SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta

  7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Hans-Peter Mayer

  Menetlus : 2008/0048(AVC)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0428/2008
  Esitatud tekstid :
  A6-0428/2008
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT,

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta

  (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

  (Nõusolekumenetlus)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (9196/2008);

  –   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikli 61 punktiga c (C6-0215/2008);

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 83 lõiget 7;

  –   võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A6‑0428/2008),

  1.  annab nõusoleku konventsiooni sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon

  Viited

  09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

  EP nõusoleku taotluse kuupäev

  9.6.2008

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  19.6.2008

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  19.6.2008

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  LIBE

  8.4.2008

   

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Hans-Peter Mayer

  25.6.2008

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  9.9.2008

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  4.11.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber