Procedūra : 2008/0048(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0428/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0428/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 18/11/2008 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0534

IETEIKUMS     ***
PDF 118kWORD 56k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Kopienas vārdā noslēgtu Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Juridiskā komiteja

Referents: Hans-Peter Mayer

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Kopienas vārdā noslēgtu Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmumam projektu (9196/2008),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu saistībā ar EK līguma 61. panta c) punktu (C6–0215/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A6‑0428/2008),

1.  dod piekrišanu noslēgt konvenciju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Atsauces

09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

Datums, kad prasija EP piekrišanu

9.6.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

19.6.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

9.9.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Iesniegšanas datums

7.11.2008

Juridisks paziņojums - Privātuma politika