Pranešimas - A6-0428/2008Pranešimas
A6-0428/2008

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto

  7.11.2008 - (09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Hans-Peter Mayer

  Procedūra : 2008/0048(AVC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0428/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0428/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto

  (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (9196/2008),

  –   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 61 straipsnio c dalį(C6‑0215/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A6‑0428/2008),

  1.  duoda pritarimą dėl Konvencijos sudarymo;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

  Nuorodos

  09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

  EP pritarimo prašymo data

  9.6.2008

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  19.6.2008

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  19.6.2008

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  LIBE

  8.4.2008

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Hans-Peter Mayer

  25.6.2008

   

   

  Svarstymas komitete

  9.9.2008

   

   

   

  Priėmimo data

  4.11.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber