Postup : 2008/0048(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0428/2008

Predkladané texty :

A6-0428/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0534

ODPORÚČANIE     ***
PDF 135kWORD 58k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Hans-Peter Mayer

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (9196/2008),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 300 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o ES v spojení s článkom 61 písm. c) Zmluvy o ES (C6‑0215/2008),

–   so zreteľom na článok 75 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A6‑0428/2008),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohovoru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.


POSTUP

Názov

Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Referenčné čísla

09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

Dátum žiadosti o postup súhlasu EP

9.6.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.6.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.9.2008

 

 

 

Dátum prijatia

4.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia