POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Franku Vanheckeju

5.11.2008 - (2008/2092(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne

Postopek : 2008/2092(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0421/2008
Predložena besedila :
A6-0421/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Franku Vanheckeju

(2008/2092(IMM))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Franku Vanheckeju, ki jo je na zahtevo državnega tožilca v Dermondeju vložil minister za pravosodje Kraljevine Belgije, in je bila razglašena 10. aprila 2008 na plenarnem zasedanju,

- po zagovoru Franka Vanheckeja, v skladu s členom 7(3) svojega poslovnika,

- ob upoštevanju členov 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965, pa tudi člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

- ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 1986[1],

- ob upoštevanju členov 58 in 59 belgijske ustave,

- ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 svojega poslovnika,

- ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0421/2008),

1.  se odloči, da Franku Vanheckeju odvzame imuniteto;

2.  naroči predsedniku, naj sklep in poročilo pristojnega odbora takoj posreduje ustreznim organom Kraljevine Belgije.

  • [1]  Zadeva 101/63 Wagner proti Fohrmannu in Krieru [1964] Poročila sodišča Evropskih skupnosti (ECR) 195 in zadeva 149/85 Wybot proti Faureju in drugim [1986] ECR 2391.

OBRAZLOŽITEV

Zakonodaja

Člena 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 določata naslednje:

Člen 9

Zoper člana Skupščine se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 10

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njegovi člani:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

(b) na ozemlju vseh drugih držav članic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postopkom.

Za člane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in nazaj.

Kadar je član zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogoče in Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu.

Člena 58 in 59 belgijske ustave določata:

Člen 58

Zoper poslanca enega ali drugega doma se ne sme začeti sodni postopek ali preiskava zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Člen 59

Razen v primerih, kadar je poslanec enega ali drugega doma zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, se med zasedanjem proti njemu ne smejo uvesti neposredni ukrepi ali ga pozvati pred sodišče ali razsodišče v zvezi s kazenskimi zadevami ali ga prijeti razen z dovoljenjem doma, katerega poslanec je.

Razen v primerih, kadar je poslanec enega ali drugega doma zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, se med zasedanjem proti njemu v zvezi s kazenskimi zadevami ne smejo uvesti omejevalni ukrepi, ki zahtevajo posredovanje sodnika, razen v primeru, če to stori prvi predsednik pritožbenega sodišča na zahtevo pristojnega sodnika. O tej odločitvi se obvesti predsednika zadevnega doma.

Vse preiskave ali zasegi, izvedeni v skladu z zgornjim odstavkom, se lahko opravijo le v prisotnosti predsednika zadevnega doma ali poslanca, ki ga ta imenuje.

Med zasedanjem lahko kazenske postopke zoper poslanca enega ali drugega doma uvedejo le uslužbenci urada državnega tožilca in pristojni uslužbenci.

Poslanec enega ali drugega doma lahko v vseh fazah preiskave v zvezi s kazenskimi zadevami zahteva, da dom, katerega poslanec je, med zasedanjem začasno prekine kazenski postopek. Zadevni dom mora ugoditi zahtevi, če jo podpre dvotretjinska večina oddanih glasov.

Pripor poslanca enega ali drugega doma ali preiskava, ki jo v zvezi z njim vodi sodišče ali razsodišče, se med zasedanjem začasno prekine, če tako zahteva dom, katerega poslanec je.

Dejstva

Glede na pismo belgijskih organov so dejstva naslednja:

Državni tožilec v Dendermondeju je uvedel kazensko preiskavo zoper belgijskega poslanca Evropskega parlamenta Franka Arthurja Hyppolita Vanheckeja zaradi suma, da je kršil člen 1(3)(2) zakona z dne 30. julija 1981 o kaznovanju nekaterih dejanj, spodbujenih z rasizmom ali ksenofobijo (kot je bila spremenjen z zakonom z dne 10. maja 2007)..

Dejstva, na katerih temelji preiskava, bi lahko opisali, kot sledi:

3. novembra 2005 je občinski odbor v mestu Sint-Niklaas vložil pritožbo zoper avtorja, založnika, tiskarja ali distributerja članka „To, česar v tisku niste smeli prebrati“, objavljenega v drugi številki časopisa Vlaams Belang iz aprila-maja-junija 2005 , izdaja Sint-Niklaas.

Pravna podlaga za pritožbo je bil člen 1(3)(2) zakona o kaznovanju nekaterih dejanj, spodbujenih z rasizmom ali ksenofobijo, z dne 30. julija 1981.

Zadevni članek v časopisu Vlaams Belang se je nanašal na polemiko, ki jo je sprožila oskrunitev nagrobnih kamnov na pokopališču Tereken med 29. marcem in 5. aprilom 2005, v zvezi s katero je časopis Vlaams Belang izpostavil domnevo, da so za dejanje odgovorni mladi ljudje tujega porekla.

V omenjenem članku je beseda „tuj“ povezana s stavkom „ (..) kultura, ki nima več spoštovanja do mrtvih in za simbole drugačne vere je kultura, ki zašla na napačen tir (..)“, članek pa tudi pravi, da „ne bi bilo prav, če bi čez ta dejanja diskretno razgrnili plašč pozabe“.

Krivci pa očitno niso bili tujega porekla, ampak je šlo po ugotovitvah za štiri mladoletnike iz dveh avtohtonih flamskih družin.

30. junija 2005 je občinski svet v mestu Sint-Niklaas vložil uradno pritožbo na Centru za enake možnosti in nasprotovanje rasizmu.

30. septembra 2005 je Center za enake možnosti in nasprotovanje rasizmu domnevno poslal občinskemu svetu v mestu Sint-Niklaas mnenje, na podlagi katerega je ta sprejel odločitev, da vloži pritožbo na državnem tožilstvu v Dendermondeju.

Državni tožilec v Dendermondeju je začel preiskavo, zlasti v povezavi z načelom kaskadne odgovornosti (alternativne, ne skupne), ki jo določa člen 25 usklajene ustave. Na začetku ni bilo mogoče identificirati avtorja, tiskarja ali distributerja članka.

Ugotovljeno je bilo, da je bil Frank Vanhecke odgovorni urednik ali založnik, vendar pa ta na začetku ni želel dajati izjav v zvezi s preiskavo. Državni tožilec v Dendermondeju je zato sprva predlagal, da se začne sodni postopek le zoper Franka Vanheckeja;

preiskava se je tako končala 21. novembra 2006.

27. novembra 2006 pa je državni tožilec v Dendermondeju prejel pismo Vanheckejevega odvetnika z zahtevo, da se opravi dodatna preiskava in izjavo o pripravljenosti na sodelovanje.

Skoraj istočasno je državni tožilec v Dendermondeju prejel tudi sporočilo zvezne preiskovalne policije, ki je navajalo, da je policija prejela informacijo, da je bil avtor zadevnega članka pripravljen, da se javi in odgovarja na vprašanja.

27. novembra 2006 je državni tožilec v Dendermondeju izdal navodilo, s katerim je ukazal nadaljnjo preiskavo ob upoštevanju teh dejstev.

Sledila je preiskava, ki je razkrila, da se je za avtorja javila oseba z imenom Marc Van De Velde. Zaslišanje te osebe in pregled njenega osebnega računalnika naj bi delno potrdila, da je bila oseba avtor dela članka. Ta oseba ni napisala četrtega in petega odstavka ter naslova članka.

Med preiskavo, ki je sledila, ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je bil avtor obremenilnega četrtega in petega odstavka ter naslova članka, vključno z naslednjim odlomkom: „(…) česar ljudje niso smeli vedeti, pa je bilo, da so bili storilci, med katerimi so bili sami najstniki, tujega porekla (…)“.

Državni tožilec v Dendermondeju meni, da je po doslej znanih dejstvih Frank Vanhecke kot odgovorni urednik ali založnik po kazenskem pravu odgovoren za omenjene dele besedila.

Glede na zgornje ugotovitve državni tožilec v Dendermondeju predlaga, da se Franka Vanheckeja povabi, da se v skladu s členom, navedenim na začetku tega poročila, zglasi na sodišču (glej tudi priloženi osnutek vabila).

Zaradi statusa Franka Vanheckeja bi bil takšen kazenski pregon mogoč le potem, ko bi mu bila odvzeta poslanska imuniteta.

Zagovor Franka Vanheckeja

Na zaslišanju je poslanec Vanhecke trdil, da gre pri zadevi za fumus persecutionis. Kot prvo je bil župan mesta socialist, pregon pa je spodbudilo nasprotovanje posameznikom, ki zagovarjajo razpad belgijske države. Kot drugo, pregon je bil glede na belgijske standarde izveden izjemno hitro. Kot tretje, časopis, ki izhaja v francoskem jeziku, je v poročilu o zadevi zapisal, da bo zadeva opuščena, če bo Evropski parlament zavrnil odvzem imunitete poslanca Vanheckeja (četudi je bil avtor članka znan).

Poslanec Vanhecke je tudi izjavil, da ga kot odgovornega urednika po členu 25 belgijske ustave[1] ni mogoče preganjati, če je bil avtor znan in je prebival v Belgiji. Sam članka ni napisal ali spremenil ali komu naročil, naj to stori. Bil je odgovorni urednik približno 200 lokalnih časopisov. Pri zadevnem članku sta bila avtor in oseba, odgovorna za spremembo članka, znana, in sta prebivala v Belgiji. Poslanec Vanhecke je še opozoril, da je izdal preklic članka in poskrbel za njegovo distribucijo.

Presoja

Najprej je treba opozoriti, da ta zadeva ni zajeta v členu 9 protokola, saj naloge poslancev ne vključujejo opravljanja funkcije odgovornega urednika časnika nacionalne stranke. Zaradi tega je treba zadevo obravnavati v skladu s členom 10, se pravi ob upoštevanju belgijske zakonodaje in ustaljene prakse Odbora za pravne zadeve.

Člen 58 belgijske ustave se izključi iz enakih razlogov kot člen 9 protokola. Zato je treba preučiti, ali bi bilo mogoče odvzeti imuniteto na podlagi katerega od razlogov, ki jih je navedel poslanec Vanhecke.

Najprej je treba omeniti, da niso bili navedeni zadostni dokazi glede fumus persecutionis. Dodelitev odgovornosti za vsebino časopisa odgovornemu uredniku ni nič nenavadnega in dejstvo, da je lokalni župan socialist, ni zadosten dokaz za navedbo, da je bila tožba politično motivirana.

Nadalje se ugotavlja, da je poslanec Vanhecke v skladu z belgijsko zakonodajo v celoti zaščiten, če je res, da so osebe, ki so napisale in spremenile zadevni članek, znane, in prebivajo v Belgiji. Kaže tudi, da je poslanec Vanhecke izdal in distribuiral preklic zadevnega članka. Poudarja pa se, da Odbor za pravne zadeve ni pristojen za ugotavljanje dejstev in presojanje vsebine obtožbe. Člen 7(7) Poslovnika jasno določa, da se Odbor za pravne zadeve v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera.

Sklep

Na osnovi zgornjih preudarkov in v skladu s členoma 7(1)(2) Poslovnika ter po preučitvi razlogov za in proti odvzemu poslančeve imunitete, Odbor za pravne zadeve priporoča, da Evropski parlament Franku Vanheckeju odvzame poslansko imuniteto.

  • [1]  Člen 25 belgijske ustave:
    Tisk je svoboden; cenzure se ne sme vzpostaviti v nobenem primeru; od avtorjev, založnikov in tiskarjev se ne sme zahtevati jamstev.
    Če je avtor znan in prebiva v Belgiji, se ne sme preganjati založnika niti tiskarja niti distributerja.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

3.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

10

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Renate Weber