ДОКЛАД относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

  7.11.2008 - (2008/2151(INI))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Bart Staes
  Докладчик по становище (*):
  Биляна Илиева Раева, Комисия по икономически и парични въпроси
  (*)Асоциирани комисии - член 47 от правилника

  Процедура : 2008/2151(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0427/2008
  Внесени текстове :
  A6-0427/2008
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

  (2008/2151(INI))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, както и отговорите на Комисията[1],

  –   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[2],

  –   като взе предвид член 45 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A6‑0427/2008),

  А. като има предвид, че избягването на плащане и измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и системата на собствените ресурси на ЕС, доколкото намаляването на собствените ресурси от ДДС трябва да се компенсира чрез увеличаване на собствените ресурси от брутен национален доход (БНД) и по този начин изкривяванията, причинени от измами с ДДС, засягат цялостния баланс на системата на собствени ресурси,

  Б.  като има предвид, че Комисията, в своето съобщение от 31 май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254), отбелязва, че държавите-членки не използват в достатъчна степен възможностите за административно сътрудничество, които предоставя засилването на правната рамка съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003[3], и счита, че равнището на административното сътрудничество е несъразмерно на обема търговия в рамките на Общността,

  В.  като има предвид, че анализът на Сметната палата в Специален доклад №8/2007 относно въпроса дали обменът на информация между държавите-членки се осъществява по своевременен и ефективен начин и дали съществуват адекватни административни структури и процедури, които да подкрепят административното сътрудничество, потвърждава, че основната цел на Регламент (ЕО) № 1798/2003, т.е. ефективно административно сътрудничество за борба срещу избягването на плащане на ДДС, не е постигната,

  1.  приветства Специалния доклад на Сметната палата № 8/2007, който дава независима оценка на административното сътрудничество в борбата срещу избягването на плащане на ДДС и измамите с ДДС и анализира в големи подробности работата на държавите-членки и ролята на Комисията; заключава, въз основа на констатациите на Сметната палата, че Регламент (ЕО) № 1798/2003 не е ефективен инструмент за административно сътрудничество, тъй като няколко държави-членки препятстват неговото прилагане, а ролята на Комисията е ограничена;

  Количествено оценяване на измамите с ДДС

  2.  съзнава факта, че е трудно да се прецени реалният размер на избягването на плащане на ДДС и измамите с ДДС, тъй като много държави-членки не събират или не публикуват подобни данни; отбелязва, че съгласно оценките, цитирани от Палатата, загубата на приходи от ДДС се равнява на 17 милиарда евро за Германия за 2005 г. и 18,2 милиарда евро за Обединеното кралство за данъчната година 2005-2006; отбелязва, че размерът на измамите с ДДС би могъл да надвиши размера на общия годишен бюджет на Общността;

  3.  приветства инициативата на Комисията да започне проучване за получаване на надеждни оценки на размера на данъчните измами, включително измамите с ДДС, в различните държави-членки; приканва Комисията да информира компетентните комисии на Парламента за резултатите от проучването веднага щом са готови;

  4.  настоятелно призовава Комисията и Съвета да дадат по-голям приоритет на разработването на общ подход с цел количествено да се оценят и да се анализират измамите с ДДС, което следва да позволи оценка доколко предприетите от държавите-членки мерки срещу избягването на плащане на ДДС и измамите с ДДС имат успех и доколко те само предизвикват изместването на измамите с ДДС към други икономически сектори или държави-членки;

  5.  отправя искане до Комисията, Съвета и държавите-членки изцяло да вземат предвид препоръките на контактния комитет на върховните одитни институции на Европейския съюз от декември 2007 г., които включват предложения относно начина, по който държавите-членки биха могли да подобрят своите оценки и начина, по който би могъл да се създаде единен модел за оценяване на измамите с ДДС;

  Недостатъци в работата на органите на държавите-членки

  6.  изразява загриженост относно недостатъците, посочени от Европейската сметна палата във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки в областта на ДДС;

  7.  изразява тревога, че Палатата отбелязва, че в някои държави-членки липсват основните предпоставки за ефективно сътрудничество; отбелязва по-специално следните слабости:

  - почти половината искания за информация от една към друга държава-членка не са получили отговор в рамките на настоящия срок от три месеца,

  - организационната уредба на централните звена за връзка (ЦЗВ), т.е. основните канали за обмен на информация, е допринесла за забавяния; Италия и Нидерландия са разделили своите ЦЗВ между няколко отдела без ефективна координация, а Германия е разделила своето ЦЗВ на няколко служби без да информира по подходящ начин другите държави-членки за това,

  - има значителни разлики между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са й изпратили; Италия твърди, че е получила 54% по-малко искания, а Германия 32% повече искания, отколкото други държави-членки твърдят, че са им изпратили през 2005 г.;

  8.  настоятелно призовава държавите-членки да гарантират навременния обмен на информация при поискване; изразява убеждение, че предложените изменения на директивата относно ДДС и на Регламент № 1798/2003, целящи съкращаване на сроковете за събиране и обмен на информация, ще постигнат пълния си ефект само ако държавите-членки, които още не са създали мониторингови механизми за гарантиране на своевременни отговори на исканията, сторят това; изисква Комисията да го уведоми относно напредъка, постигнат от отделните държави-членки при създаването на мониторингови механизми, и да оцени тяхната ефективност;

  9. призовава Съвета да вземе мерки във връзка с несъответствието между броя на исканията за информация, които дадена държава-членка твърди, че е получила, и броя на исканията, които други държави-членки твърдят, че са ѝ отправили, и спешно да разреши този проблем;

  10. препоръчва на Комисията да разгледа възможността държавите-членки, в рамките на своите програми за реформа съгласно Лисабонската стратегия, да информират другите държави-членки за прилагането на изискванията относно данните; счита за важно, когато една държава-членка системно закъснява при предоставянето на данни на друга държава-членка, Комисията да започне процедура за нарушение спрямо държавата-членка, която предоставя данните със закъснение;

  11. приканва Комисията да улесни по-нататъшния обмен на най-добри практики и координирането между държавите-членки във връзка с организационното устройство за административно сътрудничество;

  12. приканва държавите-членки докрай да използват възможността да делегират компетенции относно обмена на информация на местните данъчни служби, за да се ускори и подобри качеството на сътрудничеството; отбелязва, че през 2007 г. Комисията е предоставила защитена електронна информационна връзка между местните бюра в различни държави-членки;

  13. признава, че административното сътрудничество на равнище ЕС е основен инструмент за борба с данъчните измами; насърчава държавите-членки да използват пълноценно възможността за установяване на административно сътрудничество между местните данъчни служби, включително и посредством електронни комуникации;

  14. отбелязва, че Белгия е основала Eurocanet (European Carousel Network - Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип), за да подобри спонтанния обмен на информация; отбелязва, че междувременно 24 държави-членки участват в този обмен на информация относно компании, заподозрени за участие в измама с липсващ търговец;

  15. отбелязва, че според експертите Eurocanet дава на данъчните администрации възможност да разкриват измамите с ДДС по-бързо, тъй като предвижда цялостен обмен на информация, използва белгийските органи като централен координационен пункт и предвижда включване на оперативни административни служби за борба с измамите;

  16. въпреки това отбелязва, че ефикасността на Eurocanet е намалена от факта, че три големи държави-членки – Германия, Италия и Обединеното кралство – не участват; призовава Германия, Италия и Обединеното кралство да се присъединят към Eurocanet;

  17.  изразява тревога, че Палатата е открила сериозни слабости в системата за обмен на информация за ДДС (VIES) поради забавяния при събиране и обобщаване на данни и проблеми с коригирането на погрешни данни; изисква от държавите-членки и от Комисията спешно да поправят тези слабости до края на 2008 г.;

  18. не разбира защо държавите-членки, въпреки усилията на Комисията да улесни постигането на споразумение, все още не са се споразумели за общи критерии за отнемане на номерата по ДДС, въпреки че възможността за бързо отнемане на номер по ДДС е основен елемент при спирането и предотвратяването на измамите с ДДС;

  19. изразява съжаление относно факта, че едновременните многостранни проверки не се използват в достатъчна степен от държавите-членки, въпреки че Общността предвижда тяхното финансиране и Сметната палата докладва за възможността да се постигнат добри резултати;

  20. изразява съжаление, особено в светлината на гореспоменатите недостатъци, установени от Сметната палата относно Германия, че Германия не се е съобразила с искането за одит на Палатата; подкрепя становището на Сметната палата, че отказът на Германия представлява нарушение на нейните задължения по Договора за ЕО; отбелязва, че Комисията е образувала производство за нарушение пред Съда на Европейските общности срещу Германия; приканва Сметната палата да проведе планирания одит в Германия, в случай че Съдът установи нарушение;

  21. отбелязва, че работната група „Данъчни въпроси“ на Съвета е обсъдила Специалния доклад на Сметната палата; приканва Съвета да приеме официални заключения относно установеното от Сметната палата, както това се прави за другите специални доклади по време на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията, преди декември 2008 г.;

  Ново законодателство на Общността вследствие на констатациите на Сметната палата

  22. приветства предложенията на Комисията за изменение на директивата за ДДС[4] и на регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС[5], чиято цел е ускоряване на събирането и обмена на информация за вътреобщностните сделки от 2010 г. нататък; също така призовава настоятелно Съвета да приеме бързо предложените мерки;

  23. приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения, насочени към засилване на капацитета на държавите-членки за събиране на дължимия ДДС чрез подвеждане на търговците под солидарна отговорност за данъчни загуби в случаи на неспазване на задължението за докладване, довели до улесняване на измамите;

  24. приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения за автоматизиран достъп на всяка държава-членка до определени неповерителни данни за данъчнозадължените лица на другите държави-членки, както и за хармонизиране на реда и условията за регистриране и прекратяване на регистрацията на данъчнозадължени лица по ДДС, за да се гарантира бързо откриване и прекратяване на регистрацията на фиктивни данъчнозадължени лица;

  Настоящата роля и бъдещите перспективи на Комисията

  25. отбелязва, че съгласно Регламент № 1798/2003 Комисията оценява функционирането на административното сътрудничество и обединява опита на държавите-членки; отбелязва намерението на Комисията да създаде мониторингова система с показатели, измерими в количествено отношение, за оценка дали държавите-членки могат да предоставят и наистина предоставят една на друга ефикасна помощ; изисква от Комисията да информира Парламента за актуалното положение преди началото на предстоящата процедура за освобождаване от отговорност;

  26. отбелязва, че Комисията няма достъп до съдържанието на информация, обменяна съгласно Регламент (ЕО) № 1798/2003, а нейната роля се ограничава до поддръжката и развитието на комуникационната мрежа; изразява съгласие със Сметната палата, че това препятства възможността Комисията да установи причините за проблемите и да предложи решения;

  27. отбелязва, че държавите-членки отказват да дадат на Комисията (OLAF) достъп до съдържанието на данните, обменени съгласно Регламент № 1798/2003 и до данни, обменени в рамките на Eurocanet; отбелязва позицията на Комисията (OLAF), че ако получи достъп до данните, тя би създала значителна добавена стойност, като изготви анализ на тенденциите и новооткритите измамни схеми от гледна точка на Общността;

  28. отбелязва, че Европол е открил аналитичен работен файл за измами с липсващ търговец в рамките на Общността през април 2008 г., чиято цел е идентифицирането на организаторите на измами, разкриването на техните престъпни мрежи и анализирането на най-често срещаните форми на измами с липсващ търговец в рамките на Общността;

  29. отбелязва заключенията на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) от 7 октомври 2008 г., който постигна съгласие за установяване на нов механизъм за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки с цел борба с измамите с ДДС, т. нар. "Eurofisc"; отбелязва, че в основата на Eurofisc ще бъде Eurocanet; отбелязва освен това, че, в съответствие с насоките, приети от ЕКОФИН, Eurofisc ще представлява децентрализирана мрежа за обмен на информация между държавите-членки, в която всички държави-членки ще участват доброволно и която ще бъде организирана съгласно споразумение между участващите държави-членки, с подкрепата на Комисията;

  30. изразява съгласие, че е нужен силен политически импулс за постигане на значителни подобрения в сътрудничеството в борбата срещу измамите с ДДС; въпреки това е убеден, че въвеждането на мрежата Eurofisc може да създаде добавена стойност само ако участието в нея е задължително за всички държави-членки, с цел да бъдат избегнати проблемите, които среща Eurocanet, и ако Комисията участва изцяло в дейността на Eurofisc и изпълнява координираща роля;

  31. призовава Съвета да продължи преговорите по предложението за регламент относно взаимната административна помощ във връзка с борбата с измамите, които засягат финансовите интереси на Европейската общност, включително измамите с ДДС, което би предоставило подробна рамка за мултидисциплинарно административно сътрудничество за борба с измамите;

  32. приканва отговорните служби на Комисията, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), да създадат специална група за разглеждане на следните въпроси:

  –   Как Комисията може да постигне синергичен ефект между различните служби, които се борят с измамите с ДДС, за да се избегне дублирането на работата им и конкуренцията между различните служби?

  –   До каква степен следва Комисията да получи достъп до съдържанието на информацията, обменяна между държавите-членки?

  –   Би ли могла Комисията да стане централен координационен орган за административното сътрудничество между държавите-членки и ако да, как?

  –   Как следва дейностите на Комисията в борбата с измамите с ДДС да се отнасят към дейностите на Европол и Евроюст?

  Засилване на сътрудничеството между съдебните органи

  33. призовава държавите-членки да премахнат правните пречки в националното законодателство, които препятстват трансграничното наказателно преследване, особено когато загубите от ДДС настъпват в друга държава-членка;

  34. отбелязва, че според Комисията приходите на Общността от собствените ресурси от ДДС са защитени от Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г.[6]; отбелязва, че Съветът прие обяснителен доклад през 1997 г., който изрично изключва ДДС от обхвата на Конвенцията; отбелязва, че обяснителният доклад няма правнообвързващо действие; приканва Съвета да преразгледа своето тълкуване, за да премахне правните пречки, които препятстват наказателното преследване на трансграничните измами с ДДС;

  °

  ° °

  35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Сметната палата, на Европол и Евроюст и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

  • [1]  ОВ L 20, 25.1.2008 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
  • [3]  Регламент (EО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 143/2008 (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стp. 1.).
  • [4]  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г.).
  • [5]  Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1).
  • [6]  ОВ С 316, 27.11.1995 г.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  I. Въведение

  Отправната точка за настоящия дебат е съобщението на Комисията от май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)254). Първият съществен резултат с цел подобряване на административното сътрудничество беше законодателното предложение (COM(2008)147), чиято цел е съкращаване на сроковете за събиране на информация от административните органи на държавите-членки и обмена на информацията между тези органи.

  Следователно Сметната палата представи своя Специален доклад № 8/2007 относно административното сътрудничество между държавите-членки в изключително важен момент. Докладчикът счита, че оценката на Сметната палата внася важни аспекти в обсъжданията и заслужава широко внимание от страна на държавите-членки и институциите на ЕС. Специалният доклад беше представен на комисията по бюджетен контрол на 26 март 2008 г. Освен това комисията по бюджетен контрол проведе публично изслушване на 5 май 2008 г.

  Докладчикът изразява загриженост относно липсата на достатъчно факти, които служат за основа на обсъжданията. Все още няма надеждни оценки за реалния размер на измамите с ДДС за всички държави-членки. Наличните данни са обезпокояващи: Оценки, цитирани от Сметната палата, сочат, че загубата на приходи от ДДС се равнява на 17 милиарда евро за Германия за 2005 г. и 18,2 милиарда евро за Обединеното кралство за данъчната година 2005-2006. Съществуват инициативи, чиято цел е предоставянето на яснота: Комисията започна проучване, което се очаква да бъде приключено през 2008 г. и следва да предостави надеждни оценки на данъчните измами, включително измамите с ДДС, в различните държави-членки. Контактният комитет на върховните одитни институции на Европейския съюз прие препоръки за единен модел за оценяване на измамите с ДДС на 4 декември 2007 г.

  ІІ. Одит на Сметната палата и отговори на Комисията

  Целта на одита беше да оцени дали обменът на информация между държавите-членки се осъществява по своевременен и ефективен начин и дали съществуват административни структури и процедури, които да подкрепят административното сътрудничество.

  По отношение на работата на държавите-членки, Сметната палата разгледа преди всичко трите вида обмен на информация съгласно Регламент № 1798/2003: обмен на информация при поискване и без предварително искане, както и обмен на информация чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES). VIES предоставя широко автоматизиран обмен на данни между данъчните администрации и дава възможност на търговците да получат потвърждение, че техните търговски партньори в други държави-членки са регистрирани. Сметната палата установи сериозни недостатъци във всички области на сътрудничество между държавите-членки. Докладчикът оценява положително факта, че Сметната палата е назовала държавите-членки, които работят добре и тези, в чиято работа са установени сериозни недостатъци.

  Сметната палата също така провери как Комисията е изпълнила задачите си по Регламент № 1798/2003 и как е управлявала Fiscalis. Fiscalis представлява програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар. Тя финансира дейности за подобряване на сътрудничеството между държавите-членки, както и между тях и Комисията в областта на ДДС и други данъци. Финансовата рамка за периода 2008-2013 е 156 900 000 евро. Сметната палата подчерта правните ограничения по отношение на възможностите на Комисията да насърчава сътрудничество. Комисията няма достъп до съдържанието на информацията, която се обменя съгласно Регламент № 1798/2003.

  В своите отговори Комисията до голяма степен споделя наблюденията на Сметната палата и изразява съгласие, че е необходимо значително подобряване на административното сътрудничество между държавите-членки.

  Докладчикът изразява задоволство от конструктивната реакция на Комисията по отношение на доклада на Сметната палата. Що се отнася до държавите-членки, той отбелязва, че седем държави-членки – Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словения и Обединеното кралство – са приели искането на Сметната палата за одиторски мисии, докато една държава-членка, Германия, е отказала. За съжаление, германските органи не приеха поканата на докладчика да изложат становището си пред комисията по бюджетен контрол. С оглед важността на измамите с ДДС за цялостния баланс на системата на собствени ресурси на Общността, докладчикът напълно подкрепя подхода на Сметната палата. Той счита, че положението следва да се изясни, с цел да се предотврати позицията на Германия да препятства работата на Сметната палата в бъдеще. Комисията образува производство за нарушение срещу Германия през септември 2008 г.

  ІІІ. Перспективи за подобряване на сътрудничеството извън рамките на Регламент № 1798/2003

  1. Законодателно предложение за съкращаване на сроковете

  Комисията представи предложение за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Регламент № 1798/2003 с цел съкращаване на сроковете за събиране и обмен на информация между държавите-членки (COM(2008)147). Докладчикът изразява опасения, че това може да не доведе до желаните резултати, ако държавите-членки – както показва установеното от Сметната палата – не са в състояние да гарантират своевременен обмен на информация на практика.

  2. Дейности на различните служби на Комисията

  Според докладчика съществува опасност няколко служби на Комисията да изпълняват сходни задачи по отношение на борбата с измамите с ДДС. ГД „Данъчно облагане и митнически съюз” отговаря за задачите на Комисията съгласно Регламент № 1798/2003. Вследствие на съобщението на Комисията от 2006 г. в рамките на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз” беше създаден нов отдел, отговарящ за административното сътрудничество и борбата с данъчните измами. Същевременно OLAF става все по-активна в областта на измамите с ДДС. Действащото законодателство изключва разследвания от страна на OLAF в областта на ДДС. Като служба на Комисията, обаче, OLAF отговаря за задачите на Комисията, изложени в член 280 от Договора за ЕО, а именно предоставянето на помощ на държавите-членки при организирането на тясно и редовно сътрудничество с цел координиране на техните дейности за защитата на финансовите интереси на Общността. Въз основа на тълкуването от страна на Комисията на финансовите интереси на ЕО по смисъла на член 280 от Договора за ЕО, което включва приходите от ДДС, OLAF твърди, че е от нейната компетенция да помага, координира и сътрудничи на държавите-членки и в областта на ДДС. Въпреки това не съществува специфично правно основание за дейности на OLAF в тази област. Предложението на Комисията за регламент относно взаимната административна помощ при защитата на финансовите интереси на Общността[1], което беше подкрепено от Парламента[2], понастоящем е блокирано от Съвета. В своя осми доклад за дейността за 2007 г. OLAF оцени общото финансово въздействие на своите текущи и приключени дела, свързани с ДДС, в края на 2007 г. на 727,8 милиона евро. Няколко държави-членки отказват да сътрудничат на OLAF в областта на ДДС, като твърдят, че, според тяхното тълкуване, член 280 от Договора за ЕО не включва ДДС.

  Докладчикът подкрепя становището на Сметната палата, че Комисията не разполага с достатъчно възможности за насърчаване на сътрудничеството съгласно Регламент № 1798/2003. Същевременно той признава, че без специфично правно основание дейностите на OLAF вероятно ще бъдат блокирани от тези държави-членки, които твърдят, че ДДС не съставлява част от финансовите интереси на Общността.

  Следователно докладчикът счита, че Комисията следва да създаде работна група, съставена от съответните служби, с цел да се разгледа как може да се постигне синергичен ефект и как би могла да се засили ролята на Комисията. Работната група може също така да разгледа потенциалния синергичен ефект по отношение на дейностите по финансиране по програмата Fiscalis, която се управлява от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз”, и програмата „Херкулес”. Програмата „Херкулес II” (2007-2013) е общностна програма за действие, управлявана от Комисията (OLAF), с цел насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Общността. Нейната финансова рамка за периода 2008-2013 г. е 98 525 000 евро. Тя беше увеличена с 44 милиона евро след сключване на споразумението за борба с контрабандата и фалшификацията между Комисията, държавите-членки и производителя на цигари Philip Morris International през 2004 г., съгласно което Philip Morris се обвързва да плати 1,25 милиарда щатски долара за период от 12 години.

  3. Eurocanet

  Понастоящем 24 държави-членки си сътрудничат по-засилено, отколкото предвиденото в Регламент № 1798/2003, в т.нар. Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип (Eurocanet). Eurocanet означава спонтанен обмен на информация относно компании, заподозрени за участие в измама с липсващ търговец. Тя води началото си от една белгийска инициатива. Белгийските органи действат като централно звено за връзка за обмена на данни, което позволява бързото обединяване на информация. Освен това, въпреки че информацията се обменя по същите канали като информацията, обменяна между централните звена за връзка съгласно Регламент № 1798/2003, се препраща на оперативните служби за борба с измамите към администрациите на държавите-членки. Въпреки това, три държави-членки, които са важни по отношение на обема на търговията в рамките на Общността – Германия, Обединеното кралство и Италия, не участват.

  На 7 октомври 2008 г. Съветът по икономическите и финансовите въпроси прие насоки за изменение на Регламент № 1798/2003 и създаване на т.нар. „Eurofisc”. Eurofisc ще представлява децентрализирана мрежа, в която всички държави-членки ще участват доброволно и която ще бъде организирана съгласно споразумение между участващите държави-членки, с подкрепата на Комисията. Дейността на Eurofisc ще се ръководи от координатори, които участниците ще определят помежду си. В началния етап и въпреки възможно разширение на мандата на по-късен етап, мандатът на Eurofisc ще бъде да осигури многостранна система за предупреждение в областта на борбата срещу измамите с ДДС и да координира обмена на информация и реакциите на участващите държави-членки в резултат на получените сигнали.

  Докладчикът счита, че, ако държавите-членки не са задължени да участват в Eurofisc, основният проблем, пред който е изправен Eurocanet, ще продължи да съществува. Той счита, че Парламентът следва да изпрати силен сигнал на Съвета по икономически и финансови въпроси, че, вместо да се осланя на междуправителствена логика, Съветът по-скоро следва да разгледа въпроса как Комисията би могла да изпълнява по-активна роля като координиращ орган.

  4. Европол и Евроюст

  Както Европол, така и Евроюст са активни в борбата срещу измамите с ДДС.

  Европол откри аналитичен работен файл за измами с липсващ търговец в рамките на Общността през април 2008 г., чиято цел е идентифицирането на организаторите на измами, разкриване на техните престъпни мрежи и анализиране на най-често срещаните форми на измами с липсващ търговец в рамките на Общността. Евроюст проведе координационна среща, с участието на няколко държави-членки и трети държави, относно случая на транснационални измами от верижен тип през 2007 г. Докладчикът счита, че дейностите на Европол и Евроюст биха могли да предоставят добавена стойност по отношение на наказателноправните аспекти на измамите с ДДС. Въпреки това съществува необходимост от изясняване на различните задачи и възможности за сътрудничество между тези органи и Комисията, за да се избегне дублирането на работата.

  ІV. Заключения

  Докладчикът счита, че е жизненоважно да се положат по-нататъшни усилия за оценка на реалния размер на измамите с ДДС. Държавите-членки следва да спазят препоръките на Сметната палата и да засилят своите усилия, за да използват по-добре потенциала на административното сътрудничество по действащата правна рамка. Освен това той счита, че Парламентът следва да призове Съвета да не създава нови междуправителствени структури, а да изследва как би могла да бъде засилена ролята на Комисията като централен координатор на административното сътрудничество. Връзките между административното и съдебното сътрудничество трябва да се изяснят. Ролите на Комисията, Европол и Евроюст трябва да бъдат по-ясно определени.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (15.10.2008)

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно Специален доклад №8/2007 на Европейската сметна палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност
  (2008/2151(INI))

  Докладчик по становище(*): Биляна Илиева Раева

  (*) Асоциирани комисии - член 47 от правилника

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  изразява загриженост относно недостатъците, посочени от Европейската сметна палата във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки в областта на ДДС;

  2.  признава, че административното сътрудничество на равнище ЕС е основен инструмент за борба с данъчните измами; насърчава държавите-членки да използват пълноценно възможността за административно сътрудничество между местните данъчни служби, включително и посредством електронни комуникации;

  3.   препоръчва на Комисията да разгледа възможността държавите-членки, в рамките на своите програми за реформа съгласно Лисабонската стратегия, да информират другите държави-членки за прилагането на изискванията за данни; счита за важно да се прилагат процедури за нарушение спрямо държавите-членки, в които делът на предоставяните със закъснение данни е повече от 50%;

  4.  приканва Комисията да улесни по-нататъшния обмен на най-добри практики и координирането между държавите-членки във връзка с организационното устройство за административно сътрудничество;

  5.  приветства предложението на Комисията за изменение на Директивата за ДДС[1] и на Регламента за административното сътрудничество в областта на ДДС[2], за да се ускорят събирането и обменът на информация за вътреобщностните транзакции от 2010 г. нататък; също така призовава настоятелно Съвета да приеме бързо предложените мерки;

  6.  приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения, насочени към засилване на капацитета на държавите-членки за събиране на дължимия ДДС чрез подвеждане на търговците под солидарна отговорност за данъчни загуби в случаи на неспазване на задължението за докладване, довели до улесняване на измамите;

  7.  приканва Комисията да представи по-нататъшни предложения за автоматизиран достъп на всяка държава-членка до определени неповерителни данни за данъчнозадължените лица на другите държави-членки, както и за хармонизиране на реда и условията за регистриране и отписване на данъчнозадължени лица по ДДС, за да се гарантира бързо откриване и отписване на фиктивни данъчнозадължени лица;

  8.  приветства потвърдените от Съвета на 7 октомври 2008 г. насоки, които предвиждат Еврофиск да представлява децентрализирана мрежа за обмен между държавите-членки на информация относно измамите с ДДС, и приканва държавите-членки да разработят в тези рамки и съвместно с Комисията общ капацитет за анализ на риска; приканва Комисията да представи конкретни предложения за изменение на Регламента за сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, насочени към прилагане на проекта Еврофиск.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  13.10.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Harald Ettl, Thomas Mann

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jan Cremers

  • [1]  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 11.12.2006 г.).
  • [2]  Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1).

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  4.11.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Kyösti Virrankoski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Edit Herczog, Véronique Mathieu, Gabriele Stauner