Betänkande - A6-0424/2008Betänkande
A6-0424/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen

7.11.2008 - (KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Thomas Mann
Rådgivande utskotts föredragande (*):Dumitru Oprea, utskottet för kultur och utbildning
(*) Associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

Förfarande : 2008/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0424/2008
Ingivna texter :
A6-0424/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen

(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0180),

–   med beaktande av artikel 251.2, och artiklarna 149.4 och 150.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0162/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A6‑0424/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till rekommendation

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Utvecklingen och erkännandet av medborgarnas kunskaper, färdigheter och kompetens är avgörande för individens utveckling, för konkurrenskraften, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen inom gemenskapen. De bör därför underlätta gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare och inlärare och bidra till att anpassa utbud och efterfrågan på den europeiska arbetsmarknaden. Deltagande i gränsöverskridande livslångt lärande för alla samt överföring, erkännande och ackumulering av individers läranderesultat från formell, icke-formell och informell utbildning bör därför främjas och förbättras på nationell och europeisk nivå.

(1) Utvecklingen och erkännandet av medborgarnas kunskaper, färdigheter och kompetens är avgörande för individens personliga och yrkesmässiga utveckling samt för konkurrenskraften, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen inom gemenskapen. De bör därför underlätta gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare och inlärare och bidra till att anpassa utbud och efterfrågan på den europeiska arbetsmarknaden. Deltagande i gränsöverskridande livslångt lärande för alla samt överföring, erkännande och ackumulering av individers läranderesultat från formell, icke-formell och informell utbildning bör därför främjas och förbättras på europeisk nivå.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att inbegripa termen yrkesmässig utveckling.

Ändringsförslag  2

Förslag till rekommendation

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Systemen för yrkesutbildning är en av grundbultarna i det livslånga lärandet och står i direkt förbindelse med såväl grundutbildning och högre utbildning som sysselsättnings- och socialpolitiken i varje medlemsstat. Tack vare sin sektorsövergripande ställning främjar de inte bara den europeiska ekonomins konkurrenskraft och möjligheterna att tillgodose behoven på arbetsmarknaden utan även den sociala sammanhållningen, jämlikheten och medborgarnas deltagande och engagemang.

Ändringsförslag  3

Förslag till rekommendation

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”) och i rådets och kommissionens gemensamma rapport om genomförandet av handlingsprogrammet Utbildning 2010 som antogs 2004 framhålls vikten av att ha ett system för meritöverföring inom yrkesutbildningen.

(3) I rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”) och i rådets och kommissionens gemensamma rapport om genomförandet av handlingsprogrammet Utbildning 2010 som antogs 2004 framhålls vikten av att ha ett system för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Dessutom betonar rådet och kommissionen i sin gemensamma rapport från 2008 (dokument 5723/08) att det behövs ökade insatser för att förbättra yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

Ändringsförslag  4

Förslag till rekommendation

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Syftet med denna rekommendation är att inrätta ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat för dem som vill erhålla ett utbildningsbevis. Detta kommer att göra medborgarnas läranderesultat tydligare och lättare att föra över mellan och inom medlemsstater, i ett gränslöst område för livslångt lärande.

(5) Syftet med denna rekommendation är att inrätta ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av bedömda läranderesultat för dem som vill erhålla ett utbildningsbevis. Detta kommer att öka den allmänna förståelsen för medborgarnas läranderesultat, liksom insynen i dem och deras gränsöverskridande rörlighet samt göra det lättare att föra över dem mellan medlemsstater i ett gränslöst område för livslångt lärande, samtidigt som det kommer att öka kvalifikationernas rörlighet och möjligheterna att föra över dem på nationell nivå mellan olika sektorer inom ekonomin och på arbetsmarknaden. Dessutom kommer det att bidra till fördjupat och ökat europeiskt samarbete på utbildningsområdet.

Ändringsförslag  5

Förslag till rekommendation

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) ECVET kan användas för alla läranderesultat som i princip kan förvärvas genom en mängd olika utbildnings- och inlärningsvägar och sedan överföras och erkännas. Denna rekommendation bidrar därför till de vidare målen att främja livslångt lärande och öka arbetstagares och inlärares anställbarhet, rörligheten och sociala integration, till att modernisera utbildningssystemen, till att utveckla flexibla och individanpassade utbildningsvägar inom yrkesutbildningen, till att länka samman utbildning, anställning och individernas behov, till att bygga broar mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande samt till att erkänna läranderesultat som uppnåtts genom levnads- och yrkeslivserfarenhet.

(7) ECVET kan användas för alla läranderesultat som i princip kan förvärvas genom en mängd olika utbildnings- och inlärningsvägar på alla nivåer i den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (nedan kallat EQF), och sedan överföras och erkännas. Denna rekommendation bidrar därför till de vidare målen att främja livslångt lärande och öka arbetstagares och inlärares anställbarhet, öppenhet för rörlighet och sociala integration. Den underlättar i synnerhet framtagandet av flexibla och individanpassade utbildningsvägar och erkännandet av läranderesultat som uppnåtts genom icke-formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag  6

Förslag till rekommendation

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Denna rekommendation bör underlätta förenligheten och jämförbarheten mellan systemen för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som används inom den högre utbildningen. På så sätt bör den bidra till möjligheten att byta mellan olika utbildningsnivåer, enligt nationell lagstiftning och praxis.

(9) Denna rekommendation bör underlätta förenligheten, jämförbarheten och komplementariteten hos systemen för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som används inom den högre utbildningen. På så sätt bör den bidra till möjligheten att byta mellan olika utbildningsnivåer, enligt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  7

Förslag till rekommendation

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Valideringen av icke-formella och informella läranderesultat bör främjas i enlighet med rådets slutsatser om gemensamma europeiska principer för identifiering och validering av icke‑formellt och informellt lärande av den 28 maj 2004.

(10) Valideringen av bedömda icke‑formella och informella läranderesultat bör främjas i enlighet med rådets slutsatser om gemensamma europeiska principer för identifiering och validering av icke-formellt och informellt lärande av den 28 maj 2004.

Ändringsförslag  8

Förslag till rekommendation

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Denna rekommendation bör underlätta de behöriga lokala och regionala myndigheternas medverkan i samband med att de nationella/regionala referensramarna för kvalifikationer kopplas till ECVET.

Ändringsförslag  9

Förslag till rekommendation

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Införandet och genomförandet av ECVET är frivilligt i enlighet med artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget och kan därför enbart ske i enlighet med gällande nationella lagar och bestämmelser. Denna rekommendation är således förenlig med subsidiaritetsprincipen, eftersom den stöder och kompletterar medlemsstaternas insatser, underlättar samarbetet mellan dem, ökar insynen och främjar rörlighet och livslångt lärande.

Ändringsförslag  10

Förslag till rekommendation

Rekommendation 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. att främja det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) enligt bilagorna 1 och 2 för att underlätta gränsöverskridande rörlighet inom yrkesutbildningen och gränsöverskridande livslångt lärande,

1. att främja det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen på alla nivåer av EQF enligt bilagorna 1 och 2 för att underlätta gränsöverskridande rörlighet och erkännande av läranderesultat inom yrkesutbildningen och gränsöverskridande livslångt lärande,

Ändringsförslag  11

Förslag till rekommendation

Rekommendation 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. att använda ECVET från 2012, särskilt genom att anta åtgärder för att gradvis börja tillämpa systemet på yrkesutbildningsbevis i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, i syfte att överföra, erkänna och ackumulera en individs läranderesultat från formell, icke-formell och informell utbildning,

2. att använda ECVET, särskilt genom att anta åtgärder för att snarast möjligt från och med 2012 börja testa och gradvis tillämpa systemet på yrkesutbildningsbevis för EQF-nivåerna 1–8 i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, i syfte att överföra, erkänna och ackumulera en individs läranderesultat från formell och, i tillämpliga fall, icke-formell och informell utbildning,

Ändringsförslag  12

Förslag till rekommendation

rekommendation 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. att stödja utvecklingen av nationella och europeiska partnerskap och nätverk med deltagande av behöriga institutioner och myndigheter, arbetsmarknadens parter, sektorer och tillhandahållare av yrkesutbildning, som ska ägna sig att prova ut, genomföra och främja ECVET,

3. att stödja utvecklingen av nationella och europeiska partnerskap och nätverk med deltagande av de organ som ansvarar för kvalifikationer och utbildningsbevis, tillhandahållare av yrkesutbildning och andra berörda aktörer, som ska ägna sig att prova ut, genomföra och främja ECVET,

Ändringsförslag  13

Förslag till rekommendation

Rekommendation 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. att säkra att intressenter och individer på yrkesutbildningsområdet har tillgång till information och vägledning för att använda ECVET; därvid ska medlemsstaterna också se till att användningen av ECVET för utbildningsbevis offentliggörs på lämpligt sätt av behöriga myndigheter och att tillhörande Europassdokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna innehåller tydlig och relevant information,

4. att säkra att intressenter, inbegripet individer, på yrkesutbildningsområdet har tillgång till information och vägledning för att använda ECVET; därvid ska medlemsstaterna också se till att användningen av ECVET för utbildningsbevis offentliggörs på lämpligt sätt av behöriga myndigheter och att tillhörande Europassdokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna innehåller tydlig och relevant information,

Ändringsförslag  14

Förslag till rekommendation

Avsikt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. utarbeta en vägledning och verktyg i samband med nationella och europeiska sakkunniga och användare, bygga upp sakkunskap för att öka förenligheten mellan ECVET och det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter som används inom högre utbildning, samt regelbundet informera om utvecklingen inom ECVET,

2. utarbeta en vägledning, verktyg och sakkunskap för att öka förenligheten och komplementariteten hos ECVET och det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter som används inom högre utbildning, i samarbete med sakkunniga och användare inom yrkesutbildningen och den högre utbildningen på europeisk och nationell nivå samt regelbundet informera om utvecklingen inom ECVET,

Ändringsförslag  15

Förslag till rekommendation

Avsikt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. övervaka och följa upp genomförda åtgärder, särskilt genom att uppdatera material för vägledning, och, efter att ha bedömt och utvärderat åtgärderna tillsammans med medlemsstaterna, fyra år efter antagandet av denna rekommendation, rapportera till Europaparlamentet och rådet om sina erfarenheter och utsikter inför framtiden, vid behov inbegripet en eventuell översyn och anpassning av denna rekommendation.

4. övervaka och följa upp genomförda åtgärder samt garantera alla intresserade medborgare tillgång till material för vägledning, och, efter att ha bedömt och utvärderat de åtgärder och tester som genomförts tillsammans med medlemsstaterna, fem år efter antagandet av denna rekommendation, rapportera till Europaparlamentet och rådet om sina erfarenheter och utsikter inför framtiden, vid behov inbegripet en översyn och anpassning av en slutgiltig rekommendation, vilket innefattar uppdatering av de tekniska bilagorna och vägledningsmaterialet.

Ändringsförslag  16

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 - led 1 - stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En utbildningsmodul är en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en del av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla ett visst utbildningsbevis. Ett utbildningsbevis omfattar i princip flera utbildningsmoduler och består alltså av en uppsättning moduler. En inlärare kan sålunda uppfylla kraven för ett utbildningsbevis genom att ackumulera de utbildningsmoduler som krävs. Dessa kan ha förvärvats i olika länder och genom olika typer av lärande (formellt, icke-formellt och informellt lärande).

En utbildningsmodul är en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en del av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla ett visst utbildningsbevis. Till varje modul hör ett visst antal ECVET-poäng. Ett utbildningsbevis omfattar i princip flera utbildningsmoduler och består alltså av en uppsättning moduler. En inlärare kan sålunda uppfylla kraven för ett utbildningsbevis genom att ackumulera de utbildningsmoduler som krävs. Dessa kan ha förvärvats i olika länder och genom olika typer av lärande (formellt, icke‑formellt och informellt lärande).

Ändringsförslag  17

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 - led 3 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I inlärningsavtalet ska det fastställas att om inläraren har uppnått de förväntade läranderesultaten och dessa har bedömts positivt av den mottagande institutionen kan heminstitutionen validera och erkänna dem så att de kan ingå i ett utbildningsbevis, enligt de regler och förfaranden som fastställts av den behöriga institutionen.

I inlärningsavtalet ska det fastställas att om inläraren har uppnått de förväntade läranderesultaten och dessa har bedömts positivt av den mottagande institutionen ska heminstitutionen validera och erkänna dem så att de kan ingå i ett utbildningsbevis, enligt de regler och förfaranden som fastställts av den behöriga institutionen.

MOTIVERING

Globaliseringen är en utmaning för konkurrenskraften på det ekonomiska och sociala området inom EU. De kunskaper och färdigheter som man skaffat sig sätts på prov och måste ständigt uppdateras. För att EU ska kunna stå sig i konkurrensen på det utbildningspolitiska området i världen måste studieavbrottskvoten minskas, deltagandet i livslångt lärande stärkas och genomströmningen mellan högskolan och yrkesutbildningen förbättras. För att garantera yrkesskickligheten är det nödvändigt att redan under yrkesutbildningen skaffa sig utlandserfarenhet. Den europeiska ekonomin behöver i allt högre grad yrkesfolk som behärskar främmande språk och som har yrkeserfarenhet från utlandet som gör att de kan samarbeta med kolleger och kunder utomlands. Det finns ett stort intresse för gränsöverskridande rörlighet som en del av utbildningen och vidareutbildningen, men samtidigt finns det stora hinder. De läranderesultat som uppnåtts i utlandet kan inte dokumenteras, fastställas och värderas i tillräcklig utsträckning. I medlemsstaterna förvärvas och definieras kvalifikationer på olika sätt. Bilaterala överenskommelser kan försvåra jämförbarheten med andra system. Ofta brister samarbetet mellan utbildningsinstitutionerna och de nationella och regionala myndigheterna. Det planerade europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) kommer att bidra till att underlätta den gränsöverskridande rörligheten för yrkesarbetande och tydliggöra yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands.

Etapperna för utvecklingen av ECVET

Förbättrad yrkesutbildning är av central vikt för uppnåendet av målen i Lissabonstrategin (mars 2000) – ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och social sammanhållning. Europeiska rådet har även betonat att tydligare utbildningsbevis och ökat livslångt lärande är viktiga punkter för att anpassa sig till kunskapssamhällets behov. År 2001 beslutades det i Brygge att man skulle ha ett mer intensivt europeiskt samarbete i yrkesutbildningsfrågor. Vid toppmötet i Barcelona i mars 2002 lades grunden till gränsöverskridande erkännande av läranderesultat inom yrkesutbildningen, vilket har lett till erkännande av studiemeriter genom Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS). I november 2002 antog rådet ”Köpenhamnsprocessen”. Därigenom skulle ett system för tillgodoräknande av utbildningsmeriter inom yrkesutbildningen införas med högsta prioritet. Inom detta system ska hänsyn tas framför allt till kriterierna öppenhet, jämförbarhet, överföringsmöjlighet och erkännande av kunskaper.

ECVET är ett av många utbildningsinitiativ på europeisk nivå. Det ska binda samman yrkesutbildningen med högskoleutbildningen. Till det hör ECTS (främjande av rörlighet för studerande och personer under utbildning), Europass (främjande av öppenhet beträffande kvalifikationer och kunskaper), ”den europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet” (EQCM), samt den europeiska kvalifikationsramen (EQF), och föredraganden var 2006 föredragande för Europaparlamentets initiativbetänkande om EQF.

Utfrågning av berörda parter

Föredraganden välkomnar att experter har anlitats, att de deltar i arbetsgrupper och utfrågningar samt att studier har genomförts. Därigenom blir ECVET ett betydelsefullt instrument för att på ett optimalt sätt anpassa utbildningssystemen till enskilda människors behov och arbetsmarknadens krav. Förutsättningar för detta är att man beaktar den nationella och regionala särarten samt att systemet är praktiskt genomförbart för arbetstagarna och företagen i Europa, vilka är dess användare. Intrycket från de samtal som föredraganden haft bekräftar att vikten av utbildning genom samarbete mellan skola och företag (t.ex. det dubbla tyska systemet) inte är tillräckligt uppmärksammad i länder med en utbildning som på heltid är förlagd till skolan, och inte heller de stora yrkesmässiga, tidsmässiga och finansiella utgifter som krävs för att erhålla en yrkesexamen av hög kvalitet efter vidareutbildning – t.ex. ett mästarbrev eller ett erkännande som specialist inom ett visst område. Resultatet av samråden om ECVET diskuterades under det tyska ordförandeskapet vid en konferens i München i juni 2007, i vilken föredraganden deltog.

Målen med systemet för meritöverföring

ECVET är en metodisk ram som visar vilka kunskaper och färdigheter som uppnåtts samt vilken kompetens som läranderesultaten grundar sig på, rangordnar meriterna och sätter dem i ett sammanhang där kvalifikationer kan jämföras. Man ska frivilligt kunna överföra meriter mellan olika yrkeskvalifikationssystem, framför allt på området för formell utbildning. När det gäller användning och tilldelning av meriter finns det dock mycket kvar som måste diskuteras. Den studerande ska stegvis få poäng och därmed erhålla lärandemeriter som kan sammanfogas till en omfattande kompetensprofil, och kvalifikationerna ska på vissa villkor kunna sammanställas i en offentligt erkänd examen. Automatisk ackumulering av delkvalifikationer som ska leda till en fullständig kvalifikation står i strid med det faktum att det i medlemsstaterna vanligen finns ett enhetligt synsätt inom utbildningen och den s.k. ”yrkesprincipen”, som leder till en slutexamen.

Systemet kommer att bli effektivt endast om de berörda personerna åtar sig att följa kvalitetssäkringskriterierna. Det måste då garanteras att det inte uppstår några påtvingade förändringar av yrkesutbildningen och att erkända reglerade yrken inte splittras sönder. ECVET är grundat på läranderesultat som i hög grad varierar på grund av olika nationella utbildningssystem. Överenskommelser måste ingås mellan utbildningsinstitutioner, företag och nationella myndigheter, så att många aktörer blir delaktiga. Projektets framgång kan garanteras genom förtroendefullt samarbete. Hållbara partnerskap och nätverk av hög kvalitet ska inrättas i medlemsstaterna på europeisk, nationell och regional nivå på grundval av befintliga strukturer.

För att ECVET ska accepteras är det av avgörande betydelse att det är ett frivilligt system. Det får inte ställas upp några rättsliga villkor för aktörerna. Man måste beakta harmoniseringsförbudet i artiklarna 149 och 150 i fördraget och undvika att likställa nationella kvalifikationssystem. Skyddad utbildningspraxis och befintliga nationella bestämmelser i medlemsstaterna får inte heller undermineras och mångfalden i utbildningssystemet ska bevaras. Den egna dynamiken i processen ska förstärkas genom bästa praxis och välgrundade praktiska erfarenheter.

ECVET är ett långtidsprojekt som ska vidareutvecklas i en ständig process. Fyra år efter antagandet av rekommendationen ska Europeiska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de erfarenheter som gjorts och förväntade konsekvenser. Det är i det sammanhanget nödvändigt att låta olika aktörer – användare och deras företrädare – få delta.

ECVET kan i mycket stor utsträckning bidra till målsättningarna i EQF. Systemet främjar den gränsöverskridande rörligheten och tillträdet till livslångt lärande inom yrkesutbildningen. Det bör bli möjligt för den studerande att satsa på en individuell karriär. Genom införandet av ECVET skapas ett avsevärt mervärde för Europa och ett viktigt bidrag ges till en europeisk arbetsmarknad och Europas framtidsmöjligheter.

Föredraganden rekommenderar

· att ECVET införs stegvis och med utgångspunkt från praktiska erfarenheter genom att man inriktar sig på frivilligt deltagande från medlemsstaternas sida; en ram bör införas i samförstånd och med beaktande av de nationella särdragen,

· att tydliga kriterier införs för att garantera relevans, öppenhet och jämförbarhet och ömsesidigt förtroende; det krävs en enhetlig kvantitativ grund för tilldelning av meriter som gäller i hela Europa,

· att fullständig kvalifikation inte ska kunna uppnås endast genom att uppfylla krav på ackumulering av utbildningsmoduler, i de medlemsstater där det krävs en slutexamen för fullständiga kvalifikationer,

· att den tidsplan som Europeiska kommissionen planerat för införandet av ECVET förlängs; det förefaller orealistiskt att ECVET ska kunna införas före 2012; en prövningsperiod bör planeras, så att praktiska erfarenheter kan tas med i utvecklingen, samtidigt som man bör undvika avsiktliga förseningar,

· att en användarvägledning för ECVET tas fram; denna praktiska handbok måste utformas omedelbart,

· att de administrativa kostnaderna för ECVET hålls inom vissa gränser; rapporteringsförfarandet måste vara enkelt och tydligt, så att det också är hanterbart för små och medelstora företag samt små institutioner, och dessutom bör man utgå från institutioner, partnerskap och nätverk som redan samarbetar på ett framgångsrikt sätt – istället för att bygga upp en omfattande, europeisk plattform,

· att ECVET‑systemet blir öppet och användbart för andra system utanför EU med målet att uppfylla Lissabonkriterierna för ett flexibelt, kunskapsbaserat ekonomiskt område.

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (7.10.2008)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen
(KOM(2008)0180 – C6‑0162/2008 – 2008/0070(COD))

Föredragande (*): Dumitru Oprea

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 47 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

A. Kort sammanfattning

Europaparlamentet och rådet rekommenderar ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) för att underlätta insyn, överföring och ackumulering av läranderesultat mellan olika lärandemiljöer och länder.

Mångfalden inom, eller splittringen av utbildning, yrkesutbildning och kvalifikationssystem i Europa såväl som bristen på samarbete mellan olika aktörer på marknaden (leverantörer, myndigheter, etc.) är en stor utmaning för EU-medborgarnas rörlighet i det livslånga lärandet. Inom den högre utbildningen stimulerades rörlighet genom skapandet av Europeiska systemet för överföring av studiemeriter. Det är därför troligt att ett liknande system för yrkesutbildningen får samma effekt.

Genom rekommendationen fastslås, i detta sammanhang, ECVET som en metodisk ram som kan användas för att beskriva kvalifikationer i form av utbildningsmoduler med tillhörande poäng i syfte att överföra och ackumulera läranderesultat. ECVET har varken som mål eller krav att utbildningsbevis eller yrkesutbildningar ska harmoniseras; däremot är målet större jämförbarhet och förenlighet, vilket gäller alla nivåer av den europeiska referensramen för kvalifikationer. Rekommendationen kommer att tillämpas på frivillig basis av medlemsstaterna från 2012.

ECVET-systemet baseras på tre huvudprinciper:

· Etablera ett ramverk för att beskriva kvalifikationer som utbildningsmoduler med tanke på deras ackumulering och överförbarhet.

· Etablera ett system genom vilket läranderesultat för yrkesutbildningen får ett antal poäng som kan valideras, ackumuleras och överföras från en lärandemiljö till en annan och från ett land till ett annat.

· Gynna nätverk och partnerskap mellan institutioner, myndigheter och andra aktörer inom yrkesutbildningen för att utveckla ett klimat av ömsesidigt förtroende och formalisera partnerskap med samförståndsavtal (avtal dem emellan).

I rekommendationen uppmuntras medlemsstaterna att använda ECVET från 2012, särskilt genom att anta åtgärder för att gradvis börja tillämpa systemet på yrkesutbildningsbevis, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, för att överföra, erkänna och ackumulera en individs läranderesultat från formell, icke-formell och informell utbildning.

B. Föredragandens kommentarer

Föredraganden skulle vilja uppmärksamma att en framgångsrik tillämpning av ECVET först och främst måste baseras på det gemensamma åtagandet att respektera kvalitetssäkringsprinciperna. Förutom detta är det även viktigt att uppmuntra berörda parter att bygga upp partnerskap och nätverk för ECVET, inte bara för att garantera ett ramverk för att testa ECVET utan också för att skapa ett exempel på god praxis och utveckla ett klimat av ömsesidigt förtroende genom att erkänna och överföra poäng från en institution till en annan.

En stor fördel med ECVET-systemet är att det kan byggas på och förbättras genom en liknande erfarenhet som rönt stor framgång i Europa – ECTS (Europeiska systemet för överföring av studiemeriter) som används inom högre utbildning. Därför måste ECVET också ta hänsyn till den extremt varierade marknaden för yrkesutbildningar, vilket även är anledningen till att ECVET fokuserar på läranderesultat snarare än på tiden som lagts ned på att ackumulera kunskap, färdigheter och kompetenser. Tillsammans med den högre utbildningen är yrkesutbildningen en nödvändig del av det livslånga lärandet. Med tanke på att högre utbildning och yrkesutbildning vanligtvis kompletterar varandra, skulle föredragaren vilja understryka behovet av förenlighet, jämförbarhet och komplementaritet mellan ECVET och ECTS.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till rekommendation

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2α) Yrkesutbildningssystemen är en av grundbultarna i det livslånga lärandet och står i direkt förbindelse såväl med grundutbildning och högre utbildning som med sysselsättnings- och socialpolitiken i varje medlemsstat. Tack vare denna sin sektorsövergripande ställning främjar de inte bara den europeiska ekonomins konkurrenskraft och möjligheterna att tillgodose behoven på arbetsmarknaden utan även social sammanhållning och jämlikhet samt medborgarnas deltagande och mobilisering.

Ändringsförslag  2

Förslag till rekommendation

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”) och i rådets och kommissionens gemensamma rapport om genomförandet av handlingsprogrammet Utbildning 2010 som antogs 2004 framhålls vikten av att ha ett system för meritöverföring inom yrkesutbildningen.

(3) I rådets resolution av den 19 december 2002 om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (”Köpenhamnsprocessen”) och i rådets och kommissionens gemensamma rapport om genomförandet av handlingsprogrammet Utbildning 2010 som antogs 2004 framhålls vikten av att ha ett system för meritöverföring inom yrkesutbildningen. I rådets och kommissionens gemensamma rapport från 2008 (dokument 5723/08) konstateras att det behövs större insatser för att förbättra yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

Ändringsförslag  3

Förslag till rekommendation

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Syftet med denna rekommendation är att inrätta ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat för dem som vill erhålla ett utbildningsbevis. Detta kommer att göra medborgarnas läranderesultat tydligare och lättare att föra över mellan och inom medlemsstater, i ett gränslöst område för livslångt lärande.

(5) Syftet med denna rekommendation är att inrätta ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat för dem som vill erhålla ett utbildningsbevis. Detta kommer att öka insynen och kommer dels att underlätta den gränsöverskridande rörligheten och göra medborgarnas läranderesultat lättare att föra över mellan medlemsstater, i ett gränslöst område för livslångt lärande, dels underlätta rörligheten och möjligheterna att föra över kvalifikationer på nationell nivå mellan olika sektorer inom näringslivet och på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  4

Förslag till rekommendation

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Denna rekommendation bör underlätta förenligheten och jämförbarheten mellan systemen för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som används inom den högre utbildningen. På så sätt bör den bidra till möjligheten att byta mellan olika utbildningsnivåer, enligt nationell lagstiftning och praxis.

(9) Denna rekommendation bör underlätta förenligheten, jämförbarheten och komplementariteten mellan systemen för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som används inom den högre utbildningen. På så sätt bör den bidra till möjligheten att byta mellan olika utbildningsnivåer, enligt nationell lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag  5

Förslag till rekommendation

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12a) Denna rekommendation bör underlätta för behöriga lokala och regionala myndigheter att medverka då de nationella och regionala referensramarna för kvalifikationer kopplas till ECVET.

Ändringsförslag  6

Förslag till rekommendation

Rekommendation 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. att främja det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) enligt bilagorna 1 och 2 för att underlätta gränsöverskridande rörlighet inom yrkesutbildningen och gränsöverskridande livslångt lärande,

1. att främja det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (nedan kallat ECVET) enligt bilagorna 1 och 2 för att underlätta gränsöverskridande rörlighet och erkännandet av läranderesultat inom yrkesutbildningen och gränsöverskridande livslångt lärande,

Ändringsförslag  7

Förslag till rekommendation

Rekommendation 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. att säkra att intressenter och individer på yrkesutbildningsområdet har tillgång till information och vägledning för att använda ECVET; därvid ska medlemsstaterna också se till att användningen av ECVET för utbildningsbevis offentliggörs på lämpligt sätt av behöriga myndigheter och att tillhörande Europassdokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna innehåller tydlig och relevant information,

4. att säkra att intressenter, inbegripet individer, på yrkesutbildningsområdet har tillgång till information och vägledning för att använda ECVET; därvid ska medlemsstaterna också se till att användningen av ECVET för utbildningsbevis offentliggörs på lämpligt sätt av behöriga myndigheter och att tillhörande Europassdokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna innehåller tydlig och relevant information,

Ändringsförslag  8

Förslag till rekommendation

Avsikt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. utarbeta en vägledning och verktyg i samband med nationella och europeiska sakkunniga och användare, bygga upp sakkunskap för att öka förenligheten mellan ECVET och det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter som används inom högre utbildning, samt regelbundet informera om utvecklingen inom ECVET,

2. utarbeta en vägledning, verktyg och sakkunskap för att öka förenligheten och komplementariteten mellan ECVET och det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter som används inom högre utbildning, i samarbete med sakkunniga och användare inom yrkesutbildningen och den högre utbildningen på europeisk och nationell nivå samt regelbundet informera om utvecklingen inom ECVET,

Ändringsförslag  9

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 - led 1 - stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En utbildningsmodul är en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en del av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla ett visst utbildningsbevis. Ett utbildningsbevis omfattar i princip flera utbildningsmoduler och består alltså av en uppsättning moduler. En inlärare kan sålunda uppfylla kraven för ett utbildningsbevis genom att ackumulera de utbildningsmoduler som krävs. Dessa kan ha förvärvats i olika länder och genom olika typer av lärande (formellt, icke-formellt och informellt lärande).

En utbildningsmodul är en modul som ingår i ett utbildningsbevis och som består av en del av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att erhålla ett visst utbildningsbevis. Till varje modul hör ett visst antal ECVET-poäng. Ett utbildningsbevis omfattar i princip flera utbildningsmoduler och består alltså av en uppsättning moduler. En inlärare kan sålunda uppfylla kraven för ett utbildningsbevis genom att ackumulera de utbildningsmoduler som krävs. Dessa kan ha förvärvats i olika länder och genom olika typer av lärande (formellt, icke‑formellt och informellt lärande).

Ändringsförslag  10

Förslag till rekommendation

Bilaga 2 - led 3 - stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I inlärningsavtalet ska det fastställas att om inläraren har uppnått de förväntade läranderesultaten och dessa har bedömts positivt av den mottagande institutionen kan heminstitutionen validera och erkänna dem så att de kan ingå i ett utbildningsbevis, enligt de regler och förfaranden som fastställts av den behöriga institutionen.

I inlärningsavtalet ska det fastställas att om inläraren har uppnått de förväntade läranderesultaten och dessa har bedömts positivt av den mottagande institutionen ska heminstitutionen validera och erkänna dem så att de kan ingå i ett utbildningsbevis, enligt de regler och förfaranden som fastställts av den behöriga institutionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen

Referensnummer

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

19.6.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Behandling i utskott

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rolf Berend

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen

Referensnummer

KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Framläggande för parlamentet

9.4.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

24.4.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

24.4.2008

 

 

 

Associerat/associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

19.6.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Behandling i utskott

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Antagande

5.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Ingivande

7.11.2008