MIETINTÖ Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen

21.10.2008 - (2008/2140(INI))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Christian Ehler
Lausunnon valmistelija(*):
Guyla Hegyi, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

Menettely : 2008/2140(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0418/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0418/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen

(2008/2140(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon komission 23. tammikuuta 2008 esittämän tiedonannon "Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen" (KOM(2008)0013) ja siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0047),

-    ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016) sekä siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0052),

-    ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0018) sekä siihen liittyvän vaikutusten arviointia koskevan komission työasiakirjan (SEC(2008)0054),

-    ottaa huomioon komission 22. marraskuuta 2007 esittämän tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) – "Kohti vähähiilistä tulevaisuutta" (KOM(2007)0723) – sekä siihen liittyvät komission työasiakirjat teknologiakartoituksesta (SEC(2007)1510) ja kapasiteettikartoituksesta (SEC(2007)1511) Euroopan strategista energiateknologiasuunnitelmaa varten,

- ottaa huomioon komission 23. tammikuuta 2008 esittämän tiedonannon "Kaksi kertaa 20 vuonna 2020: Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle" (KOM(2008)0030),

- ottaa huomioon 10. tammikuuta 2007 annetun komission tiedonannon Energiapolitiikka Euroopalle (KOM(2007)0001),

- viittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)[1],

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–    ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0418/2008),

A.  katsoo, että EU:ssa on viimeisten tieteellis-teknisten tietojen perusteella ilman massiivisia tutkimus- ja kehittämisinvestointeja muuhun tekniikkaan käytettävä fossiilisia polttoaineita vielä vuosikymmenten ajan toimitusvarmuuden takaamiseksi,

B.   toteaa, että hiili on EU:ssa ainoa käytettävissä oleva fossiilinen energialähde, jonka avulla voidaan rajoittaa lisääntyvää riippuvuutta epävakaiden kolmansien maiden öljy- ja kaasutoimituksista ja jolla on tämän vuoksi strateginen merkitys,

C.  toteaa, että kun hiilellä on monissa jäsenvaltioissa keskeinen asema eri energiamuotojen yhdistelmässä, hiilikäyttöiset voimalat vaativat merkittävää modernisointia ja investointeja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi,

D.  ottaa huomioon, että useilla jäsenvaltioilla on runsaita hiilivarantoja, joiden arvioidaan riittävän pitkälle tulevalle vuosisadalle saakka,

E.   toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan laaja käyttö voimalaitoksissa ja myös pitkällä aikavälillä paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla teollisuudenaloilla voisi auttaa saavuttamaan EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuoden 2020 jälkeen ja että tällaisen tekniikan käyttäminen täydentää energiatehokkuuteen liittyviä toimia tarjonta- ja kysyntäpuolella sekä uusiutuvien energialähteiden alalla,

F.   ottaa huomioon, että useissa maailman kasvavissa talouksissa energiantuotanto on riippuvainen hiilen käytöstä ja että ympäristöpoliittiset saavutukset liittyvät näillä alueilla läheisesti mahdollisuuteen käyttää vähän päästöjä aiheuttavaa hiiltä,

G.  toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttäminen voimalaitoksissa vuoden 2020 jälkeen on mahdollista vain, jos demonstrointihankkeet tuottavat uutta ja tarpeellista tekniikan kehitystä parantaen tehokkuutta ja taloudellista toteutettavuutta niin, että samalla taataan ympäristön ottaminen huomioon,

H.  katsoo, että viipeet demonstraatiolaitosten rakentamisessa asettavat kyseenalaiseksi hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttämisen voimalaitoksissa ja siten myös ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen,

I.    toteaa, ettei hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan käyttämisellä ole vielä sopivaa ja tarvittavaa oikeudellista kehystä,

J.    toteaa, että asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö on siirrettävä mahdollisimman nopeasti kansalliseen tai alueelliseen lainsäädäntöön ja sitä on täydennettävä uusilla lainsäädäntöehdotuksilla, jotka koskevat erityisesti kuljetusinfrastruktuurien toteuttamista,

K.  katsoo, että lainsäädännön puuttuminen vaikeuttaa yritysten investointipäätösten tekemistä ja mahdollisten sijoittajien toimintaa rahoitusmarkkinoilla,

L.   katsoo, että vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustamista on tuettava ja että EU:n demonstraatiohankkeet on valittava sen mukaan, voidaanko niiden avulla saada tarvittavia tietoja yksittäisistä tekniikoista sekä erilaisista kuljetus- ja varastointivaihtoehdoista,

1.   tähdentää, että EU:n ilmastopolitiikan tavoitteena pitäisi olla kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen;

2.   muistuttaa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia käsitelleen hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin vuoden 2005 erityiskertomuksesta, jossa hiilidioksidin talteenotto ja varastointi määritettiin lupaavaksi tekniikaksi, jonka avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää koko maailmassa ja jonka avulla voidaan saada aikaan jopa 55 prosentin vähennys vuoteen 2100 mennessä;

3.   toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka voi auttaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa vuoden 2020 jälkeen; toteaa kuitenkin, että tuki hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikalle täydentää ponnistuksia, joilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä;

4.   muistuttaa 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston sitoumuksesta, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä edistetään 12 sellaisen demonstrointilaitoksen rakentamista ja käyttöä, joissa käytetään kestävää fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää tekniikkaa kaupallisessa sähköntuotannossa;

5.   korostaa tarvetta taata kansallisten keskustelujen järjestäminen niin, että niihin osallistuvat kaikki alan asiantuntijat, millä osoitetaan fossiilisista polttoaineista kestävällä tavalla saatavan sähkön aikaisen demonstroinnin tärkeyttä;

6.   kannattaa näkemystä, jonka mukaan vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustaminen EU:ssa on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa toivottu hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden osuus voimalaitoksissa sekä hiilidioksidin turvallinen varastointi vuodesta 2020 alkaen; katsoo tässä yhteydessä, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikkaa on tarpeen mukaan tuettava myös muissa teollisuuslaitoksissa ennen vuotta 2020; toteaa, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprosessien demonstroinnin avulla talteenotto-, siirto- ja varastointivaiheessa on määritettävä, voidaanko tätä tekniikkaa käyttää turvallisesti ja onko se kustannustehokas ratkaisu ilmastonmuutoksen ongelmaan;

7.   katsoo, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden kehittyminen ja käyttö ovat keino edistää samanaikaisesti toimitusvarmuutta, ilmastonsuojelua ja kilpailukykyä;

8.   katsoo, että kun otetaan huomioon fossiilisten polttoaineiden merkitys käytettävien energialähteiden joukossa monissa maissa kautta maailman, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka EU:ssa voisi energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen tähtäävien toimien ohella auttaa saavuttamaan toimitusvarmuuden ja ilmastonsuojelun tavoitteet;

9.   korostaa, että varastointipaikkojen pitkän aikavälin turvallisuudelle ja pysyvyydelle on asetettava sitovat ja tiukat vaatimukset;

10. katsoo, että meren pohjan alla tapahtuva varastointi voi onnettomuustapauksissa vaarantaa merten ekosysteemejä;

11. katsoo, etteivät komission esittämät toimet ole riittäviä sen varmistamiseksi, että toivotut kannustimet vähintään 12 demonstraatiolaitoksen perustamiseksi vuoteen 2015 mennessä ovat olemassa;

12. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen arvion kunkin 12 demonstraatiohankkeen kustannuksista sekä yksityisen ja julkisen rahoituksen osuuksista niissä;

13. arvioi, että suora rahoitustuki on välttämätön 12 demonstraatiohankkeen perustamisen varmistamiseksi;

14. huomauttaa, että demonstraatiohankkeita koskevia investointipäätöksiä ja pääoman saantia rahoitusmarkkinoilla vaikeuttaa oikeudellisen kehyksen puuttuminen erityisesti kansallisella ja alueiden tasolla sekä epävarmuus päästöoikeuksien tulevasta hintakehityksestä;

15. katsoo, että päästökauppaan liittyvän mahdollisen vuodesta 2013 alkavan tuen ja demonstraatiohankkeiden välttämättömän suunnittelu- ja perustamisvaiheen välisestä viipeestä voidaan selvitä järjestämällä rahoitusta;

16. ehdottaa tässä yhteydessä, että riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) varat, jotka pidätetään tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hyväksymisen puolivälin tarkasteluun saakka, sidottaisiin hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin demonstrointihankkeisiin, jotta näihin hankkeisiin saadaan nopeasti varoja ja niitä voidaan mahdollisuuksien mukaan täydentää muilla varoilla yhteistyössä EIP:n kanssa, kuten komissio on esittänyt;

17. toteaa lisäksi, että EU:n päästökauppajärjestelmän yhteydessä tulisi lisätä kannustimia hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille osoittamalla päästökauppajärjestelmän yhteydessä päästöoikeuksia odotetulle hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin teknologiatuotannolle vähintään 25 % vuodesta 2013, mutta katsoo lisäksi, että tällaisia oikeuksia tulisi osoittaa vähintään kaksi vuotta ennen rakentamista, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa; katsoo vaihtoehtoisesti, että voitaisiin harkita suuruudeltaan 500 miljoonan päästöoikeuksien jakamista EU:ssa toteutettavien hankkeiden tueksi; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään EU:n päästökauppajärjestelmän avulla saatuja tuloja hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan tukemiseen ja tarvittavaan infrastruktuuriin;

18. pitää välttämättömänä, että vähintään 12 tukea saavaksi määritettyä demonstrointilaitosta kattavat yhdessä kaikki mahdolliset hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kolmen eri tekniikan yhdistelmät eri energialähteitä ja varastointivaihtoehtoja käytettäessä ja että nämä laitokset sijaitsevat niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri maantieteellinen jakautuminen Euroopan unionissa;

19. suosittelee voimakkaasti, että valintoihin sisällytetään voimalaitoshankkeita, joiden ehdotettu vähimmäisteho on 180 MW;

20. katsoo, että kansallisella ja alueellisella tasolla on luotava viipymättä välttämättömät ehdot kuljetusta ja varastointia koskevia lupamenettelyjä varten;

21.  pitää tarpeellisena EU:n lisäsitoumusta tarvittavan kuljetusinfrastruktuurin kehittämisen tukeen ja panee tässä yhteydessä merkille muita kuljetusinfrastruktuureja koskevat yksittäisten jäsenvaltioiden lupamenettelyt, jotka voivat kestää vuosia, ja pitää samalla tärkeänä tällaisten menettelyjen lyhentämistä, jotta voidaan taata rakentaminen vuoteen 2020 mennessä;

22. pitää rakennerahastoista peräisin olevia hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiolaitoksille suunnattavia varoja mahdollisina vain silloin, kun yksittäiset alueet eivät ole vielä suunnanneet varoja muihin pitkäaikaisiin hankkeisiin tai tehneet niitä koskevia ehdotuksia, ja korostaa, että ilmastonsuojelutoimien hyväksyntä heikkenee, jos taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseen tarkoitetut varat joutuvat kilpailemaan ilmastonsuojelutoimien kanssa;

23. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Komissio loi tiedonannossaan "Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen" keskustelupohjan poliittisille toimille. Ne koskevat toimia teknologian yleisen hyväksynnän lisäämiseksi, tarvittavan lainsäädäntökehyksen valmistelua ja oikeudellisten esteiden poistamista sekä tukea päästökaupan, Euroopan investointipankin tai rakennerahastojen avulla.

Yhtä mieltä ollaan siitä, että Euroopan unioni saavuttaa kunnianhimoiset ilmastopoliittiset tavoitteensa vuoden 2020 jälkeen vain, jos onnistutaan varmistamaan CCS-teknologioiden suuri osuus voimalaitoksissa. Viiveet demonstraatiohankkeissa johtavat niiden käyttöönoton viivästymiseen vuoden 2020 jälkeen.

Koska hiili on merkittävä järkevien energian hintojen ja energian toimitusvarmuuden kannalta, siitä ei voida luopua energian hankintalähteiden yhteydessä, vaan on edistettävä sen ilmastonsuojelun kannalta järkevää käyttöä.

Komission ehdottamiin toimiin liittyen esittelijä myöntää sen ongelman, että ne eivät ole käytettävissä demonstraatiohankkeiden valmistelemiseksi vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi CCS-demonstraatiolaitoksia koskevia investointipäätöksiä ja rahoituksen hankkimista vaikeuttavat puuttuvat oikeudelliset välineet. Samalla, kun unionin tasolla tällä hetkellä pyritään edistämään maaperään varastointia koskevan direktiivin hyväksymistä, kansallisella ja alueellisella tasolla ei ole edelleenkään vastaavia aloitteita etenkään, kun on kyse välttämättömistä liikenneinfrastruktuureista.

Tässä mietintöluonnoksessa puolletaan sitä, että vähintään 12:ta kooltaan ainakin 200 MW:n demonstraatiolaitosta tuetaan. Välttämätöntä tässä on toisaalta maaperään varastointia että liikenneinfrastruktuuria koskevien oikeudellisten välineiden nopea valmistelu ja hyväksyminen. Toisaalta on asetettava rahoituksellisia kannustimia ennen vuotta 2013. Näin ollen on mahdollista, että riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) varat, joita Euroopan parlamentti on pidättänyt 500 miljoonan euron arvosta väliarviointiin saakka, suunnataan tulevaisuudessa CCS-demonstraatiolaitoksille. Yhdessä EIP:n yhteisrahoituksen kanssa varoja olisi käytettävissä miljardi euroa. Toisaalta päästökauppajärjestelmä tulisi ottaa mukaan demonstraatiolaitosten tukemiseen selkeämmin kuin oli suunniteltu niin, että se huolehtii sertifikaattien jakamisesta entistä aikaisemmin.

EU:n tukemien demonstraatiohankkeiden valinnassa on varmistettava, että hankkeiden yhteydessä voidaan saada tarpeelliset tiedot yksittäisistä teknologioista sekä kuljetus- ja varastointivaihtoehdoista. Tämän vuoksi valittujen hankkeiden tulisi kattaa kolmen CCS-teknologian mahdolliset yhdistelmät eri energialähteiden ja varastointivaihtoehtojen kanssa.

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunto (*) (9.10.2008)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen
(2008/2140(INI))

Valmistelija (*): Gyula Hegyi

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  tähdentää, että Euroopan ilmastopolitiikan tavoitteena pitäisi olla kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuinen vähentäminen;

2.  muistuttaa ilmastonmuutosta tutkivan valtioiden välisen asiantuntijaryhmän (IPCC) erityiskertomuksesta, joka koskee hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS), jotka ovat osoittautuneet lupaaviksi menetelmiksi vähentää nopeasti maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä ja joiden vähennyspotentiaaliksi arvioidaan jopa 55 prosenttia vuoteen 2100 mennessä;

3.  muistuttaa useimpien ennusteiden lähtökohtana olevan, että primaarienergiahuolto tukeutuu ainakin vuosisadan puoliväliin saakka ensisijaisesti fossiilisiin polttoaineisiin ja että siksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on energiatehokkuuden lisäämisen ja uusiutuvien energialähteiden käytön jatkokehittämisen ohella täydentävää tekniikkaa, jota tarvitaan vuodeksi 2050 kaavailtujen päästötavoitteiden saavuttamiseen;

4.  muistuttaa Eurooppa-neuvoston sitoutuneen 8.–9. maaliskuuta 2007 siihen, että vuoteen 2015 mennessä otetaan käyttöön 12 laajamittaista demonstrointikohdetta, joissa esitellään kestävän kehityksen mukaisten fossiilisia polttoaineita käyttävien teknologioiden käyttökelpoisuutta kaupallisessa tuotannossa;

5.  katsoo, että vaikka hiilidioksidin talteenotto ja varastointi onkin putkenpäätekniikkaa, se voi muodostaa osan Euroopan ilmastopolitiikasta edellyttäen, että turvallisuus ja ympäristövaikutukset voidaan taata koko ketjussa; korostaa kuitenkin, että sen ei pitäisi johtaa energiatehokkuustoimien ja uusiutuviin energiamuotoihin tehtävien investointien vähentämiseen;

6.  korostaa, että varastointipaikkojen pitkän aikavälin turvallisuudelle ja kestävyydelle on asetettava sitovat ja tiukat vaatimukset;

7.  muistuttaa, että teollisen mittakaavan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointi on ratkaisevaa sen kannalta, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voidaan toteuttaa teollisuudessa maailmanlaajuisesti ja ympäristöystävällisesti vuodesta 2020 lähtien;

8.  katsoo, että meren pohjan alla tapahtuva varastointi voi onnettomuustapauksissa vaarantaa merielämän ekosysteemejä;

9.  katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin korkeat tekniset ja rahoitukselliset kustannukset voivat johtaa osaltaan energiarakenteeseen, jossa on muutamia suuria voimalaitoksia, vaikka pienet hajautetut lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset soveltuvat paremmin Euroopan energiatehokkuuden kasvattamiseen 20 prosentilla;

10. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi vähentää voimalaitosten tehokkuutta;

11. katsoo, että hiilienergia-alan järkiperäistä ja välttämätöntä toimintaa on, että hiilenpoltossa käytetään yleisemmin uutta vähäpäästöistä tekniikkaa, jolle ovat tyypillistä suuri tehokkuusaste ja selvästi vähäisemmät ympäristövaikutukset;

12. tähdentää, että kivihiilen lisääntynyt polttaminen johtaa ilman saasteiden, kuten rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), hiilimonoksidin (CO), pölyn ja elohopean päästöjen lisääntymiseen;

13. huomauttaa, että hiilen talteenottoa ja varastointia varten ei ole olemassa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun IPPC-direktiivin mukaista parhaan saatavilla olevan tekniikan viiteasiakirjaa (BREF); korostaa siksi, että hiilen talteenotosta ja varastoinnista on esitettävä kyseinen BREF-asiakirja ennen vuotta 2015;

14. katsoo, että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin toteuttamiseen tarvittaisiin kasvihuonekaasupäästöjen sovittujen ylärajojen puitteissa kilpailu muiden hiilidioksidipäästöjä hillitsevien menetelmien kanssa ja että talteenoton ja varastoinnin ei pitäisi olla yhteiskunnan tukemaa; katsoo, että sähköalan yritysten pitäisi rahoittaa talteenoton ja varastoinnin laitoksia niissä tapauksissa, joissa ne tarjoavat toteuttamiskelpoisimman sovelluksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen;

15. katsoo, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on ilmastonmuutoksen torjumisen välttämättömyydestä johtuvaa energiatekniikkaa ja että sen taloudellisuus riippuu täydellisesti hiilidioksidihinnoista; pitää tästä syystä EU:n päästökauppajärjestelmää soveltuvana välineenä sellaisen väliaikaisen hankedemonstraatiomekanismin luomiseen, joka tarjoaa tarvittavan kannustimen talteenottoa ja varastointia koskevien varhaisten investointien tekemiseen;

16. ehdottaa, että EU:n päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin yhteydessä luodaan enintään 500 miljoonan euron varaus teollisuuden laajan mittakaavan demonstraatiohankkeisiin, jotka koskevat hiilidioksidin talteenottoa ja geologista varastointia EU:n alueella;

17. kehottaa komissiota esittämään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joilla luodaan demonstraatiohankkeiden yksilöimistä ja hyväksymistä koskevat menettelyt ja myönnetään niihin määrärahoja seuraavien perusteiden mukaisesti:

     –   varmistetaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevien tekniikoiden laajan kirjon kehittäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tasapainoisesti eri puolilla Eurooppaa;

     –   määrärahoja myönnetään todennettuun hiilidioksidin geologiseen varastointiin;

     –   tarjotaan parempi kannustin niille, jotka lähtevät aiemmin mukaan, ja monimutkaisempaa tekniikkaa ja/tai kuljetuksen ja varastoinnin yhdistämistä varten;

     –   varmistetaan, että demonstraatiohankkeissa tasapainotetaan kustannusten katetarve ja satunnaisen myyntivoiton riski kartoittaen samalla Euroopan investointipankin mahdollinen välittäjän asema;

     –   rajataan hankedemonstraatiomekanismin toimintaa ajallisesti ja määrällisesti, jotta teollisuutta ei tuettaisi pitkällä aikavälillä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

10

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Dieter-Lebrecht Koch

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jerzy Buzek, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Claude Turmes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Malcolm Harbour, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Mikel Irujo Amezaga