ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke

5.11.2008 - (2008/2092(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Klaus-Heiner Lehne

Процедура : 2008/2092(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0421/2008
Внесени текстове :
A6-0421/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke

(2008/2092(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Frank Vanhecke, предадено от министъра на правосъдието на Кралство Белгия, по искане на прокурора на Дендермонде, и обявено в пленарно заседание на 10 април 2008 г.,

–   като изслуша Frank Vanhecke съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 9 и член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.[1],

–   като взе предвид член 58 и член 59 от Белгийската конституция

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0421/2008),

1.  реши да снеме имунитета на Frank Vanhecke;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на съответния орган на Кралство Белгия.

  • [1]  Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г. и Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Нормативни разпоредби

Член 9 и член10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. гласят следното:

Член 9

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 10

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен в момента на извършване на нарушение и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Член 58 и член 59 от Конституцията на Кралство Белгия предвиждат следното:

Член 58

Срещу член на една от двете камари не може да бъде възбуждано наказателно преследване във връзка с изказаните от него мнения и с гласуванията му при изпълнение на неговите задължения.

Член 59

Освен в случай на заварено престъпление член на една от камарите не може, по време на сесия и във връзка с наказателноправни въпроси, да бъде непосредствено предаван на съд или да бъде призован пред него, нито да бъде задържан, освен ако е получено разрешение от камарата, на която е член.

Освен в случай на заварено престъпление принудителни мерки, които налагат намесата на съдия, могат да бъдат налагани срещу член на една от камарите, по време на сесия и във връзка с наказателноправни въпроси, само от председателя на апелативния съд по искане на компетентния съдия. Това решение се съобщава на председателя на съответната камара.

Всички претърсвания или конфискации, извършени по силата на горепосочения параграф, могат да се осъществяват единствено в присъствието на председателя на съответната камара или на определен от него член.

По време на сесия само членове на прокуратурата и компетентни длъжностни лица могат да възбудят наказателно преследване срещу член на една от камарите.

Членът на съответната камара може във всеки момент от разследването да изиска от камарата, на която е член, да спре наказателното производство за времето на сесията и във връзка с наказателноправни въпроси. Съответната камара трябва да удовлетвори това искане, ако то е подкрепено с мнозинство от две трети от подадените гласове.

Задържането на член на една от камарите или разследването му от съд се спира за времето на сесията, ако камарата, на която е член, поиска това.

Фактическо положение

Съобразно писмото от белгийските органи фактическото положение е следното:

Прокурорът на Дендермонде е започнал наказателно разследване срещу г-н Frank Arthur Hyppolite Vanhecke, .... член на Европейския парламент с белгийско гражданство, въз основа на подозрение за нарушение на член 1(3)(2) от Закона относно наказанията на определени деяния, продиктувани от расизъм или ксенофобия, от 30 юли 1981 г. (изменен със закона от 10 май 2007 г.).

Фактите, върху които това се основава, са следните:

На 3 ноември 2005 г. органът на общинската изпълнителна власт на гр. Синт Никлаас подава жалба срещу автора, издателя, печатаря или разпространителя на статията, озаглавена „Това, което не ви беше позволено да прочетете в пресата”, публикувана във вестник „Vlaams Belang”, бр. 2, издание на Синт Никлаас от април-май-юни 2005 г.

Правно основание на жалбата е член 1(3)(2) от Закона относно наказанията на определени деяния, продиктувани от расизъм или ксенофобия, от 30 юли 1981 г.

Въпросната статия във вестник „Vlaams Belang” засяга полемиката, възникнала във връзка с оскверняването на надгробни плочи в църковния двор в Терекен в периода между 29 март и 5 април 2005 г., по отношение на която „Vlaams Belang” изтъква предполагаемия факт, че извършителите са млади хора с чуждестранен произход.

В статията понятието „чуждестранен” е свързано с твърдението, че „(...) култура, която вече не проявява никакво уважение към мъртвите и символите на различна вяра, е „дерайлирала” култура (...)”. В статията се твърди, че „не би било редно такива деяния да бъдат прикривани”.

В действителност се оказва, че извършителите не са с чуждестранен произход, а са четири малолетни лица с местен произход, от две фламандски семейства.

На 30 юни 2005 г. органът на общинската изпълнителна власт на гр. Синт Никлаас подава официална жалба в Центъра за равни възможности и борба срещу расизма.

На 30 септември 2005 г. Центърът за равни възможности и борба срещу расизма явно представя своето становище пред органа на общинската изпълнителна власт на гр. Синт Никлаас, въз основа на което е взето решение за подаване на жалба до прокурора на Дендермонде.

Прокурорът на Дендермонде образува наказателно производство при специално отчитане на принципа на последователна (алтернативна, а не колективна) отговорност, предвиден в член 25 от Консолидирания текст на конституция.

Първоначално се оказва невъзможно да бъде установено кой е авторът, печатарят или разпространителят.

Установено е, че г-н Frank Vanhecke е редактор или отговорен издател; в началото обаче той не желае да направи изявление във връзка с разследването.

Поради това прокурорът на Дендермонде първоначално предлага да се проведе разследване само срещу Frank Vanhecke, в резултат на което разследването приключва на 21 ноември 2006 г.

Въпреки това на 27 ноември 2006 г. прокурорът на Дендермонде получава писмо от адвоката на Frank Vanhecke с искане за допълнително разследване и заявление за намерение за сътрудничество.

Едновременно с това прокурорът на Дендермонде получава също така съобщение от федералната служба за разследване по наказателни дела, в което се твърди, че с нея е бил осъществен контакт и й е била предоставена информация, че авторът на въпросната статия е склонен да бъде разпитан.

С оглед на тези факти на 27 ноември 2006 г. прокурорът на Дендермонде издава разпореждане, с което нарежда по-нататъшно разследване.

Последвалото разследване показва, че лице на име Marc Van De Velde е направило заявление, че е авторът. Разпитът му и прегледът на личния му компютър отчасти потвърждават, че той е автор на част от статията. Въпреки това четвъртият и петият параграф от статията и заглавието не са написани от него.

В хода на последвалото разследване не е възможно да се установи кой е автор на незаконосъобразните четвърти и пети параграф от статията и на нейното заглавие, включително на текста, който следва да се отбележи: „(...) това, което не е предоставено на хората като информация, е, че нарушителите, всички от които са младежи, са с чуждестранен произход (...)”.

Прокурорът на Дендермонде счита, че към настоящия момент г-н Frank Vanhecke продължава да носи наказателна отговорност за съответните откъси от текста, в качеството си на отговорен редактор или издател.

С оглед на горепосочените съображения прокурорът на Дендермонде предлага да издаде разпореждане за призоваване на г-н Frank Vanhecke пред Магистратския съд на основание статията, цитирана в началото на настоящия доклад (вж. също приложения проект на призовка).

С оглед на статуса на г-н Vanheckе такова наказателно преследване би било възможно единствено след снемане на неговия парламентарен имунитет.

Заявления, направени от г-н Vanhecke

По време на изслушването г-н Vanhecke заявява, че е налице случай на fumus persecutionis. Първо, кметът на града е социалист и разследването е мотивирано от враждебност към лица, които застават зад разделяне на белгийската държава. Второ, разследването е проведено изключително бързо, като се имат предвид нормите в Белгия. Трето, в доклад относно делото в издаван на френски език вестник е посочено, че ако Европейският парламент откаже да снеме имунитета на г-н Vanhecke, делото ще се прекрати (въпреки че се знае кой е авторът на статията).

Наред с това г-н Vanhecke заявява, че съгласно член 25 от Белгийската конституция[1] срещу него, в качеството му на отговорен редактор, не може да бъде възбудено наказателно преследване, при условие че се знае кой е авторът и че той е жител на Белгия. Той също така заявява, че не е писал или променял статията и не е възлагал на никого да го направи, и че е отговорен редактор на около 200 местни вестници. В случая с въпросната статия, както авторът, така и лицето, отговорно за промените в нея, са известни и са жители на Белгия. Наред с това г-н Vanhecke отбелязва, че той е издал и разпространил откъс от статията.

Оценка

На първо място се счита, че това дело не попада в приложното поле на член 9 от Протокола, тъй като задълженията на членовете на ЕП не включват дейността като отговорен редактор на вестник на национална партия. Следователно случаят следва да бъде разгледан съгласно член 10, а именно съобразно белгийското право и консолидираната практика на комисията по правни въпроси.

Прилагането на член 58 от Белгийската конституция се изключва поради същите причини, както и за член 9 от Протокола. Следователно е необходимо да се разгледа въпросът дали имунитетът може да бъде снет на някое от основанията, посочени от г-н Vanhecke.

Първо, необходимо е да се отбележи, че не са приведени достатъчно доказателства за fumus persecutionis. Не е необичайно отговорността за съдържанието на вестници да се носи от главния редактор, а фактът, че местният кмет е социалист, не представлява достатъчно основание да се твърди, че обвинението е политически мотивирано.

Второ, счита се, че ако лицата, написали и променили въпросната статия, са наистина известни и са жители на Белгия, възможно е г-н Vanhecke да бъде защитен в пълна степен съобразно белгийското право. Наред с това изглежда, че г-н Vanhecke е издал и разпространил откъс от въпросната статия. При все това се подчертава, че комисията по правни въпроси не е компетентна да търси доказателства или да оценява доколко обвинението е основателно. Член 7, параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласи недвусмислено, че комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

Заключение

С оглед на представените по-горе съображения и съобразно член 7, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, след като разгледа аргументите в полза на и против снемане на имунитета, комисията по правни въпроси препоръчва на Европейския парламент да снеме имунитета на г-н Frank Vanhecke.

  • [1]  Член 25 от Белгийската конституция:
    Печатът е свободен; никога не може да се установява цензура; не може да се изисква гаранции от автори, издатели или печатари.
    Ако авторът е известен и е жител на Белгия, не може да бъде възбудено наказателно преследване срещу издателя, печатаря или разпространителя.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

10

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Renate Weber