RAPORT referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui Sistem European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET)

7.11.2008 - (COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Raportor: Thomas Mann
Raportor pentru aviz (*):
Dumitru Oprea, Comisia pentru cultură şi educaţie
(*) Comisia asociată – articolul 47 din Regulamentul de procedură

Procedură : 2008/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0424/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui Sistem European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0180),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0162/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0424/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de recomandare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dezvoltarea şi recunoaşterea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor cetăţenilor sunt fundamentale pentru dezvoltarea individuală, competitivitatea, forţa de muncă şi coeziunea socială în Comunitate. În această privinţă, acestea trebuie să faciliteze mobilitatea transnaţională a lucrătorilor şi cursanţilor şi să contribuie la respectarea cerinţelor cererii şi ofertei pe piaţa europeană a muncii. Participarea tuturor la învăţarea de-a lungul vieţi fără frontiere, transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor învăţării unui individ dobândite în contexte formale, non-formale şi informale trebuie în consecinţă promovate şi îmbunătăţite la nivel naţional şi comunitar.

(1) Dezvoltarea şi recunoaşterea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor cetăţenilor sunt fundamentale pentru dezvoltarea personală şi profesională a acestora, precum şi pentru competitivitatea, forţa de muncă şi coeziunea socială în Comunitate. În această privinţă, acestea trebuie să faciliteze mobilitatea transnaţională a lucrătorilor şi cursanţilor şi să contribuie la respectarea cerinţelor cererii şi ofertei pe piaţa europeană a muncii. Participarea tuturor la învăţarea continuă nelimitată, transferul, recunoaşterea şi acumularea rezultatelor învăţării unei persoane dobândite în contexte formale, non‑formale şi informale trebuie în consecinţă promovate şi îmbunătăţite la nivel comunitar.

Justificare

Prezentul amendament vizează includerea noţiunii de dezvoltare profesională.

Amendamentul  2

Propunere de recomandare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sistemele de educaţie şi formare profesională, unul dintre principalele mijloace pentru educaţia continuă, sunt direct legate de învăţământul general şi superior, precum şi de politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă ale fiecărui stat membru. Prin impactul lor transsectorial, promovează nu numai competitivitatea economiei europene, ajutând la satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă, ci şi coeziunea socială, egalitatea, participarea şi implicarea cetăţenilor.

Amendamentul  3

Propunere de recomandare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezoluţia Consiliului din 19 decembrie 2002 privind promovarea intensificării cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale („Procesul Copenhaga”) şi Raportul Comun al Consiliului şi Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru Educaţie şi Formare 2010 adoptat în 2004 subliniază importanţa unui sistem de credite pentru educaţie şi formare profesională.

(3) Rezoluţia Consiliului din 19 decembrie 2002 privind promovarea intensificării cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale („Procesul Copenhaga”) şi Raportul Comun al Consiliului şi Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru Educaţie şi Formare 2010 adoptat în 2004 subliniază importanţa unui sistem de credite pentru educaţia şi formarea profesională, în timp ce raportul comun al Consiliului şi Comisiei din 2008 (documentul 5723/08) subliniază necesitatea intensificării eforturilor în vederea îmbunătăţirii calităţii şi atractivităţii educaţiei şi a formării profesionale.

Amendamentul  4

Propunere de recomandare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Scopul prezentei recomandări este de a institui Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) care vizează facilitarea transferului, recunoaşterii şi acumulării rezultatelor învăţării indivizilor care doresc să obţină o calificare. Acest aspect va îmbunătăţi transparenţa şi portabilitatea rezultatelor învăţării cetăţenilor între statele membre şi în interiorul acestora în domeniul învăţării de-a lungul vieţii fără frontiere.

(5) Scopul prezentei recomandări este de a institui Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) care vizează facilitarea transferului, recunoaşterii şi acumulării rezultatelor evaluate ale învăţării persoanelor care doresc să obţină o calificare. Acest aspect va îmbunătăţi modul în care sunt înţelese în general rezultatele învăţării cetăţenilor, transparenţa acestora, mobilitatea transnaţională şi transferabilitatea lor între statele membre şi, dacă este cazul, în interiorul acestora, într-un cadru nelimitat al învăţării continue, precum şi mobilitatea şi transferabilitatea calificărilor la nivel naţional între diversele sectoare ale economiei şi în interiorul pieţei forţei de muncă; de asemenea, acest sistem va contribui la dezvoltarea şi extinderea cooperării europene în domeniul învăţământului şi al formării.

Amendamentul  5

Propunere de recomandare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sistemul ECVET este aplicabil tuturor rezultatelor învăţării care trebuie, în principiu, realizate prin intermediul unei varietăţi de traiectorii educaţionale şi de învăţare şi pot fi apoi transferate şi recunoscute. Prin urmare, prezenta recomandare contribuie la obiectivele de promovare a învăţării de-a lungul vieţii şi de intensificare a angajărilor, a mobilităţilor şi a includerii sociale a lucrătorilor şi cursanţilor, la modernizarea sistemelor educaţionale şi de formare, la dezvoltarea unor traiectorii VET flexibile şi individualizate, la legătura dintre educaţie, formare, angajare şi necesităţile individului, la construirea relaţiilor dintre învăţarea formală, non-formală şi informală şi la recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin experienţa de viaţă şi cea ocupaţională.

(7) Sistemul ECVET este aplicabil tuturor rezultatelor învăţării care ar trebui, în principiu, realizate prin intermediul a numeroase traiectorii educaţionale şi de învăţare la toate nivelurile Cadrului European al Calificărilor pentru învăţarea continuă (denumit în continuare „EQR”) şi apoi transferate şi recunoscute. Prin urmare, prezenta recomandare contribuie la obiectivele mai generale de promovare a învăţării continue şi de intensificare a angajărilor, a deschiderii faţă de mobilitate şi a includerii sociale a lucrătorilor şi a cursanţilor. Aceasta facilitează mai ales dezvoltarea unor traiectorii flexibile şi individualizate şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţarea non‑formală şi informală.

Amendamentul  6

Propunere de recomandare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prezenta recomandare trebuie să faciliteze compatibilitatea şi comparabilitatea între sistemele de credite utilizate în VET şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) utilizat în învăţământul superior şi trebuie, prin urmare, să contribuie la o permeabilitate mai ridicată între nivelurile educaţionale şi de formare, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale.

(9) Prezenta recomandare ar trebui să faciliteze compatibilitatea, comparabilitatea şi complementaritatea sistemelor de credite utilizate în VET şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) utilizat în învăţământul superior şi ar trebui, prin urmare, să contribuie la o permeabilitate mai ridicată între nivelurile educaţionale şi de formare, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale.

Amendamentul  7

Propunere de recomandare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale trebuie promovată în conformitate cu concluziile Consiliului privind principiile europene comune pentru identificarea şi validarea învăţării non-formale şi informale din 28 mai 2004.

(10) Validarea rezultatelor evaluate ale învăţării non-formale şi informale ar trebui promovată în conformitate cu concluziile Consiliului din 28 mai 2004 privind principiile europene comune de identificare şi validare a învăţării non‑formale şi informale.

Amendamentul  8

Propunere de recomandare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12a) Prezenta recomandare ar trebui să faciliteze implicarea autorităţilor locale şi regionale competente în procesul de apropiere a cadrelor naţionale/regionale ale calificărilor cu sistemul ECVET.

Amendamentul  9

Propunere de recomandare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Introducerea şi punerea în aplicare a ECVET sunt, conform articolelor 149 şi 150 din Tratatul CE, voluntare şi pot fi realizate, prin urmare, doar în conformitate cu legile şi reglementările naţionale existente. Prezenta recomandare respectă astfel principiul subsidiarităţii prin sprijinirea şi completarea activităţilor statelor membre, prin facilitarea cooperării între acestea, prin creşterea transparenţei, precum şi prin promovarea mobilităţii şi a învăţării continue.

Amendamentul  10

Propunere de recomandare

Recomandarea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. promoveze Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) astfel cum este stabilit în anexele 1 şi 2 pentru a facilita mobilitatea transnaţională în educaţia şi formarea profesională şi învăţarea de-a lungul vieţii fără frontiere;

1. promoveze, la toate nivelurile EQR, Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională astfel cum este stabilit în anexele 1 şi 2 pentru a facilita mobilitatea transnaţională şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în educaţia şi formarea profesională, precum şi învăţarea continuă nelimitată;

Amendamentul  11

Propunere de recomandare

Recomandarea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. utilizeze sistemul ECVET începând cu 2012, în special prin adoptarea de măsuri pentru aplicarea graduală a acestuia calificărilor din educaţia şi formarea profesională, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale, în scopul transferului, recunoaşterii şi acumulării rezultatelor învăţării indivizilor dobândite în contexte formale, non-formale şi informale;

2. utilizeze sistemul ECVET, în special prin adoptarea de măsuri pentru testarea cât mai urgentă, începând cu anul 2012, şi pentru aplicarea graduală a acestuia, calificărilor din educaţia şi formarea profesională de la nivelul 1 la nivelul 8 al EQF, în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale, în scopul transferului, recunoaşterii şi acumulării rezultatelor învăţării persoanelor dobândite în contexte formale, precum şi, dacă este cazul, în contexte non-formale şi informale;

Amendamentul  12

Propunere de recomandare

Recomandarea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. susţină dezvoltarea parteneriatelor şi a reţelelor naţionale şi europene care implică instituţiile şi autorităţile competente, partenerii sociali, sectoarele şi furnizorii VET, consacrate experimentării, punerii în aplicare şi promovării sistemului ECVET;

3. susţină dezvoltarea parteneriatelor şi a reţelelor naţionale şi europene care implică autorităţile competente în domeniul calificărilor şi al diplomelor, furnizorii VET, partenerii sociali, precum şi alţi actori relevanţi, consacrate experimentării, punerii în aplicare şi promovării sistemului ECVET;

Amendamentul  13

Propunere de recomandare

Recomandarea 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. se asigure că părţile interesate şi indivizii din domeniul educaţiei şi formării profesionale au acces la informaţii şi îndrumări pentru utilizarea sistemului ECVET. În plus, statele membre trebuie să se asigure că aplicarea sistemului ECVET calificărilor este făcută publică în mod corespunzător de către autorităţile competente şi că documentele „Europass” asociate emise de autorităţile competente conţin informaţii relevante explicite;

4. să se asigure că părţile interesate, inclusiv persoanele, din domeniul educaţiei şi formării profesionale au acces la informaţii şi îndrumări pentru utilizarea sistemului ECVET. În plus, statele membre trebuie să se asigure că aplicarea sistemului ECVET calificărilor este făcută publică în mod corespunzător de către autorităţile competente şi că documentele „Europass” asociate emise de autorităţile competente conţin informaţii relevante explicite;

Amendamentul  14

Propunere de recomandare

Intenţia 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. elaborare a unui ghid al utilizatorilor şi a unor instrumente în colaborare cu experţii şi utilizatorii naţionali şi europeni, de dezvoltare a unei expertize pentru consolidarea compatibilităţii între sistemul ECVET şi Sistemul European de Credite Transferabile utilizat în învăţământul superior şi de furnizare a informaţiilor regulate asupra evoluţiei sistemului ECVET;

2. elaborare a unui ghid al utilizatorilor, a unor instrumente şi a unei expertize pentru consolidarea compatibilităţii şi a complementarităţii sistemului ECVET şi ale Sistemului European de Credite Transferabile utilizat în învăţământul superior, în colaborare cu experţi şi utilizatori VET şi din domeniul învăţământului superior la nivel european şi naţional şi de furnizare a informaţiilor regulate asupra evoluţiei sistemului ECVET;

Amendamentul  15

Propunere de recomandare

Intenţia 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. monitorizare şi continuare a acţiunilor întreprinse, în special prin actualizarea materialului informativ şi, după evaluarea acţiunii întreprinse în cooperare cu statele membre, prin raportare, la patru ani de la adoptarea prezentei recomandări, către Parlamentul European şi Consiliu asupra experienţei câştigate şi asupra implicaţiilor pentru viitor, inclusiv o reexaminare şi adaptare a recomandării, dacă sunt necesare.

4. monitorizare şi continuare a acţiunilor întreprinse, garantându-se accesul la materialul informativ pentru toţi cetăţenii interesaţi, şi, după evaluarea acestor măsuri şi realizarea testelor în colaborare cu statele membre, prin raportare, la cinci ani de la adoptarea prezentei recomandări, către Parlamentul European şi Consiliu asupra experienţei câştigate şi asupra implicaţiilor pentru viitor, inclusiv o reexaminare şi adaptare a recomandării finale, dacă sunt necesare, prin actualizarea anexelor tehnice şi a materialului informativ.

Amendamentul  16

Propunere de recomandare

Anexa 2 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. O unitate reprezintă o componentă a unei calificări, constând într-o parte din cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare pentru o anumită calificare. O calificare conţine în principiu o serie de unităţi şi este constituită din întregul set de unităţi. Astfel, un cursant poate obţine o calificare prin acumularea unităţilor necesare obţinute în diferite ţări şi în diferite contexte (formal, non-formal, informal).

1. O unitate reprezintă o componentă a unei calificări, constând într-o parte din cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele necesare pentru o anumită calificare. Fiecare unitate are un număr de puncte de credit ECVET asociate. O calificare conţine în principiu o serie de unităţi şi este constituită din întregul set de unităţi. Astfel, un cursant poate obţine o calificare prin acumularea unităţilor necesare obţinute în diferite ţări şi în diferite contexte (formal, non-formal, informal).

Amendamentul  17

Propunere de recomandare

Anexa 2 – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contractul de studii trebuie să stabilească faptul că, în cazul în care cursantul a dobândit rezultatele aşteptate şi că acestea au fost evaluate în mod pozitiv de către instituţia „gazdă”, instituţia „de origine” poate valida şi recunoaşte aceste rezultate ca parte a cerinţelor pentru calificare, în conformitate cu normele şi procedurile stabilite de instituţiile competente.

Contractul de studii ar trebui să stabilească faptul că, în cazul în care cursantul a dobândit rezultatele aşteptate şi că acestea au fost evaluate în mod pozitiv de către instituţia „gazdă”, instituţia „de origine” ar trebui să valideze şi să recunoască aceste rezultate ca parte a cerinţelor pentru calificare, în conformitate cu normele şi procedurile stabilite de instituţia competentă.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin globalizare ia naştere o provocare la adresa competitivităţii spaţiului economic şi social reprezentat de UE. Capacităţile şi competenţele dobândite sunt testate şi trebuie să fie împrospătate permanent. Pentru a pregăti UE să facă faţă concurenţei mondiale din punct de vedere al politicii educaţionale, trebuie să fie diminuat procentul abandonului şcolar, intensificată participarea la învăţarea continuă şi îmbunătăţită permeabilitatea între învăţământul superior şi formarea profesională. Pentru asigurarea capacităţii de ocupare a forţei de muncă, ar trebui să fie acumulate experienţe în străinătate încă din timpul formării profesionale. Economia europeană are tot mai multă nevoie de forţă de muncă cu cunoştinţe de limbi străine şi cu experienţă de muncă în străinătate, care să fie capabilă să conlucreze cu colegi şi clienţi din străinătate. Pe de-o parte, există un mare interes faţă de mobilitatea transfrontalieră ca parte a instruirii şi perfecţionării profesionale, pe de altă parte însă, există şi obstacole importante în calea acesteia: rezultatele educaţiei obţinute în străinătate nu pot să fie documentate, transmise şi evaluate suficient; calificările sunt obţinute şi definite în mod diferit în statele membre; acordurile bilaterale pot îngreuna comparabilitatea cu alte sisteme; adesea, instituţiile de învăţământ, precum şi autorităţile naţionale şi regionale nu cooperează suficient. Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) avut în vedere va aduce o contribuţie la înlesnirea mobilităţii transfrontaliere a lucrătorilor şi va asigura transparenţa calificărilor profesionale obţinute în străinătate.

Etape ale creării ECVET

Pentru a realiza obiectivele Strategiei de la Lisabona (martie 2000) – creşterea economică, competitivitatea, ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială – un element cheie îl constituie îmbunătăţirea formării profesionale. În contextul respectiv, Consiliul European a subliniat, de asemenea, necesitatea creşterii transparenţei calificărilor profesionale şi a învăţării continue, ca elemente importante ale adaptării la necesităţile societăţii bazate pe cunoaştere. În anul 2001, s-a decis la Bruges sporirea cooperării în domeniul formării profesionale. La reuniunea la nivel înalt de la Barcelona, din martie 2002, s-au pus bazele pentru recunoaşterea transnaţională a rezultatelor învăţării în domeniul formării profesionale, care se orientează către recunoaşterea acestor rezultate prin intermediul Sistemului european de credite transferabile (European Credit Transfer System, ECTS). În noiembrie 2002, Consiliul a adoptat „procesul de la Copenhaga”, acordând prioritate unui sistem de credite pentru educaţia şi formarea profesională. În acest sens, trebuie să se ţină seamă mai ales de criterii precum transparenţa, comparabilitatea, transferabilitatea şi recunoaşterea capacităţilor.

ECVET este una dintre iniţiativele educaţionale de la nivel european şi vizează crearea unei legături între formarea profesională şi învăţământul superior. Dintre ele fac parte ECTS (stimularea mobilităţii celor care studiază şi a celor care participă la o formare profesională), EUROPASS (stimularea transparenţei calificărilor şi competenţelor), „Carta europeană a calităţii pentru mobilitate" (EQCN), precum şi Cadrul European al Calificărilor (EQR), pentru care raportorul dvs. a fost în anul 2006 autorul raportului de iniţiativă privind EQR al PE.

Audierea celor interesaţi

Raportorul dvs. salută includerea experţilor, activitatea lor în grupurile de lucru şi în cadrul audierilor, precum şi realizarea de studii. Printre aceştia, ECVET este apreciat drept un instrument raţional pentru adaptarea optimă a sistemelor de formare profesională la necesităţile persoanelor şi la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, particularităţile naţionale şi regionale trebuie să fie respectate şi practicabile pentru angajaţii şi pentru întreprinderile din Europa, în calitate de beneficiari. Discuţiile avute de raportorul dvs. au confirmat impresia că, în ţările cu o formare orientată exclusiv spre şcoală, nu se cunosc suficient nici importanţa formării profesionale cu orientare practică prin cooperarea dintre şcoală şi întreprindere (de exemplu, sistemul dual german), nici eforturile financiare, de timp şi foarte specializate pentru a dobândi o calificare profesională la un nivel ridicat, de exemplu un certificat de maistru sau recunoaşterea calificării de specialist în comerţ. Rezultatele consultărilor privind ECVET au fost discutate, în cursul preşedinţiei germane a Consiliului, la o conferinţă desfăşurată în iunie 2007 în München, la care a participat şi raportorul dvs.

Obiectivele sistemului de puncte de credit

ECVET este un cadru metodic care reprezintă cunoştinţele, capacităţile şi competenţele pe baza rezultatelor învăţării, le asociază puncte de credit şi le plasează în contextul calificărilor. Acestea urmează să fie transferate, dacă se doreşte, între diferitele sisteme de calificare profesională, în principal în domeniul învăţării formale. În ceea ce priveşte folosirea şi repartizarea punctelor de credit este în continuare mare nevoie de o dezbatere. Astfel, cel care învaţă urmează să dobândească treptat puncte şi pe baza punctelor de credit dobândite să poată realiza un profil cuprinzător de competenţe şi, în anumite circumstanţe, şi o calificare a unui ciclu recunoscut oficial. Acumularea automată de calificări parţiale, care urmează să conducă la o calificare deplină, contravine obişnuinţelor din statele membre în care există o abordare unitară a formării profesionale şi aşa-numitul „principiu profesional” (care adaptează formarea profesională la anumite ocupaţii care necesită o calificare), care duce la un examen de absolvire.

În vederea funcţionării eficiente, actorii trebuie să se oblige să respecte criteriile de asigurare a calităţii. Aceştia trebuie să se asigure că nu se ajunge la o modularizare forţată a formării şi a perfecţionării profesionale şi că meseriile recunoscute pentru care este nevoie de formare nu vor fi dispersate.

ECVET se bazează pe rezultatele învăţării, care variază mult din cauza diferitelor sisteme naţionale de formare profesională. Trebuie să se ajungă la acorduri între instituţiile de învăţământ, întreprinderi şi autorităţile naţionale, astfel încât să fie implicaţi numeroşi actori. Prin cooperare bazată pe încredere trebuie să se asigure succesul proiectului. Trebuie să se realizeze parteneriate şi reţele de calitate şi durabile în statele membre, la nivel european, naţional şi regional, care să pornească de la structurile existente.

Decisiv pentru acceptarea ECVET este caracterul său voluntar. Actorii nu pot primi specificaţii juridice. Trebuie respectată interdicţia de armonizare de la articolele 149 şi 150 din Tratatul UE şi evitată o egalizare a sistemelor de calificare naţionale. De asemenea, nu trebuie subminate practicile de formare recomandate şi nici reglementările naţionale existente în statele membre şi trebuie păstrată diversitatea sistemelor de educaţie. Cele mai bune practici şi experienţa practică întemeiată trebuie să întărească dinamica proprie a procesului.

ECVET este un proiect pe termen lung, care urmează să se dezvolte în continuare şi să devină un proces permanent. În termen de patru ani de la aprobarea recomandării, Comisia UE va prezenta Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la experienţa dobândită şi la efectele estimate. Este necesar ca în acest proces să fie incluşi diferiţii actori - utilizatorii şi reprezentanţii lor.

ECVET poate contribui substanţial la realizarea obiectivelor EQR. ECVET stimulează mobilitatea transnaţională, precum şi accesul la învăţarea continuă în cadrul formării profesionale. Sistemul ar trebui să-i înlesnească celui care învaţă crearea unei cariere individuale. Prin introducerea ECVET, va fi creată o importantă valoare adăugată pentru Europa şi va fi adusă o contribuţie importantă la crearea unei pieţe europene a muncii şi la durabilitatea Europei.

Raportorul dvs. recomandă:

· să fie realizată introducerea treptată şi bazată pe practică a ECVET, prin participarea voluntară a statelor membre; în consens cu particularităţile naţionale şi în condiţiile respectării acestora, trebuie să fie creat un cadru pentru realizarea sistemului;

· să fie stabilite criterii clare pentru asigurarea relevanţei, transparenţei, comparabilităţii şi încrederii reciproce; este nevoie de o bază cantitativă unitară la nivel european pentru acordarea de puncte de credit;

· ca în acele state în care pentru o calificare completă este necesară o verificare finală, o calificare generală să nu trebuiască să fie realizată exclusiv prin acumularea punctelor de credit necesare;

· ca limita de timp prevăzută de Comisia UE pentru introducerea ECVET să fie extinsă; realizarea până în 2012 nu pare o estimare realistă; ar trebui prevăzută o fază de probă pentru a putea avea experienţe practice în dezvoltarea sistemului; totodată, trebuie evitate întârzierile intenţionate;

· să se realizeze un ghid al utilizatorului ECVET; ca acest manual practic să fie elaborat cât mai curând;

· cheltuielile administrative ale ECVET să fie menţinute între anumite limite; raportările trebuie să fie structurate în mod simplu şi clar astfel încât să fie uşor de realizat şi pentru IMM-uri şi întreprinderile mai mici; în afară de aceasta, ar trebuie ca, în loc să se construiască o platformă europeană vastă, să se folosească instituţiile, parteneriatele şi reţelele care colaborează deja cu succes;

· ca, pentru îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona privind crearea unui spaţiu economic flexibil, bazat pe cunoaştere, sistemul ECVET să fie deschis şi util pentru alte sisteme din afara UE.

AVIZUL Comisiei pentru culturĂ Şi educaŢie (7.10.2008)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea unui Sistem European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Raportor: Dumitru Oprea

(*)       Procedura comisiilor asociate - articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A. Scurt rezumat

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului propune un Sistem European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) cu scopul de a facilita transparența, transferul și acumularea rezultatelor învățării între diferite contexte de învățare și țări.

Diversitatea, chiar fragmentarea sistemelor educaționale, VET și sistemelor de calificări din Europa, precum și lipsa de cooperare între diferiții actori de pe piață (furnizori, autorități etc.) reprezintă o provocare importantă pentru mobilitatea cetățenilor europeni în procesul de învățare de-a lungul vieții. În cadrul învățământului superior, mobilitatea a crescut datorită creării Sistemului European de Credite Transferabile, fapt pentru care se așteaptă ca înființarea unui sistem similar pentru educație și formare profesională să aibă un impact asemănător.

În acest context, recomandarea instituie ECVET în calitate de cadru metodologic care poate fi utilizat pentru descrierea calificărilor în ceea ce privește unitățile de rezultate ale învățării cărora le sunt atribuite puncte, în scopul de a transfera și acumula rezultate ale învățării. Sistemul ECVET nu are ca scop sau nu necesită armonizarea calificărilor și sistemelor VET; în schimb acesta are ca scop o mai bună comparabilitate și compatibilitate și poate fi pus în aplicare la orice nivel de referință a EQF. Recomandarea se va pune în aplicare pe bază de voluntariat de către statele membre începând din 2012.

Sistemul ECVET se bazează pe trei concepte cheie:

· Stabilirea unui cadru cu scopul de a descrie calificările ca unități de rezultate ale învățării, în vederea acumulării și transferabilității acestora;

· Stabilirea unui sistem prin care se acordă rezultatelor învățării VET un număr de credite care pot fi validate, acumulate și transferate de la un context de învățare la altul și de la o țară la alta;

· Promovarea rețelelor și a parteneriatelor între instituții, autorități și alte părți interesate VET pentru a dezvolta un mediu de încredere reciprocă și pentru a stabili parteneriate cu memorandumuri de înțelegere (acorduri între acestea).

Recomandarea încurajează statele membre să utilizeze sistemul ECVET începând cu 2012, în special prin adoptarea de măsuri pentru aplicarea graduală a acestuia calificărilor din educația și formarea profesională, în conformitate cu legislația și practicile naționale, în scopul transferului, recunoașterii și acumulării rezultatelor învățării indivizilor dobândite în contexte formale, non-formale și informale.

B. Comentariile raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz dorește să atragă atenția asupra faptului că punerea în aplicare cu succes a sistemului ECVET trebuie să se bazeze, în primul rând, pe un angajament comun de respectare a principiilor de garantare a calității. Totodată, un alt element important este încurajarea părților interesate pentru a construi parteneriate și rețele ECVET în scopul de a asigura nu doar un cadru de testare a sistemului ECVET, ci și pentru a deveni exemple de bune practici și pentru a dezvolta un climat de încredere reciprocă în recunoașterea și transferul de credite de la o instituție la alta.

Un mare avantaj al sistemului ECVET este acela de a putea fi creat și îmbunătățit pe baza unei experiențe similare care a avut mare succes în Europa – sistemul ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile), folosit în învățământul superior. În consecință, sistemul ECVET trebuie, de asemenea, să ia în considerare piața VET care este extrem de diversificată; acesta este și motivul pentru care sistemul pune accentul pe rezultatele învățării și nu pe timpul petrecut pentru acumularea cunoștințelor, aptitudinilor și a competențelor.

Educația și formarea profesională reprezintă un element principal în procesul de învățare de-a lungul vieții, împreună cu învățământul superior. Având în vedere faptul că aceste două elemente în general, se completează reciproc, raportorul pentru aviz dorește să sublinieze necesitatea ca ECVET și ECTS să fie compatibile, comparabile și complementare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de recomandare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sistemele de educație și formare profesională, unul dintre principalele mijloace pentru educația continuă, sunt direct legate de învățământul general și superior, precum și de politicile sociale și de ocupare a forței de muncă ale fiecărui stat membru. Prin impactul lor transsectorial, promovează nu numai competitivitatea economiei europene, ajutând la satisfacerea necesităților pieței forței de muncă, ci și coeziunea socială, egalitatea, participarea și implicarea cetățenilor;

Amendamentul  2

Propunere de recomandare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezoluția Consiliului din 19 decembrie 2002 privind promovarea intensificării cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale („Procesul Copenhaga”) și Raportul Comun al Consiliului și Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru Educație și Formare 2010 adoptat în 2004 subliniază importanța unui sistem de credite pentru educație și formare profesională.

(3) Rezoluția Consiliului din 19 decembrie 2002 privind promovarea intensificării cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale („Procesul Copenhaga”) și Raportul Comun al Consiliului și Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru Educație și Formare 2010 adoptat în 2004 subliniază importanța unui sistem de credite pentru educație și formare profesională, în timp ce raportul comun al Consiliului și Comisiei din 2008 (documentul 5723/08) subliniază necesitatea intensificării eforturilor în vederea îmbunătățirii calității și atractivității educației și a formării profesionale.

Amendamentul  3

Propunere de recomandare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Scopul prezentei recomandări este de a institui Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) care vizează facilitarea transferului, recunoașterii și acumulării rezultatelor învățării indivizilor care doresc să obțină o calificare. Acest aspect va îmbunătăți transparența și portabilitatea rezultatelor învățării cetățenilor între statele membre și în interiorul acestora în domeniul învățării de-a lungul vieții fără frontiere.

(5) Scopul prezentei recomandări este de a institui Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) care vizează facilitarea transferului, recunoașterii și acumulării rezultatelor învățării indivizilor care doresc să obțină o calificare. Acest aspect va îmbunătăți transparența, mobilitatea transnațională și portabilitatea rezultatelor învățării cetățenilor între statele membre într-o zonă de învățare de-a lungul vieții fără frontiere, precum și mobilitatea și portabilitatea calificărilor la nivel național între diversele sectoare ale economiei și pieței forței de muncă.

Amendamentul  4

Propunere de recomandare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Prezenta recomandare trebuie să faciliteze compatibilitatea și comparabilitatea între sistemele de credite utilizate în VET și Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) utilizat în învățământul superior și trebuie, prin urmare, să contribuie la o permeabilitate mai ridicată între nivelurile educaționale și de formare, în conformitate cu legislația și practicile naționale.

(9) Prezenta recomandare ar trebui să faciliteze compatibilitatea, comparabilitatea și complementaritatea între sistemele de credite utilizate în VET și Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) utilizat în învățământul superior și ar trebui, prin urmare, să contribuie la o permeabilitate mai ridicată între nivelurile educaționale și de formare, în conformitate cu legislația și practicile naționale.

Amendamentul  5

Propunere de recomandare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12a) Prezenta recomandare ar trebui să faciliteze implicarea autorităților locale și regionale competente în procesul de apropiere a cadrelor naționale/regionale ale calificărilor de sistemul ECVET.

Amendamentul  6

Propunere de recomandare

Recomandarea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. promoveze Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) astfel cum este stabilit în anexele 1 și 2 pentru a facilita mobilitatea transnațională în educația și formarea profesională și învățarea de-a lungul vieții fără frontiere;

1. promoveze Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (denumit în continuare „ECVET”) astfel cum este stabilit în anexele 1 și 2 pentru a facilita mobilitatea transnațională și recunoașterea rezultatelor învățării în educația și formarea profesională și învățarea de-a lungul vieții fără frontiere;

Amendamentul  7

Propunere de recomandare

Recomandarea 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. se asigure că părțile interesate și indivizii din domeniul educației și formării profesionale au acces la informații și îndrumări pentru utilizarea sistemului ECVET. În plus, statele membre trebuie să se asigure că aplicarea sistemului ECVET calificărilor este făcută publică în mod corespunzător de către autoritățile competente și că documentele „Europass” asociate emise de autoritățile competente conțin informații relevante explicite;

4. se asigure că părțile interesate, inclusiv persoanele fizice, din domeniul educației și formării profesionale au acces la informații și îndrumări pentru utilizarea sistemului ECVET. În plus, statele membre trebuie să se asigure că aplicarea sistemului ECVET calificărilor este făcută publică în mod corespunzător de către autoritățile competente și că documentele „Europass” asociate emise de autoritățile competente conțin informații relevante explicite;

Amendamentul  8

Propunere de recomandare

Intenția 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. elaborare a unui ghid al utilizatorilor și a unor instrumente în colaborare cu experții și utilizatorii naționali și europeni, de dezvoltare a unei expertize pentru consolidarea compatibilității între sistemul ECVET și Sistemul European de Credite Transferabile utilizat în învățământul superior și de furnizare a informațiilor regulate asupra evoluției sistemului ECVET;

2. elaborare a unui ghid al utilizatorilor, a unor instrumente și a unei expertize pentru consolidarea compatibilității și complementarității între sistemul ECVET și Sistemul European de Credite Transferabile utilizat în învățământul superior, în colaborare cu experți și utilizatori VET și din domeniul învățământului superior la nivel european și național și de furnizare de informații în mod regulat asupra evoluției sistemului ECVET;

Amendamentul  9

Propunere de recomandare

Anexa 2 – punctul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O unitate reprezintă o componentă a unei calificări, constând într-o parte din cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru o anumită calificare. O calificare conține în principiu o serie de unități și este constituită din întregul set de unități. Astfel, un cursant poate obține o calificare prin acumularea unităților necesare obținute în diferite țări și în diferite contexte (formal, non-formal, informal).

(1) O unitate reprezintă o componentă a unei calificări, constând într-o parte din cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru o anumită calificare. Fiecare unitate are un număr de puncte de credit ECVET asociate. O calificare conține în principiu o serie de unități și este constituită din întregul set de unități. Astfel, un cursant poate obține o calificare prin acumularea unităților necesare obținute în diferite țări și în diferite contexte (formal, non-formal, informal).

Amendamentul  10

Propunere de recomandare

Anexa 2 – punctul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Contractul de studii trebuie să stabilească faptul că, în cazul în care cursantul a dobândit rezultatele așteptate și că acestea au fost evaluate în mod pozitiv de către instituția „gazdă”, instituția „de origine” poate valida și recunoaște aceste rezultate ca parte a cerințelor pentru calificare, în conformitate cu normele și procedurile stabilite de instituțiile competente.

(2) Contractul de studii ar trebui să stabilească faptul că, în cazul în care cursantul a dobândit rezultatele așteptate și că acestea au fost evaluate în mod pozitiv de către instituția „gazdă”, instituția „de origine” ar trebui să valideze și să recunoască aceste rezultate ca parte a cerințelor pentru calificare, în conformitate cu normele și procedurile stabilite de instituția competentă.

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul European de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)

Referințe

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Comisia responsabilă

EMPL

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

24.4.2008

 

 

 

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.6.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Examinare în comisie

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Membri supleanți prezenți la votul final

Rolf Berend

PROCEDURĂ

Titlu

Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET)

Referinţe

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Data prezentării la PE

9.4.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

EMPL

24.4.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

CULT

24.4.2008

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunţului în plen

CULT

19.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Examinare în comisie

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău