Procedura : 2008/0048(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0428/2008

Teksty złożone :

A6-0428/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/11/2008 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0534

ZALECENIE     ***
PDF 136kWORD 57k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

(09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

(09196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (09196/2008),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 61 lit. c) Traktatu WE (C6-0215/2008),

–   uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A6‑0428/2008),

1.  wyraża zgodę na zawarcie konwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


PROCEDURA

Tytul

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Odsyłacze

09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

Data wniosku o wyrazenie zgody PE

9.6.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

19.6.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.9.2008

 

 

 

Data przyjęcia

4.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Data złożenia

7.11.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności