MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188)

  6.11.2008 - (KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS)) - *

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Ilda Figueiredo

  Menettely : 2008/0107(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0423/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0423/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188)

  (KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0320)[1],

  –   ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2007 tehdyn kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen nro 188[2],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 42 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0218/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

  –   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6‑0423/2008),

  1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi;

  2.  kehottaa EU:n kaikkia jäsenvaltioita pikaisesti ratifioimaan yleissopimuksen ja panemaan sen sisällön täytäntöön ennen ratifiointiprosessin loppuunsaattamista;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  ILO, International Labour Conference, Provisional Record, Ninety-sixth Session, Geneva, 2007 nr. 12. and nr. 25.

  PERUSTELUT

  Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

  Tekemänsä ehdotuksen perusteluissa Euroopan komissio viittaa yleissopimuksen nro 188 soveltamisen tärkeyteen, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden on ratifioitava se.

  Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön (jäljempänä ILO) yleissopimus nro 188 hyväksyttiin kesäkuussa 2007 Kansainvälisen työjärjestön 96. istunnossa.

  Yleissopimuksen nro 188 antaminen kävi välttämättömäksi sen jälkeen, kun helmikuussa 2006 oli annettu merityötä koskeva konsolidoitu ILO:n yleissopimus, jonka soveltamisalan ulkopuolelle kalastusala jätettiin.

  Vuonna 2003 ILO:n johto ja sen kolmikantayhteistyön osapuolet (hallitukset, työnantajat, työntekijät) alkoivat työskennellä saadakseen laadittua kalastusalalla ajantasaisen ja kattavan kansainvälisen työnormin, joka tarjoaisi asianmukaisen suojan kalastajille kautta maailman johtuen siitä, että alalla vallitsevat erityiset työ- ja elinolot, minkä vuoksi erityissuojelu on tarpeen.

  Yleissopimuksella nro 188 pyritään vahvistamaan kansainväliset vähimmäisvaatimukset kalastusalalla. Näin ollen sillä tarkistetaan kalastajien vähimmäisikää koskevaa vuoden 1959 yleissopimusta (nro 112), kalastajien lääkärintarkastuksia koskevaa myös vuonna 1959 tehtyä yleissopimusta (nro 113), kalastajien työsopimuksia koskevaa saman vuoden yleissopimusta (nro 114) ja laivaväen asuntoja kalastusaluksessa koskevaa vuoden 1966 yleissopimusta (nro 126). Sopimus kattaa lisäksi muitakin tärkeitä näkökohtia kuten työterveyden ja ‑turvallisuuden, miehityksen ja lepoajat, miehistöluettelon, kotiuttamisen, työhönoton ja työnvälityksen sekä sosiaaliturvan.

  Yleissopimuksen nro 188 lisäksi kansainvälinen työkonferenssi antoi kesäkuussa 2007 kalastusalan työtä koskevan suosituksen nro 199, ja sen päätarkoitus on turvata ja säilyttää kalastusalan tasapuoliset toimintaedellytykset edistämällä kalastajien asianmukaisia elin- ja työoloja sekä lisäämällä maailmanlaajuisten kilpailuedellytysten oikeudenmukaisuutta ja näiden tavoitteiden kautta korjata monien merityötä koskevien yleissopimusten vähäistä ratifiointiastetta.

  Yleissopimus sisältää yhdeksän erillistä normien ryhmää: (I) määritelmät ja soveltamisala, (II) yleiset periaatteet, (III) kalastusaluksilla työskentelyä koskevat vähimmäisvaatimukset, (IV) palvelusehdot, (V) majoitus ja ruoka, (VI) sairaanhoito, terveyden suojelu ja sosiaaliturva, (VII) määräysten noudattaminen ja täytäntöönpano, (VIII) liitteiden I, II ja III muuttaminen sekä (IX) loppumääräykset.

  Kalastusalaa koskevan ILO:n yleissopimuksen hyväksyminen – mitä alan ammattilaiset ovat todella odottaneet – on askel eteenpäin tämän tärkeän strategisen alan ammattilaisten työn arvostuksen kannalta, koska siihen sisältyy useita ammatillisen toiminnan harjoittamiseen liittyviä näkökohtia, joita ovat erityisesti työtilojen ja -olosuhteiden parantaminen, palkkaus, terveydenhoito merellä ja maalla, lepoajat, työsopimus ja sosiaaliturva. Tämän takia ammattijärjestöt ja muut alan ammatilliset organisaatiot suhtautuvat myönteisesti sopimuksen ratifiointiin mitä pikimmin, vaikka on olemassa maita, joissa näitä määräyksiä jo sovelletaan. On nimittäin tärkeää, että kaikkia koskevia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan yleisellä tasolla vaikuttamatta jäsenvaltioiden työntekijöitä koskeviin suotuisampiin vaatimuksiin.

  Näin ollen esittelijä kannattaa sitä, että hyväksytään komission ehdotus, jonka mukaan neuvosto valtuuttaa jäsenvaltiot ratifioimaan kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen nro 188 niiltä osin, jotka kuuluvat yhteisön toimivaltuuksiin.

  Mutta sopimuksen merkitys huomioon ottaen esittelijä pyytää toteuttamaan kaikki ponnistelut, jotta eri jäsenvaltiot ratifioivat sen nopeasti (mieluiten ennen vuotta 2012, kuten komissio ehdottaa). Muistettakoon, että yleissopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun 10 ILO:n 180 jäsenvaltiosta (joista kahdeksan on oltava rannikkovaltioita) on ratifioinut sen.

  LAUSUNTO kalatalousvaliokunnalta (15.10.2008)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188)
  (KOM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

  Valmistelija: Willy Meyer Pleite

  LYHYET PERUSTELUT

  Kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatiman kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen nro 188 hyväksymisen tavoitteena on vahvistaa kalastusalalle kansainväliset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat muiden muassa sellaisia näkökohtia kuin työterveys ja ‑turvallisuus, aluksilla taattavien olojen sääntely, lepoajat, miehistöluettelo, kotiuttaminen, työhönotto, sosiaaliturva sekä alusten toiminnan ja siellä vallitsevien olojen valvonta.

  Kalastusalaa pidetään nykyisin ILO:ssa yhtenä vaarallisimmista ammattialoista, sillä järjestön tietojen mukaan alalla sattuu joka vuosi noin 24 000 kuolemaan johtavaa tapaturmaa. Kalastusalan työntekijöiden keskuudessa esiintyy vakavaa hyväksikäyttöä ja turvattomuutta, jotka vaikuttavat suoraan tapaturmien määrään ja vakavuuteen.

  Nykyisin voimassa olevilla säädöksillä, kuten työajan järjestämistä koskevalla neuvoston direktiivillä 93/104/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/34/EY, ei taata työajan asianmukaista järjestämistä eikä tarvittavaa lepoaikaa. Kalastusala jätettiin myös helmikuussa 2006 hyväksytyn merityötä koskevan konsolidoidun ILO:n yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Yleissopimuksen nro 188 ja kalastusalan työtä koskevan suosituksen nro 199 hyväksyminen on sen vuoksi välttämätön ja koko kalastusalalla erittäin odotettu toimenpide. Useat kansainväliset säädökset, joilla säännellään kalastusalan tiettyjä näkökohtia, kuten Torremolinoksen yleissopimus tai kansainvälinen kalastusalusten miehistön koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1995 yleissopimus, eivät ole tulleet voimaan, koska riittävän moni maa ei ole ratifioinut niitä.

  On tärkeää edistää tällaisten kansainvälisten säädösten soveltamista, joten Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot edistävät osaltaan ihmisarvoista työtä kaikille ratifioimalla yleissopimuksen nro 188. Yleissopimuksen soveltaminen on välttämätöntä taata myös jäsenvaltioiden toimin. Yleissopimus nro 188 tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kahdeksan maata on ratifioinut sen, joten valmistelija toivoo, että EU:n jäsenvaltiot ratifioivat sen välittömästi.

  tarkistukset

  Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavan tarkistuksen:

  Tarkistus 1

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  1 a kohta (uusi)

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  Tarkistus

   

  1 a. kehottaa EU:n kaikkia jäsenvaltioita pikaisesti ratifioimaan yleissopimuksen ja panemaan sen sisällön täytäntöön ennen ratifiointiprosessin loppuunsaattamista;

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen (yleissopimus nro 188) ratifioinnin valtuuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

  Asiasta vastaava valiokunta

  EMPL

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PECH

  19.6.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Willy Meyer Pleite

  26.6.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  7.10.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Vincenzo Aita, Ole Christensen, Constantin Dumitriu, María Isabel Salinas García, Thomas Wise

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen (yleissopimus nro 188) ratifioinnin valtuuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  28.5.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  19.6.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PECH

  19.6.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Ilda Figueiredo

  24.6.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  7.10.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  5.11.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Françoise Castex, Gabriela Creţu, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  6.11.2008