göras obligatoriska. Den fria rörligheten på den inre marknaden får inte användas som förevändning att kringgå betalning av punktskatten, genom vilken man framför allt tar hänsyn till folkhälsokraven.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid tillämpningen av punkt 2e får medlemsstaterna fastställa referensnivåer, uteslutande till ledning för bevisningen. Dessa får inte underskrida följande:

 

a) Tobaksvaror

 

– cigaretter: 400 stycken

 

– cigariller (som väger högst 3 gram styck): 200 stycken

 

– cigarrer: 100 stycken

 

– röktobak: 0,5 kilogram

 

b) För alkoholdrycker

 

– spritdrycker: 5 liter

 

– mellanprodukter: 10 liter

 

– vin: 45 liter (varav högst 30 liter mousserande vin)

 

– öl: 55 liter.

Motivering

Det finns ingen anledning att ta bort de indikativa referensnivåerna eftersom det kan leda till rättslig osäkerhet och förvirring, såväl för konsumenterna som för kontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Medlemsstaterna får också föreskriva att punktskatt tas ut i den medlemsstat där förbrukningen sker vid förvärv av mineraloljor som redan släppts för förbrukning i en annan medlemsstat, om dessa produkter transporteras med ovanliga transportsätt av enskilda individer eller för deras räkning. Med ”ovanliga transportsätt” kan avses transport av bränslen på annat sätt än i fordons tankar eller lämpliga reservdunkar liksom transport av flytande eldningsbränsle på annat sätt än med tankrar som används vid yrkesmässig handel.

Motivering

Referensnivåerna i direktiv 92/12EEG bör inte tas bort utan i stället förstärkas genom att göras obligatoriska. Den fria rörligheten på den inre marknaden får inte användas som förevändning att kringgå betalning av punktskatten, genom vilken man framför allt tar hänsyn till folkhälsokraven.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) vara registrerad hos skattemyndigheterna i den medlemsstat varifrån de punktskattebelagda varorna avsänds,

a) vara registrerad hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat varifrån de punktskattebelagda varorna avsänds och erhålla ett identifikationsdokument från dessa skattemyndigheter,

Motivering

Det bör anges att säljaren måste erhålla ett identifikationsdokument från myndigheterna i avsändarmedlemsstaten innan denne påbörjar sin distansförsäljningsverksamhet.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1 får medlemsstaterna kräva att punktskattebelagda varor bär skattemärken eller nationella identifieringsmärken för fiskala ändamål när de släpps för konsumtion på deras territorium eller, i de fall som avses i artikel 31.1 första stycket och artikel 34.1, när de förs in på deras territorium.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1 får medlemsstaterna kräva att punktskattebelagda varor bär skattemärken, nationella identifieringsmärken eller något annat seriemärke eller kontrollmärke för fiskala ändamål när de släpps för konsumtion på deras territorium eller, i de fall som avses i artikel 31.1 första stycket och artikel 34.1, när de förs in på deras territorium.

 

2. Varje medlemsstat som kräver användning av sådana skattemärken eller nationella identifieringsmärken som avses i punkt 1 ska göra dem tillgängliga för godkända lagerhavare från övriga medlemsstater.

2. Varje medlemsstat som kräver användning av sådana skattemärken, nationella identifieringsmärken eller något annat seriemärke eller kontrollmärke som avses i punkt 1 ska göra dem tillgängliga för godkända lagerhavare från övriga medlemsstater.

 

3. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som kan komma att införas för att säkra en korrekt tillämpning av denna artikel och för att förhindra bedrägeri, skatteundandragande eller missbruk, se till att dessa märken inte skapar hinder för den fria rörligheten för punktskattebelagda varor.

3. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som kan komma att införas för att säkra en korrekt tillämpning av denna artikel och för att förhindra bedrägeri, skatteundandragande eller missbruk, se till att dessa märken inte skapar hinder för den fria rörligheten för punktskattebelagda varor.

När sådana märken anbringas på punktskattebelagda varor ska alla belopp som betalats eller garanterats för att erhålla sådana märken återbetalas, efterges eller frisläppas av den medlemsstat som utfärdat dem, om skattskyldighet har inträtt och punktskatt uppburits i en annan medlemsstat.

När sådana märken anbringas på punktskattebelagda varor ska alla belopp som betalats eller garanterats för att erhålla sådana märken återbetalas, efterges eller frisläppas av den medlemsstat som utfärdat dem, om skattskyldighet har inträtt och punktskatt uppburits i en annan medlemsstat.

4. Skattemärken eller identifieringsmärken enligt punkt 1 ska vara giltiga i den medlemsstat som utfärdat dem. Medlemsstater får dock komma överens om att erkänna varandras märken.

4. Skattemärken, nationella identifieringsmärken eller andra seriemärken eller kontrollmärken enligt punkt 1 ska vara giltiga i den medlemsstat som utfärdat dem. Medlemsstater får dock komma överens om att erkänna varandras märken.

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna tillåta nya former av märken utöver skattemärkena och de nationella identifieringsmärkena.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den medlemsstat som utfärdade dessa märken får dock kräva bevis för att märkena har tagits bort eller makulerats som villkor för återbetalning, eftergift eller frigörande av de belopp som betalats eller garanterats.

Motivering

Syftet med detta tilläggsvillkor är att klargöra förfarandet och snabba upp återbetalningen av belopp som betalats eller garanterats när märkningen av punktskattebelagda varor har tagits bort eller makulerats.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Till dess att rådet har antagit gemenskapsbestämmelser om furnering för fartyg och luftfartyg får medlemsstaterna bibehålla sina nationella bestämmelser på detta område.

Till dess att rådet har antagit gemenskapsbestämmelser om furnering för fartyg och luftfartyg får medlemsstaterna bibehålla sina nationella bestämmelser på detta område.

 

Dessa nationella bestämmelser måste delges andra medlemsstater så att deras ekonomiska aktörer ska kunna dra nytta av dem.

Motivering

Den föreslagna ändringen syftar till att förenkla verksamheten för medlemsstaternas ekonomiska aktörer i väntan på att gemenskapsbestämmelser om furnering för fartyg och luftfartyg antas.

MOTIVERING

1.        Allmänna överväganden

Det förslag som har förelagts parlamentet för yttrande gäller modernisering och omarbetning av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (”direktiv 92/12/EEG”).

Kommissionen försökte redan 2004 utan framgång att anpassa direktiv 92/12/EEG till utvecklingen av marknaden för punktskattebelagda varor. Diskussionerna i rådet avbröts i januari 2005, i väntan på att kommissionen skulle lägga fram en fullständig översyn av direktivet som omfattade andra aspekter, framför allt övervakningen av flyttning av varor för vilka någon skatt ännu inte betalats. Den 8 juni 2005 tillstyrkte Europaparlamentet detta första förslag från kommissionen.

Under tiden har kommissionen utarbetat ett nytt förslag till ändring av direktiv 92/12/EEG, med samma innehåll som förslaget från 2004 men med ytterligare förändringar för att beakta införandet av det datoriserade systemet för flyttning och övervakning av punktskattebelagda varor. Detta system infördes med stöd av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 (”EMCS‑beslutet”) och bör vara i drift i mitten av 2009. För att säkerställa införandet av detta datoriserade system var det nödvändigt att genomföra vissa förändringar av direktiv 92/12/EEG.

Med sitt nya förslag, som omfattar en omarbetning av direktiv 92/12/EEG, avser kommissionen förenkla och modernisera detta direktiv genom att minska aktörernas skyldigheter samtidigt som kampen mot skatteundandragande förstärks.

Föredraganden anser att detta förslag från kommissionen innehåller vissa förbättringar av reglerna för punktskattebelagda varor. Föredraganden menar dock att det är nödvändigt med andra förbättringar som går längre än kommissionens förslag för att modernisera reglerna för punktskatter och göra dem mer praktiska dels för de ekonomiska aktörerna och de enskilda individerna, dels för medlemsstaternas skattemyndigheter. Med denna reform får aktörerna ett enklare, papperslöst system med ökad rättssäkerhet. Föredraganden föreslår ett system där förvaltningarna på ett mer effektivt och billigare sätt kan övervaka flyttningen av punktskattebelagda varor, för att förstärka kampen mot skatteundandragande.

2.        Analys av förslaget

Kommissionens förslag avses ersätta direktiv 92/12/EEG. Förslaget omfattar sju kapitel, varav två ägnas de två områden där kommissionen föreslår de mest omfattande förändringarna, nämligen följande:

§ Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov inom ramen för det nya datoriserade systemet EMCS, som kommer att tas i bruk 2009 (kapitel IV).

§ Flyttning av varor efter frisläppande för konsumtion, som togs upp i förslaget från 2004 och som kommissionen tar upp på nytt, med vissa smärre förändringar, i sitt nya förslag (kapitel V).

Kapitel I, (Allmänna bestämmelser, artiklarna 1–6) gäller punktskattens karaktär (artikel 1). Där avskaffas också dubbelarbetet med suspensivt tullförfarande (artikel 3.3), och direktivets territoriella omfattning fastställs (artiklarna 5 och 6).

I kapitel II (Uppkomst av punktskatt, artiklarna 7–13) förtydligas och fastställs tillämpliga regler och förfaranden vid lagerbrister och oegentligheter samt villkor för återbetalning och avskrivning av punktskatter. Uppkomst av lagerbrister under ett uppskovsförfarande utgör automatiskt ett frisläppande för konsumtion (artikel 7.1). Punktskattebelagda varor ska inte anses ha släppts för konsumtion om de förstörs fullständigt eller vid oåterkalleliga förluster, och de behöriga myndigheterna behöver inte längre fastställa orsaken till förlusten, såsom oförutsebara händelser eller force majeure (artikel 7.4). Medlemsstaterna är behöriga att fastställa förfarandena även för återbetalning och avskrivning av punktskatt (artikel 8). Förfarandet för att identifiera den medlemsstat som har rätt att uppbära punktskatt i samband med oegentligheter förenklas, genom att begreppet ”oegentlighet” definieras och begreppet ”överträdelse” stryks och genom att den allmänna regeln införs att frisläppandet för konsumtion i en sådan situation ska anses ha ägt rum i avsändarmedlemsstaten (artikel 9). När det gäller villkoren för återbetalning och avskrivning av punktskatt införs en allmän princip att det är medlemsstaterna som ska avgöra dessa villkor (artikel 10).

Kapitel III (Tillverkning, bearbetning och förvaring, artiklarna 14 och 15) motsvarar artiklarna 11, 12 och 13 i direktiv 92/12/EEG.

I Kapitel IV (Flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov, artiklarna 16‑29) fastställs de grundläggande bestämmelserna och förfarandena för flyttning av varor med punktskatteuppskov enligt EMCS. I detta nya kapitel anges en mycket vidare krets av personer som får agera garanter (artikel 17). Här fastställs när en flyttning av punktskattebelagda varor ska anses påbörjad och avslutad (artikel 19). Dessutom anges att en flyttning av punktskattebelagda varor ska anses äga rum med punktskatteuppskov endast om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som ersätter dagens pappersdokument (artikel 20). Medlemsstaterna får ge avsändaren tillstånd att dela upp en flyttning av energiprodukter (artikel 22). En elektronisk ”mottagningsrapport” eller en ”exportrapport” föreskrivs (artiklarna 23 och 24). Förfaranden fastställs för de situationer då det saknas elektroniska rapporter (artikel 25) eller då det datoriserade systemet inte är tillgängligt (artikel 26). Slutligen införs andra förenklingar (artiklarna 28 och 29).

I kapitel V (Flyttning och beskattning av punktskattebelagda varor efter frisläppande för konsumtion, artiklarna 30–36) upprepas kommissionens förslag från 2004. Man bör alltså erinra om att Europaparlamentet har uttalat sig om dessa åtgärder i sin resolution av den 8 juni 2005. Som det anges i det betänkande som medföljer denna resolution föreslår kommissionen att man avskaffar de ”referensnivåer” som medlemsstaternas myndigheter använder för att fastställa om punktskattebelagda varor är avsedda för enskilt bruk eller kommersiella ändamål. I praktiken har dessa vägledande gränsvärden förlorat sin vägledande karaktär och utnyttjas som obligatoriska begränsningar av flera medlemsstaters tullmyndigheter. I det betänkande som medföljde Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2005 föreslog parlamentet en ändring för att klargöra principen om att ingen ska dömas i förväg och bevisbördan, för att begränsa myndigheternas mycket omfattande skönsmässiga befogenheter i medlemsstaterna när de bedömer ”tvivelaktiga” partier. Föredraganden föreslår att denna ändring upprepas.

Slutligen bör erinras om de viktigaste bestämmelserna i kapitlen VI (Övrigt, artiklarna 37‑39) och VII (Slutbestämmelser, artiklarna 40–49).

§ Artikel 37 innehåller ett antal bestämmelser för att, mot bakgrund av EG‑domstolens dom i mål C‑374/06, BATIG, klargöra att de skattemärken som medlemsstaterna kan införa inte får leda till dubbelbeskattning.

§ I artikel 40 anpassas direktivet till beslut 1999/468/EG (”kommittéförfarandet”).

§ I artikel 43 föreskrivs en övergångsperiod för införande av det datoriserade systemet fram till den 31 december 2009, under vilken medlemsstaterna får använda pappersutskrifter.

3.        Slutsats

Föredraganden kan hålla med om det mesta i kommissionens förslag som förenklar de administrativa förfarandena. Med ett elektroniskt system för informationsutbyte får myndigheterna i medlemsstaterna ett verktyg för att göra mer riktade kontroller, som i större utsträckning grundas på riskerna, och för att övervaka förflyttningar av punktskattebelagda varor.

Föredraganden anser att bestämmelserna i kommissionens förslag är otillräckliga för att säkerställa friheten för enskilda personer och företag inom EU att köpa och sälja varor över gränserna utan onödiga skattehinder. Föredraganden föreslår följaktligen att bestämmelserna om förvärv av enskilda personer (artikel 30) utvidgas till att gälla även distansförsäljning (artikel 34). På så sätt skapas en verklig inre marknad för punktskattebelagda varor som förvärvas av enskilda personer för privat bruk. Beskattning i den medlemsstat där förvärvet gjorts är den minst byråkratiska och mest effektiva lösningen för såväl myndigheter och försäljare som enskilda personer.

När det gäller bestämmelserna om garantiförbindelser för riskerna vid flyttning med punktskatteuppskov föreslår föredraganden att de utvidgas till att gälla alla personer som berörs av flyttningen av varorna. Föredraganden föreslår också ett förtydligande av denna garantis giltighet i EU.

Föredraganden föreslår ett system med begränsad garanti för användare som uppfyller vissa villkor rörande gott uppförande och regelbundet användande av systemet med garantiförbindelser.

I artikel 13 föreslår föredraganden ett bibehållande av skattefria butiker vid unionens gränser. Föredraganden föreslår också ett bibehållande av möjligheten till skattefria inköp för resande med en färdhandling med slutdestination i en stat eller ett territorium utanför unionen, med hänsyn till de faktiska omständigheterna vid anslutningsflyg.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (8.10.2008)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt
(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Föredragande: Manuel António dos Santos

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund

Det huvudsakliga syftet med kommissionens förslag är att införa systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor (EMCS) i medlemsstaternas skattesystem.

Detta är nödvändigt eftersom EMCS inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor[1]. Systemet beräknas tas i bruk i april 2009.

Den princip som kommer att göra EMCS effektivt är enligt kommissionen att det nuvarande åtföljande pappersdokumentet ersätts av ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD). Vi kommer på så sätt att få papperslösa villkor för handeln.

En andra anledning till förslaget är att bestämmelserna om flyttning av varor med punktskatteuppskov måste anpassas så att sådana flyttningar kan omfattas av det nya systemets förfaranden. Kommissionen hävdar således att detta kommer att ge enklare förfaranden och samtidigt göra det möjligt för punktskattemyndigheterna att tillämpa mer integrerade, snabbare och riskfokuserade kontrollmetoder (KOM(2008)0078, s. 2).

Detta är de två huvudskälen till att kommissionen föreslår att direktiv 92/12/EEG ersätts i sin helhet.

Det bör erinras om att rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor[2] måste ersättas av det aktuella förslaget på grund av ett antal andra frågor som uppkommit under mellantiden. Det gäller hänsyn till nya lagstiftningsstandarder och begrepp, omarbetning av texten för att förbättra den logiska strukturen och förenkling och modernisering av punktskatteförfarandena.

2. Industriutskottets intresse

Mot bakgrund av industriutskottets ansvarsområde har utskottet alltid ansett att skattesystem som införs av EG med medlemsstaternas medgivande bör uppfylla följande mål:

1.        De bör öka effektiviteten när det gäller produktion och distribution av varor och tjänster, framför allt genom minskad byråkrati.

2.        De bör förbättra befintliga regler och anpassa dem till rådande förhållanden och framför allt underlätta de nationella myndigheternas riskbaserade övervakningsförfaranden.

3.        De bör förenkla förfarandena och öka insynen i samband med handel inom gemenskapen genom att öka rättssäkerheten och garantera rättvisa bestämmelser.

4.        Systemet för uppbörd och återbetalning av skatt får inte medföra diskriminerande kriterier och det bör förhindra dubbelbeskattning.

I princip ingår de underliggande principerna och bestämmelserna i förslaget i industriutskottets särskilda ansvarsområde. Trots det har föredraganden koncentrerat sig på bland annat kapitel III om tillverkning, bearbetning och innehav, kapitel IV om flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov och kapitel VI om märkning och små vinproducenter.

Kapitel III om tillverkning, bearbetning och innehav

Kapitel III består av två artiklar, 14 och 15, som är hämtade från direktiv 92/12/EEG.

För det första lånar förslaget de undantagsförfaranden som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen[3]. Det finns ett skäl till detta, nämligen att bevara konsekvens och enhetlighet. Men gemenskapens tullkodex är en komplex EG-lag.

Syftet med föredragandens ändringsförslag är att förbättra förslaget och att säkerställa lämplig övervakning av punktskattebelagda varor medan de omfattas av bestämmelserna för undantagsförfaranden.

För det andra är bestämmelsen i förslaget om ”godkänd lagerhavare” mycket viktig i rättsligt hänseende eftersom lagerhavarens lokaler kommer att användas ”för tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor, samt för mottagande och avsändande av sådana varor, som omfattas av ett uppskovsförfarande” (artikel 14) och eftersom den ”godkända lagerhavaren” ska godkännas av medlemsstaterna enligt fem krav (artikel 15.2).

De ändringsförslag som föredraganden har lagt fram syftar till att förbättra förslaget genom att göra reglerna enklare och ändå mer bindande för att förhindra skatteundandragande och missbruk.

Kapitel IV om flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov

Detta kapitel är viktigt för industriutskottet eftersom man här fastställer de grundläggande bestämmelser och förfaranden som ska tillämpas för flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov enligt systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor (EMCS).

Det bör framhållas att kapitlet är helt nytt och ganska nyskapande genom att ett elektroniskt administrativt dokument införs. I detta kapitel fastställs en ny ordning som förtjänar att studeras noga. Föredragandens ändringsförslag kan ses som förbättringar av förslaget eftersom de klargör de berörda institutionernas och de berörda aktörernas ansvar.

Kapitel VI om märkning och små vinproducenter

Detta kapitel är också viktigt för industriutskottet eftersom vi nu får ett enkelt val när det gäller anbringande av märkning. Medlemsstaterna ska endera sätta ett skattemärke på ”punktskattebelagda varor” eller förse varorna med ett nationellt identifieringsmärke. Denna märkning har en dubbel funktion. Den ska underlätta den fria rörligheten för punktskattebelagda varor och förhindra dubbelbeskattning. Föredraganden har lagt fram ett ändringsförslag.

I artikel 38 ges medlemsstaterna rätt att undanta små vinproducenter från kraven i kapitlen III och IV. Föredraganden välkomnar detta.

Övriga ändringsförslag

Föredraganden har lagt fram ett antal ändringsförslag till artikel 4 om definitioner för att förenkla förslaget och göra det mer logiskt.

Föredraganden har lagt fram några ytterligare ändringsförslag om datum för upphävande av direktiv 92/12/EEG och det aktuella förslagets ikraftträdande. Han har försökt hitta en kompromiss mellan kommissionens optimistiska förslag och den verklighet som de nationella myndigheterna står inför när de ska tillämpa nya rättsliga instrument på punktskatteområdet. I allt väsentligt syftar de antagna ändringsförslagen till att förbättra förslaget från kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Punktskattebelagda varor får underkastas andra indirekta skatter för särskilda ändamål. I sådana fall bör dock medlemsstaterna, för att inte äventyra nyttan av gemenskapsbestämmelser om indirekta skatter, rätta sig efter vissa väsentliga inslag i dessa bestämmelser.

(4) Punktskattebelagda varor får underkastas andra indirekta skatter för särskilda ändamål. I sådana fall bör dock medlemsstaterna, för att inte äventyra nyttan av gemenskapsbestämmelser om indirekta skatter, rätta sig efter vissa väsentliga inslag i dessa bestämmelser, dvs. skattebas, skatteberäkning, skattskyldighet och skattekontroll.

Motivering

För att undvika oklarheter och onödiga tolkningsproblem bör de väsentliga inslagen i gemenskapsbestämmelserna angående indirekta skatter även anges i inledningen.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Eftersom punktskatt är en skatt på konsumtion av vissa varor bör skatten inte tas ut för punktskattebelagda varor som förstörts eller gått helt förlorade, oavsett omständigheterna i samband med förstörelsen eller förlusten.

(9) Eftersom punktskatt är en skatt på konsumtion av vissa varor bör skatten inte tas ut för punktskattebelagda varor som obestridligen förstörts eller som gått helt förlorade, oavsett omständigheterna i samband med förstörelsen eller förlusten.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att ytterligare precisera bestämmelsen. Om en vara bedöms ha gått helt förlorad måste begreppet ”förstörd” definieras mer exakt. Bestämmelsen kommer endast att tillämpas i fall där fakta fastställts med hög sannolikhet och där inga tvivel föreligger.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) För att det datoriserade systemet ska fungera effektivt bör medlemsstaterna inom sina nationella applikationer använda en enhetlig datauppsättning och datastruktur, så att ett tillförlitligt gränssnitt erhålls för de ekonomiska aktörerna.

Motivering

I detta ändringsförslag argumenteras för ett samordnat och möjligen på medellång sikt enhetligt paneuropeiskt elektroniskt system för administration av företag. Om medlemsstaterna gör minsta avvikelse från att utforma ett enhetligt gränssnitt till sina nationella EMCS‑applikationer kan de ekonomiska aktörerna tvingas ta fram flera gränssnittstyper inom sina system, vilket skulle leda till ökade kostnader och förseningar.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Det bör fastställas vilka förfaranden som ska tillämpas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt.

(24) Det bör fastställas vilka förfaranden som ska tillämpas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt av orsaker som är oberoende av eller inte har orsakats av aktörerna i flyttningen av punktskattebelagda varor.

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att precisera bestämmelsen. I den föreslagna formen kan en ”subjektiv” otillgänglighet hos datorsystemet, orsakad av den berörda parten, utgöra skäl till att tillämpa alternativa procedurer.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) När det gäller varor som omfattas av punktskatt eftersom de förvärvats av enskilda personer för deras eget bruk och transporterats av dem bör kvantiteten punktskattebelagda varor preciseras.

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 30. Syftet är att fastställa referensnivåer för tobaksvaror och alkoholdrycker.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att kunna medge en period för anpassning till det elektroniska kontrollsystemet för flyttning av varor med punktskatteuppskov bör medlemsstaterna beviljas en övergångsperiod under vilken sådan flyttning fortfarande får genomföras enligt de formaliteter som anges i direktiv 92/12/EEG.

(36) För att kunna medge en period för anpassning till det elektroniska kontrollsystemet för flyttning av varor med punktskatteuppskov bör medlemsstaterna beviljas en övergångsperiod under vilken sådan flyttning fortfarande får genomföras enligt de formaliteter som anges i direktiv 92/12/EEG. Övergångsperiodens längd bör bestämmas med beaktande av de faktiska möjligheterna att införa datorsystemet i de enskilda medlemsstaterna.

Motivering

Erfarenheter från medlemsstaterna ger vid handen att datorisering av olika sorters administrativa procedurer, eller införande av digitaliserade dokument, medför problem av juridisk och organisatorisk art, samt även, när det gäller de aktörer som omfattas av regleringen, av psykologisk art.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) import av punktskattebelagda varor: införande av punktskattebelagda varor på gemenskapens territorium, såvida dessa inte vid införandet i gemenskapen hänförts till ett suspensivt tullförfarande, samt frisläppande av punktskattebelagda varor från ett sådant suspensivt tullförfarande,

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tydliggöra den definition som används i flera artiklar, bland annat i artikel 7.2.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) registrerad mottagare: en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattebelagda varor som avsänts från en annan medlemsstat och som omfattas av punktskatteuppskov,

Motivering

Det finns två termer – ”registrerad mottagare” (vid mottagandet av punktskattebelagda varor) och ”registrerad avsändare” (vid avsändandet av punktskattebelagda varor) – som kan leda till förvirring om de behålls såsom de formulerats enligt förslaget i de aktuella artiklarna. Genom ändringsförslaget definieras de på rätt plats i rättsakten.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c) registrerad avsändare: en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, avsända punktskattebelagda varor som omfattades av ett uppskovsförfarande när dessa övergick till fri omsättning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex)1,

 

__________

1 EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

Motivering

Se motiveringen till artikel 4, led 4a (nytt).

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d) godkänd lagerhavare: en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och avsända punktskattebelagda varor inom ramen för sin affärsverksamhet, varvid punktskatten är vilande enligt ett uppskovsförfarande,

Motivering

Hänvisningen till ”godkänd lagerhavare” görs främst i artikel 15, men den är ganska otydlig och även felplacerad. Definitionen ovan syftar till att åtgärda detta.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e) skatteupplag: en plats där punktskattebelagda varor som omfattas av ett uppskovsförfarande tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds av en godkänd lagerhavare inom ramen för dennes affärsverksamhet, enligt de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

Motivering

Termen ”skatteupplag” som den definieras i artikel 14.3 kan leda till förvirring, därav detta ändringsförslag. Definitionen bör placeras i artikel 4.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f) platsen för importen: den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning i enlighet med förordning (EG) nr 450/2008.

Motivering

Ett tydliggörande av uttrycket ”platsen för importen” av rättsliga skäl.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) punktskattebelagda varor importeras.

c) punktskattebelagda varor importeras, även otillåtet, såvida inte de punktskattebelagda varorna efter importen omedelbart hänförs till ett uppskovsförfarande.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra omständigheterna för import av punktskattebelagda varor. Se även ändringsförslaget till artikel 4 om definitioner.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Punktskattebelagda varor ska inte anses ha släppts för konsumtion om de förstörs fullständigt eller går helt förlorade, även förluster som är ofrånkomliga med hänsyn till varornas beskaffenhet.

4. Om de punktskattebelagda varorna i fråga förstörs fullständigt eller går helt förlorade ska detta på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstörelsen eller förlusten inträffade.

Det ska på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna att de punktskattebelagda varorna i fråga förstörts eller förlorats.

Om det vid flyttning av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande inte är möjligt att avgöra var de förstörts fullständigt eller gått helt förlorade ska detta anses ha skett i den medlemsstat där upptäckten gjordes.

För tillämpningen av första stycket ska varor anses ha gått helt förlorade när de har gjorts oanvändbara för var och en.

Medlemsstaterna får kräva att en avsiktlig förstörelse av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande på förhand ska ha godkänts av de behöriga myndigheterna.

Motivering

Ändringsförslaget bör ses i relation till ändringsförslagen till artikel 9. Det innebär en viss omformulering och ett förtydligande av de fall där de nationella myndigheterna kan ställa villkor för förstörelse av varor som omfattas av ett uppskovsförfarande.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en oegentlighet har ägt rum under flyttning med punktskatteuppskov och punktskattebelagda varor därför släppts för konsumtion utan att det kan avgöras var frisläppandet för konsumtion skedde, ska det anses ha skett i avsändarmedlemsstaten.

1. Om en oegentlighet har ägt rum under flyttning med punktskatteuppskov och punktskattebelagda varor därför släppts för konsumtion i enlighet med artikel 7.2 a, utan att det kan avgöras var frisläppandet för konsumtion skedde, ska det anses ha skett i avsändarmedlemsstaten och vid den tidpunkt då oegentligheten upptäcktes.

 

Om punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov inte anländer till sin bestämmelseort och den oegentlighet som gett upphov till att varorna frisläppts för konsumtion i enlighet med artikel 7.2 a inte har upptäckts ska frisläppandet för konsumtion anses ha ägt rum i den medlemsstat och vid den tidpunkt där de punktskattebelagda varorna upptäcktes.

Om det, före utgången av en period på tre år från den dag då flyttningen inleddes enligt artikel 19.1, fastställs i vilken medlemsstat frisläppandet för konsumtion faktiskt skedde, ska emellertid den medlemsstaten underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Om det, före utgången av en period på tre år från den dag då flyttningen inleddes enligt artikel 19.1, fastställs i vilken medlemsstat frisläppandet för konsumtion faktiskt skedde, ska emellertid frisläppandet för konsumtion anses ha ägt rum i den medlemsstaten, som ska underrätta de behöriga myndigheterna i upptäckar- eller avsändarmedlemsstaten.

Om punktskatten tagits ut av avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas eller efterges så snart den andra medlemsstaten visat att skatten uppburits.

Om punktskatten tagits ut av upptäckar- eller avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas eller efterges så snart den andra medlemsstaten visat att varorna frisläppts för konsumtion.

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller förtydliganden och en definition av de fall där punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov inte anländer till sin bestämmelseort på grund av en oegentlighet.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med ”oegentlighet” avses en situation där flyttningen inte avslutats i enlighet med artikel 19.2.

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med ”oegentlighet” avses en situation som inte omfattas av artikel 7.4 och i vilken en flyttning, eller en del av en flyttning, inte avslutats i enlighet med artikel 19.2.

Motivering

Detta förtydligande bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 7.4 och artikel 9.1.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) leverans till en godkänd FoU‑inrättning, ett laboratorium, en statlig myndighet eller en annan godkänd part för kvalitetstestning, inledande undersökning före utsläppande på marknaden samt verifiering av eventuell förfalskning, förutsatt att varorna i fråga inte anses vara i kommersiella kvantiteter.

Motivering

För att varor ska kunna kvalitetstestas och verifieras för eventuell förfalskning eller för att myndigheter ska få hjälp att spåra olaglig handel behöver varor förflyttas mellan medlemsstater både innan och efter att de släppts för konsumtion. I vissa fall måste en vara godkännas av myndigheterna innan den kommer ut på marknaden. I samtliga ovannämnda fall släpps varan inte för konsumtion och förstörs i de flesta fall inom kort tid.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Undantag från skatteplikt ska gälla med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställts av värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna får bevilja undantag genom återbetalning av punktskatten.

2. Undantag från skatteplikt ska gälla med förbehåll för de villkor och begränsningar som fastställts av värdmedlemsstaten. Medlemsstaterna får bevilja undantag genom återbetalning av punktskatten. De återbetalningsvillkor som fastställs av medlemsstaterna får inte göra det alltför besvärligt att utnyttja ett undantag.

Motivering

Medlemsstaternas praxis när det gäller olika skatter tyder på att man avsiktligt gör det svårt att erhålla återbetalning av skatter. Den föreslagna bestämmelsen skulle ha karaktären av generalklausul som skulle kunna begränsa denna typ av praxis.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller hamn som uppfyller de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna, särskilt enligt punkt 3,

b) skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller hamn eller på gränsen till ett tredjeland eller tredjeterritorium, som uppfyller de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna, särskilt enligt punkt 3,

Motivering

Det bör fortsatt vara möjligt att göra skattefria inköp på alla etapper av en resa som företas med anslutande flyg där slutdestinationen är ett tredjeterritorium eller tredjeland.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg- eller sjöresa som anger att den omedelbara destinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg- eller sjöresa som anger att slutdestinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland, samt passagerare som lämnar EU landvägen.

Motivering

Det bör fortsatt vara möjligt att göra skattefria inköp på alla etapper av en resa som företas med anslutande flyg där slutdestinationen är ett tredjeterritorium eller tredjeland.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor ska anses ske med punktskatteuppskov endast om verksamheten äger rum i lokaler som godkänts enligt punkt 3.

2. Tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor vars punktskatt inte har betalats ska ske i ett skatteupplag.

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget om en definition av ”skatteupplag” och syftar även till att ändra en vilseledande ordalydelse.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska som ”skatteupplag” godkänna lokaler som används för tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor, samt för mottagande och avsändande av sådana varor, som omfattas av ett uppskovsförfarande.

utgår

Motivering

Till följd av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycken 2 och 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Godkännande får inte nekas endast med motiveringen att den fysiska eller juridiska personen är etablerad i en annan medlemsstat och har för avsikt att driva skatteupplaget genom en företrädare eller en filial i den medlemsstat som utfärdar godkännandet.

Godkännandet ska omfattas av villkor som myndigheterna får fastställa för att förhindra eventuellt skatteundandragande eller missbruk. Godkännande får emellertid inte nekas endast med motiveringen att den fysiska eller juridiska personen är etablerad i en annan medlemsstat.

Godkännandet ska gälla de verksamheter som avses i artikel 14.3.

 

Motivering

Detta följer av ändringsförslaget till artikel 14.3 och tydliggör behovet av att förhindra eventuellt missbruk eller skatteundandragande.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med punktskatteuppskov inom gemenskapens territorium

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med punktskatteuppskov mellan två punkter inom gemenskapens territorium, även när varorna flyttas genom ett tredjeland eller genom en region i ett tredjeland

Motivering

Precisering av villkoren för flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att, på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattebelagda varor som avsänts från en annan medlemsstat enligt uppskovsreglerna, nedan kallad registrerad mottagare

ii) lokaler som tillhör en registrerad mottagare,

Motivering

Detta följer av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) från platsen för importen till någon av de destinationer som avses i a, om varorna avsänds av en fysisk eller juridisk person som godkänts för detta ändamål av de behöriga myndigheterna i importmedlemsstaten på de villkor som dessa myndigheter angett, nedan kallad registrerad avsändare.

b) från platsen för importen till någon av de destinationer eller mottagare som avses i a, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En registrerad mottagare som fått tillstånd enligt första stycket ska

En tillfälligt registrerad mottagare som fått tillstånd enligt första stycket ska

Motivering

I det föreslagna direktivet införs begreppen ”registrerad mottagare” och ”tillfälligt registrerad mottagare”. Dessa begrepp ska motsvara de hittills i direktiv 92/12/EEG använda begreppen ”registrerad näringsidkare” och ”icke registrerad näringsidkare”.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En flyttning av punktskattebelagda varor ska anses äga rum med punktskatteuppskov endast om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med punkterna 2 och 3.

1. En flyttning av punktskattebelagda varor ska anses äga rum med punktskatteuppskov endast om varorna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med punkterna 2 och 3. Medlemsstaterna och kommissionen ska därför vidta åtgärder för att på nationell nivå införa ett öppet nyckelsystem och garantera driftskompatibiliteten mellan dessa nycklar.

Motivering

För att ett elektroniskt dokument ska ha samma juridiska värde som ett dokument med en handskriven underskrift är det enligt direktivet om elektroniska signaturer viktigt att de öppna nyckelsystem som krävs för den elektroniska signaturen införs i alla medlemsstater och att driftskompatibiliteten mellan de nationella systemen garanteras.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten får, på villkor som anges av den medlemsstaten, tillåta att avsändaren, med användning av det datoriserade systemet, delar upp en flyttning av energiprodukter med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar, förutsatt att den sammanlagda kvantiteten punktskattebelagda varor inte ändras.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten får, på villkor som anges av den medlemsstaten, tillåta att avsändaren, med användning av det datoriserade systemet, delar upp en flyttning av energiprodukter med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar, förutsatt att

 

a) den sammanlagda kvantiteten punktskattebelagda varor inte ändras, och att

 

b) uppdelningen genomförs på en medlemsstats territorium i vilken ett sådant förfarande är tillåtet.

Medlemsstaterna får också föreskriva att sådan uppdelning inte får genomförasderas territorium.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om och enligt vilka villkor de tillåter uppdelning av sändningarsitt territorium. Kommissionen ska vidarebefordra denna information till de andra medlemsstaterna.

Motivering

Två villkor införs om ”avsändaren” önskar dela upp en flyttning av varor med punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar. Här införs även ett krav på att medlemsstaterna informerar kommissionen om de godkända uppdelade sändningarna.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov som sker helt och hållet på deras eget territorium.

Medlemsstaterna får införa förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov som sker helt och hållet på deras eget territorium, inbegripet möjligheten att avstå från kravet på elektronisk övervakning av sådana flyttningar.

Motivering

Detta innebär en extra föreskrift för medlemsstaterna som ger dem möjlighet att avstå från kravet på elektronisk övervakning när detta är motiverat.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Berörda medlemsstater får komma överens om förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov

Förenklade förfaranden för flyttningar med punktskatteuppskov som sker ofta och regelbundettvå eller flera medlemsstaters territorier får fastställas enligt villkor som alla berörda medlemsstater kommit överens om.

(1) som sker ofta och regelbundet mellan vissa ekonomiska aktörer i två eller flera medlemsstater,

Denna bestämmelse inbegriper flyttningar som sker via fasta rörledningar.

(2) som sker ofta och regelbundet mellan vissa ekonomiska aktörer i en och samma medlemsstat via en annan medlemsstat,

 

(3) som sker via fasta rörledningar mellan två eller flera medlemsstater.

 

Motivering

Detta är en omformulering för att förenkla förfarandet och rättsakten.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket gäller också punktskattebelagda varor, dock ej tobaksvaror, som förvärvas av enskilda personer och som transporteras för deras räkning.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undanröja möjligheten till missbruk av punktskattebelagda varor.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid tillämpningen av punkt 2 e får medlemsstaterna fastställa referensnivåer, uteslutande till ledning för bevisningen. Dessa ska minst uppgå till följande:

 

a) Tobaksvaror

 

– Cigaretter – 800 st.

 

– Cigariller (cigarrer med en vikt av högst 3 g per styck) – 400 st.

 

– Cigarrer – 200 st.

 

– Röktobak – 1,0 kg.

 

b) Alkoholdrycker

 

– Spritdrycker – 10 l.

 

– Mellanprodukter – 20 l.

 

– Viner (varav högst 60 l mousserande vin) – 90 l.

 

– Öl – 110 l.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att behålla de kvantitativa begränsningar som fastställs i artikel 9.2 i direktiv 92/12/EEG, för att förhindra att medlemsstaternas myndigheter agerar godtyckligt.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) vara registrerad hos skattemyndigheterna i den medlemsstat varifrån de punktskattebelagda varorna avsänds,

a) vara registrerad hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat varifrån de punktskattebelagda varorna avsänds och erhålla ett identifikationsdokument från dessa myndigheter,

Motivering

Syftet med detta tilläggskrav är att begränsa eventuellt missbruk.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den medlemsstat som utfärdade dessa märken får dock kräva bevis för att märkena har tagits bort eller makulerats som villkor för återbetalning, eftergift eller frigörande av de belopp som betalats eller garanterats.

Motivering

Syftet med detta tilläggsvillkor är att klargöra förfarandet och snabba upp återbetalningen av belopp som betalats eller garanterats när märkningen av punktskattebelagda varor har tagits bort eller makulerats.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 92/12/EEG ska upphöra att gälla den [1 april 2009].

Direktiv 92/12/EEG ska upphöra att gälla den 1 april 2010.

 

Direktiv 92/12/EEG ska dock fortsätta att gälla inom de gränser och för de syften som anges i artikel 43.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en viktig förändring och ska ses mot bakgrund av ändringsförslagen till artikel 43. Framför allt ger det rätt till ett extra år innan det nya systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor träder i kraft. Vissa bestämmelser i direktiv 92/12/EEG kommer också att kunna tillämpas ännu en tid.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avsändarmedlemsstaten får till och med den [31 december 2009] tillåta att flyttningar av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov påbörjas enligt de förfaranden som anges i artiklarna 15.6 och 18 i direktiv 92/12/EEG.

Avsändarmedlemsstaten får till och med den 31 december 2010 tillåta att flyttningar av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov påbörjas enligt de förfaranden som anges i artiklarna 15.6 och 18 i direktiv 92/12/EEG.

Motivering

Ett extra år föreslås för tidsfristen för tillämpningen av direktivet och införandet av det datoriserade systemet.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 43 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Flyttning av punktskattebelagda varor som påbörjades före den 1 april 2010 ska genomföras och avslutas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG. Föreliggande direktiv ska inte gälla dessa flyttningar.

Motivering

Till följd av ändringsförslaget till artikel 43 första stycket, som lämnar utrymme för övergångsarrangemang.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [28 februari 2009] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 28 februari 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen om övergångsperioden.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [1 april 2009].

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2010.

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen om övergångsperioden.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna regler för punktskatt

Referensnummer

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Manuel António dos Santos

13.6.2008

 

 

Behandling i utskott

26.6.2008

10.9.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

José Javier Pomés Ruiz

  • [1]  EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.
  • [2]  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/106/EG (EUT L 359, 4.12.2004, s. 30).
  • [3]  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (11.9.2008)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt
(KOM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Föredragande: Bill Newton Dunn

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget är att se över direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskatt. Genom detta direktiv säkerställs en fungerande inre marknad när det gäller allmänna frågor i samband med den fria rörligheten för punktskattebelagda varor. Den huvudsakliga målsättningen med förslaget är att det ska utgöra en rättslig ram för tillämpningen av systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor (EMCS).[1] Genom EMCS inrättas ett effektivare system för informationsutbytet mellan punktskattemyndigheterna. Dessutom underlättas handeln genom att kostnaderna i samband med detta minskas. Förslaget syftar även till att uppdatera direktivet för att ta hänsyn till den rättsliga utvecklingen och förenkla och modernisera punktskatteförfarandena i syfte att minska punktskatteskyldigheterna för näringsidkare.

Föredraganden stöder förslaget men föreslår förbättringar enligt följande linjer:

· Genom att modernisera EU:s bestämmelser om punktskatter bör den inre marknadens funktion förbättras. Den fria rörligheten för punktskattebelagda varor kommer i allt högre grad att bli verklighet för EU‑medborgarna allteftersom e‑handeln och distansförsäljningen ökar. För närvarande är handeln med punktskattebelagda varor föremål för betungande administrativa förfaranden och kräver fortfarande omfattande kontroller på grund av de stora skillnaderna i punktskattesatserna. En gradvis harmonisering av punktskatterna inom EU skulle vara det bästa sättet att råda bot på en sådan situation.

· Enligt den föreslagna texten begränsas försäljningen av skattefria varor till flygningar eller sjöresor till ett tredjeland. Detta betyder att skattefria butiker inte får finnas kvar vid landgränsövergångar eftersom det är mycket svårare att förhindra eventuellt skattefusk, skattesmitning eller missbruk vid landgränser. Även om detta är ett välgrundat argument och de flesta medlemsstater redan har stängt sina skattefria butiker vid landgränser finns det några undantag, bland annat i Grekland och Rumänien. Föredraganden anser att dessa undantag är motiverade eftersom vissa gränsregioner är ekonomiskt sårbara och arbetstillfällena få. För att undvika att det tillämpas olika villkor för medlemsstaterna bör dessa undantag normalt sett endast få behållas om de skattefria butikerna är belägna vid EU:s yttre gränser.

· Ställningen för skattefria butiker som är belägna vid regionala flygplatser och huvudsakligen betjänar kortdistanstrafik klargörs inte i förslaget. Föredraganden anser att de regionala flygplatserna bör få behålla sin rätt att sälja skattefria varor till passagerare som flyger till en internationell EU‑flygplats med anslutningsflyg till en destination utanför EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. För att förbättra den inre marknadens funktion bör ytterligare insatser göras för att åstadkomma en gradvis harmonisering av punktskatterna inom Europeiska unionen, samtidigt som hänsyn tas till aspekter som folkhälsa, miljöskydd och budgetfrågor.

Motivering

En gradvis harmonisering av punktskatterna inom EU på medellång sikt skulle vara den bästa lösningen för att förbättra den inre marknadens funktion. Detta bör emellertid genomföras med hänsyn till medlemsstaternas politiska mål för att motverka konsumtion av punktskattebelagda varor (alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och energiprodukter).

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får undanta punktskattebelagda varor som tillhandahålls av skattefria butiker och som medtas i det personliga bagaget av resande vid flyg‑ eller sjöresa till ett tredjeterritorium eller tredjeland från betalning av punktskatt.

1. Medlemsstaterna får undanta punktskattebelagda varor som tillhandahålls av skattefria butiker och som medtas i det personliga bagaget av resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland från betalning av punktskatt.

Motivering

Befintliga skattefria butiker vid EU:s yttre landgränser bör få finnas kvar som stöd till ekonomiskt mindre utvecklade områden.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller hamn som uppfyller de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna, särskilt enligt punkt 3,

b) skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller en hamn eller vid en landövergång till ett tredjeterritorium eller ett tredjeland som uppfyller de villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna, särskilt enligt punkt 3,

Motivering

Följer ändringsförslag 2.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg‑ eller sjöresa som anger att den omedelbara destinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

c) resande till ett tredjeterritorium eller tredjeland: passagerare som innehar en färdhandling för flyg‑ eller sjöresa som anger att den slutliga destinationen är en flygplats eller hamn i ett tredjeterritorium eller tredjeland.

Motivering

Passagerare med anslutningsflyg till en destination utanför EU bör även i fortsättningen ha rätt att inhandla skattefria varor vid (regionala) flygplatser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna regler för punktskatt

Referensnummer

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bill Newton Dunn

25.3.2008

 

 

Behandling i utskott

28.5.2008

24.6.2008

9.9.2008

 

Antagande

10.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva

  • [1]  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna regler för punktskatt

Referensnummer

KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

4.3.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.3.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

IMCO

11.3.2008

REGI

11.3.2008

 

AGRI

11.3.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

26.3.2008

REGI

8.4.2008

AGRI

31.3.2008

 

Föredragande

       Utnämning

Astrid Lulling

11.3.2008

 

 

Behandling i utskott

16.7.2008

7.10.2008

 

 

Antagande

13.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jan Cremers

Ingivande

21.10.2008