HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

  7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

  Retsudvalget
  Ordfører: Hans-Peter Mayer

  Procedure : 2008/0048(AVC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0428/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0428/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

  (09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

  (Procedure med samstemmende udtalelse)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (9196/2008),

  –   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit sammenholdt med EF-traktatens artikel 61, litra c) (C6‑0215/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,

  –   der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A6‑0428/2008),

  1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelse af konventionen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  PROCEDURE

  Titel

  Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

  Referencer

  9196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

  Dato for anmodning om EP’s samstemmende udtalelse

  9.6.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  19.6.2008

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  19.6.2008

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  LIBE

  8.4.2008

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Hans-Peter Mayer

  25.6.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  9.9.2008

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  4.11.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

  Dato for indgivelse

  7.11.2008