ДОКЛАД относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

7.11.2008 - (COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Thomas Mann
Докладчик по становище (*):
Dumitru Oprea, Комисия по култура и образование
(*) Асоциирана комисия - член 47 от правилника

Процедура : 2008/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0424/2008
Внесени текстове :
A6-0424/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0180),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 149, параграф 4 и 150, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0162/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по култура и образование (A6‑0424/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за препоръка

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Развитието и признаването на знанията, уменията и компетентността на гражданите са изключително важни за индивидуалното развитие, конкурентоспособността, заетостта и социалното сближаване в Общността. Във връзка с това трябва да се улесни транснационалната мобилност за работещи и учащи и да се допринесе за постигане на изискванията относно търсенето и предлагането на европейския трудов пазар. Участието на всички в учене през целия живот без граници, трансферът, признаването и натрупването на индивидуални резултати от обучението, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст на обучение, трябва да бъдат насърчавани и усъвършенствани на национално ниво и на равнище Общност.

(1) Развитието и признаването на знанията, уменията и компетентността на гражданите са изключително важни за тяхното лично и професионално развитие, както и за конкурентоспособността, заетостта и социалното сближаване в Общността. Във връзка с това следва да се улесни транснационалната мобилност за работещи и учащи и да се допринесе за постигане на изискванията относно търсенето и предлагането на европейския трудов пазар. Участието на всички в обучение през целия живот без граници, трансферът, признаването и натрупването на индивидуални резултати от обучението, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст на обучение, следва да бъдат насърчавани и усъвършенствани на равнището на Общността.

Обосновка

Това изменение цели добавяне на понятието "професионално развитие".

Изменение  2

Предложение за препоръка

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Системите за професионално образование и професионална квалификация, едно от основните средства за обучение през целия живот, се свързват непосредствено както с общото и висшето образование, така и с политиката на заетост, а също така и със социалната политика на всяка държава-членка. Посредством междуотрасловото си въздействие те насърчават не само конкурентоспособността на европейската икономика и спомагат за задоволяването на потребностите на пазара на труда, но и социалното сближаване, равенството и активното участие на гражданите.

Изменение  3

Предложение за препоръка

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. за насърчаване на активното европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение („Копенхагенски процес“) и Съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2004 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ подчертават важността от създаване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

(3) Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. за насърчаване на активното европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение („Копенхагенски процес“) и Съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2004 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ подчертават важността от създаване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, а съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2008 г. (документ 5723/08) изтъква необходимостта от полагане на по-нататъшни усилия за подобряване на качеството и на привлекателността на професионалното образование и квалификация.

Изменение  4

Предложение за препоръка

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Целта на настоящата Препоръка е да се създаде Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (наречена на краткост „ECVET“), която да улесни трансфера, признаването и натрупването на резултати от обучението на лица, чиято цел е да придобият професионална квалификация. Това ще подобри прозрачността и преносимостта на учебните резултати на гражданите между държавите-членки и вътре в самите тях в условията на зона без граници за учене през целия живот.

(5) Целта на настоящата препоръка е да се създаде Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (по-нататък наричана „ECVET“), която да улесни трансфера, признаването и натрупването на оценени резултати от обучението на лица, чиято цел е да придобият професионална квалификация. Това ще подобри общото разбиране за учебните резултати на гражданите и тяхната прозрачност, транснационална мобилност и преносимост между и по целесъобразност, вътре в държавите-членки, в условията на зона без граници за обучение през целия живот, както и мобилността и възможността за пренос на квалификации на национално равнище между различните сектори на икономиката и на пазара на труда; в допълнение, това ще допринесе за развитието и разширяването на европейското сътрудничество в областта на образованието и квалификацията.

Изменение  5

Предложение за препоръка

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) ECVET е приложима за всички резултати от обучението, които по принцип следва да бъдат постигнати чрез различни образователни и учебни пътеки, а след това - пренесени и признати. Следователно тази препоръка допринася за разширяването на целите на насърчаването на ученето през целия живот и за увеличаване пригодността за работа, мобилността и социалното включване на работещи и учащи, както и за модернизацията на системите за образование и обучение, за развитието на гъвкави и съобразени с индивидуалните потребности пътеки за професионално образование и обучение, за осъществяване на връзката между образованието, обучението, заетостта и индивидуалните потребности, за създаването на мостове между формалното, неформалното и самостоятелното обучение и за признаването на резултатите от обучението, придобити от житейския и професионалния опит.

(7) ECVET е приложима за всички резултати от обучението, които по принцип следва да бъдат постигнати чрез различни образователни и учебни пътеки на всички нива на Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот (по-нататък наричана „ЕКР“), а след това – пренесени и признати. Следователно настоящата препоръка допринася за разширяването на целите на насърчаването на обучението през целия живот и за увеличаване пригодността за работа, готовността за мобилност и социалното включване на работещи и учащи. По-специално се улеснява развитието на гъвкави и съобразени с индивидуалните потребности пътеки, а така също и признаването на резултатите от обучението, придобити чрез неформално и самостоятелно обучение.

Изменение  6

Предложение за препоръка

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Настоящата Препоръка следва да улесни съвместимостта и съпоставимостта между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), прилагана във висшето образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение съгласно националното законодателство и практика.

(9) Настоящата препоръка следва да улесни съвместимостта, съпоставимостта и взаимното допълване между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), прилагана във висшето образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение съгласно националното законодателство и практика.

Изменение  7

Предложение за препоръка

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Валидирането на резултатите от обучението при неформалното и самостоятелното обучение следва да бъде насърчавано в съответствие със заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно общите европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното обучение.

(10) Валидирането на оценените резултати от обучението при неформалното и самостоятелното обучение следва да бъде насърчавано в съответствие със заключенията на Съвета от 28 май 2004 г. относно общите европейски принципи за идентифициране и валидиране на неформалното и самостоятелното обучение.

Изменение  8

Предложение за препоръка

12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12а) Настоящата препоръка следва да улесни участието на компетентните местни и регионални органи в процеса на свързване на националните/регионалните квалификационни рамки с ECVET.

Изменение  9

Предложение за препоръка

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Въвеждането и прилагането на ECVET съгласно членове 149 и 150 от Договора за ЕО е доброволно и затова може да се извърши единствено в съответствие със съществуващите национални закони и разпоредби. Настоящата препоръка съответства на принципа на субсидиарност, защото подкрепя и допълва дейността на държавите-членки, улеснява сътрудничеството между тях, повишава прозрачността и насърчава мобилността и обучението през целия живот.

Изменение  10

Предложение за препоръка

Препоръка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Насърчават Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (наречена за краткост „ECVET“), както е изложено в приложения 1 и 2, за да улеснят транснационалната мобилност в сферата на професионалното образование и обучение и процесите на учене през целия живот без граници.

1. Насърчават Европейската кредитна система за професионално образование и обучение, както се посочва в приложения 1 и 2, на всички нива в ЕКР, за да улеснят транснационалната мобилност и признаването на резултатите от обучението в сферата на професионалното образование и квалификация и процеса на обучение през целия живот без граници.

Изменение  11

Предложение за препоръка

Препоръка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Използват ECVET от 2012 г., и по-конкретно, като приемат мерки за нейното постепенно прилагане във връзка с квалификациите, придобити в системата на професионалното образование и обучение, съгласно националното законодателство и практика с цел трансфер, признаване и натрупване на индивидуални резултати от обучението, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст на обучение.

2. Използват ECVET, по-конкретно, като приемат мерки за нейното изпробване, което трябва да започне възможно най-бързо след началото на 2012 г. и нейното постепенно прилагане, във връзка с квалификациите, придобити в системата на професионалното образование и обучение от ниво 1 до ниво 8 на ЕКР, съгласно националното законодателство и практика с цел трансфер, признаване и натрупване на индивидуални резултати от обучението, постигнати във формален, и където е целесъобразно, в неформален и самостоятелен контекст на обучение.

Изменение  12

Предложение за препоръка

Препоръка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Подкрепят развитието на национални и европейски партньорства и мрежи, включващи компетентни институции и държавни органи, социални партньори, сектори и институции от сферата на професионалното образование и обучение, посветени на експериментирането, прилагането и насърчаването на ECVET.

3. Подкрепят развитието на национални и европейски партньорства и мрежи, в които участват органи, отговорни за квалификациите и дипломите, институции от сферата на професионалното образование, социални партньори и други заинтересовани страни, посветени на експериментирането, прилагането и насърчаването на ECVET.

Изменение  13

Предложение за препоръка

Препоръка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Гарантират, че заинтересованите страни и лица в сферата на професионалното образование и обучение имат достъп до информация и насоки относно използването на ECVET. Освен това, да гарантират, че прилагането на ECVET към квалификациите се оповестява правилно от компетентните държавни органи и че съответните „Европас“ документи, издавани от държавните служби, съдържат ясно формулирана информация по въпроса.

4. Гарантират, че заинтересованите страни, включително заинтересованите лица в сферата на професионалното образование и квалификация имат достъп до информация и насоки относно използването на ECVET. Освен това, да гарантират, че прилагането на ECVET към квалификациите се оповестява правилно от компетентните органи и че съответните „Европас“ документи, издавани от компетентните органи, съдържат ясно формулирана информация по въпроса.

Изменение  14

Предложение за препоръка

Намерение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Развива насоки и инструменти за потребителите в партньорство с национални и европейски експерти и потребители, да развива експертни умения във връзка с повишаване съвместимостта между ECVET и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, използвана в сектора на висшето образование, както и да осигурява редовна информация за новостите в ECVET.

2. Развива насоки, инструменти и експертни умения за повишаване на съвместимостта и взаимното допълване между ECVET и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, използвана в сектора на висшето образование, съвместно с експерти от областта на ПОО и висшето образование и потребители на европейско и национално равнище, както и да осигурява редовна информация за новостите в ECVET.

Изменение  15

Предложение за препоръка

Намерение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Наблюдава и проследява предприетите действия, в частност чрез актуализиране на насоките и след преценка и оценка на това действие, извършено в партньорство с държавите-членки, да докладва след четири години от приемането на настоящата Препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно натрупания опит и изводите за бъдещето, вкл. ако е необходимо, да се направи преглед и адаптиране на настоящата Препоръка.

4. Наблюдава и проследява предприетите действия, като гарантира достъп на всички заинтересовани граждани до насоките, и след оценка на тези действия и тестванията, извършени в партньорство с държавите-членки, да докладва след пет години от приемането на настоящата препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно натрупания опит и изводите за бъдещето, което включва, при необходимост, преглед и адаптиране на окончателната препоръка чрез актуализация на техническите приложения и насоките.

Изменение  16

Предложение за препоръка

Приложение 2 - точка 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Единицата е компонент на квалификацията, който се състои от част от знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за определена професионална квалификация. Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, постигнати в различни държави и в различен контекст на обучение (формално, неформално и самостоятелно).

1. Единицата е компонент на квалификацията, който се състои от част от знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за определена професионална квалификация. Всяка единица включва определен брой свързани кредитни точки по ECVET. Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, постигнати в различни държави и в различен контекст на обучение (формално, неформално и самостоятелно).

Изменение  17

Предложение за препоръка

Приложение 2 - точка 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумението за обучение следва да указва, че ако учащият е постигнал очакваните резултати от обучението и те са били оценени положително от „приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция може да ги валидира и признае като част от изискванията за професионална квалификация съгласно правилата и процедурите, установени от компетентната институция.

Споразумението за обучение следва да указва, че ако учащият е постигнал очакваните резултати от обучението и те са били оценени положително от „приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция следва да ги валидира и признае като част от изискванията за професионална квалификация съгласно правилата и процедурите, установени от компетентната институция.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Глобализацията е предизвикателство за конкурентоспособността на Европейското икономическо и социално пространство. Придобитите способности и знания се подлагат на проверка и трябва непрекъснато да се опресняват. За да може ЕС да бъде конкурентен в световен мащаб по отношение на образователната политика, следва да се намали делът на учениците, прекъсващи училище, да се повиши участието в обучението през целия живот и да се подобри взаимодействието между висшето и професионалното образование. За осигуряване на по-добри възможности за започване на работа още по време на професионалното обучение трябва да се събира опит в чужбина. Европейската икономика се нуждае все повече от специалисти, владеещи чужди езици, с професионален опит в чужбина, които са в състояние да работят с чуждестранни колеги и клиенти. От една страна съществува голям интерес по отношение на трансграничната мобилност като част от обучението и повишаването на квалификацията, а от друга страна бариерите са високи: постигнатите в чужбина учебни резултати не могат да бъдат документирани, установени и оценени в достатъчна степен; в различните държави-членки квалификацията се придобива и дефинира по различен начин; двустранните споразумения могат да затруднят сравнимостта с други системи; образователните институции, националните и регионалните власти често не си сътрудничат в достатъчна степен. Планираната европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ще допринесе за улесняването на трансграничната мобилност на работещите и ще създаде прозрачност по отношение на придобитата в чужбина професионална квалификация.

Етапи в изграждането на ECVET

Подобряването на професионалната квалификация е ключов елемент за постигане на целите на Лисабонската стратегия (март 2000 г.): икономически растеж, подобрена конкурентоспособност, заетост и социално сближаване. Европейският съвет също така подчерта необходимостта от повече прозрачност при дипломите за придобита квалификация и при обучението през целия живот като важни елементи на приспособяването към потребностите на обществото на знанието. През 2001 година в Брюж беше взето решение за по-интензивно европейско сътрудничество в сферата на професионалната квалификация. На срещата на високо равнище в Барселона през март 2002 година бяха положени основите за транснационално признаване на учебни резултати в сферата на професионалната квалификация, което е ориентирано към признаването на резултатите от следването чрез European Credit Transfer System (ECTS). През ноември 2002 г. Съветът одобри „Копенхагенския процес“ за приоритетното въвеждане на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение. Тук на първо място е необходимо да се отчитат критериите за прозрачност, сравнимост, преносимост и признаване на придобити умения.

ECVET е една от европейските инициативи в сферата на образованието и цели да осъществи връзка между професионалната квалификация и обучението във висшите учебни заведения. Други инициативи от такъв тип са ECTS (насърчаване на мобилността на студентите и обучаващите се), Европас (насърчаване на прозрачността при различните видове квалификации и умения), Европейската харта за качество на мобилността (EQCN), както и Европейската квалификационна рамка (EКР), във връзка с която през 2006 г. докладчикът изготви доклад на ЕП по собствена инициатива.

Консултация със заинтересованите страни

Докладчикът приветства привличането на експерти, тяхното участие в работни групи, консултации, както и изготвянето на проучвания. Чрез тях се прави оценка на ECVET като подходящ инструмент за оптимално приспособяване на системите за професионална квалификация към потребностите на индивида и изискванията на пазара на труда. Условия за това са отчитането на националните и регионалните особености и практическото значение на системата за работещите и предприятията в Европа като нейни потребители. Разговорите, които проведе докладчикът, утвърждават впечатлението, че нито значението на близката до практиката професионална квалификация, която се основава на сътрудничество между училищата и предприятията (например германската дуална система) е достатъчно познато в страните, където обучението протича изцяло в училище, нито пък се осъзнава големият разход на специализирани познания, време и финансови средства за добиване на свидетелство за професионална квалификация на равнище висше образование – например майсторско свидетелство или свидетелство за ‘Fachwirt’ (неакадемична професионална квалификация). Резултатите от консултациите във връзка с ECVET бяха обсъдени по време на германското председателство на Съвета на конференция през юни 2007 г. в Мюнхен, в която докладчикът участва.

Цели на системата за трансфер на кредити

CVET представлява методическа рамка, която представя придобитите знания, умения и компетентност на базата на учебни резултати, присъжда кредити и ги представя в контекста на квалификацията, като се предвижда те да могат се пренасят свободно между различните системи за професионална квалификация, преди всичко в сферата на формалното обучение. Във връзка с прилагането и присъждането на кредити все още съществува голяма потребност от дискусия. На теория, обучаващият постепенно усвоява учебни единици, които след това може да сглобява чрез придобитите кредити в цялостен профил на знания, а при определени обстоятелства – и в квалификация, за която се придобива общо призната диплома. Автоматичното натрупване на частични квалификации, целящо пълна квалификация, противоречи на общата практика в държавите-членки, където съществува цялостен подход спрямо професионалната квалификация и се прилага ‘Berufsprinzip’ (съобразяване на професионалната квалификация с професии, изискващи специфични умения) с полагане на заключителен изпит.

Системата ще бъде ефективна, ако участниците предприемат мерки за съответствие с критериите за осигуряване на качество. Те трябва също да гарантират, че не се налага принудително модулиране на професионалната квалификация и че признатите професии, изискващи квалификация, не се фрагментират.

ECVET се основава на учебни резултати, които силно се различават помежду си вследствие на различията в национални системи за професионална квалификация. Трябва да се постигнат споразумения между образователните институции, предприятията и националните органи, така че да бъдат привлечени възможно най-много участници в този процес. Успехът на проекта ще се гарантира чрез постигането на сътрудничество, основаващо се на доверие. В държавите-членки ще бъдат изградени висококачествени и трайни партньорства и мрежи на европейско, национално и регионално равнище, като се използват вече съществуващите структури.

От решаващо значение за утвърждаването на ECVET е нейният доброволен характер. Не бива да се стига до налагане на правни изисквания за участниците в системата. Трябва да се зачита изключението на хармонизацията, посочено в членове 149 и 150 от Договора за ЕС и не трябва да бъдат заличавани разликите между националните квалификационни системи. Също така не бива да се подкопават утвърдени квалификационни практики и действащи национални разпоредби в държавите-членки; трябва да се запази многообразието на образователните системи. Най-добрите практики и богатият практически опит трябва да засилват динамиката на процесите.

ECVET е дългосрочен проект, който трябва да се развива като постоянен процес. Четири години след приемане на препоръката, Европейската комисия ще докладва на Съвета и на Европейския парламент за натрупания опит и очакваното въздействие. При това ще бъде необходимо да се включат различните участници (потребителите и техните представители).

ECVET може да допринесе значително за изпълнение на целите на ЕКР. Тя насърчава транснационалната мобилност и достъпа до обучение през целия живот в рамките на професионалната квалификация. На обучаващите се следва да се даде възможност за индивидуално развитие. С въвеждането на ECVET Европа ще спечели значителна добавена стойност и ще бъде даден важен принос за създаване на европейски пазар на труда и за устойчивото развитие на Европа.

Докладчикът препоръчва:

· постепенно въвеждане на ECVET при отчитане на практическия опит чрез доброволно участие на държавите-членки; рамката за прилагане следва да бъде създадена въз основа на консенсус и при спазване на националните особености;

· установяване на ясни критерии с цел гарантиране на значимост, прозрачност, сравнимост и взаимно доверие; желателно е да се установят общоевропейски, уеднаквени количествени критерии за присъждане на кредити;

· общата квалификация да не се добива изключително чрез натрупване на необходимите единици в онези държави-членки, в които пълна квалификация се добива чрез заключителен изпит;

· удължаване на предвидения от Европейската комисия срок за въвеждане на ECVET; въвеждането до 2012 г. изглежда нереалистично. Следва да има пробен период, така че да може при изготвянето на програмата да бъде взет предвид практическият опит; същевременно трябва да се избягва съзнателното забавяне.

· изготвянето на наръчник за прилагане на ECVET. Този наръчник следва да има практическа насоченост и да бъде изготвен без отлагане;

· административните разходи за ECVET да бъдат поддържани на възможно най-ниско равнище. Това включва просто и ясно структуриране на отчетната система, така че да може да се прилага от малки и средни предприятия, а също и от по-малки организации. Вместо изграждане на широкомащабна европейска платформа следва да се използват възможностите на институции, партньорства и мрежи, които вече си сътрудничат успешно;

· в изпълнение на Целите от Лисабон за гъвкаво, базирано на знанието икономическо пространство, системата ECVET да бъде достъпна и да може да се ползва и от други системи извън ЕС.

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (7.10.2008)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Докладчик по становище (*): Dumitru Oprea

(*)       Процедура с асоциирани комисии – член 47 от правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

A. Резюме

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета съдържа предложение за създаването на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), с цел да се улеснят прозрачността, трансфера и натрупването на резултати от обучението между различните контексти на обучение и различните държави.

Разнообразието и дори фрагментацията на системите за образование, професионално образование и обучение (ПОО) и квалификация в Европа, както и липсата на сътрудничество между различните участници на пазара (институции, предоставящи образование и обучение, органи на управление и т.н.) представляват сериозно предизвикателство за мобилността на европейските граждани в процеса на обучение през целия живот. В областта на висшето образование, мобилността беше подобрена чрез създаването на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и следователно, идеята за създаване на подобна система във връзка с професионалното образование и обучение се очаква да доведе до същия резултат.

В този контекст, препоръката утвърждава ECVET като методологическа рамка, която може да се използва за описание на квалификациите като единици резултати от обучението със съответните точки, с оглед на осъществяването на трансфер и натрупване на резултати от обучение. ECVET няма за цел и не изисква хармонизация на квалификациите и системите за ПОО; вместо това тя цели по-добра съпоставимост и съвместимост на всяко референтно ниво от Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР). Тази препоръка ще се прилага на доброволен принцип от държавите-членки от началото на 2012 г.

Системата ECVET се основава на три ключови концепции:

· създаване на рамка за описание на квалификациите като единици резултати от обучението, с оглед на тяхното натрупване и преносимост;

· създаване на система, чрез която резултатите от ПОО получават определен брой кредити, които могат да се заверяват, натрупват и пренасят от един контекст на обучение в друг или от една държава в друга.

· популяризиране на мрежите и партньорствата между институции, органи и други участници в ПОО, с цел създаването на климат на взаимно доверие и формализирането на партньорствата чрез Меморандуми за разбирателство (взаимни споразумения);

Препоръката насърчава държавите-членки да използват ECVET от 2012 г. нататък, по-конкретно, като приемат мерки за нейното постепенно прилагане във връзка с квалификациите, придобити в системата на професионалното образование и обучение, съгласно националното законодателство и практика с цел трансфер, признаване и натрупване на индивидуални резултати от обучението, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст на обучение.

Б. Бележки на докладчика по становище

Докладчикът по становище би желал да обърне внимание на факта, че в основата на успешното прилагане на ECVET трябва да залегне, преди всичко останало, общият ангажимент за спазване на принципите за осигуряване на качество. Освен това, важна роля играе и насърчаването на участниците да изграждат партньорства и мрежи във връзка с ECVET, така че не само да осигурят рамка за тестване на ECVET, но така също и да се превърнат в примери за добра практика и да развият климат на взаимно доверие чрез признаването и трансфера на кредити от една институция в друга.

Едно от големите предимства на системата ECVET е, че тя може да бъде създадена и подобрена въз основа на подобен опит, който пожъна голям успех в Европа – Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) – и който бе използван в сектора на висшето образование. Следователно ECVET трябва да вземе предвид и изключително разнообразния пазар на ПОО; също поради тази причина ECVET е съсредоточена по-скоро върху резултатите от обучението, отколкото времето на натрупване на познания, умения и компетентности.

Професионалното образование и обучение са ключов елемент в процеса на обучение през целия живот, заедно с висшето образование. Като се има предвид фактът, че тези два елемента обикновено се допълват взаимно, докладчикът по становище би желал да подчертае необходимостта от съвместимост, съпоставимост и взаимно допълване между ECVET и ECTS.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за препоръка

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Системите за професионално образование и обучение, едно от основните средства за обучение през целия живот, се свързват непосредствено както с общото и висшето образование, така и с политиката на заетост, а също така и със социалната политика на всяка държава-членка. Посредством тяхното междуотраслово въздействие те насърчават не само конкурентоспособността на европейската икономика и спомагат за задоволяването на потребностите на пазара на труда, но и за общественото сближаване и равенството, а също така и за активното участие на гражданите.

Изменение  2

Предложение за препоръка

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. за насърчаване на активното европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение („Копенхагенски процес“) и Съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2004 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ подчертават важността от създаване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

(3) Резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. за насърчаване на активното европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение („Копенхагенски процес“) и Съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2004 г. относно изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ подчертават важността от създаване на система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, а съвместният доклад на Съвета и на Комисията от 2008 г. (документ 5723/08) изтъква необходимостта от полагане на по-нататъшни усилия за подобряване на качеството и на привлекателността на професионалното образование и обучение.

Изменение  3

Предложение за препоръка

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Целта на настоящата Препоръка е да се създаде Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (наречена на краткост „ECVET“), която да улесни трансфера, признаването и натрупването на резултати от обучението на лица, чиято цел е да придобият професионална квалификация. Това ще подобри прозрачността и преносимостта на учебните резултати на гражданите между държавите-членки и вътре в самите тях в условията на зона без граници за учене през целия живот.

(5) Целта на настоящата Препоръка е да се създаде Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (наречена на краткост „ECVET“), която да улесни трансфера, признаването и натрупването на резултати от обучението на лица, чиято цел е да придобият професионална квалификация. Това от една страна ще подобри прозрачността, транснационалната мобилност и преносимостта на учебните резултати на гражданите между държавите-членки в условията на зона без граници за учене през целия живот и от друга страна, мобилността и възможността за пренос на квалификации на национално равнище между различните сектори на икономиката и на пазара на труда.

Изменение  4

Предложение за препоръка

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Настоящата Препоръка следва да улесни съвместимостта и съпоставимостта между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), прилагана във висшето образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение съгласно националното законодателство и практика.

(9) Настоящата Препоръка следва да улесни съвместимостта, съпоставимостта и взаимното допълване между кредитните системи, използвани в ПОО и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), прилагана във висшето образование, като по този начин следва да се допринесе за по-добра взаимосвързаност между различните степени на образование и обучение съгласно националното законодателство и практика.

Изменение  5

Предложение за препоръка

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12а) Настоящата препоръка следва да улесни участието на компетентни местни и регионални органи в процеса на свързване на националните/регионалните квалификационни рамки с ECVET.

Изменение  6

Предложение за препоръка

Препоръка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Насърчават Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (наречена за краткост „ECVET“), както е изложено в приложения 1 и 2, за да улеснят транснационалната мобилност в сферата на професионалното образование и обучение и процесите на учене през целия живот без граници.

1. Насърчават Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (наречена за краткост „ECVET“), както е изложено в приложения 1 и 2, за да улеснят транснационалната мобилност и признаването на резултатите от обучението в сферата на професионалното образование и обучение и процесите на обучение през целия живот без граници.

Изменение  7

Предложение за препоръка

Препоръка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Гарантират, че заинтересованите страни и лица в сферата на професионалното образование и обучение имат достъп до информация и насоки относно използването на ECVET. Освен това, да гарантират, че прилагането на ECVET към квалификациите се оповестява правилно от компетентните държавни органи и че съответните „Европас“ документи, издавани от държавните служби, съдържат ясно формулирана информация по въпроса.

4. Гарантират, че заинтересованите страни, включително заинтересованите лица в сферата на професионалното образование и обучение, имат достъп до информация и насоки относно използването на ECVET. Освен това, да гарантират, че прилагането на ECVET към квалификациите се оповестява правилно от компетентните държавни органи и че съответните „Европас“ документи, издавани от държавните служби, съдържат ясно формулирана информация по въпроса.

Изменение  8

Предложение за препоръка

Намерение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Развива насоки и инструменти за потребителите в партньорство с национални и европейски експерти и потребители, да развива експертни умения във връзка с повишаване съвместимостта между ECVET и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, използвана в сектора на висшето образование, както и да осигурява редовна информация за новостите в ECVET.

2. Развива насоки, инструменти и експертни умения за потребителите с цел повишаване на съвместимостта и взаимното допълване между ECVET и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, използвана в сектора на висшето образование, съвместно с експерти от областта на ПОО и висшето образование и потребители на европейско и национално равнище, както и да осигурява редовна информация за новостите в ECVET.

Изменение  9

Предложение за препоръка

Приложение 2 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Единицата е компонент на квалификацията, който се състои от част от знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за определена професионална квалификация. Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, постигнати в различни държави и в различен контекст на обучение (формално, неформално и самостоятелно).

1. Единицата е компонент на квалификацията, който се състои от част от знанията, уменията и компетентностите, които се изискват за определена професионална квалификация. Всяка единица включва определен брой свързани с това ECVET кредитни точки. Дадена квалификация по принцип включва няколко единици и е съставена от целия пакет единици. По този начин учащият може да придобие дадена квалификация чрез натрупване на необходимите единици, постигнати в различни държави и в различен контекст на обучение (формално, неформално и самостоятелно).

Изменение  10

Предложение за препоръка

Приложение 2 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумението за обучение следва да указва, че ако учащият е постигнал очакваните резултати от обучението и те са били оценени положително от „приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция може да ги валидира и признае като част от изискванията за професионална квалификация съгласно правилата и процедурите, установени от компетентната институция.

Споразумението за обучение следва да указва, че ако учащият е постигнал очакваните резултати от обучението и те са били оценени положително от „приемащата“ институция, то „изпращащата“ институция следва да ги валидира и признае като част от изискванията за професионална квалификация съгласно правилата и процедурите, установени от компетентната институция.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

Позовавания

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

24.04.2008 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

19.06.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Разглеждане в комисия

24.06.2008 г.

10.09.2008

 

 

Дата на приемане

07.10.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rolf Berend

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

Позовавания

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Дата на представяне на ЕП

09.04.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

24.04.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CULT

24.04.2008 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CULT

19.06.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Thomas Mann

06.05.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

10.09.2008 г.

06.10.2008 г.

04.11.2008 г.

 

Дата на приемане

05.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Дата на внасяне

07.11.2008 г.