Pranešimas - A6-0423/2008Pranešimas
A6-0423/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188)

6.11.2008 - (COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS)) - *

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Ilda Figueiredo

Procedūra : 2008/0107(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0423/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188)

(COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2008)0320)[1],

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją Nr. 188, kuri buvo priimta 2007 m. birželio 14 d.[2],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 42 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0218/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A6‑0423/2008),

1.  pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo;

2.  ragina visas ES valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Konvenciją ir, prieš baigiant ratifikavimo procesą, įgyvendinti jos nuostatas.

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  TDO, Tarptautinė darbo konferencija, preliminarus protokolas, devyniasdešimt šeštoji sesija, Ženeva, 2007 m., Nr. 12 ir Nr. 25.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Dalyje, kurioje aiškinamas pasiūlymo pagrindas, Komisija mini, kaip svarbu užtikrinti, kad būtų taikoma Konvencija Nr. 188, todėl ją turi ratifikuoti daug valstybių narių.

Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) Darbo žvejybos sektoriuje konvencija Nr. 188 buvo priimta 2007 m. birželio mėn. per Tarptautinės darbo organizacijos 96–tąją sesiją .

Priimti konvenciją Nr. 188 prireikė po to, kai 2006 m. vasario mėn. TDO priėmė Konsoliduotąją darbo jūroje konvenciją (toliau – DJK). Žvejybos sektorius nėra įtrauktas į DJK taikymo sritį.

2003 m. TDO biuras ir TDO trišalė taryba (vyriausybės, darbdaviai, darbuotojai) pradėjo rengti atnaujintą ir išsamų tarptautinį žvejybos sektoriaus darbo standartą, kuris suteiktų tinkamą žvejų apsaugą visame pasaulyje turint mintyje sektoriaus specifiką bei specifines žvejų darbo ir gyvenimo sąlygas.

Konvencijos Nr. 188 tikslas – nustatyti minimalius tarptautinius žvejybos sektoriaus standartus. Todėl joje persvarstomos 1959 m. Minimalaus amžiaus (žvejų) konvencija Nr. 112, 1959 m. Sveikatos patikrinimo (žvejų) konvencija Nr. 113, 1959 m. Žvejų darbo sutarčių sąlygų konvencija Nr. 114 ir 1966 m. Įgulos narių (žvejų) apgyvendinimo konvencija Nr. 126; ji taip pat apima kitus svarbius klausimus, pvz., sveikatą ir darbo saugą, įgulos komplektavimą ir poilsio valandas, įgulos sąrašą, repatriaciją, darbuotojų atranką, įdarbinimo tarpininkavimą, socialinę apsaugą.

Prie konvencijos Nr. 188 pridedama rekomendacija Nr. 199 dėl darbo žvejybos sektoriuje, kuri 2007 m. birželio mėn. buvo priimta Tarptautinėje darbo konferencijoje.

Pagrindinis 2007 m. konvencijos tikslas – skatinant geras žvejų gyvenimo ir darbo sąlygas bei teisingesnę konkurenciją pasaulyje sukurti ir išlaikyti vienodas sąlygas žvejybos sektoriuje ir taip pasiekti, kad būtų ratifikuojama daugiau konvencijų dėl darbo jūroje.

Konvencijoje nustatytos devynios standartų grupės: (I) apibrėžtys ir taikymo sritis, (II) bendrieji principai, (III) minimalūs darbo žvejybos laivuose reikalavimai, (IV) teikimo sąlygos, (V) apgyvendinimas ir maitinimas, (VI) sveikatos priežiūra, sveikatos ir socialinė apsauga, (VII) reikalavimų laikymasis ir įgyvendinimo užtikrinimas, (VIII) I, II ir III priedų keitimai ir (IX) baigiamosios nuostatos.

Sektoriaus darbuotojų ilgai lauktas TDO darbo žvejybos sektoriuje konvencijos priėmimas – tai žingsnis į priekį siekiant sudaryti padorias darbo sąlygas šio strategiškai svarbaus sektoriaus darbuotojams, nes ji apima įvairius darbo aspektus, visų pirma: geresnes įdarbinimo ir saugos darbe sąlygas, uždarbį, medicinos priežiūrą jūroje ir sausumoje, poilsio laikotarpius, darbo sutartis ir socialinę apsaugą. Profesinės sąjungos ir kitos sektoriaus profesinės organizacijos pritaria tam, kad konvencija būtų ratifikuota kuo anksčiau, nesvarbu, kad kai kuriose šalyse šie standartai jau taikomi. Svarbu, kad būtiniausi taikytini standartai būtų visuotinai taikomi nepažeidžiant valstybių narių standartų, palankesnių darbuotojams.

Taigi pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui, kad Taryba leistų valstybėms narėms ratifikuoti 2007 m. Tarptautinės darbo organizacijos Darbo žvejybos sektoriuje konvencijos (Nr. 188) dalis, kurios priklauso Bendrijos jurisdikcijai.

Be to, atsižvelgdama į konvencijos svarbą, pranešėja ragina dėti visas įmanomas pastangas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės nedelsdamos ratifikuotų konvenciją (geriausia iki 2012 m., kaip siūlo Komisija). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad konvencija įsigalios po to, kai ją ratifikuos 10 iš 180 TDO šalių narių (aštuonios iš jų turi būti pakrančių valstybės).

Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ (15.10.2008)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188)
(COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

Nuomonės referentas: Willy Meyer Pleite

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarptautinės darbo organizacijos parengtos Darbo žvejybos sektoriuje konvencijos Nr. 188 tikslas – nustatyti minimalius tarptautinius žvejybos sektoriaus standartus, susijusius su sveikata ir darbo sauga, reikalavimais, kuriuos turi atitikti laivai, poilsio valandomis, įgulos sąrašais, repatriacija, įdarbinimu, socialine apsauga, veiklos kontrole, sąlygomis laivuose ir kt.

TDO pripažįsta, kad darbas žuvininkystės sektoriuje šiuo metu yra viena iš pavojingiausių darbo sričių, organizacijos duomenimis, šiame sektoriuje kas metai įvyksta apie 24 000 nelaimingų atsitikimų, kuriuose žūsta žmonių. Žvejybos sektoriaus darbuotojai susiduria su dideliais eksploatacijos sunkumais ir apsaugos trūkumu, ir tai turi tiesioginės įtakos patiriamų nelaimių sunkumui ir skaičiui.

Dabar galiojančios taisyklės, pavyzdžiui, pagal Tarybos direktyvą 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, kuri iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/34/EB, neužtikrina nei konkretaus darbo laiko reglamentavimo, nei būtino poilsio laiko. Žvejybos sektorius taip pat nepatenka į TDO Konsoliduotosios darbo jūroje konvencijos, patvirtintos 2006 m. vasario mėnesį, taikymo sritį. Taigi Darbo žvejybos sektoriuje konvencijos Nr. 188 kartu su Rekomendacija Nr. 199 priėmimas yra būtina priemonė, kurios labai laukiama žvejybos sektoriuje.

Daugelis tarptautinių teisinių priemonių, skirtų tam tikriems žvejybos sektoriaus aspektams reglamentuoti, pavyzdžiui, Toremolino konvencija ar 1995 m. Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo mokymo, diplomų išdavimo ir saugos, neįsigaliojo todėl, kad jas ratifikavo nepakankamas skaičius valstybių.

Konvencijos Nr. 188 ratifikavimas, atsižvelgiant į tai, kaip svarbu skatinti minėtųjų tarptautinių priemonių taikymą, yra ES ir jos valstybių narių indėlis skatinant tinkamą darbą visiems. Norint užtikrinti, kad ši konvencija būtų taikoma, reikia valstybių narių veiksmų. Taigi, kadangi Konvencija Nr. 188 įsigalios tada, kai ją ratifikuos bent aštuonios valstybės, tikisi, kad Europos Sąjungos valstybės narės ją ratifikuos nedelsdamos.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų į savo pranešimą įtraukti šį pakeitimą:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. Ragina visas ES valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Konvenciją ir, prieš baigiant ratifikavimo procesą, įgyvendinti jos nuostatas.

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvencija Nr. 188)

Nuorodos

COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

19.6.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Willy Meyer Pleite

26.6.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Constantin Dumitriu, María Isabel Salinas García, Thomas Wise

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvencija Nr. 188)

Nuorodos

COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.5.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.6.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

19.6.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Ilda Figueiredo

24.6.2008

 

 

Svarstymas komitete

7.10.2008

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău