Postopek : 2008/0070(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0424/2008

Predložena besedila :

A6-0424/2008

Razprave :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Glasovanja :

PV 18/12/2008 - 6.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0628

POROČILO     ***I
PDF 200kWORD 319k
7.11.2008
PE 409.704v02-00 A6-0424/2008

o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Thomas Mann

Mnenje poročevalca(*):

Dumitru Oprea, Odbor za kulturo in izobraževanje

(*) Pridruženi odbor – člen 47 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0180),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 149(4) in 150(4) Pogodbe ES, v skladu s katerimi je Komisija predlog poslala Parlamentu (C6-0162/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0424/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog priporočila

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Razvijanje in priznavanje znanja, sposobnosti in usposobljenosti državljanov sta bistvenega pomena za razvoj posameznika, konkurenčnost, zaposlenost in socialno kohezijo v Skupnosti. Zato morata omogočiti lažjo transnacionalno mobilnosti delavcev in udeležencev v učnem procesu ter prispevati k izpolnjevanju zahtev ponudbe in povpraševanja na evropskem trgu dela. Zato je treba spodbujati in izboljševati sodelovanje pri čezmejnem vseživljenjskem učenju za vse, prenašanju, priznavanju in zbiranju učnih rezultatov posameznikov, doseženih v okviru formalnega, neformalnega ali priložnostnega učenja, na nacionalnih ravneh in na ravni Skupnosti.

(1) Razvijanje in priznavanje znanja, sposobnosti in usposobljenosti državljanov sta bistvenega pomena za njihov osebni in poklicni razvoj, pa tudi za konkurenčnost, zaposlenost in socialno kohezijo v Skupnosti. Zato morata omogočiti lažjo transnacionalno mobilnosti delavcev in udeležencev v učnem procesu ter prispevati k izpolnjevanju zahtev ponudbe in povpraševanja na evropskem trgu dela. Zato je treba na ravni Skupnosti spodbujati in izboljševati sodelovanje pri čezmejnem vseživljenjskem učenju za vse, prenašanju, priznavanju in zbiranju učnih rezultatov posameznikov, doseženih v okviru formalnega, neformalnega ali priložnostnega učenja.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe koncept posameznikovega razvoja zajame tudi poklicni razvoj.

Predlog spremembe  2

Predlog priporočila

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spadajo med poglavitna sredstva vseživljenjskega učenja, so neposredno povezani s splošnim in višjim izobraževanjem ter zaposlovalno in socialno politiko posameznih držav članic. Ti sistemi z medsektorskim učinkom ne spodbujajo le konkurenčnosti evropskega gospodarstva in izpolnjevanja potreb trga dela, pač pa tudi socialno kohezijo, enakopravnost ter vključenost in sodelovanje državljanov;

Predlog spremembe  3

Predlog priporočila

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V Resoluciji Sveta z dne 19. decembra 2002 o spodbujanju krepitve evropskega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju („Kopenhagenski proces“) in v skupnem poročilu Sveta in Komisije o izvajanju delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, sprejetega leta 2004, je bil poudarjen pomen sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

(3) V Resoluciji Sveta z dne 19. decembra 2002 o spodbujanju krepitve evropskega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju („Kopenhagenski proces“) in v skupnem poročilu Sveta in Komisije o izvajanju delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, sprejetega leta 2004, je bil poudarjen pomen sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v skupnem poročilu Sveta in Komisije iz leta 2008 (dokument 5723/08) pa potreba po okrepljenih prizadevanjih za večjo kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe  4

Predlog priporočila

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“), da se omogoči lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje učnih rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo preglednost in prenosljivost učnih rezultatov državljanov med državami članicami in znotraj držav članic pri čezmejnem vseživljenjskem učenju.

(5) Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“), da se omogoči lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje ocenjenih učnih rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo splošno razumevanje učnih rezultatov državljanov in njihovo preglednost, transnacionalno mobilnost in prenosljivost med državami članicami, po potrebi pa tudi v njih, pri čezmejnem vseživljenjskem učenju ter mobilnost in prenosljivost kvalifikacij na nacionalni ravni med različnimi gospodarskimi panogami in na trgu dela; poleg tega bo to prispevalo k razvoju in razširitvi evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju.

Predlog spremembe  5

Predlog priporočila

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) ECVET se uporablja za vse učne rezultate, ki jih je načeloma možno doseči pri različnih izobraževalnih in učnih poteh, in se nato prenašajo in priznavajo. Zato to priporočilo prispeva k širšim ciljem spodbujanja vseživljenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, mobilnosti in socialne vključenosti delavcev in udeležencev v učnem procesu, k posodobitvi sistemov izobraževanja in usposabljanja, k razvijanju prožnih in individualiziranih poti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, k povezovanju izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve in potreb posameznikov, k povezovanju formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja ter k priznavanju učnih rezultatov, doseženih pri pridobivanju življenjskih in poklicnih izkušenj.

(7) ECVET se uporablja za vse učne rezultate, ki jih je načeloma možno doseči pri različnih izobraževalnih in učnih poteh na vseh ravneh evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju „EOK“), in se nato prenašajo in priznavajo. Zato to priporočilo prispeva k širšim ciljem spodbujanja vseživljenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, pripravljenosti na mobilnost in socialne vključenosti delavcev in udeležencev v učnem procesu. Poleg tega zlasti omogoča razvijanje prožnih in individualiziranih poti ter priznavanje učnih rezultatov, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem.

Predlog spremembe  6

Predlog priporočila

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) To priporočilo mora omogočiti lažjo skladnost in primerljivost sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskim sistemom prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

(9) To priporočilo mora omogočiti lažjo skladnost, primerljivost in medsebojno dopolnjevanje sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskim sistemom prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

Predlog spremembe  7

Predlog priporočila

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Potrjevanje učnih rezultatov iz neformalnih in priložnostnih učnih okvirov je treba spodbujati v skladu s sklepi Sveta o skupnih evropskih načelih za ugotavljanje iz potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja z dne 28. maja 2004.

(10) Potrjevanje ocenjenih učnih rezultatov iz neformalnih in priložnostnih učnih okvirov je treba spodbujati v skladu s sklepi Sveta o skupnih evropskih načelih za ugotavljanje iz potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja z dne 28. maja 2004.

Predlog spremembe  8

Predlog priporočila

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

To priporočilo mora omogočiti lažjo udeležbo pristojnih lokalnih in regionalnih organov pri povezovanju nacionalnih/regionalnih okvirov kvalifikacij s sistemom ECVET.

Predlog spremembe  9

Predlog priporočila

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uvedba in izvajanje sistema ECVET sta na podlagi členov 149 in 150 Pogodbe ES prostovoljna in lahko zato potekata le v skladu z obstoječimi nacionalnimi zakoni in predpisi. To priporočilo je v skladu z načelom subsidiarnosti, saj podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic, omogoča lažje sodelovanje med njimi, povečuje preglednost ter spodbuja mobilnost in vseživljenjsko učenje.

Predlog spremembe  10

Predlog priporočila

Priporočilo 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. naj spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“) iz prilog 1 in 2 z namenom omogočanja lažje transnacionalne mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;

1. naj spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju iz prilog 1 in 2 na vseh ravneh EOK z namenom omogočanja lažje transnacionalne mobilnosti ter priznavanja učnih rezultatov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;

Predlog spremembe  11

Predlog priporočila

Priporočilo 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. naj uporabljajo ECVET od leta 2012, zlasti s sprejetjem ukrepov za njegovo postopno uporabo pri kvalifikacijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, za namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih rezultatov posameznikov, doseženih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih;

2. naj uporabljajo ECVET, zlasti s sprejetjem ukrepov za njegovo preskušanje, ki naj se začne čim prej po letu 2012, in za postopno uporabo pri kvalifikacijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja od ravni 1 do 8 EOK v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, za namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih rezultatov posameznikov, doseženih v formalnih in, kadar je to primerno, neformalnih in priložnostnih okvirih;

Predlog spremembe  12

Predlog priporočila

Priporočilo 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. naj podpirajo razvoj nacionalnih in evropskih partnerstev ter mrež, ki bodo vključevali pristojne ustanove in organe, socialne partnerje, sektorje in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter preskušali, izvajali in spodbujali uporabo sistema ECVET;

3. naj podpirajo razvoj nacionalnih in evropskih partnerstev ter mrež, ki bodo vključevali organe, pristojne za kvalifikacije in spričevala, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja in druge zadevne akterje, ter preskušali, izvajali in spodbujali uporabo sistema ECVET;

Predlog spremembe  13

Predlog priporočila

Priporočilo 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. naj zagotovijo, da imajo zainteresirane strani in posamezniki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja dostop do informacij in smernic za uporabo sistema ECVET. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi primerno objavijo uporabo sistema ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;

4. naj zagotovijo, da imajo zainteresirane strani, tudi posamezniki, s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja dostop do informacij in smernic za uporabo sistema ECVET. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi primerno objavijo uporabo sistema ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;

Predlog spremembe  14

Predlog priporočila

Namera 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. oblikuje priročnik in orodja za uporabo sistema skupaj z nacionalnimi in evropskimi strokovnjaki in uporabniki, oblikuje izvedenska mnenja za krepitev skladnosti sistema ECVET in Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in pri zagotavljanju rednih informacij o razvoju sistema ECVET;

2. skupaj s strokovnjaki v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja in strokovnjaki na področju visokošolskega izobraževanja ter uporabniki na evropski in nacionalni ravni oblikuje priročnik, orodja in izvedenska mnenja za krepitev skladnosti in komplementarnosti sistema ECVET in Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in redno zagotavlja informacije o razvoju sistema ECVET;

Predlog spremembe  15

Predlog priporočila

Namera 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. nadzira in spremlja sprejeti ukrep, zlasti s posodobitvijo vsebine priročnika, ter da predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, ki se pripravi po pregledu in oceni tega ukrepa v sodelovanju z državami članicami štiri leta po sprejetju tega priporočila o pridobljenih izkušnjah in posledicah za prihodnost, vključno z morebitnim pregledom in spremembo tega priporočila.

4. nadzira in spremlja sprejeti ukrep, pri čemer zagotavlja dostop do navodil za vse zainteresirane državljane, ter da predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, ki se pripravi po pregledu in oceni tega ukrepa in izvedenem preskušanju v sodelovanju z državami članicami pet let po sprejetju tega priporočila o pridobljenih izkušnjah in posledicah za prihodnost, vključno s pregledom in spremembo končnega priporočila (kadar je to potrebno), ki zajema posodobitev tehničnih prilog in navodil.

Predlog spremembe  16

Predlog priporočila

Priloga 2 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za določeno kvalifikacijo. Kvalifikacija načelom obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in različnih okvirih (formalnih, neformalnih in priložnostnih).

1. Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za določeno kvalifikacijo. Vsaki enoti pripada ustrezno število kreditnih točk ECVET. Kvalifikacija načelom obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in različnih okvirih (formalnih, neformalnih in priložnostnih).

Predlog spremembe  17

Predlog priporočila

Priloga 2 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Učni sporazum mora določiti, da lahko „domača“ ustanova potrdi in prizna pričakovane učne rezultate, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki, ki jih je oblikovala pristojna ustanova.

Učni sporazum mora določiti, da mora „domača“ ustanova potrditi in priznati pričakovane učne rezultate, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki, ki jih je oblikovala pristojna ustanova.


OBRAZLOŽITEV

Globalizacija je izziv za konkurenčnost gospodarskega in socialnega prostora Evropske unije. Pridobljene sposobnosti in usposobljenosti so pod drobnogledom in jih je treba nenehno obnavljati. Da bi bila Evropska unija na področju izobraževanja konkurenčna v svetu, je treba zmanjšati število osipnikov, okrepiti udeleženost v vseživljenjskem učenju ter izboljšati prepustnost med visokošolskim izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem. Za zagotovitev zaposljivosti bi bilo treba že med poklicnim usposabljanjem pridobiti izkušnje v tujini. Evropsko gospodarstvo vedno bolj potrebuje strokovnjake z znanjem tujih jezikov in poklicnimi izkušnjami iz tujine, ki lahko sodelujejo s kolegi in strankami v tujini. Kljub velikemu zanimanju za čezmejno mobilnost kot del izobraževanja in usposabljanja obstajajo velike ovire zanjo. Učnih rezultatov iz tujine ni mogoče zadovoljivo zabeležiti, opredeliti in oceniti; kvalifikacije so v državah članicah različno pridobljene in opredeljene; dvostranski sporazumi lahko otežijo primerljivost z drugimi sistemi; izobraževalni zavodi ter nacionalni in regionalni organi pogosto ne sodelujejo dovolj tesno. Načrtovani evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) bo pripomogel k lažji čezmejni mobilnosti zaposlenih ter vzpostavil preglednost v tujini pridobljenih poklicnih kvalifikacij.

Stopnje v razvoju sistema ECVET

Za dosego ciljev lizbonske strategije (iz marca 2000), kot so gospodarska rast, večja konkurenčnost, zaposlovanje in socialna kohezija, je bistveno izboljšanje poklicnega usposabljanja. Evropski svet je obenem poudaril potrebo po večji preglednosti kvalifikacij in vseživljenjskem učenju, saj sta to pomembna elementa pri prilagajanju zahtevam na znanju temelječe družbe. Leta 2001 je bilo v Bruggeu sklenjeno, da je treba okrepiti evropsko sodelovanje na področju poklicnega usposabljanja. Marca 2002 so bili na vrhunskem srečanju v Barceloni pripravljeni temelji za transnacionalno priznavanje učnih rezultatov v poklicnem usposabljanju, ki bi se ravnalo po priznavanju študijskih dosežkov prek evropskega sistema prenašanja kreditnih točk (ECTS). Novembra 2002 je Svet sprejel köbenhavnski proces, s katerim je prednost namenil uvedbi sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Pri tem je treba zlasti upoštevati merila preglednosti, primerljivosti, prenosljivosti in priznavanja usposobljenosti.

ECVET je ena od številnih pobud na področju izobraževanja na evropski ravni, ki naj bi vzpostavila povezavo med poklicnim usposabljanjem in visokošolskim izobraževanjem. Sem sodijo ECTS (za spodbujanje mobilnosti študentov in udeležencev v učnem procesu), EUROPASS (za spodbujanje preglednosti kvalifikacij in usposobljenosti), EQCN (evropska listina kakovosti za mobilnost) ter EOK (evropsko ogrodje kvalifikacij), o katerem je poročevalec leta 2006 pripravil samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta.

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi

Poročevalec pozdravlja vključitev strokovnjakov, njihovo delovanje v delovnih skupinah, posvetovanje z njimi ter pripravo študij. S tem bo ECVET postal primeren instrument, s katerim bi sisteme poklicnega usposabljanja kar najbolj prilagodili potrebam posameznika in zahtevam trga dela. Osnovni pogoj za to sta upoštevanje nacionalnih in regionalnih posebnosti ter praktičnost za zaposlene in podjetja kot njihove uporabnike v Evropi. Poročevalec lahko na podlagi svojih pogovorov potrdi vtis, da pomen poklicnega usposabljanja, ki gre z roko v roki s prakso in temelji na sodelovanju med šolami in industrijo (t. i. dualni sistem v Nemčiji), v državah, v katerih izobraževanje poteka predvsem v šolah, ni dovolj poznan, kakor tudi ne naložbe (v smislu strokovnega znanja, časa in finančnih sredstev) v kakovostnejše nadaljnje poklicno izobraževanje, kot je mojstrsko spričevalo ali priznanje za „Fachwirta“. O izidu posvetovanj o sistemu ECVET se je razpravljalo junija 2007 v Münchnu na eni od konferenc v času nemškega predsedovanja Svetu, ki se je je udeležil tudi poročevalec.

Cilji sistema prenašanja kreditnih točk

ECVET je metodološki okvir, ki pridobljeno znanje, spretnosti in usposobljenosti predstavi na podlagi učnih rezultatov, jim dodeli kreditne točke in jih umesti v kontekst kvalifikacij. Te je mogoče prostovoljno prenašati med različnimi sistemi poklicnih kvalifikacij, zlasti na področju formalnega učenja. Glede uporabe in dodeljevanja kreditnih točk se je treba še marsikaj dogovoriti. Udeleženci v učnem procesu bi postopoma pridobivali enote, ki bi jih nato prek kreditnih točk združili v obsežen profil usposobljenosti, v nekaterih primerih pa v kvalifikacije splošno priznanega spričevala. Samodejno nabiranje delnih kvalifikacij, ki bi privedlo do polnih kvalifikacij, je v nasprotju s prakso v državah članicah s celovitim pristopom do poklicnega usposabljanja in t. i. poklicnim načelom (nem. Berufsprinzip), ki vodi do zaključnega izpita.

Da bi dosegli učinkovitost, je treba udeležence zavezati k temu, da bodo izpolnjevali merila za zagotavljanje kakovosti. Pri tem je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do prisilne modularizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter da priznani poklici ne bodo atomizirani.

ECVET temelji na učnih rezultatih, ki se zaradi različnih nacionalnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja močno razlikujejo. Treba je doseči dogovor med izobraževalnimi zavodi, podjetji in nacionalnimi organi, da bi zajeli čim več akterjev. Projekt bo uspešen, če bo zagotovljeno sodelovanje na podlagi zaupanja. V državah članicah je treba ustanoviti kakovostna in trajnostna partnerstva in mreže na evropski, nacionalni in regionalni ravni, pri čemer je treba uporabiti obstoječe strukture.

Za sprejemljivost sistema ECVET je odločilen njegov prostovoljni značaj. Udeležencem ne bi smeli naložiti nobenih pravnih obveznosti. Treba je upoštevati prepoved usklajevanja iz členov 149 in 150 Pogodbe ter preprečiti enačenje nacionalnih sistemov kvalifikacij. Poleg tega je treba spoštovati uveljavljene prakse usposabljanja in obstoječe nacionalne predpise v državah članicah; ohraniti je treba raznolikost sistemov izobraževanja in usposabljanja. Z najboljšimi praksami in uveljavljenimi praktičnimi izkušnjami bi okrepili dinamiko procesa.

ECVET je dolgoročni projekt, ki se bo v neprekinjenem procesu nadalje razvijal. Štiri leta po sprejetju priporočila bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o pridobljenih izkušnjah in pričakovanih učinkih. Treba bo vključiti različne udeležence – uporabnike in njihove predstavnike.

ECVET lahko znatno prispeva k doseganju ciljev EOK, saj spodbuja transnacionalno mobilnost ter dostop do vseživljenjskega učenja v poklicnem usposabljanju. Udeležencem v učnem procesu je treba omogočiti individualno poklicno pot. Z uvedbo sistema ECVET bo zagotovljena velika dodana vrednost za Evropo ter pomemben prispevek za nastanek evropskega trga dela in trajnost Evrope.

Poročevalec priporoča:

· da bi uvedbo sistema ECVET dosegli postopoma in na podlagi izkušenj ob prostovoljnem sodelovanju držav članic; okvir za uresničitev bi ustvarili s soglasjem ter ob upoštevanju nacionalnih posebnosti;

· da bi določili jasna merila, s katerimi bi zagotovili ustreznost, preglednost, primerljivost in vzajemno zaupanje; za dodeljevanje kreditnih točk bi bila potrebna vseevropska enotna kvalitativna podlaga;

· da v državah članicah, v katerih je za pridobitev popolne kvalifikacije potreben zaključni izpit, splošnih kvalifikacij ne bi bilo treba doseči izključno z zbiranjem potrebnih enot;

· da bi podaljšali rok, ki ga je za uvedbo sistema ECVET predlagala Komisija; uresničitev do leta 2012 se ne zdi realistična; treba bi bilo predvideti poskusno obdobje, zato da bi praktične izkušnje lahko vključili v razvoj programa; obenem je treba preprečiti namerno zavlačevanje;

· da bi pripravili priročnik za uporabo sistema ECVET; biti bi moral praktičen, pripraviti pa bi ga bilo treba čim prej;

· da bi čim bolj omejili upravno breme sistema ECVET; sistem poročanja bi moral biti preprosto in jasno zastavljen, tako da bi ga lahko uporabljala tudi mala in srednja podjetja ter manjše ustanove; poleg tega bi bilo treba namesto oblikovanja obsežne evropske platforme uporabiti zavode, partnerstva in mreže, ki že uspešno sodelujejo;

· da bi za izpolnitev lizbonskih ciljev glede prožnega, na znanju temelječega gospodarskega prostora sistem ECVET moral biti na razpolago in uporaben za druge sisteme zunaj EU.


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (7.10.2008)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Poročevalec (*): Dumitru Oprea

(*)       Pridruženi odbori – člen 47 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

A. Kratek povzetek

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta predlaga Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki bi omogočil večjo preglednost ter boljši prenos in zbiranje učnih rezultatov med različnimi učnimi okviri in državami.

Raznolikost, celo razdrobljenost sistemov izobraževanja, sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter sistemov kvalifikacij v Evropi, pa tudi pomanjkanje sodelovanja med različnimi udeleženci na trgu (izvajalci, organi, itd.) pomenijo resen izziv za mobilnost Evropejcev v procesu vseživljenjskega učenja. V visokošolskem izobraževanju se je mobilnost povečala z uvedbo Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, zato se pričakuje, da bo oblikovanje podobnega sistema za strokovno izobraževanje in usposabljanje imela enak učinek.

Zato priporočilo ustanavlja sistem ECVET kot metodološki okvir, ki se lahko uporablja za opis kvalifikacij z enotami učnih rezultatov z ustreznimi točkami za prenos in zbiranje učnih rezultatov. Namen ali zahteva tega sistema ni uskladitev kvalifikacij in sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, temveč boljša primerljivost in skladnost. Uporablja se lahko na vseh referenčnih ravneh evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij. Priporočilo bodo države članice od leta 2012 naprej uporabljale prostovoljno.

Sistem ECVET temelji na treh bistvenih točkah:

· oblikovanje okvira za opis kvalifikacij kot enot učnih rezultatov za namene njihovega zbiranja in prenašanja;

· oblikovanje sistema, prek katerega učni rezultati v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja prejmejo določeno število kreditnih točk, ki se lahko potrdijo, zbirajo in prenesejo iz enega učnega okvira v drugega ter iz ene države v drugo;

· spodbujanje mrež in partnerstev med institucijami, organi in drugimi zainteresiranimi stranmi v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi vzpostavili okolje vzajemnega zaupanja in formalizirali partnerstvo z memorandumi o soglasju (sporazumi med njimi).

Priporočilo spodbuja države članice, naj od leta 2012 uporabljajo sistem ECVET, zlasti s sprejetjem ukrepov za njegovo postopno uporabo pri kvalifikacijah poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, za namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih rezultatov posameznikov, doseženih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih.

B. Pojasnilo pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja želi opozoriti, da mora uspešno izvajanje sistema ECVET temeljiti predvsem na skupnih prizadevanjih za spoštovanje načel zagotavljanja kakovosti. Poleg tega ima pomembno vlogo spodbujanje zainteresiranih strani k oblikovanju partnerstev in mrež v sistemu ECVET, da bi zagotovili okvir za njegovo preskušanje, obenem pa postavili zgled dobre prakse ter oblikovali okolje medsebojnega zaupanja pri priznavanju in prenašanju kreditnih točk iz ene institucije na drugo.

Velika prednost sistema ECVET je, da se ga lahko oblikuje in izboljša na podlagi podobne izkušnje, ki je bila v Evropi zelo uspešna, tj. na podlagi Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju. Zato mora sistem ECVET upoštevati tudi izredno raznolik trg v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja; ravno zaradi tega je osredinjen na učne rezultate, ne pa na čas, porabljen za pridobivanje znanja, spretnosti in sposobnosti.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje je ob visokošolskem izobraževanju bistveni del procesa vseživljenjskega učenja. Ob upoštevanju, da se ta elementa navadno medsebojno dopolnjujeta, želi pripravljavec mnenja poudariti, da morata biti sistema ECVET in ECTS skladna, primerljiva in se medsebojno dopolnjevati.

SPREMEMBE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog priporočila

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spadajo med poglavitna sredstva vseživljenjskega učenja, so neposredno povezani s splošnim in višjim izobraževanjem ter zaposlovalno in socialno politiko držav članic. Ti sistemi z medsektorskim učinkom ne spodbujajo le konkurenčnosti evropskega gospodarstva in izpolnjevanja potreb trga dela, pač pa tudi socialno kohezijo, enakopravnost ter vključenost in sodelovanje državljanov;

Predlog spremembe  2

Predlog priporočila

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V Resoluciji Sveta z dne 19. decembra 2002 o spodbujanju krepitve evropskega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju („Kopenhagenski proces“) in v skupnem poročilu Sveta in Komisije o izvajanju delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, sprejetega leta 2004, je bil poudarjen pomen sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

(3) V Resoluciji Sveta z dne 19. decembra 2002 o spodbujanju krepitve evropskega sodelovanja pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju („Kopenhagenski proces“) in v skupnem poročilu Sveta in Komisije o izvajanju delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, sprejetega leta 2004, je bil poudarjen pomen sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v skupnem poročilu Sveta in Komisije iz leta 2008 (dokument 5723/08) pa potreba po večjih prizadevanjih za večjo kakovost in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe  3

Predlog priporočila

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“), da se omogoči lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje učnih rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo preglednost in prenosljivost učnih rezultatov državljanov med državami članicami in znotraj držav članic pri čezmejnem vseživljenjskem učenju.

(5) Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“), da se omogoči lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje učnih rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo preglednost, transnacionalno mobilnost in prenosljivost učnih rezultatov državljanov med državami članicami pri čezmejnem vseživljenjskem učenju ter mobilnost in prenosljivost kvalifikacij na nacionalni ravni med različnimi gospodarskimi panogami in na trgu dela.

Predlog spremembe  4

Predlog priporočila

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) To priporočilo mora omogočiti lažjo skladnost in primerljivost sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskim sistemom prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

(9) To priporočilo mora omogočiti skladnost, primerljivost in medsebojno dopolnjevanje sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

Predlog spremembe  5

Predlog priporočila

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12a) To priporočilo mora omogočiti lažjo udeležbo pristojnih lokalnih in regionalnih organov pri povezovanju nacionalnih/regionalnih okvirov kvalifikacij s sistemom ECVET.

Predlog spremembe  6

Predlog priporočila

Priporočilo 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. naj spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“) iz prilog 1 in 2 z namenom omogočanja lažje transnacionalne mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;

1. naj spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju „ECVET“) iz prilog 1 in 2 z namenom omogočanja lažje transnacionalne mobilnosti in priznavanja učnih rezultatov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;

Predlog spremembe  7

Predlog priporočila

Priporočilo 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. naj zagotovijo, da imajo zainteresirane strani in posamezniki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja dostop do informacij in smernic za uporabo sistema ECVET. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi primerno objavijo uporabo sistema ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;

4. naj zagotovijo, da imajo zainteresirane strani s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s posamezniki, dostop do informacij in smernic za uporabo sistema ECVET. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi primerno objavijo uporabo sistema ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;

Predlog spremembe  8

Predlog priporočila

Namen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. oblikuje priročnik in orodja za uporabo sistema skupaj z nacionalnimi in evropskimi strokovnjaki in uporabniki, oblikuje izvedenska mnenja za krepitev skladnosti sistema ECVET in Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in pri zagotavljanju rednih informacij o razvoju sistema ECVET;

2. skupaj s strokovnjaki v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja in strokovnjaki na področju visokošolskega izobraževanja ter uporabniki na evropski in nacionalni ravni oblikuje priročnik in orodja za uporabo sistema ter izvedenska mnenja za krepitev skladnosti sistema ECVET in Evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk, ki se uporablja v visokošolskem izobraževanju, in pri zagotavljanju rednih informacij o razvoju sistema ECVET;

Predlog spremembe  9

Predlog priporočila

Priloga 2 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za določeno kvalifikacijo. Kvalifikacija načelom obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in različnih okvirih (formalnih, neformalnih in priložnostnih).

1. Enota je del kvalifikacije, sestavljena iz znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za določeno kvalifikacijo. Vsaki enoti pripada ustrezno število kreditnih točk ECVET. Kvalifikacija načelom obsega več enot in je sestavljena iz celega niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in različnih okvirih (formalnih, neformalnih in priložnostnih).

Predlog spremembe  10

Predlog priporočila

Priloga 2 – točka 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Učni sporazum mora določiti, da lahko „domača“ ustanova potrdi in prizna pričakovane učne rezultate, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki, ki jih je oblikovala pristojna ustanova.

Učni sporazum mora določiti, da je „domača“ ustanova dolžna potrditi in priznati pričakovane učne rezultate, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, kot del zahtev za pridobitev kvalifikacije v skladu s pravili in postopki, ki jih je oblikovala pristojna ustanova.

POSTOPEK

Naslov

Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Pristojni odbor

EMPL

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT 37

24.4.2008

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.6.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rolf Berend


POSTOPEK

Naslov

Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Datum predložitve EP

9.4.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

24.4.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

24.4.2008

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

19.6.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Datum sprejetja

5.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov