Postup : 2008/2151(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0427/2008

Předložené texty :

A6-0427/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0581

ZPRÁVA     
PDF 183kWORD 118k
7. 11. 2008
PE 409.375v03-00 A6-0427/2008

o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty.

(2008/2151(INI))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

Navrhovatelka(*):

Bilyana Ilieva Raeva, Hospodářský a měnový výbor

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty

(2008/2151(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty, spolu s odpověďmi Komise(1),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(2),

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6‑0427/2008),

A. vzhledem k tomu, že daňové úniky a podvody v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH) ovlivňují nejen financování rozpočtů členských států, ale i systém vlastních zdrojů EU, neboť nižší vlastní zdroje odvozené z DPH je třeba nahradit vyššími vlastními zdroji odvozenými z hrubého národního produktu (HNP), přičemž deformace způsobené podvody v souvislosti s DPH narušují celkovou rovnováhu systému vlastních zdrojů,

B.  vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení ze dne 31. května 2006 o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům (KOM(2006)0254) konstatuje, že členské státy nedostatečně využívají možnosti správní spolupráce, kterou jim poskytlo posílení právního rámce podle nařízení (ES) č. 1798/2003(3), a že nepovažuje úroveň správní spolupráce za úměrnou objemu obchodu uvnitř Společenství,

C. vzhledem k tomu, že analýza Účetního dvora obsažená ve zvláštní zprávě č. 8/2007 zabývající se tím, zda výměna informací mezi členskými státy probíhá včasným a účinným způsobem a zda jsou za účelem podpory správní spolupráce zavedeny přiměřené správní struktury a postupy, potvrdila, že hlavního cíle nařízení (ES) č. 1798/2003, tzn. účinné správní spolupráce v boji proti daňovým úniků v souvislosti s DPH, nebylo dosaženo,

1.  vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 8/2007, ve které je nezávisle zhodnocena správní spolupráce v boji proti daňovým únikům a podvodům v souvislosti s DPH a v níž jsou podrobně analyzovány výsledky členských států a úloha Komise; na základě zjištění Účetního dvora usuzuje, že nařízení (ES) č. 1798/2003 není účinným nástrojem správní spolupráce, protože několik členských států brání jeho uplatňování a úloha Komise je omezená;

Vyčíslení podvodů v souvislosti s DPH

2.  je si vědom skutečnosti, že stanovit skutečný objem daňových úniků a podvodů v souvislosti s DPH je obtížné, neboť mnohé členské státy údaje buď neshromažďují, nebo je nezveřejňují; bere na vědomí, že podle odhadů uváděných Účetním dvorem ztráty příjmů z DPH dosáhly v Německu v roce 2005 výše 17 miliard EUR a ve Spojeném království v daňovém roce 2005–2006 výše 18,2 miliardy EUR; bere na vědomí, že objem podvodů v souvislosti s DPH by mohl převyšovat objem celkového ročního rozpočtu Společenství;

3.  vítá iniciativu Komise zahájit studii, která by poskytla spolehlivé odhady výše daňových podvodů, včetně podvodů v souvislosti s DPH, v jednotlivých členských státech; vyzývá Komisi, aby o závěrech studie, jakmile budou k dispozici, informovala příslušné výbory Parlamentu;

4.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby daly vyšší prioritu rozvoji společného přístupu zaměřeného na vyčíslení a analýzu podvodů v souvislosti s DPH, který by měl umožnit zhodnocení toho, zda jsou opatření členských států proti daňovým únikům a podvodům v souvislosti s DPH úspěšná, nebo zda pouze vyvolávají přesun podvodů v souvislosti s DPH do jiných hospodářských odvětví nebo členských států;

5.  žádá Komisi, Radu a členské státy, aby plně zohlednily doporučení kontaktního výboru nejvyšších kontrolních orgánů Evropské unie z prosince 2007, která zahrnují návrhy, jak by členské státy mohly zlepšit své odhady a jak by bylo možné zavést jednotný model provádění odhadu podvodů v souvislosti s DPH;

Nedostatky v činnosti orgánů členských států

6.  je znepokojen nedostatky ve správní spolupráci mezi členskými státy v oblasti daně z přidané hodnoty, jež zjistil Účetní dvůr;

7.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr v některých členských státech zaznamenal nesplnění základních požadavků pro účinnou spolupráci; konstatuje zejména následující nedostatky:

- téměř polovina žádostí jednoho členského státu o informace z jiného členského státu nebyla zodpovězena ve lhůtě, která v současné době činí tři měsíce;

- k prodlevám přispělo organizační uspořádání ústředních kontaktních orgánů, jež jsou hlavními kanály pro výměnu informací; Itálie a Nizozemsko rozdělily své ústřední kontaktní orgány mezi několik oddělení, mezi nimiž neprobíhá účinná koordinace, a Německo své ústřední kontaktní orgány rozdělilo mezi několik služeb, aniž ostatní členské státy řádně informovalo;

- mezi počtem žádostí o informace, které členský stát dle svého prohlášení obdržel, a počtem žádostí, které mu ostatní členské státy dle svého prohlášení zaslaly, jsou významné rozdíly; Itálie dle svého prohlášení obdržela o 54 % žádostí méně a Německo o 32 % žádostí více, než kolik jim dle svého prohlášení v roce 2005 zaslaly ostatní členské státy;

8.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zaručily včasnou výměnu informací, které jsou od nich požadovány; je přesvědčen, že předložené pozměňovací návrhy směrnice o DPH a nařízení č. 1798/2003, jež mají za cíl zkrácení lhůt pro sběr a výměnu informací, budou moci být v plné míře účinné pouze tehdy, pokud mechanismy kontroly k zajištění včasného poskytování odpovědí na požadavky zavedou i ty členské státy, které tak prozatím neučinily; žádá Komisi, aby ho informovala o pokroku dosaženém jednotlivými členskými státy při zřizování mechanismů kontroly a aby zhodnotila jejich účinnost;

9. vyzývá Radu, aby se zabývala rozporem mezi počtem žádostí o informace, které členský stát dle svého prohlášení obdržel, a počtem žádostí, které mu ostatní členské státy dle svého prohlášení zaslaly, a aby tento problém neprodleně vyřešila;

10. doporučuje Komisi, aby členské státy s ohledem na své vnitrostátní reformní programy v rámci Lisabonské strategie vypracovávaly zprávy o uplatňování požadavků týkajících se poskytování údajů ostatním členským státům; považuje za důležité, aby proti členským státům, které ostatním členským státům poskytují údaje se systematickým zpožděním, Komise zahájila řízení pro nesplnění povinnosti;

11. vyzývá Komisi, aby usnadnila další výměnu osvědčených postupů a koordinaci mezi členskými státy, pokud jde o organizační aspekty správní spolupráce;

12. vyzývá členské státy, aby plně využily možnosti svěřit pravomoci týkající se výměny informací místním finančním úřadům s cílem urychlit a zlepšit kvalitu spolupráce; připomíná, že v roce 2007 dala Komise k dispozici zabezpečený elektronický kanál pro výměnu informací mezi místními orgány v různých členských státech;

13. uznává, že správní spolupráce na úrovni EU je zásadním nástrojem boje proti daňovým podvodům; vybízí členské státy, aby plně využily možnosti zavést účinnou správní spolupráci mezi místními finančními úřady a využily k tomu také prostředky elektronické komunikace;

14. bere na vědomí, že Belgie v zájmu zlepšení spontánní výměny informací zřídila Eurocanet (Evropskou síť pro podvody typu kolotoč); rovněž bere na vědomí, že zatím se na této výměně informací o společnostech podezřelých z účasti na podvodech prováděných na bázi zmizelých obchodníků podílí 24 členských států;

15. bere na vědomí, že podle odborníků umožňuje Eurocanet správcům daně rychleji odhalovat podvody v souvislosti s DPH, neboť umožňuje komplexní výměnu informací, využívá belgické orgány jako ústřední koordinační místo a zajišťuje zapojení operačních útvarů správy pro boj proti podvodům;

16. podotýká však, že účinnost sítě Eurocanet je snížena v důsledku skutečnosti, že se její činnosti neúčastní tři velké členské státy – Německo, Itálie a Spojené království; vyzývá Německo, Itálii a Spojené království, aby se do sítě Eurocanet zapojily;

17.  je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že systém výměny informací o DPH má závažné nedostatky v důsledku zpoždění při sběru údajů a jejich zadávání do systému a v důsledku problémů s opravami chybných údajů; žádá členské státy a Komisi, aby tyto nedostatky neprodleně napravily, a to do konce roku 2008;

18. nerozumí důvodu, proč se i přes úsilí Komise napomoci dohodě členské státy stále nedohodly na společných kritériích pro zrušení čísel plátce DPH, ačkoli možnost rychlého odejmutí takového čísla je základním předpokladem pro zastavení podvodů a předcházení jim;

19. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nedostatečně používají souběžné, mnohostranné kontroly, ačkoli Společenství na ně poskytuje finanční prostředky a Účetní dvůr uvádí, že lze jejich prostřednictvím dosáhnout dobrých výsledků;

20. vyjadřuje politování nad tím, že Německo, zejména vzhledem k výše zmíněným nedostatkům, na které Účetní dvůr v souvislosti s touto zemí poukázal, nevyhovělo žádosti Účetního dvora o provedení auditu; sdílí názor Účetního dvora, že odmítavý postoj Německa představuje porušení jeho závazků podle Smlouvy o ES; bere na vědomí, že Komise proti Německu iniciovala u Soudního dvora řízení o porušení povinnosti; vyzývá Účetní dvůr, aby v případě, že Soudní dvůr zjistí porušení povinnosti, v Německu provedl plánovaný audit;

21. bere na vědomí, že zvláštní zprávu Účetního dvora projednala pracovní skupina Rady pro daňové otázky; vyzývá Radu, aby podobně jako v případě ostatních zvláštních zpráv během udělování absolutoria Komisi přijala ke zjištěním Účetního dvora oficiální závěry, a to do prosince 2008;

Opatření v návaznosti na zjištění Účetního dvora, pokud jde o nové právní předpisy Společenství

22. vítá návrhy Komise na změnu směrnice o DPH(4) a nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH(5), které mají od roku 2010 zrychlit sběr a výměnu informací o transakcích uvnitř Společenství, a naléhavě žádá Radu, aby navrhovaná opatření přijala co nejdříve;

23. vybízí Komisi, aby předložila další návrhy s cílem posílit schopnost členských států vybírat neuhrazenou DPH tím, že dotčené obchodníky učiní společně a nerozdílně odpovědnými za neuhrazenou daň v případě, že nesplněním svých oznamovacích povinností usnadnily podvod;

24. vybízí Komisi, aby předložila další návrhy týkající se automatického přístupu všech členských států k určitým údajům ostatních členských států o daňových poplatnících, které nejsou citlivé povahy, a týkající se harmonizace postupů pro registraci plátců DPH a rušení jejich registrace, aby bylo možné rychle odhalovat falešné plátce DPH a rušit jejich registrace;

Současná úloha Komise a budoucí perspektivy

25. připomíná, že podle nařízení č. 1798/2003 Komise vyhodnocuje fungování správní spolupráce a shromažďuje zkušenosti členských států; bere na vědomí záměr Komise zavést monitorovací systém s kvantifikovatelnými ukazateli, který umožní vyhodnocovat, zda je každý členský stát schopen poskytnout a také skutečně poskytuje efektivní pomoc ostatním členským státům; žádá Komisi, aby před zahájením nadcházejícího postupu pro udělení absolutoria informovala Parlament o aktuálním stavu;

26. konstatuje, že Komise nemá přístup k obsahu informací vyměňovaných podle nařízení (ES) č. 1798/2003 a že její úloha je omezena na údržbu a rozvoj komunikační sítě; sdílí názor Účetního dvora, že tato skutečnost narušuje schopnost Komise odhalovat důvody problémů a navrhovat řešení;

27. bere na vědomí, že členské státy odmítají umožnit Komisi (úřadu OLAF) přístup k obsahu informací vyměňovaných podle nařízení č. 1798/2003 a k údajům vyměňovaným v rámci sítě Eurocanet; bere na vědomí postoj Komise (úřadu OLAF), že její případný přístup k těmto údajům by měl značný přínos, neboť by mohla provést analýzu trendů a nově zjištěných podvodných systémů z hlediska celého Společenství;

28. bere na vědomí, že Europol otevřel v dubnu 2008 analytický pracovní spis týkající se podvodů prováděných na bázi zmizelých obchodníků uvnitř Společenství, jehož cílem je odhalit organizátory podvodů a jejich zločinecké sítě a analyzovat nejobvyklejší formy podvodů tohoto typu uvnitř Společenství.

29. bere na vědomí závěry Rady ECOFIN ze dne 7. října 2008, která schválila zřízení nového mechanismu, tzv. Eurofiscu, který má zlepšit spolupráci mezi členskými státy v boji proti podvodům v souvislosti s DPH; bere na vědomí, že Eurofisc bude navazovat na síť Eurocanet; dále bere na vědomí, že podle obecných pokynů, které přijala Rada ECOFIN, bude Eurofisc decentralizovanou sítí k výměně informací mezi členskými státy, bude zahrnovat všechny členské státy na dobrovolném základě a bude organizován na základě dohody mezi zúčastněnými členskými státy za podpory Komise;

30. souhlasí, že je třeba silného politického podnětu, aby bylo v rámci spolupráce v boji proti podvodům v souvislosti s DPH dosaženo výrazných zlepšení; je však přesvědčen, že vytvoření sítě Eurofisc může být přínosné, pouze pokud bude účast pro všechny členské státy povinná, aby nedocházelo k problémům, s nimiž se potýká síť Eurocanet, a pokud se bude Komise plně účastnit činnosti této sítě a plnit koordinační úlohu;

31. žádá Radu, aby pokračovala v jednáních o návrhu nařízení o vzájemné správní pomoci při boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Evropského společenství, včetně podvodů v souvislosti s DPH, které by vytvořilo podrobný rámec pro správní spolupráci v boji proti podvodům napříč odvětvími;

32. vyzývá odpovědné útvary Komise, GŘ pro daňovou a celní unii a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), aby sestavily pracovní skupinu, která se bude zabývat následujícími otázkami:

–   Jakým způsobem může Komise dosáhnout synergie mezi různými útvary zabývajícími se bojem proti podvodům v souvislosti s DPH tak, aby se předešlo zdvojování práce a soutěži mezi různými útvary?

–   V jakém rozsahu by měl být Komisi umožněn přístup k obsahu informací vyměňovaných mezi členskými státy?

–   Mohla by se Komise stát ústředním koordinačním subjektem pro správní spolupráci mezi členskými státy, a pokud ano, jakým způsobem?

–   Jaký by měl být vztah mezi činností Komise v oblasti boje proti podvodům v souvislosti s DPH a činností Europolu a Eurojustu?

Prohloubení spolupráce mezi justičními orgány

33. vyzývá členské státy, aby odstranily překážky ve vnitrostátních předpisech, které brání přeshraničnímu stíhání, zejména v případech, kdy ke ztrátám v důsledku neuhrazení DPH dochází v jiném členském státě;

34. bere na vědomí, že podle Komise příjmy Společenství vyplývající z vlastního zdroje odvozeného z DPH chrání Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství z roku 1995(6); poznamenává, že v roce 1997 přijala Rada vysvětlující zprávu, která DPH z působnosti této úmluvy výslovně vylučuje; konstatuje, že uvedené vysvětlující prohlášení nemá žádný právně závazný účinek; vyzývá Radu, aby svůj výklad přezkoumala v zájmu odstranění právních překážek, které brání stíhání přeshraničních podvodů v souvislosti s DPH;

°

° °

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, Europolu a Eurojustu a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. C 20, 25.1.2008, s. 1.

(2)

Úř. věst L 163, 23.6.2007, s. 17.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 143/2008 (Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 1).

(4)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006).

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1).

(6)

Úř. věst C 316, 27.11.1995.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Výchozím bodem pro stávající debatu bylo sdělení Komise z května roku 2006 o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům (KOM(2006)254). Prvním hmatatelným výsledkem zaměřeným na zlepšení správní spolupráce byl legislativní návrh (KOM(2008)147), který má za cíl zkrátit lhůty pro shromažďování a výměnu informací ze strany správních orgánů členských států.

Účetní dvůr tak svou zvláštní zprávu č. 8/2007 týkající se správní spolupráce členských států předložil v klíčový okamžik. Hodnocení Účetního dvora podle názoru zpravodaje přináší do debaty důležité prvky a zaslouží si, aby mu byla ve členských státech a orgánech EU věnována široká pozornost. Zvláštní zpráva byla předložena Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 26. března 2008. Výbor navíc uspořádal dne 5. května 2008 veřejné slyšení.

Zpravodaj má obavy, že věcný podklad pro tuto debatu stále není úplný: stále nejsou k dispozici spolehlivé odhady skutečného objemu podvodů v souvislosti s DPH pro každý členský stát. Údaje, které k dispozici jsou, vyvolávají znepokojení: podle odhadů uváděných Účetním dvorem dosáhly ztráty příjmů z DPH v Německu v roce 2005 výše 17 miliard EUR a ve Spojeném království v daňovém roce 2005–2006 výše 18,2 miliardy EUR. Existují iniciativy, jejichž cílem je situaci vyjasnit: Komise zahájila studii, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2008 a která by měla poskytnout spolehlivé odhady daňových podvodů, včetně podvodů v souvislosti s DPH, v jednotlivých členských státech. Kontaktní výbor nejvyšších orgánů auditu Evropské unie přijal dne 4. prosince 2007 doporučení, která se týkají jednotného modelu provádění odhadu podvodů v souvislosti s DPH.

II. Audit Účetního dvora a odpovědi Komise

Cílem tohoto auditu bylo posoudit, zda výměna informací mezi členskými státy probíhá účelně a včas a zda jsou na podporu správní spolupráce zavedeny správní struktury a postupy.

Co se týče výkonnosti členských států, Účetní dvůr se při přezkumu zaměřil na tři typy výměny informací podle nařízení č. 1798/2003: výměnu informací na vyžádání a bez předchozí žádosti a informační výměnu prostřednictvím systému výměny informací o DPH (VIES). VIES poskytuje převážně automatizovanou výměnu údajů mezi správci daně a umožňuje obchodníkům získat potvrzení, že jejich obchodní partneři v jiných členských státech jsou zaregistrováni. Účetní dvůr zjistil ve všech oblastech spolupráce mezi členskými státy závažné nedostatky. Zpravodaj vnímá pozitivně skutečnost, že Účetní dvůr jmenoval členské státy, jejichž výsledky jsou dobré, i členské státy, které vykazují závažné nedostatky.

Účetní dvůr také přezkoumal způsob, jakým Komise vykonává své úkoly podle nařízení č. 1798/2003, a zkontroloval, jak Komise zpravuje program Fiscalis. Cílem tohoto programu Společenství je zlepšit fungování systému zdanění na vnitřním trhu. Financuje aktivity zaměřené na zlepšení spolupráce mezi členskými státy i mezi nimi a Komisí v oblasti DPH a jiných daní. Jeho finanční rámec pro období 2008–2013 činí 156 900 000 EUR. Účetní dvůr zdůraznil právní omezení možností Komise podporovat spolupráci. Komise nemá přístup k obsahu informací vyměňovaných podle nařízení č. 1798/2003.

Komise ve svých odpovědích převážně sdílí připomínky Účetního dvora a souhlasí s tím, že správní spolupráci mezi členskými státy je třeba značně zlepšit.

Zpravodaj vítá konstruktivní odpověď Komise na zprávu Účetního dvora. Co se týče členských států, konstatuje, že sedm členských států – Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko a Spojené království – žádost Účetního dvora o výjezdní audity přijalo, zatímco jeden členský stát, Německo, ji odmítlo. Německé orgány bohužel nepřijaly pozvání zpravodaje, aby Výboru pro rozpočtovou kontrolu představily své názory. Co se týče důležitosti podvodů v souvislosti s DPH pro celkovou rovnováhu systému vlastních zdrojů Společenství, zpravodaj plně podporuje přístup Účetního dvora. Domnívá se, že by měla být tato situace objasněna, aby postoj Německa nebránil budoucí práci Účetního dvora. V září 2008 Komise zahájila proti Německu řízení pro nesplnění povinnosti.

III. Perspektivy pro zlepšení spolupráce nad rámec nařízení č. 1798/2003

1. Legislativní návrh na zkrácení lhůt

Komise předložila návrh na změnu směrnice 2006/112/ES a nařízení č. 1798/2003 s cílem zkrátit lhůty ke shromažďování údajů a jejich výměně ze strany členských států (KOM(2008)147). Zpravodaj se obává, že by to nemuselo vést k žádoucím účinkům, pokud členské státy – jak to naznačil ve svých zjištěních Účetní dvůr – nebudou schopny zaručit včasnou výměnu informací v praxi.

2. Činnost jednotlivých služeb Komise

Zpravodaj spatřuje riziko v tom, že několik oddělení Komise může vykonávat podobné úkoly týkající se boje proti podvodům v souvislosti s DPH. GŘ TAXUD je odpovědné za plnění úkolů Komise podle nařízení č. 1798/2003. V návaznosti na sdělení Komise z roku 2006 bylo v rámci GŘ TAXUD vytvořeno nové oddělení, které má na starost správní spolupráci a boj proti daňovým podvodům. Zároveň je v oblasti podvodů v souvislosti s DPH čím dál více aktivní úřad OLAF. Podle platných právních předpisů nemůže úřad OLAF v oblasti DPH provádět vyšetřování. Jakožto součást Komise je však úřad OLAF odpovědný za plnění úkolů Komise stanovených v čl. 280 Smlouvy o ES, a sice poskytovat členským státům pomoc při organizaci úzké a pravidelné spolupráce s cílem koordinovat jejich činnosti zaměřené na ochranu finančních zájmů Společenství. Na základě toho, jakým způsobem Komise vykládá finanční zájmy ES v článku 280 Smlouvy o ES, které zahrnují příjmy v souvislosti s DPH, úřad OLAF argumentuje, že má pravomoc napomáhat členským státům, spolupracovat s nimi a provádět koordinační činnost také v oblasti DPH. Pro činnost úřadu OLAF v této oblasti však neexistuje žádný konkrétní právní základ. Návrh Komise na nařízení o vzájemné správní pomoci při ochraně finančních zájmů Evropského společenství(1), který Parlament podpořil(2), Rada v současné době blokuje. Ve své osmé zprávě o činnosti za rok 2007 úřad OLAF odhadl celkový finanční dopad otevřených i uzavřených případů v souvislosti s DPH, které prošetřoval, ke konci roku 2007 na 727,8 milionu EUR. Několik členských států odmítá spolupracovat s úřadem OLAF v oblasti DPH s tím, že článek 280 Smlouvy o ES podle jejich výkladu nezahrnuje DPH.

Zpravodaj sdílí názor Účetního dvora, že možnosti Komise zlepšit spolupráci podle nařízení č. 1798/2003 nejsou dostatečné. Zároveň uznává, že bez konkrétního právního základu je pravděpodobné, že činnost úřadu OLAF bude blokována těmi členskými státy, které namítají, že DPH není součástí finančních zájmů Společenství.

Domnívá se proto, že by Komise měla zřídit pracovní skupinu, ve které budou zastoupena příslušná oddělení, s cílem prověřit, jakým způsobem lze dosáhnout synergií a jak by mohla být posílena úloha Komise. Pracovní skupina může prověřit rovněž případné synergie s ohledem na financování prostřednictvím programu Fiscalis, který spravuje GŘ TAXUD, a programu Hercule. Hercule II (2007-2013) je akční program Společenství řízený Komisí (úřadem OLAF) na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství. Jeho finanční rámec na období 2008–2013 činí 98 525 000 EUR. Byl navýšen o 44 milionů EUR poté, co Komise, členské státy a výrobce cigaret Philip Morris International uzavřely v roce 2004 dohodu o boji proti pašování a padělání, ve které se Philip Morris zavázal zaplatit během 12letého období 1,25 miliardy USD.

3. Eurocanet

Spolupráce 24 členských států je v současné době intenzivnější, než předpokládá nařízení č. 1798/2003, v rámci tzv. Evropské sítě pro podvody typu kolotoč (Eurocanet). Síť Eurocanet umožňuje spontánní výměnu informací o společnostech podezřelých z účasti na podvodech prováděných na bázi zmizelých obchodníků. U jeho zrodu byla belgická iniciativa. Ústředním kontaktním místem pro výměnu údajů jsou belgické orgány. Síť umožňuje rychlým způsobem shromažďovat informace. Ačkoli jsou tyto informace vyměňovány prostřednictvím stejných kanálů jako informace vyměňované mezi ústředními kontaktními orgány podle nařízení č. 1798/2003, jsou navíc zasílány operačním útvarům bojujícím proti podvodům, které spadají pod správu členských států. Tři členské státy, jež se výrazně podílejí na obchodu uvnitř Společenství – Německo, Spojené království a Itálie –, se však této výměny neúčastní.

Dne 7. října 2008 Rada ECOFIN přijala obecné pokyny s cílem změnit nařízení č. 1798/2003 a vytvořit tzv. Eurofisc. Ten by měl být decentralizovanou sítí, zahrnoval by všechny členské státy na dobrovolném základě a byl by organizován na základě dohody mezi zúčastněnými členskými státy za podpory Komise. Činnost sítě Eurofisc by byla řízena koordinátory, které mezi sebou vyberou. V počáteční fázi a nehledě na možné rozšíření působnosti v pozdějším stadiu by síť Eurofisc měla být pověřena poskytováním mnohostranného mechanismu včasného varování v oblasti boje proti podvodům souvisejícím s DPH a koordinací výměny informací a reakcí zúčastněných členských států na získaná varování.

Zpravodaj se domnívá, že pokud členské státy nebudou povinny účastnit se sítě Eurofisc, hlavní problém sítě Eurocanet bude existovat i nadále. Domnívá se, že Parlament by měl vyslat důrazný signál Radě ECONFIN o tom, že místo návratu k úvahám o mezivládním řešení by se měla spíše zabývat otázkou, jak by mohla Komise jakožto koordinační subjekt hrát aktivnější roli.

4. Europol a Eurojust

Jak Europol, tak Eurojust se angažují v boji proti podvodům v souvislosti s DPH.

Europol zahájil v dubnu 2008 práci na analytickém pracovním spisu týkajícím se podvodů prováděných na bázi zmizelých obchodníků uvnitř Společenství, jehož cílem je odhalit organizátory podvodů a jejich zločinecké sítě a analyzovat nejobvyklejší formy podvodů prováděných na bázi zmizelých obchodníků uvnitř Společenství. Eurojust uspořádal koordinační setkání za účasti několika členských států a třetích zemí, které se zabývalo jedním nadnárodním podvodem typu kolotoč z roku 2007. Zpravodaj se domnívá, že činnost Europolu a Eurojustu by mohla být velkým přínosem, co se týče trestněprávního hlediska podvodů v souvislosti s DPH. Existuje však potřeba vyjasnit jednotlivé úkoly a možnosti spolupráce Europolu a Eurojustu s Komisí tak, aby se předešlo zdvojování práce.

IV. Závěry

Zpravodaj se domnívá, že je velmi důležité pokračovat v úsilí o stanovení odhadů skutečného objemu podvodů v souvislosti s DPH. Členské státy by se měly řídit doporučeními Účetního dvora a zvýšit své úsilí o lepší využití možností správní spolupráce v souladu se stávajícím právním rámcem. Dále se domnívá, že Parlament by měl vyzvat Radu, aby nevytvářela nové mezivládní struktury, nýbrž aby prozkoumala způsob, jak by bylo možné zlepšit úlohu Komise jakožto koordinátorky správní spolupráci. Je třeba vyjasnit vazby mezi správní a justiční spoluprací a musí být jednoznačněji vymezeny úlohy Komise, Europolu a Eurojustu.

(1)

KOM (2004) 509 a KOM (2006) 473.

(2)

Usnesení P6_TA(2005)0255, 23.6.2005.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (15. 10. 2008)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty.

(2008/2151(INI))

Navrhovatelka(*): Bilyana Ilieva Raeva

(*)                                      Přidružené výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  je znepokojen nedostatky týkajícími se správní spolupráce mezi členskými státy v oblasti daně z přidané hodnoty, jež objevil Účetní dvůr;

2.  uznává, že správní spolupráce na úrovni EU je zásadním nástrojem pro boj proti daňovým podvodům; vybízí členské státy, aby plně využily možnosti zavést účinnou správní spolupráci mezi místními finančními úřady a využily k tomu také prostředky elektronické komunikace;

3.   doporučuje Komisi, aby členské státy s ohledem na své vnitrostátní reformní programy v rámci Lisabonské strategie vypracovávaly zprávy o uplatňování požadavků týkajících se poskytování údajů ostatním členským státům; považuje za důležité, aby proti členským státům, které ostatním členským státům poskytují údaje se systematickým zpožděním, Komise uplatňovala řízení pro nesplnění povinnosti;

4.  vyzývá Komisi, aby usnadnila další výměnu osvědčených postupů a koordinaci mezi členskými státy, pokud jde o organizační aspekty správní spolupráce;

5.  vítá návrhy Komise na změnu směrnice o DPH(1) a nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH(2), které mají od roku 2010 zrychlit shromažďování a výměnu informací o transakcích uvnitř Společenství, a naléhavě žádá Radu, aby co nejdříve přijala navrhovaná opatření;

6.  vybízí Komisi, aby předložila další návrhy s cílem posílit schopnost členských států vybírat neuhrazenou DPH tím, že dotčený subjekt učiní společně a nerozdílně odpovědným za neuhrazenou daň v případě, že nesplněním svých oznamovacích povinností usnadnil podvod;

7.  vybízí Komisi, aby předložila další návrhy týkající se automatického přístupu všech členských států k určitým údajům ostatních členských států o daňových poplatnících, které nejsou citlivé povahy, a také pokud jde o harmonizaci postupů pro registraci plátců DPH a rušení jejich registrace, aby bylo možné rychle odhalovat falešné plátce DPH a rušit jejich registrace;

8.  vítá skutečnost, že Rada dne 7. října 2008 přijala za své obecné pokyny, které uvádějí, že Eurofisc je decentralizovanou sítí určenou k výměně informací o podvodech v souvislosti s DPH mezi členskými státy, a vybízí členské státy, aby v tomto rámci vyvinuly ve spolupráci s Komisí společnou kapacitu pro analýzu rizik; naléhavě žádá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy, které by pozměnily nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH s cílem usnadnit realizaci projektu Eurofisc.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Harald Ettl, Thomas Mann

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Cremers

(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1).


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Bart Staes, Kyösti Virrankoski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Herczog, Véronique Mathieu, Gabriele Stauner

Právní upozornění - Ochrana soukromí