AANBEVELING betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

Commissie juridische zaken
Rapporteur: Hans-Peter Mayer

Procedure : 2008/0048(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0428/2008
Ingediende teksten :
A6-0428/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerpbesluit van de Raad (9196/2008),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea juncto artikel 61, onder c), van het EG‑Verdrag (C6‑0215/2008),

–   gelet op artikel 75 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A6‑0428/2008),

1.  stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

PROCEDURE

Titel

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Document- en procedurenummers

09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

Datum verzoek om instemming EP

9.6.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

19.6.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Behandeling in de commissie

9.9.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

4.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Datum indiening

7.11.2008