MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta

7.11.2008 - (KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Thomas Mann
Esittelijä(*): Dumitru Oprea, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla

Menettely : 2008/0070(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0424/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0424/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta

(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0180),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 149 artiklan 4 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0162/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A6‑0424/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien kehittäminen ja niiden tunnustaminen on ehdottoman tärkeää yhteisön kehityksen, kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Niiden avulla olisi edistettävä työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkumista rajojen yli sekä pyrittävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan vaatimuksiin Euroopan työmarkkinoilla. Näin ollen kansallisella ja yhteisön tasolla olisi edistettävä kaikkien henkilöiden osallistumista rajattomaan elinikäiseen oppimiseen sekä tuettava henkilöiden virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä saavuttamien oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

(1) Kansalaisten tietojen, taitojen ja pätevyyksien kehittäminen ja niiden tunnustaminen on ehdottoman tärkeää heidän henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä ja yhteisön kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Niiden avulla olisi edistettävä työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkumista rajojen yli sekä pyrittävä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan vaatimuksiin Euroopan työmarkkinoilla. Näin ollen yhteisön tasolla olisi edistettävä kaikkien henkilöiden osallistumista rajattomaan elinikäiseen oppimiseen sekä tuettava henkilöiden virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä saavuttamien oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan kansalaisten yksilöllisen kehityksen käsitettä lisäämällä siihen ammatillinen kehitys.

Tarkistus  2

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Ammatilliset koulutusjärjestelmät, jotka ovat yksi elinikäisen oppimisen tärkeimmistä toteuttamistavoista, liittyvät suoraan sekä kunkin jäsenvaltion yleissivistävään ja korkea-asteen koulutukseen että niiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Vaikutuksensa monialaisuudesta johtuen ne paitsi edistävät Euroopan talouden kilpailukykyä myös auttavat vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin sekä edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tasa-arvoa ja kansalaisten osallisuutta ja aktivoitumista;

Tarkistus  3

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa (Kööpenhaminan prosessi) joulukuun 19 päivänä vuonna 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja vuonna 2004 annetussa Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä raportissa painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän tärkeyttä.

(3) Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa (Kööpenhaminan prosessi) joulukuun 19 päivänä vuonna 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja vuonna 2004 annetussa Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä raportissa painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän tärkeyttä, ja neuvoston ja komission vuonna 2008 antamassa yhteisessä raportissa (asiakirja 5723/08) korostettiin tarvetta ponnistella enemmän ammatillisen koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantamiseksi.

Tarkistus  4

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä, jäljempänä ’ECVET-järjestelmä’, jolla edistetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä parantaa kansalaisten oppimistulosten avoimuutta ja siirrettävyyttä jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä elinikäisen oppimisen rajattomalla alueella.

(5) Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä, jäljempänä ’ECVET-järjestelmä’, jolla edistetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden arvioitujen oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä parantaa yleistä käsitystä kansalaisten oppimistuloksista sekä niitä koskevaa avoimuutta, liikkuvuutta ja siirrettävyyttä valtioiden rajojen yli ja, jos se on tarkoituksenmukaista, jäsenvaltioiden sisällä elinikäisen oppimisen rajattomalla alueella, sekä parantaa liikkuvuutta ja tutkintojen siirrettävyyttä kansallisella tasolla talouden ja työmarkkinoiden eri alojen välillä; lisäksi se edistää eurooppalaisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

Tarkistus  5

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ECVET-järjestelmää voidaan soveltaa kaikkiin oppimistuloksin, joiden pitäisi periaatteessa olla suoritettavissa eri koulutustyyppien ja oppimispolkujen kautta ja sen jälkeen siirrettävissä ja tunnustettavissa. Näin ollen tällä suosituksella edistetään laajempia elinikäisen oppimisen tavoitteita, parannetaan työntekijöiden ja opiskelijoiden työllistymistä, liikkuvuutta ja sosiaalista osallisuutta sekä tuetaan koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista ja joustavien ja yksilöllisten ammatillisten oppimispolkujen luomista. Suosituksella myös myötävaikutetaan koulutuksen, työelämän ja yksilön tarpeiden yhdistämiseen, edistetään yhteyksien luomista virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen välille sekä tuetaan elämänkokemuksen ja työkokemuksen kautta saavutettujen oppimistulosten tunnustamista.

(7) ECVET-järjestelmää voidaan soveltaa kaikkiin oppimistuloksin, joiden pitäisi periaatteessa olla suoritettavissa eri koulutustyyppien ja oppimispolkujen kautta elinikäisen oppimisen edistämiseksi luodun eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) kaikilla tasoilla ja sen jälkeen siirrettävissä ja tunnustettavissa. Näin ollen tällä suosituksella edistetään laajempia elinikäisen oppimisen tavoitteita ja parannetaan työntekijöiden ja opiskelijoiden työllistymistä, liikkuvuusvalmiutta ja sosiaalista osallisuutta. Se edistää erityisesti joustavien ja yksilöllisten ammatillisten oppimispolkujen luomista sekä myös niiden oppimistulosten tunnustamista, jotka on hankittu epävirallisen ja arkioppimisen kautta.

Tarkistus  6

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tämä suositus parantaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-asteen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta ja vertailtavuutta ja edistää näin liikkuvuutta koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

(9) Tämä suositus parantaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-asteen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta, vertailtavuutta ja täydentävyyttä ja edistää näin liikkuvuutta koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  7

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Epäviralliseen ja arkioppimiseen perustuvien oppimistulosten validointia olisi edistettävä epävirallisen ja arkioppimisen määrittämistä ja validointia koskevista Euroopan laajuisista periaatteista 28 päivänä toukokuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätelmien mukaisesti.

(10) Epäviralliseen ja arkioppimiseen perustuvien arvioitujen oppimistulosten validointia olisi edistettävä epävirallisen ja arkioppimisen määrittämistä ja validointia koskevista Euroopan laajuisista periaatteista 28 päivänä toukokuuta 2004 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(12 a) Suositus parantaa toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista kansallisten/alueellisten tutkintoviitekehysten liittämiseen ECVET-järjestelmään.

Tarkistus  9

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) ECVET-järjestelmän käyttöön ottaminen ja toteuttaminen on EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan nojalla vapaaehtoista, ja siksi se voidaan järjestää ainoastaan voimassa olevien kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti. Suositus on näin ollen toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska sillä tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden toimintaa, helpotetaan niiden keskinäistä yhteistyötä, parannetaan avoimuutta ja edistetään liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista.

Tarkistus  10

Ehdotus suositukseksi

Suositus 1

Komission teksti

Tarkistus

1. tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä ’ECVET-järjestelmää’, liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla edistääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli ammatillisen koulutuksen alalla ja rajatonta elinikäistä oppimista,

1. tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää EQF:n kaikilla tasoilla liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla edistääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli sekä oppimistulosten tunnustamista ammatillisen koulutuksen alalla ja rajatonta elinikäistä oppimista,

Tarkistus  11

Ehdotus suositukseksi

Suositus 2

Komission teksti

Tarkistus

2. käyttävät ECVET-järjestelmää vuodesta 2012 ja ryhtyvät erityisesti toimenpiteisiin soveltaakseen sitä asteittain ammatillisen koulutuksen tutkintoihin kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti, jotta henkilöiden virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä suorittamia oppimistuloksia voitaisiin siirtää, tunnustaa ja kerätä,

2. käyttävät ECVET-järjestelmää ja ryhtyvät erityisesti toimenpiteisiin testatakseen sitä mahdollisimman pian vuodesta 2012 alkaen ja soveltaakseen sitä asteittain ammatillisen koulutuksen tutkintoihin EQF:n tasolta 1 tasolle 8 kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti, jotta henkilöiden virallisen, ja jos tarkoituksenmukaista, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä suorittamia oppimistuloksia voitaisiin siirtää, tunnustaa ja kerätä,

Tarkistus  12

Ehdotus suositukseksi

Suositus 3

Komission teksti

Tarkistus

3. tukevat ja kehittävät kansallisia ja Euroopan laajuisia kumppanuuksia ja verkostoja, joihin kuuluu toimivaltaisia laitoksia ja viranomaisia, työmarkkinaosapuolia, toimialojen edustajia ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia, jotka ovat valmiita kokeilemaan, toteuttamaan ja edistämään ECVET-järjestelmää,

3. tukevat ja kehittävät kansallisia ja Euroopan laajuisia kumppanuuksia ja verkostoja, joihin kuuluu tutkinto- ja koulutustodistuksista vastaavia elimiä, ammattikoulutusta tarjoavia laitoksia ja muita asianosaisia toimijoita, jotka ovat valmiita kokeilemaan, toteuttamaan ja edistämään ECVET-järjestelmää,

Tarkistus  13

Ehdotus suositukseksi

Suositus 4

Komission teksti

Tarkistus

4. varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät ja yksityishenkilöt saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestelmän käytöstä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän soveltamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeelliset tiedot,

4. varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät, myös yksityishenkilöt, saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestelmän käytöstä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän soveltamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeelliset tiedot,

Tarkistus  14

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 2

Komission teksti

Tarkistus

2. laatia käyttöopas ja kehittää välineitä yhteistyössä kansallisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa, kehittää asiantuntemusta ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulutuksen alalla käytetyn eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän välisen yhteensopivuuden lujittamiseksi ja tiedottaa säännöllisesti ECVET-järjestelmän kehityksestä,

2. laatia käyttöopas, kehittää välineitä ja asiantuntemusta yhteistyössä Euroopan ja kansallisen tason ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulutuksen alalla käytetyn eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän välisen yhteensopivuuden sekä täydentävyyden lujittamiseksi ja tiedottaa säännöllisesti ECVET-järjestelmän kehityksestä,

Tarkistus  15

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 4

Komission teksti

Tarkistus

4. seurata toteutettuja toimenpiteitä ja ryhtyä jatkotoimiin erityisesti päivittämällä ohjeita sekä arvioituaan toteutetut toimenpiteet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa raportoida neljän vuoden kuluttua tämän suosituksen antamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa suositusta.

4. seurata toteutettuja toimenpiteitä ja samalla varmistaa, että ohjeet ovat kaikkien asianosaisten saatavilla, ja ryhtyä jatkotoimiin arvioituaan toteutetut toimenpiteet ja kokeilut yhdessä jäsenvaltioiden kanssa raportoida viiden vuoden kuluttua tämän suosituksen antamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista kokemuksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen sekä tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa lopullista suositusta siten, että päivitetään tekniset liitteet ja ohjeet.

Tarkistus  16

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 - 1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu tietystä osasta tutkintoon edellytettäviä tietoja, taitoja ja pätevyyksiä. Tutkinto on periaatteessa useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on suoritettu eri maissa ja ympäristöissä (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä).

1. Yksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu tietystä osasta tutkintoon edellytettäviä tietoja, taitoja ja pätevyyksiä. Jokainen yksikkö koostuu tietystä määrästä ECVET-pisteitä. Tutkinto on periaatteessa useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on suoritettu eri maissa ja ympäristöissä (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä).

Tarkistus  17

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Opintosopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ’vastaanottava oppilaitos’ on arvioinut ne hyväksytyiksi, ’kotioppilaitos’ voi validoida ja tunnustaa tulokset osaksi tutkintovaatimuksia toimivaltaisen laitoksen antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

Opintosopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ’vastaanottava oppilaitos’ on arvioinut ne hyväksytyiksi, ’kotioppilaitoksen’ pitäisi validoida ja tunnustaa tulokset osaksi tutkintovaatimuksia toimivaltaisen laitoksen antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

PERUSTELUT

Globalisaatio asettaa haasteita talous- ja sosiaalialue EU:n kilpailukyvylle. Hankitut taidot ja pätevyydet ovat jatkuvasti testattavina ja niitä on päivitettävä jatkuvasti. Jotta EU pärjäisi koulutuspolitiikan maailmanlaajuisessa kilpailussa, meidän on saatava koulunkäyntinsä keskeyttävien määrä laskemaan, vahvistettava elinikäiseen oppimiseen osallistumista ja parannettava korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen vaihtotoimintaa. Ulkomaan kokemuksia on kerättävä jo ammatillisen koulutuksen aikana, jotta työllistyvyys varmistuu. Euroopan talous tarvitsee enenevässä määrin kielitaitoista, ulkomailta jo kokemuksia saanutta työvoimaa, joka pystyy tekemään yhteistyötä ulkomaisten kollegojen ja asiakkaiden kanssa. Rajatylittävää liikkuvuutta kohtaan tunnetaan suurta kiinnostusta osana koulutusta ja jatkokoulutusta, mutta toisaalta esteet ovat suuria: Ulkomailta saatuja oppimiskokemuksia ei voida dokumentoida riittävästi, niitä ei voida kartoittaa tai arvioida; tutkinnot hankitaan ja määritellään jäsenvaltioissa eri tavoin, kahdenväliset sopimukset saattavat hankaloittaa vertailua muihin järjestelmiin, koulutuslaitokset sekä kansalliset viranomaiset ja alueviranomaiset eivät useinkaan tee riittävästi yhteistyötä. Kaavailtu ammatillisen koulutuksen suorituspistejärjestelmä (ECVET-järjestelmä) helpottaa työntekijöiden liikkumista rajojen yli ja kohentaa ulkomailta hankittuja ammattitutkintoja koskevaa avoimuutta.

ECVET-järjestelmän syntyvaiheet

Ammatillisen koulutuksen parantaminen on ratkaisevassa asemassa (maaliskuussa 2000 laaditun) Lissabonin strategian tavoitteiden – talouskasvu, kilpailukyky, työllisyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus – kannalta. Eurooppa-neuvosto korosti samassa yhteydessä tutkintojen selkeyttämistä ja elinikäistä oppimista tärkeinä elementteinä tietoyhteiskunnan tarpeisiin sopeuduttaessa. Brüggessä päätettiin vuonna 2001 tehostaa ammatillisen koulutuksen eurooppalaista yhteistyötä. Barcelonassa maaliskuussa 2002 pidetyssä huippukokouksessa luotiin perusta ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ylikansalliselle tunnustamiselle, jossa painotettiin opintosuoritusten tunnustamista ECTS-järjestelmän avulla. Neuvosto hyväksyi marraskuussa 2002 niin kutsutun Kööpenhaminan prosessin. Etusijalle asetettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten laskemista koskevan järjestelmän käyttöön ottaminen. Tällöin on otettava huomioon erityisesti taitoja koskeva avoimuus, niiden vertailtavuus, siirrettävyys ja tunnustaminen.

ECVET-järjestelmä on yksi useammasta Euroopan tason koulutusaloitteesta. Sillä pyritään luomaan yhteys korkeakouluopintojen ja ammatillisen koulutuksen välille. Muita järjestelmiä ovat ECTS (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä), Europass-järjestelmä (yhteisön yhteiset puitteet tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi), liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja (EQCM) sekä eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EQF), jota koskevan valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijä olin vuonna 2006.

Asianosaisten kuuleminen

Esittelijä pitää myönteisenä, että asiantuntijat on otettu mukaan ja kiittää heidän panoksestaan työryhmissä, kuulemisissa ja selvitysten laatimisissa. Tämän ansiosta ECVET-järjestelmästä tulee tarkoituksenmukainen väline, jolla sovitetaan optimaalisesti ammatillisen koulutuksen järjestelmiä yksilöiden tarpeisiin ja työmarkkinoiden vaatimuksiin. Tämä edellyttää, että kansalliset ja alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon, ja että järjestelmä on sitä käyttävien eurooppalaisten työntekijöiden ja yritysten kannalta käytännöllinen. Esittelijälle jäi käymistään keskusteluista se vaikutelma, että maissa, joissa koulutus on kokopäiväistä, ei tunneta riittävästi käytännönläheisen, koulujen ja yritysten yhteistyöhön perustuvan ammatillisen koulutuksen (kuten Saksan kahtalaisen järjestelmän) merkitystä eikä sitä, miten paljon opintoja, aikaa ja rahaa tarvitaan laadukkaan jatkokoulutustutkinnon – kuten mestarinkirjan tai ylemmän ammatillisen tutkinnon – hankkimiseen. ECVET-järjestelmää koskevan kuulemisen tuloksista keskusteltiin Saksan puheenjohtajakaudella kesäkuussa 2007 Münchenissä pidetyssä konferenssissa, johon osallistuin esittelijänä.

Opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän tavoitteet

ECVET-järjestelmä tarjoaa menetelmän hankittujen tietojen, taitojen ja pätevyyksien esittämiseen oppimistulosten perusteella, opintosuoritusten luokittelemiseen ja niiden esittämiseen tutkintojen yhteydessä. Opintosuoritukset ja tutkinnot on määrä siirtää vapaaehtoisesti kahden erilaisen ammatillista tutkintoa koskevan järjestelmän välillä ensisijaisesti virallisen oppimisen yhteydessä. Suorituspisteiden soveltamisesta ja jakamisesta on vielä käytävä laajalti keskusteluja. Oppilaan on voitava kerätä vaiheittain yksikköjä ja hankkia niiden avulla kattavaan pätevyysprofiiliin sisällytettäviä luottopisteitä, jotka voidaan tietyissä oloissa sisällyttää myös virallisesti tunnustettuun tutkintoon. Täyteen tutkintoon johtavien osatutkintojen automaattinen kerryttäminen on vastoin sellaisten jäsenvaltioiden käytänteitä, jotka soveltava ammatilliseen koulutukseen kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja niin kutsuttua ammattiperiaatetta, joka johtaa loppututkinnon suorittamiseen.

Toimijoiden olisi tehokkuuden luomiseksi sitouduttava laadunvarmennuskriteerien noudattamiseen. Tällöin on varmistettava, että ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus eivät vääjäämättä moduloidu omiksi kokonaisuuksikseen ja että tunnustetut säännellyt ammatit eivät sirpaloidu.

ECVET-järjestelmä perustuu oppimiskokemuksille, jotka vaihtelevat hyvin paljon erilaisten kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien vuoksi. Koulutuslaitosten, yritysten ja kansallisten viranomaisten on päästävä sopimukseen, jotta lukuista toimijat voidaan ottaa mukaan. Hankkeen onnistuminen taataan luottavaisella yhteistyöllä. Jäsenvaltioihin on kehitettävä Euroopan tason, kansallisen tason ja aluetason laadukkaita ja pysyviä kumppanuuksia ja verkostoja tukeutuen jo olemassa oleviin rakenteisiin.

ECVET-järjestelmän hyväksyttävyyden kannalta on ratkaisevaa, että se on luonteeltaan vapaaehtoinen. Toimijoille ei voida antaa oikeudellista ohjeistusta. EY:n perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklassa oleva yhdenmukaistamista koskeva kielto on otettava huomioon; kansallisten tutkintojärjestelmien tasapäistämistä on vältettävä. Hyviksi havaittuja koulutuskäytänteitä ja jo nyt sovellettavia kansallisia järjestelyjä ei pidä myöskään vesittää; koulutusjärjestelmien monimuotoisuus on säilytettävä. Parhaat käytänteet ja vankka kokemus tukevat prosessin sisäistä dynamiikkaa.

ECVET-järjestelmä on pitkäaikainen hanke, jota kehitetään jatkuvassa prosessissa. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle saaduista kokemuksista ja odotettavissa olevista vaikutuksista neljän vuoden kuluttua suosituksen hyväksymisestä. Tällöin on tärkeää ottaa mukaan eri toimijat; käyttäjät ja heidän edustajansa.

ECVET-järjestelmä voi edistää merkittävästi EQF:n tavoitteiden saavuttamista. Se edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuutta ammatillisessa koulutuksessa. Oppilaan olisi voitava sen ansiosta noudattaa yksilöllistä urakehitystä. ECVET-järjestelmän käyttöön ottaminen tuottaa Euroopalle huomattavasti lisäarvoa ja edistää merkittävästi eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittymistä ja Euroopan selviytymistä tulevaisuudessa.

Esittelijä suosittelee:

·   että ECVET-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain ja kokemusten perusteella jäsenvaltioiden osallistumisen ollessa vapaaehtoista; sen toteuttaminen tapahtuu yhteisymmärryksessä ja kansallisia erityispiirteitä kunnioittaen;

·   että luodaan selvät kriteerit, joiden avulla taataan relevanttius, avoimuus, vertailtavuus ja vastavuoroinen luottamus; opintosuoritusten myöntämistä varten tarvitaan koko Euroopassa yhtenäisesti sovellettavat määrälliset perusteet;

·   että jäsenvaltioissa, joissa tutkinnon suorittaminen edellyttää päättökokeen suorittamista, koko tutkintoa ei voida hankkia pelkästään tarvittavia yksikköjä kerryttämällä;

·   että komission kaavailemaa ECVET-järjestelmän käyttöön ottamisen aikataulua laajennetaan; toteuttaminen vuoteen 2012 mennessä vaikuttaa epärealistiselta; on määrättävä koeajasta, jotta kehittämistä varten saadaan käytännön kokemuksia; samalla on vältettävä tahallista viivästymistä;

·   että ECVET-järjestelmän käyttäjille laaditaan ohjeet; tämä käytännönläheinen opas on laadittava mitä pikimmiten;

·   että ECVET-järjestelmästä koituva hallinnollinen rasitus ei paisu liian suureksi; selontekojärjestelmän on oltava yksinkertainen ja selkeästi jäsennelty, jotta se on myös pk-yritysten ja pienempien laitosten hallittavissa; lisäksi olisi tukeuduttava jo nyt menestyksekästä yhteistyötä tekeviin laitoksiin, kumppanuuksiin ja verkostoihin sen sijaan, että luodaan laaja eurooppalainen foorumi;

·   että ECVET-järjestelmän on oltava avoin ja myös muiden EU:n ulkopuolisten järjestelmien hyödynnettävissä, jotta Lissabonin tavoitteet joustavasta ja tietoon pohjautuvasta talousalueesta toteutuisivat.

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnAN LAUSUNTO (7.10.2008)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta suositukseksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta
(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Valmistelija(*): Dumitru Oprea

(*)Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 47 artikla

LYHYET PERUSTELUT

A. Lyhyt yhteenveto

Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä 'ECVET-järjestelmä', jonka tarkoituksena on edistää oppimistulosten läpinäkyvyyttä, siirtoa ja keräämistä eri opetusympäristöjen ja maiden välillä.

Eurooppalaisten koulutus-, ammattikoulutus- ja tutkintojärjestelmien monimuotoisuus, jopa pirstaloituneisuus, sekä yhteistyön puute markkinoiden eri toimijoiden (koulutuksen tarjoajat, viranomaiset jne.) välillä ovat suuri haaste eurooppalaisten liikkuvuudelle elinikäisen oppimisen yhteydessä. Korkea-asteen koulutuksen liikkuvuus parani eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän kehittämisen myötä, joten samanlaisen järjestelmän perustamisen ammatillisen koulutuksen alalle odotetaan vaikuttavan samalla tavalla.

Tässä yhteydessä suosituksen mukaisesti luotava ECVET-järjestelmä muodostaa menetelmäpuitteet tutkintojen esittämiseksi oppimistulosyksikköinä, joihin liittyy pisteistä, mikä mahdollistaa oppimistulosten siirron ja keräämisen. ECVET-järjestelmän tavoitteena tai edellytyksenä ei ole tutkintojen ja ammatillisten koulutusjärjestelmien yhtenäistäminen. Sen sijaan sen tavoitteena on parantaa vertailtavuutta ja yhteensopivuutta, ja sitä voidaan soveltaa millä tahansa EQF-viitetasolla. Suositus otetaan käyttöön jäsenvaltioissa vapaaehtoisuuteen perustuen vuodesta 2012 alkaen.

ECVET-järjestelmä perustuu seuraavaan kolmeen periaatteeseen:

·   luodaan viitekehys tutkintojen kuvaamiseksi oppimistulosyksiköinä, joita voidaan kerätä ja jotka ovat siirrettävissä,

·   luodaan järjestelmä, jossa ammatillisen koulutuksen oppimistulosten perusteella myönnetään opintosuorituspisteitä, joita opiskelija voi validoida, kerätä ja siirtää eri oppimisympäristöjen ja maiden välillä;

·   edistetään oppilaitosten, viranomaisten ja muiden ammatillisen koulutuksen sidosryhmien välisiä verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia, jotta voidaan edistää keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä ja virallistaa yhteistyökumppanuudet yhteisymmärryspöytäkirjoilla (yhteistyökumppaneiden välisillä sopimuksilla).

Suosituksessa kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan ECVET-järjestelmä käyttöön vuodesta 2012 alkaen erityisesti ryhtymällä asteittain soveltamaan sitä ammatillisen koulutuksen tutkintoihin kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti, mikä mahdollistaisi virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen kautta saatujen oppimistulosten siirtämisen, tunnustamisen ja keräämisen.

B. Valmistelijan huomioita

Valmistelija haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ECVET-järjestelmän onnistuneen täytäntöönpanon pitää ensi sijassa perustua yhteiseen sitoumukseen noudattaa laadunvarmistuksen periaatteita. Lisäksi on tärkeää kannustaa sidosryhmiä kehittämään ECVET-yhteistyökumppanuuksia ja -verkostoja, minkä tarkoituksena on paitsi luoda edellytykset ECVET-järjestelmän testaamiselle myös antaa esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja luoda keskinäisen luottamuksen ilmapiiri opintosuorituspisteiden tunnustamisessa ja siirtämisessä oppilaitosten välillä.

ECVET-järjestelmän suuri etu on, että se voidaan rakentaa ja sitä voidaan kehittää samantyyppisen, Euroopassa erittäin hyvin onnistuneen korkea-asteen koulutuksessa käytössä olevan ECTS-järjestelmän (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) pohjalta. ECVET-järjestelmässä pitää näin ollen ottaa huomioon ammatillisten koulutusjärjestelmien monimuotoisuus. Samasta syystä siinä painotetaan oppimistuloksia tiedon, taitojen ja osaamisen keräämiseen käytetyn ajan sijasta. Ammatillisella koulutuksella on korkeakoulutuksen ohella tärkeä osa elinikäisessä oppimisessa. Kun otetaan huomioon, että kyseiset kaksi osa-aluetta yleensä täydentävät tosiaan, valmistelijan mielestä ECVET- ja ECTS -järjestelmien pitää olla yhteensopivia, keskenään vertailukelpoisia ja toisiaan täydentäviä.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Ammatilliset koulutusjärjestelmät, jotka ovat yksi elinikäisen oppimisen tärkeimmistä toteuttamistavoista, liittyvät suoraan sekä kunkin jäsenvaltion yleissivistävään ja korkea-asteen koulutukseen että niiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan. Vaikutuksensa monialaisuudesta johtuen ne paitsi edistävät Euroopan talouden kilpailukykyä myös auttavat vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin sekä edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tasa-arvoa ja kansalaisten osallisuutta ja aktivoitumista;

Tarkistus  2

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa (Kööpenhaminan prosessi) joulukuun 19 päivänä vuonna 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja vuonna 2004 annetussa Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä raportissa painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän tärkeyttä.

(3) Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa (Kööpenhaminan prosessi) joulukuun 19 päivänä vuonna 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja vuonna 2004 annetussa Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanon edistymistä koskevassa neuvoston ja komission yhteisessä raportissa painotettiin ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän tärkeyttä, ja neuvoston ja komission vuonna 2008 antamassa yhteisessä raportissa (asiakirja 5723/08) korostettiin tarvetta ponnistella enemmän ammatillisen koulutuksen laadun ja houkuttelevuuden parantamiseksi.

Tarkistus  3

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä, jäljempänä 'ECVET-järjestelmä', jolla edistetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä parantaa kansalaisten oppimistulosten avoimuutta ja siirrettävyyttä jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä elinikäisen oppimisen rajattomalla alueella.

(5) Tämän suosituksen tarkoituksena on luoda ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä, jäljempänä 'ECVET-järjestelmä', jolla edistetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppimistulosten siirtoa, tunnustamista ja keräämistä. Tämä parantaa kansalaisten oppimistulosten avoimuutta ja kansainvälistä liikkuvuutta ja niiden siirrettävyyttä jäsenvaltioiden välillä elinikäisen oppimisen rajattomalla alueella ja myös edistää tutkintojen liikkuvuutta ja siirrettävyyttä kansallisella tasolla talouden ja työmarkkinoiden eri alojen välillä.

Tarkistus  4

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tämä suositus parantaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-asteen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta ja vertailtavuutta ja edistää näin liikkuvuutta koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

(9) Tämä suositus parantaa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusjärjestelmien ja korkea-asteen koulutukseen liittyvän eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) yhteensopivuutta, vertailtavuutta ja keskinäistä täydentävyyttä ja edistää näin liikkuvuutta koulutustasojen välillä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus  5

Ehdotus suositukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(12 a) Suositus parantaa toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista kansallisten/alueellisten tutkintoviitekehysten liittämiseen ECVET-järjestelmään.

Tarkistus  6

Ehdotus suositukseksi

Suositus 1

Komission teksti

Tarkistus

1. tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä 'ECVET-järjestelmää', liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla edistääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli ammatillisen koulutuksen alalla ja rajatonta elinikäistä oppimista,

1. tukevat ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää, jäljempänä 'ECVET-järjestelmää', liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla edistääkseen liikkuvuutta valtioiden rajojen yli sekä oppimistulosten tunnustamista ammatillisen koulutuksen alalla ja rajatonta elinikäistä oppimista;

Tarkistus  7

Ehdotus suositukseksi

Suositus 4

Komission teksti

Tarkistus

4. varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät ja yksityishenkilöt saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestelmän käytöstä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän soveltamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeelliset tiedot,

4. varmistavat, että ammatillisen koulutuksen alan sidosryhmät, myös yksityishenkilöt, saavat tietoa ja opastusta ECVET-järjestelmän käytöstä. Lisäksi on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat riittävästi ECVET-järjestelmän soveltamisesta tutkintoihin ja että toimivaltaisten viranomaisten antamissa Europass-asiakirjoissa on esitetty selkeästi tarpeelliset tiedot,

Tarkistus  8

Ehdotus suositukseksi

Aikomus 2

Komission teksti

Tarkistus

2. laatia käyttöopas ja kehittää välineitä yhteistyössä kansallisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa, kehittää asiantuntemusta ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulutuksen alalla käytetyn eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän välisen yhteensopivuuden lujittamiseksi ja tiedottaa säännöllisesti ECVET-järjestelmän kehityksestä,

2. laatia käyttöopas, kehittää välineitä ja asiantuntemusta yhteistyössä Euroopan ja kansallisen tason ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa ECVET-järjestelmän ja korkea-asteen koulutuksen alalla käytetyn eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän välisen yhteensopivuuden sekä niiden keskinäisen täydentävyyden lujittamiseksi ja tiedottaa säännöllisesti ECVET-järjestelmän kehityksestä,

Tarkistus  9

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 - 1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu tietystä osasta tutkintoon edellytettäviä tietoja, taitoja ja pätevyyksiä. Tutkinto on periaatteessa useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on suoritettu eri maissa ja ympäristöissä (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä).

1. Yksikkö on tutkinnon rakenneosa, joka koostuu tietystä osasta tutkintoon edellytettäviä tietoja, taitoja ja pätevyyksiä. Jokainen yksikkö koostuu tietystä määrästä ECVET-pisteitä. Tutkinto on periaatteessa useiden yksiköiden muodostama kokonaisuus. Opiskelija voi siis saada tutkinnon keräämällä vaaditut yksiköt, jotka on suoritettu eri maissa ja ympäristöissä (virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen yhteydessä).

Tarkistus  10

Ehdotus suositukseksi

Liite 2 - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Opintosopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ’vastaanottava oppilaitos’ on arvioinut ne hyväksytyiksi, 'kotioppilaitos' voi validoida ja tunnustaa tulokset osaksi tutkintovaatimuksia toimivaltaisen laitoksen antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

Opintosopimuksessa olisi vahvistettava, että jos opiskelija on suorittanut edellytetyt oppimistulokset ja ’vastaanottava oppilaitos’ on arvioinut ne hyväksytyiksi, 'kotioppilaitoksen' pitäisi validoida ja tunnustaa tulokset osaksi tutkintovaatimuksia toimivaltaisen laitoksen antamien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

EMPL

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.4.2008

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.6.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rolf Berend

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

24.4.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.4.2008

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

19.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.11.2008