Procedūra : 2008/0048(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0428/2008

Pateikti tekstai :

A6-0428/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0534

REKOMENDACIJA     ***
PDF 132kWORD 58k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto

(09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Hans-Peter Mayer

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (9196/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 61 straipsnio c dalį(C6‑0215/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A6‑0428/2008),

1.  duoda pritarimą dėl Konvencijos sudarymo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

Nuorodos

09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

EP pritarimo prašymo data

9.6.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.6.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Svarstymas komitete

9.9.2008

 

 

 

Priėmimo data

4.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Teisinė informacija - Privatumo politika