Förfarande : 2008/0048(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0428/2008

Ingivna texter :

A6-0428/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0534

REKOMMENDATION     ***
PDF 123kWORD 55k
7.11.2008
PE 412.120v02-00 A6-0428/2008

om utkastet till rådets beslut om ingående av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Hans-Peter Mayer

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (9196/2008),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket i förening med artikel 61 c i EG-fördraget (C6‑0215/2008),

–   med beaktande av artiklarna 75 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0428/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till att konventionen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Referensnummer

09196/2008 – C6-0215/2008 – KOM(2008)01162008/0048(AVC)

Begäran om parlamentets samtycke

9.6.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.6.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Behandling i utskott

9.9.2008

 

 

 

Antagande

4.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Ingivande

7.11.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy