BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

7.11.2008 - (KOM(2008)0180 – C6–0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Thomas Mann
Ordfører(*):
Dumitru Oprea, Kultur- og Uddannelsesudvalget
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 47

Procedure : 2008/0070(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0424/2008
Indgivne tekster :
A6-0424/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

(KOM(2008)0180 – C6–0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0180),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 149, stk. 4 og artikel 150, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0162/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6–0424/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til henstilling

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Udvikling og anerkendelse af borgernes viden, kvalifikationer og kompetencer er af afgørende betydning for den enkeltes udvikling, konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i EU. I den forbindelse bør denne udvikling og anerkendelse lette den tværnationale mobilitet for arbejdstagere og lærende og bidrage til en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på det europæiske arbejdsmarked. Deltagelse i livslang læring på tværs af grænserne for alle, overførsel, anerkendelse og akkumulering af den enkeltes læringsresultater, som er erhvervet i formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhænge, bør derfor støttes og forbedres på nationalt niveau og EU-niveau.

(1) Udvikling og anerkendelse af borgernes viden, kvalifikationer og kompetencer er af afgørende betydning for deres personlige og faglige udvikling samt for konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i EU. I den forbindelse bør denne udvikling og anerkendelse lette den tværnationale mobilitet for arbejdstagere og lærende og bidrage til en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på det europæiske arbejdsmarked. Deltagelse i livslang læring på tværs af grænserne for alle, overførsel, anerkendelse og akkumulering af den enkeltes læringsresultater, som er erhvervet i formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhænge, bør derfor støttes og forbedres på EU-niveau.

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at udvide begrebet "den enkeltes udvikling" med begrebet "faglig udvikling".

Ændringsforslag  2

Forslag til henstilling

Betragtning 2a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Erhvervsuddannelsessystemer, der er en af de primære metoder til livslang læring, er direkte forbundet med den almene og højere uddannelse samt med de enkelte medlemsstaters beskæftigelses- og socialpolitikker. Deres effekt går på tværs af de forskellige sektorer, og de fremmer dermed ikke alene den europæiske økonomis konkurrenceevne og bidrager til at opfylde arbejdsmarkedets behov, men fremmer også den sociale samhørighed, ligestilling og borgernes deltagelse og engagement.

Ændringsforslag  3

Forslag til henstilling

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse ("Københavnprocessen") og i Rådets og Kommissionens fælles rapport om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, som blev vedtaget i 2004, understreges betydningen af et meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse.

(3) I Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (Københavnprocessen") og i Rådets og Kommissionens fælles rapport om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, som blev vedtaget i 2004, understreges betydningen af et meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, mens Rådets og Kommissionens fælles rapport fra 2008 (dokument nr. 5723/08) understreger nødvendigheden af at øge bestræbelserne på at forbedre erhvervsuddannelsernes kvalitet og gøre dem mere attraktive.

Ændringsforslag  4

Forslag til henstilling

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Formålet med nærværende henstilling er at etablere det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende omtalt som "ECVET"), der skal lette overførsel, anerkendelse og akkumulering af læringsresultater hos enkeltpersoner, der ønsker at opnå en kvalifikation. Dette vil forbedre gennemsigtigheden og muligheden for overførsel af borgernes læringsresultater mellem forskellige lande og internt i medlemsstaterne i et område for livslang læring uden grænser.

(5) Formålet med nærværende henstilling er at etablere det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende omtalt som "ECVET"), der skal lette overførsel, anerkendelse og akkumulering af vurderede læringsresultater hos enkeltpersoner, der ønsker at opnå en kvalifikation. Dette vil forbedre den generelle forståelse af læringsresultater og deres gennemsigtighed, transnationale mobilitet og muligheden for overførsel mellem og, om fornødent, internt i medlemsstaterne i et område for livslang læring uden grænser og vil også forbedre mobiliteten og muligheden for overførsel af kvalifikationer på nationalt plan mellem forskellige sektorer af økonomien og inden for arbejdsmarkedet; det vil endvidere bidrage til udvikling og udvidelse af det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag  5

Forslag til henstilling

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) ECVET finder anvendelse på alle læringsresultater, som principielt skal kunne erhverves gennem en lang række forskellige uddannelsesforløb og herefter blive overført og anerkendt. Nærværende henstilling bidrager derfor til de mere brede mål om at fremme livslang læring og øge indslusningen på arbejdsmarkedet, fremme mobilitet og social integration af arbejdstagere og lærende, modernisere uddannelsessystemerne, udvikle fleksible og individualiserede erhvervsuddannelsesforløb, skabe sammenhæng mellem uddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelse og den enkeltes behov, bygge bro over forskellene mellem formel, ikke-formel og uformel læring og anerkende læringsresultater, der er erhvervet gennem livserfaring og arbejdserfaringer.

(7) ECVET finder anvendelse på alle læringsresultater, som principielt skal kunne erhverves gennem en lang række forskellige uddannelsesforløb på alle niveauer i den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (i det følgende benævnt "EQF") og herefter blive overført og anerkendt. Nærværende henstilling bidrager derfor til de mere brede mål om at fremme livslang læring, øge indslusningen på arbejdsmarkedet og fremme mobilitet og social integration af arbejdstagere og lærende. Den letter især både udviklingen af fleksible og individualiserede erhvervsuddannelsesforløb og anerkendelse af de læringsresultater, der erhverves gennem uformel og ikke-formel læring.

Ændringsforslag  6

Forslag til henstilling

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Nærværende henstilling bør gøre det lettere at skabe sammenhæng mellem og sammenligne de meritsystemer, der anvendes i erhvervsuddannelser og i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS), som anvendes inden for sektoren for videregående uddannelser, og bør således bidrage til større muligheder for et skift mellem uddannelsesniveauer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(9) Nærværende henstilling bør gøre det lettere at skabe sammenhæng, sammenlignelighed og komplementaritet mellem de meritsystemer, der anvendes i erhvervsuddannelser og i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS), som anvendes inden for sektoren for videregående uddannelser, og bør således bidrage til større muligheder for et skift mellem uddannelsesniveauer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  7

Forslag til henstilling

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Valideringen af ikke-formelle og uformelle læringsresultater bør støttes i overensstemmelse med Rådets konklusioner om fælles europæiske principper for identifikation og validering af ikke-formel og uformel læring af 28. maj 2004.

(10) Valideringen af vurderede ikke-formelle og uformelle læringsresultater bør støttes i overensstemmelse med Rådets konklusioner om fælles europæiske principper for identifikation og validering af ikke-formel og uformel læring af 28. maj 2004.

Ændringsforslag  8

Forslag til henstilling

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12a) Denne henstilling bør gøre det lettere at inddrage de kompetente lokale og regionale myndigheder i arbejdet med at koble nationale/regionale referencerammer for kvalifikationer til ECVET.

Ændringsforslag  9

Forslag til henstilling

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Indførelse og gennemførelse af ECVET er frivillig i henhold til EF-traktatens artikel 149 og 150 og kan derfor kun ske i overensstemmelse med de eksisterende nationale love og bestemmelser. Denne henstilling opfylder subsidiaritetsprincippet, idet den støtter og supplerer medlemsstaternes aktiviteter, letter samarbejdet mellem dem, øger gennemsigtigheden og mobiliteten og fremmer livslang læring.

Ændringsforslag  10

Forslag til henstilling

Henstilling 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. at fremme det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende benævnt "ECVET"), jf. bilag 1 og 2, for at gøre tværnational mobilitet inden for erhvervsuddannelse og livslang læring uden grænser lettere

1. at fremme det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse på alle niveauer af EQF, jf. bilag 1 og 2, for at gøre tværnational mobilitet og anerkendelse af læringsresultater inden for erhvervsuddannelse og livslang læring uden grænser lettere

Ændringsforslag  11

Forslag til henstilling

Henstilling 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at anvende ECVET fra 2012, især ved at vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og praksis vedrørende en gradvis anvendelse af ECVET på erhvervsuddannelse og uddannelseskvalifikationer med henblik på overførsel, anerkendelse og akkumulering af enkeltpersoners læringsresultater, som er erhvervet i en formel, ikke-formel og uformel sammenhæng

2. at anvende ECVET i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, især ved at vedtage foranstaltninger vedrørende afprøvning af ECVET så snart som muligt fra 2012 og en gradvis anvendelse heraf tidligst fra 2017 på erhvervsuddannelse og uddannelseskvalifikationer fra niveau 1 til niveau 8 i EQF med henblik på overførsel, anerkendelse og akkumulering af enkeltpersoners læringsresultater, som er erhvervet i en formel og, hvor det er passende, ikke-formel og uformel sammenhæng

Ændringsforslag  12

Forslag til henstilling

Henstilling 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. at støtte udviklingen af nationale og europæiske partnerskaber og netværk, som omfatter kompetente institutioner og myndigheder, arbejdsmarkedsparter, sektorer og udbydere af erhvervsuddannelse, der beskæftiger sig med afprøvning, indførelse og fremme af ECVET

3. at støtte udviklingen af nationale og europæiske partnerskaber og netværk, som omfatter instanser med ansvar for kvalifikationer og eksamensbeviser, udbydere af erhvervsuddannelse og andre relevante aktører, der beskæftiger sig med afprøvning, indførelse og fremme af ECVET

Begrundelse

Der bør findes en ensartet benævnelse for de instanser, der er omfattet, for at gøre ECVET gennemførlig i praksis.

Ændringsforslag  13

Forslag til henstilling

Henstilling 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. at sikre, at aktører og enkeltpersoner inden for erhvervsuddannelse har adgang til oplysninger og vejledning i anvendelse af ECVET. Endvidere at sikre, at anvendelsen af ECVET på kvalifikationer offentliggøres på passende vis af de kompetente myndigheder, og at tilhørende "Europass"-dokumenter, som udstedes af de kompetente myndigheder, omfatter klart relevante oplysninger

4. at sikre, at aktører, herunder enkeltpersoner inden for erhvervsuddannelse har adgang til oplysninger og vejledning i anvendelse af ECVET. Endvidere at sikre, at anvendelsen af ECVET på kvalifikationer offentliggøres på passende vis af de kompetente myndigheder, og at tilhørende "Europass"-dokumenter, som udstedes af de kompetente myndigheder, omfatter klart relevante oplysninger

Ændringsforslag  14

Forslag til henstilling

Hensigt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at udvikle en brugervejledning og redskaber i samarbejde med nationale og europæiske eksperter og brugere, at udvikle ekspertise til en styrkelse af kompatibiliteten mellem ECVET og det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, som anvendes i sektoren for videregående uddannelser, og løbende at sørge for oplysninger om udviklingen af ECVET

2. at udvikle en brugervejledning, redskaber og ekspertise til styrkelse af kompatibiliteten og komplementariteten mellem ECVET og det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, som anvendes i sektoren for videregående uddannelser, i samarbejde med eksperter i og brugere af erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på europæisk og nationalt niveau, og løbende at sørge for oplysninger om udviklingen af ECVET

Ændringsforslag  15

Forslag til henstilling

Hensigt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. at overvåge og følge op på gennemførte aktioner, især ved at ajourføre vejledningsmaterialet og, efter at der i samarbejde med medlemsstaterne er gennemført en vurdering og evaluering af denne aktion, at aflægge rapport fire år efter vedtagelsen af nærværende henstilling til Europa-Parlamentet og Rådet om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder også om nødvendigt en eventuel revision og tilpasning af nærværende henstilling.

4. at overvåge og følge op på gennemførte aktioner, idet alle interesserede borgere garanteres adgang til vejledningsmaterialet og, efter at der i samarbejde med medlemsstaterne er gennemført en vurdering og evaluering af denne aktion og de gennemførte afprøvninger, at aflægge rapport fem år efter vedtagelsen af nærværende henstilling til Europa-Parlamentet og Rådet om de indhøstede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder også om nødvendigt en eventuel revision og tilpasning af en endelig henstilling, der omfatter ajourføring af de tekniske bilag og vejledningsmaterialet.

Ændringsforslag  16

Forslag til henstilling

Bilag 2 - punkt 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En enhed indgår som en komponent i kvalifikationen og består af en del af den viden, kvalifikationer og kompetencer, der kræves ved en given kvalifikation. En kvalifikation omfatter principielt flere enheder og består af en hel række af enheder. En lærende kan således erhverve en kvalifikation ved at akkumulere de nødvendige enheder, der er erhvervet i forskellige lande og i forskellige sammenhænge (formel, ikke-formel og uformel).

1. En enhed indgår som en komponent i kvalifikationen og består af en del af den viden, kvalifikationer og kompetencer, der kræves ved en given kvalifikation. Hver enhed har et antal tilhørende ECVET-meritpoint. En kvalifikation omfatter principielt flere enheder og består af en hel række af enheder. En lærende kan således erhverve en kvalifikation ved at akkumulere de nødvendige enheder, der er erhvervet i forskellige lande og i forskellige sammenhænge (formel, ikke-formel og uformel).

Ændringsforslag  17

Forslag til henstilling

Bilag 2 - punkt 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I uddannelsesaftalen bør det fastlægges, at hvis den lærende har erhvervet de forventede læringsresultater, og hvis disse er vurderet positivt af "værtsinstitutionen", kan "hjeminstitutionen" validere og anerkende dem som en del af kravene til en kvalifikation, afhængigt af de bestemmelser og procedurer, som den kompetente institution har fastlagt.

I uddannelsesaftalen bør det fastlægges, at hvis den lærende har erhvervet de forventede læringsresultater, og hvis disse er vurderet positivt af "værtsinstitutionen", bør "hjeminstitutionen" validere og anerkende dem som en del af kravene til en kvalifikation, afhængigt af de bestemmelser og procedurer, som den kompetente institution har fastlagt.

BEGRUNDELSE

Globaliseringen stiller EU's økonomiske og sociale område over for en udfordring. Erhvervede kvalifikationer og kompetencer sættes på prøve og må konstant friskes op. For at gøre EU uddannelsespolitisk i stand til at klare den verdensomspændende konkurrence bør antallet af elever, der afbryder skolegangen (frafaldsprocenten), reduceres, deltagelsen i livslang læring øges og mulighederne for skift mellem højere læreanstalter og erhvervsuddannelse forbedres. For at sikre indslusningen på arbejdsmarkedet bør der allerede under erhvervsuddannelsen indhentes erfaringer fra udlandet. Den europæiske økonomi har i voksende omfang brug for fremmedsprogskyndige fagfolk med erhvervserfaringer fra udlandet, som er i stand til at samarbejde med kolleger og kunder i udlandet. Der er på den ene side stor interesse i grænseoverskridende mobilitet som en del af uddannelsen og videreuddannelsen, men på den anden side findes der store hindringer: De læringsresultater, der er opnået i udlandet, kan ikke dokumenteres, undersøges og vurderes i tilstrækkelig grad; kvalifikationer erhverves og defineres forskelligt i medlemsstaterne; bilaterale overenskomster kan vanskeliggøre sammenligneligheden med andre systemer; uddannelsesinstitutioner såsom nationale og regionale myndigheder samarbejder ofte ikke i tilstrækkelig grad. Det planlagte europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) vil yde et bidrag til at lette arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet og tilvejebringe gennemsigtighed, hvad angår erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.

Faser i ECVET's tilblivelse

For at nå Lissabonstrategiens mål (marts 2000) - økonomisk vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse og social samhørighed - er forbedring af erhvervsuddannelsen et centralt element. I samme forbindelse understregede Det Europæiske Råd nødvendigheden af større gennemsigtighed i dokumentationen af kvalifikationer og livslang læring som vigtige elementer i tilpasningen til kravene i det videnbaserede samfund. I 2001 blev der i Brügge vedtaget et mere intensivt europæisk samarbejde på området for erhvervsuddannelse. På topmødet i Barcelona i marts 2002 blev grundstenen lagt for den tværnationale anerkendelse af læringsresultater på området for erhvervsuddannelse, som er orienteret efter anerkendelsen af studieresultater gennem det europæiske meritoverførselssystem (European Credit Transfer System - ECTS). I november 2002 vedtog Rådet "Københavnprocessen". Der skulle sættes kraftigt ind på at indføre et system for overførsel af uddannelsesresultater inden for erhvervsuddannelse. I denne forbindelse skulle der først og fremmest tages hensyn til kriterierne om gennemsigtighed, sammenlignelighed, overførlighed og anerkendelse af kvalifikationer.

ECVET er et af flere uddannelsesinitiativer på europæisk plan. Det skal skabe forbindelse mellem erhvervsuddannelse og uddannelse ved de højere læreanstalter. Andre initiativer i denne forbindelse er ECTS (det europæiske meritoverføringssystem, der skal fremme mobiliteten for studerende og uddannelsessøgende), EUROPASS (større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer), EQCM (det europæiske kvalitetscharter for mobilitet, samt EQF (den europæiske referenceramme for kvalifikationer); ordføreren var i 2006 forfatter til parlamentets initiativbetænkning om EQF.

Høring af berørte parter

Ordføreren bifalder inddragelsen af eksperter, deres deltagelse i arbejdsgrupper og høringer samt udarbejdelsen af studier. Herved bliver ECVET vurderet som et formålstjenligt instrument til optimal tilpasning af erhvervsuddannelsessystemerne til den enkeltes behov og arbejdsmarkedets krav. En forudsætning er, at der tages hensyn til nationale og regionale særpræg og gennemførligheden for de beskæftigede og virksomhederne i Europa som brugere heraf. Drøftelser, som ordføreren har deltaget i, bekræfter således det indtryk, at der hverken er tilstrækkeligt kendskab til betydningen af praktisk erhvervsuddannelse gennem samarbejde mellem skole og virksomhed (f.eks. det tyske duale system) i lande med en uddannelse, der er præget af fuldtidsskolegang, eller de store faglige, tidsmæssige og finansielle omkostninger til, at man kan nå frem til et bevis på afsluttet erhvervsmæssig videreuddannelse - f.eks. et mesterbrev eller anerkendelse som erhvervsfaglig kandidat. Resultaterne af høringerne om ECVET blev drøftet under det tyske rådsformandskab på en konference i juni 2007 i München, som ordføreren deltog i.

Meritoverførselssystemets mål

ECVET er en metodisk ramme, der beskriver erhvervet viden, færdigheder og kompetencer på grundlag af læringsresultater, tildeler meritoverførselspoint og indplacerer dem i en kvalifikationssammenhæng. Disse skal kunne overføres på frivillig basis mellem forskellige erhvervsmæssige kvalifikationssystemer og her først og fremmest på området for formel læring. Hvad angår anvendelse og tildeling af meritpoint er der stadig brug for en del drøftelser. Den lærende skal gradvist erhverve sig units og gennem meritpoint, der erhverves i denne forbindelse, kunne sammensætte dem til en omfattende kompetenceprofil og under visse omstændigheder også til kvalifikationer svarende til et offentligt anerkendt eksamensbevis. En automatisk akkumulation af delkvalifikationer, som skal føre til fuldstændige kvalifikationer, er i modstrid med gængs praksis i medlemsstater, hvor princippet om, at bestemte erhvervsuddannelser er rettet mod bestemte erhverv og slutter med eksamen heri, er fremherskende.

For at opnå effektivitet må de pågældende aktører forpligte sig til at overholde kriterierne for kvalitetssikring. Det skal i denne forbindelse sikres, at det ikke kommer til en tvungen modularisering af den erhvervsmæssige uddannelse og videreuddannelse, og at anerkendte uddannelseserhverv ikke atomiseres.

ECVET bygger på læringsresultater, der varierer kraftigt på grund af forskellige nationale erhvervsuddannelsessystemer. Der skal indgås overenskomster mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og nationale myndigheder, så der inddrages et stort antal aktører. Gennem et tillidsfuldt samarbejde skal det sikres, at projektet bliver vellykket. Der skal etableres holdbare partnerskaber og netværk af høj kvalitet i medlemsstaterne på europæisk, nationalt og regionalt plan, idet der gribes tilbage til eksisterende strukturer.

ECVET's frivillige karakter er afgørende for, om det kan accepteres. Der skal ikke være nogen retlig tvang for aktørerne. Der skal tages hensyn til harmoniseringsforbuddet i traktatens artikel 149 og 150; en udjævning af forskelle mellem nationale kvalifikationssystemer skal undgås. Ligeledes må god uddannelsespraksis og eksisterende nationale bestemmelser i medlemsstaterne ikke undergraves; uddannelsessystemernes mangfoldighed skal bevares. Bedste praksis og velfunderet praktisk erfaring skal forstærke processens egendynamik.

ECVET er et langtidsprojekt, som skal videreudvikle sig i en vedvarende proces. Fire år efter vedtagelsen af henstillingen vil Kommissionen aflægge Europa-Parlamentet og Rådet beretning om de indhøstede erfaringer og forventede virkninger. Det er i denne forbindelse nødvendigt at inddrage de forskellige aktører - brugerne og deres repræsentanter.

ECVET kan yde et betragteligt bidrag til EQF's målsætninger. Den fremmer den tværnationale mobilitet samt adgangen til livslang læring inden for erhvervsuddannelse. Den skal gøre det muligt for den lærende at slå ind på en personlig løbebane. Med indførelsen af ECVET skabes der en betragtelig merværdi for Europa samt et vigtigt bidrag til etableringen af et europæisk arbejdsmarked og Europas bæredygtighed i fremtiden.

Ordføreren anbefaler følgende:

· at ECVET indføres gradvist gennem medlemsstaternes frivillige deltagelse på en måde, der er baseret på praktisk erfaring; Der skal skabes rammer for realisering i overensstemmelse med og under hensyntagen til nationale særpræg

· at der opstilles klare kriterier for at sikre relevans, gennemsigtighed, sammenlignelighed og gensidig tillid; det er nødvendigt med et ensartet kvantitativt grundlag for tildeling af meritpoint

· at et komplet sæt kvalifikationer ikke udelukkende opnås gennem akkumulering af de nødvendige enheder i de medlemsstater, hvor fuldstændige kvalifikationer kræver en afsluttende eksamen

· at den af Kommissionen fastlagte tidsplan for indførelsen af ECVET udvides; det synes urealistisk at forvente, at den vil kunne gennemføres inden 2012. Der skal fastlægges en afprøvningsfase, så praktiske erfaringer kan få indflydelse på udviklingen; samtidig skal bevidst forhaling undgås.

· at der stilles en ECVET-brugervejledning til rådighed. Denne praksisorienterede håndbog skal udvikles snarest

· at de administrative omkostninger forbundet med ECVET holdes på et begrænset niveau. F.eks. skal systemet for aflæggelse af beretning struktureres enkelt og klart, så det også bliver gennemførligt for SMV'er og mindre institutioner. Desuden bør der - i stedet for, at der opbygges en omfangsrig europæisk platform - gribes tilbage til institutioner, partnerskaber og netværk, der allerede har et godt samarbejde

· at ECVET-systemet med henblik på opfyldelse af Lissabon-målene om et fleksibelt, videnbaseret økonomisk område skal gøres åbent og brugbart for andre systemer uden for EU.

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET (7.10.2008)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)
(KOM(2008) 0180 - C6-0162/2008 -2008/0070(COD))

Rådgivende ordfører: Dumitru Oprea

(*)       Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 47

KORT BEGRUNDELSE

A.     Kort sammenfatning

I Europa-Parlamentets og Rådets henstilling foreslås der etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) med henblik på at fremme gennemsigtighed, overførsel og akkumulering af læringsresultater mellem forskellige læringssammenhænge og lande.

De mange forskellige, stærkt opsplittede uddannelses-, erhvervsuddannelses- og kvalifikationssystemer i Europa samt det manglende samarbejde mellem de forskellige aktører på markedet (udbydere, myndigheder osv.) er en alvorlige udfordring for europæerne i processen med livslang læring. Inden for de videregående uddannelser har indførelsen af det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem bidraget væsentligt til at fremme mobiliteten, og derfor forventes idéen om at indføre et lignende system for erhvervsuddannelser at få samme virkning.

Med henstillingen etableres ECVET som en metodisk ramme, der kan bruges til beskrivelse af kvalifikationer i form af læringsenheder med tilhørende point med henblik på overførsel og akkumulering af læringsresultater. Det er hverken et mål for eller et krav i ECVET, at kvalifikationer og erhvervsuddannelsessystemer harmoniseres, men målet er derimod større sammenlignelighed og kompatibilitet, og at systemet kan anvendes på ethvert EQF-referenceniveau. Henstillingen anvendes af medlemsstaterne på frivillig basis fra og med 2012.

ECVET-systemet er baseret på tre hovedprincipper:

· Der indføres en ramme, der kan bruges til at beskrive kvalifikationer som læringsenheder med henblik på akkumulering og overførsel af disse kvalifikationer.

· Der indføres et system, hvormed læringsresultater fra erhvervsuddannelse får et antal meritpoint, der kan valideres, akkumuleres og overføres fra en læringssammenhæng til en anden og fra et land til et andet.

· Netværk og partnerskaber mellem institutioner, myndigheder og andre aktører med interesse i erhvervsuddannelse fremmes med henblik på at udvikle en atmosfære af gensidig tillid og formalisere partnerskaber med aftalememorandaer (aftaler mellem dem).

I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at anvende ECVET fra 2012, navnlig ved at vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og praksis vedrørende en gradvis anvendelse af ECVET på erhvervsuddannelse og uddannelseskvalifikationer med henblik på overførsel, anerkendelse og akkumulering af enkeltpersoners læringsresultater, som er erhvervet i en formel, ikke-formel og uformel sammenhæng.

B.     Ordførerens kommentarer

Ordføreren vil gerne henlede opmærksomheden på, at en vellykket gennemførelse af ECVET først og fremmest skal være baseret på en fælles forpligtelse til at respektere principperne for kvalitetssikring. Desuden spiller det også en vigtig rolle at tilskynde de forskellige aktører til at opbygge ECVET-partnerskaber og -netværk med henblik på ikke blot at sikre rammer for afprøvning af ECVET, men også for at fremtræde som eksempler på god praksis og udvikle en atmosfære af gensidig tillid i forbindelse med anerkendelse og overførsel af meritter fra en institution til en anden.

En stor fordel ved ECVET-systemet er, at det kan opbygges og forbedres på basis af erfaringer - som har været yderst vellykkede i Europa - med et lignende system, nemlig ECTS-systemet (det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem), der anvendes inden for de videregående uddannelser. ECVET må derfor også tage hensyn til det ekstremt forskelligartede marked, der gælder for erhvervsuddannelser. Dette er også årsagen til, at det fokusere mere på læringsresultater end den tid, der bruges på at akkumulere viden, færdigheder og kompetencer. Erhvervsuddannelse er et væsentligt element i den livslange læringsproces, sammen med de videregående uddannelser. I betragtning af at disse to elementer sædvanligvis supplerer hinanden, vil ordføreren gerne fremhæve behovet for kompatibilitet, sammenlignelighed og komplementaritet mellem ECVET og ECTS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til henstilling

Betragtning 2a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Erhvervsuddannelsessystemer, der er en af de primære metoder til livslang læring, er direkte forbundet med den almene og højere uddannelse samt med de enkelte medlemsstaters beskæftigelses- og socialpolitikker. Deres effekt går på tværs af de forskellige sektorer, og de fremmer dermed ikke alene den europæiske økonomis konkurrenceevne og bidrager til at opfylde arbejdsmarkedets behov, men fremmer også den sociale samhørighed, ligestilling og borgernes deltagelse og engagement.

Ændringsforslag  2

Forslag til henstilling

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse ("Københavnprocessen") og i Rådets og Kommissionens fælles rapport om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, som blev vedtaget i 2004, understreges betydningen af et meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse.

(3) I Rådets resolution af 19. december 2002 om fremme af et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse (Københavnprocessen") og i Rådets og Kommissionens fælles rapport om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010, som blev vedtaget i 2004, understreges betydningen af et meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, mens Rådets og Kommissionens fælles rapport fra 2008 (dokument nr. 5723/08) understreger nødvendigheden af at øge bestræbelserne på at forbedre erhvervsuddannelsernes kvalitet og gøre dem mere attraktive.

Ændringsforslag  3

Forslag til henstilling

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Formålet med nærværende henstilling er at etablere det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende omtalt som "ECVET"), der skal lette overførsel, anerkendelse og akkumulering af læringsresultater hos enkeltpersoner, der ønsker at opnå en kvalifikation. Dette vil forbedre gennemsigtigheden og muligheden for overførsel af borgernes læringsresultater mellem forskellige lande og internt i medlemsstaterne i et område for livslang læring uden grænser.

(5) Formålet med nærværende henstilling er at etablere det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende omtalt som "ECVET"), der skal lette overførsel, anerkendelse og akkumulering af læringsresultater hos enkeltpersoner, der ønsker at opnå en kvalifikation. Dette vil forbedre gennemsigtigheden, den tværnationale mobilitet og muligheden for overførsel af borgernes læringsresultater mellem medlemsstaterne i et område for livslang læring uden grænser samt forbedre mobiliteten og muligheden for overførsel af kvalifikationer på nationalt plan mellem forskellige sektorer af økonomien og inden for arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  4

Forslag til henstilling

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Nærværende henstilling bør gøre det lettere at skabe sammenhæng mellem og sammenligne de meritsystemer, der anvendes i erhvervsuddannelser og i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS), som anvendes inden for sektoren for videregående uddannelser, og bør således bidrage til større muligheder for et skift mellem uddannelsesniveauer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(9) Nærværende henstilling bør gøre det lettere at skabe sammenhæng, sammenlignelighed og komplementaritet mellem de meritsystemer, der anvendes i erhvervsuddannelser og i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS), som anvendes inden for sektoren for videregående uddannelser, og bør således bidrage til større muligheder for et skift mellem uddannelsesniveauer i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Ændringsforslag  5

Forslag til henstilling

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12a) Denne henstilling bør gøre det lettere at inddrage de kompetente lokale og regionale myndigheder i arbejdet med at koble nationale/regionale referencerammer for kvalifikationer til ECVET.

Ændringsforslag  6

Forslag til henstilling

Henstilling 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. at fremme det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende benævnt "ECVET"), jf. bilag 1 og 2, for at gøre tværnational mobilitet inden for erhvervsuddannelse og livslang læring uden grænser lettere

1. at fremme det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (i det følgende benævnt "ECVET"), jf. bilag 1 og 2, for at gøre tværnational mobilitet og anerkendelse af læringsresultater inden for erhvervsuddannelse og livslang læring uden grænser lettere

Ændringsforslag  7

Forslag til henstilling

Henstilling 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. at sikre, at aktører og enkeltpersoner inden for erhvervsuddannelse har adgang til oplysninger og vejledning i anvendelse af ECVET. Endvidere at sikre, at anvendelsen af ECVET på kvalifikationer offentliggøres på passende vis af de kompetente myndigheder, og at tilhørende "Europass"-dokumenter, som udstedes af de kompetente myndigheder, omfatter klart relevante oplysninger

4. at sikre, at aktører, herunder enkeltpersoner inden for erhvervsuddannelse har adgang til oplysninger og vejledning i anvendelse af ECVET. Endvidere at sikre, at anvendelsen af ECVET på kvalifikationer offentliggøres på passende vis af de kompetente myndigheder, og at tilhørende "Europass"-dokumenter, som udstedes af de kompetente myndigheder, omfatter klart relevante oplysninger

Ændringsforslag  8

Forslag til henstilling

Hensigt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. at udvikle en brugervejledning og redskaber i samarbejde med nationale og europæiske eksperter og brugere, at udvikle ekspertise til en styrkelse af kompatibiliteten mellem ECVET og det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, som anvendes i sektoren for videregående uddannelser, og løbende at sørge for oplysninger om udviklingen af ECVET

2. at udvikle en brugervejledning, redskaber og ekspertise til styrkelse af kompatibiliteten og komplementariteten mellem ECVET og det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, som anvendes i sektoren for videregående uddannelser, i samarbejde med eksperter i og brugere af erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på europæisk og nationalt niveau, og løbende at sørge for oplysninger om udviklingen af ECVET

Ændringsforslag  9

Forslag til henstilling

Bilag 2 - punkt 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En enhed indgår som en komponent i kvalifikationen og består af en del af den viden, kvalifikationer og kompetencer, der kræves ved en given kvalifikation. En kvalifikation omfatter principielt flere enheder og består af en hel række af enheder. En lærende kan således erhverve en kvalifikation ved at akkumulere de nødvendige enheder, der er erhvervet i forskellige lande og i forskellige sammenhænge (formel, ikke-formel og uformel).

1. En enhed indgår som en komponent i kvalifikationen og består af en del af den viden, kvalifikationer og kompetencer, der kræves ved en given kvalifikation. Hver enhed har et antal tilhørende ECVET-meritpoint. En kvalifikation omfatter principielt flere enheder og består af en hel række af enheder. En lærende kan således erhverve en kvalifikation ved at akkumulere de nødvendige enheder, der er erhvervet i forskellige lande og i forskellige sammenhænge (formel, ikke-formel og uformel).

Ændringsforslag  10

Forslag til henstilling

Bilag 2 - punkt 3 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I uddannelsesaftalen bør det fastlægges, at hvis den lærende har erhvervet de forventede læringsresultater, og hvis disse er vurderet positivt af "værtsinstitutionen", kan "hjeminstitutionen" validere og anerkende dem som en del af kravene til en kvalifikation, afhængigt af de bestemmelser og procedurer, som den kompetente institution har fastlagt.

I uddannelsesaftalen bør det fastlægges, at hvis den lærende har erhvervet de forventede læringsresultater, og hvis disse er vurderet positivt af "værtsinstitutionen", bør "hjeminstitutionen" validere og anerkende dem som en del af kravene til en kvalifikation, afhængigt af de bestemmelser og procedurer, som den kompetente institution har fastlagt.

PROCEDURE

Titel

Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

Referencer

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

19.6.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rolf Berend

PROCEDURE

Titel

Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

Referencer

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Dato for høring af EP

9.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

24.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

19.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Dato for indgivelse

7.11.2008