Menettely : 2008/0048(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0428/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0428/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0534

SUOSITUS     ***
PDF 121kWORD 53k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Hans-Peter Mayer

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (9196/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 61 artiklan c alakohdan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6‑0215/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A6‑0428/2008),

1.  antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

9196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

EP:n puoltavaa lausuntoa pyydetty (pvä)

9.6.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.6.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

9.9.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.11.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö