BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188)

6.11.2008 - (KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS)) - *

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Ilda Figueiredo

Procedure : 2008/0107(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0423/2008
Indgivne tekster :
A6-0423/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188)

(KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0320)[1],

–   der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188), som vedtoges den 14. juni 2007[2],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 42 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0218/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6‑0423/2008),

1.  godkender forslaget til Rådets afgørelse;

2.  opfordrer indtrængende alle EU's medlemsstater til hurtigt at ratificere konventionen og gennemføre dens bestemmelser, inden ratificeringsprocessen er afsluttet;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  ILO, den internationale arbejdskonference, foreløbigt protokollat, 96. møde, Genève, 2007, nr. 12 og nr. 25.

BEGRUNDELSE

Begrundelse og formål

Kommissionen henviser i sit forslag til, at det er vigtigt at gennemføre konvention nr. 188, hvilket forudsætter dens ratifikation i samtlige medlemsstater.

Den Internationale Arbejdsorganisation (i det følgende benævnt "ILO") vedtog i juni 2007 på den 96. internationale arbejdskonference konvention nr. 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren.

Det viste sig nødvendigt at vedtage konvention 188, efter at ILO i februar 2006[1] havde vedtaget den konsoliderede konvention om søfarendes arbejdsstandarder, der ikke omfattede fiskerisektoren.

I 2003 indledte Det Internationale Arbejdsbureau og de tre ILO-parter (regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere) udarbejdelsen af ajourførte og omfattende internationale arbejdsstandarder for fiskerisektoren, der skulle give fiskere over hele kloden passende beskyttelse på baggrund af sektorens særlige karakteristika og de særlige leve- og arbejdsforhold, der forudsætter en særlig beskyttelse.

Formålet med konvention 188 er at etablere internationale minimumsstandarder for fiskerisektoren. Konventionen er derfor en revision af konventionen af 1959 om lavalder for adgang til beskæftigelse om bord på fiskerfartøjer (nr. 112), konventionen af 1959 om lægeundersøgelse af fiskere (nr. 113), konventionen fra samme år om fiskeres forhyringskontrakt (nr. 114) og konventionen af 1966 om skibsmandskabets opholdsrum om bord (nr. 126). Konventionen behandler desuden andre vigtige spørgsmål som sundhed og sikkerhed på arbejdet, bemanding og hviletid, besætningsliste, hjemrejse, ansættelse, forhyring og social sikring.

Konvention 188 ledsages af henstilling nr. 199 om arbejde i fiskerisektoren, der blev vedtaget på den internationale arbejdskonference i juni 2007. Formålet med 2007-konventionen er i sidste ende at opnå og fastholde samme betingelser for alle i fiskerisektoren ved at fremme anstændige leve- og arbejdsvilkår for fiskere og mere retfærdige konkurrencebetingelser i hele verden og derved afhjælpe det forhold, at mange konventioner vedrørende arbejdsvilkårene i søfartssektoren ikke er blevet ratificeret.

Der er i konventionen fastlagt ni særskilte grupper af standarder: (I) definitioner og anvendelsesområde, II) almindelige principper, III) minimumskrav vedrørende arbejde om bord på fiskerfartøjer, IV) ansættelsesvilkår, V) kost og logi, VI) lægehjælp, sundhedsbeskyttelse og social sikring, VII) overholdelse og håndhævelse af regler, VIII) ændring af bilag I, II og III samt IX) afsluttende bestemmelser.

Vedtagelsen af denne ILO-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren - som sektoren har ventet på længe - er et fremskridt med hensyn til indførelse af mere anstændige arbejdsforhold i denne strategisk vigtige sektor, idet den omfatter flere aspekter af erhvervets aktiviteter, bl.a.: bedre sikkerhedsfaciliteter og -forhold på arbejdet, aflønning, lægehjælp på havet og i land, hviletid, forhyringskontrakt og social sikring. Derfor stiller fagforeningerne og andre organisationer i sektoren sig positivt til en ratificering så hurtigt som muligt, også selv om der er lande, hvor disse standarder allerede finder anvendelse. Det vigtigste er, at mindstestandarderne finder anvendelse for alle, uanset om der findes gunstigere standarder for arbejdstagerne i medlemsstaterne.

Derfor tilslutter ordføreren sig Kommissionens forslag, hvor Rådet opfordres til at bemyndige medlemsstaterne til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188) for så vidt angår de dele, der falder ind under Fællesskabets beføjelser.

På grund af konventionens betydning opfordrer ordføreren til, at der gøres alt for, at alle medlemsstaterne hurtigt afslutter ratifikationen (helst inden 2012, som angivet af Kommissionen). Der mindes om, at konventionen vil træde i kraft, når den er blevet ratificeret af 10 af ILO's 180 medlemsstater (hvoraf 8 skal være kyststater).

  • [1]  Rådet har bemyndiget medlemsstaterne til at ratificere konventionen om søfarendes arbejdsstandarder med beslutning 2007/431/EF af 7. juni 2007 (EUT L 161 af 22.6.2007, s. 63).

UDTALELSE FRA FISKERIUDVALGET (8.10.2008)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188)
(KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

Rådgivende ordfører: Willy Meyer Pleite

KORT BEGRUNDELSE

Vedtagelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations konvention 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren har til formål at etablere internationale minimumsstandarder for fiskerisektoren i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø, reguleringen af kravene til fartøjer, hviletider, besætningslister, hjemrejse, social sikring, overvågning af aktiviteter og vilkår ombord osv..

Fiskerisektoren betragtes i øjeblikket af ILO som et af de farligste arbejdsområder, som ifølge ILO's egne oplysninger tegner sig for mere end 24.000 dødsulykker. Arbejderne i fiskerisektoren udsættes for grov udnyttelse og manglende beskyttelse, hvilket afspejles direkte i ulykkernes antal og omfang.

De gældende bestemmelser, f.eks. direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/34/EF, garanterer ikke en korrekt tilrettelæggelse af arbejdstiden eller den nødvendige hviletid. Tilsvarende udelukkede ILO's konsoliderede konvention om søfarendes arbejdsstandarder, som blev vedtaget i februar 2006, fiskerisektoren fra sit anvendelsesområde. Konvention 188 ledsaget af henstilling nr. 199 om arbejde i fiskerisektoren er derfor et nødvendigt og længe ventet middel i fiskerisektoren. Adskillige internationale juridiske instrumenter, der har til formål at regulere visse aspekter af fiskerisektoren, f.eks. Torremolinoskonventionen og den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1995, har ikke kunnet træde i kraft på grund af det utilstrækkelige antal ratifikationer.

Det er vigtigt at fremme anvendelsen af disse internationale instrumenter, og ratifikationen af konvention 188 er et bidrag fra EU og dens medlemsstaters side til bestræbelserne for at fremme værdigt arbejde for alle. Det kræver handling fra medlemsstaternes side, hvis det skal sikres, at den anvendes. Derfor, og i betragtning af, at konvention 188 træder i kraft, når den er ratificeret af mindst otte lande, er det håbet, at EU's medlemsstater vil ratificere den hurtigst muligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. opfordrer indtrængende alle EU's medlemsstater til hurtigt at ratificere konventionen og gennemføre dens bestemmelser, inden ratificeringsprocessen er afsluttet.

PROCEDURE

Titel

Bemyndigelse til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188)

Referencer

KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

19.6.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Willy Meyer Pleite

26.6.2008

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Constantin Dumitriu, María Isabel Salinas García, Thomas Wise

PROCEDURE

Titel

Bemyndigelse til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188)

Referencer

KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Dato for høring af EP

28.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

19.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

19.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ilda Figueiredo

24.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

7.10.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Dato for indgivelse

6.11.2008