Ziņojums - A6-0428/2008Ziņojums
A6-0428/2008

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Kopienas vārdā noslēgtu Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

  7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

  Juridiskā komiteja
  Referents: Hans-Peter Mayer

  Procedūra : 2008/0048(AVC)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0428/2008
  Iesniegtie teksti :
  A6-0428/2008
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Kopienas vārdā noslēgtu Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

  (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

  (Piekrišanas procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Padomes lēmumam projektu (9196/2008),

  –   ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu saistībā ar EK līguma 61. panta c) punktu (C6–0215/2008),

  –   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un 83. panta 7. punktu,

  –   ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A6‑0428/2008),

  1.  dod piekrišanu noslēgt konvenciju;

  2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

  Atsauces

  09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

  Datums, kad prasija EP piekrišanu

  9.6.2008

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  19.6.2008

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  19.6.2008

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

         Lēmuma datums

  LIBE

  8.4.2008

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Hans-Peter Mayer

  25.6.2008

   

   

  Izskatīšana komitejā

  9.9.2008

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  4.11.2008

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

  Iesniegšanas datums

  7.11.2008