ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  7.11.2008 - (9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD)) - ***II

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawczyni: Karin Scheele

  Procedura : 2007/0020(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0425/2008
  Teksty złożone :
  A6-0425/2008
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  (9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD))

  (Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9815/3/2008 – C6‑0343/2008),

  –   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0046),

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,,

  –   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

  –   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0425/2008),

  1.  zatwierdza wspólne stanowisko;

  2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

  4.  zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  UZASADNIENIE

  Celem niniejszego projektu rozporządzenia jest utworzenie ram prawnych do sporządzania statystyk Wspólnoty w dwóch dziedzinach, zdrowiu publicznym oraz ochronie zdrowia i higieny pracy. Statystyki te powinny przyjąć formę zharmonizowanych i wspólnych danych zbieranych i sporządzanych przez Eurostat, krajowe instytuty statystyczne oraz inne organy krajowe odpowiedzialne za dostarczanie oficjalnych statystyk.

  W chwili obecnej informacje statystyczne dotyczące zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy są zbierane na zasadzie dobrowolności. Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia sformalizuje obecne „gentlemen's agreement” i zagwarantuje ciągłość gromadzenia danych oraz ich jakość i porównywalność.

  Pierwsze czytanie

  Zdrowie publiczne wchodzi w zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, natomiast ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy wchodzą w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. W związku z tym w pierwszym czytaniu do projektu zastosowano art. 47 (procedura obejmująca zaangażowane komisje), dający Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w szczególności prawo dotyczące załącznika IV (Wypadki przy pracy) oraz załącznika V (Choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą). Ani komisja przedmiotowo właściwa, ani komisja opiniodawcza nie zgłosiły radykalnych poprawek do tekstu Komisji.

  W pierwszym czytaniu w listopadzie 2007 r. Parlament Europejski przyjął 12 poprawek do wniosku Komisji. Większość z nich dotyczy kwestii horyzontalnych, takich jak włączenie problematyki płci i wieku do zmiennych dotyczących podziału oraz dodatkowe finansowanie obu obszarów objętych rozporządzeniem za pośrednictwem niektórych programów wspólnotowych. Parlament zaapelował także o skoordynowanie działalności Wspólnoty w dziedzinie statystyki z działalnością odnośnych organizacji międzynarodowych. Niektóre przyjęte poprawki dotyczyły załączników w aspekcie wyłącznie zdrowia publicznego i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak np. gromadzenie danych dotyczących ochrony przed pandemiami i chorobami zakaźnymi.

  Podczas prowadzonych potem negocjacji z Prezydencją Słoweńską uzgodniono, że prawie wszystkie poprawki przyjęte przez Parlament Europejski zostaną włączone do wspólnego stanowiska, w całości lub w nieznacznie zmienionej formie. Rada również dokonała pewnych zmian w tekście, ale ogólnie rzecz biorąc były one możliwe do przyjęcia dla sprawozdawcy i sprawozdawców posiłkowych. W ten sposób mogli oni dojść do porozumienia w sprawie całego tekstu przedstawionego przez Prezydencję ostatniej wiosny. To „wczesne porozumienie w drugim czytaniu” zostało potwierdzone pismem przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, M. Ouzký'ego, skierowanym do Prezydencji Słoweńskiej.

  Stanowisko sprawozdawcy

  Ponieważ wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 2 października 2008 r. odpowiada „wczesnemu porozumieniu w drugim czytaniu” osiągniętemu z Prezydencją Słoweńską na wiosnę 2008 r., sprawozdawca zaleca komisji jego bezzwłoczne przyjęcie bez poprawek.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

  Odsyłacze

  09815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD)

  Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

  13.11.2007                     T6-0501/2007

  Wniosek Komisji

  COM(2007)0046 - C6-0062/2007

  Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

  9.10.2008

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  9.10.2008

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Karin Scheele

  27.2.2007

   

   

  Data przyjęcia

  5.11.2008

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Robert Sturdy, Lambert van Nistelrooij

  Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Britta Thomsen

  Data złożenia

  7.11.2008