SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)

6.11.2008 - (COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS)) - *

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Ilda Figueiredo

Procedura : 2008/0107(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0423/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)

(COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0320)[1],

–   uwzględniając przyjętą w dniu 14 czerwca 2007 r.[2] Konwencję nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa,

–   uwzględniając art. 42 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0218/2008),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A6-0423/2008),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.  wzywa wszystkie państwa członkowskie do pilnego przystąpienia do ratyfikacji Konwencji i do stosowania w praktyce jej postanowień przed zakończeniem procesu ratyfikacji;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

  • [1]  Dz. U.... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  MOP, Międzynarodowa Konferencja Pracy, protokół tymczasowy, sesja dziewięćdziesiąta szósta, Genewa, 2007, nr 12 i nr 25

UZASADNIENIE

Podstawa i cele wniosku

W sekcji określającej podstawy dla wniosku Komisja odwołuje się do znaczenia, jakie ma zapewnienie wdrożenia Konwencji nr 188, co wymaga jej ratyfikacji przez różne państwa członkowskie.

Konwencja nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy (zwanej dalej „MOP”) dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa została przyjęta w czerwcu 2007 r. podczas dziewięćdziesiątej szóstej sesji Międzynarodowej konferencji w sprawie pracy.

Przyjęcie Konwencji nr 188 stało się konieczne po przyjęciu w lutym 2006 r. skonsolidowanej Konwencji MOP o pracy na morzu (zwanej dalej „KPM”). Sektor rybołówstwa został wyłączony z zakresu zastosowania KPM.

W 2003 r. biuro MOP i trojakie podmioty wchodzące w jej skład (rządy, pracodawcy, pracownicy) rozpoczęły w 2003 r. prace nad uaktualnioną i całościową międzynarodową normą pracy dla sektora rybołówstwa, która to norma zapewniłaby odpowiednią ochronę dla rybaków na całym świecie z myślą o szczególnym charakterze sektora oraz szczególnych warunkach życia i pracy rybaków, które wymagają specjalnej ochrony.

Celem Konwencji nr 188 jest ustanowienie minimalnych międzynarodowych norm dla sektora rybołówstwa. W związku z powyższym poddano w niej rewizji Konwencję nr 112 dotyczącą najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, z 1959 r., Konwencję nr 113 dotyczącą badania lekarskiego rybaków, z 1959 r., Konwencję nr 114 dotyczącą umowy o pracę rybaków, z 1959 r. oraz Konwencję nr 126 dotyczącą pomieszczeń załogi na statkach rybackich, z 1966 r.; obejmuje ona również inne ważne kwestie, takie jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, obsada i godziny odpoczynku, lista załogi, repatriacja, rekrutacja i pośrednictwo pracy oraz zabezpieczenie społeczne.

Konwencji nr 188 towarzyszy Zalecenie nr 199 dotyczące pracy w sektorze rybołówstwa, które zostało przyjęte podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy z czerwca 2007 r.

Nadrzędnym celem Konwencji z 2007 r. jest osiągnięcie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa poprzez wspieranie upowszechniania godnych warunków życia i pracy rybaków oraz uczciwszych warunków konkurencji na świecie i zaradzenie w ten sposób niskiemu poziomowi ratyfikacji wielu konwencji dotyczących pracy na morzu.

W Konwencji zawarto dziewięć odrębnych grup norm: I. Definicje i zakres, II. Zasady ogólne, III. Minimalne wymagania pracy na statkach rybackich, IV. Warunki służby, V. Zakwaterowanie i wyżywienie, VI. Opieka medyczna, ochrona zdrowia i zabezpieczenie społeczne, VII. Przestrzeganie i egzekwowanie, VIII. Zmiana załączników I, II i III oraz IX. Postanowienia końcowe.

Przyjęcie Konwencji MOP dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa – długo oczekiwanej przez zatrudnionych w tym sektorze – stanowi postęp w tworzeniu godnych warunków pracy dla osób zatrudnionych w tym ważnym, strategicznym sektorze, jako że obejmuje ona różnorakie aspekty działalności zawodowej, a mianowicie lepsze warunki w odniesieniu do instalacji i bezpieczeństwa w pracy, płacę, opiekę zdrowotną na morzu i na lądzie, okresy odpoczynku, umowy o pracę i zabezpieczenia społeczne. Związki zawodowe i inne organizacje zawodowe w tym sektorze popierają zatem szybką ratyfikację konwencji, mimo że omawiane normy mają już zastosowanie w niektórych krajach. Ważne jest, by minimalne normy, których muszę przestrzegać wszyscy, były powszechnie stosowane, bez uszczerbku dla norm, które są korzystniejsze dla pracowników w państwach członkowskich.

Sprawozdawca opowiada się zatem za wnioskiem Komisji, w którym popiera się upoważnienie państw członkowskich przez Radę do ratyfikowania Konwencji nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. w odniesieniu do tych części, które wchodzą w zakres jurysdykcji Wspólnoty.

Ponadto z uwagi na jej znaczenie, sprawozdawca wzywa do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków celem zapewnienia, by różne państwa członkowskie niezwłocznie ratyfikowały konwencję (najlepiej, jak sugeruje Komisja, do 2012 r.). Zwraca się uwagę na fakt, że konwencja ta wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez dziesięć ze 180 państw należących do MOP (osiem z tych państw musi dysponować dostępem do morza).

OPINIA Komisji Rybołówstwa (15.10.2008)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)
(COM(2008)0320 – C6‑0218/2008 – 2008/0107(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Willy Meyer Pleite

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przyjęcie przygotowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa ma na celu ustanowienie minimalnych standardów międzynarodowych dla sektora rybołówstwa dotyczących kwestii takich jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, regulacja warunków, jakie powinny gwarantować statki, godziny odpoczynku, lista załogi, repatriacja, rekrutacja, ubezpieczenie społeczne, kontrola działalności i warunki na pokładzie statków etc.

Sektor rybołówstwa jest obecnie uznawany przez MOP za jedno z najbardziej niebezpiecznych środowisk pracy, w którym dochodzi, według danych samej organizacji, do około 24 tysięcy wypadków śmiertelnych. Pracownicy sektora rybołówstwa są nadmiernie eksploatowani i nie podlegają ochronie, co jest bezpośrednią przyczyną liczby i poważnych skutków przydarzających się wypadków.

Aktualnie obowiązujące przepisy, takie jak dyrektywa Rady 93/104/WE w sprawie organizacji czasu pracy zmieniona dyrektywą PE i Rady 2000/34/WE, nie gwarantują właściwej organizacji czasu pracy ani wystarczającego odpoczynku. Także skonsolidowana Konwencja MOP o pracy na morzu przyjęta w lutym 2006 r. wyłączyła sektor rybołówstwa ze swego zakresu stosowania. W związku z powyższym przyjęcie Konwencji nr 188 wraz z towarzyszącym jej Zaleceniem nr 199 dotyczącym pracy w sektorze rybołówstwa jest niezbędnym posunięciem, bardzo oczekiwanym przez cały sektor.

Wiele instrumentów prawnych o zasięgu międzynarodowym ukierunkowanych na regulację pewnych aspektów sektora rybołówstwa, jak Konwencja z Torremolinos lub Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht z 1995 r., nie mogło wejść w życie z powodu niewystarczającej liczby ratyfikacji.

Ratyfikacja Konwencji nr 188, zważywszy znaczenie promowania stosowania wymienionych instrumentów międzynarodowych, jest wkładem UE i jej państw członkowskich na rzecz upowszechniania godnej pracy dla wszystkich. Konieczność zagwarantowania jej stosowania powinna zostać poparta działaniami państw członkowskich; z tego powodu oraz ponieważ Konwencja nr 188 wejdzie w życie po ratyfikacji przez co najmniej osiem krajów, Komisja Rybołówstwa ma nadzieję, że państwa członkowskie Unii Europejskiej ratyfikują ją w trybie pilnym.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następującej poprawki:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. wzywa wszystkie państwa członkowskie do pilnego przystąpienia do ratyfikacji Konwencji i do stosowania w praktyce jej postanowień przed zakończeniem procesu ratyfikacji;

PROCEDURA

Tytuł

Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)

Odsyłacze

COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

19.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Willy Meyer Pleite

26.6.2008

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Maria Grazia Pagano, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Constantin Dumitriu, María Isabel Salinas García, Thomas Wise

PROCEDURA

Tytuł

Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)

Odsyłacze

COM(2008)0320 – C6-0218/2008 – 2008/0107(CNS)

Data konsultacji z PE

28.5.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.6.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

19.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ilda Figueiredo

24.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Data złożenia

6.11.2008