ДОКЛАД относно подпомагането на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива

21.10.2008 - (2008/2140(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Christian Ehler
Докладчик по становище (*):
Guyla Hegyi, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от правилника

Процедура : 2008/2140(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0418/2008
Внесени текстове :
A6-0418/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подпомагането на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива

(2008/2140(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 януари 2008 г. относно подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива (COM(2008)0013) и придружаващият го работен документ на службите на Комисията относно оценка на въздействието (SEC(2008)0047),

–   като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (СOM(2008)0016) и придружаващият го работен документ на службите на Комисията относно оценка на въздействието (SEC(2008)0052),

–   като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета, Директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО и 2006/12/ЕО, и Регламент (EО) № 1013/2006 (СOM(2008)0018) и придружаващият го работен документ на службите на Комисията относно оценка на въздействието (SEC(2008)0054),

-    като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2007 г., озаглавено „Европейски стратегически план за енергийните технологии (план SET): Към бъдеще с нисковъглеродни технологии“ (СOM(2007)0723) ) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията относно карта на технологиите (SEC(2007)1510) и карта на капацитета (SEC(2007)1511) за Европейския стратегически план за енергийните технологии,

- като взе предвид съобщението на Комисията от 23 януари 2008 г., озаглавено "20% - 20% до 2020 година: Възможностите на Европа пред климатичните промени" (COM(2008)0030),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (СOM(2007)0001),

- като взе предвид Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седма рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)[1],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0418/2008),

А.  като има предвид, че, според най-новите научни и технически познания, без масивни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в други технологии, използването на изкопаеми горива в рамките на ЕС ще бъде необходимо в продължение на десетилетия за гарантиране сигурността на снабдяването,

Б.   като има предвид, че въглищата се единственият достъпен изкопаем енергоносител в ЕС, който може да ограничи нарастващата зависимост от вноса на нефт и природен газ от несигурни трети държави, поради което имат стратегическо значение,

В.   като има предвид, че въглищата заемат важно място в енергийния микс на много държави-членки, но в същото време е необходимо работещите на въглища централи да бъдат модернизирани и в тях да се инвестира значително, за да се намали излъчването на газове с парников ефект,

Г.   като има предвид, че много от държавите-членки разполагат с богати залежи на въглища, които, според оценките, ще бъдат достъпни за дълъг период и през следващия век,

Д.  като има предвид, че широкото използване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид - в електроцентралите и, в дългосрочен план, в промишлени сектори, които излъчват голямо количество CO2 - би могло да допринесе за постигането на амбициозните цели на ЕС по отношение на климата и след 2020 г., и че приложението на тези технологии допълва усилията в областта на енергийната ефективност от гледна точка на търсенето и предлагането, както и в областта на възобновяемите енергии,

Е.   като има предвид, че в много развиващи се икономики по света производството на електроенергия зависи от използването на въглища и че успехите в областта на политиката за опазване на климата в тези региони са тясно свързани с възможностите за нискоемисионно използване на въглища,

Ж. като има предвид, че приложението на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в електроцентралите след 2020 г. ще бъде възможно само ако чрез демонстрационни дейности се постигне необходимо ново технологично развитие и подобряване на техническата и икономическата ефективност, като в същото време се гарантира безвредност за околната среда,

З.   като има предвид, че забавянето в изграждането на демонстрационни съоръжения поставя под въпрос приложението на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в електроцентралите, а с това – и постигането на политическите цели в областта на опазването на климата,

И.  като има предвид, че до момента липсва адекватна законодателна рамка, необходима за приложението на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид,

Й.  като има предвид, че съществуващото общностно законодателство в тази област трябва възможно най-скоро да намери приложение чрез национални или регионални нормативни актове и трябва да бъде допълнено от нови законодателни предложения, по-специално по отношение изграждането на транспортна инфраструктура,

К.  като има предвид, че липсата на законова база затруднява предприятията при вземане на инвестиционни решения, а потенциалните инвеститори - да участват на финансовите пазари,

Л.  като има предвид, че трябва да бъде подкрепено изграждането на най-малко 12 демонстрационни съоръжения и че демонстрационните проекти на европейско ниво следва да бъдат подбрани въз основа на това дали те ще осигурят нужните познания по отношение на отделните технологии и различните опции за транспорт и съхранение,

1.   подчертава, че целта на политиките на ЕС за климата следва да бъде намаляването в световен мащаб на емисиите на парникови газове;

2.   припомня специалния доклад от 2005 г. относно улавянето и съхранението на въглероден диоксид на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), в който улавянето и съхранението на въглероден диоксид беше окачествено като обещаваща технология за бързо намаляване на глобалните емисии на парникови газове, с потенциал да достигне намаляване до 55% до 2100 г.;

3.   признава, че приложението на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид може да допринесе за постигане на формулираните цели на ЕС по отношение на климата след 2020 г.; изтъква обаче, че подкрепата за приложението на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид допълва усилията за подобряване на енергийната ефективност и за повишаване използването на възобновяеми енергии;

4.   припомня ангажимента на Европейския съвет от 8–9 март 2007 г. за стимулиране на изграждането и експлоатацията до 2015 г. на до 12 демонстрационни съоръжения с устойчиво развити технологии на база изкопаеми горива в стопанския електроенергиен сектор;

5.   подчертава необходимостта от организиране на национално разискване и ангажиране на всички експерти по въпроса с цел подчертаване на значението на ранната демонстрация на устойчиво развито производство на енергия на база изкопаеми горива;

6.   подчертава мнението, че за постигане на желаното приложение на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в електроцентралите и за осигуряване на съхранението на въглероден диоксид след 2020 г. е необходимо да бъдат изградени най-малко 12 демонстрационни съоръжения; в този смисъл счита, че демонстрацията на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид трябва при възможност да бъде подкрепяна също така в други промишлени съоръжения преди 2020 г.; изтъква, че демонстрацията на процеса на улавяне и съхранение на въглероден диоксид на етапите на улавяне, транспорт и съхранение трябва да установи дали технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид могат да бъдат прилагани безопасно и дали те са разходоефективно решение на проблема с изменението на климата;

7.   вижда в по-нататъшното развитие и приложение на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид възможност да се ускори едновременно постигането на целите в областта на сигурността на снабдяването, опазването на климата и конкурентоспособността;

8.   счита, че с оглед на мястото, което заемат изкопаемите горива в енергийния микс на много държави по света, технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в ЕС биха могли, в допълнение към усилията за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергии, да допринесат за сигурността на снабдяването и за опазването на климата;

9.   подчертава, че следва да бъдат въведени правно обвързващи строги критерии относно дългосрочната безопасност и трайното установяване на местата за съхранение;

10. счита, че съхранението под морското дъно може, в случай на злополука, да застраши морските екосистеми;

11. счита, че представените от Комисията мерки не са достатъчни за осигуряване на необходимите стимули за изграждане на най-малко 12 демонстрационни съоръжения до 2015 г.;

12. приканва Комисията да извърши обстойна оценка на стойността и дела на общественото и частното финансиране във всеки един от 12-те демонстрационни съоръжения;

13. счита, че е необходим пряк финансов ангажимент за гарантиране изграждането на 12 демонстрационни съоръжения;

14. обръща внимание, че инвестиционните решения и осигуряването на капитал за демонстрационните съоръжения на финансовите пазари срещат затруднения поради липсата на законодателна рамка, особено на национално и регионално равнище, както и поради несигурността относно бъдещото движение на цените на квотите за емисии на парникови газове;

15. споделя схващането, че осигуряването на финансови средства може да спомогне за преодоляване на разминаването във времето между потенциалните възможности за подкрепа чрез търговията с квоти за емисии след 2013 г. и необходимите етапи на планиране и осъществяване на демонстрационни съоръжения;

16. предлага в тази връзка за средствата от финансовия инструмент за споделяне на риска, задържани с приемането на Седмата рамкова програма за научни изследвания до средносрочния преглед, да бъдат поети задължения във връзка с демонстрационни съоръжения за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, за да бъдат осигурени своевременно средства за подкрепата им, и в съгласие с намерението на Комисията, по възможност да бъдат допълнени с други финансови средства в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка;

17.  счита освен това, че във връзка със схемата за търговия с квоти за емисии на ЕС следва да се увеличат стимулите за производството на базата на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, като обемът на квотите за очакваното производство на базата на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид бъде разпределян, в рамките на схемата за търговия с квоти за емисии на ЕС, с увеличение от най-малко 25 % след 2013 г., но счита освен това, че подобни квоти следва да бъдат разпределяни поне две години преди изграждането на съоръженията, така че тези квоти да могат да бъдат търгувани; счита, че в противен случай следва да се предвиди разпределянето на 500 милиона квоти за емисии за търговия с цел подкрепа на проектите в ЕС; в допълнение насърчава държавите-членки да използват приходите от наддаванията за квоти за емисии в рамките на схемата за търговия с квоти за емисии на ЕС, за да подкрепят технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и необходимата инфраструктура;

18.  счита, че е крайно необходимо поне 12-те демонстрационни съоръжения, които следва да бъдат подкрепени, да покриват всички възможни комбинации между трите технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и различните енергоносители и опции за съхранение, както и изборът на местата на съхранение да се ръководи от загрижеността да се осигури възможно най-голяма географска диверсификация в рамките на Европейския съюз;

19.  настоятелно препоръчва при подбора да бъдат включени проекти за електроцентрали с минимална планирана мощност от 180 MW;

20. споделя схващането, че незабавно следва да бъдат създадени необходимите предпоставки на национално и регионално ниво за процедури по издаване на разрешения за транспорт и съхранение;

21.  счита, че е необходим допълнителен ангажимент на равнище ЕС за способстване на развитието на необходимата транспортна инфраструктура и отбелязва в това отношение процедурите по издаване на разрешения за други елементи на транспортната инфраструктура в отделни държави-членки, които могат да отнемат години, и в тази връзка изтъква, че е важно да се съкрати времето, което отнемат тези процедури, за да се гарантира изграждането до 2020 г.;

22. вижда перспектива във възможността за включване на средства от структурните фондове в демонстрационните проекти за технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид единствено ако отделните региони до момента не са поели задължения за бюджетните кредити във връзка с други дългосрочни проекти, нито са внесли предложения в тази насока, и подчертава, че одобрението за усилията по опазване на климата ще намалее, ако бюджетните кредити за подобряване на икономическото и социалното състояние трябва да се конкурират с мерките за опазване на климата;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Чрез своето Съобщение „Подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива” Комисията създаде база за обсъждане на политически мерки. Те включват инициативи за повишаване на общественото одобрение за технологията, осигуряване на необходимата законодателна рамка или премахване на законодателни пречки, подкрепа чрез търговията с квоти за емисии, ЕИБ или средства от структурните фондове.

Съществува единодушие, че Европейският съюз може да постигне амбициозните си цели по отношение на климата след 2020 г. само ако успее да осигури широко приложение на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в електроцентралите. Забавянето на демонстрационните проекти ще доведе до забавяне на практическото приложение след 2020 г.

С оглед значението им за умерени ценови нива на енергията и за сигурност в енергоснабдяването на европейското население, въглищата не могат да бъдат изключени от енергийния микс, а трябва да се насърчи използването им с минимално въздействие върху климата.

Докладчикът отбелязва като недостатък на предвидените от Комисията мерки, че те не могат да бъдат осъществени навреме, за да осигурят реализация на демонстрационните проекти до 2015 г. Освен това инвестиционните решения за демонстрационните проекти във връзка с технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и осигуряването на финансови средства срещат допълнителни затруднения поради липсата на законодателна рамка. Докато понастоящем на европейско ниво се работи по приемане на директива за съхранение в геоложки обекти, на национално и регионално ниво до голяма степен липсват съответни инициативи, особено по отношение на необходимата транспортна инфраструктура.

В представения проектодоклад се защитава становището, че трябва да бъде подкрепено изграждането на най-малко 12 демонстрационни съоръжения с минимална мощност от 200 MW. За целта е необходимо, от една страна, да се постигне бърз напредък в изработването и приемането на законодателните изисквания както за геоложкото съхранение, така и за транспортната инфраструктура. От друга страна, трябва да бъдат осигурени финансови стимули преди 2013 г. В този контекст изглежда целесъобразно бюджетните кредити от финансовия инструмент за споделяне на риска (RSFF), 500 милиона евро от които бяха задържани от Парламента до средносрочния преглед, да бъдат конкретно предназначени в бъдеще за демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Със съвместно финансиране от страна на ЕИБ биха могли да се осигурят средства в размер на един милиард евро. На свой ред схемата за търговия с емисии (ETS) може да влезе по-пълноценно в действие, отколкото се е предвиждало досега, чрез по-своевременно издаване на квоти за подкрепа на демонстрационните проекти.

При избора на демонстрационните проекти, които ще бъдат подкрепени от ЕС, трябва да се гарантира, че от проектите се очаква да осигурят нужните познания по отношение на отделните технологии и различните опции за транспорт и съхранение. За целта подбраните проекти следва да покриват възможните комбинации между трите технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и различните енергоносители и опции за съхранение.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (9.10.2008)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива
(2008/2140(INI))

Докладчик по становище (*): Gyula Hegyi

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от правилника

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията околна среда, обществено здраве и безопасност на храните отправя покана към водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.    подчертава, че целта на европейските политики за климата следва да бъде намаляването в световен мащаб на емисиите на парникови газове;

2.    припомня специалния доклад от 2005 г. относно улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS) на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC), в който улавянето и съхранението на въглероден диоксид беше окачествено като обещаваща технология за бързо намаляване на глобалните емисии на парникови газове с потенциал да достигне намаляване до 55 % до 2100 г.;

3.    припомня, че според повечето прогнози при снабдяването с първична енергия изкопаемите горива ще продължат да имат преобладаващо значение поне до средата на века и че по тази причина улавянето и съхранението на въглероден диоксид е допълваща технология, необходима за постигане на препоръчителното намаляване на емисиите на CO2 до 2050 г., наред с напредъка в областта на енергийната ефективност и развитието на методите за добиване на енергия от възобновяеми източници;

4.    припомня ангажимента на Европейския съвет от 8–9 март 2007 г. за стимулиране на изграждането и експлоатацията до 2015 г. на до 12 демонстрационни електроцентрали с устойчиво развити технологии на база изкопаеми горива в стопанския електроенергиен сектор;

5.    счита, че макар улавянето и съхранението на въглероден диоксид да е технология, прилагана в крайните точки на мрежите, тя може да бъде част от европейските политики за климата, при условие че безопасността и екологичната съвместимост могат да бъдат гарантирани по цялата верига; подчертава обаче, че това не следва да води до намаляване на мерките за енергийна ефективност и на инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници;

6.    подчертава, че следва да бъдат въведени правно обвързващи, строги критерии относно дългосрочната безопасност и трайното установяване на местата за съхранение;

7.    подчертава, че ранната демонстрация на улавянето и съхранението на въглероден диоксид в индустриален мащаб в ЕС е от решаващо значение за постигане на широко стопанско разпространение на безопасното за околната среда улавяне и съхранение на въглероден диоксид по целия свят след 2020 г.;

8.    счита, че в случай на злополука съхранението под морското дъно може да застраши морските екосистеми;

9.    счита, че поради високите технически и финансови разходи улавянето и съхранението на въглероден диоксид може да допринесе за енергийна структура с ограничен брой големи електроцентрали, въпреки че малките децентрализирани централи с комбинирано производство са по-подходящи за постигането на 20-процентово увеличение на енергийната ефективност в Европа;

10.  счита, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид намалява ефективността на електроцентралите;

11.  счита, че е рационално и от съществено значение в сектора на производство на енергия на база въглища по-широко да се прилагат най-новите технологии на изгаряне на въглищата с ниски емисии, които гарантират високоефективно производство на енергия и оказват значително по-слабо въздействие върху околната среда;

12.  подчертава, че увеличеното горене на въглища ще доведе до допълнително замърсяване на въздуха, включително със серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO), прах и живачни емисии;

13.  изтъква, че не съществува референтен документ (BREF) за най-добрите налични техники (BAT) за УСВ в рамките на директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването; в тази връзка подчертава, че преди 2015 г. е необходимо да бъде представен хоризонтален референтен документ относно улавянето и съхранението на въглероден диоксид;

14.  счита, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид следва да се използва в резултат на конкуренция с други средства за контролиране на въглерода под договорените граници за емисии на газове с парников ефект и че улавянето и съхранението на въглероден диоксид не следва да бъде субсидирано; изразява увереност, че инсталациите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид следва да бъдат финансирани от енергийния сектор, в случай че това е най-осъществимото решение за намаляване на емисиите на CO2;

15.  счита, че улавянето и съхранението на въглероден диоксид е енергийна технология, движена от необходимостта за борба с изменението на климата и чиято икономическа жизнеспособност зависи напълно от цената на CO2; по тази причина счита, че Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС е подходящ инструмент за учредяване на преходен механизъм за демонстрационни проекти, който да осигури необходимите стимули за ранно инвестиране в демонстрационната програма за улавяне и съхранение на въглероден диоксид;

16.  предлага директивата относно СТЕ на ЕС да определи резерв от до 500 милиона квоти, които да се предоставят за широкомащабни стопански демонстрационни проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид на територията на ЕС;

17.  призовава Комисията да представи необходимите законодателни предложения за установяване на процедури за определяне и одобрение на демонстрационните проекти и за предоставяне на квоти на демонстрационни проекти, като отчита следните критерии:

-    гарантиране на разработването на широк спектър от технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид при най-добра стойност на цената и балансирано географско разпространение из целия ЕС;

-    квотите следва да бъдат предоставяни срещу проверено геоложко съхранение на CO2;

-    по-голям стимул следва да бъде осигуряван за първите, проявили инициатива, и за по-сложни технологии и/или съчетани системи за транспорт и съхранение;

-    гарантиране, че демонстрационните проекти уравновесяват необходимостта от възстановяване на разходите и избягват риска от непредвидени печалби, като експлоатират потенциалната роля на посредник на Европейската инвестиционна банка в тази област;

-    действието на механизма за демонстрационни проекти следва да бъде ограничено по време и обем, така че да не предоставя дълготрайна помощ за промишлеността.РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

10

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Dieter-Lebrecht Koch

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jerzy Buzek, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Claude Turmes

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Malcolm Harbour, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mikel Irujo Amezaga