Betänkande - A6-0425/2008Betänkande
A6-0425/2008

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

7.11.2008 - (9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD)) - ***II

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Karin Scheele

Förfarande : 2007/0020(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0425/2008
Ingivna texter :
A6-0425/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

(9815/3/2008 – C6‑0343/2008 – 2007/0020(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9815/3/2008 – C6‑0343/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0046),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0425/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1]  Antagna texter

MOTIVERING

Den föreslagna förordningens syfte är att fastställa ett ramverk för systematisk produktion av gemenskapsstatisk inom två områden, folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. Statistiken bör ta formen av harmoniserade och gemensamma uppgifter och tas fram av Eurostat tillsammans med de nationella statistikinstituten och övriga nationella myndigheter som ansvarar för tillhandahållande av officiell statistik.

För närvarande samlas statistik om folkhälsa och om hälsa och säkerhet i arbetet främst in på frivillig basis. Antagandet av denna förordning kommer att formalisera de nuvarande informella överenskommelserna och garantera kontinuiteten i insamlingen av uppgifterna liksom uppgifternas kvalitet och jämförbarhet.

Första behandlingen

Folkhälsa hör till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets behörighetsområde. Hälsa och säkerhet i arbetet hör emellertid till utskottet för sysselsättning och sociala frågors behörighet. Följaktligen tillämpades artikel 47 i arbetsordningen (förfarande med associerade utskott) på förslaget i första behandlingen, vilket ger sysselsättningsutskottet möjlighet att yttra sig, särskilt om bilaga IV (Olycksfall i arbetet) och bilaga V (Arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar). Varken det ansvariga utskottet eller det rådgivande utskottet förslog att kommissionens text skulle ändras radikalt.

Vid första behandlingen i november 2007 antog Europaparlamentet 12 ändringsförslag till kommissionens förslag. De flesta ändringsförslagen behandlade övergripande frågor, som att kön och ålder ska ingå bland variablerna i samband med uppdelningen och användning av extra och kompletterande finansiering från vissa gemenskapsprogram inom de två områden som förordningen omfattar. Parlamentet begärde också att gemenskapens statistikverksamhet skulle samordnas med andra relevanta internationella organisationers. Vissa ändringsförslag antogs till bilagorna, och behandlade uteslutande endera folkhälsa eller hälsa och säkerhet i arbetet, såsom insamling av uppgifter om skydd mot pandemier och smittsamma sjukdomar.

I de förhandlingar som följde därpå med rådets slovenska ordförandeskap enade sig rådet om att införliva nästan samtliga ändringsförslag som parlamentet antagit i den gemensamma ståndpunkten, endera till fullo eller i en lätt modifierad form. Rådet gjorde också några andra ändringar av texten, men i det stora hela var dessa ändringar godtagbara för föredraganden och för skuggföredragandena. Därför kunde de enas om den fullständiga texten som lades fram av ordförandeskapet i våras. Denna ”snabba andrabehandlingsöverenskommelse” bekräftades i en skrivelse av ordföranden för miljöutskottet, Miroslav Ouzký, till det slovenska ordförandeskapet.

Föredragandens ståndpunkt

Eftersom den gemensamma ståndpunkt som rådet antog den 2 oktober 2008 motsvarar den snabba andrabehandlingsöverenskommelse som uppnåddes med det slovenska ordförandeskapet våren 2008 rekommenderar föredraganden utskottet att anta den gemensamma ståndpunkten utan ändringar och utan ytterligare förseningar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

Referensnummer

9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

13.11.2007                          T6-0501/2007

Kommissionens förslag

KOM(2007)0046 - C6-0062/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

9.10.2008

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ENVI

9.10.2008

Föredragande

      Utnämning

Karin Scheele

27.2.2007

 

 

Antagande

5.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Robert Sturdy, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Britta Thomsen

Ingivande

7.11.2008