ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
(COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD))
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Thomas Mann

7.11.2008

Διαδικασία : 2008/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0424/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0424/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: