DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

  7. 11. 2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Hans-Peter Mayer

  Postup : 2008/0048(AVC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0428/2008
  Předložené texty :
  A6-0428/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

  (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

  (Postup souhlasu)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (9196/2008),

  –   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem ve spojení s čl. 61 písm. c) Smlouvy o ES (C6‑0215/2008),

  –   s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A6‑0428/2008),

  1.  vyslovuje souhlas s uzavřením úmluvy;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

  POSTUP

  Název

  Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

  Referenční údaje

  9196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

  Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

  9.6.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  19.6.2008

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  19.6.2008

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  LIBE

  8.4.2008

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Hans-Peter Mayer

  25.6.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  9.9.2008

   

   

   

  Datum přijetí

  4.11.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber