Pranešimas - A6-0425/2008Pranešimas
A6-0425/2008

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą

7.11.2008 - (9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD)) - ***II

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Karin Scheele

Procedūra : 2007/0020(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0425/2008
Pateikti tekstai :
A6-0425/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą

(9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (9815/3/2008 – C6‑0343/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0046) per pirmąjį svarstymą[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6‑0425/2008),

1.  pritaria bendrajai pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento siekiama dviejose srityse sukurti pagrindus sistemingam statistikos parengimui: statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą. Statistiniai duomenys turėtų būti pateikti suderintame ir bendrame duomenų rinkinyje, ir juos turėtų rengti Eurostatas kartu su nacionaliniais statistikos institutais ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už oficialios statistikos teikimą šiose srityse.

Iki šiol statistiniai duomenys apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą renkami savanoriškai. Priėmus šį reglamentą būtų įmanoma formalizuoti galiojantį „džentelmenišką susitarimą“, užtikrinti duomenų rinkimo tęstinumą, kokybę ir palyginamumą.

Pirmasis svarstymas

Visuomenės sveikata priklauso Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto kompetencijai. Darbuotojų sveikata ir sauga priklauso Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai. Todėl per pirmąjį pasiūlymo svarstymą buvo laikomasi Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnyje nustatytos tvarkos (Darbo su susijusiais komitetais procedūra), kai Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pasisakė dėl IV Priedo (Nelaimingi atsitikimai darbe) ir V Priedo (Profesinės ligos ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos bei ligos). Nei atsakingas komitetas, nei nuomonę teikiantis komitetas nepasiūlė radikalių Komisijos teksto pakeitimų.

Per 2007 m. lapkričio mėnesį vykusį pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas priėmė 12 Komisijos pasiūlymo pakeitimų. Didžioji pakeitimų dalis susijusi su horizontaliais aspektais, pvz., lyties ir amžiaus kriterijų įtraukimas į kintamųjų suskirstymą ir papildomo finansavimo pagal tam tikras Bendrijos programas panaudojimas šiose dviejose reglamento taikymo srityse. Parlamentas taip pat ragino geriau koordinuoti Bendrijos statistinę veiklą su atitinkamų tarptautinių organizacijų veikla. Tam tikri priimti pakeitimai susiję su priedais, kuriuose kalbama arba tik apie visuomenės sveikatą, arba darbuotojų sveikatą bei saugą, pvz., duomenų rinkimas apie pandemijų ir užkrečiamų ligų prevenciją.

Tolimesnių derybų su Tarybai pirmininkaujančia Slovėnija eigoje beveik visi Europos Parlamento priimti pakeitimai, kaip jie buvo pateikti arba su neesminiais pataisymais, buvo įterpti į bendrąją poziciją. Taryba taip pat iš dalies pakeitė tekstą, tačiau plačiąja prasme, šie pakeitimai buvo priimtini pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Todėl buvo pritarta visam pasiūlymo tekstui, kurį pirmininkaujanti valstybė pateikė praeitų metų pavasarį. Šiam „išankstiniam susitarimui per antrąjį svarstymą“ pritarė Apsaugos komiteto pirmininkas M. Ouzký savo laiške pirmininkaujančiai Slovėnijai.

Pranešėjos nuomonė

Kadangi 2008 m. spalio 2 d. Tarybos priimta bendroji pozicija atitinka 2008 m. pavasarį su Europos Tarybai pirmininkaujančia valstybe Slovėnija pasiektą išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą, pranešėja rekomenduoja komitetui nedelsiant priimti pasiūlymą be pakeitimų.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos statistika apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą

Nuorodos

09815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

13.11.2007                     T6-0501/2007

Komisijos pasiulymas

COM(2007)0046 - C6-0062/2007

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

9.10.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

9.10.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Karin Scheele

27.2.2007

 

 

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Robert Sturdy, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Britta Thomsen

Pateikimo data

7.11.2008