Pranešimas - A6-0424/2008Pranešimas
A6-0424/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo

7.11.2008 - (COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Thomas Mann
Nuomonės referentas(*):
Dumitru Oprea, Kultūros ir švietimo komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

Procedūra : 2008/0070(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0424/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo

(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0180),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0162/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0424/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Gerinti ir pripažinti piliečių žinias, įgūdžius ir kompetenciją yra itin svarbu siekiant asmeninio tobulėjimo, Bendrijos konkurencingumo, užimtumo ir socialinės sanglaudos. Todėl reikėtų sudaryti geresnes sąlygas tarptautiniam darbuotojų ir besimokančių asmenų judumui ir siekti geriau tenkinti Europos darbo rinkos pasiūlos ir paklausos reikalavimus. Reikėtų nacionaliniu ir Bendrijos lygmeniu remti ir plėtoti mokymąsi visą gyvenimą, kurio galimybe galėtų pasinaudoti visi žmonės ir kuriam sienos nebūtų kliūtis, asmens formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą.

(1) Gerinti ir pripažinti piliečių žinias, įgūdžius ir kompetenciją yra itin svarbu siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo, taip pat Bendrijos konkurencingumo, užimtumo ir socialinės sanglaudos. Todėl reikėtų sudaryti geresnes sąlygas tarptautiniam darbuotojų ir besimokančių asmenų judumui ir siekti geriau tenkinti Europos darbo rinkos pasiūlos ir paklausos reikalavimus. Reikėtų Bendrijos lygmeniu remti ir plėtoti mokymąsi visą gyvenimą, kurio galimybe galėtų pasinaudoti visi žmonės ir kuriam sienos nebūtų kliūtis, asmens formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą.

Pagrindimas

Siekiama įtraukti profesinio tobulėjimo sąvoką.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Profesinio rengimo ir mokymo programos, vena iš pagrindinių mokymosi visą gyvenimą sričių, yra tiesiogiai susijusios su bendruoju švietimu ir aukštuoju mokslu bei kiekvienos valstybės narės užimtumo ir socialine politika. Šios programos daro poveikį daugeliui sektorių, skatina ne tik Europos ekonomikos konkurencingumą ir siekį patenkinti darbo rinkos poreikius, bet ir socialinę sanglaudą, lygybę ir piliečių dalyvavimą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucijoje dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje (vadinamasis Kopenhagos procesas) ir 2004 m. priimtoje bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje dėl darbo programos „Švietimas ir profesinis rengimas 2010“ įgyvendinimo pabrėžiama profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos reikšmė.

(3) 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucijoje dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje (vadinamasis Kopenhagos procesas) ir 2004 m. priimtoje bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje dėl darbo programos „Švietimas ir profesinis rengimas 2010“ įgyvendinimo pabrėžiama profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos reikšmė, o 2008 m. bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje (dokumentas 5723/08) pabrėžiama, kad būtina dėti daugiau pastangų siekiant didinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir patrauklumą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Šios rekomendacijos tikslas – parengti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kuri palengvintų tam tikros kvalifikacijos siekiančių asmenų mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą. Tai pagerins piliečių mokymosi rezultatų skaidrumą ir perkeliamumą valstybėse narėse ir tarp jų mokymosi visą gyvenimą erdvėje be sienų.

(5) Šios rekomendacijos tikslas – parengti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kuri palengvintų tam tikros kvalifikacijos siekiančių asmenų įvertintų mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą. Tai pagerins bendrą supratimą apie piliečių mokymosi rezultatus ir jų skaidrumą, tarptautinį judumą bei perkeliamumą tarp valstybių narių ir tam tikrais atvejais pačiose valstybėse narėse mokymosi visą gyvenimą erdvėje be sienų ir kvalifikacijų judumą bei perkeliamumą įvairiuose ekonomikos ir darbo rinkos sektoriuose nacionaliniu lygiu; be to, tai prisidės prie Europos šalių bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje raidos ir plėtros.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) ECVET taikomas visiems mokymosi rezultatams, kurie gali būti kaupiami šviečiantis ir mokantis įvairiais būdais, o vėliau perkeliami ir pripažįstami. Taigi šia rekomendacija prisidedama prie platesnių mokymosi visą gyvenimą skatinimo tikslų, didinamos darbuotojų ir besimokančių asmenų galimybės įsidarbinti, judumas ir socialinė įtrauktis, švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas, lanksčių ir individualizuotų profesinio mokymo būdų plėtotė, skatinamos švietimo, mokymo, užimtumo ir individualių poreikių sąsajos bei formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi ryšiai, pripažįstami visą gyvenimą ir per visą profesinę karjerą kaupiami mokymosi rezultatai.

(7) ECVET taikomas visiems mokymosi rezultatams, kurie gali būti kaupiami šviečiantis ir mokantis įvairiais būdais ir visais Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos (toliau – EKS) lygmenimis, o vėliau perkeliami ir pripažįstami. Taigi šia rekomendacija prisidedama prie platesnių mokymosi visą gyvenimą skatinimo tikslų, didinamos darbuotojų ir besimokančių asmenų galimybės įsidarbinti, judumas ir socialinė įtrauktis. Ji visų pirma palengvina lanksčių ir individualizuotų profesinio mokymo būdų plėtotę bei mokymosi rezultatų, sukauptų neformalaus ir savaiminio mokymosi būdais, pripažinimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Ši rekomendacija turėtų padėti derinti ir lyginti profesinio mokymo kreditų sistemas ir aukštajam mokslui taikomą Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir drauge gerinti galimybes judėti iš vieno švietimo lygmens į kitą vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

(9) Ši rekomendacija turėtų padėti derinti ir lyginti, ir papildyti profesinio mokymo kreditų sistemas ir aukštajam mokslui taikomą Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir drauge gerinti galimybes judėti iš vieno švietimo lygmens į kitą vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų įteisinimą reikėtų remti vadovaujantis 2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadomis dėl bendrųjų Europos principų nustatant ir įteisinant neformalų ir savaiminį mokymąsi.

(10) Neformalaus ir savaiminio mokymosi įvertintų rezultatų įteisinimą reikėtų remti vadovaujantis 2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadomis dėl bendrųjų Europos principų nustatant ir įteisinant neformalų ir savaiminį mokymąsi.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12a) Ši rekomendacija turėtų padėti įtraukti kompetentingas vietos ir regionų institucijas į nacionalinių ir regionų kvalifikacijos sistemų susiejimo su Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) procesą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Atsižvelgiant į EB sutarties 149 ir 150 straipsnius ECVET pradedama taikyti ir taikoma savanoriškai, todėl tai gali būti daroma tik laikantis esamų nacionalinių teisės aktų ir taisyklių. Ši rekomendacija atitinka subsidiarumo principą, nes paremiama ir papildoma valstybių narių veikla, palengvinamas jų bendradarbiavimas, didinamas skaidrumas, skatinamas judumas ir mokymasis visą gyvenimą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

1 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. remti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kaip numatyta 1 ir 2 prieduose, kad būtų palengvintas tarptautinis judumas profesinio mokymo srityje ir sudarytos geresnės sąlygos mokytis visą gyvenimą, o sienos nebūtų kliūtis;

1. remti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą, kaip numatyta 1 ir 2 prieduose, visais Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenimis, kad būtų palengvintas tarptautinis judumas ir mokymosi rezultatų pripažinimas profesinio mokymo srityje ir sudarytos geresnės sąlygos mokytis visą gyvenimą, o sienos nebūtų kliūtis;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. nuo 2012 m. pradėti naudoti ECVET, visų pirma priimant laipsniško šios sistemos taikymo profesiniam mokymui ir kvalifikacijoms priemones, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kad būtų galima perkelti, pripažinti ir kaupti asmens mokymosi rezultatus, gautus mokantis formaliu, neformaliu ir savaiminiu būdu;

2. pradėti naudoti ECVET, visų pirma priimant šios sistemos bandymo, kuo greitesnės taikymo pradžios ir laipsniško taikymo nuo 2012 m. EKS 1–8 lygmenų profesiniam mokymui ir kvalifikacijoms priemones, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kad būtų galima perkelti, pripažinti ir kaupti asmens mokymosi rezultatus, gautus mokantis formaliu, o atitinkamais atvejais – neformaliu ir savaiminiu būdais;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

3 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. remti ECVET bandymui, įgyvendinimui ir skatinimui skirtų nacionalinių ir Europos partnerysčių ir tinklų, kuriuose dalyvautų kompetentingos institucijos, valdžios institucijos, socialiniai partneriai, sektorių atstovai ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai, plėtotę;

3. remti ECVET bandymui, įgyvendinimui ir skatinimui skirtų nacionalinių ir Europos partnerysčių ir tinklų, kuriuose dalyvautų už kvalifikaciją ir diplomus atsakingos institucijos, profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos atitinkamos suinteresuotosios šalys, plėtotę;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

4 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. užtikrinti profesinio mokymo srityje veikiančioms suinteresuotosioms šalims ir pavieniams asmenims galimybę gauti su ECVET susijusią informaciją ir pagalbą. Be to, užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tinkamai viešintų ECVET taikymą kvalifikacijoms ir kad susijusiuose kompetentingų institucijų išduotuose Europaso dokumentuose būtų pateikiama aiški aktuali informacija;

4. užtikrinti profesinio mokymo srityje veikiančioms suinteresuotosioms šalims, įskaitant pavienius asmenis, galimybę gauti su ECVET susijusią informaciją ir pagalbą. Be to, užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tinkamai viešintų ECVET taikymą kvalifikacijoms ir kad susijusiuose kompetentingų institucijų išduotuose Europaso dokumentuose būtų pateikiama aiški aktuali informacija;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. bendradarbiaujant su nacionaliniais ir Europos ekspertais ir vartotojais, parengti vartotojo vadovą ir priemones, gilinti žinias, susijusias su ECVET ir aukštajam mokslui taikomos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos suderinamumu, reguliariai teikti informaciją apie ECVET plėtotę;

2. parengti vartotojo vadovą, priemones ir gilinti žinias, susijusias su ECVET ir aukštajam mokslui taikomos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos suderinamumu ir papildymu, nacionaliniu ir Europos lygiu bendradarbiaujant su profesinio mokymo paslaugų teikėjais bei aukštojo mokslo ekspertais ir vartotojais, taip pat reguliariai teikti informaciją apie ECVET plėtotę;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

4 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. stebėti ir kontroliuoti vykdomą veiklą, visų pirma atnaujinant informacinę medžiagą, o nuo šios rekomendacijos priėmimo praėjus ketveriems metams, įvertinti bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis vykdytą veiklą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus pateikti šios rekomendacijos įvertinimą ir galimus pakeitimus.

4. stebėti ir kontroliuoti vykdomą veiklą suteikiant prieigą prie šios rekomendacinės medžiagos visiems suinteresuotiems piliečiams, o nuo šios rekomendacijos priėmimo praėjus penkeriems metams ir įvertinus bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis vykdytą veiklą ir atliktus bandymus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus – galutinės rekomendacijos įvertinimą ir pakeitimus, susijusius su techninių priedų ir informacinės medžiagos atnaujinimu.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 priedo 1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vienetas – kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį sudaro žinios, įgūdžiai ir kompetencija, kurių reikia tam tikrai kvalifikacijai įgyti. Iš esmės kvalifikacija įgyjama kaupiant mokymosi rezultatų vienetus, ją sudaro šių vienetų rinkinys. Taigi besimokantis asmuo gali įgyti tam tikrą kvalifikaciją sukaupęs reikalaujamą vienetų skaičių, šie vienetai gali būti gauti skirtingose šalyse ir skirtingoje – formalaus, neformalaus arba savaiminio – mokymosi aplinkoje.

1. Vienetas – kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį sudaro žinios, įgūdžiai ir kompetencija, kurių reikia tam tikrai kvalifikacijai įgyti. Kiekvienas vienetas susijęs su tam tikru skaičiumi ECVET kreditų. Iš esmės kvalifikacija įgyjama kaupiant mokymosi rezultatų vienetus, ją sudaro šių vienetų rinkinys. Taigi besimokantis asmuo gali įgyti tam tikrą kvalifikaciją sukaupęs reikalaujamą vienetų skaičių, šie vienetai gali būti gauti skirtingose šalyse ir skirtingoje – formalaus, neformalaus arba savaiminio – mokymosi aplinkoje.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 priedo 3 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokymosi sutartyje turėtų būti numatyta, kad besimokančiam asmeniui sukaupus numatytus mokymosi rezultatus ir priimančiajai institucijai juos teigiamai įvertinus, siunčiančioji institucija gali juos įteisinti ir pripažinti kaip reikalavimų, keliamų tam tikrai kvalifikacijai įgyti, dalį, vadovaudamasi kompetentingos institucijos nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.

Mokymosi sutartyje turėtų būti numatyta, kad besimokančiam asmeniui sukaupus numatytus mokymosi rezultatus ir priimančiajai institucijai juos teigiamai įvertinus, siunčiančioji institucija turėtų juos įteisinti ir pripažinti kaip reikalavimų, keliamų tam tikrai kvalifikacijai įgyti, dalį, vadovaudamasi kompetentingos institucijos nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.

AIŠKINAMOJI DALIS

Vykstant globalizacijai ES ekonominiam ir socialinės erdvės konkurencingumui kyla nauji iššūkiai. Įgyti gebėjimai ir kompetencija patiria naujų išbandymų, todėl turi būti nuolat atnaujinami. Siekiant paversti ES konkurencinga visame pasaulyje švietimo politikos srityje, turi būti sumažintas mokyklos nebaigusių jaunuolių skaičius, didinamos paskatos mokytis visą gyvenimą ir gerinama aukštųjų mokyklų bei profesinio mokymo sąveika. Siekiant užtikrinti galimybes įsidarbinti jau mokantis profesijos turi būti kaupiama mokymosi užsienyje patirtis. Europos ekonomikai vis labiau reikia užsienio kalbų mokančių specialistų, sukaupusių profesinės patirties užsienyje, kurie galėtų bendradarbiauti su užsienio kolegomis ir klientais. Viena vertus, pastebimas didelis susidomėjimas tarptautiniu judumu kaip švietimo ir mokymo dalimi, antra vertus, egzistuoja didelės kliūtys: mokantis užsienyje sukaupti rezultatai negali būti tinkamai nustatyti, įteisinti ir pripažinti; valstybėse narėse kvalifikacija įgyjama ir apibrėžiama skirtingais būdais; dvišaliai susitarimai gali apsunkinti palyginamumą su kitomis sistemomis; švietimo įstaigos ir nacionalinės bei regioninės institucijos dažnai nepakankamai bendradarbiauja. Planuojama Europos kreditų sistema profesinio švietimo ir mokymo srityje (angl. ECVET) prisidės prie tarpvalstybinio darbuotojų judumo palengvinimo ir užtikrins skaidrumą užsienyje įgyjant profesinę kvalifikaciją.

ECVET kūrimo etapai

Siekiant Lisabonos strategijos (2000 m. kovo mėn.) tikslų – ekonominio augimo, konkurencingumo, užimtumo ir socialinės sanglaudos – profesinio švietimo ir mokymo kokybės gerinimas atlieka pagrindinį vaidmenį. Be to, Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad skaidresnės kvalifikacijos ir mokymasis visą gyvenimą yra du svarbiausi dalykai prisitaikant prie žinių visuomenės reikmių. 2001 m. Briugėje nutarta intensyvinti Europos bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje. 2002 m. kovo mėn. viršūnių susitikime Barselonoje padėti pamatai tarptautiniam kreditų pripažinimui profesinio mokymo srityje, kurie orientuojami į studijų rezultatų pripažinimą taikant Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą (angl. ECTS). 2002 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė rezoliuciją („Kopenhagos procesą“), kurioje teikiamas prioritetas profesinio lavinimo ir mokymo kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos įdiegimui. Joje pirmiausia atsižvelgiama į skaidrumo, palyginamumo, perkeliamumo ir pripažinimo kriterijus.

ECVET – viena iš kelių švietimo iniciatyvų Europos lygiu. Ji turi sukurti sąveiką tarp profesinio ir aukštojo lavinimo. Kitos iniciatyvos yra Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS), EUROPASS (skaidrumo skatinimas kvalifikacijų ir kompetencijos srityje), „Europos mobilumo kokybės chartija“ (angl. EQCN) ir Europos kvalifikacijų sąranga mokymuisi visą gyvenimą (angl. EQR), kuriai pranešėjas 2006 m. parengė Europos Parlamento EQR iniciatyvinį pranešimą.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Pranešėjas pritaria tam, kad buvo įtraukti ekspertai, atsižvelgta į jų veiklą darbo grupėse ir konsultacijas bei tyrimo darbų parengimą. Šiuose darbuose ECVET vertinama kaip prasminga priemonė optimaliai pritaikyti profesinio mokymo sistemas kiekvieno asmens poreikiams ir darbo rinkos reikalavimams. Tam reikia atsižvelgti į nacionalines ir regionines ypatybes bei praktinį pritaikomumą Europos darbuotojams ir įmonėms, šios priemonės naudotojams. Pranešėjo atliktos konsultacijos patvirtina įspūdį, kad nėra pakankamai įsisąmoninta nei praktikai artimo mokymo bendradarbiaujant mokykloms ir įmonėms (pvz., Vokietijos dviguba sistema) reikšmė šalyse, kuriose dominuoja mokymasis mokyklose, nei didelės specialistų, laiko ir finansinės sąnaudos siekiant įgyti aukštos kokybės profesinę papildomą kvalifikaciją – pvz., Vokietijos amatų rūmų suteikiamą kvalifikaciją ar pripažinimą aukštos kvalifikacijos verslo administratoriumi. Konsultacijų apie ECVET rezultatai aptarti ES pirmininkaujant Vokietijai 2007 m. birželio mėn. konferencijoje Miunchene, kurioje dalyvavo pranešėjas.

Kreditų sistemos tikslai

ECVET – metodinė struktūra, kurioje pristatomos įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencija remiantis mokymosi rezultatais, skiriami ir kvalifikacijos kontekste parodomi kreditai. Kreditus turi būti įmanoma savanoriškai perkelti iš vienos profesinės kvalifikacijos sistemos į kitą, ypač formaliojo mokymo srityje. Taikant ir skiriant kreditus dar egzistuoja daug ginčytinų aspektų. Todėl besimokančiam asmeniui turi būti sudaryta galimybė palaipsniui sukaupti nustatytus mokymosi vienetus ir gauti už juos kreditus, tuomet pagal kreditų skaičių sudaryti iš tų vienetų išsamų kompetencijos profilį, o laikantis tam tikrų sąlygų jo kompetenciją prilyginti oficialiai pripažįstamam egzaminui. Automatiškai kaupiant dalines kvalifikacijas sukuriama bendroji kvalifikacija prieštarauja valstybių narių įprastai praktikai, kurioje egzistuoja viena nedaloma profesinio mokymo strategija ir vadinamasis „profesinis principas“, pagal kurį numatomas baigiamasis egzaminas.

Siekdami sukurti veiksmingą sistemą šio proceso dalyviai turi įsipareigoti laikytis kokybės užtikrinimo kriterijų. Turi būti užtikrinta, kad profesinis švietimas ir mokymas nebūtų priverstinai dalomas į modulius ir kad pripažintos profesijos nebūtų išskaidytos į smulkesnius darinius.

ECVET yra pagrįsta kreditais, kurie labai skiriasi dėl įvairių nacionalinių profesinio mokymo sistemų. Turi būti priimtas švietimo įstaigų, įmonių ir nacionalinių institucijų susitarimas, kuriame dalyvautų kuo daugiau suinteresuotųjų šalių. Projektas bus sėkmingas tik grindžiant bendradarbiavimą pasitikėjimu. Valstybėse narėse Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu turi būti sukurtos tvarios partnerystės ir tinklai, pagrįsti jau egzistuojančiomis struktūromis.

Pripažįstant ECVET svarbiausia yra jos savanoriškas pobūdis. Suinteresuotosios šalys neturi būti įpareigojamos teisės aktų. Būtina atsižvelgti į derinimo draudimą Sutarties 149 ir 150 straipsniuose; reikėtų vengti nacionalinių kvalifikacijos sistemų sulyginimo. Be to, negali būti prieštaraujama įprastai mokymo praktikai ir egzistuojančioms nacionalinėms taisyklėms valstybėse narėse; būtina išsaugoti švietimo sistemų įvairovę. Geriausia patirtis ir pagrįsta praktika turi paspartinti šio proceso dinamiką.

ECVET yra ilgalaikis projektas, kuris turi būti plėtojamas kaip nuolatinis procesas. Praėjus ketveriems metams po rekomendacijos priėmimo ES Komisija pateiks ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie sukauptą patirtį ir laukiamą poveikį. Todėl būtina įtraukti į šį procesą įvairias suinteresuotąsias šalis – sistemos naudotojus ir jų atstovus.

ECVET gali ženkliai prisidėti siekiant EQR tikslų. Ji skatina tarptautinį judumą, galimybę mokytis visą gyvenimą profesinio mokymo srityje. Besimokančiam asmeniui ji padėtų pasirinkti individualią karjeros galimybę. Įdiegus ECVET bus sukurta didelė pridėtinė vertė Europai ir įneštas reikšmingas indėlis į Europos darbo rinkos kūrimą bei užtikrinta Europos ateitis.

Pranešėjas rekomenduoja:

· Palaipsniui ir remiantis praktika įdiegti ECVET savanoriškai dalyvaujant valstybėms narėms; bendru sutarimu ir atsižvelgiant į nacionalines ypatybes turi būti sukurta struktūra šiai sistemai įgyvendinti.

· Nustatyti aiškius kriterijus siekiant užtikrinti svarbą, skaidrumą, palyginamumą ir abipusį pasitikėjimą; būtinas bendras visai Europai kokybinis pagrindas skiriant kreditus.

· Tose valstybėse narėse, kuriose kvalifikacija įgyjama išlaikius baigiamąjį egzaminą, neturėtų būti nustatoma taisyklė, kad kvalifikacija įgyjama tik sukaupiant būtiną mokymosi vienetų skaičių.

· Išplėsti ES Komisijos numatytą ECVET įdiegimo tvarkaraštį; atrodo, kad nerealu šią sistemą įdiegti iki 2012 m. Turėtų būti numatytas bandomasis laikotarpis, kad į sistemos plėtotę būtų galima įtraukti praktinę patirtį; tačiau reikėtų vengti sąmoningo delsimo.

· Paruošti ECVET naudotojo gaires. Toks praktinis vadovas turi būti kuo greičiau parengtas.

· Apriboti administracines ECVET diegimo pastangas. Ataskaitos turi būti aiškios ir paprastos struktūros, kad jos būtų suprantamos ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, ir mažesnėms įstaigoms. Be to, užuot kūrus didelę platformą Europos lygiu turėtų būti remiamasi jau sėkmingai bendradarbiaujančiomis institucijomis, partnerystėmis ir tinklais.

· Siekiant Lisabonos tikslų sukurti lanksčią, žiniomis pagrįstą ekonominę erdvę ECVET sistema turi būti atvira ir naudinga kitoms sistemoms už ES ribų.

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (*) (7.10.2008)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos sukūrimo
(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Nuomonės referentas (*): Dumitru Oprea

(*)       Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

A. Trumpa suvestinė

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje siūloma sukurti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET) siekiant skatinti įvairiose mokymosi aplinkose ar šalyse pasiektų mokymosi rezultatų skaidrumą, perkeliamumą ir pripažinimą.

Europos švietimo, profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemų įvairovė ir netgi fragmentiškumas, taip pat nepakankamas įvairių rinkos dalyvių (paslaugų teikėjų, valdžios institucijų ir kt.) bendradarbiavimas – didelė kliūtis europiečių judumui mokantis visą gyvenimą. Aukštojo mokslo srityje judumą paskatino Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos sukūrimas, todėl tikimasi pasiekti panašių rezultatų sukūrus panašią profesinio mokymo sistemą.

Atsižvelgiant į tai, pagal šią rekomendaciją ECVET veiktų kaip metodologinė kvalifikacijų aprašų sistema, kurioje naudojami mokymosi vienetai ir taškai, kad būtų galima perkelti ir kaupti mokymosi rezultatus. Pagal ECVET nesiekiama ir nereikalaujama suvienodinti kvalifikacijų ir profesinio mokymo sistemų. Pagal ją veikiau siekiama didesnio palyginamumo ir suderinamumo, be to, ECVET galima taikyti visiems Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą (EKS) orientaciniams lygmenims. Valstybės narės savanoriškai taikys rekomendaciją nuo 2012 m.

ECVET sistema grindžiama šiais trimis pagrindiniais principais:

· sukurti kvalifikacijų aprašų sistemą, kurioje naudojami mokymosi vienetai, kad būtų galima kaupti ir perkelti mokymosi rezultatus;

· sukurti sistemą, pagal kurią už profesinio mokymosi rezultatus būtų galima gauti tam tikrą skaičių kreditų, kurie galėtų būti įteisinami, kaupiami ir perkeliami iš vienos mokymosi aplinkos į kitą ar iš vienos šalies į kitą;

· skatinti institucijų, valdžios institucijų ir kitų profesinio mokymo srityje veikiančių suinteresuotųjų šalių tinklus ir partnerystę, siekiant plėtoti abipusį pasitikėjimą ir įforminti tokią partnerystę susitarimo memorandumais (suinteresuotųjų šalių susitarimai).

Rekomendacijoje valstybės narės raginamos nuo 2012 m. pradėti naudoti ECVET, visų pirma priimant laipsniško šios sistemos taikymo profesiniam mokymui ir kvalifikacijoms priemones, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kad būtų galima perkelti, pripažinti ir kaupti asmens mokymosi rezultatus, gautus mokantis formaliu, neformaliu ir savaiminiu būdu.

B. Nuomonės referento pastabos

Nuomonės referentas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad bendras įsipareigojimas laikytis kokybės užtikrinimo principų yra privalomas siekiant sėkmingai įgyvendinti ECVET. Be to, taip pat svarbu skatinti suinteresuotąsias šalis kurti ECVET partnerystę ir tinklus, siekiant ne tik įtvirtinti ECVET tikrinimo sistemą, bet ir užtikrinti, kad minėtoji partnerystė ir tinklai taptų pažangiosios patirties pavyzdžiais ir būtų skatinamas abipusis pasitikėjimas pripažįstant kreditus ir perkeliant juos iš vienos institucijos į kitą.

Didelis ECVET sistemos privalumas yra tai, kad ji gali būti sukurta ir tobulinama vadovaujantis panašia itin sėkminga europine patirtimi – aukštajam mokslui taikoma Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS). Taigi kuriant ECVET taip pat turi būti atsižvelgiama į didelę įvairovę profesinio mokymo rinkoje. Dėl šios priežasties didesnis dėmesys skiriamas mokymosi rezultatams, o ne laikotarpiui, per kurį buvo įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencija.

Profesinis mokymas ir aukštasis mokslas yra labai svarbi mokymosi visą gyvenimą dalis. Atsižvelgdamas į tai, kad šios dvi sritys papildo viena kitą, nuomonės referentas norėtų pabrėžti poreikį, jog ECVET ir ECTS derėtų, būtų palyginamos ir viena kitą papildytų.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Profesinio mokymo programos, viena iš pagrindinių mokymosi visą gyvenimą priemonių, yra tiesiogiai susijusios su bendruoju švietimu ir aukštuoju mokslu bei kiekvienos valstybės narės užimtumo ir socialine politika. Šios programos daro poveikį daugeliui sektorių: jos ne tik skatina Europos ekonomikos konkurencingumą ir padeda patenkinti darbo rinkos poreikius, bet ir skatina socialinę sanglaudą, lygybę ir piliečių dalyvavimą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucijoje dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje (vadinamasis Kopenhagos procesas) ir 2004 m. priimtoje bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje dėl darbo programos „Švietimas ir profesinis rengimas 2010“ įgyvendinimo pabrėžiama profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos reikšmė.

(3) 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos rezoliucijoje dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje (vadinamasis Kopenhagos procesas) ir 2004 m. priimtoje bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje dėl darbo programos „Švietimas ir profesinis rengimas 2010“ įgyvendinimo pabrėžiama profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos reikšmė, o 2008 m. bendroje Tarybos ir Komisijos ataskaitoje (dokumentas 5723/08) pabrėžiama, kad būtina dėti daugiau pastangų siekiant didinti profesinio mokymo kokybę ir patrauklumą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Šios rekomendacijos tikslas – parengti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kuri palengvintų tam tikros kvalifikacijos siekiančių asmenų mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą. Tai pagerins piliečių mokymosi rezultatų skaidrumą ir perkeliamumą valstybėse narėse ir tarp jų mokymosi visą gyvenimą erdvėje be sienų.

(5) Šios rekomendacijos tikslas – parengti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kuri palengvintų tam tikros kvalifikacijos siekiančių asmenų mokymosi rezultatų perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą. Tai pagerins piliečių mokymosi rezultatų skaidrumą, tarptautinį judumą ir perkeliamumą valstybėse narėse mokymosi visą gyvenimą erdvėje be sienų, taip pat padidins kvalifikacijų judumą ir perkeliamumą įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir darbo rinkoje nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Ši rekomendacija turėtų padėti derinti ir lyginti profesinio mokymo kreditų sistemas ir aukštajam mokslui taikomą Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir drauge gerinti galimybes judėti iš vieno švietimo lygmens į kitą vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

(9) Ši rekomendacija turėtų padėti derinti, lyginti ir papildyti profesinio mokymo kreditų sistemas ir aukštajam mokslui taikomą Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir drauge gerinti galimybes judėti iš vieno švietimo lygmens į kitą vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12a) Ši rekomendacija turėtų palengvinti kompetentingų vietos ir regionų institucijų dalyvavimą susiejant nacionalines ir regionų kvalifikacijos sistemas su ECVET.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

1 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. remti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kaip numatyta 1 ir 2 prieduose, kad būtų palengvintas tarptautinis judumas profesinio mokymo srityje ir sudarytos geresnės sąlygos mokytis visą gyvenimą, o sienos nebūtų kliūtis;

1. remti Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (toliau – ECVET), kaip numatyta 1 ir 2 prieduose, kad būtų palengvintas tarptautinis judumas ir mokymosi rezultatų pripažinimas profesinio mokymo srityje ir sudarytos geresnės sąlygos mokytis visą gyvenimą, o sienos nebūtų kliūtis;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

4 rekomendacija

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. užtikrinti profesinio mokymo srityje veikiančioms suinteresuotosioms šalims ir pavieniams asmenims galimybę gauti su ECVET susijusią informaciją ir pagalbą. Be to, užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tinkamai viešintų ECVET taikymą kvalifikacijoms ir kad susijusiuose kompetentingų institucijų išduotuose Europaso dokumentuose būtų pateikiama aiški aktuali informacija;

4. užtikrinti profesinio mokymo srityje veikiančioms suinteresuotosioms šalims, tarp jų ir pavieniams asmenims, galimybę gauti su ECVET susijusią informaciją ir pagalbą. Be to, užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tinkamai viešintų ECVET taikymą kvalifikacijoms ir kad susijusiuose kompetentingų institucijų išduotuose Europaso dokumentuose būtų pateikiama aiški aktuali informacija;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 ketinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. bendradarbiaujant su nacionaliniais ir Europos ekspertais ir vartotojais, parengti vartotojo vadovą ir priemones, gilinti žinias, susijusias su ECVET ir aukštajam mokslui taikomos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos suderinamumu, reguliariai teikti informaciją apie ECVET plėtotę;

2. parengti vartotojo vadovą, priemones ir gilinti žinias, susijusias su ECVET ir aukštajam mokslui taikomos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos suderinamumu ir papildomumu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis bendradarbiaujant su profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ekspertais ir šių paslaugų vartotojais, taip pat reguliariai teikti informaciją apie ECVET plėtotę;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vienetas – kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį sudaro žinios, įgūdžiai ir kompetencija, kurių reikia tam tikrai kvalifikacijai įgyti. Iš esmės kvalifikacija įgyjama kaupiant mokymosi rezultatų vienetus, ją sudaro šių vienetų rinkinys. Taigi besimokantis asmuo gali įgyti tam tikrą kvalifikaciją sukaupęs reikalaujamą vienetų skaičių, šie vienetai gali būti gauti skirtingose šalyse ir skirtingoje – formalaus, neformalaus arba savaiminio – mokymosi aplinkoje.

1. Vienetas – kvalifikacijos sudedamoji dalis. Jį sudaro žinios, įgūdžiai ir kompetencija, kurių reikia tam tikrai kvalifikacijai įgyti. Kiekvienas vienetas susijęs su tam tikru ECVET kreditų skaičiumi. Iš esmės kvalifikacija įgyjama kaupiant mokymosi rezultatų vienetus, ją sudaro šių vienetų rinkinys. Taigi besimokantis asmuo gali įgyti tam tikrą kvalifikaciją sukaupęs reikalaujamą vienetų skaičių, šie vienetai gali būti gauti skirtingose šalyse ir skirtingoje – formalaus, neformalaus arba savaiminio – mokymosi aplinkoje.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl rekomendacijos

2 priedo 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokymosi sutartyje turėtų būti numatyta, kad besimokančiam asmeniui sukaupus numatytus mokymosi rezultatus ir priimančiajai institucijai juos teigiamai įvertinus, siunčiančioji institucija gali juos įteisinti ir pripažinti kaip reikalavimų, keliamų tam tikrai kvalifikacijai įgyti, dalį, vadovaudamasi kompetentingos institucijos nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.

Mokymosi sutartyje turėtų būti numatyta, kad besimokančiam asmeniui sukaupus numatytus mokymosi rezultatus ir priimančiajai institucijai juos teigiamai įvertinus, siunčiančioji institucija turėtų juos įteisinti ir pripažinti kaip reikalavimų, keliamų tam tikrai kvalifikacijai įgyti, dalį, vadovaudamasi kompetentingos institucijos nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)

Nuorodos

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

24.4.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

19.6.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Svarstymas komitete

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Rolf Berend

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. ECVET)

Nuorodos

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.4.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

24.4.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

24.4.2008

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

19.6.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Svarstymas komitete

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Pateikimo data

7.11.2008