Postup : 2008/0048(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0428/2008

Předložené texty :

A6-0428/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0534

DOPORUČENÍ     ***
PDF 136kWORD 53k
7. 11. 2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Hans-Peter Mayer

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (9196/2008),

–   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem ve spojení s čl. 61 písm. c) Smlouvy o ES (C6‑0215/2008),

–   s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A6‑0428/2008),

1.  vyslovuje souhlas s uzavřením úmluvy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.


POSTUP

Název

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Referenční údaje

9196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

9.6.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

19.6.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Projednání ve výboru

9.9.2008

 

 

 

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Právní upozornění - Ochrana soukromí