HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

Retsudvalget
Ordfører: Hans-Peter Mayer

Procedure : 2008/0048(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0428/2008
Indgivne tekster :
A6-0428/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

(09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (9196/2008),

–   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit sammenholdt med EF-traktatens artikel 61, litra c) (C6‑0215/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A6‑0428/2008),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelse af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

PROCEDURE

Titel

Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Referencer

9196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

9.6.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

19.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

9.9.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Dato for indgivelse

7.11.2008