SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta

7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

Õiguskomisjon
Raportöör: Hans-Peter Mayer

Menetlus : 2008/0048(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0428/2008
Esitatud tekstid :
A6-0428/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (9196/2008);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikli 61 punktiga c (C6-0215/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A6‑0428/2008),

1.  annab nõusoleku konventsiooni sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

MENETLUS

Pealkiri

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon

Viited

09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

EP nõusoleku taotluse kuupäev

9.6.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

19.6.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.9.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

24

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber